Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, 38жүктеу 0.83 Mb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата08.02.2017
өлшемі0.83 Mb.
#2391
1   2   3   4   5   6   7   8   9

В ПЕРИОДИЧЕСКУЮ 

СИСТЕМУ МЕНДЕЛЕЕВА 

ОФИЦИАЛЬНО ЗАПИСАЛИ 

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТА

Четыре сверхтяжелых элемента 

(обладающие свойством очень бы-

строго распада на более легкие) были 

синтезированы между 2002 и 2010 

годами японскими, российскими и 

американскими командами ученых. 

Заявку о присвоении имени этим эле-

ментам стороны направили в июне 

этого года. Спустя пять месяцев рас-

смотрения этого дела комиссия при-

няла положительное решение.

Откуда пошли эти названия? Все 

очень просто. Японские исследовате-

ли, создавшие 113 элемент Нихоний, 

дали ему такое название от слова 

«нихон», что на японском языке оз-

начает «Япония». Элемент Московий 

с порядковым номером 115 получил 

свое имя в честь столицы России. Что 

касается 118-го элемента, Оганесона, 

назван он был в честь знаменитого 

физика-ядерщика и академика РАН 

Юрия Цолаковича Оганесяна, являю-

щегося, помимо прочего, соавтором 

открытия многих тяжелых элемен-

тов таблицы Менделеева. Ученые 

Ок-Риджской национальной лабора-

тории, также помогавшие в открытии 

115-го элемента и лично открывшие 

117-й элемент, получивший название 

Теннессин, назвали его в честь своего 

родного штата Теннесси.

IN MENDELEEV’S PERIODIC 

SYSTEM FOUR NEW ELEMENTS 

WERE OFFICIALLY RECORDED 


H E A R T

 MAGAZINE  

| 5´ 2016

22

ТҰЛҒА/ПЕРСОНА/PERSONҒАЗИЗ ҚАБЫЛТАЙҰЛЫ МАҒЗҰМОВ

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  АТАҚТЫ 

ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ БІРІ 

Мағзұмов Ғазиз Қабылтайұлы 

1949 жылдың 2-ші қаңтарында Қа-

рағанды облысында дүниеге кел-

ген. 1972 жылы Қарағанды мем-

лекеттік медициналық институтын 

«Емдеу ісі» мамандығы бойынша 

тәмамдады. 

1972 жыл мен 1978 жылдар аралығында интернатураны аяқтағаннан 

кейін дәрігер хирург болып қызмет атқарды, одан соң Ульянов ауданын-

дағы орталық аудандық ауруханының хирургия бөлімшесінің меңге-

рушісі болып жұмыс жасады.   

1978 жыл мен 1989 жылдар аралығында «Қарағанды қаласындағы 

облысаралық жүрек қантамыр хирургиясы бөлімшесінің» ангиохирург 

дәрігері болып қызмет атқарды, сонымен бір мезетте аспирантурада да 

білім алып жүрді.  

1982 жылы жүрек қантамыр хирургиясы тақырыбы бойынша И.М.Се-

ченов атындағы Бірінші Мәскеу медициналық институтында медицина-

лық ғылымдар кандидаты ғылыми атағын қорғап шықты. 

  1987 жылдан Қарағанды Мемлекеттік медициналық институтының 

госпиталдық хирургия кафедрасында еңбек етті. 

1989 жылы «Қарағанды қаласындағы облысаралық жүрек қантамыр 

хирургиясы бөлімшесінің» меңгерушісі болып тағайындалды.  

1992 жылдың қаңтарынан – Орталық және Солтүстік Қазақстан халқы-

на қызмет көрсететін «Қарағанды қаласындағы облысаралық жүрек қан-

тамыр хирургиясы орталығының» директоры қызметін атқарды. 

     Аталмыш орталық Қазақстан Республикасында жүрек қантамыр 

хирургиясы мәселелерімен айналыса бастаған алғашқы орталықтардың 

бірі саналады. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында-ақ осы орталықта 

туабітті және пайда болған жүрек науқастарын жасанды қанайналымы 

және гипотермия шарттарында оперативті ота жүргізу орындалатын. Ол 

кезеңде Қазақстанда жүрек хирургиясымен екі орталық қана айналыса-

тын. Олар «А.Н.Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығы» 

және біздің орталық.   

    Осы жылдар шегінде, 1994 жылдан 2000 жылдар аралығында 

«Ашық жүрек» бағдарламасы аясында американдық клиникалармен 

тығыз қарым қатынас орнатылды. Американдық кардиохирургтармен 

бірігіп туабітті және пайда болған жүрек науқастары жағдайларында 

ашық жүрекке ота жүргізілді. Коронарлық артерияларға аортокоронар-

лық шунттеу бойынша алғашқы оталар жүргізілді. 

     2005 жылдың қыркүйегінде орталық негізінде «Облыстық кардио-

хирургиялық орталық» құрылып, ол облыстағы кардиология және карди-

охирургиялық қызметті біріктірді. 2005 жыл мен 2012 жылдар аралығын-

да орталыққа басшылық жасап, аталған мезетте орталықтың кеңесшісі 

болып табылады. 

«Менің таңдауыма оның 

үстіне халықтың жүрек 

және қантамыр аурулары-

ның әсерінен қаза болып не 

мүгедекке айналу көрсет-

кіштерінің жоғары болуы да 

әсер етті. Осынау жағдайды 

түзетуге барымды салуға бел 

будым».


www.heartcenter.kz

H E A R T

 MAGAZINE KAZAKHSTAN  

| 5´2016 23

– Ғазиз Қабылтайұлы неліктен сіз 

медицина ғылымындағы аса күрделі 

бөлімдердің бірі саналатын кардиохи-

рургияны таңдадыңыз? 

– Еңбек жолымды алғаш бастаған ме-

зетте, хирургия қызметін атқара жүріп, ме-

дицинаның осы саласының қаншалықты 

қажет екендігін, оның даму мүмкіндіктерін 

түсінетінмін. Менің таңдауыма оның үстіне 

халықтың жүрек және қантамыр аурула-

рының әсерінен қаза болып не мүгедекке 

айналу көрсеткіштерінің жоғары болуы да 

әсер етті. Осынау жағдайды түзетуге ба-

рымды салуға бел будым. 

– Алғаш рет дүрсілдеген жүректі  

қолыма алғанда, өмірімді осы қыз-

метпен мәңгілікке жалғастыруға 

шешім қабылдадым. 

– Ғазиз Қабылтайұлы, өзіңіз басшылық 

ететін Қарағанды облыстық кардиохирур-

гиялық орталықта жүргізіліп жатқан кли-

никалық жұмыс туралы айтып өтсеңіз?

– Бүгінде «ОКО» жалпы алғанда Рес-

публикадағы халыққа көмек көрсететін 

арнайы жасақталған, жоғары дәрежелі 

кардиологиялық, кардиохирургиялық же-

текші клиникалардың бірі болып табыла-

ды. 

«ОКО» заманауи, жоғары техноло-гиялы медициналық құралдармен жаб-

дықталған. Италия, Израиль, Германия, Ре-

сей, Польша мемлекеттерінде дайындық 

курстарынан өткен орталық мамандары 

жүрек қантамыр аурулары бар науқастар-

ды емдеуде алдыңғы қатарлы технология-

ларды енгізуде. 

Елдегі медициналық орталықтардың 

алғашқыларының бірі болып «ОКО» 2010 

жылдың қазан айында МС ИСО 9001-2008, 

СТ РК НИСО 9001-2009 талаптарына сай 

екендігі растайтын сертификатты иеленді. 

Кейбір жоғары мамандандырылған кар-

диохирургиялық көмек көрсету түрлері 

бойынша ОКО Қазақстан республикасын-

да жетекші орында екендігін де айта кету 

керек. 

ОКО-да жылына жүрекке 1800 ота жа-салады, оның ішінде 700-дей ота жасанды 

қанайналым жағдайында жасалады (аор-

токоронарлық шунттеу, жүректің туабітті 

және пайда болған науқастарын емдеу 

және т.б.). 

Орталықта күрделі коронарлық 

синдромы бар науқастарға жоғары 

 

маманда н дырылған ургентті көмек көр-сету қызметі ұйымдастырылған (барлығы 

2800-ден астам коронарография жүр-

гізіледі, оның ішінде 1200-ден астамы 

күрделі миокард талмасы жағдайындағы 

коронарлық артерияларды стенттеу болып 

табылады). 

Күрделі қантамыр патологиясы бар на-

уқастарға тәулік бойғы көмек көрсетіледі, 

перифериялық артерияларға 2000-нан 

астам ашық және эндоваскулярлы оталар 

жасалады.  ОКО Республика бойынша ми-

дың созылмалы қантамырларының науқа-

сы анықталған ұйқы артерияларын стент-

теу бойынша жетекші орынды иеленеді. 

2010 жылы «ОКО-да» электрофизиоло-

гиялық лаборатория ашылды, клиниканың 

аритмолог мамандары алыс және жақын 

шетел мемлекеттерінде дайындықтан өтті. 

Барлығы 150-ден  астам электрофизиоло-

гиялық зерттеулер мен радиотолқынды 

абляциялар орындалады, электрокарди-

остимуляторлардың 120-ға тарта имплан-

тациялары орнатылды, аталған мезетте 10 

кардиовертер-дефибрилляторлар орна-

тылған.

2011 жылы «ОКО-да» жаңа туылған шараналардың, бір жасқа дейінгі бала-

лардың туабітті жүрек науқастарын емдеу 

мақсатында балалар кардиохирургиясы 

бөлімі ашылды, жыл сайын орталықта туа 

бітті жүрек патологиясы бар балаларға 

200-ден астам оталар жүргізіледі. 

– Аймақтық кардиохирургияны да-

мыту ісі қандай деңгейде?

– 

Жаңа жан сақтау және ота бло-гын іске қосқаннан бастап орталықтың 

жүргізілетін оталар санын көбейту, на-

уқастардың отаға дейінгі және отадан кей-

інгі күтімін жақсарту мүмкіндіктері ұлғая 

түсті. Жыл сайын орталықта жүрек пен 

қантамырларға 5000-нан астам ота жаса-

лады,  оның ішінде 700-дей ота жасанды 

қанайналым жағдайында жасалады (аор-

токоронарлық шунттеу, жүректің туабітті 

және пайда болған науқастарын емдеу 

және т.б.)

– Медицинаның болашағын қалай 

елестетесіз? Өз тәжірибеңізде нені 

пайдаланғыңыз келеді?

Медицинаның болашағы – бұл миниин-

вазивті хирургия, адам ағзасына мейлінше 

аз хирургиялық әсер ету жағдайында тама-

ша нәтижелерге қол жеткізу дер едім. 

Өзіміздің және шетелдік әріптес-

теріміздің тәжірибелерін пайдалана оты-

рып, біз осы нәтижелерге қол жеткізуге ба-

рынша тырысатын боламыз. 

– Кардиохирургтердің дайындық дең-

гейі қаншалықты өзгерді. Сіз білім алған 

кезде осынау дайындық қандай деңгейде 

еді?  


– Әрине заманауи оташылардың 

 

қолында жоғары деңгейлі ота жүргізуге қажетті көптеген мүмкіндіктер бар. Жас 

мамандар жедел әрі тиімді түрде білім 

ала алады. Алайда тәжірибе, клиникалық 

сараптау мен хирургия негіздері туралы 

ешқашан ұмытпау керек. Осыны есте ұстай 

отырып, жаңа технологияларды енгізген 

жағдайда ғана сәйкес нәтижеге қол жет-

кізуге болады. Нағыз оташылардың мүм-

кіндіктері ешқашан шектелмек емес, олар 

кәсіби өмірінің ұзақтық шегінде әрдайым 

өсіп, дамып отырады.  

–  Әр дәрігердің қиындықта 

кеңесетін жетекшісі болады. 

Сіздің ұстаздарыңыз кім еді?

– Мен есімдері отандық ғана емес, ше-

телдік медицинаның да тарихына алтын 

әріптермен жазылған өз ісінің шынайы 

шеберлерімен бірге оқып, қызмет атқару 

мәртебесіне ие болдым. 

– Алдымен жалпы хирургия ісінің 

корефейі  Лохвицкий – медициналық 

ғылымдар докторы, жоғары дәрежелі хи-

рург, Қарағанды мемлекеттік медицина-

лық университетінің госпитальді хирургия 

кафедрасының профессоры (ҚММУ). Қа-

зақстан Республикасының еңбек сіңірген 

қайраткері, Қазақстан Республикасы меди-

циналық ғылымдар Академиясының құр-

метті академигі, халықаралық информати-

зация академиясының және Нью-Йорктің 

ғылымдар академиясының академигі.  

1990 жылдарымен атақты кеңестік 

және ресейлік кардиохирург – В.И Бура-

ковскийден тәлім алдым. Ол КСРО Меди-

циналық ғылымдар академиясының ака-

демигі (1978), А. Н. Бакулев атындағы жүрек 

қантамыр Институтының директоры болған 

(1966-1994).

Сол секілді мен А. В. Вишневский атын-

дағы хирургия институтында А.В Покров-

скийден тәлім алдым  – ол кезде ол кісі 

қантамырлар хирургиясы бөлімінің жетек-

шісі, атақты кеңес және ресей хирургы, ме-

дициналық ғылымдар докторы, профессор, 

Ресей медициналық ғылымдар академия-

сының академигі (1997), Ресейдегі ангио-

логтар мен қантамыр хирургтарының қоға-

мының президенті, қантамырлық хирургия 

бойынша Еуропалық қоғамның президенті 

(2000). 


Қазір Тараздағы «Кардиохирургия мен 

трансплантология ғылыми клиникалық 

орталығын басқаратын, тамаша отандық 

кардиохирург Жошыбаев Сейітханмен бір-

ге қызмет атқарып жүріп, үлкен тәжірибе 

алдым. 


1990 жылдың қарашасы мен 1991 

жылдың сәуірі аралығында мен Италияда, 

Милан кардиохирургиялық орталығында 

 

– профессор Педеферриден тәлім алдым. Бұл кеңестік дәрігерлердің шетелге алғаш 

шыққан саяхаты болатын. Сәл кейінірек, 

АҚШ-тағы, Денвер қаласының кардиохи-

рургиялық орталығының жетекшісі, про-

фессор Элиотпен танысу мүмкіндігіне ие 

болдым. 


–  Әр дәрігердің өмірінде есін-

де мәңгі сақталатын, ең күрделі 

жағдай болады дейді. Өзіңіздің 

осындай оқиғаңызбен бөлісе кет-

сеңіз?

 –  1995 жылы бізге Ақтау қаласынан  5 жас шамасындағы қыз баланы алып 

келді. Оның аса үлкен ісігі бар екен - ти-

мома, ол жоғары қуыс тамырды қысып тұр 

екен.  Қарау барысында беттің айқын ци-

анозы байқалды, аса қатты веналық сурет 

көрініп, іскен тамырлары соғып тұрды. Сә-

бидің басы оның құрдастарының басынан 

1,5-2 есе үлкен екен. Ісік трахеяны қысып 

тастаған. Жай қозғалғанның өзінде қыз 

тұншығып бара жатты. Жағдай аса ауыр 

еді, сәби біздің көз алдымызда үзіліп бара 

жатты. Сәбидің маған қарап, көзі мөлдіреп 

жылағаны есімде – «Құтқарыңызшы мені!». 

Осы көзқарасты мен көпке дейін ұмыта 

алмадым. Ол «Ағатай мен өмір сүре алам 

ба? Өліп бара жатқан сияқтымын» деді. 

Қатерге басымызды тіксек те, біз қызға ота 

жасауға шешім қабылдадық. Ол кезде біз-

де қажетті дәрілер мен сәйкес жағдаяттың 

өзі жоқ еді – 90-шы жылдар ғой. Барынша 

тапқанымызды ортаға салып, ақыры қызды 

ота үстеліне жатқыздық. Үлкен ісікті стер-

нотомды тесік арқылы кесіп алдық. Ісік та-

мыр пен аортаны түгел қаптап алған екен. 

Ісікті алып тастау оңай болмады, жабысып 

қалған бөліктері көп болғандықтан, кез кел-

ген шалт қимыл сәбидің өліміне алып келер 

еді. Ота 3 сағатқа созылды, әупірімдеп бәрі 

жақсы аяқталды. Отаның жасалғанына не-

бары 10-шы күн болғанда, біз сәбиді сап- 

сау күйінде үйіне қайтардық. Содан бері әр 

жылы ота жасалған күні ол анасымен бірге 

бізге келіп тұрады.   

–  Ғазиз Қабылтайұлы, жұмыс-

тан бос уақытта немен әуесте-

несіз? Сүйікті ісіңіз қандай? 

– Бос уақытымда аңшылықпен, балық 

аулаумен айналысамын. Жүзу мен жаяу 

жүргенді де жаным сүйеді.

–  Біздің оқырмандарымызға 

қандай тілек тілер едіңіз?

    Әлемдегі еш дәрігер сіздің өзіңіз 

секілді денсаулығыңызға күтім жүргізе ал-

майды. Әрбір өткен күн біздің жүрегіміз бен 

ағзамызға өз белгісін соғады. Дәрігер сізге 

аурумен күресуге, қайғының алдын алуға 

ғана қол ұшын соза алады. Денсаулығы- 

ңызды  күтіп, дер кезінде емделіңіз, салауат-

ты өмір салтын ұстаныңыз! 

– Әңгімеңізге рахмет!H E A R T

 MAGAZINE  

| 5´ 2016

24

ТҰЛҒА/ПЕРСОНА/PERSONГАЗИЗ КАБЫЛТАЕВИЧ МАГЗУМОВ

ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ–

Магзумов Газиз Кабылтаевич – один 

из самых известных врачей Казахстана, 

родился 2 января 1949 года в Караган-

динской области. В 1972 году окончил  

Карагандинский государственный меди-

цинский институт по специальности «Ле-

чебное дело». 

В период с 1972 по 1978 годы после прохождения ин-

тернатуры  работал врачом хирургом, а затем заведую-

щим хирургическим отделением в центральной район-

ной больнице Ульяновского района.   

С 1978 по 1989 годы работал врачом ангиохирургом  

«Межобластного отделения сердечно-сосудистой хирур-

гии  г.Караганды», параллельно учился  в аспирантуре. 

В 1982 году защитил ученую степень кандидата ме-

дицинских  наук Первого  Московского Медицинского  

Института имени И.М Сеченова, по теме сердечно- сосу-

дистой хирургии. 

  С 1987 года работал на кафедре Госпитальной хи-

рургии Карагандинского Государственного медицин-

ского института.  

С 1989 года стал заведующим отделением  сердеч-

ной хирурги «Межобластного отделения сердечно-сосу-

дистой хирургии  г. Караганды» 

С января  1992 года – директор «Межоб-

ластного центра сердечно-сосудистой хирургии 

 

г. Караганды,  который обслуживал  население  

Центрального и Северного Казахстана.  БЫТЬ ВРАЧОМ

«Было огромное желание 

изменить ситуацию к лучше-

му! А в первый раз, подержав 

сердце в руках, я понял, что  

хочу связать с этой профес-

сией всю свою жизнь!»

Данный центр был одним из первых, занимающийся 

вопросами сердечно-сосудистой хирургии в  Республике  

Казахстан. Уже тогда в 70-ые  в «МОДССХ»  проводились опе-

ративные вмешательства при врожденных и приобретенных 

пороках сердца в условиях искусственного  кровообращения 

и гипотермии.   На тот момент в Казахстане было только два 

центра, которые занимались сердечной  хирургией.  Это от-

деление кардиохирургии «Национального научного центра 

хирургии имени А.Н Сызганова» и Карагандинский област-

ной кардиохирургический центр.   

В эти же годы,  начиная с  1994 по 2000 годы по програм-

ме «Открытое сердце» проводилось тесное сотрудничество  

с американскими клиниками. Совместно с американскими 

кардиохирургами проводились операции на открытом серд-

це при  приобретенных  и врожденных  пороках сердца, на 

коронарных артериях проводились первые операции  аорто-

коронарного шунтирования. 

В сентябре 2005 года  на базе «МОДССХ»  был создан «Об-

ластной кардиохирургический центр», который объединил в 

себе всю кардиологическую и кардиохирургическую службу 

в области.  С 2005 по 2012 годы он руководил этим центром, 

на настоящий момент является Советником центра.


www.heartcenter.kz

H E A R T

 MAGAZINE KAZAKHSTAN  

| 5´2016 25

Газиз Кабылтаевич, почему Вы вы-

брали именно кардиохирургию - одну 

из самых сложных на сегодня разделов 

медицинской науки? 

– Еще в самом начале своего пути, за-

нимаясь хирургией, я  понимал, как вос-

требована это область медицины, какие 

дальнейшие перспективы ее развития. 

Моему выбору способствовали высокие 

показатели смертности и инвалидизации 

трудоспособного населения от сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Было огром-

ное желание изменить ситуацию к лучше-

му!

А в первый раз, подержав сердце в ру-ках, я понял, что  хочу связать с этой про-

фессией всю свою жизнь!

– 

Газиз Кабылтаевич, расскажите о клинической работе, проводимой  

в Карагандинском областном карди-

охирургическом центре, который Вы 

возглавляете?

    На сегодняшний день КГП «ОКЦ» 

является одной из ведущих клиник    по 

оказанию специализированной и высо-

коспециализированной кардиологиче-

ской, кардиохирургической помощи насе-

лению области и Республики в целом. 

КГП «ОКЦ» оснащен современным, 

высокотехнологичным медицинским обо-

рудованием. Специалисты центра, про-

шедшие обучение в Италии, Израиле, Гер-

мании, России, Польше, активно внедряют 

инновационные технологии в лечении 

больных с сердечно-сосудистой патологи-

ей. 


«ОКЦ» первым среди медицинских 

организаций области в октябре 2010 года 

был сертифицирован на соответствие тре-

бованиям МС ИСО 9001-2008, СТ РК ИСО 

9001-2009. Следует отметить, что по неко-

торым видам оказания высокоспециали-

зированной кардиохирургической помо-

щи ОКЦ занимает лидирующие позиции в 

Республике Казахстан.

В ОКЦ ежегодно проводится до 1800 

оперативных вмешательств на сердце, 

в том числе до 700 операций в условиях 

искусственного кровообращения (аорто-

коронарное шунтирование, коррекция 

приобретенных и врожденных пороков 

сердца и др). 

В центре организована ургентная вы-

сокоспециализированная помощь боль-

ным с острым коронарным синдромом 

(всего проводится  более 2800 коронаро-

графий из них  более 1200 стентирований 

коронарных артерий на остром инфаркте 

миокарде). 

В круглосуточном режиме оказывает-

ся помощь больным с острой сосудистой 

патологией, более 2000 открытых и эн-

доваскулярных операций на перифери-

ческих артериях.  ОКЦ лидирует в Респу-

блике по выполнению стентирований на 

сонных артериях больным с хронической 

сосудистой мозговой недостаточностью. 

В 2010 году  в условиях «ОКЦ» орга-

низована электрофизиологическая лабо-

ратория, в клиниках ближнего и дальнего 

зарубежья прошли обучение специали-

сты–аритмологи. Всего проводится  более 

150  электрофизиологических исследова-

ний и радиочастотных абляции, до 120 им-

плантаций электрокардиостимуляторов, 

на настоящий момент имплантировано 10 

кардиовертеров-дефибрилляторов.

В 2011 году в условиях «ОКЦ» отдельно 

организовано  отделение детской кардио-

хирургии, с целью хирургической коррек-

ции ВПС у новорожденных, детей до года, 

ежегодно проводится до 200 операций 

детям с ВПС. 

– 

На какой стадии находится ре-гиональное развитие кардиохирур-

гии?


– С принятием в эксплуатацию нового 

реанимационно- операционного блока 

перед центром открылись большие воз-

можности по увеличению обьемов прово-

димых операций, по повышению качества 

интраоперацииного и полсеоперационно-

го ведения пациентов. Ежегодно прово-

дится до 5000 оперативных вмешательств 

на сердце и сосудах,  в том числе до 700 

операций в условиях искусственного кро-

вообращения  (аортокоронарное шун-

тирование, коррекция приобретенных и 

врожденных пороков сердца и др). 

– 

Каким вы видите будущее меди-цины? Чем бы вы хотели воспользо-

ваться на своей практике?

Будующее медицины – это миниинва-

зивная хирургия, достижение прекрасных 

результатов при наименьшей хирургиче-

ской агрессии на организм человека. 

Мы будем работать над этим, внедряя 

технологии наших и зарубежных коллег.  

– 

Изменился ли уровень подготов-ки кардиохирургов сегодня? Каким он 

был, когда образование получали Вы?  

– Безусловно у хирургов настоящего 

времени большие возможности, имея 

 

в арсенале все необходимое для прове-дения операций высокого уровня. Быстро 

и эффективно обучаются молодые специ-

алисты. Но никогда нельзя забывать про 

опыт, про клиническое мышление и осно-

вы хирургии. Только помня об этом, вне-

дряя новые технологии можно добиться 

ожидаемого результата. Возможности хи-

рургов не ограничены, важен непрерыв-

ный профессиональный рост и развитие 

на  протяжении всей профессиональной 

деятельности.  

– 

У каждого врача всегда есть наставник, кто помогает в трудно-

стях. Кто же для вас стал таким учи-

телем?

Мне посчастливилось учиться и ра-ботать с такими мастерами своего дела, 

которые вошли с историю не только оте-

чественной , но и зарубежной медицины. 

В первую очередь это корифей общей 

хирургии Лохвицкий С.В.  – доктор меди-

цинских наук, хирург высшей категории, 

профессор кафедры госпитальной хи-

рургии Карагандинского государствен-

ного медицинского университета (КГМУ).  

Заслуженный деятель Республики Казах-

стан, почетный академик Академии ме-

дицинских наук Республики Казахстан, 

академик Международной академии ин-

форматизации и Нью-Йоркской академии 

наук. 

В 1990 годах я обучался у величайшего советского и российского  кардиохирурга 

– Бураковского В.И – Академик Академии 

медицинских наук СССР (1978), директора 

Института сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева (1966-1994).

Мне посчастливилось обучатся в Ин-

ституте  хирургии имени А. В. Вишневско-

го, у Покровского  А.В – тогда он был ру-

ководителем отделения хиурргии сосудов. 

величайшего советского и российского 

хирурга, доктора медицинских наук, про-

фессора, академика Российской акаде-

мии медицинских наук (1997), президента 

Российского Общества ангиологов и со-

судистых хирургов, президента Европей-

ского Общества по сосудистой хирургии 

(2000). 

Огромный опыт я получил совместно, 

работая с таким гениальным отчествен-

ным кардиохирургом как Жошибаев Сей-

тхан, который сейчас возглавляет «Науч-

но-клинический центр кардиохирургии 

 

и транспланталогии» в г. Таразе. С ноября 1990 по апрель 1991 года  

я обучался в Италии, в Миланском карди-

охирургическом  центре  – у профессора 

Педеферри. Это была первая поездка вра-

чей СССР за рубеж.  С 1994 по 2000 годы 

мне посчастливилось работать с  профес-

сором  Элиотом, руководителем кардихи-

рургического  центра города Денвер, США. 

– 

Говорят, что у каждого врача есть самый сложный за всю его прак-

тику случай – единственный, уни-

кальный, и его невозможно забыть. 

Поделитесь своим незабываемым 

 

случаем?


– В 1995 году к нам  привезли девочку 

5-ти лет, с города Актау. У нее была диагно-

стирована  огромная опухоль -  тимома, 

которая сдавливала верхнюю полую вену.  

При осмотре отмечался выраженный циа-

ноз лица, выступал усиленный венозный 

рисунок, пульсировали набухшие ярем-

ные вены. Голова ребенка была в 1,5-2 

раза больше чем у сверстников.  Опухоль 

сдавливала трахею. Она задыхалась при 

малейшем движении. Состояние было 

критическое, ребенок умирал на глазах. 

Я помню, как она смотрела на меня, пла-

кала и повторяла  – «Спасите меня!». Этот 

взгляд  я долго не мог забыть. Она сказа-

ла «Агатай,  я буду  жить? Я чувствую, что 

я умираю».   Очень сильно рискуя, мы 

взяли ее на операцию. При том,  что у нас 

тогда практически не было нужных ме-

дикаментов и условий – это были  90-ые 

годы. Мы подготовили все,  что смогли на 

тот момент найти и сделали эту операцию. 

Мы  удалили эту огромную  опухоль через 

стернотомный разрез.  Опухоль полно-

стью окутывала яремные вены и аорту. Мы  

с трудом ее мобилизовали, так как было 

очень много спаек, любое неверное дви-

жение, мог бы стоить нам жизни ребен-

ка. Операция длилась 3 часа, все прошло 

успешно. Буквально на 10-ые  сутки мы  

выписали ее домой абсолютно здоровой.  

С тех пор каждый год, в день операции она 

приезжала к нам с матерью. 

– 

Газиз Кабылтаевич, чем вы увле-каетесь в свободное время от рабо-

ты? Ваше хобби? 

– В свободное время я увлекаюсь охо-

той, рыбалкой. Очень люблю плавание и 

пешие прогулки.

– 

Ваши пожелания и советы на-шим читателям.

– Ни один врач в мире не сможет по-

заботиться о вашем здоровье так, как мо-

жете это сделать вы.  Каждый прожитый 

день оставляет свой отпечаток на сердце,   

в нашем организме.  Врач должен помо-

гать вам справиться с вашим недугом, 

вовремя уберечь от беды.  Берегите  свое 

здоровье занимайтесь профилактикой 

 

и ведите здоровый образ жизни! – 

Спасибо за приятную беседу!

– Спасибо!

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет