Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет8/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Серік ЖҰМАБАЕВ

№213 (895)30.11.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТҚО

А ПІКІР

ҚО

Ы

СЫ

МШ

М

А ПІКІР

Ерлан РЫСҚАЛИ, 

И

И дәстүрлі әнші:

– Бүгінгі заманда мені өнердегі 

тал

л

ғам

ғамсыз

сыздық

дық

мә

м

сел

сел

есі

ес

қа

қа

тты

тты

 

тол

тол

ған

ғандыр

дырып 

ып 

жүр

жүр

. Б

. Б

із 

із үші

үші

н қ

н қ

аза

аза

қ ә

қ

нінен 

асқан ән болмауы керек. Сөйте тұра 

неге біздің эстрадада жүрген кейбір 

жастарымыз шетелдің айқайшыл 

әндерін құлағымызға күштеп сіңіргісі 

келеді? Кейінгі кезде шетелдің жеңіл-

желпі әуендері мен әндері санамызды 

д

бар

б

ынша жаулап барады де

е

ген

генді

ді 

айт

айт

ып 

ып 

ж

жүрміз. Бір жағынан қарасақ

қ

, о

о

лар

лар бі

бізге

зге

 

«менің әнімді тыңдаңдар» деп тықпалап 

отырған жоқ. Керісінше, дүбәра 

нәрселерді өзіміз өз ыңғайымызға 

икемдеп алып жатқан сияқтымыз. 

Басқаның дүниесіне бас ұратын қазақтың 

өне

не

рде

рде

гі 

г

жастар

р

ы алды

лды

мен өз ұлтының 

құн

құн

дыл

дыл

ығы

ығы

н д

н д

әрі

әр

пте

птеп,

п,

өзі

өзі

нің

нің тө

тө

л ө

л

нерінің 

дамуына мүдделі бо

б

луы керек емес пе?!.

Та

Та

ла

ла

сб

сб

ек

ек

 

ӘС

ӘС

ЕМ

ЕМҚҰ

ҚҰ

ЛО

ЛО

В, 

өнертанушы, 

домбырашы-

күйші:

Мұрат 

ӘБУҒАЗ

ЗЫ

Ы, 

кү

күйш

йш

і,

і

 

өнертанушы, 

ҚР мәдениет 

қайраткері:

Ер

Ер

ла

ла

н

н

ТӨ

ТӨЛЕ

ЛЕ

УТ

УТ

АЙ

АЙ,

р

өнертанушы, 

әнші:

– Қазіргі уақытта тек күй өнерін насихаттау ғана емес, жалпы, қазақ

өнерін насихаттау кенже қалып отыр. Мұны жасырудың қажеті жоқ. Ал 

күй өнерінің ішіндегі шертпе күй өнерінің бүгінгі ахуалы тым нашар. Бір

ғана м

м

ысал келтірейін, осы жақында концерт өткізу үшін Әбікен ҚаҚ

сеновтің 

«Қ

«Қоң


оң

ыр

ыр»

»

дедеге

ге

н н

кү

күйі

йі

нн та

та

ртрт

а

аал

ал

ата

ын адам таппадық. Сондай

ай

қ 

қ 

ТәТәтт

тт

імім

бе

бетт

тт

іңі

 

бібірс

рс

ыпып

ыр

ыра

а 

күкү

йл

йлер

ерін


н

т

тар

ар

тата

ты

тын

н  Алматыда да адам жоқ

е

е

кеке

н

н. ҚҚаз

азақ


ақ

ты

тыңкүрделі классикалық күйлерін тартатын адамдардың тапшылығы да күй

өнерінің бүгінгі жағдайын көрсетіп беріп отыр. Оның үстіне бұрмаланған 

қазіргінің музыкалық жанрлары күйдің табиғатына нұқсан келтіріп, күй 

атаулының құдіретіне балта шауып жатыр. Әйтпесе күйден папури шығару 

деген қайдан келді? Ол аздай, до

д

мбыраларымыз да қоңыр үнін жоғалтып, өт

өт

е жоғары бұраумен шыңққ

ыл

ылда

д

пп

шы

шығы

ғы

пп жү

жү

р.р

Д

Дем

ем

екек

алал

д

дымен қоңырдо

до

м бырамызды ортамызғаға

қ

қай

айта


та ә

әке


ке

лі

ліп

п, х


х

ал

алық

ық

тыты

ң

ң күкү

нделікті күй 

тыңдауына жағдай жасауымыз керек. Бізге күй өнерін насихаттаудың 

жеке  бағдар ламасы қажет деп ойлаймын. Себебі күй тыңдалмай, күй 

өнерін насихат тауды дұрыс жолға сала алмасымыз анық.

– Күй – қазақтың төл өнері. Әрине, оның бүгінгі жетімсіреген күйі 

бәрі міздің жанымызға батады. Күйге деген атүсті көзқарастың пайда 

болуына заманауи рэп, рок, поп сынды музыкалық жанрлардың кең сұ-

ра нысқа ие болуы сеп болды. Бірақ сол сұранысты д

д

а туту

дырған – өзіміз. 

Ше

Ше

тете

лд

денен

к

кел

ел

геге

н

нши

ши

кі дүниені бас сала жарна мама

 л

 лапап

нана

си

сихаха

тт

ттапап,

,

тата

с

спа

па

--

ла

лар

р

ыын

т

тал

алас


ас

а

а саса

ты

тып

п

аалатынымыз бар. Демек, к

к

үйүй ө

ө

ненері

рін


н на

наси


си

х

хат тта

тауд


уд

ы

ыда сол таспалардан бастауға тиіспіз. Қазіргі заманның жастарын ғалам-

тор же лісі, теледидар қызықтырады. Олай болса, интернетке қазақ күй-

лерін көптеп енгізіп, күй жинақтарын қолже тімді бағамен сату ға  бола ды.

Қо ғамда мынадай бұрыс пікір қалып тасқан: «халық өнері тек музыкаға 

әуес адам үшін ғана қа

қ

жет, ал қара пайым халық үшін халық өнері –мұражайдағы экспон

онат


ат

»

».С

Сон


он

ды

дықт

қтан


а

к

күй

үй ө


ө

не

нері

рі

нн

на

наси

с

хаттауды мектептен бастаған жөн болар

р

дд

еп

епе

е

сеепт

птей


еймі

мі

нн.

К

Күй

үй

ттың

ыңд


 д

ау

ауды

ды мектеп бағдар лама-

сына енгізу керек. Халық өнерін жат тап өскен бала ұлттық өнеріміздің

қай түріне болсын қырын қара майтын  болады.

– Күй өнерін насихаттау кенже қалып отыр деп айту тым

аздық етер, қазақтың күй өнері мүлдем насихатталып жүрген 

жоқ. Халықтың санасына «мынау халық әні» деп эстрадаға 

салынған әнді тыңд

ңд

ату,


у

 «мынау бізд

зд

ің халық күйіміз» деп компьютермен

ж

жасас

ал

алға

ған,


н,

ө

өзг

зг

ее ас

ас

папа

пт

птарар

ме

мен 

н

қақа

тар орында-

латын музыканы тыңдату – ол өнер де емес, өнерді 

насихаттау да емес. Мұнымен тек халықты адастырып, қазақ 

өнерін құртып жіберуге ғана болады. Онсыз да теледидардан 

күйлер берілмейді. Өзгені емес, өзімді айтайын. Міне, 3-4

жылдың жүзі болды, домбырамды қо лыма алып халықтың 

ал

алды

ды

нана

ш

шық

ық

қақа

н

нем

м

еспін. Иә, телеарналарғаш

ш

аққ

ыр

ырад

ад

ы,ы,

 

«с«с

ұх

ұхба

ба

тт

бе

бері

рі

ңіңіз»

з»

дд

ей

еді. Бірақ күйшілер әңг

г

іміме

е

айай

ту

туү

ү

шіші

н

н халықтың алдына шығуы керек деп есептемеймін. Тым

болмаса «елдің алдына шығасыз, бір күй орындап беріңіз» 

деп айтса бола ды ғой. Міне, біздің насихаттың сықпыты.

Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Ба

сы 1-

б

етт

е

Жеңіс СЕЙДОЛЛАҰЛЫ,

әнші, композитор, ҚР еңбек 

сі

сі

ңі

ңі

рг

рг

ен

ен

қ

қ

ай

ай

ра

ра

ткері, «Гүлдер» 

ан

анса

самб

мбл

лінің директоры

Майра ІЛИЯСОВА, 

әнші, ҚР еңбек сіңірген әртісі, «Майра» 

продюсерлік орталы

ы

ғы

ғы

ны

ны

ң 

ң же

же

те

те

кш

кш

іс

іс

і

  Бұл – эстрада жанрында орын алып 

тұра тын  қалып

п

тыты қ

құб


ұб

ыл

ылыс

ыс

,  өтө

пе

пелі

лі

үүрд

рд

ісіс

.

Уақыт жақсы дүдүни

ни

елелер

ерді


ді

ө

өзізі е

екш


шеп

еп

ққал

ала


а-

ды. Кейбіреулер қазақтың төл әндерін 

көшірме әндер ығыстырып бара жатыр 

дегенді алға тартады. Мұндай дүние-

лер соншалықты көп емес қой. Қазір 

ау

ади

ди

тото

ри

рияс

яс

ыы

ми

иллиардтап  санала-

ты

т н н 

қы

қыта

та

йлйл

ық

ықтата

р да, кәрістер де, 

өзімізге жақын көрші қырғыз бен 

өзбек те көшірме әндерді жарыққа 

шығарумен айналысып келеді. 

Бұл бізде ғана көрініс тауып отыр-

ған жоқ. Шоу и

и

ндн

ус

утриясын

дамыту үшін мұ

мұ

нд

ндайай с

сат


ат

ыд

ыданан

 

бұдан бұрынырақта Ре

сей 


й

ән-


шілері  де өткен. Бізде бұл 

салада  көп дүние  кенжелеп 

да митын болғандықтан, сол саты-

дан енді ғана өтіп келеміз. Тоқ са ныншы 

жылдардың  басындағы ресейлік эстра-

да

дны

ның


ң ба

ба

сысы

м 

м бө

бө

лігін көшірме әндер құра-ды

дыОл

Олар


ар с

с

олол а

а

рқрқ

ылы шоу-бизнес жасауға

а

 

талпынды, тыңдармандар аудиториясын қалыптастырды, содан соң барып таза 

өздерінің эстрада мектебін дамытты. 

Меніңше, біз де осыны бастан ке ші ретін 

сияқтымыз. Жалп

п

ы,

ык

к

өшө

ірме ән дер

р

ту

тралы 

әңгіме айтыла

а

қа

қалс

лс

а,а,

к

көп

өпші


ші

лі

лі гім

ім

ізіз «

«

мымы

на

на 

 

әнді бәленшеден ұрлап алыпты» деп жа-тамыз. Басын ашып алатын нәр се  –  көшір-

ме ән жасау бір бөлек те, пла гиаттық жа-

сау мүлде бөлек дүние. Мысалы, кезінде 

бүкіл Кеңестер Одағы бо йын ша  кең  тара-

ға

ғ

нн

«К

«Көк

өк

тете

мн

мнің

і

11

7 сәті» деген көпсе риялы 

фи

филь


ль

мн

мнің

ің

бб

ас

асын

ында Микаэл Тари вер  диев-

тің әні орындалады. Кейін белгілі болған-

дай, бұл әннің түп нұс қасы 20-30 жылдар-

дағы француздардың сүйіп тың дайтын әні 

болған. Алайда Ке ңес тер Ода ғы шу шық-

пасын  деп, Франц

нц

ияя

 ға сол пла ги

и

ат

атығы 

үшін 3 милли

он

он

рр

уб

убльль т

т

өө

ле

легген

ен

.Ке

Ке

зізі

нд

нде 

е 

бұл мәлі меттер құпия сақ талған. Мұн дай нісі деу

у

ге болады. Көшірр

ме ән жасау – бұл 

өнер

р

дідің 

ң 

еңең

о

оңа

ңа

й й

тү

түрі

і

нене

а

айн

йн

алал

а 

аба

ба

стаған-дай.

й С


Сон

он

дада ө

өзі


зі

мі

міздздің

ң ж


ж

үр

үрек

ек

тетен

н

шышы

ққан өз 


әніміз қайда қалады? Ертең шекарамыз-

дың арғы жағынан тағы бір хит ән шық-

са, оны да өзіміздің тілге иілдіріп ала 

бермекпіз ба? Осылай кете берсек, 

қазақ эстрадасын әлемдік д

д

еңе

 г

гей

е

 ге көтере алмаспыз. Қолда

н

нжа

жа

 с с

ал

алға

ған 


н 

хит әндер  – «бүгін бар да, ертең 

жоқ» дүние. Дегенмен же ңіл-жел-

пі дүниелердің ұлттық са наға тигі-

зер залалын кім ойлап жүр? Бү-

гінде өнердің әр бағытын сара-

ла

а

п-п

са

сара

р

птпт

ап

апо

о

тыты

р 

р ға

ға

н кік

м бар? 


Ра

Ра

диди

о,

о,т

е 

е леле

 а

 ар

р

нана

ла

лар 

р м


мен бас-

пасөз де өздері қалаған дү-

ние сін насихаттайды. Жақ сы 

мен жаманды таразылап, есті ән 

мен ессіз әнді іріктеп, електен өткізіп 

отыратын белгілі бір орталықтандырылған 

көркемдік кеңес те жоқ. Кім не айтам десе 

өз

өзе

е

ркр

і – заман солай болып  тұ

тұ

р.

р.Кім

ім

ніні

ң 

ң ау

ау

зызына

н

 қақпақ бола аласың? ББ

ір

ірақ

ақ

ққ

аз

азақ

ақ

 өнеріне шын жанымыз ашыса, өзгеге елік-

теушілікті тыюымыз керек.

ОЙ-КӨКПАР

Өйткені жеңіл ойлайтын адамдар жеңіл 

әндерді тез сіңіріп ала қояды. Десек те, 

қазақта жалпақ жұртқа ұсынатын тамаша 

әндер жетерлік. Ұлттық классикалық әнде-

рі міз  болса әлі күнге дейін сахнадан түс пей 

ке

ке

леле

ді

д.

.

Қаа

зі

зіргрг

і  ті


ті

лм

лмен

е

 айтсақ, олар дың қа

қа

й-й-қа

қайс


й

ыс

ысыы бо

бо

лслс

ын

ынхитке лайық, тек 

соны санамызға сіңірудің кілтін таба ал-

май отырғанымыз болмаса... Құдайға шү-

кір, қазір қазақ ән өнеріне шын ниетімен 

қызмет етіп, жан-жақты ізденіп, өзіміздің 

эстрадамыз бен дәстү

ү

рл

рі  музыкамызд

д

ы қа лай дамытсақ деп

п

жүжү

рг

рген

ен ж


ж

ас

аста

та

рырымы

мы

з з

аз емес. Бірақ ұлттық 

б

ба

ғыттағы дүни

е 

ле-ріміз тағы сол шетелдік хиттердің көлең-

кесінде қалып жатады. Қазіргі кезде ше-

телде шыққан даңғаза әуендерді өздерін-

ше қазақыландырып айту үрдісі белең 

ал

ал

ып бара жажа

тқ

қаны ра

р

с. Мұны, ең әуелі, ос

осы


ы

ба

бағы

ғытт


тты

ы

ұсұс

та

таны

ны

п п 

от

оырған жас өнер-

паз дың  барынша ізденбейтіндігінің көрі-

мысалдарды көптеп келтіруге болады. 

Өнерде мұндай жағдайлар жиі болып 

тұрады. Ал біздің эстрада өкіл дерінің ше-

телден алып отырған әнде

де

рі

рн

н

плагиат-тыққа жат қызуға болма

йд

йды.ы.

П

Пла

ла

 гг

иа

иат т

ты

тық 

қ 

дегеніміз – өзгенің шығармашылық дүние сін өз атыңнан пайдалану, яғни ұр-

лық болып саналады. Біздің жас орында-

ушыларымыз өзгенің рейтингісі жоғары 

ән дерін қазақ шалап жатса, демек, оның 

да

да ө


өз

з

тыты

ңд

ңдар

а

мм

ан

ан д

 д

арар

ы 

ы ба

ба

р р 

деген сөз. Бұл, 

б

бірі


рінш

ншід


іден

ен, сұ


ұ

ра

раны

ныс


с 

мә

мәсе

се

ллесі. Алайда со-

ндай  дүние лерге сұраныс көп екен деп 

тал ғамды түсі ріп алмауымыз керек. Қалай 

десек те, өз әнімізді өзіміз шығарып, өзіміз 

орындап, өзіміз тыңдап, өзгелерге де тың-

дата біл генге не жетсін?! Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет