Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет19/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

Андрей Анатольевич,

елімізде индустриаландыру 

жү

жү

рі

рі

п

п

жа

жа

тқ

тқ

ан

ан

ы

ы

белгілі. Ендеше

өн

өн

ді

дірі

ріст

сте

е 

па

пайд

йда

аланылатын суға 

да маңыз берілуі керек секілді. 

Өнеркәсібі мықты дамыған 

кәсіпорындарда су мәселесі 

қалай жолға қойылған?

–  Орынды мәс

әс

ел

ее.

е.

  Бұлұ

ретте м


м

ен 


«Арселор Митта

л

лСт

Ст

илил Т

Т

емем

ир

иртатау

у» к


к

ом

омбиби

-

-натын мысалға алғым келеді. Қазақстанда

ғана емес, әлемдегі ірі комбинат сана-

латын бұнда суды орынсыз пай даланатын 

жайттар кездеседі. Кәсіпорында су көп. 

Орташа алғанда шамамен 8 миллиард 

те

текш

кш

е.С

С

онон

ды

дықт

қт

анан

д

да,

а

 бұндай кәсіп орын-да

да

рдрда

а

сусу

ды

дыт

т

иіиімд

мд

і пайдалану техно-логияларын енгізбесе  болмайды. Жаңа

технологияның өзі су пайдалануды азай-

туды  білдіреді.  Әлгіндей  компа ния лар 

мем лекет  алдында  барлық міндет 

те-

меле рімізді орындадық дегенді алғатартып, суды ағыл-

те

тегіл

л

папа

йд

йдал

ал

ана

ып

ыпж

ж

атат

-

са, ол дұрыс емее

с 

с де

де

геген 

н сө


сө

з.

з. ММем

емле


ле

ке

кет т 

қандай мекеме болмасын суды үнемдеуге

мәжбүрлеу тетігін пайдаланса игі. 

Өйткені әлемнің көптеген елдерінде суды

үнемдеу технологияларын енгізуге көшіп 

жатыр. Ендеше жоғарыда айтқа ны мыз-

да

да

й,й,

б

біз

із,

ең

ең аа

лд

лдым

ымен


е

, өзіміз ішкі ресурс-

та рымызды, 

і

іші

кі кәсіпорындарымызды

рет теп  алмай, сыртқа «судан тарылдық» 

деп айқай салғанымыз түк жараспайды. Сұқбаттасқан Қанат ҚАЗЫ,

Ас

Аста

тана

на

ОҚШАУ ОЙ

Су

Су

п

п

ро

ро

бл

бл

ем

ем

ас

а

ы

ы

– бұл адам мәдениеттіл

л

іг

іг

ін

ін

ің

ң

д

д

е 

е 

пр

пр

об

об

ле

ле

ма

ма

сы

сы.Бі

Бі

з 

з

ол

о

 

ту

тура

ра

лы

лы к

к

өп

өп

а

а

йт

йт

ып

ып

 та жатқан шығармыз,

т

т

іп

іпті

ті

к

к

өп

өп

д

дүн

үн

ие

ие

ні

ні қ

қ

ар

араж

ажат

ат

қа

қа 

сілтеп, шығын шығарғымыз келмейтін шығар. Дегенмен мұнда басты 

мәселе қаржыға емес, мәдениет талабына, адамдардың ішкі 

дүниелеріне келіп тіреледі. Екінші мәселе – экология. Ендеше заманауи 

технологиясыз Қазақстанның ХХІ ғасырда қарқынды дамуын елестетуге

болмайды. Әр кез

ең

ең

ні

і

ң 

ң

өз

өз

е

е

ре

ре

кш

кш

ел

ел

ік

ік

те

те

рі

рі

б

б

ар

ар

шылық. Мәселен, кезінд

д

е 

е 

әлемде ауыр өн

ер

еркә

кә

сі

сіп 

п дә

дә

уі

уірі

рі

ж

ж

үр

үрді

ді

.

.

Он

Онсы

сы

з 

з 

м

мемлекет дами алмайт

ын

ын

е

е

ді

діСосын 40-50 жылдары автомобиль өндірісі, өнеркәсіптік өндіріс дамыды. 

Әлем осыған ұмтылды. Ал қазіргі ХХІ ғасыр –экологиялық өнеркәсіппен 

дамитын ғасыр. Сондықтан да, экологиялық жүйесі жасақталмаса, 

қарапайым автожуу нысандарын ашуға да жол бермеу керек.

Аязды күндері сырға, сақина, алқа сияқты заттарды тақпаған дұрыс 

дейді. Рас па, мамандардың пікірі қалай? 

Ұл

Ұл

па

па

н МАХМҰТОВА, Ақмола

а

о

о

бл

бл

ыс

ыс

ы

ы

Төтенше жағдайлар саласы 

қызметкерлерінің айтуынша, қатты аяз 

болған күндері, шынымен де, металл 

әшекейлерді тақпаған дұрыс. Әсіресе, 

алтын не күміс алқа-сырғалардың 

те

темп


мпер

ер

ататур

ур

асас

ы

ысу

су

ықта адамның денесінен бұрын төмендейді де, денеге 

жабысып, ауыртуы, жағымсыз әсер етуі 

мүмкін. Сонымен бірге аяз кезінде 

саусақтағы жүзіктер де қанайналымын

қиындатады. Ызғарлы  күндері металл

жиекті көзілдірік те бет сүйегіне, самайға 

жағымсыз әсер етеді. Мамандар мұндай 

күндер


р

і

ікө

ө

шеге қолғап,п,

 мойынорағыш 

және

е б


б

ас

ас кк

иі

иім

м ки


киме

мей


й

шы

шықп

қпау


ауды

ды қатаң 

ескертеді. Қолғаптың ішінде жүні барын 

киген дұрыс. Көшеге шығар алдында бет

пен қолға арнайы крем жаққан абзал.

Заман талабына сай мемлекеттік 

қызметтің сапа

а

сы

сы

н 

н

жа

жа

қс

қс

ар

ар

ту

ту

ж

ж

ән

ән

е

е

жа

жа

ңа

ңа

 

сатыға көтеру 

у

қа

қа

зі

зі

рг

рг

і 

кү

күнн

нн

ің

ің б

б

ас

асты

ты 

міндеттерінің бірі. Осы бағытта Алматы 

қаласы, Жетісу ауданының «Халыққа 

қызмет көрсету орталығы» да көптеген 

жұмыстар атқарып жатыр. «Электрондық 

үк

үк

ім

м

ет

ет

» 

» 

по

по

рт

рт

ал

ал

ы арқылы мемлекеттік 

қы

қы

зм

зм

ет

ет

те

тері

рі

н 

н

ал

ал

уғ

уғ

а басымдық беріп, 

халықтың уақытын үнем деп, күнделікті 

мыңдаған мәселелерді шешуді, кезектің 

болмауын және барлық қыз меттер 

онлайн түрде атқаруды жүйе лі  жүзеге 

асырып отыр. 

Некеге тұрмаған туысқаным сәбилі болды. Баланың әкесі сәбиді 

де, келіншекті де қабылдағысы келмейді. Ал туысқаным туу туралы 

куәлігін жоғалтып алған. Мұндай жағдайда сәбиді қалай тіркету

керек, оның әкесін қалай жаздырған жөн?

Сағира МАХАМБЕТОВА, Қостанай қа

қ

ласы

ҚР «Не


е

ке

кеж

ж

әнән

е

еот

от

баба

сы

сы тт

ур

урал

ал

ы»ы»

 

Кодексінің 46-47 баптарына сәйкес, баланың анасы жағынан тегін ана-

ның медициналық мекемеде бала 

туғанын растайтын құжаттар негі зін-

де

е,

ал бала медициналық мекемеденты

ты

с с

же

жерд

рде


е

ту

туған жағдайда меди ци-

налық құжаттардың, куәлардың көр-

сетулерінің немесе өзге де айғақ тар-

дың негізінде азаматтық хал акті лерін 

жа

ж

зу органы белгілейді. Біір-

р-бі


бірі

рі

меме

н 

ннекеде тұратын адамдармен туған 

баланың туу тегі ата- анасының неке 

туралы жазбасымен куә 

лан 


ды 

ры-


лады. Бала неке бұзылған, оны 

жа

жара

р

м м

сыз деп таны

ы

ға

ғн кезден бастап 

не

неме

месе


се

б

балал

а

аан

анас


ас

ын

ының

ың

жж

ұбайы 


қайтыс болған кезден бастап 270 күн 

ішінде туған жағдайда, анасының 

бұрынғы  жұбайы баланың әкесі 

болып танылады. Бір-бірімен некеде 

тұрмайтын ата-аналардан бала туған 

жағдайда және ата-ананың бірлескен 

арызы немесе бала әкесінің арыз

болмағ


ғ

ан

а кезде

д

  баланың нақты ад

ад

амам

на

нан

н ту


ту

у

уте

те

гігі

 ата-аналарының

біреуі нің,  бала қамқоршысының 

арызы бойынша немесе баланы асы-

рап отырған адамның арызы бойын-

ша, сондай-ақ  баланың кәме летке 

толғаннан кейінгі өз

з

аа

ры

ызы бойынша

а

  

сот тәртібімен бел

ел

гі

гілелене

не

діді

.

.Бұ

Бұ

лл

жа

жағ-

ғ-

дайда сот баланың нақты адамнантуу тегін анық растайтын айғақтарды

ес кереді.№213 (895) 

30.11.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДОДА


САҢЛАҚ

Жекпе-жек – төбелес емес, өнер

БОКС


Шлемсіз шайқастың шынайы шеберлері

Кеше бокстан Қазақстан 

біріншілігі аяқталып, ел 

чемпиондары анықталды. 

Әлемде алғаш болып 

қазақ жерінде өткен жаңа 

ережедегі бокс додасында 

кімдердің бағы жанды? Енді 

соған тоқталайық.

Ең жеңіл салмақтың финалында шым-

кенттік Біржан Жақыпов пен ақмолалық 

Теміртас Жүсіпов кездесті. Негізі, бұл сал-

мақтың финалынан көпшілік жанкүйер 

Жү сіповті емес, тараздық Азамат Исақұ-

лов ты күткен. Бірақ жартылай финалда 

ақмолалық боксшы Исақұловтың финалға 

шығуына еш мүмкіндік берген жоқ. Ал 

финалда, керісінше, тәжірибелі Жақыпов 

өзінің шеберлігін тағы бір рет паш етіп, 

әлем чемпионатына қатысуға үмітті екенін 

сөзімен емес, ісімен дәлелдеді.

52 келі салмақ дәрежесінің ақтық ай-

қа сында астаналық қос боксшы Ілияс Сү-

лейменов пен Азат Махметов қолғап тү-

йістірді. Дегенмен командаласына қара-

ғанда әлдеқайда тәжірибелі Ілиястың ме-

рейі үстем болып, екінші раундтан кейін-ақ 

жекпе-жек тоқтатылды. Дегенмен Мах ме-

тов та осал боксшы емес-ті. Ширек фи-

налда тараздық тарлан Олжас Сәтті баев ты 

сүріндіріп, жартылай финалда елі міздің 

дарынды боксшыларының бірі Нұр ғазы 

Жүсіповті жолынан тайдырған. Ал бі рінші 

кездесуінде алматылық Әнуар Бай 

жа-

новты жеңген. Үш мықтыны жолдан тай-дырған Махметовті қалайша осал дерсіз.

56 келіде Қайрат Ералиевтің бағы жан-

ды. Ақтық айқаста алматылық Рустам Рус-

тамовпен кездескен шымкенттік жігіт 3:0 

есебімен басым түсті. Сөйтіп, Жақыповтан 

кейін Оңтүстік Қазақстан облысының қор-

жынына біріншіліктің тағы бір алтынын 

салды. Ал бұл салмақтың қола жүлделері 

Маң ғыстау боксшыларына бұйырды. Атап 

айтсақ, жартылай финалда сүрінген Мұхит 

ріңізде болса, Бөлтекұлы додасының фи-

налында дәл осы Әжібай Ақшаловты жең-

ген. Бірақ ел біріншілігі бұлардың жолын 

түйістірмеді. Есесіне, Ақшалов – Әмірза-

қов тың ақтық айқасында астаналық бокс-

шы қарсыласын 3:0 есебімен жеңді.

69 келі. Серік Сәпиевсіз өткен бұл сал-

мақ дәрежесіндегі жұдырықтасулардың 

ақтық айқасында қос астаналық Данияр 

Елеу сінов пен Бақытжан Қожабеков кез-

десті. Бақытжан – бұрыннан осы салмақта. 

Даниярдың 64-тен ауысқанына көп бол-

ған жоқ. Сондықтан бұл – екі боксшының 

ресми додаларда бірінші рет қолғап түйіс-

тіруі. Қазаққа әрдайым Олимпиада ой-

ында рының алтынын сыйлап келген бұл 

сал 

мақта бәсекелестік өше қоймапты. Қай та мықты боксшылар көбейген секілді. 

Ал ақтық айқасқа ең мықтылары ғана 

жол дама алған. Үш раундта да өзінің үс-

тем дігін көрсеткен Данияр Елеусінов бұл 

сал мақта да ел чемпионы атанды.

75 келі салмақ дәрежесіндегі қазақ 

бокс шыларының жайы соңғы кездері аса 

мәз болмай тұр. Рас, спорттық ғұмырының 

соң 

ғы кездерін осы салмақта өткізген Бақыт Сәрсекбаев пен «арландар» сапын-

да 73 келіде айқасқан Қанат Исламның 

жа йы бөлек. Егер әуесқой бокста жүре 

бер ген дерінде екеуі де осы салмақтың 

Жүректі жігіттердің ғана дәті барып, 

ор таға шығатын бұл спорттың өзіндік құді-

реті бар. Жекелеген спорт түрлерінің бар-

лық айла-тәсілдерінің қосындысынан 

шық қан жекпе-жектің қазіргі таңда қызы-

ғын талмай тамашалайтын жанкүйерлер 

де өте көп. Кемшілігі сол: олимпиадалық 

спорт түрі емес. Ал оған бола тоқырап 

жат қан ережесіз төбелес жоқ. Керісінше, 

қа натын кеңге жайып, жыл сайын жаңа тұ-

жы рымдары дүниеге келіп жатыр. Ша ма-

мен әлемнің барлық елдерінде жекпе-

жектің жүзге тарта түрі бар көрінеді. 

Беделділері – американың UCF, жа-

пон ның «бушидо», орыстың М1, брази-

лия лықтардың  «джиу-джитсу»  деп  атала-

тын айқастары. Мұның бәрі – біз тәптіштеп 

отырған аралас жекпе-жектің түрлері. Осы 

орайда тыңнан түрен салып, қазақ балала-

рынан шыққан, ережесіз төбелес тен үш 

дүркін әлем чемпионы атанған, жуан жұ-

ды рықты жігітпен, яғни Ардақ Наза ров пен 

сөйлесудің сәті түсті. 

Әуелі жаттығу жұмыстарына куә бол-

дық. Қажымұқан атындағы колледждің 

спорт ғимаратында, ақ тер, көк тер болып, 

түрлі дене қимылдарын жасап жүрген 

жігіттерден бір байқағанымыз, ауыр жат-

ты ғуға қиынсынбай, үлкен бір ынтазар-

лықпен, құштарлықпен құлшына кіріседі 

екен. «Жаттығуда ауыр болса, жекпе-жек-

те жеңіл болады» деген қағиданы ұстанға-

ны на көз жеткіздік. Жаттығу соңында Ар-

дақпен тілдесе отырып, рухы биік жігіт 

ек ендігіне тағы да көз жеткіздік. Тереңнен 

толғайды. Иманына берік жігіттің жүрегі 

қазақ деп соғады. 

– Мынау ұлы елімнің керегіне жарар ұл 

болсам, арманым бар ма?! Халықара лық 

додада жүлде алған қазақ баласының 

жеңісі – менің жеңісім. Жас мемлекеттің аз 

жыл дағы табысы – ел-жұрт үшін үлкен 

ненко сынды жігіттері бар. Кешегі өткен 

«Қа зақстан барысы» белдесулерінде со-

лар дан титтей де кем емес, талай нар 

көтерер апайтөс жігіттеріміз жүрді. Қазіргі 

таңда бразилиялық джиу-джитсу мен тай 

елінің муай-тайымен айналысып жүрген-

дер үлкен жетістікке жетіп жатыр. Оның 

жа нында орыстың әскери самбосы түкке 

тұрғысыз болып қалды. Демек, біз де осы 

бағытта жұмыс жасасақ, жұдырығымызды 

әлем таниды. 

Барлық салада көшбасшы болуға ын-

тығып тұратын АҚШ та осы спортқа ай-

рық ша мән береді. Бір спортшының ар-

тын да бапкері, диетолог, массажист, дәрі-

гері, психологі сынды бірнеше адам жү ре-

ді. Қазақ атты қалай баптайтын болса

олар спортшыны жекпе-жекке солай да-

йын дайды. Дәп бір өнер ретінде қарайды. 

Сосын нәтижені бағамдай беріңіз. Ал біз-

де ше, барлығына өзің жүгіресің...

Темір Тайсонның айтқан сөзі бар. 

«Кім де-кім UCF көрмесе, ол – нағыз әлсіз 

адам. Мен осы спорттың ессіз жанкүйері-

мін» деген болатын. Ал ресейлік әлем чем-

пионы Ф.Емельяненко «ережесіз жекпе-

жек тің торына кірудің өзі жігіттің жүрек-

тілігін көрсетеді» деді. Нақты әрі дұрыс  

сөз. 

Біреулер айтып жүргендей, жекпе-жек – төбелес емес. Ол – өнер. Ақылың асып, 

ай ла-тәсілің жетіп жатса, қашанда мерейің 

үстем. Ал баз біреулер айтқандай, «рухың» 

мықты болса, жеңіс сенікі емес. «Рухың» 

тек рингке алып шығуы мүмкін. Ал дайын-

ды ғың кемшін, айла-әдістерді жетік мең гер-

месең, рингте «ұйықтап» жатасың. Сон дық-

тан рухыңа – күшің, ақылыңа айлаң сай 

болуы керек. Жеңістің кілті – осында.

Әлемді дүр сілкіндіретін Ф.Емелья-

ненко, А.Силва, Джон Джонс секілді ере-

же сіз жекпе-жек жұлдыздарын қазақтан 

да шығаруға болады. Бірақ мемлекеттік 

қол дау мен білікті бапкерсіз бәрі де – 

бекер. 

Олимпиада бағдарламасында жоқ спорт түрлері «тоқалдан туған» ба? Неге 

бас қа спорт түрлеріне де лайықты дең-

гейде көңіл бөлінбейді? Әсілі, Олимпиада 

бағдарламасына кірмеді демесеңіз, олар 

да еліміздің атын шығарып, көк байрағы-

қуа ныш, әрине. Десек те бұған қанағат-

танып қалу ға болмайды. Батыр халықтың 

ұрпа ғы мыз деп қуанамыз, бірақ кейінгі 

жастар дың дені жалқаулыққа бой ұрып, 

бой күйез дікке салынып жүр. «Ер атанып, 

қа та рынан озар ұл биікте жүреді, ез ата-

нып, тозатын ұл иықта жүреді» дегендей, 

қарап отырсақ, иықта жүрген ұлдар да көп 

секілді ме? – деді күрсініп. Одан соң:

– Күрес – өз спортымыз деп еншілей-

міз, бірақ соңғы Олимпиада ойындарында 

«етектен салса, төске озар жігіттеріміз» кө-

рін 


бейді. Боз кілемнің тарланбоздары 

Жақ сылық, Дәулет сынды ағаларымыздың 

ізбасарлары қайда? Себебін іздеп ойлана-

сың, бөлінген қаржы тиісті жеріне толық 

жет пей жатыр ма? Содан соң спортшының 

ба бын табар бапкердің жағдайы жоқтығы 

көңілге кірбің түсіреді. Тағы бір басты се-

бебі – бапкерлер арасында ауызбіршіліктің 

жоқтығы. Өзгенің шәкіртін өз шәкіртіндей 

көріп, бір-біріне деген бақталастық бол-

маса, бағындырар белесіміз бұдан да көп 

болар еді. Біздің қоғамда «көкесі барлар 

ма ңызды сындарға кетіп, шын шеберлер 

та сада қалып жататыны – айтылуы керек 

шын дық, – деп бір түйіп қойды. 

– Қазақ спортының мәйегі ауылда жат-

қанын білесіздер ме? Жүлде алған жігіт-

тердің қайсысына қарасаңыз да, бәрі де 

ауылдан шыққан. Өкінішке қарай, қазір 

ауыл балаларының басым бөлігі өз баға-

сын білмей, күш-қайратын жөнімен пай-

да лан бай, ішімдік пен темекіге, арзан күл-

кі мен жаман істерге былғанып жүр. Елдің 

батыры да, болашағы да өздері екенін сез-

бейді. Болмаса отын жарып, су таситын, 

атқа отырып, көкпар тартатын ауыл өмі-

рінің өзі спорт емес пе?! Бір жылды «Ауыл 

спорты жылы» деп арнайы бағдарлама 

қабылдап, спорт ғимараттары мен үлкен 

ке 


шендер салынса, ауыл өмірінің сәні 

кіріп, кем-кетігі тураланып қалар еді деген 

ой келеді. Лондондағы тамаша жетістіктен 

соң, осы мәселе Үкімет тарапынан қол дау 

табуы керек-ақ. Бұл болашаққа салын ған 

инвестиция болар еді.

Осы тұста «ережесіз жекпе-жектің қа-

зіргі жағдайы қалай?» деп әңгіме ауанын 

бұрдық.

– Әлем мойындаған бір мемлекет бар, қазіргі таңда. Ол – Бразилия. Футболы бі-

рін ші орында болса, жекпе-жекті екінші 

са найды. Жүз жыл болды, джиу-джитсуды 

серік еткендеріне. Жекпе-жек өнері ТМД 

мем лекеттеріне 90-жылдары келді. Орыс-

тардың алғашқы шеберлері Олег Токтаров 

болса, біз соларға қарап бой түзедік. Бо-

лат, Дәнеш сынды бауырларымызбен бір-

ге халықаралық сындарда топ жарып жүр-

дік. 2010 жылдан бері елімізде ерекше 

өр іс алып, осы салада бірнеше жігітіміз 

жар қырап көріне бастады. «Алашпрайд», 

«Бейбарыс», «Әлемфайрс» сынды клубтар 

ашы лып, кәсіби спортшыларды даярлап 

жүр. 

Жұдырығымен дүйім жұртқа танылған ағайынды Грейсей, О.Токтаров, А.Емелья-

көш басшылары болуы ғажап емес еді. Ал 

Тұманды Альбионда айқасқан Данабек 

Сужанов көпшіліктің үмітін ақтай алған 

жоқ. Бәлкім, енді Жәнібек Әлімханұлы 

туды қолына ұстар. 

Әлімханұлы жартылай финалда Рустам 

Сыбайды жеңіп, кішігірім сенсация жаса ған. 

Енді, міне, ақтық айқаста да мықтылы ғын 

танытты. Жәнібектің финалдағы қар сыласы 

да осал болмаған. Ерік Әлжанов жартылай 

финалда ақмолалық Нұрдәулет Жарма-

новты жеңіп, ол да көпшілікті таң ғал дырған. 

Дегенмен алматылық боксшы ға шамасы 

жетпеді.  Төрешілер  Әлімха н ұлы ның  әлде-

қайда мықты болғанын мо йындады.

81 келінің финалы ұзаққа созылған 

жоқ. Жекпе-жекті бірден белсенді баста-

ған Алмат Серімов шымкенттік Асқар Аб-

дул лаевты соққының астына алып, бас 

кө тертпей төпеледі. Нәтижесі көп күттірген 

жоқ. Қарағандылық боксшының ауыр 

соқ қыларына шыдай алмаған Абдуллаев 

нокаут құшты.

91 келі салмақ дәрежесінің ақтық 

айқасында Алматы облысының өкілі Ар-

бек Әбдуғаниев пен қостанайлық Антон 

Пинчук кездескен. 3:0 есебімен соңғысы 

же ңіске жетті. Жалпы, бұл салмақта Лон-

дон Олимпиадасының жолдамасынан қа-

ғылғанбыз. Ол кезде Василий Левитке үміт 

артқан едік. Алайда шау тартты ма, әлде 

бабы келіспей жүр ме, астаналық боксшы 

Левит Олимпиадалық іріктеу додасында 

да, осы ел біріншілігінде де көсіле алмады. 

Есесіне, көрермен Антон Пинчуктың жар-

қын жұдырықтасуларына куә болды. Бәл-

кім, бұл салмақта енді көсегемізді Пинчук 

көгертер. Десек те бұл боксшы жылдан-

жылға салмақ қосып келе жатқандардың 

санатына жатады. Осыдан екі жыл бұрын 

ғана орта салмақтарда Сәпиевтермен бір-

ге өнер көрсеткені есімізде. Яғни жақын 

уақытта алыптар айқасына араласып кетсе 

де таңғалмаймыз.

Аса ауыр салмақ дәрежесінің ақтық 

ай қасында ақмолалық Жан Кособуцкий 

мен керекулік Олжас Боқаев қолғап тү-

йістірген. Жекпе-жек Жанның жеңісімен 

аяқталды. Ақтық айқастарды, оның ішінде Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет