Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет9/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Да

Дайы

йынд

ндағ

ағ

ан

ан 

Алмат ИСӘДІЛ

«Атамұра» баспасының тікелей ұйытқы 

болуымен шыққан бұ

ұ

лл

то

томд

мд

ықық

та

тард

рд

ыңң

т

тұ-

ұ-

сау кесері ҚР Ұлттыққ

к

кітіт

ап

апха

ха

нана

сы

сынд

нд

аа бо

бо

--

лып, еліміздің біршама зиялы қауымы осын да бас қосты. 

Рақымғали ҚҰЛ-МҰХАММЕД, 

«Атамұра» корпорациясының президенті, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:– Же

Же

ті

ті

д

д

ег

ег

ен

ен

с

с

ан

ан

ны

ны

ң қазақ үшін киелі 

ек

ек

ен

ен

ін

ін

е

е

ск

ск

ер

ерсе

сек

к,

ж

ж

аз

азуш

у

ының өзі ай тып 

өткендей, осы «жеті қазынаның» жа зу-

шы ағамыздың 70 жылдығына орай жеті 

томдығының біздің «Атамұрадан» шық-

қанын өз басым қазақтың бір бала сы 

ретінде жақсылыққа баладым. Жал пы,

Дулат ағамыз сонау

у

6

6

0-жы

ж

лдары  әд

д

е-

е

биетке келісімен

н б

б

ір

ір

де

де

н 

н  ел

елді

ді

е

еле

ле

ң 

ң

еткізген үлкен талант иесі

і

 десем, артық

айт паған  шығармын. Бұл жинаққа, аға-

мыз айтқандай, бұрын жарық көрген 

емес, сондай-ақ тың да шығармалар 

еніп отыр. Мысал үшін Ф.Достоевский-

де

де

н  ау

у

да

да

рғ

рғ

ан  «Ақ

қ

  түн

ү

дер», «Қараңғы-

лы

лы

қ»

қ»

т

т.б

б

.сы

сынд

нд

ы 

ы  шы

шы

ғ

ғармалары, А.Че-

хов тың  әңгімелері мен Д.Исабековтің 

көп те ген  пьесалары оқырман үшін тың 

туын ды болары сөзсіз. Мен өзім Дулат 

ағамыздың «Бекет», «Дермене», әсіресе 

«Гауһар тас» шығармаларын бала кез-

ден жастана оқып, 

үл

үл

ке

ке

йг

йген

енде

де

о

о

сы

сы

к

к

іт

іт

ап

ап

-

-

ТҰ

СА

У

КЕС

Е

РР

ШАРА


Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

ұйымдастырған бұл концерттік бағдар-

ла мада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

өмі рі мен қызметіне арналған көркемсу-

ре

р

т ті және деректі фильмдер ұсынылылы

п,

, 

ст

сту 

у 

деде

нт

нтж

ж

астар мен ұстаздар қаууым

ымы-


ы-

ның, әскери кафедраның,  университет 

жа 

нынан құрылған «Гүлбану» ән-би ансамблі мен халық аспаптар оркестрінің 

және  бірқатар Қазақстан эстрада  жұл-

дыздарын

ын

ыңың

 өнері көрер

р

ме

мн назарына 

ұсыныл


л

ды

ды.

.

Аталған шараға көрнекті мемлекет жә-не қоғам қайраткерлері мен ардагер ұстаз-

дар, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутат-

тары, еліміздің Білім және ғылым министр-

лігі мен бұқаралық ақпарат құралдарыны

ны

ң 

ң өк

өк

іліл

де

дерірі қ

қ

атысты. Мерекелік шара бб

ар

ары-ы-

сында құттықтау сөз сөйлеген университет 

ректоры, академик Тілектес Есполов Тә-

уел сіз Қазақстан жастары Тұңғыш Прези-

дент тің көшбасшылық қасиеттерін бой ла-

рына сіңіріп, ұлт патриоты ретінде білімді 

бо лып  қалыптасуы керек екендігіне ерек-

ше тоқ


та

та

лдлды.

ы.

АА

та

талғ

лғ

анан

о

оқу

қу

оо

рн

рнынын

ың

ыңб

б

ірір

інші 


курс шәкірттерін салтанатты түрде студент-

тер қатарына қабылдау рәсімі де Тұңғыш 

Президент күнін атап өтумен тұспа-тұс кел-

гендіктен, концерттік бағдарламаның не-

гіз гі  жүгін де өнерлі студент жастар көтеріп 

алды. Осы күнге орайластырылған шарада 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

сту денттер  қауымы да Президентіміздің 

саясаты 

ме

мен

н

жажа

ст

стар

ар

ғаға

д

дег

г

енен

қ

қам

ам

қоқо

рл

рлығ

ы

ына ризашы

ы

лылы

ғы

ғын

н бі


б

лд

лдірір

уд

уде.е. Е

Е

лблб

ас

асым

ым

ызыз

ү

үнемі 

жастарға сенім артады. Бұл тектен тек 

емес. Өйткені қазіргі жастар – ертеңгі бо-

ла шақтың  іргетасы. Кемел келешектің 

иелері. «Арман! Еңбек! Сенім!» Бұл – бүгін-

гі жастардың ұраны. Бүгінгі жастар, Қазақ-

стан ның ертеңі – сапалы білім алуда екен-

дігін айқын

н

тү

үсінеді.

Са

Салт

лт

ананат

ат

тыты

к

кеш

еш қ


қонақтарының қата-

рын да  Бибігүл Төлегенова, Ескендір  Ха-

сан ғалиев,  Шөмішбай  Сариев сынды бел-

гілі өнер қайраткерлерімен қатар, Медеу 

Арынбаев, Біржан Ескендірұлы, Жұбаныш 

Жексенұлы, Өмірқұл

л

А

Айн

н

иязов сияқтыты

 эс-


трада әншілері де 

бо

болы

лы

п,п,

м

мер

ерек


ек

ег

еге 

е 

әнән ш

ш

а-а-

шу ларын ала келді. Шараның басталу сә-

тін де  Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік 

Туы сахна төріне шығарылып, Әнұран ой-

налды. Осылай ерекше салтанатпен бас-

тал ған  кештің соңы да Ескендір, Біржан 

Ха

Ха

сс

ан

анғаға

ли

лиев

ев

тете

рд

рдіңің о

о

ррындауындағы әйгілі

«Атамекен» әнімен, рухани серпіліспен 

аяқ талды.  Тұңғыш Президент күніне ар-

нал ған  мерекелік шарадан түйген ойымыз: 

бұл күн – Елбасының елге, оның дамуына 

сіңірген зор еңбегін бағалап, Ұлт көшбас-

шысы атанған тұлғаны келешек ұрпақ

қ

тың да құрметтеп, арда

да

қтқтап

ап

жж

үр

үруі

уіне


не с

с

епеп

б

бол

ол

а-а-

тыны сөзсіз. Бұл күн еліміздің мем лекеттік 

Тәуелсіздігіне қол жеткізу тарихында және

жаңа мемлекеттің даму стратегиясын ай-

қын дауда орасан маңызға ие. 

Елбасы «Жастары  білімді елдің бола-

шағы жарқын болады» дегенді үнемі ай-

тып келеді. Осы бір сөзді қағида ретінде 

ұстанған студент жастар осынау мерекелік 

шарада Тұңғыш Пр

р

ез

езид

ид

ене

т 

т жо

жо

лылы

н үл


үл

гі

гіт

т

ұ-ұ

та тындықтарын т

ағ

ағ

ыы

бі

бр

р кө


көрс

рс

етет

ті

ті..

Айдана КӨЗДІБАЕВА

Алматыдағы Студенттер сарайында Тұңғыш Президент күніне 

арналған «Болашақ кілті – білімде» атты мәдени-танымдық 

си

и

па

патт

ттағ

ағы 

ы 

ме

ме

ре

реке

ке

лі

лік 

к ша

ша

ра

ра

 болып өтті.

ген ой туғызуы. Бірақ, екінші бір жағынан, 

бұл қынжылып отыра беретін жағдай да 

емес. Себебі кітап аз болса 

а

да

да,

,

ақақ

па

пара

ра

тттт

ың

ың 

 

қанша алысқа болса да, жжет

ет

уіуіне

не

мм

ол

олк

к

еңең

іс

іс-

тік берілген интернет деген құралға біздің 

жазушыларымыз  бейімделуі керек. Ал 

Д.Иса беков ағамыз бұл жағынан да бақыт ты жан деуге болады. 

Ду

Дула

ла

т

т 

ИС

ИС

АБ

А

ЕК

ЕК

ОВ

ОВ,

,

жа

жазу

зу

шы

шы, 

ҚР

ҚР М

М

емле

ке

тт

і

ік сый

й

лы

ғы

ны

ң иегері:

– Кітап та жазушы үшін бір перзент 

болғаннан кейін оның да тұсауы кесілуі 

керек демесек, әйтпесе алашапқын бо-

лып, ел назарын өзіме аударуға өзім аса 

құмар емеспін. Бірақ енд

нд

і  Ра

Ра

қы

қ

мғали 

сын ды інім мен қазақт

тың

ың

о

осы

сы б

б

ір

ір

қ

қ

ар

ар

а 

а 

ша ңырағы 70 жылда шығарған жеті 

томның тұсауын кесейік деген ұсыныста-

рына ризамын. Өткенде менің мерей то-

йымның құрметіне  ұйымдастырылған 

театр фестивалінде достарымның біріне 

де

де

х

х

аб

аб

ар

ар

ла

ла

сп

сп

ағ

ағ

ан

ан

е

е

ді

ді

м.

м.

 Ондағы ойым 

«Д

«Д

ул

ул

ат

ат

та

та

н

н 

ба

ба

сқ

сқ

а 

а ос

осы 

ы ш

шаруамыз жоқ 

па?»  деп ешкім айтпасын, ешкімге 

салмақ сал майын деген ойым еді. Ал 

кітапқа келсек, облыс-облыстарға жетті, 

жалпы, бұрындары да шыққан шығар-

малар ғой. Ал енді өзіме ең ұн

ұ

аған ұсы-

ныс – «интернеттен ж

ж

ек

еке 

е 

са

сайт

йт

ың

ыңыз

ыз

ды

ды

 

аш сақ»  деген.  Кеше 

ға

ға

на

на

қ

қоң

оңыр

ыр

ау

ау 

шалып, әсіресе «Қарғынға» сұраныстың 

көп екендігін айтты. Қуандым. Себебі 

біз, қазақ жазушылары, жаңа заманға 

ілесе алмай келеміз. Орыстың барлық 

жазушыларының шығармасы бүгін жа-

зы

зы

 лып  бітсе,  ер

е

тең сайттарда тұрады. 

Со

Со

да

дан 

н

ке

ке

йі

йі

н 

н де

де о

ола

лар 

р 

бі

бі

зд

зд

ен гөрі тезірек 

танылып, шет т

і

ілде

і

ріне аударылып жа-

та ды. Ал біздің осыған әлі мән бермей 

келе жатуымыз – біздің үлкен қателігіміз. 

Өзімізді-өзіміз көрсете алмауымыздың 

басты себебі осы.

Көңілге сәл қаяу түсіретін нәрсе, бұл – 

ти раждың аздығы. Бір Исабеков ағамыз-

дың емес, жалпы, бүгінде кітап тиражының 

2000-нан аса алмай тұрғандығы. «Өңіміз 

түгіл, түсімізге кір

р

іп пе еді, 2000-мен ғана кітабымыз шыға

ға

дыды

д

дег

ег

енен

»

» деде

п

пжа

жа

зузу

шы

шыны

ның


ң 

өзі бұған аздап

п қы

қы

нжнжыл

ылыс


ыс

т

тан

аныт


ытты

ты. Он


Онда

да 


да баспаға емес, жалпы, бүгінгі кітап бас-

па сы саласындағы ахуалға қатысты. Себе-

бі Д.Исабековтің ең бірінші кітабы бесінші 

курста оқып жүрген кезінде 24 мың тираж-

бен шыққан болатын. Заман-ай дейміз бе, 

сөйтке


ке

н жазушы ағаларымыздың 70-ке 

ке

к

лглг

ен

ендеде н

н

ебеб

ар

ары

ы 2000 тиражға таңылып

п

 

қалуы, шынында да, ол кісілердің ойлама-ған жағдайы. Бұл жағдайдың жазушыға 

тиетін тұсы, қанша жерден жинағын шыға-

рып жатқанымен, оқырманға тегіс жетпе-

ген соң, «жазушылар не істеп жатыр?» де-тардың авторымен кездесуді армандап 

өскен болатынмын. Енді бүгін сол ар-

манға жеткенімді баршаңыздың алды-

ңызда мақтанышпен айта кетуді жөн 

көріп отырмын.

Ду

Дулала

т 

ИсИсаб

аб

екек

ов

овті

ті

ңң

жа

жай

й

жажа

зу

зушы

ш

 ғанаемес

ес

,  туту

ын

ыды

ды

лала

ры

ры бб

ір

ірнене

ше

шеж

ж

ылыл

д

дан бері сахналанып келе жатқан драматург екенін

жақсы білеміз. «Ректордың қабылдау күн-

дері» (1975), «Әпке» (1977), «Ертеңгі кү-

ту» (1979), «Мұрагерлер»(1982), «Алыс-

тан келген ананас» (1984), «Кіш кен тай

ауыл» (1986) т.б пьесалары елі

лі

мізд


зд

ің,


қа

қала


ла

б

берді, бірнеше тілдерге а

уд

удар

ар

ылыл

ып

ып,

,

ТМТМ

Д

Д және Израиль, Чехия, Франция, ГеГ

р-

мания секілді әлем елдері театрларының репертуарынан  бүгінге дейін түспей ке-

леді. Ал жазушының «Мұрагері» 1985 жы-

лы М.Әуезов атындағы сыйлыққа ие бол-

ған. Д


Д

ра

рама

а

туту

рг

ргия салас

ас

ыны

да

дағы бұл жемісті 

еңбе


е

гі

гіө

ө

з з

ал

алды

ды

нана

,

,Ду

Ду

лалат 

т 

ИсИсаб

абек


ек

ов

ов кинода

да қолтаңбасы бар қаламгер. «Гауһар тас» 

(реж.Ш.Бейсембаев, 1975), «Тіршілік»,

«Дермене» (реж.А.Әшімов, 1986), «Бақыт 

құ сы»,  «Лотерея» сынды фильмдердің 

сценарийін жазушы өз қолымен жазып 

бе

бе

ргр

ен

е

«Кітап деген шебер 

аспаздың асы

сы

 сек

е

ілді тағы 

да ішкің к

еп

еп

т

тұр

ұрат

ат

ын

ында

да

й

й

дәмді болуы керек» деп 

жазушының өзі айтпақшы

кеше қазақтың сүйіп 

оқитын жазушысы, 

др

др

ам

ам

ат

ат

ур

ур

г,

г,

Қ

Қ

Р Мемлекеттік 

сы

сыйл

йлығ

ығын

ын

ың

ың

 иегері 

Дулат Исабековтің жеті 

томдығының тұсауы 

кесілді. Биыл Алаш жұрты 

қаламгердің 

ң 

70

70

ж

ж

ылдығын 

тойлап жат

т

қа

қа

ны

ны

н 

н ес

ес

ке

ке

рс

рсек

ек

,

,

бұл жеті томдық сол 

70 жылдың жемісінің 

барынша сығымдалған 

шырыны іспетті. Мұны да 

жа

жа

зу

зу

шы

шы

ны

ны

ң өз

ө

і айтты.

Мәриям ӘБСАТТАР

Айта к

к

ет

ет

ер

ерлі

лі

к

к бі

бір

р 

жа

жайт

йтже

жеті

ті т

том

ом

ды

дығын шығару барысында

а

ж

жаз

азуш

уш

ы

ы 

кей әріптестері секілді шығармаларын беріп, өзі үйінде алаңсыз жатпай, 

әр нәрсесіне мән беріп, өз тарапынан ұсынысын айтып отырған. Тіпті 

кітаптың түсінің қоңыр болуына да автор аса мән беріпті. Себебі қоңыр –

қазақтың түсі және оны барша Алаштың ардағы Мұхтар Әуезов ағамыз 

жа

ж

қсы көрс

р

е керек.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет