Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет18/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

Ендеше қайтпек керек? 

Мәселені шешу жолдары бар ма?

–  Проблеманы шешу  жолдары жоқ 

ем

ем

есес

.

.Су

Су

ғаға

қ

қатат

ыс

ысты

ты Қ


Қ

аз

азақ

ақ

стан тұңғиыққа 

кетті


і

деуге де б

б

олма


й

йды. Дегенмен

транс  шекаралық су сипатындағы проб-

ле маларға келгенде, біз, ең алдымен, 

ішкі  ресурс та рымызды  тиімді шешіп 

алуға тиіспіз. Өйт кені, менің айтпағым, 

Қазақстан суға сонша л

л

ықықты

ты

ккед

ед

ейей

д

де

е

елел

 

емес. Сол тұр ғыдан алғанда шағын өзен-дер, көлдер, тоғандар арқылы су қор ла-

рын  қа


а

же

жеттімі

мі

згзг

е 

е жа

жа

рара

ту

туды

ды

ң ң 

ұт

ұтым

ым

дыд

 

жолдарр

ын

ынаа үң

ү іл


ілу 

у

кекере

рек.


М

Мін


ін

ек

еки

и, м


ме

е 

нні

ң-

ше, еліміздің су проб лемасында  дәл  осы мәселе кемшіл болып отыр. Көктемге 

салым қар еріндісінен пайда болатын 

жайылма сулар, нөсерден құйы латын 

ағындар қаншама. Тіпті кейде шамадан 

тыс жауы

у

н-шашын бола қалса, соның ң 

өз

өі 

ес

есте

тен


н

та

тан

ндырады, ел-жұртты әбі

біге

ге

ргрг

е

есалады. Соған орай кейде қызық жағ-

дай ларға да тап боламыз. Қазақс тан ның 

белгілі бір өңірінде, белгілі бір маусым да 

су шамадан тыс тасқынға ұласса, дәл сол 

аймақта келесі бір маусымда су тапшы-

лы ғы  бе

е

ле

лең ң 

ал

ладад

ы.

ы.Б

Б

ұлұл

 н

енен

ің

іңк

к

есес

ір

ірі?

і?

ӘӘ

ри

р-

не, суды


ы

д

дұр

ұр

ыс жж

ин

иам

ау

дыд

ң, о


ны

ны д


ұр

ыс 


пайдаланбаудың салдары. Сөйтіп, судан 

келетін екі қырсыққа бірдей тап болып 

отырмыз, оның бірі – су тапшылығы бол-

са, екіншісі – судың көптігі. Бұған дейін

Кө

Кө

к к 

са

сара

р

й й

су реттегішін іске қосып, Сы

Сы

р-

рда

да

  ри

ри

янян

ың

ың суын дұрыс реттеуді үйр

рен


ен

ді

дік.к.

 

Су тасудан туындайтын қатерден қойма сақтап келеді. Осындай мысалдарды 

орын  ды  көтерген жөн деп білеміз. Түйін-

дей айтқанда, біз бір өңірлерде белгілі 

бір маусым

ым

да

а  суға батып жа

ж

тсақ, кері-сінше  ба

басқ


сқ

а

аөң

өңір


рле

лер 


р су

с

ттап

ап

шышы

лы

лығы

ғы

нан

н 

жапа шегеді.і

 Ендеше осының бәрін адам-

ның, кәсіби маманның, судың жайын 

білетін азаматтардың араласуымен ретке 

келтірсек игі. 

Тоқтала кететін мәселе, Қазақстан

ау

ау

мама

ғ

ғын

ы

дад

 8 су шаруашылығының

ң

б

басас

-

сесе

йн

йніі қа

қа

ллыптасқан. Бұлар  Арал-

Сы

Сыр-р

дария, Балқаш-Алакөл, Ертіс, Жайық-

Каспий, Есіл, Нұра-Сарысу, Шу-Талас, 

Тобыл-Тор ғай  бассейндері. Ал енді өзен 

сулары 

ның жалпы ресурстық ауқымы 101 текш

е 

е ша

ша

қықы

р

рымды

д

ққ

ұр

ұрай

ай

дыд

. Соның 


57-сі Қа

аза


за

қ 

қ ст

ст

анан а

а

умум

ағ

ағын

ын

дада қ

қ

алал

ып

ыпта

таса


са

д

ды екен. Яғни, Қазақстандағы су ресурсының 

жартысынан көбі өз ішімізде қалыптасып 

отыр. Қалған 8 текше шақырымы Ресей-

ден, 19 текше шақырымы Қытайдан, 15-і 

Өзбек станнан,  үшеуі Қырғызстаннан 

ке

келе

ле

 д д

і.

і.М

М

інеки, осының өзі көпш

пшіл


іл

ік

ік 

жағд


й

айда суды жөні мен пайдала

нс

ақ, 


бәрін де өз қолымызбен реттей алатын-

ды ғымызды  білдіреді. Әрине, шеттен

келетін суға да басымдық керек, алайда 

пайдалану тұрғысынан ішкі ресурстардың 

тиімділігі

н

н арартт

тт

ырыр

ға

ған

н

абаб

за

зал.

л.

 Де

Деме

ме

к

к, с

суд

уды 

ы

ти

и

ім

ім

ді

ді

 

пайдалану мәселесінде ішкі 

ресурстарға көбірек жүгінген 

жөн деп санайсыз ғой? 

– Осындайда қазақтың «Бұлақ көр-

сең, көзін аш» немесе «бір тал кессең,

ң,

оо

н 

тата

л

л екек

»

»де

д

ген мақалын есіме алам

амын


ын.

.

Қазақстанға қауіп  судан төнетінін естеншығармау үшін ел аумағындағы шағын 

өзен-көлдерге қамқорлықты ұмыт пауы-

мыз қажет-ақ. Оларға, меніңше, «тіршілік 

иесі»  ретінде қамқорлықпен қарайтын 

кез баяғ

яғ

ыдыд

а 

жеже

тк

ткен

ен

..

Би

Билі

лі

к к 

те

тегі

гі

леле

рд

рден 

бастап


қ

қ

арар

ап

апайайым

ым

хх

ал

алықық

қа

қа ддей

ейін


ін с

суғ


у

а 

қатысты мәдениетімізді көтерсек ұтамыз. – Ал ішкі ресурстарды 

реттеудің механизмі қалай 

болуы керек?

– Бір мысал келтіре кетейін, бізде 

қа

қа

зізі

р

рүл

ү

кек

н сел тасқынынан қауіп

а

а

з. Өз

Өз

енен д

 дер


ер

 жағасында орын алып ж

жат

ат

қақан

н

кейбір жағдайларды да өзіміз туғызып отырмыз демеске амалым жоқ. Мәселен, 

Жайық тасып, су арнасынан асты, сел 

қаупі туды. Сосын біз көршіге жаутаңдап, 

одан су ағ

ғ

ыс

ыын

ы

 азайтуды, өтетін су мөл-шерін  ке

ке

мімі

ту

туді

ді

сс

ұр

ұрад

ад

ыық.

.

БаБа

сы

сынд

нд

аа

бұ

бұға

ғ

н көршілес мемлекет маңғазданып, илік-

пей әрең ғана барып жүр еді, кейін нен 

олар да жолын тауып, суды қысып жібе-

руді біртіндеп әдетке айнал дырды. Суды 

түр лі мақсаттарға бұруды  үйренді. 

Сө

Сөйт

йт

іпіп

,ке

к

ле-келе әлгі алып өзенімм

із

зді

ді

ң тасқыны  болмақ түгіл, оның деңгейі 

біртіндеп төмендеп, азая бастады.

Мінеки,  бұның 

өз

өзі

і

экэкол

ол

огог

ия

иялы

лық 


қ 

катастрофаның баст

там

амас


ас

ы

ы бобола

латы


ты

н.

нАл реттеу механизміне келетін болсақ,

«көл тамшыдан құралатынын» яғни

үлкен өзендер шағын өзендерден құра-

ла тынын  еске  алуға  тиіспіз. Бұл тұрғыдан

келгенде солтүстіктегі көршімізге қараған

өзенге қ


қ

ұй

ұйыл

ыл

атын шағын салалардың, су

су-т


-тоғ

оғ

анан

да

дарыры

ны

ның 

ң 

баба

с

сым  бөлігі Қазақ-станның аумағынан ағып барып құйы-

лады. Ендеше мінеки, келіңіз, көріңіз,

сосын дәл осы тұстан мәселені бастайық.

Яғни, шағын өзендер ауқымынан өзіміз 

компенсациялық тетікті таба аламыз.

Көршінің өзендерін

н

е 

е ба

б

рыры

п

п құқұ

йы

йылы

лы

п п 

жатқан шағын суларды

ды

ө

өз ішші

ім

ізіз

де и


ір

рі

іп,тоғандап, шоғырландырып іс қылайық.

Оны балық шаруашылығы, орман шаруа-

шылығы секілді мақсаттарға бұрайық.

Суды бекер ағатындай емес, көгал дан-

ды

ды

руру

ға

ғаб

б

ұрұр

ып

ыпт

т

асас

та

тйы

й

қ. Сөйтіп, судыша

шағы


ғы

н

н өзөз

ен

енде

дерд


рд

і

і па

па

йдйд

ал

анудан бастасақ, біз, шын мәнінде, көршілестерге көп

мәселе бойынша алаңдамайтын  да 

тәріздіміз. Қайта керісінше көршілеріміз 

бізден «шағын өзендерді неге қысты ңыз-

дар?» деп сұрауға  да

да

  мәжә

бүр болуы 

ы 

мүмкін. Осыдан бас

аста


та

п

псу

суға


ға

қ

қат

ат

ысыс

ты

ты 

иілмей келген көршілер келіссөз үстеліне 

амалсыз отыруы ықтимал. Ойлана білген

адамға суды бұратын, оны тосып сақтай-

тын орын да жеткілікті. Тек экологиялық

астарға  үлкен мән берсек болғаны.

Со

Со

сысы

н

нәл

л

емемді

дік 


к 

тә

тәжі

жі

рири

бені де зерделеген 

лә

ләзі


зі

м

м. Мәселен, Сингапурдың суармалы

шаруашылыққа пайдаланылатын суының 

70 пайызы – жауын-шашын сулары.

Олар жауын суын жинап, кейіннен суа ру-

ға соны пайдаланад

д

ы.ы

Ә

Әри

р

не, сағаға

т 

тсайын сіркіреп жау

ат

атын

ын

жж

аң

аңбыбы

р 

р Қа

Қаза


зақ-

қ-

станда жоқ. Дегенмен, мен мысал ретін-де, суды тиімді пайдалану  тұрғы сы нан 

әл

әлемемд

ді

к к 

тә

тәжіж

ри

рибебе

де

де  құпталған тетік 

ретінде мәселе көтеріп отырмын. Біздің

Президент Н. Назарбаев Сингапурды көп

мысалға алатыны белгілі. Ендеше сол

елден осындай озық дүниелерді игерген

орынды. 


– Жақсы. Енд

д

і

і

та

та

за

а

а

а

уы

уы

зс

зс

у 

у 

мәселесіне келсе

сек

к.

П

П

ре

ре

зи

зи

де

де

нт

нт 

«XXI ғасыр – ауызсу ғасыры 

болмақ. Әлемдік нарықта соғыс 

мұнай үшін емес, су үшін 

болады» дегені бар еді. 

– Бұл  рас. Қараңыз, бүгіннің өзінде

іш

іш

угуг

е 

е па

п

йдйд

ал

алан

ан

ылыл

ат

атын

ы

 таза ауызсу дүкен сө

сө

ререле

ле

рірінд

нд

ее 

ба

басқ

сқ

аа да

да

тауарлармен қатар тұр. Онда да емдік сулар емес, кәдімгі

күнделікті ішуге пайдаланатын сулар

сөреден орын алып жатыр. Тіпті судың 1 

литрлік бағасы бензин бағасынан да 

асып түседі. Бұдан кей

й

інін

гі ж


ж

ағдайларда

д

осындай үрдіс төмее

нд

ндемем

ей

ейді

ді

,ке

ке

рір

сі

снш

нше 


е

қарқын ала түседі. С

С

он

дықтан да, «суғақатысты әлемдік тартыс» алдағы 

ғасырларда қыза түсуі бек мүмкін. – Ендеше Қазақстанның таза 

ауызсуына қатысты жағдайы 

не

не

ші

ші

к 

к

пе

пе

?

?

– 

ҚаҚа

за

ақс

қс

тандд

ағы  тұ


тұ

щы

щы  су 

у

қоқ

рл

рары 

бойы


ы

нш

нша 

а 

стст

ат

атисис

ти

тикака

лы

лыққ

ан

анық

ықта


та

ма

мал

лыққа 


да көз жүгіртіп өтсек. Бұл шамамен 190 

текше шақырымды құрайтын алаңды 

алып жатыр. Су қоймаларының ауқымы 

– 95, өзендер ағынын – 101, жерасты 

сулары – 95 текше шақырымды, мұз

ұ

 даққ

-

тата

р

р585

 текше шақырымды құр

ұр

ай

айды

ды.


.

Кө

Көрр

сеткіштер осыншалық ау

қы

қы

ммды 

болға нымен,  оның  тиімділігі  біз үшін 

мүлдем мардымсыз. Менің ойымша, су 

мәселесіне келгенде жоғарыда айтқа-

ным 

дай, адамдарды тәрбиелеуге де бары

нш

нша  мә

мә

нн

бе

бері

р

лглг

ен

ені  лә

лә

зізі

м.

м Суды 

үнем


м

ш

шіл

ілді


ді

кп

кпен

ен

пп

ай

айда

дала


ла

ну

нуға

ға а


а

за

зама

ма

ттт

арды 


үйреткен орынды. Мынадай мәліметтер 

де  бар: егер пайдаланылатын су 100 

пайыз есептеліп тұратын болса, яғни 

адам өзі ағызатын судың ақшаға есеп те-

ліп ағатынын, оның әр литрі үшін а

а

қшқш

а

атө

тө

лелеуі

уі

ккеректігін біліп жүрсе, онд

д

аа

су

суды

ды

 үнемдеу мөлшері 40 пайызға дейін 

жетеді екен. Сондықтан да суды пай да-

ла натын  әрбір азаматтың үнемшілдікке 

қатысты мәдениетін көтеріп, заңды 

тұлғаларды да, жеке тұлғаларды осындай 

игілік


ік

ке

кеү

ү

йрйр

ет

етке

ке

нн

аб

абза

за

л.л.

 

Де

Де

ге

генм

нм

ен

ен б

б

із

із

а

а

уы

уы

зс

зсуд

удың

ы

 

өзін дұрыс пайдаланбай 

отырғанымыз да рас қой. 

Мәселен, автожуу орындарын 

алыңыз? Онда сол ішуге 

жара

р

мды су ағыл-тегіл. Ендеш

еш

е 

бұ

бұ

л

л

бағытта қайдағы үнем

мді

ді

лі

лі

к,

к, 

қандай тәрбие туралы әңгіме 

айтуға болады? Бі

Бі

рір

нш

ншід

іден


ен

,

,б

бізд


зд

ің

іңе

елі


лі

мі

мізд

здің


ің

б

баарлық 

өңірлерінде дерлік пайдаланылатын суға 

сараланған тариф енгізілді. Ішуге 

жарамды ауызсуды сіз айтып отырғандай 

басқа мақсаттарға пайдалануға тыйым

салатын тізімдер де бар. Ондай мақ сат-

та

та

р р 

ға

ғақ

қ

оло

данылса, су міндетті түрде

де

е

есе

се

п-п-

те

теуд

уд

енен

өтуі шарт. Яғни, кім суды к

к

өп

өп пп

ай

ай-даланса, сосын оны ластаса, сол көп 

төлем жасауы шарт. «Көп пайдаланған 

көп төлейді» деген қағидаттың орнағаны 

дұрыс. Елді осы тәртіпке  үйретпесек, 

үнемдеудің пайдасын да көре алмасымыз 

анық. Ше


Ш

те

телд

лд

енен

ү

үлг

лг

і алал

у 

у қа

қа

жеже

т.

т.М

М

әсәс

елен, 


немі

міст


ст

ер

ерс

с

удуд

ы

ы қақатт

тт

ыы үн

үн

емемде

дейд


йд

і.

і. Неге? 

Өйткені үнемдеп, аз-маздан тұтынғанның 

өзінде еуропалықтар өз отбасы бюд же-

тінің 40 пайызын коммуналдық шығынға 

жұм сайды екен. Бұл неге үйретеді? Әлде 

бізге бәрібір ме? 

Ра

Ра

сысы

нда, біздің көпшілігімізге

ге ә

ә

лілі

д

дее

әсер етпей тұрған екінші бір мәселе 

б

бар. 


Су – бұл адам өмірінің маңызды элементі 

ғана емес, бұл біздің елімізде шыға ры-

латын әрбір өнімнің бағасын қалып тас-

тыруға мықты әсер ететін басты элемент. 

Кей жа

жа

ғдғд

ай

айда

да

бб

ұл

ұло

о

лаа

й 

й ем

ем

есес

те

тей

й

көкө

рі

рнеді, 

ал меніңше, бұл со

о

ла

лй

й

болуу

ы да


д

 кер


ер

ек. 


Шындығында, өр

өр

кекени

ни

ететті

т

ее

лд

лдіңң б

б

әрәр

ін

індеде

 

су  бағасы  баға қалыптастырушы эле-мент тердің  бір құрылымына жатады. Кез 

келген тауарды өндіретін болса, ондағы 

судың құны алдымен алынады. Мысал 

ретінде айтар болсақ, әлгі біз тамсанатын 

та

та

мшмш

ыл

ылатат

ып

ыпс

с

уауару

ру

,суды аз мөлшерде 

п

пай

йдал


л

ан

у се

е

кікі

лд

лі

і

технологияның бәрі су 

бағасының қымбаттауынан барып туын-

даған дүниелер екендігінде дау жоқ. Есе-

сіне сол тамшылатып суаруды ойлап 

тапқан Израильдің тауарлық өнімдері

баға  бәсекесінде

а

а

саса

қ

қаб

б

іліл

ет

етті

т

ліл

к 

к рө

рө

лілі

н 

н ойнайды. Неге?

Т

Тағағ

ы

ы со

сол


л

су

суар

ар

удуд

ан

ан үүне

нем-


м-

деудің арқасы. 

Ал автожуу нысандарына келетін 

болсақ, оларға таза ауызсуды пайда ла-

нуға еш жол бермеу керек! Суы тапшы

елдер  бұ

ұ

ны

н көрсе шалқасынан түсетін 

ед

еді

.

ШШ

ын

ыным

ым

енен ұ

ұ

ятят

н

нәрсе. Сондықтан да, 

еліміздің кез келген автожуу секілді 

нысан дарында  айналым циклдері қам-

тылғаны абзал. Яғни, кез келген ондай 

нысанда шағын айналма циклдары орна-

тылуы шарт. Ал таза ауызсуды бұған 

пайдалану барлық

ық н


н

ор

ормама

ти

тивт

вт

ерер

б

бой

ой

ынын

-

-ша тыйым салын

ад

ады.ы

Е

Еге

е

р р

он

ондадай

й

мәмә

се

сел

 л

е-е

лер орын алып жатса, онда бұған жер гі-

лікті  билік көз жұма қарап отыр, не

бол 


маса шынымен оны тексермейді 

деген сөз. 

Жалп

п

ы,ы,

 осы тұр


ұ

ғыдан ойланатын 

мә

мә

сесе

 л

ле

е же


же

те

тедіді.

.

ҚаҚа

за

зқстанның көрнекті

ғалы мы  Бөрлібаев Мәлік Жолдасұлының 

айтқаны есімде сақталып қалыпты. Ол 

«Мал өсіруге қолайлы Қазақстанда күріш 

өсірудің қажеттілігі қанша еді?» деп 

мәселе көтерген болатын. Бір жағынан 

қарапайым мә

се

селе

ле с


с

ек

екіл

іл

діді к

көр


өр

ін

інед

ед

і.і. 

 

Алайда су үнемдіі

лі

ігі жағынан келгенде

бізге күріштен гөрі, мал өсірген әлде-

қайда қолайлы еді. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет