Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет1/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
#156
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ТАБИҒИ АПА

Т

Мамандардың мәліметіне қарағанда, алдағы екі тәулікте күшті жаңбырдың салдарынан Оңтүстік 

Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Алматы және Жамбыл 

облыстарында сел жүреді деген болжам бар. Аласа 

таулы өңірлерде өзендер мен жылғалар тасиды. Басқа 

да өзен-сулардың деңгейі көтерілуі ықтимал. Күннің 

жылынуынан кейбір елді мекендердің жекелеген 

аумақтарын су басу қаупі бар. Төтенше жағдайлар 

министрлігі алдағы тәуліктерде оңтүстік және шығыс 

өңірлерде қар көшкіні қаупінің күшейгенін де 

ескертеді. Батыс Алтай мен Іле Алатауы жоталарында 

көшкін жиіледі. Шығыс Қазақстан облысында 

жаңбырмен бірге желдің күшейетіні хабарланды. 

Аймақта жел екпіні 26 м/с-ке жетеді. Аптаның соңына 

қарай шығыста ауа температурасы 25 градус аязға 

дейін қайта төмендейді.

Болатбек МҰХТАРОВ

Төрт облысқа төтенше 

қауіп төніп тұр

ОЙ-КӨКПАРЖұмысты үйлестіру үшін ПИК басшыларын әкімдіктің тағайындағаны дұрыс бола ма?

Сөз қадірін білген 

қазақ әзілдің де түбін 

түсіреді. Бұрынғылар 

астарлы оймен, 

уытты әзілмен кез 

келген келеңсіздікті 

әшкерелеп, әжуалап 

отырып-ақ ақиқатты 

айта білген. Өз 

ұлтымызға тән 

осындай ерекше 

қасиеттеріміз бүгінгі 

жаһанданған заманда 

тамырынан ажырап, 

бағалы құнын жойып 

бара жатқан жоқ па?

Құқық қорғау қыз-

меткерлерін та зар -

тып, оған ең ла йық-

тыларды іріктеп алу 

реформасы бұдан әрі 

де жалғасады. Бұл 

мақсатта алдағы уақытта 

орган қызметкерлерін 

қабылдамас бұ рын 

оларды полигра фо-

ло гиялық  зерттеу 

арқылы тексерістен 

өткізу көзделуде. Кеше 

Парламент Мәжілісі дәл 

осы норманы көздейтін 

«Құқық қорғау қызметі 

туралы» заң жобасын 

бірінші оқылымда 

мақұлдады.

ТА

ЛҒАМЖалғасы 5-бетте 

Алдымен полиграфологиялық зерттеу дегеннің не еке-

нін түсіндіріп өтсек. Полиграфология дегеніміз – адамның 

же келеген физиологиялық әсерлерін (тыныс алуы, жүрек 

соғуы, терінің тітіркенуі және т.б.) арнайы датчиктердің кө-

мегімен тіркеп отырып жауап алу рәсімін білдіреді. Одан да 

қарапайым тілмен полиграфты «шындық детекторы» (тү-

сі нікті болуы үшін деген әдетпен орысшаласақ, «детектор 

лжи» – авт.) деп атасақ та болады. «Көптеген елдерде по-

ли граф арқылы құқық қорғау қызметіне қабылдау міндетті 

ат рибуттардың бірі болып табылады. Сонымен қатар, зерт-

теулерге сүйенсек, полиграф арқылы адамнан жауап алу 

сол алынған ақпараттың нақтылығын білдіреді. Сонымен 

қа тар әлгі жауап берушінің құпия ұстанатын фактілерін де 

осы арқылы әшкере етуге болатын бірден-бір мүмкіндік са-

налады», – дейді жаңа тетіктің төркіні туралы баяндаған 

Бас прокурордың орынбасары Иоган Меркель. Расында, 

бұған де йін Елбасы тарапынан біршама сынға ұшыраған  

Қа зақ станның құқық қорғау органы халыққа жақындаудың 

ама лын арттырып отырғаны байқалады. Полиция секілді 

жұрт құқын қорғаушылар арасында шыншыл, репутациясын 

кір шалмаған, өз ісіне берілген кадрлар тапшы екендігі 

бұған дейін де талай айтылды. Кешегі аттестаттаудың да 

басты мұраты сол болатын. Дегенмен жыл бойғы шараның 

нә ти жесі де жұрт күткендей болмағаны жасырын емес. 

Сон дық тан да әсіресе құқық қорғау органдарының қыз мет-

кер ле ріне қатысты мұндай тың тетіктерді түлеткен орынды. 

Иоган Давидовичтің айтуынша, полиграфты қолдану тәр-

тібін ел Үкіметі айқындағанымен, құқық қорғау орга ны на 

қызметке алу барысында ол тәсіл міндетті түрде қол да нылатын 

болады. Сосын мұндай зерттеуді әскери-дә рі гер лік комиссия 

жүзеге асыратын болады. Айтпақшы, по  ли графологиялық 

зерттеулер полицияны қызметке алар да ғана емес, қызметтік 

тергеу-тексерулер арасында да қолданылуы мүмкін. Мұны да 

жыл басындағы жиында Ел басы Н.Назарбаев тапсырған 

болатын. Яғни алдағы уақытта ат тестаттау мен қызметтік 

тергеулер барысында жауап алу рә сіміне әскери-дәрігерлік 

комиссиядан бөлек, кадрлық қыз 

мет мамандары да 

қатысады. Осылайша алдағы уақытта полиграфология зерт-

теулерін пайдалану біршама бағытта өрбуі мүмкін. Дегенмен 

«шындық детекторын» пайдалану арқылы не ұтамыз? 

«Кандидаттардан жауап алу арқылы олар дың бұған дейін 

заңға қайшы әрекет еткен-етпегенін бай қаймыз. 

Алматы

+11.. +13о

-8.. -10


о

-3..-5


о

-16.. -18

о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Әкімдік ПИК басшыларын 

та ға йын дай  алмайды.  Егер  та-

ға йындайтын бол са, оны ПИК 

емес, басқаша атайық. Не ге де-

сеңіз, «Пәтер иелері ко о пе ра-

тиві» деген атаудың өзі айтып 

тұр емес пе, ол – жекеменшік. 

Же кеменшік  пәтер  ие ле рі нің 

ко оперативі заңға сәйкес, жеке 

мү  лік  ретінде  қарастырылады. 

Ал әкімдік мем лекеттік емес құ-

ры лымдарда  та ға йын даулар 

жа сай  алмайды.  Тұрғындар 

ПИК-ті және жалпы қа 

уым-


дастықтарды ортақ мүліктерінің 

күтімі үшін құрып ал ған. Сон-

дықтан бұл жерде әкімдіктің еш 

қа тысы да, шаруасы да жоқ. 

– Пәтер иелері коопера тив-

те рінің бас шыларын егер әкім-

діктер  таға йын дай тын  болса

бір емес, бірнеше мәселені ше-

шу ге жол ашылар еді. Себебі 

күн  делікті өмірде өзіміз де куә-

гер болып жүр міз, ПИК бас шы-

лары ешкімнің ал дын да жауап 

та, есеп те бермейтіндіктен, 

бет-бе тімен кеткен. Өз білген-

де рін  іс теп,  жал ғанды  жал па-

ғы нан ба сып жүрген жай лары 

бар. Қа  ра пайым халық ай са-

йын  ком  му налдық  қызметтің 

ақы  сын  жи нап  бергені  былай 

тұр  сын,  ко оператив  бас шы сы-

ның  жа  ла қы сына  тағы  да  ақша 

шы  ға ра ды.     Соңғы кездері Пәтер иелері кооперативтері мен жергілікті 

тұрғындардың арасындағы келіспеушіліктер көптеп байқала бастады. 

Онлайн желілердегі ПИК басшылары мен ше неу нік тер дің 

қатысуымен өтетін конференциялардың жиілеуі де соның бір дәлелі 

іспетті. Көпқабатты үйлердің аула сының қары тазаланбай, 

төбелері шіріп, жылу құ бырлары жа рылып жатса да, оны 

жөндеуге асықпайтын ПИК бас ш ыларынан жауап сұрайтын 

орган да жоқ. Оларды «асырап-бағып»  отырған 

тұрғындардың да на разылығы таусылар емес. Тіпті кейбір 

отан дас та ры  мыз  әлеуметтік  желілерде  ПИК  басшыларына 

«пұл жинаушы» деген ат қойып алыпты. Бұл мә селенің 

ушығып  бара  жатқанын  бар лы ғы мыз  көре  тұра, 

жергілікті атқамінерлеріміз әлі күн ге бірде-бір тиімді 

шешім қабылдап, бұл про блеманы шешудің 

жолдарын қа рас тыр  ған емес. Осы орайда, бәлкім, 

«Жұ мыс ты  үйлестіру  үшін  ПИК  бас шы ларын  әкім-

діктің тағайындағаны дұрыс бо ла ма?» деген 

сұрақты  ма ман дар дың  тал қысына  салып  көруді 

жөн  са  надық.

Астана көгінде 

қалықтаған 

«Қаламқас»

Жетімдер үйі жоқ 

ел болсақ...

Атқамінерлердің 

дресс-коды ұлттық 

нақышпен өрнектелуі 

керек пе?-бетте

-бетте

-бетте

2

35

Бауыржан ЖАҚЫП:

ДАТ!

Қазақтың 

ұлттық әмбебап 

энциклопедиясын 

шығаратын кез келді

150,71

196,82

24,26

14253,77

1043,88

1576,80

4,92

1,30

1535,72

111,39

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Артур НЫҒМЕТОВсаяси шолушы:

– Кешкісін үйге жеткенде ваннаға 

су толтырып, шомылайын, сосын сол 

суға кірімді жуайын, еденді жуайын. 

Одан қалған қалдық суды су та за-

лаушы «Барьер» фильтрінен өт-

кізейін. Сосын бұл «тазартылған» 

су ды үнемдеп, күн сайын бір стақ ан-

нан ішіп отырайын. («facebook-тегі 

жеке парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Шындық детекторын шекпенділер ғана 

емес, шенділерге де қолдануға не кедергі?

Тасбай СИМАМБАЕВ, 

қоғам қайраткері:

Сергей КУЯНОВ, 

Алматы қаласы әкімінің баспасөз 

қызметінің жетекшісі:

бетте

6

Еліміздің оңтүстігі мен шығысындағы төрт облыстың аумағында сел қаупі күшейіп кетті. 

«Қазгидромет» кәсіпорнының болжамына сүйенген 

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі мамандарының 

ескертуінше, температуралық фонның жоғарылауы 

мен жауын-шашын табиғи апатқа себеп болуы 

мүмкін.

№38 (949) 

7 наурыз, бейсенбі

2013 жыл


Қанат ҚАЗЫ

Қазақы сын-сықақтың салмағы неге жеңілдеп кетті?

Интернет пен теледидар үстемдік құрған 

қазіргі кезеңде қандай эфирге назар сал  саң 

да, жеңіл-желпі дүниелер, ойын-сауық бағ-

дарламалар алға озып кетті. Есесіне, ин тел-

лектуалдық жобалар жасауда кенжелеп қал-

ғанымыз жасырын емес. Қаптаған әзіл-сы қақ 

театрлары туралы, ондағы талғам мә селесі 

жөнінде айтудың өзі күлкі тудыратын жағ-

дайға жетті. Осы бір саланың «шекесін қыз-

дырмай» жүргенде, қазақ баласы КВН ой-

науға әбден құмартып алды.  Ре сей лік тер дің 

сүйікті бағдарламаларының бірінен са на-

латын КВН-нің қазақ топырағына келгеніне 

де аз уақыт болған жоқ. КТК (көңілді тап-

қырлар клубы) болып басталып, кейін келе 

«Жай дарман» деген ат қойылып, айдар та-

ғылды. Тіпті мектеп, жоғары оқу орындарын 

т үгел қамтыған бұл әзіл сайысыңыз кейін 

келе үл кен сахналардан орын алып үлгерді. 

Арагідік ұйымдастырылып, эфирде ке ңі-

нен насихатталып жатса да, аталмыш бағдар-

ла ма қанатын кеңге жая алмай келеді. Сол 

баяғы бала-шағаның ермегі күйінде қалып 

отыр. Залда отырған көрермендерге көз сал-

саңыз, басым бөлігінің көгенкөздер екенін 

бай қайсыз. Теледидар алдына жиы лып ала-

тындар да солар. Оның бірден-бір се бебі 

әзіл дерінің тым жеңілдігінде жатса ке рек. Ас-

тарсыз, ойсыз қалжыңдары айтылған же рін-

де қала береді. Қоғамдағы әртүрлі кем ші лік-

терді сөз етудің орнына, сол баяғы көр-жерді 

күлкі қылудан аса алмай келеді. Тіпті кезекті 

бір ойын барысында Жамбыл облысының 

Шу қаласынан келген «ШуЧу» командасы 

ана шаны насихаттағандай болды. Жер гілікті 

жар гондарына  салып,  нар ко манның  тілімен 

сөй легенде  жағамызды  ұс та дық.  Олар 

«ұшамыз» деген сайын, біздің зә ре міз ұшып 

бітті. Оны көрген бала не болады? Жи-

рендіретіндей қылып айтса жөн, үйре нің дер 

дегендей әсер қалдырды. Жарайды, бала 

балалық қылды дейік, эфирді қадағалап 

отыр ған басшылар мен сол КВН-нің өз ре-

дакторлары бар емес пе?

Қазіргі қоғамның шындығын бере ал ма-

са, жүрдім-бардым айтыла салатын арзан 

қал жың мен бәдік тіркестерден тұратын, сая-

си-әлеуметтік проблемалардың жүгін көтере 

ала 


тындай қауқары жоқ әзілдің мақсаты 

жұртт ы жай әншейін күлдіру ғана ма? Күл-

діріп тұрып ойландыратын дүниелер біз де 

неге аз? Жалпы, осы «Жайдарман» қазаққа 

ке  рек пе?» деген сұраққа бас ауыртып көр-

меп піз. Егер осы сұрақ төтесінен қойылса, 

«ке рек деушілердің» де, «керек емес» деуші-

лер дің де табылары анық. Және олардың кім 

екенін де жорамалдау аса қиын емес. Қыз-

ғыштай қоритындар – 25 жасқа дейінгі жас-

тар. Ал орда бұзып үлгергендеріңіз қолын бір 

сілтейтіні анық. 25-ке дейінгі жастардың өзі 

де толықтай құптай қоймайды. Өйткені олар-

дың ішінде де ақыл тоқтатқан, интеллектісі 

жоғары, жеңіл әзілді жаны сүймейтін бай сал-

дылары бар. Дәл осы сынды 30 жастан ас-

қан дардың ішінде де «Жай дар ман» жағына 

шығатындар аз емес. 

Күн сайын командалар саны артып бара 

жат 


 

қан «Жайдарманды» тоқтатайық деп, 

эфир  ден бермейік деп айтудан аулақпыз. Бі-

рақ бір қисынсыз жағдайға тоқтам салатын 

уа қыт әлдеқашан жетті. 

Мансұр ХАМИТ (фото)Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

ee--

-

-

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

i

i

i

i

l:

:

::

:

:

 

 

ii

i

ii

n

n

n

nn

n

f

f

f

f

f

f

o

o

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

а

а

а

а

а

а

ll

l

a

a

a

a

aa

ss

s

ss

s

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ТАБИҒИ


А

А

ААА

А

ПАПАПП

П

ПТ

Мамандардың мәліметіне қарағанда, алдағы екі 

тәул

ул

улл

ул

уік

ік

ікік

ік

ікт

те

тете

т

тк

к

күш

үш

үшүш

үш

шті

ті

тіт

т

тж

ж

жж

аң

аңаң

аң

аңаң

бы

быбы

бы

быы

рд

рдрд

рд

рдың

ың

ыңың

ың

ы  сал

а

адарынан Оңтүстік 

Қа

аа

а

аа

за

заза

за

заа

қс

қсқ

қс

қсқс

та

тата

та

таа

н,

н,н,

н,

нШ

Ш

ШШ

Ш

Шығ

ығ

ығы

ы

ысыс

ы

ыҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Қаз

аз

аза

ақ

ақақ

а

стст

ст

стст

ст

ана

ан

анан

ан,

Ал

АлАл

А

АА

маты және Жамбыл 

облыстарында сел жүреді деген болжам  бар. Аласа

таулы өңірлерде өзендер мен жылғалар тасиды. Басқа 

да өзен-сулардың деңгейі көтерілуі ықтимал. Күннің 

жылынуынан кейбір елді мекендердің жекелеген 

аумақтарын су басу қаупі бар. Төтенше жағдайлар

ми

мим

м

мни

н

нстрлігі алдағы тәуліктерде

де

деде

д

до

о

оо

о

оңт

ңт

ңтңт

т

ңтүс

үү

үү

ү

тіті

ті

к к 

к 

кжә

жә

жәж

жә

нен

н

нш

ш

шш

ығ

ығы

ы

ығы

ыс

ысыс

ыс

с 

 

өңөң

өң

өңөң

ір

ірір

і

ілерде қар көшкіні қа

а

аа

а

упуп

уп

упуп

уп

інін

ін

інін

ін

іңң

ң

ңң

к

кк

к

күш

үш

үшш

үш

шей

ей

ейе

ей

еге

ге

геге

е

ніні

ні

ніні

н н


н

н

нн

н

деде

де

дее

е

 ескертеді. Батыс Алтай мен Іле Алатауы жоталарында 

көшкін жиіледі. Шығыс Қазақстан облысында

жаңбырмен  бірге желдің күшейетіні хабарланды. 

Аймақта жел екпіні 26 м/с-ке жетеді. Аптаның соңына

қарай шығыста ауа температурасы 25 градус аязға

дейі


і

н 

н н

н 

нн

қа

қақ

қ

қйт

й

йй

й

йа

а

аа

тө

төт

тө

тө

ме

меме

е

менд

нд

нднд

нд

дей

ей

ейей

й

дід

д

діді

д

.Бо

Бо

Б

Бо

Бо

Бо

латбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАРСөз қадірін білген 

қазақ әзілдің де түбін 

түсіреді. Бұрынғылар 

ас

ас

ас

а

ас

та

та

та

та

та

та

рл

рл

рл

л

рл

л

ы 

ы 

ы

ы

ы

ы

ой

ой

о

ой

о

ме

ме

ме

ме

м

н,

н,

н,

н

н

,

 

уы

уы

тты әз

іі

ілмен кез 

келген келеңсіздікті 

әшкерелеп, әжуалап 

отырып-ақ ақиқатты 

айта білген. Өз 

ұлтымызға тән 

осындай ерекше 

қасиеттеріміз бүгінгі 

жаһанданған заманда 

тамырынан ажырап, 

бағалы құнын жойып 

ба

ба

б

б

б

б

ра

ра

ра

р

р

р

ж

ж

ж

ж

ж

ат

ат

ат

ат

ат

а

қа

қ

қ

қ

н 

н 

н

н

н 

н

жо

жо

жо

ж

ж

ж

қ 

қ 

қ

қ 

қ 

па

па

па

па

па

па

?

?

?

?

Құқық қорғау қыз-

меткерлерін та зар -

тып, оған ең ла йық-

тыларды іріктеп алу 

реформасы бұдан әрі 

де жалғасады. Бұл 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет