Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады


Н.МӘДЕЛІ Фототiлшi:  Д.АБДИЛЬДИНОВжүктеу 324.3 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата09.01.2017
өлшемі324.3 Kb.
#245
1   2   3   4

 Н.МӘДЕЛІ

Фототiлшi: 

Д.АБДИЛЬДИНОВ

Жетекші-Бас редактор – 

Д.СМАЙЫЛ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 279-38-05 

Газет «Қыздар университеті» газеті 

редакцияның компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

«Бизнес Информ» баспаханасында 

(Төле би көшесі, 108) басылды. 

Тел.: 8 (727) 293-09-09

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 16.03.2012 ж. қайта 

тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. 

КЕРЕК КЕҢЕСҚыздардың 

қолында қола

ШАШ НЕГЕ 

ТҮСЕДІ?

Жігер жеңіске 

жетелейді

В здоровом теле – здоровый дух24 қараша күні Студенттер үйінің студенттері арасында «Жігер 

жеңіске жетелейді» атты спартакиада өтті.  Дәстүрге айналған бұл 

жарыс биыл 3-рет өткізіліп отыр. 

12 ноября в поддержку 

здорового образа жизни сразу 

в двух общежитиях Казахского 

государственного женского 

педагогического университета 

открылись тренажерные залы.

23-29 қараша аралығында  Қыздар университетінде ҚР 

жоғары оқу орындарының қыздар командасы арасында 

ақтық жарыс өткізілді. 

Күн суытқалы бері шашыңыздың 

түсі қанық болмай, көп түсіп жүр ме? 

Оның себебін білесіз бе? Мүмкін сіз 

бас киімді ұмытқан шығарсыз? 

Ж а с т а р ғ а ,   ә с і р е с е   қ ы з д а р ғ а 

дәрігерлер салқын түскеннен­ақ 

бас киімді тастамауға кеңес береді. 

Себебі, шашыңыз да тоңады. Дүкенге, 

көлікке дейін деп сырт киімнің ка­

пюшонын жаба салып, не жалаңбас 

күйде жүгіріп шыға салуға болмайды. 

Қыстың аязды суығы бастың тамыр­

ларына өтіп, қан айналымын баяула­

тады, шаш фолликуласы қажетті зат­

тармен қоректенбегендіктен түсінің 

күңгірттенуі, түсуі секілді жағымсыз 

факторлар орын алады.  

Талғамыңызға қарай таза жүннен, 

мақтадан, тоқылған, вискоза, ка­

шемир қосылған түрлі үлгідегі бас 

киімдерді таңдап, сәнді болып 

көрінуді ойлаңыз. Себебі, қыздар көп 

жағдайда шаш үлгісінің бұзылуынан 

қорқып, қайта тарауға мүмкіндік бол­

майды деп бас киімді кейінге шегере 

берері анық. Ал «сұлуынан – жылуы» 

деген сөз ұмытпаған абзал. 

Егер шашыңыздың қазірден­ақ 

зақымданғанын байқасаңыз, ар­

найы майларды жағып, емдік ша­

раларын жасаңыз. Майсана, балық, 

ошағанның майын, жұмыртқаның 

сарысы секілді пайдалы заттарды ап­

тасына 1­2 рет қолданып отырсаңыз, 

шашыңыздың түсі қанық, жылтырап 

шығары сөзсіз. 

Бұл жарыс ҚР Білім және 

ғ ы л ы м   м и н и с т р л і г і   Д е н е 

тәрбиесінің ұлттық ғылыми­

прак тикалық орталығы бағ­

дарламасы бойынша Спорт 

к л у б ы н ы ң   б а с ш ы с ы   С ә ­

д у а қ а с   Ш ы ң ғ ы с б а е в т ы ң 

ұйым дастыруымен  Қыздар 

университетінің 70 жылдық 

мерейтойына арнап өткі­

з і л д і .   Ж а р ы с қ а   Қ ы з д а р 

у н и   в е р с и т е т і н і ң , ә л ­ Ф а ­

раби атындағы Қазақ ұлт­

тық университетінің, Абай 

а т ы н д а ғ ы   Қ а з а қ   ұ л т т ы қ 

педагогикалық  универ си­

тетінің, Т.Рысқұлов атындағы 

Қазақ экономикалық уни­

вер ситетінің, Қазақ Ұлттық 

аграр лық  университетінің, 

Қазақ ұлттық спорт және 

т у р и з м   а к а д е м и я с ы н ы ң , 

Әлеуметтік­гуманитар лық 

фа  культеттің  деканы  Ж.Б.Әшір ­

б е к о в а н ы ң   б а с т а м а   с ы м е н 

ұйым дастырылған  шараның 

мақсаты – жастар арасын­

да салауатты өмір салтын на­

си хаттау, оларды спортпен 

шұғылдануға дағдыландыру, 

белсенділіктері мен өмірге деген 

құлшыныстарын арттыру. 

Спортқа деген айрықша на­

зарды Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

өзінің «Қазақстан – 2050»  

бағ дарламасында: «Дене шы­

нықтыру мен спорт мемлекеттің 

айрықша назарында болуы тиіс. 

Нақ сол саламатты өмір салты 

ұлт денсаулығының кілті болып 

саналады. Алайда елде барлығы 

үшін қолжетімді спорт нысан­

дары, спорт құрал­жабдықтары 

жетіспейді. Осыған байланысты 

Үкімет және жергілікті органдар 

дене шынықтыруды, бұқаралық 

спортты дамыту және типтік 

жобадағы денешынықтыру­

сауықтыру нысандары, соның 

і ш і н д е ,   а у л а   н ы с а н д а р ы 

құрылысы бойынша шаралар 

қабылдау қажет», –деп азамат­

тарымызды салауатты өмір сал­

тына әзірлеу қажеттігін атап 

көрсеткен. Ал барлық қажетті 

жабдықтармен қамтамасыз 

етілген Қыздар университетінде 

спортты насихаттау мақсатында 

Студенттер үйінде тұрып жатқан 

студенттердің араларынан 9 топ 

жасақталып, спорт залына жи­

налды. Дене шынықтыру пәнінің 

аға оқытушысы Л.Б.Семен­

к о в а   с т у д е н т т е р д і   ж а л ы н ­

ды сөздерімен жігерлендіріп, 

қызықты ойын ұйымдастыруға, 

тартысты жарысқа шақырды. 

Жаттығу жасап, денелерін 

қыздырып алған қыздар шең­

бермен, секіргішпен, доппен 

жарысып, шеберліктерін таныта 

білді. Қызықты да тартысты 

өткен жарыстың жеңімпаздары 

да анықталды. Қорытынды есеп 

бойынша 3­орынды «Жалын», 

2­орынды «Хан Тәңірі» топтары 

иеленді. Ал жігерлі «Эверест» 

командасы 1­орынға лайықты 

екендіктерін дәлелдеді. «Кемені 

қалай атасаң – солай жүзеді» де­

ген сөздің орынды екендігі осы 

бір жолы тағы да дәлелденгендей. 

«Эверест» деген атау берген ко­

манда қыздары қарсыластарына 

қарағанда әлдеқайда мықты 

екендіктерін көрсетті. 

 

Нұргүл ҚАЙДАУЛОВА, әлеуметтік-гуманитарлық 

факультетінің 

тәрбие ісі жөніндегі декан 

орынбасары

Н

а церемонии открытия присутствовали глава 

университета Динар 

Нукетаева, первый проректор 

Баходир Алиев, проректор по 

социальным и воспитательным 

работам Зауреш Сабырова, про­

ректор по экономическим  и 

производственным вопросам 

Асылбек Бокебаев, а так же пре­

подаватели и студенты.

В предисловии ректор от­

метила: «Президент страны осо­

бое внимание уделяет здоровью 

подрастающего поколения. Мы 

должны сделать занятие спортом 

доступным. Сегодня  мы спра­

вились с этой задачей. Теперь 

наша молодежь может занимать­

ся спортом и фитнесом прямо в 

стенах своего студенческого дома.  

Только спортивная и придержи­

вающая здоровый образ жизни 

молодежь может стать достой­

ным гражданином Казахстана». 

Динар Жусупалиевна призвала 

всех студентов активно посещать 

тренажерные залы и заниматься 

фитнесом.

Первый тренажерный зал от­

крылся в №1 общежитии КазГос­

ЖенПУ. Общая площадь спор­

тивного зала составляет 54м2.  

Здесь могут заниматься спортом 

одновременно 30 человек. Тут 

имеются все современные трена­

жерные устройства. Тренажер для 

пресса, тренажер для красивой 

осанки, беговые дорожки, швед­

ская стенка – то, что надо для 

спортивных и красивых девушек. 

Так же в арсенале фитнес зала 

имеются обручи, джимфлексто­

ры, гантели, мячи, фитнес ков­

рики, скакалки и гимнастические 

палки. Тренажерный зал обще­

жития №2 тоже оборудован всеми 

тренажерами. Хотим напомнить, 

что до спортивных залов в каж­

дом общежитии КазГосЖенПУ 

работали секций шахмат и  то­

гызкумалак.

По словам проректора по 

экономическим  и производ­

ственным вопросам Асылбека 

Бокебаева, до конца года во всех 

остальных общежитиях КазГос­

ЖенПУ откроются тренажерные 

залы для студентов. Так же пла­

нируется открытие головного 

тренажер центра для всех. Для 

этого уже выделено финансиро­

вание. В будущем на территории  

вуза будет построен закрытый 

бассейн.


График работы тренажёрных 

залов с 7.00 до 11.00 утром, после 

обеда с 15.00­21.00. В дальнейшем 

преподаватели кафедры физиче­

ской культуры будут проводить 

мастер­классы и семинары.Алия КЕМЕЛБЕКОВА

С.Асфендияров атындағы 

Қа зақ ұлттық медицина уни­

верситетінің және Қ.Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық тех­

никалық  универ  ситетінің 

қыздар құрама командалары 

қатысты. 

Бас т өр еш і, Қ Р в олей­

б о л д а н   е ң б е к   с і ң і р  г е н 

жат тықтыру шысы,  Ұлт  тық 

жо ғары к атегори я арби т рі 

Л.Г.Ким жарыстың ашылу сал­

танатында барша қатысушы 

командаларға сәттілік тілеп, 

әд і л  қ а з ы л ы ғ ы н  ж а с а д ы . 

А пта бойы жа лғасқан тар­

тысты бәсекеде қыздар бар 

шеберліктерін көрсетті. Ша­

буыл жасалып, қорғанысқа 

да шыққан қыздар өз коман­

далары үшін аянып қалмады. 

Қ а з а қ спор т және т у ризм 

академиясы командасының 

ойыншысы Регина Гафарова 

мен Қыздар университетінің 

ком а н д а м ү ше сі Ж а нерке 

Серікова аталған жарыстың 

үздік волейболшылары деп 

танылды.


Қызу тартысты өткен жа­

рыстың нәтижесінде әл­Фа­

раби тындағы ҚазҰУ­дың 

қыз дар құрамасы 1­орынды 

иеленді. Баптары келіскен 

қ ы з д а р д ы ң   б ұ л   ж а р ы с т а 

б а қ т а р ы н ы ң   д а   ж а н у ы н а 

жаттықтырушылары Гали­

на Кукатова септігін тигізді.

Қазақ спорт және туризм 

академиясы 2­орынды алса, 

Қыздар университетінің ару­

лары 3­орынға табан тіреді. 

Республика көлемінде үздік 

үштіктің қатарына енудің өзі  

– үлкен жетістік. Қыздардың 

ш е б е р л і к т е р і н   ш ы ң д а ғ а н 

жаттықтырушылары – Сәуле Нұрпейісова. 

Қарлыға  ТЕЛМАН

Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2013
pdf -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
pdf -> Қазақ тарихының тамыры тереңде Мемлекеттік тілге жастар құрметі 2-бетте 6-бетте 7-бетте Асқақ
pdf -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
pdf -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
pdf -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
2013 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
2013 -> Ардагерлерге тағзым – тарихқа тағзым Жас ғалымдар тәжірибе алмасты

жүктеу 324.3 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет