Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Айбыным, арым – Ата Заң Жамаловтың жобасы үздіктержүктеу 471.75 Kb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата30.03.2017
өлшемі471.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

Айбыным, 

арым – Ата Заң

Жамаловтың 

жобасы үздіктер 

қатарында

2-бетте


11-бет

10-бетте


Ат жалында 

ойнаған Әсима

Бұл киелі шаңырақ, міне, 70 

жыл бойы Қазақстанның түк ­

пір­түкпіріне мұғалім даяр лап, 

ұстаздық  жолға  баулып  ке  ле ­

ді. Сондықтан да Білім кү  ні – 

бұл оқу ордасы үшін айрықша 

мереке күн. Алғаш 1944 жылы 

қ ы з   б а л а л а р ғ а   п е д а г о г т і к 

мамандық беру мақсатында 

ұйымдастырылатын оқу ор­

дасы үшін биылғы оқу жылы 

жаңа тарих беттері ашылатын 

өзгеше жыл болмақ. Себебі 

құрылғанына 70 жыл, биыл –

мерейтой жылы.   

М ұ н д а й   м е р е й л і   к ү н д е 

Қыздар университеті оқу жылды 

тың жаңалықпен бастап отыр. 

Жазғы каникулда қазақстандық 

жоғарғы оқу орындарының 

білім беру және бағдарламалық 

деңгейі анықталатын тәуелсіз 

рейтингтің қорытындылары 

жария етілді. Оны Қазақстан 

Республикасының аккредитация 

және рейтинг жөніндегі тәуелсіз 

агенттігі жүргізді. Жоғарғы оқу 

орындарының бакалавриат, ма­

гистратура, докторантура бо­

йынша жалпы рейтингіне және 

білім беру бағдарламалары мен 

профессорлық­оқытушылық 

құрамының рейтингіне са­

раптама жасалды. Білім беру 

гранттарының саны, «Алтын 

белгі» иегерлерінің, «ЖОО­

ның ең үздік оқытушысы» 

мем лекеттік грантының, ҚР 

ғы лымының дамуына үлес 

қос қаны үшін иеленген сый­

л ы қ   ж ә н е   ш ә к і р т а қ ы н ы ң , 

ғ ы л ы м и   г р а н т т ы ң ,   п а т е н т 

пен өнертапқыштың, Хирш 

индексі бойынша зерттеулер 

жарияланған басылымдардың 

саны да (ISI Web of Knowledge, 

Thomson Reuters и Scopus) 

ескерілді. Іріктеу барысында 

төрт негізгі бағыт – студент­

тердің, оқыту шылардың, зерт­

теушілердің сапалық құрамы, 

ака демия лық  мобильдік  бай­

ланыс, түлектердің сұранысқа 

ие болуы, мамандық бойын ша 

оқытушылардың, магистрант­

тар дың, докторанттардың ғы­

лы ми мақалаларының бәсекеге 

қабілеттілігі назарға алынған. 

(Жалғасы 3-бетте)

БІЗДІҢ МАЙЯ – 

МАГИСТРАНТ

12 бет 


газетінің «наурыз көжесі»

Биыл ғана қолына Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагоги­

калық университетінің дене 

шынықтыру және валеология 

мамандығы бойынша бакалавр 

дипломын алған Олимпиада 

чемпионы Майя Манеза оқуын 

жалғастырмақ ниетін жүзеге асыр­

ды. Барша қазақстандықтардың, 

Қыздар университетінің мақта­

нышына айналған Майя жоғары 

білімді әрі білікті маман болуды 

қалап, педагогика және психоло­

гия факультетінің магистратура 

бөліміне түсті. 

Мая Манеза – ХХХ Лондон 

Олимпиадасының чемпионы, 

екі дүркін әлем чемпионы, әлем 

чемпионатының күміс жүлдегері, 

Азия ойындарының жеңімпазы, 

Азия біріншілігінің қола жүл­

дегері, Қазақстанның еңбек 

сіңірген спорт шебері, Құрмет 

орденінің иегері. Осындай алтын 

арудың арулар ордасында оқуын 

жалғастыруы – үлкен мақтаныш, 

зор құрмет. 

Қыздар университетінің сал­

танатты жиындарына, қоғамдық 

жұмыстарына белсене атсалысып, 

жайдары күлкісімен әрдайым сту­

денттердің ортасынан табыла тын 

Майяның магистрлік дәреже ге 

жасаған қадамы сәтті болсын. 

Қыздар университетін әлі та­

лай спорттық жетістіктерімен 

қуантып, Қазақ Елінің мерейін 

үстем ете береді деп сенеміз.

Дара университет ерекше білім беру жолында

№9 (116)


29 тамыз

2014 жыл


1 қыркүйек – Білім күні. Барлық мектеп ошақтарында тың күшпен 

жаңа оқу жылын бастайды. Кітап-дәптерлері салынған сөмкелерін 

асынып, аппақ бантиктерін байлап, қолдарына гүлшоқтарын 

ұстаған тарыдай балапандар тау дай болу үшін мектеп 

табалдырығын аттайды. Бұл – сауат ашудың, оқу-ағартудың ерек-

ше күні. Әдетте мұндай салтанат тек орта білім беретін мекемелер-

ге ғана қатысты. Дегенмен де, күздің алғашқы күні ерекше көңіл-

күйде болатын тағы бір қасиетті мекен бар. Ол – Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университеті. 

15 ТАМЫЗ – ҚЫЗДАР 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 

ТУҒАН КҮНІҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

2

№9 (116)29 тамыз

2014 жыл


А Қ П А Р А Т

Жамаловтың жобасы 

үздіктер қатарында

Бүгінгі қағида – жұмыс істе де оқи біл 

Талапкер таңдауы – Қыздар университеті

стимул береді. Біздің жобамыз 2017 жылы 

көрме павильонында қойылатындығы 

анық», – деп, қазіргі таңда күн энергиясы 

арқылы жүзеге асырылыратын жобаны 

жасап жатқандықтарын, алдағы уақытта 

таныс тырылымы өткізелетіндігін жеткізді.

«Энергетика чемпиондары» бай­

қауында тәуелсіз жобаларды мынан­

нысып, тілдер және кәсіби курстар туралы 

ақпараттар алды. Ал, жұмыс істеймін деп шеш­

кен жастар жаңа бос жұмыс орындары жайлы 

мәліметтер алып, түйіндемелерін өткізді.

Бұл шараға Қыздар университеті де 

атсалысты. Қайта оқуға түсуге мүмкіндік 

беретін оқу орнындағы дайындық бөлімімен 

таныстырды. «Дайындық бөлімінің тың­

даушылары университеттің тәжірибелі 

педагог­ұстаздарынан дәріс алады. Оқу 

үрдісіне оқытудың жаңа технологиялары мен 

әдістемелері кеңінен ендірілген. Кешенді 

тестілеуге даярлау Мемлекеттік жалпыға 

міндетті орта білім беру стандартына сәйкес 

негізгі 3 пән және таңдау пәні бойынша 

жүргізіледі. Сондай­ақ, талапкердің кешенді 

тест кезіндегі өзін­өзі бірқалыпты ұстай білуі, 

уақытты тиімді пайдалануы туралы ақыл­

Биыл 70 жылдық мерейто­

йын атап өткелі отырған Қазақ 

м е м л е к е т т і к   қ ы з д а р   п е д а ­

гогикалық университеті үшін 

талапкерлерді қабылдау нау қаны 

өзге жылға қарағанда ерекше 

болды. Өйткені, биыл Қыздар 

университетіне тапсырушылар 

саны, педагог боламын деушілер, 

жүрек қалауымен келген та­

лапкерлер алдыңғы жылдарға 

қарағанда көп. 

Олардың арасында «Ал­

дай 5 критерий бойынша бағалады: ин­

новациялылық, экономикалық пайда сы 

мен бәсекеге бейімділігі, әлеуметтік 

маңыздылығы, технологиялылығы және 

қоршаған ортаға әсер етуі. 10 үздік жо­

баның арасында үйдің ішін күн энер­

гиясы арқылы жылыту, жарық, сумен 

қамтамасыз ету, қаланы лас ауадан тазалау 

жүйесі, электрожелілерді тозудан қорғау, 

осылайша электр қуатын үнемдеу, өзен­

көлдердің ағысынан қуат алу, микроги­

дроэлектрстанцияларын жасау және тағы 

басқа да көңіл аударуға лайық ғылыми 

және ноу­хау жобалар болды. «Энерге­

тика саласындағы чемпиондар» пилотты 

байқауын жыл сайын өткізу мүмкіндігі де 

қарастырылуда.

Ғалым Ә.Жамаловтың бұл алғашқы 

жеңісі емес. «Автономды тұтынушылар 

үшін микрогидроэлектрстанциялар жасау» 

деп аталатын жобасы ҚР Білім және ғылым 

министрлігі Ғылым комитетінің 2013­

2015 жылдарға арналған ғылыми­зерттеу 

жұмыстарының гранттық қаржыландыру 

байқауы бойынша жеңімпаз атанған.

Қарлыға ТЕЛЬМАН

кеңестер беріліп, аптасына екі­үш сағаттан 

психологиялық тренингтер өткізіледі. Қазіргі 

таңда Дайындық бөлімі оқуға түсе алмаған 

көптеген қыздың үмітін оятқан орталыққа ай­

налды. Дайындық бөлімі тыңдаушыларының 

90 пайызы грантқа оқуға түсіп жатыр. Бұл біз 

үшін үлкен қуаныш, әрі мақтаныш», – деді 

көрмеге қатысқан осы бөлімінің басшысы 

Сымбат Жексембаева.Н.ЕЛЕУХАН

тын белгі» иегерлері, әртүрлі 

деңгейдегі олимпиадалардың 

жеңімпаздары мен жүлдегерлері, 

спорт шеберлігіне кандидаттар, 

халықаралық фестивальдар мен 

конкурстардың дипломанттары 

мен лауреаттары бар.

«Мен Қыздар универси­

тетінің студенті атанғаныма 

қуаныштымын. Менің құрбы­

құрдастарым «Алтын белгі» 

иегері бола тұра неге бұл оқу 

орнына тапсырдың?­ деп сұрап 

2014 жылдың 25 маусымында жария­

лан ған байқауға 78 өтініш түскен екен. 

«Энер гетика  саласындағы  чемпиондар»  рес  ­

публикалық байқауының мақса  ты – Қазақ­

станда жаңа технологияларды да мытуға 

мұрындық болатын стартап жоба ларға 

қолдау көрсету. Экперттік комис сия сол 

өтініштердің арасынан бала малы энергия 

көздеріне негізделген, жасыл экономикага 

үлес қосатындай 10 жобаны таңдап алған. 

Әрине, сол 10 үздік жоба ның ішіндегі 

ҚазМемҚызПУ ғалымы Ә.Ж.Жамаловтың 

жобасы ЭКСПО­2017 ха лықаралық 

көрмесіне «Болашақ энергия сы» саласы 

бойын ша қатысатын болады.

Физика ғылымдарының магистрі 

Мұрат Күнелбаев: «Энергетика чемпи­

ондары» байқауы арқылы Жасыл эко­

номиканы дамытуға өз үлесімізді қоса 

алатынымызды дәлелдедік. Байқау бары­

сында ұйымдастырушылар 15 тамыз күні 

жобаларды басқару бойынша арнайы тре­

нинг өткізіп, ғалымдарға экономикалық, 

бағалау бойынша сауат ашу курсын 

жүргізді. Ал 16 тамыз күні біз өз жобала­

рымызды қорғадық. Мұндай байқаулар 

шын мәнінде ғалымдар үшін өте үлкен 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 

шараның басты мақсаты – ҰБТ мен кешенді 

тестілеуде жоғары балл жинай алмаған 

жастарға, сондай­ақ «екі қолға бір күрек 

таба алмай жүрген» жастарға қолдау көрсету, 

жұмысқа орналасуға жағдай жасау, қайта 

оқуға түсуге мүмкіндік беретін дайындық 

бөлімдеріне шақыру болып табылады.

Іс­шараға Алматы қаласының 19­дан 

аса ЖОО, рекрутингтік компаниялар, 

жұмыс берушілер және 50­ден аса білім беру 

орталықтары қатысты. Шара барысында әр 

жоғары оқу орындары өздері туралы ақпарат 

берсе, жұмыс беруші мекемелер бос орындар 

жәрмеңкесін ұйымдастырды.

Шарада білім іздеген жастар Алма­

тыдағы және шет елдердегі білім беру бағдар­

ламаларымен, дайындық бөлімдерімен та­

жатыр. Мен оларға: «Бұл қазақ 

қыздарының қара шаңырағы, 70 

жылдық тарихы бар білім орда­

сы. Бұл менің жүрек қалауым деп 

айтқым келеді» деді құжаттарын 

тапсыру кезінде Ақтөбе облы­

сы, Мәртөк ауданы, Хлебода­

ровка орта мектебiнен келген 

«Алтын белгi» иегерi Ботагөз 

Қамзанова.

Бұдан өзге 7 білімді жастар 

көшін ғылыми және спорттық 

жарыстардың жеңімпаздары, 

түрлі байқаулардың жүл де­

герлері қазақ тілінде оқыт пайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығына тапсырған 

Нұрғали Толғанай, «филология» 

мамандығы бойынша Бақберген 

Назгүл, Серғали Айнұр, Керімова 

Гаухар, «тарих» мамандығына 

түскен Орахова Мейірімгүл сын­

ды қыздарымыз бастап тұр. Маусым айынан еліміздегі сан мыңдаған мектеп түлектері үшін 

сын сағаты басталып, міне, бұл өмірге жолдама беретін науқанның 

аяқталуына санаулы күндер қалды. Осы уақыт ішінде қанша түлек 

сынақтан өтті, қаншасы сүрінді, қаншасының сағы сынып, өмірден 

түңілді. «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та, бар, қалан!» деп 

Абай атамыз айтқандай білімімен оза шауып, бағы жанғандар өз 

орнын табуға көмектесетін оқу орындарына түсіп, жоғарғы оқу 

орындарымен қатар, кәсіптік-техникалық білім ордаларының 

студенттері атанды.

Биылғы оқу жылында 17 500 оқушы ҰБТ-дан өте алмаған. Жастардың мәселесіне жіті мән 

беріп отыратын Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасы қаланың Орталық мәдениет 

және демалыс саябағында «Work and Study» шарасын ұйымдастырып, барлық жастарды 

білім беру алаңына шақырды.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің ұстазы, техника ғылымдарының 

докторы, профессор, «Құрмет» орденінің иегері 

Әжімұқан Жамалұлы Жамаловтың «Автономды 

тұтынушылар үшін микрогидроэлектрстан-

циялар жасау» деп аталатын жобасы «Астана 

ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ ұйымдастырған энерге-

тика саласындағы «Энергетика чемпиондары» 

республикалық байқауында үздік 10 жобаның 

қатарынан табылды.

Шинжияң педагогикалық 

университетінің жолдаған 

құттықтау хаты

Құрметті Динар Жүсіпәліқызы!

Сізді және сіз басқарып отырған 

ұжымды 70 жыл дық мерейтоймен құт­

тық таймыз!

Қазақ мемлекеттік қыздар педа­

гогикалық университеті – Қазақстан 

Республикасындағы тек қана қыздар 

оқитын бірден­бір білім ордасы. Оқу 

орындарыңыз 70 жыл бойы білімді, та­

лантты жастарды тәрбиелеп, Қазақстан 

Республикасының білім беру саласына 

өз үлесін қосып келеді. 

 Қыздар университетін бітірген 

қ ы з д а р   р е с п у б л и к а н ы ң   б а р л ы қ 

аймағында өз білімдерін мемлекет және 

қоғамның игілігіне жаратуда. 

Қыздар педагогикалық университеті 

мен Шинжияң педагогикалық уни вер­

сите ті көп жылдардан бері студент терді 

тәрбиелеу, оқыту барысында жақсы 

деңгейдегі өзара ынтымақ тастыққа қол 

жеткізіп, соның нәтиже сінде тараптар 

бірлесіп, қытай тілі орталығын құрды. 

Жаңа ғасырда біз сіздердің бұдан да 

үлкен жетістіктерге қол жеткізулеріңізге 

тілектеспіз!

Қыздар педагогикалық университе­

тін 70 жылдық мерейтойымен құттықтай 

отырып, болашақта да Қазақстан Рес­

пуб ликасы үшін көптеген білім иелерін 

тәрбиелеп шығатындарыңызға сенеміз!Құрметпен, 

Шинжияң педагогикалық 

университетінің 

халықаралық мәдени 

байланыстар институты 

Биыл мемлекеттік грант 

негізінде 535­тен астам та­

лапкер қабылданды. Қазіргі 

таңда әлі де ақылы бөлімге 

құжаттар қабылдау жалғасып 

жатыр. Олардың таңдауларына 

құрметпен қарайтын универси­

тет басшылығы алдағы уақытта 

Парасат мектебінен тарыдай 

талапкерлердің таудай болып 

шығатынына сенімді.

Қазақ мемлекеттік қыз­

дар педагогикалық уни вер­

ситетінен ұшқыр ойлы Лаура 

Қамзанова лайықты білім мен 

тәрбие алып, болмыс­бітімімен 

қазақ жастарына үлгі болып, өз 

біліктілігін кез келген ортада 

дәлелдеп, парасат мектебінің 

мақтанышына айналады деген 

сенім мол.     Нәзира ЕЛЕУХАН 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

3

№9 (116)29 тамыз

2014 жыл


Қ А Б І Л Е Т Т І Л І К

тек Қазақстанның ғана емес, шет елдік, яғни 

халықаралық деңгейдегі дипломды маман 

дайындауды жүзеге асырып, жаңарған оқу ор­

дасына айналды.    

Жаңа 2014­2015 оқу жылында педагогика­

лық кадрларды даярлауды 41 бакалаврлық, 23 

магистрлік және 4 докторантура мамандықтары 

бойынша жүзеге асыруды қолға алып отыр. 

Сонымен қатар, шет тілдерін еркін меңгер­

ген зейінді шәкірттер АҚШ пен Англияның 

алдыңғы қатарлы оқу орындарында білімдерін 

жетілдіруге, академиялық ұтқырлықты да­

мыту мақсатында Қытай, Түркия сынды 

бірқатар елдердің жоғарғы оқу орындарында   

тағлымнамадан өтуге мүмкіндік мол. 

Қазақ қыздарының шамшы рағы – Қыз­

дар университетінің түлектері білім сәулесін 

шашып, шәкірттерін абыроймен тәрбиелеп, 

ұстаздық етіп келеді. Киелі шаңырақ еліміздің 

түкпір­түкпіріне педагог мамандарды даяр­

лайтын бірегей оқу орны екендігін, Ұлттық 

рейтингтерде жоғары көрсеткіштер көрсету 

арқылы дәлелдеді. Былтырғы оқу жылында 

«Сала көшбасшысы» атағы да ұмыт қалмауы 

керек.. 


Білім – экономикаға, ғылым индустрияға 

бағытталған ХХІ ғасырда Қыздар университеті 

Қазақстан Республикасы Президенті тап­

сырмасымен Мәңгілік Ел ұлттық идеологи­

ясын қалыптастыруда білім мен ғылымның 

дамуына үлес қосуды басты негізге алып 

отыр. Елбасы «Еркін, бейбітсүйгіш, білімді, 

өзінің әр алуандығымен біртұтас, табысты, 

бір сөзбен айтқанда, өзгелермен терезесі 

тең – біртұтас Қазақстан халқын мен көз 

алдыма осылай елестете аламын» деп тілегін 

жеткізген. Бұл қоғамды қалыптастыруға негіз 

болатын – ұстаздар. Олар – тәрбиелеуші, 

тәлім беруші, үлгі­өнеге көрсетуші зор тұлға. 

«Кел, балалар, оқылық» деп оқу­ағарту жо­

лында күш­жігерлерін, сарпып, үнемі ізденісте, 

үнемі жаңашылдықтың жолында жүретін 

де – мұғалімдер. Осындай қасиеттердің 

барлығын студенттік шақтың алғашқы 

күнінен­ақ бойларына сіңіру үшін, бейімдеу 

үшін ҚазМемҚызПУ білікті профессор­

оқытушылар құрамы жұмысты бастап кетеді.  

Қыздар университеті бүгінде алыс және 

жақын шетелдердегі жетекші университеттер­

мен студенттермен, оқытушылармен алмасып, 

білімін жетілдіруде. Оқу процесі толығымен 

компьютерлендіріліп, шетелдік білім беру 

жүйесіне сай енгізілген «Универ» жаңаша 

басқару жүйесі ата­аналардың балаларының 

оқу үлгерімін қадағалауға мүмкіндік береді.   

Болон үдерісі және сапамен қамтамасыз ету 

орталығы жұмыстарының сәтті жүргізілуі 

нәтижесінде Ұлттық және халықаралық аккре­

дитацияны, академиялық ұтқырлықты, сапа 

менеджменті жүйесі мен ішкі және сыртқы ау­

дит жұмыстарын іске асырып келеді. Сондай­

ақ ҚазМемҚызПУ Лондон Менеджмент және 

Ғылым Академиясы (LAMS), Миссиссиппи 

Штатының Мемлекеттік университеттерімен 

жүзеге асырылып жатқан қосдипломды 

бірлескен бағдарламалар талапкерлердің 

қызығушылығын арттырып отыр. Студенттер 

бірнеше мамандықтар бойынша қашықтықтан 

оқыту жүйесімен білім ала алады.

Сонымен бірге, университетте Дайын­

дық бөлімі жұмыс істеуде. Кешенді тестілеуге 

дайындаудың жаңашыл әдістерін қолдана 

отырып, тек қана тесттік тапсырмалар 

бойынша емес, сондай­ақ психологиялық 

тренинг тер де өткізіліп келеді. Нәтижесінде 

тың дау   шылардың  88%  жоғары  балдық 

көрсеткішпен университет студенттерінің 

қатарын толықтырып отыр. 

Мерейлі оқу жылы осындай игі жаңалықта­

ры мен басталды. Шалғай аймақтардан пара­

сат мектебінен білім аламын деген ниетпен 

арқаланып келіп жатқан студенттердің ынтасы 

мен ірі мегаполисте адасып қалмаймын ба де­

ген уайымдарының өзі ерекше әсерге бөлейді. 

Себебі Қыздар қалашығы талай қыздың 

арманына, жүрек лүпіліне куәгер болған. 

Сондықтанда қабылдау комиссиясы өз жұмыс 

жоспарына сай талапкерлер мен олардың ата­

анасы үшін кампус турлар ұйымдастырып, 

уни верситет жетістіктері туралы ақпараттар 

беріп келді. 

Қыздар университетінің білім жәрмең ке­

лері, Ы.Алтынсарин атындағы білім олимпиа­

дасы, аймақтық комиссиялардың жұмыс­

тары өз жемісін беріп келеді. Университет 

тарапы нан ұйымдастырылатын студент, ма­

гистрант тар арасында Стартап жобала рының, 

студенттік ғылыми­зерттеу жұмыстары­

ның конкурсының өткізілуі, ЭКСПО­2017 

көрмесіне ғалымдарымыздың айтулы үлес 

қосып, болашақтың энергиясын дамыту ая­

сында университетте ғылыми жобалармен 

жұмыс жасауы да қызығушылық туғызары 

сөзсіз.

Университеттегі материалдық және тех­никалық базаның дамытылып, студент тердің 

сапалы білім алуы және ғылыммен айналысуы 

үшін қажетті заманауи жаңа қондырғылар мен 

құрылғылар алынып, студент тердің алаңсыз 

білім алуына барынша жағдай жасалғандығы да 

біздің ЖОО беделін арттыра түседі. 

Ұстаздық – жауапкершілігі мол, өз 

қызығы мен қиыншылығы бар соқпақты жол. 

Себебі, қыз балалардың педагогтік саланы 

таңдау арқылы өмір бойғы ізденісті, күресті 

таңдағандарын әуел баста түсінбеулері де, 

қабылдаулары да мүмкін. Алайда, ұстаз­

дық – ең үлкен құрметке лайықты қызмет. 

Әрбір шәкірттің жетістігі, өмір жолында адас­

пай, ұлтына, халқына пайдасы тиерліктей 

тұлға болып қалыптасуы, бәрі­бәрі қоғам 

қалыптастыруда зор пайдасын тигізері ақиқат.  

«Оқушы жастардың ең сенімді ұстазы, сыр 

жасырмай ашық айтатын адамы – мұғалім». 

Бұл терең ойлы сөздерді жазушы Ғ.Мүсірепов 

айтқан. Рас, кез келген оқушының сенімді 

сырласына айнала отырып, көмекшісі, қол­

даушысы, жанашырына айналу үшін қабілетті

нағыз педагог болып туылу керек шығар?! 

Өз мамандығын сүю, құрметтеу арқылы ға­

на сондай жоғары деңгейге жетуге болады. Оны 

Қыздар университетінің Қ.Аймағамбетова, 

Р.Сәтімбеков, Ж.Қожантаева, С.Елубай, 

бастаған профессор­оқытушылар құрамы 

үйретері хақ. «Бала тәрбиелеу – болашаққа 

ең үлкен инвестиция. Біз бұл мәселеге осы­

лай қарап, балаларымызға жақсы білім бе­

руге ұмтылуымыз керек» деген Елбасы сөзі 

болашақ қамы үшін бүгіннен бастап алаңдауға, 

жақсы тәрбие беруге ұмтылуға бастайды. 

Жақсы тәрбие – тағылымды ұстаздан. Ал 

өнегесі мол ұстазды Қыздар университеті 

дайындап келеді.   ҚазМемҚызПУ­дың аты 

білікті түлектермен мақтаныш тудырады. 

Сондықтан да 70 жыл бойы өз миссиясы­

нан таймайқ, мақсатынан адаспай білім мен 

тәрбиені ұштастыра қызмет етіп келе жатқан 

Қыздар университеті болашақта да талай 

дарынның бағын ашатын, қоғамға ұшан­теңіз 

үлес қосатын тұлға қалыптастыратын педагог 

кадрларды дайындаудан ауытқымасы сөзсіз.  Қарлыға ТЕЛЬМАН

(Басы 1-бетте)

Осындай ауқымды зерттеулердің нәти­

жесін де республикалық үздік 20 жоғарғы оқу 

орындарының ішінде ҚазМемҚызПУ 6­орын­

ды иеленді. Еліміздегі ірі ЖОО арасында 

арулардың ордасы ойып орын алғаны ерекше 

мақтаныш. Үздік жиырмалыққа жіті мән беріп 

қараған жан бірден байқайды – педагогикалық 

бағытта білім беретін оқу орындарынан тек 

қана Қыздар университетінің аты тізімде көш 

бастап тұр. Әрине, бұл кіл бұрымдылардың 

ортасында сұлулық қана емес, сапалы білімнің 

маңызы өте зор екендігін білдіреді. Бәсекеге 

қабілетті, сапалы білім беріп жатқандығының 

бір дәлелі де осы болады.   

Заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің «Тәңір 

жазса, бұл институт қазіргі және болашақтағы 

қазақ қыздарының шамшырағына айналады. 

Осы шамшырақтың жарық сәулесі ешқашан 

сөнбесін дейік» деген ақ батасы қабыл болып, 

Қыздар университеті, міне, 70 жыл бойы білім 

беру әдістемелерін жетілдіре отырып отырып, 

заманауи білім беру стандарттарына ұмтылған, 

Оқу ордасы ұлттың сапасына, 

ұрпақтың санасына қызмет ете 

берсін


Қазақ мемлекеттік қыздар педа го­

гикалық университеті бекер ашылмаған, 

сонымен қатар дәстүрі ерекше, ұлттық 

партиоттық сезіммен байланысты орны. 

Себебі, екінші дүниежүзілік соғыстың 

нағыз қайнаған кезінде, ер азаматтардың 

барлығы ел үшін, жер үшін қару асынған 

уақытта бала тәрбиесінің, шаруашылық 

жұмыстардың бар жауапкершілігі 

аналардың мойнына жүктелді. Солардың 

қажыры еңбегінің арқасында еліміз 

аяғынан тұрды.

Ұрпақ тәрбиесінің ауыр салмағын 

сезінген ел ағалары қазақ қыздарының ма­

ман болуы үшін тарихи оқу ордасын ашты. 

Қыздар университетінде оқу жай ғана 

білім алу емес, үлкен азаматтық тәрбиенің 

бастауы, алған білімді ұрпаққа жеткізу 

салмағы айқын сезіледі. Елбасының 

Қазақ Елі идеясын жүзеге асыратын, 

ұрпақтан­ұрпаққа өнеге­тәрбиені 

жеткізетін алдымен – аналар, ұстаздар. 

Сол себепті де Қыздар университетінің 

ұжымына, студенттеріне осындай салмақ 

жүктеледі. Қиын­қыстау кезеңдерде 

еліміздің шалғай аймақтарында еңбек ету­

ге, білім беруге атсалысып, қоғамымызды 

қалыптастырып, қуаттандыруға Қыздар 

университеті түлектерінің қосқан үлесі 

орасан зор.

Бұл игі дәстүр бүгінгі күнге дейін 

жалғасын тауып келеді. Елбасының 

Мәңгілік Ел идеясын іске асыру­

да парасатты аналардың, білімді де 

білікті ұстаздардың қосар үлесі мол 

болмақ. Еліміздің Конституциясында 

көрсетілгендей ізгілікті, бейбіт мемлекет 

боламыз деген ұстаным көрсетілген. 

Тәуелсіз еліміздің шекарасы белгіленген, 

мақсат­мүддесі айқындалған. Тұғырлы 

тәуелсіздігімізді қорғап, егемендікті 

сақтап, бақытты ұрпаққа жеткізу тек 

білімге байланыс ты. Ұрпаққа тәлім­

т ә р б и е с і н д е ,   б і л і м   б е р у д е   б і з д і ң 

Қыздар университетінің ролі айрықша. 

Ашылғаннан бері өз ұстанымынан тай­

май келе жатқан Қыздар университетінің 

70 жылдық мерейтойы құтты болсын. 

Осы оқу ордасы ұлттың сапасына, 

ұрпақтың санасына қызмет ете берсін. 

Тәуелсіздігімізді сақтау, ізгілікті қоғам 

құру жолында еңбек етеді де сеніп, үміт 

артамыз.


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2014
2014 -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
2014 -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
2014 -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
2014 -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2014 -> «Қыз жібек» студенттер газеті «Исаев» олимпиадасы
2014 -> Семинар-тренинг тәжірибені арттырады Жуырда күрделі уақытта бағыт-бағдар, қиындықтан шығуды
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы

жүктеу 471.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет