Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет13/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ,

Ор

Ор

ал

ал

әлемдегі  басқа елдерден қалыс-

пайтын. Қазақтың ақ бас, әулиекөл 

л 

жә

жә

не

не

қ

қ

ал мық сиырлары ет беру ме

ме

н 

н 

он

он

ың

ың

д

дәм ді лігі жағынан шетел

л

ді

ді

к

к 

басқа сиыр лар дан еш кем емес еді. 

Біз көп жағ дайда өзіміздің қолы-

мыз дағыны  бағаламай осындай 

қателіктерге ұры нып, шығынданып 

жатамыз. Енді ол сиырлардың әр-

қай сы

сы

сы

сы

на

на

қ

қ

ан

анш

ша 

а

ма

ма қ

қ

ар

ар

жы

жы ш

ш

ы-

ы-

ғын да

да

п,

п

т

тас

асып

ып ә

ә

ке

ке

л

л ге

ген

н

ім

іміз

з а

азд

здай

ай 

енді шөбін,  бақ та шы сын  тасып 

әуре ге түсіп жатырмыз. Егер осы 

жағ  дай ды өзіміздің отан дық сиыр-

ларға жа 

сасақ, олар да өнімді 

басқалардан кем бермес еді. Кез 

ке

ке

лг

лг

ен

н

 мал жағдай жасасаң ға

а

на

на

 

жақсы өнім беріп, өседі. Өзіміздің 

сиырларымызға жақсы жағ 

дай 

жа

жа

са

са

ма

ма

й 

й 

жа

жаты

ты

п 

п ше

ше

те

те

лдік сиырдың 

кө

көрс

рс

е

еткі

кіші

ші

ме

ме

н

н  са

са

л

лыстыруымыз 

үлкен қателік. 

Демек, өз сиырларымызға жағдай 

жа сап,  өсіре  білсек, сырттан мал тасу-

дың қажет тілігі  де болмас еді. Өкініштісі 

сол,  барымызды  бағаламай өзгеге 

еліктеуіміз ұлт ретіндегі 

ұл

ұлтт


тт

ық

ықе

е

рере

к 

к ше

ше

--

лігімізден айыр маса  бол

олға

ға

ныны. Ма

Мал


л

ба

ба-

ғу да  ғана  емес,  бала бағуда да өзгенің 

тәжірибесіне сүйе нуіміз осындай кү-

дік ке  итермелейді. Қазақ халқына тән 

бір ғана бала бөлейтін бесіктің өзінің 

сәбиге қаншалықты пайдалы екенін 

ма

ма

мама

нд

ндар

а

ымымыз

ыз

әә

лд

лдеқ

еқ

ашш

ан дәлел де-

ге

ге

н. Бесікті ойлап тапқан қазақ халқы ба

ба

лала

ны

ныт

т

амам

а

ақтандыруда да ешкімнен

н

кем түспеген. Ешкі сүтін беріп өсірген бала тісінің қалпын бұзбай жылдар 

бойы сақталатынын, әрі ешкі сүтінің 

ана сүтімен өте ұқсас екенін байқаған 

ата- бабаларымыздың мұны бір не ше 

ғасыр  бұры

ы

нн

ба

бйқ

қ

ағанынаа

қа

қлайша 

таңданба


а

сс

ссыңың

.

.Әй

Әйтс


тс

е

еде

де

өөзг

згег


ег

е 

е ел

ел

ікік

 т

 теу

еуі-


і-

міз бұл секілді

і

ғасырлар бб й

ойы қалып-

тасқан аналарымыздың бала бағу мен 

тамақ тан ды рудағы  тәжі рибесін  ығыс-

тырып шыға ра тын  түрі бар. Өкініштісі 

сол,  біз  хал қы мыз дың  ғасыр лар бойы 

жи

жи

нақталған тәжірибесін одан әрі да

дамы


мы

ты

тып,

п,

ұұмыт тыр маудың  орнын

а

аөзге

і

нікін ұлық тұтуға даяр тұрамыз. Деректерге сүйенсек, ЮНИСЕФ ха-

лық аралық  ұйымы қолдап, Бразилия 

үкіметі бастамашы болып отырған бас-

тама бойын ша еліміздегі «ата-аналар 

құнарлы тамақ пен пайдалы азықты 

көп жағдайда

д

 ажы


ж

рата білмейтіндіктен 

бұғанасы

ы

бб

ек

екір

р

жжас

ас

тата

ғы

ғы бб

ал

алалал

ар

арды

ды

ң ң 

көпшілігі

і

әл

әлжужуаз

аз

ббо

о 

лылы

п

пөс

өс

едед

і 

екек

ен

ен»». 

Бразилия елшісінің ай 

туын ша,  дәл 

осын дай жоба аталмыш елдегі кедей-

лер арасындағы өлімнің са нын азайт-

қан көрінеді. Демек, баланы тиімді 

тамақтандырудың сыры құнарлы азық-

тү

түлілі

кт

кте.

е.

АА

йт

йта

а

кетер  жайт,  хал қы мыз дыңң

 

қоқо

лд

лдан

ан

ысысын

ын

дағы азық-түліктің дені –табиғи, әрі құнарлы. Әлі де болса 

ауыл дық жердегі талай ұрпағымыздың 

төрт түліктің өнімін ішіп-жеп өсіп 

жатқанын ес кер сек,  бразилиялықтарға 

жалтақтайтын жөніміз жоқ. Тек соңғы 

кездері  өз

өзге


ге

де

денн үй

үй

рере

ну

нге

ге т


тыр

ыр

ысыс

ып

ып,

ел

еік

ік

теугу

е  ұр


ұр

ы ну


ну

ы

ымыз ды

д

ң  арқасында ға

ға

нана

д

дас

ас

тата

рқ

рқанан

ым

ымыз

ыз

дада

ғы

ғыа

а

зық-түлікке гендік модификацияланған өнімдер 

араласып, нешетүрлі қоспалар қосы-

лып, өзіміздің ұлттық құнарлы тағам 

түр лерінен ажырап бара  жат қан дай-

мыз. Қазақ халқының ұлттық тағам-

дарының қайсысы болс

с

а

ада

да

 – өте құнарлы, тойым ды таға

мд

мдарар

. Мә


Мәсе

се

леле

н,

н, 

ет, қуырдақ, жент, құрт, і

і

рім шік тағам-дарының қайсысы болсын табиғи әрі 

денсаулыққа да пайдасы мол тамақтар. 

Сондықтан  ұрпа ғы мыз дың  денсау-

лығына алаңдасақ, өзге 

лердің 

қа

қңс

ң

ығын таңсыы

қ

қкөрі

р

п,  өзге ні кін  үйре-ну

нуге


ге

е

еме

ме

с,с

ө

өзі

зі

мімізд

зд

іңің ғ

ғ

асасыр

ы

лар бойы са

қталып келген 

б

барымызды  әс пет теп, табиғи құнарлы тағам 

да 


ры мыз дың 

халқымызға қолжетімді болуын ой лас-

тыр сақ,  ұтарымыз мол болар еді.

Сондай-ақ соңғы кездері бала 

тәрбие леуде де алдымен батысты 

басшылыққа алып, еліктеуді

ді

 әдетке 


айналдырып бара жаты

ы

рмрмыз

ыз

.Үл

Үл

кеке

нг

нгее

құрмет көрсету, үлкен ні

нің

ң 

алал

ды

дын

н

кеке

се

се өтпеу, қарындастың ағаның айтқанын 

бұлжытпай орындап, сыйлауы, ананың 

әкеге деген құрметі соншалық, тіпті 

атын атамауы секілді халқымыздың 

қанына сіңген тәрбиесінің өзі ұлттық 

тә

тр

р

биби

е

емі

мі

здзд

ің

ңқ

қ

анан

ша

шалы

лы

қтқт

ы биіктігін 

кө

көрс


сет

етед


еді

і. Ө


Ө

кі

кіні

нішк


шке 

е қа


қа

ра

рай,й

 шектен тыс 

батысқа елік 

теп, керекті-керексіз 

нәрсесінің бәрін үй ре нуге тырысуымыз 

ұлттық құнды лық та ры мыздан  ажы ра-

тып бара жатыр. Сон 

дықтан өзгеге 

елік теп,  үйренуге асық қаннан гөрі ба-

ры мызды  бағаласақ,  ұта

а

ры

рымымы

з

з анан

ық

ық.

Сандуғаш СҰЛТАНҚЫЗЫ

дерді қайтіп жібереміз? Олар сабақ 

өткі зе ме, еден жуа м

а?

а?

Осылайша, төтесіне

ен

н

қиқи

ып

ып тт

ұр

ұрып

ып

 жауап  берген Д.Нақысбеков мырза 

жаңа дан тұрғызылған ғимараттардың 

ішін жи 

науға мемлекеттен қаржы 

бөлінбейтінін де айтты. Сөзіне сенсек, 

төрт қабырға мен жаб дықтарды сатып 

ал

а

уғуғ

а

аға

ға

нана

а

ауд

уд

аа

ры

ры л

 л

аа

ты

тн

н

ақша ның іш

ішін


ін

де

де ққ

ұр

ұрыл

ыл

ысыс ж

ж

ұмұм

ыс

ыс т т

а 

а рырынан кейінгі 

жұмыстарға бір тиын да қарас ты рыл-

маған. Осыдан-ақ құрылысы енді 

біткен мектептің ішін мұға лімдердің 

жуып жүргенін аңғаруға болады және 

Нақысбековтің «қаржы бөлінбейді» 

деген сөзі бұған дәлел бол

л

ғаға

нд

ндай..

.Қалай десек те, ед

д

ененде

де

рдрд

і

іжу

жуып


ып

 

жүр ген дердің шын мәнінде кім екенін өз көзі мізбен көрдік. Бірақ білім бөлі-

мінің мұн дай жауабына жол болсын...

Нұр

ғиса ЕЛЕУБЕКОВ (ф

ото)


ұр

ф

Нұрғиса 

ЕЛЕУ


У

БЕКО


БЕК

В (


ф

ото


)

ұр

фМектепте

е

б

б

ал

ал

а

а

оқ

оқ

ыт

ыт

ып

ыпбілім бергені үшін жалақы 

алатын ұстаздардың бала 

оқытқаннан бөлек «барып 

кел, шауып келдің» күйін 

кешіп жұмыс істейтінін 

бә

бә

рі

рі

мі

міз 

з 

де

де

б

б

іл

іл

ем

ем

із. Концерт

бо

болс

лс

а 

а

ад

адам

ам

н

 ның

ың

 санын 

көбейтуге, сенбілік болса 

қара жұ мысқа  «жегілетін» 

ұстаздардың бүгінгі сиқы 

осындай. Алайда күні кеше 

Елбасымыз Нұ

ұ

рс

рс

ұл

ұл

тан 

Әбішұлы На

за

зарб

рб

ае

ае

в

в «Е

«Е

се

се

п 

п

берудің орнына ұстаз дар ға 

білім беруге, ал дәрі гер лер-

ге халықты ем деуге мүм-

кіндік беру керек» дегенді 

айтқан еді. Бірақ бұл жолы 

ұс

ұс

та

та

зд

зд

ар

ар

ым

ым

ыз

ы

ды

д

 сабақ, 

бо

бол

л

ма

маса

са

е

е

се

се

п

п

бе

б

ріп жатқан 

жерінен емес, еден жуып 

жүрген жер лерінен көрдік!

                

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№213 (895) 30.11.2012 жыл, 

жұма


 

Елге құрметті азаматтың 

еңбегі қалай ескерілді?

Байланысшының өмір және 

еңбек жолдары қандай?

Қазыкен Базылов қай өңірдің тумасы, оның еңбек жолдары 

жайлы да мәліметтер берсеңіздер екен.

Талғат ҚҰРМАНҰЛЫ, Астана қаласы

Қазыкен Базылұлы Базылов 

1937 жылы 12 желтоқсанда Қара-

ғанды облысының Ұлытау ауда-

нын да туды. 1954 жылы Жамбыл 

атын 


дағы Қарсақпай қазақ орта 

мектебін тамамдаған соң, Новосі-

бір  электро тех никалық  институтына 

түсті. Ол бұл жоғары оқу орнын 

1959 жылы тамамдады. 1983 жы-

лы Мәскеу элек т ротехникалық бай-

ланыс инс 

титутының аспиран-

турасын бітірді. 25 жасында Алма ты 

поштамптың бастығы, 28 жа сын да 

ҚазКСР 

бай ла ныс мини с т р і  нің 

орын басары болды. Отыз жыл бойы  

байланыс министрінің орынбасары, 

содан кейін бірінші орынбасары 

қызмет 

терін атқарды. Байланыс министр лігі қайта құрылымдалған 

соң, ҚР Көлік және коммуникация Қазыкен Базыловтың мемлекет тарапынан алған қандай марапаттары 

бар?

   Сәуле НҰРБОЛАТОВА, Алматы қаласы

Қазыкен Базыловқа «КСРО байланыс 

шебері», «Құрметті байланысшы» атақ-

тары берілді. Есімі «Білім» қоғамының 

Құрмет кітабына енгізілген, КСРО Қор-

ғаныс министрлігі «Азаматтық қорға-

ныстың құрмет белгісі» орденімен, КСРО 

шетелдермен достық және мәдени байла-

ныс қоғамының «Достық ісіне сіңірген 

үлесі үшін» белгісімен, Бүкіло дақтық «Бі-

лім» қоғамының «Белсенді жұмысы үшін» 

белгісімен, Ресей байла ныс қызметкерлері 

кәсіподағының меда лімен, министрліктер 

мен  ведомоство лар дың,  әртүрлі  қоғам-

дық ұйымдардың 30 құрмет грамотасы-

мен, жоғары мем лекеттік наг радалармен 

«Халықтар дос тығы», «Құр мет» орден-

дері мен,  медальдар мен  марапат талды. 

Экономика  ғылы мы ның  кан ди да ты,  Энер-

гетика және байланыс универси тетінің 

профессоры.

ТҰЛҒА


Қазыналы қайраткер

ӨНЕГЕ


Көп нысандар секілді байланыс сала-

сы на да сатылудың, жекеменшікке өтіп 

кетудің қаупі төнгенде болашақ үшін, елдің 

игілігі үшін, халықтың қауіпсіздігі үшін 

мұның өте маңызды нысан екенін дәлел-

деп, асқан табандылық танытқан телеком-

муникация саласының ерлері санаулы 

ғана болды. Солардың бірі де бірегейі  

Қазыкен Базылов болатын. Сүйікті кәсібінің 

маманы атану, азаматтық принципін сөз-

бен емес, қайраткерлік ісімен дәлелдеу – 

кез келгеннің қолынан келе бермейтін 

ерлік. Ұлтты сүю, қазаққа қалтқысыз қыз-

мет ету ресми сахналарда күпінумен ғана 

өлшенбесе керек. Қазыкен аға Базыловтың 

қайраткерлігі ісімен екшелді, ұлтына деген 

риясыз перзенттік көңілі өз кәсібіне деген 

жауапкершілікті еселеді. «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» 

ҚАЛАЙ АМАН ҚАЛДЫ?

Әкежан Қажыгелдин Үкімет басқарып 

тұрған кезең елдегі экономикалық, жалпы, 

тоқырау кезеңіне, ел билігіндегі ерлердің 

қарапайым халық алдындағы азаматтық, 

әділетті ұстанымы сыналар кезге тұспа-тұс 

келді. Экономикалық қиындықты желеу 

етіп сол кездегі билік «Қазақтелеком» АҚ 

акцияларының бақылау пакетін немістер-

дің қолына өткізіп жібергелі тұрған тұста 

Е.Сағындықов, С.Әлімғожинов, И.Ульянов 

секілді азаматтардың қарсы шығып

табандылық таныта күресуінің арқасында 

ең маңызды сала аман қалды. Көлік және 

телекоммуникация министрлігінің, Эконо-

мика министрлігінің, Қаржы министрлі-

гінің, Әділет министрлігінің, Мемлекеттік 

шаруашылық мүлкі министрлігінің, Анти-

монополиялық комитеттің басшыларын 

жинаған үкіметтік кеңесте байланыс 

министрінің орынбасары лауазымындағы 

Қазыкен Базыловтың көрсеткен батылдығы 

бүгін әріптестерінің арасында ерекше 

құрметпен айтылады. Үкімет басшысына 

«Ұлт үшін, мемлекет үшін өте маңызды ны-

сан саналатын телекоммуникация сала-

сының бақылаушы пакеті Қазақстанда бо-

луы тиіс. Бұл – стратегиялық маңызды 

нысан, елдің қауіпсіздігі, халықтың қорға-

нысы, ертең ел үшін табысты компания. 

Бірде-бір мемлекетте мұндай ұстаным 

жоқ. Бақылаушы пакеттің неміс тарапында 

болуына мен қарсымын» деген Қазыкен 

ағаның дәлелді уәжі сол жерде үнсіз отыр-

ған талай министрдің ұятына салмақ сал-

ғандай. Алайда Үкіметтің осы жағдайға 

қатысты алғашқы отырысындағы бірінші 

пункт бойынша «Қазақтелекомның» 

бақылаушы пакетінің негізгі бөлігі басым 

дауыспен шетелдік компанияға сатылып 

кетеді. Келесі пункттерге де Базылов үнсіз 

қала алмапты. «Өтпелі кезеңдегі бақылау-

шы комитет басшысы неміс, олардан үш 

адам, қазақ жағынан бір адам» деген нұс-

қауға Қазыкен аға «қазақ жағынан екі 

адам, неміс тарапынан екі адам, төраға 

қа зақстандық болуы керек» ұстанымын 

ұсын ған. Байланысшының бұл бастамасы 

қолдау табады. Бірақ «Премьер-министр-

дің қолы қойылды, келесі жақ та қол қой-

ды. Артынан фуршет болды, бізде мүлдем 

көңіл күй жоқ. Өте нашар көңіл күйде 

тарастық. Бірақ екі күннен соң, «Қазақте-

ле комды» басқару мәселесіндегі өтпелі 

кезең комитеті ұйымдастырылды. Мен 

қарсы шығып отырған адам болсам да, 

мені сол комитеттің төрағасы қылып 

сайлады. Жұмыс жүріп жатыр. Қағаздар 

дайындалып жатыр. Сосын бір заңгер 

«сізбен кездесейік» деп ма ған телефон 

соқты.  Барып кездестім. Сөйтсек, бұл 

келі 


сім 

 

шарттың біз білмейтін де көп қитұрқы лық тары бар екен. Байқасам, бұл 

жобада басшылардың да үлеске кірмек 

ниеттері бар екен. Мен қарсы шықтым, 

өзім төра ғамын, қаным қайнап тұр. Сосын 

Алек сандр Жаринов деген шетелдермен 

қарым-қатынас  департа мен тінің  басшысы 

болатын. Тамаша жігіт еді. Сонымен ақыл-

дас 


тым. Сол кезде «Қа 

зақ 


телекомды» 

басқар ған Ержан Сағын дықовты орнынан 

алып тастаған. Оның орнына келген 

адамға айтуға болмайды. Содан Жаринов 

екеуміз «Президентке хат жазайық» деп 

келістік. Сол хатпен Жари нов Президенттің 

кеңес 

шісіне шықты. Ниетіміз қабыл болып, ол хатымыз Прези дентке түскен-

нен кейін ол кісі бұл масқара келісімшартты 

дереу тоқтатты», – дейді байланыс сала-

сының құрметті ардагері бізбен әңгімесін-

де. Қазір «Қазақтелеком ның» бақылаушы 

пакеті өз мемлекетімізде. Көркейіп, 

жылдан-жылға жаңаша сипат алып келе 

жатқан елге пай далы компа ния. Ендеше, 

жаңа заманауи технология лармен жаб-

дық талып, халық игілігіне қызмет етіп 

отыр ған  «Қазақтеле ком»,  «Қазпошта», 

«Қазтелерадио»  сала ла ры ның  өз  ардагер-

леріне деген құрмет-қоше меті де ерекше 

болуға тиіс. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет