Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастадыжүктеу 11.95 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата14.09.2017
өлшемі11.95 Mb.
#15333
  1   2   3   4

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың ?? сәуірінен бастап шыға бастады

№4 (93)


29 маусым,

2012 жыл


УНИВЕРСИТЕТ 

ТҰҢҒЫШ СЪЕЗДІҢ 

БЕЛЕНДІ 

ҚАТЫСУШЫСЫ

ҰРПАҚ 

ТӘРБИЕЛЕУ – 

ҰЛЫ МІНДЕТ

2-бетте

6-бетте

8-бетте

МҰНДА 

АРМАНДАР 

ОРЫНДАЛАДЫ

КазГосЖенПУ – один из ста-

рейших ВУЗов  Республики 

Казахстан, первое высшее 

учебное заведение для деву-

шек, осуществляет подготовку  

высококвалифицированных  

кадров по всем отраслям обще-

ственной жизни государства.

У нас обучаются по 43 специ-

альностям на 6 факультетах. Заня-

тия ведутся на казахском, русском и 

английском языках. Так же впервые 

введено дистанционное обучение по 

некоторым специальностям. Прием 

абитуриентов прошедших единое на-

циональное тестирование  (ЕНТ) про-

водится с 23-31 июля.

Участники и призеры олимпиады 

«Ы.Алтынсарина» имеют следующие 

льготы. При проведении конкурса на 

получение образовательных гран-

тов при поступлении в Казгосженпу 

преимущественное право имеют по-

бедители и призеры Олимпиады при 

условиях соответствия выбранной им 

специальности предмету Олимпиады. 

Победители Олимпиады, занявшие 

1, 2, 3 место – принимаются на гран-

ты Ректора КазГосЖенПУ. Участникам 

занявшим   4 и 5 место (100 баллов – 

80 баллов) предоставляются скидки. 

Так же ведется прием документов 

по  сокращенной образовательной 

программе для абитуриентов после 

профессионального  и среднего спе-

циального образования как очной так 

и  заочной формой обучения. Срок 

обучения – 3 года. Прием документов 

ведется с 20 июня по 9 июля. На базе 

высшего образования ведется обуче-

ние  по заочной форме обучения на 

платной основе. Срок обучения – 2 

года. Документы принимается до 25 

августа. Студенты обучающиеся на 

очном отделении обеспечиваются 

общежитием. Студенты  обучающие-

ся  по государственных грантам обе-

спечиваются  3-х разовым питанием. 

Прием заявлений в магистрату-

ру/докторантуру  осуществляется с 

20 июня по 20 июля. Вступительные 

экзамены проводятся с 1 августа по 

20 августа.

ПРИГЛАШАЕТ 

ЖЕНСКИЙ 


УНИВЕРСИТЕТ!

Міне, осындай ұлы құндылық-

тарды шандыған биылғы «Та-

лапкер – 2012» науқанында 

Қазақ стан  Республикасының 

білім беру жүйесінде 68 жылдық 

тарихы мен тәжірибесі бар, 

халықаралық деңгейдегі бәсекеге 

қабілетті мамандар даярлай-

тын жоғары оқу орындарының 

бірі – Қазақ мемлекеттік қыздар 

педа гогикалық университеті де 

з талапкерлеріне есігін айқара 

ашып отыр.

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті – 

рес публикамызда ғана емес, бұ-

рынғы КСРО, қазіргі ТМД елдері 

арасында тек аруларға арналған 

бірден-бір жоғары білім ордасы. 

Бүгінгі таңда Қыздар универси-

теті орта мектепке арналған 

педагог мамандарды дайын-

дауда республикамыз бойынша 

деңгейлі дәрежеге қол жеткізген 

к шбасшы қара шаңырақ. Яғни, 

ұлт тәрбиешісін заманауи тұрғыда 

даярлауға барынша күш салып 

отырған университет.

Елбасы Н. .Назарбаевтың 

қолдауымен Қазақстан Рес-

публикасы Үкіметінің 2008 

жылғы 11 қыркүйектегі №847 

Қаулысымен Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық инсти-

тутына Университет мәртебесі 

берілді. Қыздар университеті 

Елбасының назарынан ешқашан 

тыс қалған емес. Мемлекет бас-

шысы университет шәкірттеріне 

«Мемлекет жастарымыздың 

білім деңгейін к теру үшін аянып 

жатқан жоқ. Бүгінде талапты, 

талантты жастардың  з елімізде 

де, шет елдерде де сапалы білім 

алуына мүмкіндік мол. Универ-

ситет қабырғасындағы әр күн, 

әр сағатты оқумен, ізденіспен 

ткізіп, заман талабына сай, 

әлемдік бәсекеге қабілетті ма-

ман болып шығуды ойлаған 

ж н. Себебі, еліміздің кемел 

келешегі сіздерді қолдарыңызда» 

деп шамшырақтай бағыт-бағдар 

бергені белгілі. 

(Жалғасы 8-бетте)

Жақында «Қазақстан» ұлттық 

телеарнасының «Алаң» бағдарламасына 

« Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 

жоғары білімді реформалау» та-

қырыбында пікірталасқа қатысып, 

бүгінгі реформалардың дұрыстығын 

дәлелдеген тұсымда, қатысушылар 

тарапынан к птеген қайшылықты 

пікірлер естідім. Бұл менің қолдап 

тұрған позицияма да, жалпы мәселені 

қоюыма да қатысты болды. Уәж айту-

шы қарсы жақ бізге «Реформа қажеті 

Жаһандану үдерісінде ұлт ретінде жоғалмаудың 

жолы – мызғымас бірлік, адал еңбек, бәсекеге сай 

білім және саналы тәрбие. Бұл құндылықтар Қыздар 

университетінің ешқашан назарынан қалған емес. Біздің 

қара шаңырақ үшін студент жастардың тәрбиесі басты 

назарда қаралады.

(Жалғасы 7-бетте)

Адамзат баласы үшін 

ата-ананы таңдау құқығы 

берілмейтіндігі аксиома. 

Алайда, келешекте қалай 

өмір сүру керектігін таңдау 

құқығы оның өзіне тікелей 

баланысты. Яғни, кез 

келген азамат өзінің өмір 

сүру тетігін байланыс-

тыратын мамандықты, 

сонымен қатар осы білім 

мен тәрбиені тұла бойына 

сіңіретін жоғары оқу оры-

нын таңдауға мүмкіндігі 

бар. Бұл оның болашақ өмірі 

үшін қашанда өте маңызды.

Мамандық таңдау – өмір 

сүруді таңдау. Өмір сүруді 

таңдау қашанда күн кө ру-

ден биік тұрады. Ал жо ғары 

оқу орынын таңдау – білімді 

таңдау, біліктілік әлеуетін 

таңдау. Ол өмір мұхитына 

енді жолдама алып 

жатқан жас талаптың 

келер шақтағы өмір сүру 

коэфицентін арттыруға өз 

септігін тигізеді.

ҚЫЗДАР УНИВЕРСИТЕТІ ШАҚЫРАДЫ!

ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМ – ЖАҢА ЖҮЙЕ

ҒЫЛЫМ


Ж

АСЫН


ЖАСТАР САЯСАТЫ 

БАСТЫ НАЗАРДАБілім адамзат өмірінде құндылық 

пен моральға тәуелді дүние. 

Себебі оның басты мақсаты – 

адам бойында жалпы өмірлік 

дүниетаным қалыптастыру, өмір 

заңдылықтарына, адамгершілікке 

үйрету, жоғары моральді 

қалыптастыру болып табылады. 

Қазіргі Қазақстан қоғамы дамуының басты 

стратегиялық бағыты – жастар тәрбиесі болып 

табылады. Себебі бұл дегеніміз – бүгінгі ұлттық 

мәселе, ертеңгі ел тағдыры. Соған орай кешіктіруге 

және назар аудармауға болмайтын күрделіліктер 

қатарына өскелең ұрпақтың денсаулығы, білім 

сапасы, ұлттық санасы, әлеуметтік жағдайы т.б. 

мәселелер жатады. Осы мәселелердің шешімі 

олардың ертеңге деген сенімін нығайтып, ұлт 

патриоты, ел азаматы, білікті маман болуына 

жағдай жасайды. 

жоқ, 20 жылда Қазақстан жоғары білімі 

к птеген реформаларды бастан  ткерді, 

енді тек білімді дамытуға жағдай жасау 

қажет» деген пікірлер айтты. Басында 

айтып  ткендей, бұл мәселеге қатысты 

менің ұстанымым басқа. Себебі, мен 

жаңа формацияның адамымын, жаңа 

формациядағы жас зерттеушімін. 

Жоғары білімнің үш сатысынан  ткен, 

қазіргі тілмен айтқанда сапалы маман-

мын. Иә, менің замандастарымның 

арасында ескі жүйеде ғылымға барып 

аспирантурада білім алған таныстарым-

нан  згешелігім сол, мен жаңа жүйеде 

білім алуға талпындым, оның барлық 

мүмкіндіктерін пайдалануға тырыстым. 

PhD докторантураға мақсатты негізде 

түсіп, зерттеумен айналыстым. Себебі, 

мен  зімді саналы түрде ХХІ ғасырдағы 

жаңа Қазақстанның азаматы сезінемін.

Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

Президенті Н. . Назарбаев интел-

лектуалды ұлтты қалыптастырудың 

үш аспектісі ретінде білім, ғылым 

және инновацияны дамытуды атап 

тті. Елбасымыздың бастамасымен 

қ а б ы л д а н ғ а н   И н д ус т р и а л д ы - и н -

новациялық дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы және Қазақстанда  ин-

теллектуалды ұлтты қалыптастыру 

бағдарламасы еліміздегі жоғары 

білім, ғылым саласында айтарлықтай 

ілгерілеулер мен озық реформалар-

ды жүзеге асыруға зор мүмкіндік 

берді. Аталмыш бағдарламалар ел 

тәуелсіздігінің екінші онжылдығында 

қабылданды. Бұдан  рбитін келесі кезең, 

осы бағдарламаларды орындауға кәсіби 

деңгейі жеткілікті мамандар қажеттігіне 

сұраныс туындайтыны орынды мәселе. 

(Жалғасы 8-бетте)


2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№4 (93)

29 маусым,

2012 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 2

СЪЕЗ

Д

28-29 маусымда Өскемендегі С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде ҚР химия және биология пәні 

мұғалімдерінің тұңғыш съезі болып өтті. Білім 

және ғылым министрлігінің бастамасымен өткен 

құрылтай «Мектептегі жаратылыстану-ғылыми 

білім беру: XXI ғасырдағы қоғам, ғылым және 

технология» тақырыбын қамтыды. 

Сіздер тамаша оқу орнында білім алып 

жүрсіздер. Бүгінде университет аталатын 

бұл оқу орыны о бастан-ақ баршамыздың 

алтын бесігіміз саналатын ауылда өскен 

қыздарымыздың алаңсыз оқып, білім алуы үшін 

ұйымдастырылып еді. Осы жылдарда мұнда 

мыңдаған білікті мамандар, ондаған даңқты 

ғалымдар мен өнер иелері өсіп жетілді.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,

ҚР Президенті

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ТҰҢҒЫШ 

СЪЕЗДІҢ БЕЛЕНДІ 

ҚАТЫСУШЫСЫ

Исторический факультет Казахско-

го государственного женского педаго-

гического института является одной из 

первых открывшихся еще в 1944 году. В 

связи со структурными изменениями в 

вузе 2007 году факультет был переиме-

нован на историко-экономический, а в 

2011 году на социально-гуманитарный 

факультет.

Факультет занимается подготовкой 

бакалавров по следующим направлени-

ям высшего профессионального образо-

вания:


- 5В011400 – История;

- 5В011500 – Основы права и эконо-

мики;

- 5В020300 – История;- 5В050100 – Социология;

- 5В050600 – Экономика;

- 5В050700 – Менеджмент;

- 5В050800 – Учет и аудит;

- 5В051000 – Государственное и мест-

ное управление;

- 5В090200 – Туризм;

- 5В090500 – Социальная работа.

Магистратура:

- 6М020300 – История;

- 6М050100 – Социология;

- 6М090500 – Социальная работа.

На факультете преподают 9 доктор-

ов наук, 41 кандидатов наук, 22 магистра 

наук и старших преподавателей. Среди 

которых заслуженный деятель РК, об-

ладатели государственных грантов «Луч-

Съезд Елбасы Н. .Назарбаевтың білім беру жүйесін 

жетілдіру бойынша қойған стратегиялық міндеттерін 

талқыға салу үшін елдің ең үздік ұстаздарының басын 

қосты. Онда педагогтар қазақстандық жаратылыстану 

саласындағы ғылыми білім беруді жетілдіру мәселелерін 

ортаға салып, индустриалды-инновациялық даму 

тетіктерін қарастырды. Съезд жұмысына президент 

әкімшілігі, премьер-министр кеңсесінің  кілдері, сена-

торлар мен мәжілісмендер, отандық және Ұлыбритания, 

Ресей, Корея, Франция, Германия, Кытай, Жаңа Зелан-

дия, Монғолия секілді шет елдердің жетекші ғалымдары, 

республикамыздың ЖОО басшылары қатысты.

Құрылтай жұмысына Елбасы Н. .Назарбаевтың 

арнайы құттықтау жолдауы бұл салаға деген үлкен 

қызығушылықты нақтылай түскендей. Білім және ғылым 

министрі Бақытжан Жұмағұлов: «Бүгінгі Елбасының 

атынан жолданған алғыс з Ұлт К шбасшысының білім 

саласы мен оқытушыларға деген ықыласының зор 

екенін аңғартып отыр. Елбасының білім және ғылым 

саласына к рсетіп отырған қолдауының арқасында 

еліміздегі білім жүйесі бүгінде жаңа сапа биігіне 

к терілді», – деп атап  тті. Одан әрі с зін жалғаған 

министр съезд арқалаған жауапкершіліктің аса мол 

екендігін жеткізді.

Маңызды бас қосуға Қыздар университетінен 

ректор Динар Н кетаева бастаған бір топ делега-

ция қатысып қайтты. Осы саланың қыр-сырын жетік 

білетін Динар Жүсіпәліқызы пленарлық мәжілісте 

«Педагогтардың қызметтік сауаттылығын қамтамасыз 

ету контекстіндегі биология және химия мұғалімдерін 

дайындаудың заманауи технологиялары мен әдістері» 

атты тақырыпта арнайы баяндама жасады. Ректор  з ба-

яндамасында университет ғалымдарының болашақ ма-

ман даярлаушы педагогикалық құрамның сапасын арт-

тыра отырып, биология және химия пән мұғалімдерінің 

қызметтік сауаттылығын қамтамасыз етудегі заманауи 

бағыттары мен инновациялық ізденістері туралы, 

болашақ мұғалімдерді сапалы даярлау үшін жасалып 

жатқан жұмыстар ж нінде айтып, съезд делегаттарын 

толғандырып жүрген  зекті мәселелерге тоқталды. 

- Химия және биология мұғалімдерінің І съезіне 

арналған кезектен тыс шығарылған біздің «Хабаршы» 

журналын университет оқытушы-профессорларының 

съезге арнаған шашуы деп атап  ткім келеді. Химия және 

биология пән мұғалімдерінің Республикалық І съезі 

еліміздің жоғары оқу орындарын ынтымақтастыққа 

шақырып, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, 

оқу әдістемелік құралдарды, жаңа технологияларды 

ендіруге және білім беру саласына жаңаша талаптар 

қояды деп сенеміз, - деп тұжырымдады.

Құрылтай жұмысына Қыздар университетінің де-

легациясы белсенді түрде атсалысқанын айта кету 

керек. Олар ғылыми-педагогикалық әлеуеті жоғары 

заманауи маман дайындау ісінде елеулі идеяларды 

ортаға салып, ұлтымыз бен ұрпағымыз үшін нәтижелі 

жұмыстар атқаруға қажетті алғышарттарды қабылдауға 

түрткі болды. Жиын қорытындысы бойынша ҚР химия 

және биология пәні мұғалімдерінің І съезінің қарары 

қабылданды.з тілшімізден

Тарих факультеті Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогтік институтының 

1 9 4 4   ж ы л ы   а ш ы л ғ а н   б а й ы р ғ ы 

факультеттерінің бірі. Факультет 2007 

жылы тарих-экономика факультеті, 

2011 жылы әлеуметтік-гуманитарлық 

факультеті болып қайта құрылды.

Факультет келесi дайындық бағыттар 

бо йынша т мендегі жоғары кәсіби бi-

лiм негізіндегі бакалавр мамандарын 

әзiрлейдi

:

- 5В011400 – Тарих;- 5В011500 – Құқық және экономи-

ка негіздері;

- 5В020300 – Тарих;

- 5В050100 –  леуметтану;

- 5В050600 – Экономика;

- 5В050700 – Менеджмент;

- 5В050800 – Есеп және аудит;

- 5В051000 – Мемлекеттік және 

жергілікті басқару;

- 5В090200 – Туризм;

- 5В090500 –  леуметтік жұмыс.

Магистратура бойынша:

- 6М020300 – Тарих;

- 6М050100 –  леуметтану;

- 6М090500 –  леуметтік жұмыс.

Факультетте 9 ғылым докторы, 41 

ғылым кандидаты, 22 ғылым магистрі 

және аға оқытушылар дәріс береді. 

Олардың ішінде ҚР еңбегі сіңген 

қайраткері, «ЖОО үздік оқытушысы» 

мемлекеттік грантының иегерлері, 

Ы.Алтынсарин, «ҚР-ның білім беру 

ісінің құрметті қызметкері» т с бел-

гілерінің иегерлері және университет 

к  лемінде тағайындалған Т.Рысқұлов, 

К.Нұр 


пейісов атындағы сыйақы 

иегерлері бар. 

Факультеттің ұйымдастыруымен 

жыл сайын «Нұрпейіс оқулары» аясын-

да халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция  теді. Университеттің 

«Хабаршы» ғылыми журналында фа-

культет бойынша тарих және эконо-

мика сериясы 2006 жылдан бастап 

шығарылады. Факультет бірнеше шетел 

ЖОО-ларымен тығыз байланыс жасай-

ды. 


Факультетке қарасты мамандықтар 

бойынша үздік оқитын және әлеуметтік 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

жағдайы т мен студенттерге президент-

тік шәкіртақы, университет бекіткен 

– Д.Қонаев, Б.Момышұлы, А.Асқаров 

атындағы арнайы шәкіртақылар таға-

йындалған. 

Жас ғалымдар даярлау мақсатында 

ғылыммен айналысқысы келетін 

студенттер үшін т мендегідей үйірмелер 

жұмыс жасайды:

«Экономист»;

• 

«Жас тарихшы»;• 

«Заң және экономика»;

• 

« леуметтанушы»• 

Факультет студенттері республи-

ка к леміндегі түрлі байқаулар мен 

олимпиадаларға қатысып жүлделі 

орындарға ие болып жүр. 

Факультетте студенттердің білім 

алуына,  з бетінше ғылыми бағытта 

жұмыс жасауына жан-жақты жағдай 

жасалынған. Мәселен, ҚР ҰҒА 

академигі К.Н.Нұрпейісұлы атындағы 

дәрісхана, 2 интерактивті тақтамен 

жабдықталған кабинет, қашықтықтан 

білім алуға мүмкіндік жасалған 

мультимедиалық кабинеттер және 

т.б. бар. Студенттер тәжірибе алмасу 

мақсатында академиялық ұтқырлық 

бойынша Қазақстанның басқа да уни-

верситеттері мен ағылшын тілін жетік 

меңгерген студенттерге шетелге барып 

оқуға мүмкіндіктер жасалынған. 

Студенттердің мәдени танымын 

жетілдіруде, салауатты  мір салтын на-

сихаттауда факультет бойынша түрлі 

іс-шаралар, кездесулер, Студенттердің 

зін- зі басқару жұмыстары жүргізіледі. 

Факультет бойынша студент-декан, 

студенттер кеңесі, деканат ғылыми 

кеңесінің мүшелері сайланған. Бұл 

студенттер оқу үдерісі, тәрбие және 

ғылыми жұмыстарға студенттердің бел-

сене қатысуына үлестерін қосуда.

2009-2010 оқу жылы қарсаңында 

уни верситетімізде соңғы үлгідегі тоғыз 

қабатты Студенттер үйі ашылып, ол 

факультетіміздің еншісіне берілді. Онда 

білім алуға барлық жағдай жасалған. 

Оқу залдары компьютермен, интер-

нетпен жабдықталған, тренажер залы, 

теледидар залы, сұлулық салонымен 

қамтамасыз етілген.

ший преподаватель ВУЗа», обладатели 

нагрудных знаков «Почетный работник 

образования РК», И.Алтынсарина, а 

также обладатели внутривузовских пре-

мий имени Т.Рыскулова, К.Нурпеисова.

Силами факультета ежегодно 

проводится международная научно-

практическая конференция «Нурпеи-

совские чтения». С 2006 года в «Вестни-

ке» университета выходит серия истории 

и экономики. Преподаватели факультета 

тесно сотрудничают с несколькими ино-

странными вузами. 

Отличникам образования и студен-

там с низким социальным положением 

назначаются Президентская стипендия, 

специальные внутривузовские стипен-

дии имени А.Асанбаева, Б.Момышулы,  

Д.Конаева. 

Желающим заниматься наукой сту-

дентам на факультете организованы и 

работают следующие кружки:

«Экономист»

• 

«Молодой историк»• 

«Закон и экономика»

• 

«Социолог»• 

Студенты факультета участвуют и за-

нимают призовые места на различных 

конкурсах и олимпиадах на республи-

канском уровне.

На факультете созданы все условия 

студентам для получения знаний, для 

самостоятельной работы в научном на-

правлении. Имеются лекционный каби-

нет имени академика НАН Республики 

Казахстан К.Н.Нурпеисова, 2 кабинета 

оснащенных интерактивными досками, 

мультимедийные кабинеты с возмож-

ностями для дистанционного обучения 

и др. В целях обмена опытом в рамках 

академической мобильности студентам 

созданы условия обучения в других вузах 

Казахстана и студентам владеющих ан-

глийским языком – в зарубежных вузах. 

В целях совершенствования культур-

ного познания студентов и пропаганды 

здорового образа жизни на факультете 

проводятся различные мероприятия и 

встречи. 

На факультете действует студенче-

ское самоуправление. На факультете 

работают студенческий декан, предсе-

датель студенческого совета, члены уче-

ного совета факультета, которые вносят 

свою лепту в повышение активного уча-

стия студентов в учебном процессе, вос-

питательной и научной работе.

2009-2010 учебном году в универси-

тете был открыт девятиэтажный «Сту-

денческий дом». Гостиничного типа 

«Студенческий дом» был передан в ис-

пользование нашему факультету.  В 

«Студенческом доме» созданы все усло-

вия для получения качественных зна-

ний. Учебные залы оснащены компью-

терами, подключенными к интернету, 

тренажерные залы, телевизионные залы, 

салоном красоты.


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№4 (93)

29 маусым,

2012 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 2

Ұлттық тәлім-тәрбие мен ақыл-

парасат ордасы Қыздар мемлекеттік 

университетінің ұжымы  ХХІ ғасырды 

ұлт мерейін әлемдік өркениет 

шыңына шығаратын адал ұрпақ 

тәрбиелеу жолындағы, істеріңізге 

Алла жар болсын!

Мұхтар Құл-Мұхаммед

История факультета естествознания тесно 

связана с историей Казахского государственно-

го женского педагогического института, кото-

рый был основан в 1944 году в переломный пе-

риод Великой Отечественной войны.  В струк-

туре факультета функционирует 4 достаточно 

хорошо оснащенных кафедр:

1. Кафедра биологии; 

2.  Кафедра химии;

3. Кафедра географии;

4.  Кафедра экологии.

Миссия факультета: Создание условий для 

реализации прав граждан на непрерывное об-

разование в сфере высоких технологий, эконо-

мики и образования. Подготовка мобильного, 

конкурентоспособного выпускника, готового 

к инновационной творческой самореализации, 

обладающего чувством ответственности. 

Учебные планы факультета естествознания 

предусматривают качественную подготовку 

специалистов в области биологии, экологии, 

географии и химии. В настоящее время обуче-

ние студентов на факультете естествознания 

происходит по семи специальностям бака-

лавриата: 5В011200-химия, 5В060600-химия, 

5В060800-экология, 5В011300-биология, 

5В060700-биология, 5В011600-география, 

5В060900-география. Бакалавр может продол-

жить образование в рамках специальностей в 

магистратуре: 6М060600-химия, 6М011200-

химия


6М011300-биология, 6М060900-география.

2000 года деканом факультета является 

д.х.н., профессор Б.М. Бутин.  Под его руко-

водством факультет достиг значительных вы-

сот в учебной и научной сфере. Профессорско-

преподавательский состав факультета отличает 

высокая остепененность кадров и их профес-

сионализм. О трудолюбии и энтузиазме препо-

давателей факультета свидетельствует огромное 

количество изданных ими работ.

Лабораторные и лекционные аудитории фа-

культета оснащены передовыми оборудования-

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Жаратылыстану факультетінің негізі 

Ұлы Отан соғысының шешуші кезеңдерінде 

1944 жылы қаланған Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық институтының та-

рихымен тығыз байланысты. Факультет 

құрылымында жан-жақты қамтылған 4 ка-

федра жұмыс істейді:

1.Биология кафедрасы; 

2.Химия кафедрасы;

3.География кафедрасы; 

4.Экология кафедрасы.

Факультет миссиясы: Білім беру, эко-

номика, жоғары технология  аясындағы 

азаматтардың үздіксіз білім алу құқығын 

жүзеге асыруға жағдай жасау. Бәсекеге 

қабілетті, ұтқыр, шығармашылық жаңа-

шылдыққа дайын, жауапкершілігі жоғары 

маман дайындау.

Жаратылыстану  факультетінің оқу 

жоспарлары биология, химия, геогра-

фия, экология саласында сапалы, жоғары 

білікті мамандар даярлауды қарастырады. 

Қазіргі уақытта факультетте студенттерді 

жеті мамандық бойынша оқыту жүзеге 

асырылуда. Олар: 5В011200-химия, 

5В060600-химия, 5В060800-экология, 

5В011300-биология, 5В060700-биология, 

5В011600-география, 5В060900-география 

мамандықтары. Бакалавр мамандар  з 

білімдерін т мендегідей мамандықтар 

бойынша магистратурада жалғастыра 

алады: 6М060600-химия, 6М011200-

химия, 6М011300-биология, 6М060900-

география.

2000 жылдан бастап факультетті х.ғ.д., 

профессор Б.М.Бутин басқарып келеді. 

Болат Мәжекенұлының жетекшілігімен 

факультеттің ғылым мен білім саласын-

дағы жетістіктері айтарлықтай жоғары 

деңгейге жетті. Факультеттің оқытушы-

профессорлар құрамы жоғары ғылыми 

әлеуеті мен кәсіптік құзіреттілігі жағынан 

ерекшеленеді. Олардың еңбек сүйгіштігі 

мен жігерлілігіне кең к лемде жарық к ріп 

отырған еңбектері дәлел.

Факультеттің зертханалық және 

дәрістік б лмелері ғылым мен білім 

саласындағы озық құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етілген. Студенттердің 

оқу-дала тәжірибелік сабақтары үшін, 

Ал 


маты облысының к ркем аймақ-

тарында орналасқан агробиостанция мен 

биологиялық стационарда барлық мүм-

кіндіктер жасалған. Мұнда студенттер тео-

риялық білімін бекітіп, табиғи жүйелерді 

дала жағдайында зерттеудің әдістемелерін 

меңгереді, зерттеу жұмыстары мен ғылыми 

шығармашылық дағдыларын дамытады.

Факультеттегі студенттер  мірі оқу, 

ғылыми зерттеу жұмыстарымен ғана 

шектеліп қоймайды.  рбір студент спорт 

пен мәдениет аясындағы  з таланттарын 

ашып, қоғамдық іс-шараларға араласа ала-

ды.


Факультетте студенттер кеңесі жұмыс 

істейді. Кеңестің негізгі мақсат-міндеттері 

студенттердің кәсіби білімін арттырып, 

жеке тұлға ретінде жан-жақты дамуына, 

әлеуметтік белсенділігінің қалыптасуына 

жағдай жасау.

Ж а р а т ы л ы с т а н у   ф а к у л ьт е т і н д е 

студенттердің әлеуметтік тұрмыс жағ-

дайларын жақсартуға тұрақты к ңіл б лініп 

отырады. Мемлекеттік грант негізінде 

білім алушыларға толықтай жатақханадан 

орын беріліп, әлеуметтік жағдайы т мен 

студенттерге баса назар аударылады. 

Жатақханада оқып, демалу үшін барлық 

жағдай жасалған. Оқу, демалыс залдары 

бар.


Факультет студенттерінің орындаған 

ғылыми зерттеу жұмыстары дәстүрлі түрде 

республикалық және халықаралық кон-

ференциялардан жүлделі орындар алып 

отырады. 2011-2012 оқу жылынан бастап 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің ректоры Д.Ж.Н кетаеваның 

б ұ й р ы ғ ы м е н   р е с п у б л и к а л ы қ   ж ә н е 

халықаралық конференциялар мен олимпи-

адалардан жүлделі орын алған студенттерге 

қаржылай сыйақы беру қарастырылған. Оқу 

үздіктеріне Президенттік және атаулы сти-

пендиялар тағайындалады.

Білім алушылардың жоғары сапалы 

дайындығын қамтамасыз ету мақсатын-

дағы факультеттің білім беру жүйесін 

дамытудың негізгі міндеті - әлемдік білім 

кеңістігіне кіру, Болон Декларациясы 

принциптерін жүзеге асыру шарттары бо-

лып табылады:

- Үздіксіз білім берудің к псатылы 

жүйесін жасау.

- Болон декларациясы ережелері 

негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру бағдар-

ламаларын енгізу.

- Білім алушылардың академиялық 

ұтқырлығын қамтамасыз ету.

- Оқытушылар, магистранттар, доктор-

анттар, студенттер алмасу арқылы сыртқы 

байланыстарды дамыту.

- Отандық және шетелдік серіктес-

термен бірлесе отырып оқу курстарын, 

бағдарламаларын, білім технологияларын 

жасап, жүзеге асыру.

- Мамандардың дипломдары мен 

біліктілік сипатының бәсекеге қабілет-

тілігін арттыру.

Қазіргі таңда жаратылыстану факуль-

тетінің оқытушы-профессорлар құрамы 

здерінің қызмет аясын жан-жақты да-

мытып, шығармашылық мүмкіндіктерін 

жарқын болашаққа ұмтылуға жұмсауда.

ми в отрасли науки и образования. Для учебно-

полевых занятий созданы прекрасные условия 

в агробиостанций и биологическом стациона-

ре, которые находятся в живописных районах 

Алматинской области. Здесь же студенты за-

крепляют теоретические знания, овладевают 

методикой полевых исследовании природных 

систем, развивают навыков исследовательской 

работы и научного творчества.  

Жизнь студентов на факультете не ограни-

чивается учебной и научно-исследовательской 

деятельностью. Каждый студент имеет возмож-

ность раскрыть свои таланты в спорте или в 

культурных мероприятиях, и даже стать участ-

ником волонтерского движения.

На факультете функционирует студенче-

ский совет, который помогает создать макси-

мально благоприятные условия для оптимиза-

ции процесса профессионального образования 

студентов,  привлечения студентов к научно-

исследовательской работе, всестороннего 

развития личности студента, формирования 

социально-активной позиции студента.

Факультет естествознания  постоянно за-

ботится об улучшении социально-бытовых 

условий для студентов. Стремится обеспечить 

местом в общежитии всех нуждающихся. Для 

обучающихся по бюджету это правило выпол-

няется полностью, для обучающихся по догово-

ру предоставляет общежитие при наличии сво-

бодных мест. В общежитиях созданы все усло-

вия для жизни, учебы и отдыха. Есть читальные 

залы,  комнаты отдыха. 

Научные исследования выполняемые сту-

дентами факультета, традиционно занимают 

призовые места в республиканских и между-

народных конференциях.  2011-2012 учебного 

года по приказу ректора Казахского государ-

ственного женского педагогического универ-

ситета  Д.Ж.Нукетаевой, студенты, занявшие 

призовые места на научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах поощряются денеж-

ными премиями. Студентам отличникам на-

значаются президентская и именные стипен-

дии.

Основная цель факультета интеграция в мировое образовательное пространство как 

условие реализации принципов Болонской Де-

кларации:

-  Создание многоуровневой системы не-

прерывного образования.

-  Внедрение программ организации учеб-

ного процесса на основе положений Болонской 

декларации.

- Обеспечение академической мобильно-

сти обучающихся.

-  Развитие внешних связей путем обмена 

преподавателями, магистрантами, докторанта-

ми, студентами. 

-  Разработка и реализация совместных с 

отечественными и иностранными партнерами 

учебных курсов, программ, образовательных 

технологий.

- Обеспечение конкурентоспособности 

дипломов и квалификационных характеристик 

специалистов.

  В настоящее время весь коллектив фа-

культета естествознания усиленно трудится над 

совершенствованием всех сфер деятельности, 

полон творческих сил и настроен на позитив и 

перспективу.


4

4

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№4 (93)

29 маусым,

2012 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 2

Бұл той – қазақ халқының Ұлы тойларының 

бірі. Бұл институт қазақ қыздарының ақ отауы, 

алтын ордасы болды. Осы института қазақтың 

талай қызметтегі ұлы ұстаздары, белгілі, көрнекті 

мемлекет қайраткерлері болды. Бұл институт 

мәңгі жасасын. Бұл институтқа Қыз Жібек есімі 

немесе 20-ғасырдағы атақты әйелдердің бірінің 

есімі берілсін.
жүктеу 11.95 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет