Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет4/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Вальтер ШВИММЕР, 

«Өркениеттер диалогы» 

форумы халықаралық үйлестіру 

кеңесінің төрағасы:

– Президент Нұрсұлтан Назарбаев  

– нағыз саясаткер ретінде әрі өз ұлтының 

көреген басшысы ретінде көпті мойын-

датқан тұлға. Өзі атап өткендей, қиын-

қыстау, күрделі саяси кезеңде ол шы на-

йы демократияның үлгісін көрсетті, 

сөйтіп, Еуропаға жол салды, демокра-

тия лық қағидаларды жүзеге асырды. 

Қазір бүкіл әлемнің назары халқының 

тілегіне құлақ аспай отырған басшылар-

ға,  де мо кратиялық  бағытқа  бейімделе 

алмай отырған кей мемлекеттерге ауып 

отыр 

ған сәтте Нұрсұлтан Назарбаев 

демокра тиялық басшылықтың тамаша 

үлгісін көр сетіп отыр.

Ақмарал БАЯЗИТОВА,

Астана

ген 1500-ге жуық делегаттың пікірі де 

осыған саяды.

Эмиль КОНСТАНТИНЕСКУ, 

Румынияның экс-президенті:

– Қазақстанға келген бір сапарымда 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 1996 жылы 

жазған «ХХІ ғасыр табалдырығында» 

атты кітабы қолыма түсті. Түрлі ми нис тр-

ліктер дайындаған барлық ақпараттық 

материалды ысырып қойып, әріп-

тесімнің еңбегін бас алмай оқып шық-

тым. Түннің бір уағына дейін оқыдым. 

Жағымды әсерде қалдым. Біріншіден, 

әдеттегі дайын жинақтардың орнына 

көптеген жаңа қызықты ой кезік тірдім, 

екіншіден, кітапқа қол қойған адам жаз-

ған факт айқын еді, себебі саясаткерлер 

атынан кітап жазуға ма ман данған көп-

теген кәсіби жазушы ның жазу стилімен 

таныс едім. Осы кітап арқылы автордың 

бұрынғы Кеңес ода ғының зияткерлері 

туралы қалыптасқан стереотиптерге 

қарсы идеялық тұрғыдан өте бай екені, 

Батыс менталитетін терең мен гергені 

белгілі болды. Бұдан басқа оқи ға ларды 

оқшауланып, алыстан қабыл да майтын, 

уақыт пен кеңістікті ауқымды бай-

ланыстыра білетін кемең 

гер ойшыл 

ретінде таныдым.

Степан МЕСИЧ, 

Хорватияның экс-президенті:

– Бүгінде Қазақстан мен Хорватия 

жаңа әлемде өмір сүріп жатыр. Бізге қа-

жеттісі – жаңа әлемдік тәртіпті жобалау 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Әлихан Мұхамедияұлы халықаралық 

сарапшылар бағасына сүйене келе, Қазақ-

станның мемлекеттік қызмет саласында ай-

мақтық көшбасшы екенін бірден еске 

салды. Оның айтуынша, мұндай жетістік, 

ең біріншіден, мемлекеттік қызметшілердің 

кәсібилігін арттырып, оларды халыққа қыз-

мет етуге бағыттаған Елбасының саяси жі-

ге рінің арқасы екен. Заң жобасының жаңа-

лығы да Мемлекет басшысының бұ 

дан 

арғы ре фор маларына жағдай жасау болып табы ла ды. Бұл ретте құжаттың күре тамыры 

мем лекеттік қызметке ең лайықтылар-

ды іріктеп, лауазымымен жоғарылағанда 

олар дың абыройын, біліктілігін, еңбегін ес-

керетін жүйені қалыптастыру болып та бы-

лады. Сонымен қатар құжат Елбасының 

«мем лекеттік қызмет ұлтқа қызмет ету ұғы-

мының синонимі болуы тиіс» деген қа ғи-

дасын жүзеге асыруды да қамтиды. 

Құжат аясындағы жаңалықтарға кел-

сек, заң жобасында негізінен кадрларды 

іріктеу мен жоғарылату кезінде мерито-

кра тия қағидатын күшейту, «А» басқару 

кор пусын құру, персоналды басқару ин-

ституттары мен тетіктерін жетілдіру қарас-

тырылады. Тәртіптік және этикалық бақы-

лауды күшей ту арқылы корпоративтік мә-

де ниетті жетілдіру көзделеді. «Құжатта 

мем лекеттік қызметке конкурссыз ірік-

теудің мөлдірлігі мен жариялылығын және 

әділдігін орнатуға бағытталған шаралар 

қам ты лады. Бұл ретте тестілеуді нақты 

мем 

лекеттік органдардағы конкурстық іріктеуден тыс тәуелсіз өткізу ұсынылады. 

Ал тестіден алған бағасына қарай азамат-

тарға конкурсқа қатысуға құқық беретін 

сертификат тапсырылады. Мұның нәти-

жесінде конкурс өткізу уақыты үш есеге, 

яғни 15-20 күнге дейін қысқармақ», – 

дей ді агенттік төрағасы. 

Қабылданған құжаттың басты жаңалы-

ғына келсек, ендігәрі ауысу тәртібімен та-

ғайындау тек мем лекеттік органның ая-

сында жүргізіліп, басқа мемлекеттік ор ган-

дарға ауысу Ел басы белгілеген жағдай-

ларда ғана жүзеге асатын болады. Ал бас-

шысының креслосымен бірге көшетін «дәс-

түрге» тыйым жасау үшін Бәйменов ұсы-

нысы бойынша алдымен бұрынғы қыз-

меткерді орнынан заңсыз босатуға жол 

берілмейді, яғни ендігі күні жаңа лауа зым-

ға барған басшы ескі нөкерлерімен сол екі 

арада «қош» айтысып, жаңа орынтақ тағы 

жаңа жұмысты сол жердегі бұрыннан келе 

жатқан ескі қызметкерлермен жал ғас ты-

ратын болады. Бір қарағанда, түк те қиын-

дығы жоқ, қарапайым дүние секілді. Онда-

ғы ең құптарлық дүние: басшы ауыс ты екен 

деп қарамағындағылар да үркі 

мейді, 

жұмысына, орнына алаңдамайды. Жақсы емес пе?! Дегенмен мұны алдағы тәжірибе-

нің еншісіне қалдырмасқа лажы мыз жоқ. 

Ал оған көндікпегендер, жаңа ор ынға бара 

сала заңсыз жұмыстан боса тушылар жа-

уап кершілікке тартылады. «Кей бір басшы 

лауазымдар тек біліктілік талаптарына сай 

келуді ғана емес, стра тегиялық басшылық, 

жоспарлау мен ше шім қабылдауды қажет 

етеді. Соған орай заң арқылы «А» бас қа ру-

шы корпусы құ ры лады», – дейді агенттік 

басшысы Әли хан Бәй менов. «А» корпусы 

Қазақстан Пре зиденті айқын дайтын кадр 

резервіне іріктеу және кон курстық іріктеудің 

ерекше тәртібі, сондай-ақ арнайы біліктілік 

талап тары көзделген мемлекеттік деңгей-

дегі әкім шілік лауазым дар болып табыла-

ды. Әлихан Мұхамедия ұлының айтуына 

қара ғанда, мұндай ар найы басқарушылық 

кор пус – 30-дан астам дамыған елде сәтті 

жүзеге асып жатқан үлгі. Сонымен қатар 

заң қабыл данған соң кадр саясаты жөнін-

дегі ұлттық және өңірлік комиссиялар құру 

көзделеді. Бұл ретте «А» кор пусына іріктеу, 

резервке ұсыну осы комис сиялар шеші міне 

негізделмек.

ТІЛ МӘСЕЛЕСІН ЗАҢМЕН ШЕШПЕЙ, 

БАҒДАРЛАМАҒА ЫСЫРУ 

ҚАНШАЛЫҚТЫ ОРЫНДЫ?

Талқылау барысында сенатор Қуаныш 

Айтаханов құжаттың 13-бабындағы мем-

лекеттік қызметке кіру кезінде қойылатын 

талаптарға қатысты тіл мәселесін көлденең 

тастаған болатын. «Елбасы 2020 жылға 

дейін халқымыздың 95 пайызы мемле-

кеттік тілді меңгеруі тиіс деген міндет жүк-

теді. Ал мемлекеттік қызметкерлер сол 95-

тің 1,5-2 пайызын ғана құрайды. Дегенмен 

мемлекеттік қызметкер халқымыздың ал-

дыңғы қатардағы авангарды болып есеп-

те леді. Ендеше, сол авангард мемлекеттік 

тілді ең алдымен меңгеруі тиіс», – дейді 

Қуаныш Айтаханұлы. Бұл ретте сенатор 

мем лекеттік қызметке кірушілер мемле-

кеттік тілді міндетті түрде білуі тиіс деген 

талапты қою қажеттігін, сонда да мұндай 

талапты бірден емес, шамамен 2018 жыл-

дан бастап қолданысқа енгізу қажеттігін 

алға тартады. Сонда Елбасының тапсыр-

масы тап-тұйнақтай орындалатынға ұқ-

сай ды. «Қызмет этикасына келсек, мем-

лекеттік қызметшілер «Қазақстанның 

мем лекеттік рәміздеріне құрметпен қа-

рауы тиіс» деп жазылыпты, осы рәміздер дің 

жанына «мемлекеттік тілге» деп қоссақ, 

қайтеді» деген ұсынысты да жорта айтты 

депутат Айтаханұлы. Айта кетерлігі, бұған 

дейінгі комитеттерде заң жобасы талқы-

ланғанда Әлихан Бәйменовтің өзі қатыс-

пай, орынбасарлары әлгіндей тілге қатыс-

ты нормаларды қолдамапты. Ал агенттік 

төрағасының өзінің көзқарасы қалай? 

Түсінгеніміз, Бәйменов мұны қолдайды, 

бірақ заң жүзінде емес, бағдарлама жү-

зінде ғана атқарылуын қолдайды. «Заңда 

жазылса да, жазылмаса да, қоғам айқын-

далған бағдарламамен жүруі тиіс. Қазір 

мемлекеттік тіл мәселесі жүйелі жүріп жа-

тыр. Мәселен, біраз уақыт үзілістен кейін 

мем қызметке келген менің өзімнің бай-

қағаным, қазақ тілінің қолданыс сапасы 

да, көлемі де, деңгейі де артыпты. Жоғары 

аппараттармен, Үкімет кеңсесімен қағаз 

ал масқанда мемлекеттік тілде жазысып 

жүрміз», – дейді Әлихан Мұхамедияұлы. 

Оның айтуынша, мемқызметкерді бағалау 

жүйесінде, соның ішінде бір лауазымнан 

екіншісіне секіру барысында арнайы мем-

лекеттік тілді меңгеру бағасы енгізілген. 

Бұл мемлекеттік қызметшінің жеке ісінде 

тігіліп тұрады. «Ал мемлекеттік қызметші 

мем лекеттік тілге құрметпен қарасын де-

ген мәселені заңмен мәжбүрлеуге келмей-

тін сияқты. Бұл да қоғамдық санаға сіңген 

жайт қой», – дейді Әлихан Бәйменов. 

Сөйтіп, мемлекеттік тіл мәселесінің, 

оның ішінде мемлекеттік қызметшінің мем-

лекеттік тілге қатысты мәселесінің бар-

лығын Бәйменов бағдарлама арқылы ше-

шуді жөн санапты. Бағдарламадан қал-

ғанын басқа заңдарға өзгеріс енгізу ар қы-

лы жөнге салуды сілтейді агенттік бас шы сы. 

Ал тура сондай тіл проблемасын түзей тін 

«жаңа заң жобасы әзірленіп жатыр» де гелі 

де бірталай жылдың жүзі болып қал ғанын

ондай құжаттың жыры жақын арада 

таусылмайтынын да көзі қарақтылар біледі. 

Сондықтан болса ке 

рек, Мемлекет 

тік 


қызмет агенттігінің бас шысы да, де путат тар 

да тіл мәселесіне кел генде тағы да «көш 

жүре түзеледі» деген нен ары аса ал мады. 

Соған өздері де сеніп, халықты да сен діргісі 

келетін тәрізді. Сенбеске де амал жоқ. 

Астана

СЕНАТ


Мемлекеттік қызметші мемлекеттік 

тілге құрметпен қарауы тиіс

Қызметтегі біраз жылғы 

үзілістен соң Мемлекеттік 

қыз мет істері агенттігінің 

тіз гінін Әлихан Бәйменов 

қолға алып, бірден әкімші-

лік реформаның заңды 

теті гін тығыздауға кіріскен 

болатын, яғни білікті бас-

шы мемлекеттік қызмет 

институтының олқы тұсын 

толтыратын заң жобалау-

ды жөн санаған еді. Сөй тіп, 

ілгеріде Мәжілістің құпта-

уынан өткен бұл құжатты 

күні кеше Сенат та екі оқы-

лыммен қабылдады. Бәй-

менов командасы әзір леген 

заң жобасының негізгі жа ңа-

лығы ауыс-түйістер кезін-

дегі «командалық ауы  суға» 

тойтарыс беру бола тын.

Басы 1-бетте

СҰХБАТ


Тұңғыш Президент күнін тойлауда 

даму дың қазақстандық үлгісі туралы 

жан-жақ ты сөз қозғауға болады

Қазақстанда I Назарбаев оқуларын өт-

кізіп, Тұңғыш Президент күнін атап өту ке-

зінде елдің өткен-кеткенін тағы бір мәрте 

ой-елегінен өткізіп, алдағы мақсат-міндет-

терді анықтап алған жөн. М.В.Ломоносов 

атындағы Мәскеу мемлекеттік университе-

тінің посткеңестік аймақтағы саяси-қоғам-

дық үрдістерді зерттеу жөніндегі ақпарат-

тық-сараптама орталығының директоры 

Алексей Власов Қазақстандағы Тұңғыш 

Пре зидент күні мен Назарбаев оқулары 

сияқты мерекелік шаралардың астарында 

ешқан дай саяси астар жоқ деп санайды. 

Оның айтуынша, мұндай бастамаларды 

тиімді пай далана білу қажет. «Алаш айна-

сы» газе тіне сұхбат берген ол бүгінгі пост-

кеңес тік аймақта болып жатқан саяси-эко-

номи калық оқиғаларды сараптап, Тұңғыш 

Пре зидент күнін тойлаудың маңыздылығы 

туралы айтып берді. 

– Алексей Викторович, біз сізді Қа-

зақ станда өтетін іс-шараларда жиі кө-

ре міз. Биыл алғаш рет ұйымдасты ры-

лып отырған Назарбаев оқуларына да 

қатысып жатырсыз. Осы жолы қандай 

мәселені ортаға салу үшін келдіңіз?

– Мен білемін, ертең, желтоқсанның 

1-і – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті күні мерекесі. Назарбаев оқу-

лары да осы мейрамға орай ұйымдас ты-

рылып отыр. Мен бұл жиынға келердің 

ал дында біраз тақырыпты шолып шықтым. 

Өзім посткеңестік аймақтағы саяси-эконо-

микалық үрдістерді зерттеп жүргеннен 

кейін Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы-

мен дүниеге келген еуразиялық интеграция 

стратегиясын таңдадым. Шыны керек, ол 

кісінің аталған идеяға қосқан үлесі зор. 

Оны Ресей де жақсы біледі. – Сонда Ресей оны қалай деп біледі? 

– Енді, Нұрсұлтан Назарбаевтың 

еура зиялық идеяның авторы екендігін 

бәрі бі ле ді ғой. Ол бұл бастаманы керек 

кезде, Ке ңес одағы ыдыраған уақытта 

ұсынды. Міне, 18 жылдан кейін еура-

зиялық идея Кедендік одақ және Бірың-

ғай экономика лық кеңістік сияқты нақты 

нәтижеге ай налды. Демек, біз идеяны 

іске асыра біл дік. Әрине, осы орайда 

Қазақстан Прези ден ті Нұрсұлтан Назар-

баевтың ерен еңбе 

гін атап өтпеске 

болмайды.– Кедендік одақта болып жатқан 

қазіргі саяси-экономикалық үрдістерге 

қандай баға берер едіңіз?

– Шыны керек, Кедендік одақтың құ-

ры луымен биыл интеграцияның әсері 

ба рынша сезілді. Бүгінде үш мемлекет 

ара сын дағы сауда-саттық көлемі артып, 

бір лескен кәсіпорындар құрылып жатыр. 

Ал желтоқсан айында үш мемлекеттің 

басшы лары қатысатын кездесуде біз осы 

уақытқа дейін атқарылған жұмысты анық 

көре ала мыз. Бәлкім, қазіргі интеграция-

лық үрдіс тер ді үдететін жаңа құжаттарға 

қол қо йы лады. Оған біздің күш-жігеріміз 

жетеді деп ойлаймын. Өз басым бүгінде 

Назарбаев, Путин мен Лукашенконың 

арасында қан дай да бір түсініспеу ші лік-

терді байқап отыр ған жоқпын. Сондық-

тан мен Кедендік одақ аясындағы инте-

грациялық үрдістер дің болашағына нық 

сеніммен қараймын. 

– Ал Кедендік одақтың құрамына 

Қырғызстан сияқты мемлекеттің кі-

руіне қалай қарайсыз?

– Әрине, басқа мемлекеттердің Ке-

дендік одаққа мүше болуға деген ұмты-

лысы қуантады. Біз оның құрамына Қыр-

ғызстанды да, Тәжікстанды да, Түрікмен-

станды да тартуымыз қажет. Алайда, ең 

алдымен, қазіргі үш мемлекеттің арасында 

мықты әрі тұрақты одақты қалыптастырып 

алған жөн. Содан кейін ғана өзге елдерді 

өз қатарымызға қоссақ болады. Себеп – 

біреу: қазіргі Еуропалық одақты алып қа-

райықшы, кезінде ол өз құрамына Шығыс 

Еуропаны қабылдап алды да, қазіргі кезде 

ол мемлекеттердің мәселелерін шеше 

алмай, дал болып жатыр. Еуропалық одақ-

тың негізгі күші Германия мен Франция 

болса, Греция, Португалия, Румыния, Ис-

па ния  сияқты  елдер  одақ  талаптарына  то-

лы ғымен сай келмейді. Соның нәтижесінде 

саяси-экономикалық тұрақсыздық туын-

дады. Бүгінде Назарбаев пен Путин Еуро-

па лық одақтың тәжірибесіне сүйенеміз 

деп отыр. Алайда бүгінгі жағдайды ескере 

отырып, Кедендік одақты кеңейту кезінде 

аса сақ болу қажет. 

– Қазақстан мен Беларусь Дүние-

жү зілік сауда ұйымына кірмей тұрып 

Ке дендік одақты кеңейту бастамасы 

ретсіз болатын шығар?.. 

– Әрине, Кедендік одақты кеңейткенге 

дейін Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 

ұйымына кіріп алғаны дұрыс. Білуімше, 

Қазақстан осы бағытта біраз жұмыстың 

басын қайырып та үлгерді. Беларусьта 

жағ дай қиындау болып жатыр. Ал, ең бас-

ты сы, ұлттық заңнамаларды ретке келтіріп, 

барлығын бір жүйеге топтастырып алған 

жөн. Кедендік одақтың алдында үлкен 

мін дет тұр. Біз Еуропалық одақ өткен жол-

ды екі-үш есе аз уақытта жүріп өтуіміз қа-

жет. Ол уақыттың ішінде барлық заңна-

маны үйлестіріп, барлығына бірдей жүйені 

қалыптастыру – қиынның қиыны.

– Алексей Викторович, Назарбаев 

оқулары сияқты мәжілістерді өткізіп, 

Тұңғыш Президент күнін тойлап жат-

қан Қазақстанның бастамаларын өзге 

елдердің азаматтары дұрыс түсінбей 

жүрген секілді...

– Оның бәрі жеке біреудің пікірі деп 

ойлаймын. Оған қарамау қажет. Бұл жер-

де Шығыс менталитеті басым болып тұр-

ау деймін. Оған сәйкес, үлкенді сыйлап, 

белгілі қоғам қайраткерлеріне құрмет көр-

сету деген болады. Міне, осыны білген аб-

зал. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақтау-

мадақтауға берілетін адам емес. Себебі ол 

посткеңестік аймақта өз қызметін домна 

пешінен бастаған жалғыз президент болып 

саналады. Осы жолмен шыныққан адам 

«жұлдызды ауруға» берілмейді. Меніңше, 

Тұңғыш Президент күнін тойлауда даму-

дың қазақстандық үлгісі туралы жан-жақ-

ты сөз қозғауға болады. Себебі тәуелсіз 20 

жылдың ішінде осындай жетістіктерге жету 

кез келген мемлекеттің қолынан келе 

бермейді. Ашығын айту керек, осындайда 

мықты президенттік басқарудың болғаны 

маңызды.

Сұхбаттасқан

Арман АСҚАР

Мемлекеттің ұлттық қуаттылығы деген не?Саяси және экономикалық әдебиеттерде «мемлекеттің ұлттық қуаттылығы» ұғымы көп 

қолданылады. Мемлекеттің ұлттық қуаттылығы деген не? 

Жеңіс, Талдықорған

Ұлттық қуаттылық туралы айтатын болсақ, ол эко-

номика, әскери іс, ғылым мен технологиядағы, білім 

беру, ресурстар мен олардың өзара әрекеттесуіндегі 

қуаттылық жиынтығын білдіреді. Ұлттық қуаттылық 

ұғы мына қатысты Батыс ғалымдарының тұжырым дары 

бар. Мәселен, АҚШ ғалымы А.Теллистің ой ын ша, ұлт-

тық қуаттылық кез келген тәуелсіз мемлекет тің қолда 

бар барлық ресурсты пайдалана отырып, басқа ел-

дерге ықпал етудегі стратегиялық қабілеті бо 

лып 

саналады. Ал Х.Моргентау ұлттық қуаттылық эле мент-теріне мынаны жатқызды: география, табиғи ре-

сурстар, өндіріс әлеуеті, әскери дайындық, жергі лікті 

халық, ұлттың мінез-құлқы, ұлттың рухы және басқару 

сапасы. Экономика ғылымының докторы Арыстанбек 

Қайырбековтің пікірінше, ұлттық қуаттылық: эконо-

микалық ресурстар, қаржы ресурстары, саяси тұрақ-

ты лық, білім, ғылым және технология саласындағы 

ресурстар, адам капиталы, оның ішінде ұлттық мораль 

мен ұлттық рух, территория, табиғи ресурстар және 

әлем дік мұхитқа шығу жолы, басқару, әскери ресурс-

тар және дағдарысты ахуалдарда мемлекеттің өмір 

сүру қабілеті, дипломатиялық және басқа да ықтимал 

ресурстарды ұтымды пайдаланып, ұлттық мүдделерді 

басқа елдерде жүргізу және халықаралық қауымдас-

тыққа үлес қосу қабілеттіліктері болып табылады. 

Қуат тылық бойынша дүниежүзі мемлекеттері төрт топ-

қа бөлінеді: 1) аса қуатты держава елдері (АҚШ); 2) 

дәстүрлі держава елдері; 3) өңірдегі қуатты елдер; 4) 

шағын елдер.

Қанат ҚАЗЫ

Алексей ВЛАСОВ, Мәскеу мемлекеттік университетінің 

посткеңестік аймақтағы саяси-қоғамдық үрдістерді зерттеу 

жөніндегі ақпараттық-сараптама орталығының директоры:

Мансұр ХАМИТ (фото)Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД:

Мансұр ХАМИТ (фото)

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

№213 (895) 30

0

.1

.1

1.

1.

20

20

12

12

ж

ж

ыл

ылжұ

жұма

ма

www.alashainasy.kze-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

С

С

кк

а

ау

у

тт

т

та

а

рр

 қозғалысы

ы

 н

не

е

мм

е

ен

н

 а

а

йй

н

на

а

лл

ысады?


Осы скаутизм деген не? Скауттар қозғалысы немен шұғылданады, мақсаты 

қандай?

Жігер, Алматы облысы

Скаутизм (ағылш. scout – барлаушы) – 

бала лар ды,  жасөспі

пі

рір

мд

мдер

р

 мен бозбаба

лалард


рд

ы 

тәр биелеу  жүйесі.

і.

СС

ка

каут

утиз


из

м

мск

ск

ауаути

ти

нгнг п

п

рири

нц

нцип

ип

-теріне — бала ларды мектептен тыс тәрбиелеуді 

ұйымдастыру дың педагогикалық әдістемеле-

ріне негізделген. Қоғамдық балалар және боз-

балалар қозғалы сында көрінеді. Скаутизм – 

әлеу меттік тегіне және дініне тәуелсіз барлық 

жа

жаст

ст

арар

ү

үші

ші

н н

аш

ашық

ы

,,

ерікті, мемлекеттік емес,

,

са

сая

яси


си

е

еме

ме

с с

тә

тәрбрбие

ие

леле

уші қозға лыс. Скаутизмнің

ң

 

негізгі мақсаты — жастардың зият тық, қоғам-дық және рухани әлеуеттерінің дамуына, олар-

дың жеке тұлға және азамат ре тінде қалып та-

суына көмектесу. Скаутизм — көп теген халық-

аралық балалар және жасө

ө

сп

сір

р

імдед

р 

рқозғал

л

ысы

-

тарының бірі.Құрамына әлемнің 160-тан астам елінен 28 

млн адам кіретін Бүкіләлемдік скаут тар  қоз-

ғалысы  ұйымы 1920 жылы құрылған. Штаб- 

пәтері Швейцарияның Женева қала сында ор-

на ласқан.  Оның  слеттері Джамбори деп ата-

ла

лады

дыҚа

Қа

 з з

ақ

ақст

ст

анан

да

дағы

ғы

сс

ка

кут

ут

тық қозғалыс ұйы-мы

мы

ныны

ң 

ң ме

мект


ктеп

епке


ке

д

дей

ей

інін

гі

гіт

т

әрәр

биелеу жұмыс тары

1989 жыл дан бері жүргізіліп келеді. Қа зіргі

уақытта скаут қозғалысына 1,5 мыңнан ас там 

бала тартылған.

Енді, міне, Алаш Еуропаның төріне 

озды. «Әлемнің ең дамыған 56 елін 

б

бірі

р

кткт

ір

ірет

е

інін Е

Е

урур

оп

опал

ал

ықық

 қауіпсіздік пен 

ын

ын

тытыма

ма

ққтас

асты


ты

қ

құй

ұй

ымым

ы

ына, 57 мұсылман ел інің басын қосатын Ислам ынтымақ-

тастық ұйымына зор абыроймен төра ға-

лық етті. «Дүниежүзі мемлекеттерінің ең 

озық, ең қабілетті, ең инновациялық же-

тіс тіктерінің көрмесі сан

н

ала

ат

атын EXPO-ны

ы

ң ң

Астанада өтуі туралы

ы ш

ш

ешешім

ім

геге

ә

әле

ле

мм

ел

лде

де-


-

рінің жақтап дауыс

б

бер


і

уі Қазақстанның 

сая си-әлеуметтік және экономикалық

саладағы жеткен табыстарын ерекше мо-

йындау деп қабылдаған жөн. Қазақстан-

ның Тәуелсіздік жылдарындағы барлық

же

же

тіт

ст

стіг

іг

і нее

гі

гізі

зі

нн

са

салы

лы

п,п

о

оны дамудың биі-

гі

гіне

не ж


ж

ет

етк

кізі


зіп,

п,

кк

өк

өкжи

жиег


ег

ін

ін кеңейткен Ел ба-

сының есімімен тығыз байланысты», – 

дей ді  білім және ғылым министрі Б. Жұма-

ғұлов.


Жасыратыны жоқ, КСРО-ның күйреуі 

және Еуразиядағы жаңа мемлекеттердің 

құрылуы адамзатқа мүлдем жаңа тәжірибе 

алып келді. Тоталитарл

рлық

ық

бб

ил

илік

ік

тете

н

нде

де

момо

-

-кратиялық жүйеге а

ауы


уы

су

су ссек

ек

іліл

ді

діН

Н

азз

ар

ар--

баев тың  түбегейлі негіздеген және іске 

асыр ған моделі ең тиімді деп танылды. 

Бүгін таңда бұл жалпыға танылған «Назар-

баев феномені» хақында көп айтылып та, 

жа

жзылып та жүр

ү

. Сондықтан бұл фено мен-д

ді

зз

ер

ертттт

еу

еҚ

Қ

азазақ

ақ

стст

ан

анны

ны

ңң

жаңа замандағы 

та

та

ририхы

хын тү


ү

сі

сіну үші

шін


н

ғана емес, сонымен 

қатар күллі әлем дамуының қазіргі заман-

да ғы  процестерін ұғу үшін де маңызды. Әл ем нің 50-ден астам мемлекетінен кел-

процесінде қос елдің

е

е

ле

ле

ул

ул

і 

і  се

се

рі

рі

кт

ктес

ес

 

ретінде терезесі тең болуы. Әлемдік қа-

уіпсіздікті қамтамасыз етудегі саяси жә-

не экономикалық фактілерді нақты-

лайтын болсақ, екі үлкен проблемаға 

кезігеміз. Біріншіден, жер шарының көп 

бө

бө

лі

лі

гі

гі

н 

н 

қа

қа

мт

мт

ып

ып

ү

ү

лг

лг

ер

ер

ге

ге

н 

н 

экономикалық 

да

да

ғд

ғдар

ар

ыс

ысоғ

оғ

ан

ан

қ

қар

ар

сы

сы

н

неолиберал ды 

капитализм жақтастары ештеңе жа сай 

алмай отыр. Екінші мәселе – барша 

адамзаттың қауіпсіздігі үшін тұрақты 

қауіп-қатер болып табылатын жаппай 

қырып-жою қаруының кейбір мемлекет-

терде болуы. Осы тұр

р

ғы

ғы

да

да

н 

н 

ал

ал

ға

ға

нд

нд

а,

а

 

мен жаңа әлемдегі жа

аңа

ңа Қ

Қаз

аз

ақ

ақст

стан

ан

ғ

ға 

сырттай бақылау жасаймын. Жас мем-

ле кеттің қоғамдық, саяси, әлеуметтік 

жә не экономикалық реформалар негі-

зінде өте жылдам дамып келе жатқанын 

аң

аң

ғардым. Жа

а

пп

п

ай қырып-жою қаруын 

та

та

ра

ра

ту

ту

ға

ға

  қ

ар

арсы

сы

ж

ж

ән

әне 

е яд

яд

ролық қауіпті 

қысқартуда әлемд

і

ік қозғалыстың көш-

басшыларының  басында Қазақстанды 

көріп отырмын. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет