Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет24/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Қарашаның 30-ы

Алаштың атаулы күні

 Халықаралық ақпаратты қорғау күні. 1988 жылдан қарашаның 

30-ында аталып өтеді. 

Туған күн иеле

ле

ле

ле

ле

ле

ле

л

рі

і

і

і

і

і

і

і

 

Ерболат Тастан

н

н

н

н

н

н

ов

ов

ов

ов

ов

в

ов

в

 (1

(1

(1(1

1

194

94

9494

4

949

)

8)8)

8)

8)8)

)тт

тт

е

еех

е

нини

ни

нини

и

ин

ка

кака

ка

каа ғ

ғ

ғғ

ғ

ылыл

ыл

ылыл

ыл

лыл

ым

ымым

ым

ыы

ы

ыын

ы

ыы

ың докторы;Осман-Рустамбек Бижігітов

 (1952) – полиция генерал-майоры;Дүйсен Тұмабеков

 (1952) – ҚР Жоғарғы сот судьясы;Сәрсенбай Дәулетов (1955) – полиция полковнигі;

Өмірсерік Әшімбаев (1956) – ҚР Мұнай және газ министрлігінің 

де

дед

де

дед па

па

папа

рт

ртрт

рт

ртам

ам

амм

ам

ма

ен

ене

ен

ент 

т

т т

т 

тди

ди

диди

ди

дире

р

рр

кт

кк

к

коры;

Нұ

Нұ

Нұ

Нұ

Н рғ

рғ

рғ

р

аз

аз

аз

аз

аз

аз

з

ы

ы

ы

ы

ы

ы

Са

Са

Са

Са

аса

са

са

са

са

а

ев

ев

ев

ев

в

е

(

(((1966) – «Алаш айнасы»

га

гага

га

гага

га

зезе

зе

зезе

зе

тіті

ті

тіті

т

ссс

с

сспо

по

попо

о

порт

рт

ртрт

р

ртр

б

бб

б

өлө

ө

өім

ім

імім

м

мі

ін

інін

ін

нн

н

іңің

і

іңің 

редакторы;Сұңғат Есімханов (1973) – «Қазақэнергосараптама» АҚ президенті;

Нұржан Иманов (1980) – «Қарағанды-Жарық» ЖШС бас директоры.

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мә

мә

мә

мә

мә

ә

рт

рт

рт

рт

рт

рт

еб

еб

еб

е

еб

еб

ел

ел

л

л

л

еріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры

НҰРҒАЗЫ – қазақтың  «нұр» (шуақ, сәуле), арабтың 

«гази» (кәпірлермен арада болған соғыс кезінде 

өзінің жау

у

ужүректігімен, қайтпас қайсар мінезімен 

кө

ккө

к

көк

зг

згзг

г

е тү

тү

түтү

тү

үтүск

ск

скск

к

енен

ен

енн

с

сс

с

сс

ар

арар

ар

ара

ба

баа

ба

баба

зға таңылатын атақ, дәре

е

е

ее

еже


же

же

жеже

же

ж,

,,

,,

шен) сөзде

іі

і

ріі

іі

ніің бі

бі

біі

і

бірігуінен құралған ныспы. ЖЖ

Ж

ЖЖ

Ж

Жа

аң

аңа

а

аа

а

аа

а

туған сәбиге «айналасына нұрын шашып, батыл да, батыр болып өссін» деген ниетпен қойылады. 

Ел ішінде сирек кездесетін есім.08,03

09

09

09

09

09

09

0

,1

,1

,1

,1

,1

1

5

5

5

5

5

17

1

1

,18

ТАРАЗЫ 

Көптің сөзіне көңіл 

бөлмеңіз. Қандай да бір 

шешім қабылдам

м

м

мм

мас


ас

ас

асас

б

бб

б

бб

ұ-

ұұ

рын әбден тара

а

а

аазы

зы

зызы

зы

зыға

ға

ғаға

ға

ғс

с

сс

с

а-а-

а-

а-а-

а

лы ңыз.  Бүгін сіздің кәсіби салада біліміңізді біраз же-

тілдіруге мүмкіндік көп бо-

лады. Сондықтан орайы 

кел ген істі ертеңге қалдыр-

ма

ма

мама

м

ңыңы

ңы

ңыңы

з.

з.з.

з.

з.К

К

КК

К

ейей

ей

ейй

ін

інін

ін

інсс

с

сіз

із

ізіз

з

дд

де  бос уа-

қыт мү

мүлдем


ем б

б

бб

б

ололмайды. Есе-

сіне ескертудің пайдасы 

тие  ді. 

САРЫШАЯН

Бұл күнді тек өз

өз

өз

өзөз

з

іңің

ің

іңің

із

ізіз

із

ізге

ге

ее

е

 арнаған жөн.

Ж

ЖЖ

Ж

ЖЖ

ұм

ұмұм

ұм

ұмм

ұ

ысыс

ыс

ысы

та

тата

та

та 

аса белсенді болудың да 

қажеті жоқ. Себебі жеке 

жоспарларыңыз кейінге қа-

лып қоюы мүмкін. Бірақ оған 

бола көңіліңізді  түсірмеңіз. 

Де

Де

ДеДе

Де

мама

ма

мама

а

лылы

лы

лылы

с 

с с 

 

күкү

кү

күү

к

н н 

н 

нн

де

дде

де

дер

р

рр

р

іі 

і 

бұл олқы-лы

лық 


қ

ты

тың ң ор

орн


н

ын

ыно

о

пп-оңай тол-

тырып аласыз.МЕРГЕН

Бүгін үлкендердің ке-

ңесіне біраз құлақ

ақ

ақақ

ақ

ақа

а

аа

а

с   

қа

ққа

қа

қақ

-

ны  ңыз  жөн.  Өзізі

зі

зізі

з

мм

м

мм

м

бібі

бі

бібі

 л

лл

л

ле

е 

ее 

р

рр

р

рр

-

--

мен дікке  салынба ңыз. 

Бо  лашақта қыз ме тіңіз де 

өсуі мүмкін. Сондықтан да 

жұмыстан қашпаңыз. «Са-

быр тү


ү

ү

үүбі – сары алтын» де-

ме

меме

ме

мк 

к 

к к

к

шіші

ш

шіші,

,

,, ше

ше

шеше

ш

шіші

ш

шіші

ш

мм

м

м м

қа

қақа

қ

қбылдауда 

ас

асы ғғ

ыс

ыстыты

қ

қ жа

жа

саса

ма

маған абзал. ТАУЕШКІ

Бүгін алдын ала жаса-

ған жеке жоспа ры ңыз дан 

ауытқымаңыз. Арт

рт

рт

ртрт

рт

ықы

ы

ыы

ы

ққ

қ

ққ

қ

ы-ы

ы

ыла мын  деп,  ты

ы

ыы

ырт


рт

рт

ртрт

р

ықық

ы

ықық

ық

ққ

қ

ққ

ы

ы-ы-

ы

ылуы ңыз  да  ғажап  емес. 

Көптен бері ренжіскен дос, 

не туысыңызбен тату лас са-

ңыз, беделіңіз артпақ. Жұ-

мыс тан  шаршасаңыз да, үй 

ша

шаша

ша

шру

ру

руру

ру

уашаш

аш

аш

а

ылыл

ыл

ылл

ығ

ығығ

ы

ығым

ы

ымым

ым

ене

е

е ай налы-

су

суыңң

ң

ңыз

ыз

ғаға т

т

тттур

ур

урр

ра

аа

а

кеке

л

леді. СУҚҰЙҒЫШ

Осы күні жаңа жоба-

ларға белсене кіріскеніңіз 

жөн. Сонда ғана ең

ең

ең

еңең

ең

бее

е

ее

е

гіг

-

ңіз дің жемісінн

н

нн

же

жеже

же

жеже

йс

йсйс

йс

ййсіз

із

ізіз

із

.Соң  ғы  кездері сыр беріп 

жүрген денсаулығыңызға 

өте абай болыңыз. Әйтпесе 

жақын күндері дәрігердің 

көмегіне жүгінуіңіз де мүм-

кін. 


БА

БА

БА

БА

А

БА

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ҚТ

ҚТ

ҚТ

Қ

ҚТ

ҚТАР

А

А

А

А

А

 

Бүгін жұмыс бары-

сын  да  біраз қиындық 

болуы мүмкін. Уақытынан 

бұрын уайымға салынба-

ған абзал. Барлы

ы

ы

ығы

ғы

ғығы

ғы

ғә

ә

әә

рқ

ра-

шан   да  бірден ж

ж

ж

жж

ж

ақақ

ақ

ақақ

ақ

қсы

сы

сысы

сы

сыб

б

бб

б

бол

ол

олол

а

аа

а

аа

бермейді.  Өзіңі

іі

з  жібе


б

рген 


қатеңізден сабақ алғаныңыз 

жөн. Бос уақыт табылса, та-

биғат аясында өткізуге ты-

рысыңыз.


ТОҚТЫ

Бүгін  барынша  бел -

сенді  болуға тырысы-

ңы

ңыңы

ң

ыз.

з.

.з.

.

АА

А

АА

А

лдлд

лд

лдл

ын

ынын

ын

ынын

а

аа

а

аа

ла

лл

л

лб

б

бб

екітіл-


ге

ге

геге

ге

ен

н

нн

жұ

жұжұ

ж

жұжұ

мы

мымы

мы

мым

с 

с с

с

сжо

жо

жжо

жо

жосп

сп

спсп

сп

ара

а

аынан 

ауыт  қымаған  жөн.  Бұл  бас-

шылық алдында беделіңіз-

дің артуына септігін тигізе ді. 

Іскерлік  кездесу  әд е т      те                      гі-

ден тыс ерекше болмақ.

қ.

қ.

қ.қ

 Тек 


орай лы сәтті жібе

бе

бебе

е

ері

рі

рірі

рі

ріп

п

пп

п

алал

л

аллма

ма

мам

м

---

ңыз. 


ТОРПАҚ 

Сізге қандай да бір 

жауап кершілікті мойны-

ңы

ңыңы

ы

ңыы

з ға


ға

ға

ғағ

а

аа

а

алм

лм

лмлм

лм

асас

ас

бб

б

бб

ұр

ұрұр

ұр

ұрын әб-

де

деде

е

ден

ой

ойой

ой

ойо

ла

лала

а

л нғнғ

нғ

нғнғ

нғ

анан

ан

аан

ан ж


ж

ж

жж

өн

өө .  Бұл 

жо 


лы сізге ешкім қол 

ұшын бер мейді.  Сондай-ақ 

жақында ры ңызды  ренжітіп 

алмаңыз. Кейін олардың 

көңіліне түскен қаяу

у

уу

у

өөзіңі

ң

ңң

ң

зді де мазалауы мүм

м

мм

м

мкі

кі

кікі

кі

кн.

н.

н.н.

н

н. ЕГІЗДЕР

Бүгін қандай жағ дай 

болсын,  ұстамды  болы-

ңыз. Болмашы  нәр се лер-

ге

ге

гге

у

уу

ай

айй

ай

йым

ым

ымым

ым

мда

да

дада

п,

п,п

п,,


ш

ш

шш

у

уу

у

шыш

ш

 ға ру- д

 д

 дд

 д

ыңың

ың

ыңың

қаж


аж

аж

ажажет

ет

еет

ет

іі

і

жожо

жо

жожо

ж

қ.қ.

қ.

қ.қ

С

СС

С

Сонон

он

оно

    дай-ақ 

қызықты идея ла рыңызды 

қағаз  бетіне түсіріп қойға-

ныңыз жөн. Болашақта зор 

пайдасы тиюі мүмкін. ШАЯН

Н

Н

Н

Н

Н

 

Сіз  үшін  бұл

ұл

к

күн

үн ж


ж

а

а-ңа  лыққа  толы  болады. 

Көп тен қолыңыз жетпей 

жүр ген мақсатыңыз ор ы н-

   далады.  Егер  екінші жар-

ты

ты

тыт

ты

ңыңы

ңы

ңыңы

з 

з з 

з

дүдү

дү

дүдү

ү

кеке

ке

кек

н

нн

н

нар

ар

арар

ар

алл

л

лл

ағысы 


ке

ке

кеке

ке

келс

лс

лсл

лс

е,е,

е,

е,,

б

бб

б

бб

ас

асас

ас

аас

т

тт

т

тарар

ар

арр

ар

тптп

тп

тптп

ағ

ағағ

ағ

аға

ан

аа

а

а жөн. 

Көптен  бері көрмеген та-

нысыңызды жолықтырып 

қалуыңыз да мүмкін. Егер 

реті келіп жатса, оны сый-

лап, қонаққа шақыр

р

р

рр

ға

аны-ңыз жөн. 

АРЫСТАН 

Білім саласында жүр-

сеңіз, сіз үшін осы күн 

табысты болады. Жаңа 

ке

келі


л

л

сісі

сі

ісі

м 

м м

м 

шаша

ша

шша

ш

ртрт

рт

тр

та

тат

та

р,р,

р,

р,р

 қыз


ы метте 

кө

көкө

кө

көк

те

тете

те

тер

рі

ріі

лу

лулу

лу

лул

,

, тата

та

таа

ғы

ғығы

ғы

ығы

сы

сысы

сы

сыс

н

нн

н

нт

т

тата

та

ғылар. Тек ба қыт тан  басыңыз ай-

налып, сақтықты ұмытпа ған 

жөн. Себебі кейбі 

реу 


лер 

бұл  жетістік  сіздің  ең  бе  гі ңіз-

дің нәтижесі деп ойламай-

ды, сізді оңай олжа иесі деп 

ой лай ды.

БИКЕШ

Бүгін сізге шектен 

тыс көп жұмыс істемеген 

жөн. Көп іс  тындырма-

саңыз 

з 

зз 

з

дад

д

дд

, бастысы сапа 

ек

ек

екен

ен

енен

ен

енін

ін

нін

н

не

е

ее

е

стст

ст

стт

т

енен

ен

енен

ш

шш

ш

шығ

ы

ыы

ы

арма-ңыз. Күніңіз тосын сыйлар-

ға  да толы болмақ. Тосын 

болса да, өзіңізге ұнайды. 

Отбасыңызға көбірек көңіл 

бө

б

бб

б

бб

ліңіз.


 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет