Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет13/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

Мейрам ҚАБДРАХМАНҰЛЫ, 

экономист-сарапшы: 

– Бізде электронды астық қолхатын 

жасау 

у

сапасы әлі де жетілмеген. Мыса-

лы, 

о

о

сы

сы

у

у

ақ

ақ

ыт

ыт

қа

қа д

д

ей

ей

ін

ін

а

а

ст

ст

ық

ық

қ

қ

аб

аб

ыл

ыл

дау 

орын

ын

да

дары

рынд

ндағ

ағ

ы

ы 

ол

ол

қы

қылы

лы

қт

қт

ар

ар

ү

ү

н

немі 

айтылып келді. Бірақ астық сақтау және 

қабылдау орындарындағы астық есебі-

нің жетіспеушілігі жыл сайын орын 

алып келеді. Егер біз электронды астық 

қолхаты әдісін жетілдірген болсақ, б

б

ұл

ұл

 

мә

мә

се

селе

ле

 жыл сайын қозғалмас еді

і

.Қа

Қа

 з

 зір

ір

  

  

елімізде астық сақтайтын қойма лар-

дың 80 пайызы ірі астық компания-

ларының еншісінде екені белгілі. Ал 

диқандар мол өнім алған жылы элева-

тор ға астығын өткізе алмады. Өткізген-

дерінің өзі оның сақталуына 100 пайыз 

сенімд

мд

і 

і 

бо

бола

ла а

а

лм

лм

ай

ай

ды

ды

.

.

Со

Со

нд

нд

ық

ық

та

та

н 

н

біз 

келе

е

ше

шект

кт

е

е 

ас

асты

тықт

қт

ы 

ы

са

са

қт

қт

ау

ау п

п

ар

ар

ти

ти

яс

я

ын 

электронды жүйе арқылы қаттап, есе-

Ә

ЙЕЛ

 К

КӘ

Ә

СІПКЕР

Л

ІГІСарапшылардың болжауынша, ана

мейірімінің шуағына бала мен отбасы ғана

емес, кәсіп те зәру екен. Халықаралық 

тәжі рибе көрсетіп отырғандай, еркектерге

қараға

а

нднд

а

аәйелдер 

р

несиси

ені аз алады әрі

қары

ызд


зд

ы

ыуа

уа

қықыты

тынд


нда

а

қақа

йт

йтарар

ып

ып, , он

он

ы ы

жөнсіз


жұмсамауға тырысады, сөйтіп, өзінің

затына сай ісіне де жанашырлық, жауап-

кершілік танытады. Осы жағынан алғанда,

кез келген нарық алаңы әйел кәсіпкерді

ыждаһаттылықпен қарсы алады екен. 

Статистика бойынша, «Даму» кәсіпкерлікті

қо

қо

лдл

ау

а қоры бағдарламасы б

ор

орыш

ышк


ке

р-

рле

лері


рі

ні

нің 40 пайызын әйел кәсі

пк

пкер

ерле


ле

рд

рдің

ің

құрауы осының айғағы болса керек. Негізінен, ер-азаматтың екінші жарты-

сы ның экономикадағы белсенділігін

қолдау мақсатында ел үкіметі 2002 жыл-

дан бері


р

 әйел кәсіпкерлігін қолдау шара-

лары

ы

нн

жү

жүзезе

ге

ге аа

сы

сырыры

п

п кеке

ле

леді

ді

.  МәМә

селен,


2002

2 2


-2

00

0088 жы

жы

лдлд

а

ары

ы

еңеңбе

бе

кк 

ұж

ұжы

ымының 


50 пайызы нәзік жандыдан тұратын шағын

және орта кәсіпкерлік субъектілері «Даму»

қоры арқылы республикалық бюджеттен

арзан несиемен қамтамасыз етіліп келген.

Ал 2009 жылы Елбасымыздың та

та

псс

ыр

ыр-

масымен жаңа кәсіп ашамын деушілерге 

екінші деңгейлі банктер арқылы шағын 

несиел


ел

ер

р  бер

р

іле  бастады.  2011  жылдың        1

1

сәсә

уі

уірірі

нд

ндегег

і

імә

мә

лімет  бойынша, «Даму»»

қорының әріптес-банктері кәсіпкер әйел-

дердің сомасы 1769,6 млн теңгені құрай-

тын 442 жобасын қаржыландырған екен.

Қазақстан әйелдерінің І съезінде сөй-

ле ген  сөзінде Мемлекет басшысы: «Менің 

тапсырмам бойы

нш

нша

а

2020

11

11-2

2

010

2

2жы

жы

лдлд

ар

ар-

ғы әйел кәсіпк

ер

ер

лілігі

гі

нн ша

ша

ғығы

н 

н нене

си

сиелел

ен

енді

діру


ру 

қорының көлемі жыл сайын 2 миллиард 

теңгеге толықтырылады,  2009-2015 

жылдарғы әйел кәсіпкерлігін шағын

несиелендіру  бағдарламасы  бойынша 

сегіз жыл ішінде жалпы сомасы шамамен

2 млрд теңге несие бөлінген», – деген еді. 

Ал

Алс

с

алал

ал

алық

ық

аа

рақатынасқа келер  бол-

са

сақ,


қ

б

бізіз

де

де бб

ер

еріліл

ге

ген несиенің басым бөлігін  негізінен сауда-саттық жобалары құрай ды, 

оның көлемі осыған дейін қаржылан-

дырылған жобалардың 65,6 пайызын 

қамтиды. Қызмет көрсету саласына беріл-

ген несие – 29,1%,

%

кк

өлік және ба

а

йл

йа ныс 

– 2,2%, ауыл

ш

ш

арар

уа

уашышы

лы

лығығы

 –

00

,7

,7%,%,

қ

құ-

ұ-

ры лыс – 0,6%, өнеркәсіп –1

1,8%.


%

Сондай-ақ 2002 жылдан бері елімізде

Кәсіпкер  әйелдер одағы, Қазақстанның 

іскер әйелдер қауымдастығы жұмыс істеп 

келеді. Мұнда аруларымыз құқықтық, 

іс

ске

е

рлрл

ік

ікс

с

ауау

ат

аты

ы

боб

йынша тегін кеңес пен 

дәрістерден қанығады. 2009 жылдан бас-

та

тп

п

жұжұ

мыссыз әйе

йе

лдер


р

ді еңбек нарығында 

сұ

сұ

рара

ны

нысысы ж

жоғ


оғ

ар

ары

ы

мама

ма

манд

нд

ықы

тар бойынша 

оқыту 

ба

ғдарламасы іске қосылған. Атал-ған бағдарлама бойынша арнайы курстан 

өткендер сертификат алып, жұмысқа 

міндетті түрде орналастырылады. Мысалы, 

2012 жылдың наурызы мен қыркүйегі 

аралығында мұнда 532 ж

ж

ұмұм

ыс

ыссы

сы

зз

әй

әйел

е

 арнайы мамандық алып, 

он

оның

ың

770

0 па


пайы

йы

зызы

 

қызметке орналастырылған, ал алтауы өз алдына жеке бизнес ашыпты.

Сол секілді мүмкіндігі шектеулі жан-

дарға арналған «Даму-Көмек» мемлекеттік 

бағдарламасы барын да баса айта кетелік. 

Мәселен, осы бағдарлама аясында 2010 

жы

жылдлд

ан

анб

б

ере

і

імү

мү

мкмк

ін

інді

ді

гіг

 шектеулі 645

кә

кәсі


сіпк

пкер


ер

қ

қол

ол

дадауғ

уға


а

ие

иеб

бол


олса

саоның 373-і әйел заты екен. 

Аталған бағдарлама бо-

йын ша тек арзан несие ұсы-

нылып қана қоймай, мәсе-

лен, мүгедек жандар дың 

жұмысқа орналасу мә се л

ес

ес

іі

де шешіледі. Бүгінгі таңда 

елімізде моноқала шықтар-

ды дамыту бағдар ламасы 

бойынша тегін ке ңес беретін 

«Даму»  кәсіп кер лікті  қолдау 

қо

қ

рыры

а

аяс

с

ындада

ә

әр 

р

өңөң

ір

рді

д

ң ң

шағын қалаларында кәсіп керлікті қолдау 

орталықт

ар

ары жа

ж

ппай ашылылы

п жатыр. Сол 

араға ди

дис 


с 

пе

петч

тчер


ер

р

рет

ет

інінде

де

ққ

ор

орө

ө

зз

ке

кезе

зе

гіг

нде 


мүмкіндігі шектеулі нәзік жандыларды 

жұмысқа алуға уәде етіп отыр. Бұл қордың 

бүгінгі таңдағы мүмкіндігі шектеулі 

әйелдердің жұмысқа орналасуға қатысты 

өзекті мәсе 

ле шешіміне өз тарапынан 

қо

қо

сқсқ

ан

анү

ү

лее

сі деп айтсақ та болады.

Қа

Қала


ла

й

й дегенмен де мемлекет тар

р

апап

ы-

ы-нан соңғы кездері ұдайы қолдау мен қар-

жыландыруға ие болып келе жатқан әйел 

кәсіпкерлігі өз кезегінде қазақ қоға мын-

дағы нәзік жандының бүгінгі беткеұстар 

келбетін айшықтап, жоғарыда аталған іс-

қимылдар олардың экономикаға қосар 

үлесін а

а

ртрт

ты

тыра

ра

тт

үс

үсет

ет

інн

ді

дгі

гі

нн

ба

байқ

йқ

атат

ад

ады.

ы

КӘСІПКЕРЛІКАЙ

МА

МАҚ

АС

ЫЛ ТҰҚЫМ А

«Маң-маң бір басқан маң 

басқан, екі шудасын шаң басқан»  

Ойсылқара түлегі – түйенің ұлт 

ұғымында алар орны бөлек. 

Көшкен

н

де

д

 тең-теңдеген жүк 

ар

ар

тс

тса,

а,

қ

қ

он

онға

ға

нд

нд

а 

а 

ша

ш

ра-шара 

шұбат берер «ақкөңіл» қасиеті 

тағы бар.

Сыр өңірінде Үдемелі 

индустрия лық-инновациялық 

да

д

му

у

 бағ

ағ

да

д

рл

р

амасы аясында 

ау

ау

қы

қы

мд

мды 

ы 

іс

с-шар

ар

ал

а

ар атқарылып 

келеді. Соңғы жылдарда 

Индустриялан дыру  картасы 

шеңберінде көп теген жобалар 

жүзеге асып отыр. 

Шетелдік сиырлардың 

аяғы жерге түс

ү

пей, дәурені 

жүріп-ақ т

т

ұр

ұр

.

.

Ет

тті

ті,

сү

сүтт

тт

і ір

ір

і

і

қараны әкеп қарық 

б

боламыз 

деп алақанын ысқылап 

отырғандар көп. 

Әңгіме осы «меймандостықтан» шыға-

ды. Қазақтың төрт түлігінің  біраз өнімін 

осы көңілшектігімІздің

ң

а

арқ

қ

аса

ында


д

 өзгег


г

е 

екетіп жатқаны өтірік

е

еме

ме

с.с

Ж

Жыл

ыл

қықы

ны

ның 

ң қы


қы

-

-мызынан немістер шоколад жасап үлгерді. 

Күні ертең шұбатымызға ауыз салмасына 

кім кепіл? 

Дегенмен бағзыдан келе жатқан мен-

шігіміз – қымыран ашыту Оңтүстік Қа зақ-

ст

стан

ан о


о

бл

блысыс

ын

ыныңың

О

Оты

ты

рара

р 

рауданында қолға 

алынып, исін

і

ген 


і

інгеннен майлы шұбат 

алынуда. Бір литрлік ыдысқа құйылған 

қымыран экологиялық тұрғыдан таза әрі 

емдік қасиетін жоғалтпаған. Техникалық 

жабдықтарының  барлығы жаңа болған-

дық тан әрі соңғы үлгідегі құрал-жабдық-

тар қолданылғандық

қ

та

тан,

н,

жж

ұм

ұмыс

ыс

бб

ар

арыс

ысы


ы

қол ұстамайды. Оразалы МҰСТАФИН, 

қожалық төрағасы: 

– Осыдан 10 жыл бұрын қаладағы 

үй

ү

ді

д

  сатып

ып,

ау

у

ылға көшіп келгенмін. 

Ба

Баст

ст

ап

а

қы

қыда

да

о

он

н 

ша

шақт

қт

ы

ы інгенмен жұмыс 

бастап, кейіннен шаруашылықта 126 

бас түйеге жеткіздім. Бүгінде оның 

қырық шақтысы сауылады. 

Шағын кәсіпорын қазір тәулігіне 500 

литр шұбат шығарып жатыр

р

. «Сұранысқақ

 

қарай бір күнде 2 тонн

ннағ


ағ

а

аде

де

йійі

н

нқы

қы

мымыра

ра

нн

құюға болады» дейді мамандар. 

Б

Бола шақ-та өңірдегі түйе шаруашылықтарының сү-

тін осы кәсіпорынға өткізу де жоспарда 

бар. Еліміздегі «Жұмыспен қамту» бағдар-

ламасының іс жүзіндегі дәлелін алыстан 

із

із

деде

уд

удің

ің

ққ

аж

ажет

ет

іі

жо

жоқ.

қ.

  Мұ

Мұ

ндн

а қожалық иесі-

н

ні

ңң 

от

отба

басы


сыме

ме

нн

қа

қата

та

рр,

а

ауыуы

л жастары да жұ-

мыс істейді.

Облыс орталығынан алыста орналас-

қандықтан, мұнда ірі өндіріс орны жоқтың 

қасы.  Көбінесе «қойын құрттатып, шұба-

тын ұрттатып» отырға

а

нн

ау

ауылда

д

  шағынын

 

және орта бизнескее

к

көпөп

к

көң

өң

ілл б

б

өлөл

ін

недед

і.

і. 

Айтпақшы, өңірде 5 мыңнан астам кәсіп-

кер болса, соның 70 пайызы – осы орта 

және шағын бизнес өкілдері. Ауылдағы 

жаңа дан  жұмыспен  қамтылғандардың 

са

сны 4000-нан асыпты.

Нұршат ТӨКЕН,

Оңтүстік Қазақстан облысы

Бүгінде облыста 

25

25

иинв

нвес


ес

ти

тици

ци

яя

лы

лық 

қ 

жоба қолға алынғанн

ОнОн

ың

ыңж

ж

алал

пы

пық

қ

ұнұны

ы 

122,5 млрд теңгені құрайды. Осының нәтижесінде келешекте 2000-ға тарта 

жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. 

2010-2012 жылдар  аралығында біздің 

өң

өңір

р

дед

 жалпы


пы

қ

құн

ұ

ы 79,3 млрд теңгеге жу

жу

ықық т

т

айай

ты

тын

н

2121

ж

жоб

об

а а іс

с

кеке

 асқан. Бұл игілік-

ті істер құрылыс материалдары, агроөнер-

кәсіп, электр энергиясын өндіру, ілеспе газ 

өңдеу  және күкірт қышқылын шығару 

бағытында  қолға алынған. Оған қоса, 

Индустрияландыру картасына енгізілмеген 

45 жоба да елдің игілігі

гі

не

на

а

йналды. Ардагер АҚЖІГІТОВ, Қызылорда 

облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп 

басқармасының бастығы:

– Үстіміздегі жылы 14 жоба бойын-

ша жұмыс аяқталады деп жоспарлап 

от

от

ыр

ыр

мы

мы

з.

з. О

Оны

ны

ң

ң

жа

жа

лп

лп

ы құны 3,8 млрд 

те

теңг

ңг

е

ені 

і ша

ша

ма

мала

лайд

йд

ы

ы. Соңғы жылдарда 

жасалған игілікті  істердің арқасында 

облыстағы өңдеу өнеркәсібі 7 пайызға 

артып отыр. 

Әділжан ҮМБЕТ,

Қы

Қы

зы

ы

ло

ло

рд

рд

а 

а

об

об

лы

лы

сы

сы

Жемшөбін жақсылап, аузын майлап 

от

от

ырыр

са

сд

д

а,а,

б

біз

із

діді

ң сиырлар олардың 

қа

қасы


сы

нд

ндаа жі

жі

п п

ес

есе 

е ал


ал

м

майтын көрінеді. Сол себептен шетелге қарап «мөңіремеске» 

амалымыз жоқ. Жамбылдық «Али» шаруа

қожалығы «Лимузин» тұқымды сиыр

малын өсіру жөніндегі жоба дайындаған 

болатын.  Жалпы құ

ны

ны 209

0

 миллион теңең

ге-


ні құрайтын жоба

а

ныны

Қ

Қорор

да

дай

й

ауауда

да

ныны

нд

нда 

а 

жүзеге асыру көзделіп отыр. Аталған шаруақожалығы жоба шеңберінде жылына 90 

тонна ет дайындауды жоспарлап отыр. 

Оның өзіндік құны 82 миллион 200 мың 

теңгені құра

ра

мақ.


Ә

Ә

леле

мд

мдегег

і

і си

сиыр


ыр

б

біткеннің алдына қара 

салмайтын өте қоңды №1 ірі қараның қата-

рынан саналатын «Лимузинннің» аяғын 

жерге тигізбей сатып алушылар көп көрі-

неді. Ерекше тұқымды ірі қара басқа лар ға 

қарағанда тез қоң жинайды. «Лимузин» 

тұ қым дастар  климаттық  жағ дайға  тез 

бейім  деліп,  қатт

т

ы

ы кко

нт

нтин

ин

енен

та

талдлд

ы

ыау

ау

а а 

райына да шыдамдылық көрсетеді

і

. Он


О

ың 


бұқалары 1,5 жасқа толғанда 450-500 

келіге дейін салмақ тартады. Өткен жылы

аталмыш ша руа қожалығы Ирландиядан 

89 бас «Ли му зин» тұқымын алып келген, 

қа

қа

зізі

рг

ргі уа

уа

қықы

тт

тта 

а 

КаКа

на

нада

да

дан 330 бас ірі қара-ны

ны

аа

л

лып п

ке

келу

лу

діді к

көз


өзде

де

п отыр. Жоба жүзегеасатын болса, 14 адам тұрақты жұмыспен 

қамтамасыз етілетін болады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет