Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет6/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

гі

г

 біраз жылғы 

үзілістен соң Мемлекеттік 

қыз мет  істері агенттігінің

тіз гінін Әлихан Бәйменов 

қолға алып, бірден әкімші-

лік реформ

м

ан

аның

ың з

з

аң

аң

ды

ды

 

теті гін  тығыз

ыз

да

да

уғ

а

а 

кі

кі

рі

рі

с

скен

ен

 

болатын, яғни білікті бас-

шы мемлекеттік қызмет 

институтының олқы тұсын 

толтыратын заң жобалау-

ды

ды ж

ж

өн

өн

с

с

ан

анағ

ағ

а

ан еді. Сөй тіп, 

ілгеріде Мәжілістің құпта-

уынан өткен бұл құжатты 

күні кеше Сенат та екі оқы-

лыммен қабылдады. Бәй-

менов команд

нд

ас

ас

ы

ы

әз

әз

ір

р

 леген

ен

 

заң жобасы

ыны

ны

ң

ң 

не

не

гі

гі

зг

зг

і 

і

жа

жа

 ң

ңа-

а-

лығы ауыс-түйістер кезін-

дегі «командалық ауы  суға» 

тойтарыс беру бола тын.

Бас

ы 1-

бе

тт

е

СҰХБАТ


Қазақстанда I Назарбаев оқуларын өт-

кізіп, Тұңғыш Президент күнін атап өту ке-

зінде елдің өткен-кеткенін тағы бір мәрте

ой-елегіне

е

н 

нөт

т

кізіп, алдағы мақсат-міндет-терді ан

нық


ық

та

тап

п

алалға

ға

нн

ж

жөнн. М

МВом

омон


он

осов


атындағы М

М

әскеу мемлекеттік университе-тінің посткеңестік аймақтағы саяси-қоғам-

дық үрдістерді зерттеу жөніндегі ақпарат-

тық-сараптама  орталығының директоры

Алексей Власов Қазақстандағы Тұңғыш

Пр

Пр

ее

зи

зиде

де

нтт

  күні мен Назарбаев  оқ

ул

улар


ар

ы

ыси

си

яқяқты

ты м


мер

ерекелік шаралардың астары

ры

нд

нда

а

ешқан дай саяси астар жоқ деп санайды.Оның айтуынша, мұндай  бастамаларды

тиімді пай далана білу қажет. «Алаш айна-

сы» газе тіне сұхбат берген ол бүгінгі пост-

кеңес тік  аймақта болып жатқан саяси-эко-

номи кал

ық

ық оқи

қи

ғаға

ла

лард

рд

ы саса

ра

рапт

пт

апап

,Тұ

Т

ңғң

ыш

Пре зидент күнін тойлаудың маңыздылығытуралы айтып берді.

– Алек

ек

се

с

й 

й

Викторович

ич

, біз сізді Қа-

зақ стан

нда

да

ө

ө

те

те

ті

ті

н

н

іс

іс

ар

ар

ал

алар

ар

да

да

ж

ж

иі

иі

 кө-

ре міз. Биыл алғаш рет ұ

йы

мдасты ры-

лып отырған Назарбаев оқуларына да

қатысып жатырсыз. Осы жолы қандай

мәселені ортаға салу үшін келдіңіз?

– Мен білемін, ертең, желтоқсанның

1-

1-і


іҚа

Қа

заз

қс

қтан Республикасының Тұ

ұ

ңғңғ

ыш

ыш Пр

През


ез

ид

иденен

ті

т күні мерекесі. Назарбае

е

вв оқ

оқу


у-

лары да осы мейрамға орай ұйымдас ты-

рылып отыр. Мен бұл жиынға келердің

ал дында  біраз тақырыпты шолып шықтым.

Өзім посткеңестік аймақтағы саяси-эконо-

микалық


қ

үр

үді

ді

стт

ер

ерді

ді

зз

ер

ертт

тт

епеп

ж

жүр

үр

геге

нн

нен

кейін Нұ


ұ

рс

рсұлұлта

тан


н На

На

зазарб

рбае


аевт

втың


ың

б

басаста

та

мам

сы-


мен дүниеге келген еуразиялық интеграция

стратегиясын таңдадым. Шыны керек, ол

кісінің аталған идеяға қосқан үлесі зор.

Оны Ресей де жақсы біледі. – Сонда Ресей оны қалай деп біле

е

ді

д

?

– ЕнЕнді

д

, Нұрсұлтан Назарбаеевт

втың


ың

 

еура зиялық идеяның авторы екендігінбәрі бі ле ді ғой. Ол бұл бастаманы керек

кезде, Ке ңес одағы ыдыраған уақытта

ұсынды. Міне, 18 жылдан кейін еура-

зиялық идея Кедендік одақ және Бірың-

ғай экон

он

омом

ик

каа лы

лы

қ қ

ке

кеңі

ң

стст

ік

ікс

с

ияия

қт

қты

ы

нана

қты


нәтиже

еге


ге а

а

йй

на

налдлд

ы

ы. ДД

ем

емекек,  бі

біз


з ид

ид

еяе

ны

іске асыра біл дік. Әрине, осы орайдаҚазақстан Прези ден ті  Нұрсұлтан Назар-

баевтың ерен еңбе 

гін атап өтпеске

болмайды.–  Ке

Ке

де

е

ндік одақта  болып жа

тқ

тқ

ан

ан

қа

қазі

зі

рг

рг

і 

і

са

сая

яси-экономикалық үрдіс

с

те

те

рг

рг

е 

е

қандай баға берер едіңіз?

– Шыны керек, Кедендік одақтың құ-

ры луымен биыл интеграцияның әсері

ба рынша сезілді. Бүгінде  үш мемлекет

ара сын дағы  сауда-саттық  көлемі  артып,

бір лескен

н

к

кәс

с

іпі

орындар құ

құ

рылып жатыр.Ал жел

лто


тоқс

қс

анан

а

айы

йы

нднд

а

аүш

үш

ммем

емле


ле

ке

кеттің

басшы лары қатысатын кездесуде біз осы

уақытқа дейін атқарылған жұмысты анық

көре ала мыз. Бәлкім, қазіргі интеграция-

лық үрдіс тер ді  үдететін жаңа құжаттарға

қол қо йы лады. Оған біздің күш-жігеріміз

же

же

тете

ді

дід

д

епеп

 ойлаймын. Өз басым бү

бү

гі

гінд

нд

ее

На

Назазарб

рбае


ае

в

в, Путин мен Лукашенкоко

ны

ың 

ң

арасында  қан дай  да  бір  түсініспеу ші лік-терді байқап отыр ған  жоқпын.  Сондық-

тан мен Кедендік одақ аясындағы инте-

грациялық үрдістер дің болашағына нық

сеніммен


н қ

қ

арар

ай

аймы

мы

н.н.

 

– Ал Кедендік одақтың құрамына Қырғызстан сияқты мемлекеттің кі-

руіне қалай қарайсыз?

– Әрине, басқа м

м

ем

млекеттердің 

ң

Ке-дендік одаққа мү

ү

шеше

б

бол

ол

уғуға 

а 

деде

ге

ген 

н  ұм


ұм

ты

ты-

-

лысы қуантады. Біз оның құрамына Қыр-ғызстанды да, Тәжікстанды да, Түрікмен-

станды да тартуымыз қажет. Алайда, ең 

алдымен, қазіргі үш мемлекеттің арасында 

мықты әрі тұрақты одақты қалыптастырып 

ал

ал

ғаға

н

нжө

жө

н.н.

С

Сод

од

анан

к

кей

й

ін ғана өзге елдерді өз

өз

ққ

ат

атаррым

ымыз


ызға

ға

ққос

ос

сас

қ болады. Себеп – 

біреу: қазіргі Еуропалық одақты алып қа-

райықшы, кезінде ол өз құрамына Шығыс 

Еуропаны қабылдап алды да, қазіргі кезде 

ол мемлекеттердің мәселелерін шеше 

алмай, дал болып жатыр. Еуропалық одақ-

тың негізгі күші Гер

р

ма

мни

ни

я я 

ме

мен 

н 

ФрФр

ан

анци

ци

я я 

болса, Греция, Португалия, Румыния, Ис-

па ния  сияқты елдер одақ талаптарына то-

лы ғымен  сай келмейд

йд

і.

іСон

о

ың нәтижесс

ін

іде 

саяси-экономикал

л

ық

ық ттұр

ұр

ақақсы

сы

здзд

ық

ықт

т

уыуы

н-

н-дады. Бүгінде Наза

б

рбаев пен Путин Еуро-па лық одақтың тәжірибесіне сүйенеміз 

деп отыр. Алайда бүгінгі жағдайды ескере 

отырып, Кедендік одақты кеңейту кезінде

аса сақ болу қажет.

– Қа

Қа

за

зақс

қс

та

та

н

н

ме

ме

н 

н

Беларусь  Дүние-

жү

жү

з

з

іл

ілік

ік

с

сау

ауда

да

ұ

ұйы

йым

мына кірмей  тұрып 

Ке дендік  одақты  кеңейту  бастамасы 

ретсіз болатын шығар?.. 

– Әрине, Кедендік одақты кеңейткенге 

дейін Қазақстанның Дүниежүзілік сауда

ұйымына кіріп алға

а

ны

ны ддұр

ұр

ысыс

.

.Бі

Б

лулу

ім

мше

шеҚазақстан осы ба

ағы

ғы

тттта

а бі


біра

ра

з з

жұ

жұмы

мыст


ст

ың

ың 

басын қайырып та үлгерді. Беларусьта 

жағ дай  қиындау болып жатыр. Ал, ең бас-

ты сы, ұлттық заңнамаларды ретке келтіріп, 

барлығын  бір  жүйеге топтастырып алған 

жөн. Кеден

ен

дік одақтың алдында үлкен мі

мі

н н

де

дет 

т

тұтұр.

р.

ББ

із

із ЕЕ

ур

уроп

опал


а

ық одақ өткен жол-

ды екі-үш есе аз уақытта жүріп өтуіміз қа-

жет. Ол уақыттың ішінде барлық заңна-

маны үйлестіріп, барлығына бірдей жүйені 

қалыптастыру – қиынның қиыны.Алексей Викторович, Назарбаев 

оқулары сияқты

ы

м

м

әж

әж

іл

іл

іс

с

те

те

рд

рд

і

і

өт

өт

кі

кізі

зіп,

п,

 

Тұңғыш Президе

ен

нт к

к

үн

үн

ін

ін

т

т

ой

ой

л

лап

п

жа

жа

т-

т

қан Қазақстанның бастамаларын өзге 

елдердің азаматтары дұрыс түсінбей 

жүрген секілді...

– Оның бәрі жеке біреудің пікірі деп 

ой

ой

лала

йм

йын

ын. Оғ

Оғ

анан

қ

қар

ар

ама

ау қажет. Бұл жер-

де

де

ШШ

ығ

ығысыс

м

мен

ен

тата

ли

лите

те

ті басым болып тұр-ау деймін. Оған сәйкес, үлкенді сыйлап, 

белгілі қоғам қайраткерлеріне құрмет көр-

сету деген болады. Міне, осыны білген аб-

зал. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақтау-

мадақтауға берілетін адам емес. Себебі ол 

посткеңестік аймақта

та

  өз 


з 

қызметін дом

ом

на 


пешінен бастаған

ж

жалал

ғы

ғыз 

з пр


през

езид


ид

ен

ет 

т бо


бо

лы

лып 

п 

саналады.  Осы жолмен шыныққан адам «жұлдызды ауруға» берілмейді. Меніңше, 

Тұңғыш Президент күнін тойлауда даму-

дың қазақстандық үлгісі туралы жан-жақ-

ты сөз қозғауға болады. Себебі тәуелсіз 20 

жы

жы

лдлд

ың

ыңі

і

шіші

нд

нде

е

осос

ын

ында

д

й жетістіктерге жету ке

кез


з

ке

келглг

ен

ен мм

ем

емле

ле

кекеттің  қолынан келе

бермейді. Ашығын айту керек, осындайда 

мықты президенттік басқарудың болғаны

маңызды.


Сұхбаттасқан

Ар

Ар

ма

ма

н 

н

АС

АС

ҚА

ҚА

Р

Р

Саяси және экономикалық әдебиеттерде «мемлекеттің ұлттық қуаттылығы» ұғымы көп 

қолданылады. Мемлекеттің ұлттық қуаттылығы деген не? 

Жеңіс, Талдықорған

Ұлттық қуаттылық туралы айтатын болсақ, ол эко-

номика, әскери іс, ғыл

л

ымым

мен техноло

о

ги

гяд

д

ағы, білім беру, ресурстар ме

н

н олол

ар

ардыдың 

ң 

өзөз

ар

ара

а

әрәрек

ек

ететте

те

сусу

ін

індегі 

қуаттылық жиынтығын білдіреді. Ұлттық қуаттылық 

ұғы мына қатысты Батыс ғалымдарының тұжырым дары 

бар. Мәселен, АҚШ ғалымы А.Теллистің ой ын ша, ұлт-

тық қуаттылық кез келген тәуелсіз мемлекет тің қолда 

бар барлық ресурсты пайдалана отырып, басқа ел-

де

де

ргрг

е

еық

ық

папа

л

лет

ет

удуд

ег

егі стратегиялық қабілеті бо л

лы

ып са

сана


на

ла

лады

ды. Ал


Ал

Х

Хорорге

ге

нтн

ау ұлттық қуаттылық эле 

ме

ме

нтнт

-

теріне мынаны жатқызды: география, табиғи ре-сурстар, өндіріс әлеуеті, әскери дайындық, жергі лікті 

халық, ұлттың мінез-құлқы, ұлттың рухы және басқару 

сапасы. Экономика ғылымының докторы Арыстанбек 

Қайырбековтің пікірі

рі

нш

не,

е,

ұұ

лттық  қу

қу

ат

атты

т

лық:қ

 эконо-


микалық ресурста

р,

р,қ

қ

арар

жы

жыр

р

есес

ур

урст

т

арар

ы,

ы, сс

ая

аясиси

т

тұр

ұ

ақ-ты лық, білім, ғылым және технология саласындағы 

ресурстар, адам капиталы, оның ішінде ұлттық мораль 

мен ұлттық рух, территория, табиғи ресурстар және 

әлем дік мұхитқа шығу жолы, басқару, әскери ресурс-

тар және дағдарысты ахуалдарда мемлекеттің өмір 

сү

сүру

ру

ққ

аб

абіл

іл

етет

і,

і,д

д

ипип

ло

лома

а

тиялық және басқа да ықтим

им

алал

 

рере

су

сурс

рста


та

рд

рдыы

ұт

ұтымым

ды

дып

пайдаланып, ұлттық мүдд

ел

елер


ер

ді

ді басқа елдерде жүргізу және халықаралық қауымдас-

тыққа үлес қосу қабілеттіліктері болып табылады. 

Қуат тылық бойынша дүниежүзі мемлекеттері төрт топ-

қа бөлінеді: 1) аса қуатты держава елдері (АҚШ); 2) 

дәстүрлі держава елдері; 3) өңірдегі қуатты елдер; 4) 

шағын елдер.Қ

Қ

ан

анат ҚАЗЫ

А

А

л

л

е

е

к

к

сей ВЛАСОВ, Мәск

к

е

е

у

у м

м

е

ем

м

л

л

е

ек

к

е

е

т

т

т

т

і

і

к

к

 

у

у

н

н

и

и

в

в

е

ер

рс

с

и

и

тетінің 

посткеңестік аймақтағы саяси-қоғамдық үрдістерді зерттеу 

жөніндегі ақпараттық-сараптама орталығының директоры:

М

ансұр Х

р Х


ұр

АМИТ


АМ

 (

фото)

ф

ММ

ұ

ұ

х

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет