Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет6/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
#83
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Бе

Бекб

кб

ол

ол

ат

ат Ш

Ш

оқ

оқан

анов

ов

Қонаев атындағы 

Түрген орта мектебінің түлегі:

– Мен үшін мамандық таңдау мәселесі 

қиындау болды. Атағы жақсы мамандық-

тар ды  таңдап  алып,  артынан жұмыссыз 

жүргім келген жоқ. Бірақ қай салада жұ-

мыс қа  орналасу оңай болатынын тағы біл-

ген жоқпын. Алай

й

да

да

қ

қ

аз

аз

ір

р

ш

ш

еш

еш

ім

ім

ж

жас

ас

ап

ап

 

үлгердім. Бұрындар

ар

ы 

ы би

бизн

н

ес

ес

с

сал

алас

а

ын

ында

да

ғы

ғы 

оқу  орындарына баруды  армандадым. 

Кейіннен кәсіпкер болу үшін де бір саланың 

маманы болу керек екенін ескерткен 

кеңесшілер табылды. Сондықтан мен та-

мақ өнеркәсібіне қатысты саланы таңда-

ды

ды

м.

м.

Б

Б

ол

ол

аш

аш

ақ

ақ

та

та

ж

ж

ем

ем

іс

і

 консервілеу, халық-

ты

ты

а

а

зы

зық-

қ-

тү

тү

лі

лікп

кп

ен

ен

 қамтамасыз етуші 

ком  панияда  жұмыс істеймін. Шамам жет-

се, өзімнің де жеке кәсіпорным болады. 

Ме 

нің ойымша, мемлекет жастардың 

маман дық  таңдауына  көмектесуі  керек. 

Сә

Сә

ду

ду

ақ

ақ

ас

ас

 

КЕ

КЕ

БЕ

Е

КБ

КБ

АЙ

АЙ

«Өск

ен

ен

де

е

 кім боласың

ың

?» 

деген 

сұ

сұра

ра

ққ

ққ

а

а 

са

са

бы

бы

лы

лып

п 

жа

жа

уа

уа

п 

п 

іздемеген бала жоқ шығар. 

Кеңестік ұрпақтың дені бұл 

сұраққа «ғарышкер», 

«президент», «милиционер», 

«дәрігер», «жазушы бола мын» 

де

деп

п

жа

жа

уа

у

п берер еді. Бала ның 

аузындағы бұл жа уаптан сол 

заманның қа һар мандарын 

тануға бола ды.  Ал  бүгінгінің 

баласы не дейді?

Отырысқа қатысу үшін Қырғыз Респуб-

ликасының астанасына Қазақстан Респуб-

ликасы қорғаныс мини

ни

ст

стрі

р

ӘӘ

ді

ділб

лб

екек

Ж

Жақ

қ

сысы-

-

беков ҰҚШҰ-на қатыысу

су

шышы

м

мем

ем

лелеке

ке

тттт

ер

ердідің 

ң

қорғаныс министрлерімен бірге келді. Отырыста қорғаныс ведомстволарының

басшылары ұйымға мүше мемлекеттердің 

қауіпсіздігіне қауіп-қатердің бар екендігін

ес

екере отырып, ҰҚШҰ ұжымдық қауіпсізді-

г

гіні

нің 


ң 

құ

құры

рылы


лым

м жү


жү

йе

йесі

сі

ніні

ң 

ңжай-күйі мен оны 

жеті


і

лд

ііруд

і

ің  шар

ал

арын талқылады. Қорғаныс министрлері ҰҚШҰ ұжымдық

қауіпсіздік жүйесіндегі қару-жарақ пен 

әскери техника түрлерінің және құралдары 

тізбесінің үлгілерімен олардың сипаттама-

сымен танысты.

Сондай-ақ отырыс

ыс б

б

арар

ыс

ысын

ын

дада

Ұ

ҰҚШ

ҚШҰ-


Ұ-

ға мүше мемлекеттер қарулы күштерінде

бірлескен жедел және жауынгерлік 

даярлықты ұйымдастыру жөніндегі негізгі

құжаттар түрлерінің жинағы туралы шешім

қабылданды. Бұл құжат ҰҚШҰ Бірлескен 

штабы мен ұйымға мүше мемлекеттердің 

бірлескен оқу- жаттығуларын ұйымдасты-

ры

ры

пп

өт

өткізу кезінде штаб қолбас

шы

шыла

ла

рыры

на

на 

жә

жәрдрд

е

ем көрсетуге арналған.Отырыста ҰҚШҰ-ның бітімгерлік қуа-

тын дамыту шеңберінде Ұжымдық қауіп-

сіз дік  шарты ұйымы Ұжымдық бітімгерлік 

күш терінің  бейбітшілікті қолдау операция-

ларын өткізу

з

ді дайындау у

жөніндегі құжат-

т ар б

б

екек

іт

ітіл

л

дід

.

.ҰҚ

ҰҚ

ШҰШҰ

ныңың

«

«Мы

Мызғ


зғ

ым

ымас ба-

уыр ластық» атты

б

б

іірін

і

шіі

б

бііт

і

імгерлік жат тығуы 2012 жылы Қазақстан аймағын-

да өткізілгендігін атап өткен жөн.

Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы 

қорғаныс министрлері кеңесі отырысының 

қо

қ

рыр

тындысы бойынша Қазақс

та

та

нн

Қо

Қр-

р

ғаға

ны

ныс

с 

ведомствосының басшысы

сы

ҰҰ

ҚШ

ҚШҰ-

Ұ-

дағы әріптестерімен бірге келешекте әскери ынтымақтастықты дамыту және 

Ұжым дық қауіпсіздік шарты ұйымының 

қуатын арттыру шеңберіндегі  бірқатар 

құжаттарға қол қою рәсіміне қатысты.

Кездесу барысында Сенат төрағасы Қа-

зақ стан мен Швейцария көптеген аймақ тық

жә

және


не

х

хал

ал

ықық

ар

арал

ал

ықық

м

мәс

әс

еле

елердің ше шілуі 

бо

бо

йыйынш

нша 


а

ор

орта

та

қ қ кө

кө

зқзқар

ара


асқа ие екенін атап

өтті. Әңгіме кезінде ЕҚЫҰ-ға 2014 жы лы

Швейцария төрағалық етуі тұрғы сын  дағы 

өзара іс-қимыл мәселелері  қоз ғал  ды. 

Екіжақты парламентаралық үнқатысу-

ды ілгерілету мәселелері туралы айта 

келіп, Қ.Мәми Швей

й

цаца

ри

рия я 

Фе

Феде

де

рара

лд

лдық

ық

 жиналы сы  ның  «Шв

вей


ей

ца

цари

рия


я-

Қа

Қаза

за

қсқс

та

тан»

н» 


ынтымақ тас тық  тобын құру туралы шеші-

міне қолдау білдірді.

Кездесу барысында өткен жылы шама-

мен  5,


5,

2

2ми

ми

лллл

иа

иард

рд

дд

ол

олла

ла

рдрд

ы 

ықұ

қ

рағанөзар

р

аа са

са

удуд

а 

а кө

кө

лелемі

мі

ніің 

ң 

оңоң

қ

қоз

озға


ғалы

лы

сы қа-нағат танғандықпен аталып өтілді. 

Жүздесушілердің пікірінше, сауда-эко-

но микалық ынтымақтастық әлеуетінің то-

лық ашылуына Қазақстан-Швейцария 

Іскер 

лер кеңесінің жұмысы мен Сау   да-эк

эк

онон

ом

омикалық ынтымақтастық

ж

жө 

ө н


ні

н

ндедегі

гі

 Қа

Қа

заза

қ

қстан-Швейцария  үкіметарр

ал

алық

ық

кк

о

о-мис сиясының қызметі ықпал етуі тиіс.

«Сыбаға» бағдарл

л

ам

аас

а

ы бойыншш

а 

ашаруа қожалықтар

ы 

ы ба

барл


рл

ығ

ығы

ы

1111

5

5мы

мың 


ң

мал басын сатып алған. Ал 35 мыңнан

астам асылтұқымды мал үшін арнайы бор-

дақылау алаңдары құрылды. «Аталған бағ-

дарлама биыл да жалғасады. Бүгінде оның

аясында қалыптасқан өзекті мәселелерінің 

бі

б

рірі

 – м


м

ал

ала

а

зызы

ғы

ғын

н

қақа

мт

мам

а

асыз ету. Биылғықы

қы

с с

ты

тың

ң 

қақ

тт

тты

ы бо


бо

лғ

лған

анын


ын

а қарамастан, жо-

ба аясында мал сатып алған шаруашы лық-

тар жемшөпті уақытында әзірлеп, мал

азығын қажетті деңгейде қамтамасыз ете

білді. Осының арқасында шетелдерден

әке  лінген  мал  еліміздің табиғатына тез бе-

йім деліп, қажетті өні

ні

м

м бебе

ру

руде

де

»,»,д

д

ейейді

ді

 «ҚазАгроның» басқарушы дирек

то

торы

рыМа

Мал азығын әзірлеуге «ҚазА

гр

гр

оҚоҚ

ар

аржы

жы

»»

компаниясы арқылы арнайы техника да 

бөлініп жатыр. Бүгінге дейін барлығы 1,5 

млрд теңге көлемінде 437 дана техника 

лизинг ке  берілді. «Биылғы жылдың басты 

мақ саты – ет экспорты бойынша алғашқы 

қа дам

ж

жас

сау


ау

.

БұБұ

л

лре

р

тттт

е 

е жо

жо

баба

а

аяс

я

ыны

да ет 


өн д

ір

ру 

у бо


бо

йы

йынш

нш

аа

ар

арнана

йы

йык

к

лала

ст

стерер

қ

құр

ұ

у көз-делген. Ол кластерге 160-тан астам кәсіп-

кер қатысады. 2013 жылдың аяғына дейін 

Ресей нарығына орта есеппен 500 тонна 

жоғары сапалы ет экспорттауды көздеп 

отыр  мыз. Алдағы уақытта бұл көлем есе-

ле

лей

й

түтү

седі», – деді А.Баққожаев.

в.

Кеше Бішкек қаласында Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы қорғаныс 

министрлері кеңесінің отырысы болып өтті.

Кеше Қазақ

ст

ан

Р

Респу

б

бл

ик

ас

ы 

П

Па

рл

ам

енті Сенатының төрағасы Қа

Қ

йр

й

ат

 

Мәми Швейцария конфедерациясының Қазақстандағы елшісі Мауро 

Рейнаны қабылдады.

2011-2012 жылдар аралығында шетелден Қазақстанға барлығы 30 

мыңнан астам асылтұқымды мал әкелінген. Орталық коммуникациялар 

қызметінде баспасөз мәслихатын өткізген «ҚазАгро» холдингінің 

басқарушы директоры Анас Баққожаев мәлімдеді. Оның айтуынша, 

жоспардың орындалу қарқыны жаман емес. 

Бүгін Мемлек

к

ет

ет

б

б

ас

а

шысы Нұр

р

сұ

с

лтан Назарбаев Бішкекте өтетін 

Ұжымдық қауі

іпс

пс

із

із

ді

ді

к 

к 

ша

ша

рт

рт

ы

ы

ұй

ұй

ым

ым

ын

ын

ың

ың

б

бе

ейресми саммитіне қаты

ы

са

сады

ды

.

.

Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің ресми өкілі Алтай 

Әбибуллаев хабарлады.

«Саммит қарсаңында, мамырдың 27-сі 

күні Қазақстанның сыртқы істер министрі, 

қорғаныс министрі, сондай-ақ Қазақстан-

ны

ны

ңң

қа

қауі

уі

пспс

із

ізді

ді

к к

ке

кеңе

ңе

сіс

х

хатшысының қаты-

су

суыы

ме

менн Б

Бішк


шкек

ек

тете

б

бір

ірле


ле

ск

сен отырыс өтеді. 

Жиын барысында ҰҚШҰ-ның қызметі мен 

осы ұйымға мүше мемлекеттердің әскери 

ын тымақтастығын дамыту бағыттарын жү-

зе ге асыруға қатысты бірқатар мәселелер 

талқыланады», – дейді А.Әб

Әб

ибуллаев. Ал ертең, мамы

мы

рдрд

ың

ың2

2

9-9-

ы

ыкү

кү

ніні

 

Астанада Мемлекет баба

сш

сшыылары де

ңг

йейін

і

де 

жоғары еуразиялық экономикалық кеңес-

тің кезекті отырысы өтеді. Кездесудің басты 

мақ саты – ықпалдастықтың болашағын 

тал қылау.  «Отырысқа Қазақстан Прези-

де

денті Нұ

ұ

рср

ұл

ұлта

та

н Назарбр

аев, Ресей Прези-

де

де

нтнт

і

і ВлВл

ад

аим

им

ирир П

П

утутин

ин,


,

со

сондай-ақ Беларусь 

Пре зиденті Александр Лукашенко қатыса-

ды. Шара аясында Қазақстан Президенті 

Ре сей және Беларусь елдерінің басшылары-

мен кездеседі деп күтілуде», – деді Алтай 

Әбибуллаев.

Айта кетейік, осы күндері Қырғызстан 

мен Украина Презид

иден

ен

ттт

ер

ері

і

АлАл

ма

мзб

зб

екек

 

Атамбаев пен Виктор Янукович те Астанаға ат басын тірейді. Олар Жоғары еуразиялық 

экономикалық кеңестің кезекті отырысына

қаты

сп

спай

ай

дыды

. Де


Де

ге

генм

нм

енен

Қ

Қырыр

ғы

ғызс

зс

тат

н

нКеден-

дік од


од

ақ

аққақа е

ену


ну

т

тур

ур

алал

ы

ыре

ресм


сми

и

өтөт

ін

інішіш

 б

ергені және Украинаның бақылаушы мәртебеге

ие болғысы келетіні белгілі. 

Сондай-ақ маусымның 1-3-і Елбасы-

ның шақыруымен елімізге Еуропалық ко-

мис сияның президенті Жозе Мануэ

у

ль ББ

ар-


ро

ро

зузу

р

ресми сапармен келеді. Ос

Осы


ы ке

кезд


зд

е 

е Қ

Қаза


қс

танға Латвия Президент

т

і

іАн

Ан

дрисБерзиньштың келуі жоспарланған. Андрис

Берзиньш Қарағанды облысындағы Спасск 

қаласында саяси қуғын-сүргінге ұшыраған

Латвия азаматтарына арналған ескерткіш-

тің ашыл

ыл

уыуы

на

нқ

қ

атысадд

ы. І


І

ссапар


р

ды

дң 

ң

ресмибөлі

мі

мім

м

ауаусы

сы

мнмның

ың

33к

күн


үн

і 

баба

ст

сталады. 

Қазақстан және Латвия президенттері жеке

және кеңейтілген құрамда кездеседі. Аста-

на және Алматы қалаларында бизнес-фо-

рум дар  ұйымдастырылады. 

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ,

Ас

Аста

тана

на

БРИФИНГ


ИН

ИН

ТЕГРАЦ

ИЯ

ЫНТЫМА

ҚТ

АСТЫ

Қ

ЫА

ГР

ОСА

СА

ЯСЯ

А

ТА

А

тт

ы

ы-

-

жж

ө

өн

н

іі

ңді өзгерту ү

ү

ш

ші

і

нн

 с

се

е

бб

е

еп

п

  

к

ке

е

рек пе?Төлқұжаттағы аты-жөнімді өзгерту үшін дәлелді 

себептер керек екен. Менің азан шақырып қойған есімім 

өзіме ұнамайды. Бұл жайтты дәлелді себеп ретінде 

қарастыруға бола ма? 

Қалақбай ЗІКІРИЯ

ҚР азаматтық

қ

х

хал

ал

аакт

ктiл


ер

ерii

жаз баларын  өзгерту, қалпына 

келтiру және жою туралы Ере-

жесіне сәйкес, азаматтың тегiн, 

атын, әкесiнiң атын өзгерту дә-

лел дi  себ

б

еп

етер 

р

болған кезде ға

ға

нана

ж

жүр

үр

гiгiзi

зi

леледi

дi.


.

Со

Сол л

ережеде 


аты-жөнді өзгертудің 12 себебі 

толық көрсетілген. Сол себеп-

тер дің  біріншісінде тегiнiң, аты-

ны

ның,

ң,

әә

ке

кесiсi

нi

нiң 

ң ат


атының қолайсыз 

ай тылуы себебінен төлқұжат-

та ғы текті өзгертуге болатыны 

жа зыл ған.  Сол  ережедегі екін-

ші себеп, азамат есімінің қиын-

дығы. Мұндай

ж

ж

аға

да

дйда да сіз 

өз өтінішіңізд

д

і

ібі

бі

лдлд

ір

іріпіп

,

,ес

ес

імім

ің

іңіз

з

--

ді ауыстыра аласыз. Ол үшін 

АХАЖ органдарына өтініш біл-

дірі ңіз.  Олар сіздің өтiнiшiңізде 

Қазақстан Республикасының Парламенті 

және оның депутаттар

р

ын

ының

ың

 мәрр

тебесі ту 

у 

ра

ра-

лы заңның 27-баб

ын

ында


да

ж

жазазыл

ылға


ға

нд

ндай

айде

де

--

пу таттық сұрау салу Парламент палаталары-

ның бiрлескен және бөлек отырыстарында 

депутаттың мемлекеттiк органдардың лауа-

зым ды  тұлғаларына осы органның немесе 

ла уазымды тұлғаның құзыретiне кiретiн мә-

се

се

леле

ле

лер 

р

жөжө

нi

нiнд

нд

е е 

Па

Парл

л

амент сессиясында не

не

гiгi

з 

здеде

лг

лген

ен

тт

үс

үс

те

темме беруiн немесе өз 

көз қарасын  баяндауын ресми сұраған тала-

бы болып табылады. Парламент депутат ы-

ның ҚР Премьер-министрi мен Үкiмет мү-

ше лерiне, Ұлттық Банк төрағасына, 

Ор

р та лық  сайлау комиссиясының

ың

 төрөр

ағасы 


ме

ме

нн

мүшелерiне, Бас прокурор

ор

ын

ына,

а, Ұ


Ұлт

лтты


ты

қ 

қ қа уiп сiздiк  комитетiнiң  төрағасына, 

Ре

спуб-ли калық бюджеттiң атқарылуын бақылау 

жөнiндегi Есеп комитетiнiң төрағасы мен 

мүшелерiне сұрау салуға құқығы бар. Бұл 

ретте Бас прокурорға салынған сұрау қыл-

мыс 

ты

тық  қу

қу

дада

ла

лау 

у

фуфу

нк

нкци

ци

ялял

ар

аын

ы

 жүзеге ас

ыр

ыру 

у ға


ға б

б

айай

ла

ланы

ны

стты

ы

мәмәсе

селе


леле

ле

ргрг

е қатысты 

бо ла алмайды. Ұлттық қауiпсiздiк комитетi-

нiң Төрағасына салынған сұрау Палаталар-

дың жабық отырысында қаралады. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет