Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран, 38


IN ASTANA RARE NINE OPERATIONS FOR THEжүктеу 0.83 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата08.02.2017
өлшемі0.83 Mb.
#2391
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IN ASTANA RARE NINE OPERATIONS FOR THE 

TREATMENT OF COMPLEX PATHOLOGIES IN 

NEWBORNS WERE HELD

H E A R T

 MAGAZINE  

| 5´ 2016

14

МЕДИЦИНАЛЫҚ ШОЛУ/МЕДИЦИНСКИЕ ОБЗОРЫ/MEDICAL REVIEWSЕРЕВАНДА КОНГРЕСС 

ӨТКІЗІЛДІ

Конгресс жұмысына Армения, Ре-

сей, Беларусь, Қырғызстан, Украина, 

Өзбекстан, Тәжікстан, Молдавия, Қа-

зақстан, Грузия, Түркіменстан елдері-

нен келген 700-ден астам қатысушы 

белсенді атсалысты. 

Конгреске Жүрек орталығының 

атынан кеңес беру – диагностикалық 

бөлімшесінің меңгерушісі қатысты, ол 

қатысушылар назарына «Созылмалы 

жүрек ауруын емдеуде сол жақ қарын-

шаның жұмысын қамтамасыз ететін 

қосымша жабдықтар» атты баянда-

масын ұсынса, ересектерді қалпына 

2016 жылдың 10 және 11 қазанында Ереван 

қаласында кардиологтардың Еуразиялық 

ассоциациясының IV конгресі өткізілді

келтіру бөлімшесінің меңгерушісі 

«Жүректі ауыстырып салудағы орто-

топиялық әдіс – Қазақстан тәжіри-

бесінен» атты баяндамасын, интер-

венционды аритмология бөлімінің 

дәрігер-аритмологы «Аритмиясы бар 

науқастарды генетикалық тұрғыдан 

типтеу» атты баяндамасын ұсынды. 

Конгрестің ғылыми бағдарламасы 

аса қанықты болды. Бас-аяғы 2 күннің 

ішінде 12 ғылыми симпозиум өткізіліп, 

осы симпозиумдар барысында аса өзек-

ті тақырыптарды қозғап, белсенді пікірта-

ластар туындатқан 56 баяндама оқылды. 

Конгресс дәстүрге сай, жүрек-қан 

тамырлары ауруларын зерттеуші ға-

лымдар, дәрігер кардиологтар, кар-

диооташылар мен өзге де алуан са-

ладағы мамандардың басын қосты. 

Бұл патогенез мәселелері, жүрек-қан 

тамырлары ауруларының алдын алу 

бойынша әдістерді сан қырынан 

талқылауға мүмкіндік берді. 

Конгресс жұмысы аясында карди-

ологтардың Еуразиялық ассоциация-

сының кеңесі өткізіліп, онда келесі 

конгресті Қырғызстанда өткізу туралы 

Резолюция қабылданды. www.heartcenter.kz

H E A R T

 MAGAZINE KAZAKHSTAN  

| 5´2016 15

10 по 11 октября 2016 года в 

городе Ереване состоялся IV кон-

гресс Евразийской ассоциации 

кардиологов. 

В работе конгресса 

принимали активное участие более 

700 участников из Армении, России, 

Беларуси, Киргизии, Украины, Узбе-

кистана, Таджикистана, Молдавии, 

Казахстана, Грузии, Туркмении.

Центр Сердца представляли за-

ведующая консультативно-диагно-

стическим отделением с докладом 

«Вспомогательные устройства под-

держки левого желудочка в лечении 

терминальной сердечной недоста-

On 10 and 11 of October of 2016, the IV Congress of the Eurasian Association of 

Cardiologistsin was organised in Yerevan. More than 700 participants from Armenia, Russia, 

Belarus, Kyrgyzstan, Ukraine, Uzbekistan, Tajikistan, Moldova, Kazakhstan, Georgia, 

Turkmenistan took an active part in the Congress. 

Heart Center was represented by the head of the advisory and diagnostic department who 

presented the report on «Assistive devices that support the left ventricle in the treatment of terminal 

heart failure,» by the head of an adult rehabilitation department with a report «Orthotopic heart 

transplantation - the experience of Kazakhstan» and by the doctor-arrhythmologist of interventional 

arrhythmology department, who presented the report on «Genetic typing in patients with 

arrhythmias.»

The scientific program of the Congress was very rich. Within 2 days 12 symposiums were held in 

which 56 reports that were much in demand, and followed by active discussions were presented. 

Congress traditionally gathered all those interested in the problems of cardiovascular 

disease: scientists, practitioners cardiologists, cardiac surgeons and representatives of many 

other professions. This enabled them to discuss the pathogenesis, treatment and prevention of 

cardiovascular diseases from different perspectives . 

During the Congress there was a meeting of the Eurasian Heart Association, during which  

a resolution to hold the next Congress in Kyrgyzstan was adopted .

КОНГРЕСС 

В ЕРЕВАНЕ

точности», руководитель отдела кар-

диологии и реабилитации с докладом 

«Ортотопическая трансплантация 

сердца – опыт Казахстана» и врач- 

аритмолог интервенционной аритмо-

логии, который выступил с докладом 

«Генетическое типирование у пациен-

тов с аритмиями».

Научная программа конгресса 

была весьма насыщена. В течение 

2-х дней было проведено 12 научных 

симпозиумов, в рамках которых были 

представлены 56 докладов, которые 

были сильно востребованы и сопро-

вождались активными обсуждениями.

Конгресс традиционно собрал 

всех, кто интересуется проблемами 

сердечно-сосудистых заболеваний: 

ученых, практических врачей кардио-

логов, кардиохирургов и представи-

телей многих других специальностей. 

Это позволило с разных позиций об-

судить вопросы патогенеза, лечения 

и профилактики сердечно-сосудис-

тых заболеваний.

В рамках конгресса состоялось 

совещание Евразийской ассоциации 

кардиологов, в ходе которого была 

принята Резолюция о проведении 

следующего конгресса в Киргизии.

CONGRESS IN YEREVAN 


H E A R T

 MAGAZINE  

| 5´ 2016

16

25-26 октября 2016 года в городе Ниж-ний Новгород прошла IV Международная 

конференция Евразийской Ассоциации 

Терапевтов (ЕАТ). В рамках конференции 

были проведены лекции, мастер-классы 

от ведущих специалистов стран участниц 

ЕАТ. Ученые, врачи, медицинские специ-

алисты Казахстана, России, Кыргызстана, 

Армении, Швеции обсудили наиболее 

спорные и актуальные на сегодняшний 

день вопросы. Центр Сердца представлял 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ШОЛУ/МЕДИЦИНСКИЕ ОБЗОРЫ/MEDICAL REVIEWS

2016 жылдың 25-26 қазанында Ниж-

ний Новгород қаласында терапевт дәрі-

герлердің Еуразиялық Ассоциациясының 

(ЕАТ) IV Халықаралық конференциясы 

өткізілді. Конференция аясында дәрістер 

оқылып, ЕАТға мүше елдерден келген 

жетекші мамандар шеберлік сағаттарын 

ұсынды. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, 

Армения, Швеция елдерінен жиналған 

ғалымдар, дәрігерлер мен медицина ма-

мандары осы күні өзекті саналып отыр-

ған бірқатар мәселелердің түйінін табуға 

ТЕРАПЕВТ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТЕРАПЕВТОВ 

25-26 October of 2016, the IV 

International Conference of the Eurasian 

Association of Physicians (EAT) was 

organized in the city of Nizhny Novgorod. 

There were the lectures, master classes by 

leading experts of the member states of 

EAT at the conference . Scientists, doctors, 

medical specialists from Kazakhstan, Russia, 

Kyrgyzstan, Armenia, Sweden, discussed 

the most controversial and topical modern 

issues.The Heart Centre was represented by 

the head of the department of cardiology 

and rehabilitation, who gave a speech on INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF 

THERAPISTS 

руководитель отдела кардиологии и реа-

билитации с докладом «Мультидисципли-

нарный подход в лечении терминальной 

стадии ХСН».

В ходе пленарного заседания специ-

алисты ознакомились с методами про-

филактики и лечения пациентов с хро-

нической сердечной недостаточностью, 

артериальной гипертонией. Представили 

научно обоснованные программы, по 

оценке коморбидности, эффективности 

лечения, причин госпитализации и их ис-

ходов у пожилых людей и новые реалии 

профилактики старения. Данные про-

граммы позволят этим категориям граж-

дан продлить активное долголетие.

Мероприятие позволило обменяться 

опытом и объединить специалистов всех 

стран, для удобства конференция транс-

лировалась в онлайн режиме на все стра-

ны евразийского континента.

a theme «Multidisciplinary approach in the 

treatment of end-stage heart failure.» 

During the plenary meeting experts 

became familiar with the methods of 

prevention and treatment of patients 

with chronic heart failure and arterial 

hypertension. They were also presented 

scientifically based program to assess 

comorbidity, the effectiveness of treatment, 

the reasons for hospitalization and outcomes 

for the elderly people and the new realities 

of prevention of aging . These programs will 

allow these categories of people to extend 

active longevity. 

The event allowed the exchange of 

experiences and brought together specialists 

from all countries, for the convenience the 

conference was broadcasted online in all 

countries of the Eurasian continent.

тырысты. Конференцияға Жүрек орта-

лығынан қатысқан кардиология мен қал-

пына келтіру бөлімінің меңгерушісі жи-

налғандар назарына «Созылмалы жүрек 

ауруының терминалды кезеңін емдеуде 

мультидисциплинарлық әдісті пайдалану» 

атты баяндамасын ұсынды. Пленарлық 

отырыс барысында мамандар созылмалы 

жүрек ауруы, артериалды гипертониясы 

бар науқастармен жұмыс жүргізу және 

емдеудің алдыңғы лекті әдістерімен таныс-

тырылды. Қарт адамдардың коморбидтілі-

гін бағалау, емдеудің тиімділігі, оларды 

емханаға жатқызу себептері мен емдеу 

нәтижелері, сол секілді қартаюды баяула-

тудың жаңаша әдістері ұсынылған, ғылы-

ми тұрғыда негізделген бағдарламалар 

ұсынылды. Бұл бағдарламалар қарттардың 

белсенді өмір жасын ұзартуға септігін ти-

гізеді деп күтілуде. Шара мамандардың 

тәжірибе алмасып, өзара танысуына жол 

ашты, қолайлылық үшін конференция 

жұмысы еуразия құрлығының барлық ел-

дерінде онлайн режимде көрсетілді.


www.heartcenter.kz

H E A R T

 MAGAZINE KAZAKHSTAN  

| 5´2016 17

«НЕФРО-ЛИГАНЫҢ» 

КҮЗГІ КЕЗДЕСУЛЕРІ

Қазақстан, Ресей, Украина, Польша, Венгрия, Швеция мемлекеттерінен жиналған 

мамандар осы күні маңызды саналып отырған мәселелерді талқылады. Олардың қа-

тарында: трансплантация мен донорлық идеясын қоғам жадына жеткізу, ақпараттық 

акцияларды өткізу тәжірибесімен бөлісу, диализдегі мемлекеттік-жекелік әріптестік 

мәселелерін қарастырды, дәрілермен қамтамасыз ету мәселесі де талқыланды. Жүрек 

орталығы атынан конференция жұмысына қатысқан күрделі СЖА жұмыс бөлімінің ад-

министраторы «Трансплантациядан кейінгі белсенділік» атты баяндамасын ұсынды. Ба-

яндама қайта қалпына келтіруді жалғастыру және қабылдаушылардың спорт жаттығула-

рының бағдарламаларын зерттеуге арналды. Сол секілді ол ағза трансплантациясынан 

кейінгі науқастардың физикалық жағдайына спорттық белсенділіктің әсері жөніндегі көп 

жылдық зерттеулердің нәтижесін де ұсынды. Мұнда трансплантациядан кейін қабылда-

ушылардың физикалық белсенділігінің артуына спорттың маңыздылығының клиника-

лық, лабораториялық және инструменталды дәлелдері келтірілген.

Естеріңізге сала кетейік, трансплантация отасын бастан өткерген науқастардың 

«Өмір тынысы» қоғамдық ұйымы тарапынан 2017 жылы Испанияда өтетін Бүкіләлемдік 

спорттық трансплант ойындарына қатысуы мақсатында Қазақстан командасының World 

Transplant Games Federation ұйымына мүше болуы үшін белсенді жұмыс жүргізіліп жа-

тыр. 

11-13 қарашада Мо-сквада «НЕФРО-ЛИГАның 

күзгі кездесулері» атты 

IX конференция өтті. 

Бағдарлама аясында диа-

лиздегі және трансплан-

тациядан кейінгі нау-

қастардың физикалық 

белсенділігі мен спортқа 

арналған конференция 

ұйымдастырылды.ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 

«НЕФРО-ЛИГИ»

11-13 ноября в Москве состоялась IX конференция «Осен-

ние встречи НЕФРО-ЛИГИ». В рамках программы организована 

конференция, посвящённая физической активности и спорту 

пациентов на диализе и пациентов после трансплантации. 

Специалисты Казахстана, России, Украины, Польши, Вен-

грии, Швеции обсудили актуальные на сегодняшний день 

вопросы: продвижение идей трансплантации и донорства, 

поделились опытом проведения информационных акций, рас-

смотрели проблемы государственно-частного партнёрства в 

диализе, вопросы лекарственного обеспечения.

Центр Сердца представлял администратор по работе с тяже-

лой ХСН с докладом «Спортивная активность после трансплан-

тации». Доклад был о международном опыте по продолженной 

реабилитации и изучение программ спортивных занятий ре-

ципиентов. Также он рассказал о многолетних исследовани-

ях влияния спортивной активности на физическое состояние 

реципиентов после трансплантации органов, в которых были 

представлены клинические, лабораторные и инструменталь-

ные доказательства пользы физической активности после 

трансплантации.

Напомним, что Общественным объединением трансплан-

тированных больных «Өмір тынысы» ведется активная работа 

по вступлению в World Transplant Games Federation для уча-

стия команды Казахстана, как полноценной страны-участника 

во Всемирных спортивных трансплантиграх, который пройдет 

2017 году в Испании.

Moscow hosted the IX Conference of the «NEFRO LEAGUE 

Autumn meetings» on «November 11 to13. The program consisted 

a conference dedicated to physical activity and sports patients on 

dialysis and transplant patients.

Specialists from Kazakhstan , Russia, Ukraine, Poland, Hungary, 

Sweden, discussed the urgent issues of today: promoting the 

ideas of transplantation and donation, shared their experiences 

of information actions, considered the problems of public-private 

partnership in the dialysis, the issues of drug supply.

Heart Center was represented by an administrator of the 

department with severe CHF, with the report «Sport Activity 

after transplantation.» The report was about the international 

experience to continue rehabilitation and study of sports training 

program of the recipients. He also spoke about the results of many 

years of research of the impact of sports activity on the physical 

condition of the recipient after transplantation of organs, where 

he submitted clinical, laboratory and instrumental evidence of the 

benefits of physical activity after transplantation.

We would like to remind that the Public Association of 

transplanted patients’ Omir Tynysy «is actively working on joining 

the World Transplant Games Federation for the participation of 

teams of Kazakhstan, as a full participant country in the World 

transplantation sports, which will be held in 2017 in Spain.AUTUMN MEETING OF THE 

«NEFRO-LEAGUE»

H E A R T

 MAGAZINE  

| 5´ 2016

18

МЕДИЦИНАЛЫҚ ШОЛУ/МЕДИЦИНСКИЕ ОБЗОРЫ/MEDICAL REVIEWSЖүрек орталығында мемлекеттік бюджеттік бағдарлама аясында 

медбикелерге арналған шеберлік кластары өтіп жатыр. Израильдік 

мамандар Элла Мюллер и Маша Божко (медбике қызметі бойынша 

нұсқаушылар) медбике қызметі бойынша «Кардиологиялық және 

кардиохирургиялық ауытқулар байқалған науқастарды емдеу мен 

күтудегі жаңашыл әдістер» тақырыбында тәлімгерлік жасау үшін  

арнайы келген.

Медбикелердің күнделікті қызметтерінің ең бастысы науқастар-

дың денсаулығын бақылау мен күйін байқау болып табылады. На-

уқастардың әрекеттерін бақылап, әр сөзіне құлақ асу үздіксіз про-

цесс екендігі айқын. Ұзақ уақыт бойы науқас жағдайын бақылауға 

алатын медбикелердің жадында алуан түрлі сұрақтар туындауы  

мүмкін. Шеберлік сағаты барысында олар осы сұрақтарды маман-

дардан сұрауға мүмкіндік алды.

Семинар аясында мамандар өз білгендерімен бөлісіп, қойылған 

сұрақтарға өз тәжірибелеріне сүйене отырып жауап берді. Бұл аса 

жауапты іс, өйткені өз сұрағына жауап алған медбике одан әрі  

науқас күйін жоғары деңгейде бақылауға тырысатын болады.

Аталмыш шеберлік класы тыңдармандар тарапынан жоғары 

бағаға ие болды.МЕДБИКЕ ҚЫЗМЕТІ 

БОЙЫНША ТӘЛІМГЕРЛІК

www.heartcenter.kz

H E A R T

 MAGAZINE KAZAKHSTAN  

| 5´2016 19

МЕДИЦИНАЛЫҚ ШОЛУ/МЕДИЦИНСКИЕ ОБЗОРЫ/MEDICAL REVIEWS

В рамках государственной бюджетной программы в Центре Сердца про-

ходит мастер-класс для медицинских сестер.

Специалисты из Израиля Элла Мюллер и Маша Божко (инструкторы по 

сестринскому делу) приехали к нам с целью проведения менторства по сес-

тринскому делу на тему «Инновационные методы в уходе и лечений пациен-

тов с кардиологической и кардиохирургической патологией».

Одним из основных действий медсестер на практике является наблю-

дение и оценка состояния здоровья пациентов. Наблюдение за поведени-

ем и внимание к словам пациента процесс непрерывный. Длительно осу-

ществляя наблюдение и оценку, медицинские сестры могут сталкиваться с 

вопросами, с которыми они поделились в семинаре. В рамках семинара 

менторы охотно делились знаниями, отвечая на все вопросы «из практики». 

Ведь вопрос, поставленный медсестрой, ставит и новую задачу – как повы-

сить качество ухода.

Данный мастер-класс вызвал искренний интерес у слушателей.

МЕНТОРСТВО ПО 

СЕСТРИНСКОМУ 

ДЕЛУ

Under the state budget program at the Center for Heart master 

class for nurses was held.

Experts from Israel Ella Muller and Masha Bozhko (instructors 

in nursing) came to us for the purpose of mentoring in nursing.

One of the main actions of nurses in practice is the observation 

and assessment of patients’ health. Observing the behavior 

and attention to the words of patient is a continuous process. 

Monitoring and evaluating patients’ health for a long time, nurses 

can deal with issues that they shared in the seminar.

As part of the workshop mentors shared their knowledge, 

answering to all questions «from their own practice.» After all, the 

question posed by a nurse is the quality of care.

This workshop has caused genuine interest among the 

audience.

MENTORING  

FOR NURSING


H E A R T

 MAGAZINE  

| 5´ 2016

20

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАҢАЛЫҚТАР/НОВОСТИ ИННОВАЦИИ/INNOVATION  NEWSЕнді мектеп оқушылары Менделеевтың периодикалық кестесін төрт жаңа элементті қосып 

оқитын болады. Осынау жаңа элементтерді ресми түрде тану мәселесі 2015 жылдың желтоқса-

нында шешілген болатын. Халықаралық теоретикалық және қолданбалы химия қоғамы жақында 

реттік нөмірлері 113, 115, 117 және 118 деп белгіленген элементтердің ресми атаулары туралы 

бұйрықты бекітті.

Бұрын Унунтрий (113), Унунпентий (115), Унунсептий (117) және Унуноктий (118) атауларымен 

белгілі элементтер енді сәйкесінше Нихоний (Nh), Московий (Mc), Теннессин (Ts) және Оганесон 

(Og) деп аталатын болады.

Осынау салмағы аса ауыр төрт элемент (тез арада әлдеқайда жеңіл элементтерге ыдырай 

алатын қасиетке ие) 2002 мен 2010 жылдар аралығында жапондық, ресейлік және американ-

дық ғалымдардың бірлесе әрекет етуінің нәтижесінде синтезделген болатын. Бұл элементтерге 

атау беру туралы өтінішті ғалымдар қоғамға осы жылдың маусымында жолдапты. Бес ай бойы 

өтінішті талқыға салған комиссия ақыры оң шешім қабылдады. 

Бұл атаулар қалай пайда болды? Мұны түсіндіру тіптен оңай. 113  Нихоний элементін дүниеге 

келтірген жапондық ғалымдар осынау атауды «нихон» түбірінен алған, бұл олардың тілінде «Жа-

пония» дегенді білдіреді. Реттік нөмірі 115 Московий элементі өз атауын Ресей астанасының құр-

метіне иеленген. 118-ші Оганесон элементі, атақты физик, РҒА академигі, сонымен бірге Мен-

делеев кестесіндегі көптеген ауыр элементтерді ашуға қатысқан Юрий Цолакович Оганесянның 

құрметіне аталған. 115ші элементті ашуға атсалысқан және өздері жеке 117 Теннессин элементін 

ашқан Ок-Ридж ғылыми лабораториясының ғалымдары осынау элементті өздерінің туған мекен-

дері, Теннесси штатының атауымен атағанды жөн көріпті.  

МЕНДЕЛЕЕВТЫҢ ПЕРИОДИКАЛЫҚ 

ЖҮЙЕСІНЕ РЕСМИ ТҮРДЕ ТӨРТ 

ЭЛЕМЕНТ ҚОСЫЛДЫ 

http://hi-news.ru/eto-interesno/v-periodicheskuyu-sistemu-

mendeleeva-oficialno-zapisali-chetyre-novyx-elementa.html   


www.heartcenter.kz

H E A R T

 MAGAZINE KAZAKHSTAN  

| 5´2016 21

Теперь детишкам в школе придется 

учить на четыре химических элемен-

та периодической системы больше. 

Вопрос об официальном признании 

этих элементов был решен еще в де-

кабре 2015 года. Международный 

союз теоретической и прикладной 

химии на днях принял официальные 

имена для элементов с порядковыми 

номерами 113, 115, 117 и 118.

Элементы, ранее известные под 

именами Унунтрий (113), Унунпентий 

(115), Унунсептий (117) и Унуноктий (118) 

получили официальные названия Ни-

хоний (Nh), Московий (Mc), Теннессин 

(Ts) и Оганесон (Og) соответственно.

Now, kids at school have to study for four more chemical elements of the periodic 

system . The question of the official recognition of these elements was already settled in 

December 2015. International Union of Theoretical and Applied Chemistry adopted the 

official names for the elements with atomic numbers 113, 115, 117 and 118.

Elements, previously known under the names of Ununtrium (113) Ununpentium (115) 

Ununseptium (117) and Ununoctium (118) received the official names of Nihon (Nh), 

Muscovy (Mc), Tennessin (Ts) and Oganeson (Og), respectively.

Four of superheavy elements (with the property to very quickly decay into lighter) 

were synthesized between 2002 and 2010 by Japanese, Russian and American teams 

of scientists. Application to name these elements was sent in June of this year. After five 

months of consideration of the case, the Commission adopted a positive decision.

How do these elements receive their names? Everything is very simple. Japanese 

researchers have created element 113 Nihon, by giving it this name from the word 

«Nihon», which in Japanese means «Japan». Muscovy element with atomic number 115 

got its name in honor of the Russian capital. With regard to the 118th element, Oganeson, 

it was named in honor of the famous nuclear physicist and academician Yuri Tsolakovich 

Oganesyan, who is, among other things, co-discoverer of many of the heavy elements of 

the periodic table. Scientists of Oak Ridge National Laboratory, who also helped in the 

discovery of element 115 and personally opened the 117th element, called Tennessin, 

naming it in honor of their home state Tennessee.


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 0.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет