Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет15/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР

25 жасында қарамағында 3000 адам 

қызмет ететін Алматы поштамптың 

бастығы, 28 жасында ҚазКСР байланыс 

ми

м

нини

ст

стрі

рі

ніні

ң

ңор

ор

ынбасары қызметтерін 

а

атқақар

рғ

аан

Қ

Қаз

азыкен


е

 аға Базыловтың пошта 

байланысын тығырықтан алып шығуда, 

телекоммуникация саласына жаңа техно-

логияларды енгізуде, алыс елді мекен-

дерді бұл саланың игілігімен қамтамасыз 

ету секілді істерд

рд

ее

ең

еңбе

бе

гігі

о

ора

ра

сас

н.

н.«

«

БаБа

йл

йла-

а

ныссыз өмір жо

жоқ


қ. К

Ком


ом

пь

пьютютер

ер

ққаз

аз

ірір т

тек


ек 

қана жазу мәшінкесінің қызметін атқарып 

қалды. Оған жан беріп, әрін кіргізіп, әлем-

мен байланыстырып отырған – осы теле ком-

  муникация.  Біздің жасымыз келді, қатары-

мызд


д

ың

ы көпшілігі зейнетте, көбі кетіп 

қа

қлд

лды.


ы.

Е

Егеге

рд

рде

е

осос

ы саланың бүгінгі жеткен

 

жетістігіне  біздің қосқан аз-маз үлесіміз болса, оның бәрі, әрине, Отан, ел алдын-

дағы жауапкершілікті сезіне алғаннан дер 

едім. Жастардың да бойында  бүгін 

осындай елдік мүдде, ұ

ұ

лттық құндылықтар-ды қорғай  ал

л

атат

ын

ында

да

йй

қа

қаси

си

етет

т

таб

аб

ылыл

ып

ып 

жатса, қазақтың 

ң

бо

болаша

ш

ғығ

 к

емм

е

ел, ертет

ңі

ңіжарқын. Өз ісінің кәсіби маманы болып 

Шо

Ш

лпан Қ

Қ

АРАЕВА

Ұлт үшін, мемлекет үшін маңызы зор стратегиялық нысан-

дар дың  бірі байланыс саласы екенін білгенімізбен, біз бұл 

сала

а

ның қалай қалыптасып, қиын-қ

қ

ыс

ыс

та

т

у кезеңд

д

ер

е

де қандай 

кү

кү

й

й

ке

кеші

ші

п,

п,

қ

қ

ал

а

ай өркендегенін, қ

ан

анда

да

й 

й 

қа

қайр

йрат

ат

ке

кер 

р 

аз

азам

ам

ат

ат

та

та

р-

дың арқасында мемлекет үшін маңызы зор тетікке айналғанын 

біле бермейміз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары елдегі барлық

саланың тұралағаны секілді, байланыс саласы да өліара шақты 

бастан өткерді. Бір күнде ыдыраған Кеңестік Социалистік 

Республика

а

ла

ла

р 

р 

Од

Од

ағ

ағ

ы

ы

се

е

кі

кі

лд

лд

і

і

Қа

Қа

за

за

қс

қ

тандағы ел үшін ма

ңы

ңы

зы

зы 

 

зор талай 

ны

ны

са

санд

нд

ар

ар т

т

ал

алан

ан-т

-тар

араж

ажға

ға

 түсіп, ұстағанның қол

олын

ын

да

да, 

тістегеннің аузында кетіп жатқан кезең еді бұл... 

қана жүре беруге де бола

ла

ды

ды..

Бі

Біра

рақ 


қ 

он

онд

да 


халықтық құндылықтар, ба

б

ббалар аманаты 

деген түсінік жойылады. Біз сол үшін талас-

тық, сол үшін дауластық. Ендігі ама нат – 

жастарда», – дейді. 

Тәуелсіздіктің тұсында елді мекендерді 

ба

бйл

йл

ананыс

ыс

ққ

ұр

ұрал

ал

дада

ры

рымемен

н

қақ

мтамасыз ету, 

ша

шалғ


ғай

ай жерле


е

рге 


б

байл


йлан

аныс сымдары мен 

желілерін жүргізу оңай шаруа болмағанын 

біреу білсе, енді біреу біле бермейді. «ХХ 

ғасырда бүкіл елді мекен радиофикация-

ланды. Әр үйге байланыс кірді. Сосын га-

зет-жур налдарды  апару,  же

жетк


тк

із

у у 

жы

жылд

лд

амам

-

дығы үшін күрес болатын.н Қ

Қ

азаз

ақ

ақстст

ан

анныны

ң 

бүкіл аудан орталығы, колхоз, совхозда-рының 75 пайызы газет-журналдарды сол 

күні алып, оқу мүмкіндігіне ие болды. 

Пошта авиациясы дамыды. Ол ең алыста 

от

оыр

ыр

ғаға

н

нма

ма

лшлш

ыл

ылар

ар

ғаға

  газ


а

ет-журналды 

же

же

тт 

кі

кізе

зеті


ті

н.

н.Т

Т

елл

еф

ефононме

мен


н

ел

елді

д

 мекендер тү-гел қамтылды, телевидение елді мекендер-

дің 96 пайызын құрады», – дейді Қазыкен 

аға. Тәуелсіздік жылдарында құлдырап 

кеткен бұл сала, өкінішке қарай, бүгінде өз 

өзектілігін жоймай келеді. Ш

Ш

алл

ғай жер-


р

лерге газет-журналдар же

етк

тк

ізіз

у 

уүр

үр

дід сі

сі

үү

зі

зілел

 

бастағандай. Халық осындай шақта Қазы-кендей қайраткерлерін аңсайды. Халық 

үшін қарекет қылар қажырлы еңбек нәти-

же лерінің жемісті болуын тілейді. Ал біздің 

кейі


йі

пкеріміз бұл қ

қ

ұбылыстың бәрінің өтпе-лі кезең екенін айтады, бұл салалардың 

бо лашағын үлкен жетістіктермен байла-

ныстыратынын жеткізді. 

Қа

Қазы

зы

кее

н Базыловтың өмір жолы, 

ең

ең

бебе

к 

к жо

жолы


лы

нд

ндағ

ағ

ы ерен ерлігі бір кітапқ

а

ажү

жүк 


к

десек те болады. Әлсіздің  сөзін сөйлеп,

әлдіге қарсы шығу Қазыкен ағаның туабітті 

табиғатына тән қасиет секілді. Мақ тануды 

ар санайтын ағаның айтпауға бол май тын 

тағы бір е

е

рл

рліг

г

іі

– қызметкерл

рл

ер

рі үш

ү

ін жаны ауырып

п,

,со

со

л л жо

жо

лдлдағ

ағы


ы әд

әділ


іл

ет

етү

ү

шішін 

н  кү


кү

р

ресе алатындығы. Тәуелсіздіктің алғаш қы жыл-

да рындағы қым-қуыт тірлік әр мекемеге 

әртүрлі ауырлықтар әкелді. Соның бірі 

«Қазақтелекомның» қызмет кер лерінің ай-

лық мәселесі еді. Монопо 

лияға қарсы 

ко

коми


ми

 т

 тет

ет

 «ҚаҚ

зақтелекомның» ішкі ұста

а

ны

ным-

м

дадары

рына


на

а

ар

раласып, ондағы қызметке

е

рл

рлер

ер

--

дің айлығын 30 пайызға қысқартуға се бе п-

 ші  болады.  Айтар  уәждері де «ай лық тарың 

біздікінен көп» деген жалғыз желеу ғана. 

Онсыз да мар дым сыз айлықты экономи-

калық ауыртпа лықтың қиындығына жауып 

отырған мо

мо

нтт

ер

елар, опера

а

тот

р, кабельші-

лер бұ

л 

л жо

жо

лылы

ү

үнснс

із

ізқ

қал


ала 

а ал


ал

ма

мады

ды

.Әр

Әр

ине, ол наразы топтың басында Қазыкен аға 

Базылов  бар еді. Бұл шешімнің заңға 

қайшы екенін зер де леген  білікті  басшы  бұл 

жөнсіздіктердің бәрін қағазға тізіп, сотқа 

шағымданды. Өз талаптарының негізсіз 

ек

екенен

ін

іне

е

осос

ыл

ыай ғана көздері жеткен к

к

омоми

и-

тете

т 

т бабасш

сшы


ылары талап арыздарына

а

нн ба

ба

с с

тартып, байланыс сала сы ның қарапайым 

министр і нің  орынбасары лауазы-

мы

мна

н

 та ға йындалды. 1995-199

97

97 

жы

жыл

лда ры «Қазақтелеком»  АҚ

АҚ

 

вице-пре зи денті,  бірінші вице-прези денті,  атқарушы  директоры 

лауазымда рында  жұмыс  істеді. 

ТМД байланыс аумағындағы Ай-

ма

ақт

қт

ыққ

д

дос

ос

тата

ст

сы

ы

ғығы

ны

ның 

ң

поп

шт

ша 

ба

байл

йл

анан

ыс

ысыы

ко

омими

с

сси

си

ясяс

ын

ының

 

(1993-1995) қосалқы төрағасы, «Қа зақ телеком»  АҚ  Байқау кеңесі-

нің бірінші төрағасы, «Қазпошта-

банк» АҚ байқау кеңе сінің төраға сы 

қыз меттерін атқар ды.  «Қа з  те л

л

е-

еко

ко

м»м

, «Қазпошта» АҚ негізі

н

н

қақа

-

-лаушы лардың  бірі. Энер 

 

гетика және  байланыс университе тінде 

құрметті ұстаз.Зейнеп ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫ, Қ.Базыловтың жар

р

ы:

Қа

Қазе

зе

ке

ке

ң 

ң қо

қо

ға

ға

мд

м

ық жұмыстарға көп уақы

ы

ты

тын

н 

бө

бө

лд

лд

і,

і, ж

жұм

ұм

ыс

ыс

қа

қа

б

бар

ар

ы

ынт

нтас

ас

ымен 

і

кі

і

рі

се

і

ті

н.

Ү

Үш 

перз

ен

т өсірдік.  Балаларға мен кө

і

ңіл бө

б

лд

і

ім. 

Е

Ек

еу

і

мі

зд

і

ің д

е 

ша

ру

амыз 

шаш етектен болды. Балалар да мазасыз болған жоқ, Аллаға тәубе, әрқайсысы өз 

орнын тапты. Бұл кісі – өте сабырлы адам. Мен  кейде «бұл кісіден басқа кісі кез 

болса, мен білмеймін, неше күйеуге тиетінімді» деп күлемін.  Өйткені менің мінезім 

шарт-шұрт.  Бірде қызық болды. Мына кісіге ішіме толып кеткендерді айтып 

жатырмын, айты

ы

п 

п 

жа

жа

ты

ты

рм

рм

ын

ын

.

.

Бұ

Бұ

л 

л

кі

кі

сі

сі

ү

ү

нд

нд

ем

ем

ей

е

ді

д

. Сосын бір кезде артыма қ

қ

ар

арас

асам

ам

,

,

ешкім жоқ, ағала

лары

ры

ң

ң 

да

дала

лаға

ға

ш

ш

ығ

ығып

ып

к

к

ет

ет

іп

іпті

ті. Со

Со

сын өзімнің қылығыма өзі

зім

м ұя

ұя

лы

лып

п, 

күліп жатырмын. Балаларымыз да әкелерінің жолын қуып, байланыс саласында 

еңбек етіп жүр. Кіші қызымыз тура әкесіне тартқан, мінезі аумаған осы кісі. Қазекең 

қызметте жүргенде қазақ жігіттеріне өте көп қолдау көрсетті. Бұл кісінің маңына

шәкірт үйірілгіш. Қазір Энергетика және байланыс университетінде сабақ береді. 

Ди

Ди

пл

пл

ом

ом

ға

ға

ж

ж

ет

ет

ек

ек

ші

ші

 бөлген кезде барлық студе

д

нт

нт

 осы

сы

к

к

іс

іс

іг

іг

е 

е 

жү

жү

гі

гі

ре

ре

ді

ді

е

е

ке

ке

н.

н.

Ө

Ө

йткені 

бұ

бұ

л

л 

кі

кісі

сі

ө

өте

те

м

м

ұқ

ұқ

ият, өте ұғынықты адам

м

.Шә

Шәкі

кірт

ртте

тері

рі

не

не

м

мат

ат

ер

ериа

иа

лд

лд

ар

ар

ды

д

 өзі 

жинасады, керек тақырыптарын тауып береді. 

Ораз Б

ЕЙ

СЕНОВ, ғалым, 

Қ.Базыловтың досы:

Байланыс саласының 

инженері дипломын қолына ұстап, 

қарапайым жұмысшы қы

қ

зм

м

етінен 

еңбек жолын бастағ

ан

ан Қ

Қ

аз

аз

ык

ык

ен

ен

 

 

Базылов зейнеткерлік

і

ке дей

й

і

ін сол 

салада абыройлы қызмет етті. 

Қызметтегі еңбек жолынан бұрын,

мен бұл кісінің адамдық, азаматтық 

қырларына ерекше тоқталғым 

келеді. Үлкенге – құрмет, кішіге – 

із

із

ет

етағ

ағ

ай

ай

ын

ын

уы

уы

сқ

сқ

а 

а 

ба

ба

уыр, 

қи

қи

на

на

лғ

лған

нны

ны

ң

ң қа

қасы

сына

на

н 

н

табылатын 

кең жүректі азамат. Балалары да 

әке өнегесін бойларына өте жақсы 

сіңіріп өскен. Өзі білімді, ізденімпаз 

кісі. Ғылымға қосқан үлесі үлкен. 

Құрметті ғылым докто

то

ры

рыпрофессор. Меніңше

емұ

мұнд

ндай

ай 

кісілер қандай құрметке болса да 

әбден лайық. Мемлекет үшін, ұлт 

үшін ар-ұятты алға шығарған 

азамат. Елдің қазынасы да осындай 

аз

аз

ам

ам

ат

ат

тар 

р 

де

де

р 

р 

ед

ед

ім

ім

.

.

Сәдібек БАЛТАБАЙ, Қызылорда облыстық телекоммуникациялар дирекциясының 

бас директоры:

19

19

93

93

ж

ж

ыл

ыл

да

да

н 

н

бе

бе

рі

рі

Қ

Қ

аз

аз

ык

ык

ен

ен

а

а

ға

ғ

мен жақын араластым, қыз

ме

ме

тт

тт

ес

ес

б

б

ол

ол

ды

ды

м.

м

Қ

Қ

аз

аз

ы-

ы-

ке

н 

н

Ба

Базы

зы

ло

ловт

вты

ы се

се

гі

гі

з 

қы

қы

рл

рл

ы,

ы, б

б

ір

ір с

сы

ырлы азамат деуге болады. 

Бі

Білі

лі

мд

мд

і

і, і

іск

ск

ер

ер, жа

ж

уа

уапт

пт

ы,

ы,

 

бастамашыл азамат. «Қазақтелекомға» инвестор тарту, байланыс саласын сақтап қалу 

мәселесінде үлкен қайраткерлік танытты. «Қызмет – қолдың кірі, ең бастысы, адамның 

ар-ұяты, елінің алдындағы жауапкершілігі» деген қағидаға қызмет етті. Байланыс 

саласы қиын-қыстау кезеңде жекеменшіктің, болмаса  басқа елдің меншігіне өтіп 

кетпей аман қалса, ол осы кісінің таба

ба

нд

д

ы 

ы

еңбегінің ар

р

қа

қ

сы дер едім. «Еліме, халқыма 

бо

болс

лсын

ы

» дейтін азаматтың кәсіби 

и 

қы

қы

зм

зм

ет

ет

ін

інен

ен

д

д

е 

е ос

о

ы 

ы ұл

ұл

тт

тт

ы 

ы сү

сүйг

йг

іш

іш

ті

т

гі, халыққа қызметті 

бі

бі

і

рінші орынға шығаруы оның әр

і

і

і

сінен кө

і

ріні

і

п тұратын. Д

Д

осты сыйлау – ол кісі үшін 

алдыңғы саптағы принциптің бірі. Новосібірден  бітіріп келген Кажиров деген кісі 

болатын. Ол кезде ол есептеу орталығының бас директоры қызметін атқарды. Сол кісі  

жазықсыз жұмыстан қуылғалы тұрған кезінде Қазыкен аға ара түсіп, аман алып қалды. 

Ол 1986 жылдың 16-17 желтоқсаны еді.  Бізді түн ішінде бюроға шақырып алып

сағат 

т 

ек

ек

ід

де

е жи

жи

на

на

лы

лы

с 

с 

аш

аш

ты

ты«Қ

«Қ

аз

аз

ақ

ақ

ты

т

ң жігіттері ішіп алып, ұлтшы

ы

лд

лд

ық

ық

д

д

ау

ау

ын

ын

т

т

уғ

уғ

ыз

ыз

ып

ып

 

жү

үр.

р.

І

І

ш

шінд

нде

е на

наша

ша

қо

қорл

рл

ар

ар

ы

ы 

да

да б

бар

ар

. Тез жетіңдер, соны талқы

ла

лайм

йм

ыз

ыз»

»

де

де

ді

ді

.

Әр

Әр

кі

кі

м

м 

өз

өз

 

мекемесіндегі қызметкерлерінен дружина құруға бұйрық берілді. Осы тұста Кажиров 

басшымен сөзге келіп қалып, оны орнынан алуға басшылық ниет танытты. Сол кезде 

осы Қазыкен аға досына ара түсіп, іскер маман екенін айтып, ол кісіні алып қалды. 

Қазыкен Базыловтың, айта берсек, мұндай қырлары өте көп. Ең бастысы, айналасына 

сыйлы, өте қадірменді азамат екені

ні

.

.

Біз

із

 әлі де ол кісімен жақсы араласып тұрамыз. 

Ол

Ол к

кіс

іс

імен бірге жүріп әңгімелес

с

ке

кен,

н,

о

о

й

й 

бө

бө

лі

ліск

ск

ен

ен ө

өте

те

қ

қ

ыз

ыз

ық

ық

,

,

кө

кө

п

п біледі. Мерейтойы 

тұсында ағаға мықты денсаулық 

і

тілер ед

і

ім.

жұмысшылары өз айлықтарына қол жет-

кізді. «Пәлегі таза қауынның түйнегі таза

болады, адамды сүйген адамның жүрегі 

та

та

заза

б

бол

ол

адады»

ы»

дд

ег

еген

ен

 хала

ық даналығы Қазы-

ке

кен


н

де

дей аз

аз

амамат

ат

татарғ

рғ

аа 

а

арналса керек-ті. Ақ адал еңбегімен аты аңызға айнал-

ған  байланысшы  бұл саланың дамуына 

ғана емес, Қазақстанда жас мамандардың 

байланыс саласына мамандануына да

үлкен еңбек сіңірді. А

А

лмм

атыдағы Энер

ер

ге-


тика және байл

л

анан

ыс

ысу

у

нини

ве

верс

рс

итт

ет

етін

ін

енен

 

(Энергетикалық институт) байланыс фа-куль тетінің  ашылуына  да  мұрындық  болған 

азамат. Зейнет жасында болса да, білгенін 

жастармен бөлісіп, өмірлік еңбек тәжір и-

бе сі мен  ортақтасып,  кейінгі  буынға  өне гелі

өм

өм

ірір

ім

мен

ен ү


ү

лг

лгі 

і

бобо

лы

лп 

п

жүрген қазыналықа

қари


риян

я

ыңың м

м

ерер

ей

ейі

і қа


қа

ша

шнда асқақ болатыны 

даусыз. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет