Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет5/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Вальтер ШВИММЕР, 

«Өркениеттер диалогы» 

форумы халықаралық үйл

л

ес

ес

ті

тіру

ру 

кеңесінің төрағасы:

Президент Нұрсұлтан Назарбаев 

– нағыз саясаткер ретінде әрі өз ұлтының 

көреген басшысы ретінде көпті мойын-

датқан тұлға. Өзі атап өткендей, қиын-

қыстау, күрделі саяси кезеңде ол шы на-

йы

йы

д

д

ем

ем

ок

о

ра

ра

ти

ти

ян

ян

ың

ың

ү

ү

лг

л

ісін көрсетті, 

сө

сөйт

йтіп

іп,  Еу

Еу

ро

ро

па

па

ға

ға

ж

жол

ол

с

сал

ал

ды, демокра-

тия лық  қағидаларды жүзеге асырды. 

Қазір бүкіл әлемнің назары халқының 

тілегіне құлақ аспай отырған басшылар-

ға,  де мо кратиялық бағытқа бейімделе 

алмай отырған кей мемлекетте

те

рге ауып 

отыр 

ған сәтте Нұрсұлт

лт

ан

ан

Н

Наз

аз

ар

ар

ба

ба

ев

е

 

демокра тиялық  басшы

ы

лы

лықт

қт

ың т

ам

ам

а

аша 

үлгісін көр сетіп отыр.

Ақмарал БАЯЗИТОВА,

Астана

ген 1500-ге жуық делегаттың пікірі  де осыған саяды.

Эмиль КОНСТАНТИНЕСКУ,

Румынияның экс-президенті:

– Қазақстанға келген бір сапарымда 

Нұ

Нұ

рс

р

ұлтан Назарбаевтың 199

99

жы

жы

лы

лы

 

жа

жаз

зған «ХХІ ғасыр табалдыр

ырығ

ығ

ын

ында

да

» 

»

атты кітабы қолыма түсті. Түрлі  ми нис тр-

ліктер дайындаған барлық ақпараттық 

материалды ысырып қойып, әріп-

тесімнің  еңбегін бас алмай оқып шық-

тым. Түн

н

нің  бір уағына дейін оқыдым. 

Жа

Жа

ғы

ғы

мд

мд

ы 

ы әс

әс

ер

ерде

де

қ

қал

ал

ды

дым.

м.

Б

Б

ір

ір

ін

ін

шіден, 

әд

д

ет

ет

те

те

гі

і

д

д

ай

ай

ын

ын жин

ина

ақ

а

та

рд

рд

ың

ың

о

орнына 

көптеген жаңа қызықты ой кезік тірдім, 

екіншіден, кітапқа қол қойған адам жаз-

ған факт айқын еді, себебі саясаткерлер 

атынан кітап жазуға ма ман данған көп-

теген кәсіби жазушы ның  жазу стилімен 

таныс едім. Осы кітап арқылы автордың

бұрынғы Кеңес ода ғының зияткерлері 

туралы қалыптасқан стереотиптерге 

қарсы идеялық тұрғыдан өте бай екені,

Ба

Ба

ты

ты

с 

с

ме

ме

нт

нт

ал

л

итетін терең мен гергені 

бе

бе

лг

лгіл

іл

і

і 

бо

бо

лд

лды.

ы

 Бұдан басқа  оқи ға ларды 

ы

оқшауланып,  алыстан  қабыл да майтын, 

уақыт пен кеңістікті ауқымды бай-

ланыстыра білетін кемең 

гер ойшыл 

ретінде таныдым.

Степан МЕСИЧ

Ч

,Хорватияның эк

эк

с-

с пр

през

з

ид

ид

ен

ен

і

ті:

– Бүгінде Қазақстан мен Хорватия 

жаңа әлемде өмір сүріп жатыр. Бізге қа-

жеттісі – жаңа әлемдік тәртіпті жобалау 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Әлихан Мұхамедияұлы халықаралық

сарапшылар бағасына сүйене келе, Қазақ-

станның мемлекеттік қызмет саласында ай-

мақтық көшбасшы екенін бірден еске 

салды. Оның айтуынша

ша,


,

мұ

мұнд

д

айай

ж

жет

е

ісіс

ті

тік,

к, 


ең біріншіден, мемле

ке

кетт

тт

ікік

қ

қызызме

метш


тш

іл

ілер

ерді


дің 

ң

кәсібилігін арттырып, оларды халыққа қыз-мет етуге бағыттаған Елбасының саяси жі-

ге рінің арқасы екен. Заң жобасының жаңа-

лығы да Мемлекет басшысының бұ дан 

арғы ре фор маларына жағдай жасау болып

т

та

быбы

 л

 ла

а

дыды

БұБұ

л

лре

ре

тттт

е

еқұ

құ

жаж

ттың күре тамыры 

ме

ме

ммле

ле

кекетт

тт

ікік қ

қыз


ызме

ме

тктк

е

е ең лайықтылар-ды іріктеп, лауазымымен жоғарылағанда

олар дың  абыройын, біліктілігін, еңбегін ес-

керетін жүйені қалыптастыру болып та бы-

лады. Сонымен қатар  құжат Елбасының 

«мем лекеттік  қызмет  ұлтқа қызмет ету ұғы-

мының синонимі болуы

ы

 тиі


і

с»

с деген қа ғи

и

-дасын жүзеге асыруды

ды д


д

а

ақа

қамт


мт

ид

иды.

ы.

 Құжат аясындағы жаңалықтарға кел-

сек, заң жобасында негізінен кадрларды 

іріктеу мен жоғарылату кезінде мерито-

кра тия қағидатын күшейту, «А» басқару 

кор пусын құру, персоналды басқару ин-

ст

ститут

ут

таа

ры

рым

м

енен

тет


ет

ік

кте

те

ріі

н жетілдіру қарас-

ты

ты

рырыла

лады


д

.

.Тә

Тәрт


рт

іп

пті

тік 


к 

жә

және

н

 этикалық бақы-лауды күшей ту арқылы корпоративтік мә-

де ниетті жетілдіру көзделеді. «Құжатта 

мем лекеттік қызметке конкурссыз ірік-

теудің мөлдірлігі мен жариялылығын және 

әділдігін орнатуға бағытталған шаралар 

қам ты лады.  Бұл рет

т

те

тет

т

есес

ті

тіле

ле

удуд

і

іна

а

қтқт

ы 

ы мем 

лекеттік органдардағы конкурстық 

іріктеуден тыс тәуелсіз өткізу ұсынылады.

Ал тесті


ті

де

дн 

н 

алған бағасысы

на қ


қ

ар

рай азамат-

тарғ


ға

а

коко

нк

нкурур

сқ

сқа а

қа

қаты

тысу


су

ға

ғақ

қ

ұқұқық

ық беретін 

сертификат тапсырылады. Мұның нәти-

жесінде конкурс өткізу уақыты үш есеге,

яғни 15-20 күнге дейін қысқармақ», – 

дей ді  агенттік  төрағасы. 

Қабылданған құжаттың басты жаңалы-

ғы

ғына

н

кк

елсек, ендігәрі ауысу тәртіб

іб

ім

імен

н

тт

а-

аға

ғайы


йы

нд

нау тек мем лекеттік орга

га

нннның

ың

аа

я-

я-сында жүргізіліп, басқа мемлекеттік ор ган-

дарға  ауысу Ел басы белгілеген жағдай-

ларда ғана жүзеге асатын болады. Ал бас-

шысының креслосымен бірге көшетін «дәс-

түрге» тыйым жасау үшін Бәйменов ұсы-

нысы


ы б

б

ойой

ын

ынша

ша

аа

лд

лым

ымен


ен

б

бұр

ұр

ынын

ғы

ғ қыз-

метк


кер

ерді


д

  о


рн

рнын


ын

ан

ан заң

аң

сысыз 

з

бобоса

сату


ту

ға

 жол берілмейді, яғни ендігі күні жаңа лауа зым-

ға барған басшы ескі нөкерлерімен сол екі

арада «қош» айтысып, жаңа орынтақ тағы 

жаңа жұмысты сол жердегі бұрыннан келе 

жатқан ескі қызметкерлермен жал ғас ты-

ратын болады. Бір қарағанда, түк т

т

е 

еқи

и

ын-ды

ды

ғығы

ж

жоқ, қарапайым дүние секікі

лд

лді.

і.

ООнд

нд

а-а-

ғы ең құптарлық дүние: басшы ауыс ты екен

деп қарамағындағылар да үркі мейді,

жұмысына, орнына алаңдамайды. Жақсы

емес пе?! Дегенмен мұны алдағы тәжірибе-

нің еншісіне қалдырмасқа лажы мыз жоқ. 

Ал оға

а

н н 

кө

көнд

нд

ікпепе

ге

енд

д

ерер

,

,жа

жа

ңаңа

о

ор 

р 

ынға барасала

а

ззаң

аң

сысыз

з жұ


жұмы

мы

стст

ан

анб

бос


оса

ату


ту

шы

шыла

л

р жа-уап кершілікке тартылады. «Кей бір басшы 

лауазымдар тек біліктілік талаптарына сай

келуді ғана емес, стра тегиялық  басшылық,

жоспарлау мен ше шім қабылдауды қажет 

етеді. Соған орай заң арқылы «А» бас қа ру-

шы

шы  кор

о

пусы құ ры лады»,  –  дейдйд

і

і агаген

ен

тттт

ік

ік 

 

басшысы Әли хан Бәй менов. «А» корпусы Қазақстан Пре зиденті  айқын дайтын  кадр

резервіне іріктеу жә

жә

не

ек

к

он курур

стық


қ

 ірі


рі

кт

кеу

у

дід

ң 

ңерекше тәртібі, 

со

сонд

нд

айайқ 

қ 

арар

на

найы

йы

бб

іл

ілік

ік

тітілі

лі

к к 

талап тары көзделген мемлекеттік деңгей-

дегі әкім шілік лауазым дар болып табыла-

ды. Әлихан Мұхамедия ұлының айтуына

қара ғанда,  мұндай ар найы  басқарушылық

кор пус – 30-дан астам дамыған елде сәтті

жү

жү

зезе

ге

геа

а

сысы

п

пжа

ж

тқт

ан үлгі. Сонымен қатар 

за

за

ң ң қа

қа

быбы

л

лдада

нғ

нған

ан

 соң кадр саясаты жөнін-дегі ұлттық және өңірлік комиссиялар құру

көзделеді. Бұл ретте «А» кор пусына іріктеу, 

резервке ұсыну осы комис сиялар шеші міне

негізделмек.ТІЛ МӘСЕЛЕ

Е

СІ

СІ

Н

Н

ЗА

ЗА

ҢМ

ҢМ

ЕН

ЕН

Ш

Ш

ЕШ

ЕШПЕ

ПЕ

Й,

Й,

 

БАҒДАР

АРЛА

ЛАМА

МАҒА

ҒА

Ы

ЫСЫ

СЫРУ

РУ 

ҚАНШАЛЫҚТЫ ОРЫНДЫ?

Талқылау барысында сенатор Қуаныш

Айтаханов құжаттың 13-бабындағы мем-

лекеттік қызметке кіру кезінде қойылатын 

талаптарға қатысты тіл мәселесін көлденең

тастағ


ғ

ан

а  болатын. «Елбасы 2020 жылға 

д

дейі

йін


н

ха

халқ

лқым


ым

ыз

ыздың 95 пайызы мемле-

кеттік


і

 тіл


і

і

ді меңгеруі тиіс деген міндет жүк-теді. Ал мемлекеттік қызметкерлер сол 95-

тің 1,5-2 пайызын ғана құрайды. Дегенмен 

мемлекеттік қызметкер халқымыздың ал-

дыңғы қатардағы авангарды болып есеп-

те леді.  Ендеше, с

с

олол

а

ава

ва

нгнг

ар

ард 

д

мее

мл

млек

е

етет

ті

тік 

к

тілді ең алдыммен

ен

мм

ең

еңге

геру


ру

і

іти

ти

ісс

»,

», –д

дей

ей

діді

 

Қуаныш Айтаханұлы. Бұл ретте сенатор мем лекеттік қызметке кірушілер мемле-

кеттік тілді міндетті түрде білуі тиіс деген 

талапты қою қажеттігін, сонда да мұндай

талапты бірден емес, шамамен 2018 жыл-

да

д

нн

ба

баст

ст

апап

қ

қол

о

дад

нысқа енгізу қажеттігін

ал

а

ғаға

тар


ар

та

тады

д

. СоСо

нд

да

а

ЕлЕл

басы


с

ның тапсыр-

ма

ма

сысы

т

тап

ап-тұй

ұй

нанақт

қт

айай о

о

рыры

нд

налатынға  ұқ-

сай ды. «Қызмет этикасына келсек, мем-

лекеттік қызметшілер «Қазақстанның 

мем лекеттік  рәміздеріне құрметпен қа-

рауы тиіс» деп жазылыпты, осы рәміздер дің 

жанына «мемлекеттік тілге» деп қоссақ, 

қайтеді» деген ұсынысты 

да

да жжор

ор

тата

а

айт

йт

тыты

 

депутат Айтаханұлы. Айтаа

к

кетет

ер

ерлі

лі

гігі, 

бұ

бұғаға

н 

дейінгі комитеттерде заң жобасы талқы-ланғанда Әлихан Бәйменовтің өзі қатыс-

пай, орынбасарлары әлгіндей тілге қатыс-

ты нормаларды қолдамапты. Ал агенттік

төра


р

ғасының өзінің көзқарасы қалай? 

Т

Тү

сісі

нг

нгененім

ім

ізіз

БәБә

йм

ймен

енов


ов

м

мұнұ

ы қолдайды,

б

біра


қ

қ  за


за

ң  жүзі


зі

нде ем


ем

ес

ес,  баб

ғдарлама жү-

зінде ғана атқарылуын қолдайды. «Заңда 

жазылса да, жазылмаса да, қоғам айқын-

далған бағдарламамен жүруі тиіс. Қазір 

мемлекеттік тіл мәселесі жүйелі жүріп жа-

тыр. Мәселен, біраз уақыт 

үз

үзіліс

іс

тен кейін мем қызметке келген ме

ні

нің 

ң  өз


өз

ім

імні

нің 


ң 

ба

бай-

й

қағаным, қазақ тілінің қолданыс сапасы да, көлемі де, деңгейі де артыпты. Жоғары

аппараттармен, Үкімет кеңсесімен қағаз 

ал масқанда мемлекеттік тілде жазысып

жүрміз», – дейді Әлихан Мұхамедияұлы. 

Он

Оның


ың а

а

йтйт

уы

уынш

ш

а,а,

м

мем

ем

қықы

зм

зет

е

керді бағалау жү

жүйе


йе

сі

сінд

нде


е,

с

сонон

ың

ыңі

і

шіші

нд

нде 

е

біб

р лауазымнан 

екіншісіне секіру барысында арнайы мем-

лекеттік тілді меңгеру бағасы енгізілген. 

Бұл мемлекеттік қызметшінің жеке ісінде 

тігіліп тұрады. «Ал мемлекеттік қызметші 

мем лекеттік тілге құрметпен қар

р

асын де-ген мәселені заңмен мәжб

б

үрүр

ле

леуг

уге


е 

ке

келм

лм

ейей

-

тін сияқты. Бұл да қоғамдыдық

қ 

саса

на

нағаға с

с

іңің

ге

ген жайт қой», – дейді Әлихан Бәйменов. 

Сөйтіп, мемлекеттік тіл мәселесінің, 

оның ішінде мемлекеттік қызметшінің мем-

лекеттік тілге қатысты мәселесінің бар-

лығын Бәйменов бағдарлама арқылы ше-

шу

шуді

д

 жөн санапп

ты

т. Бағдарламадан қал-

ғ

ғаны

ны

н н 

ба

басқсқ

а

аза

заңд


ңд

ар

арға

ға ө


ө

зг

згер

ер

іс енгізу ар қы-лы жөнге салуды сі

і

лтй

ейді агенттік бас шы сы. 

Ал тура сондай тіл проблемасын түзей тін 

«жаңа заң жобасы әзірленіп жатыр» де гелі

де бірталай жылдың жүзі болып қал ғанын, 

ондай құжаттың жыры жақын арада

таусылмайтынын да көзі қар

ақ

ақты

ты

лала

р 

р бі

бі

леле

ді

дСондықтан болса ке 

рек

ек

,, Ме

Мемл


млек

ек

етет

 т

ті

к 

қызмет агенттігінің бас шысы да, де путат тарда тіл мәселесіне кел генде тағы да «көш 

жүре түзеледі» деген нен ары аса ал мады. 

Соған өздері де сеніп, халықты да сен діргісі

келетін тәрізді. Сенбеске де амал жоқ. Астана

С

ЕНАТҚы

Қы

зм

зм

ет

ет

те

те


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет