Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет4/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
#83
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

со

со

сы

сы

сы

ы

сы

ы

н

н

н

н

н

кі

кі

кі

кі

кі

к

рі

рі

рі

р

р

р

се

се

се

се

се

е

лі

лі

лі

л

лі

л

к»

к

к»

к»

к

, –де

де

де

д

де

де

й

йд

й

йд

йд

й

і Дариға Нұрсұлтанқы

қы

қы

қы

қы

қы

зы

зы

зы

зы

зы

зы

.  

М

ӘСЕ

Е

ЛЛ

ЛЛ

ЛЛ

Е

ЕЕЕЖ

Жа

Ж

Ж

Ж

Ж

лғасы 2-бетте 

Қанат ҚАЗЫ 

№87 (998) 

28.05.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ  БЮРОБасы 1-бетте

МӘСЕЛЕ


Жұмыспен қамту қаражатын 

«өлі жандар» жымқырып жатыр

 Ең бастысы, «саны бар, сапасы жоқ» 

са нат қа жататын өзін-өзі жұмыспен қамту-

шылар 52 мыңға дейін азайған. «Жыл 

сайын осылардың бағдарламаға қатысуын 

30 пайызға жеткіземіз, соның арқасында 

2020 жылға дейін өзін-өзі жұмыспен 

қамтығандарды нақты рынокқа шығарып, 

олардың 850 мыңын бағдарламаға 

қатыстырамыз», – дейді Серік Әбденов.МИНИСТРЛЕР АРАСЫНДА 

МҮДДЕЛІЛІК ЖОҚ

«Бағдарламаның нәтижесі туралы айту-

ға ертерек. Сөзсіз, мемлекет есебінен қо-

сым ша көмек алып, қолына «күрек» та уып, 

ең соңы уақытша жұмыс істеуге кіріс кен дер 

баршылық. Біреулерге баспана бұ йырып 

жатыр, бағдарлама аясында ауыл да 

инфрақұрылымын жақсартып, абат 

тана 

бастаған. Дегенмен мен бағдар ла 

маны 


еңбек нарығындағы жағдайды уақыт ша 

жеңілдететін және бір әлеуметтік жәр-

демақы формасына балар едім», – дейді 

министрден кейінгі қосымша баян 

да 

ма 


жасаған депутат Дариға Назарбаева. Со сын 

комитет төрайымы жағымды факті лерге 

тоқталмастан, «Жұмыспен қамту–2020» 

жетістігіне күмәнмен қарауға итер ме лейтін 

бірқатар себептерді атады. «Ең басты себеп 

– Үкімет пен мүдделі министрлік арасында 

жұмыс орнықпаған. Әлбетте бұған барлық 

министрлік мүдделі болуы керек еді. 

Мәселен, қаражаттың басым бөлігі 

ауылдық жерлерді дамытуға арнал 

ға-

нымен Ауыл шаруашылығы ми нистрлігі бұл жұмыстан мүлдем шет қал ған. Оның үстіне, 

біздің бұл бағдарла ма мыз жермен жұмыс 

істейтін қарапайым шаруаға бағыт та лған 

тұңғыш құжат еді», – дейді Дариға 

Нұрсұлтанқызы. Оның айтуынша, мүдделі 

министрліктер бірлесе жұмыс істемегенімен 

қоймай, ортақ мәселеде бір-бірімен келісе 

алмайтындай жағдайға жеткен. «Былайша 

айтқанда, «оң қолы сол қолына бағынбай-

ды». Бағдарламаға қажетті стандарттар 

тым-тырыс кабинеттерде қалыптаспайды. 

Соны біле тұра, шенеуніктер жоғарыдан 

төмен түсіп, жұмыс берушіден кеңес 

сұрауға да арланатын тәрізді. Нәтижесінде, 

кадр даярлау мен қайта даярлаудың ұлттық 

жү йесі өз міндетін сапалы атқарудан қал-

ған, еңбек нарығындағы сұранысқа сәйкес 

қыз мет те жоқ», – дейді Дариға Назарбае-

ва. Сонымен қатар депутаттың сөзіне қара-

ғанда, білікті кадр тапшылығына қатысты 

проблеманы әркім әрқалай шешуге 

кіріскен. Сөйтіп, елімізде бір жағынан білікті 

кадр тапшы болса, екінші жағынан әзірлігі 

тым төмен болғандықтан, кәсіби-техника-

лық оқыту мекемесінің түлектері жұмыс 

таба алмай сандалуда. СТАТИСТИКАНЫҢ ӨЗІ 

САНДЫРАҚТАЙ БАСТАДЫ

Екінші бір маңызды мәселе, статисти-

ка лық мәліметтердің қиғаштығына қатыс-

ты болды. Мәселен, Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі 

бойынша былтыр жұмыссыздар саны 

төмендеп, 5,3 пайызды құрапты. Ал бұған 

Есеп комитеті келіспейді. Ондағы мәлімет 

бойынша былтыр жұмыссыздар саны 32 

мың 424 адамға артты деген қорытынды 

жасалған. Оның ішінде өзін-өзі жұмыспен 

қам тушылар саны 7 мыңнан асса, аз қам-

тылғандар қатары 3,4 мың адамға кө-

бейіп ті. Еңбек министрлігінің мәліметтері 

бойын ша Жұмыспен қамту бағдарламасы-

на қа ты сып, оқумен, кейіннен жұмыспен 

қам тыл ғандардың  2011-2012  жылғы 

саны 49 689 адамды құрады. Ал ақпарат-

тық ба за ға енгендері 18 мың 873 адам 

ғана. – Мұ ның қайсысына сенеміз? – дейді 

Дари ға Нұр  сұлтанқызы. – Осының өзі нә-

ти желерді баға лаудағы бірыңғай әдістер-

дің, сонымен қатар шынайы статистиканың 

жоқ тығын  білдіре ді. 

Бұл ғана емес, «жұмыссызбын» деп 

өтініш жасағандарды, әлеуметтік қолдау 

сұрағандарды тіркеудің автоматтанды-

рылған жүйесі де дұрыс жұмыс істемейтін 

болып шықты. Соның салдарынан, ақпа-

рат тық жүйе мен жергілікті атқарушы ор-

ган дардың ұсынған мәліметтерінде айыр-

машылық арандай болып кеткен. Сосын 

«ақ параттық жүйе нақты мәліметтер бер-

мейді» дегенге салып статистикалық есеп 

облыстық басқармалардың қағаз жүзін-

дегі мәліметтер бойынша қалыптасыпты. 

«Яғни Үкімет те, Есеп комитеті де, біз, де-

пу таттар да сенімсіз мәліметтерге жүгінуге 

мәжбүрміз. Басқа амал жоқ», – дей келе 

Дариға Назарбаева бағдарлама дағы тағы 

бір проблеманың бетін ашты. Ол – орталық 

уәкілетті органның жергілікті өзін-өзі 

басқару органдары мен жеке құрылым 

арасындағы өзара байланысы туралы 

болып отыр. «Бұл шара өңірлерде нашар 

немесе тіпті ұйымдастырылмаған деуге 

болады. Сонымен қатар мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік тетіктері қамтылмаған. 

Үкімет «Жол картасы» бойынша бірқатар 

өз герістер енгізіп, жағдайды түзеуге тыры-

сып жатыр. Алайда бағдарламаның екі 

жылы өтіп кетті. Соның бәрін ескере оты-

рып, біздің ойымызша, әкімдердің рей-

тингіне жаңа жұмыс орындарын құру ин-

ди каторын енгізген дұрыс», – деді ол. 

«ӨЛІ ЖАНДАР» ЖЫМҚЫРЫП ЖАТЫР

Сөз арасында комитет төрайымы бағ-

дар ламаның жүзеге асуы барысында жым-

қырылған қомақты қаражаттар туралы 

мәліметті айтып, әріптестерін бір уақыт 

қайран қалдырды. «Ақтөбе облысында 

жауапты азаматтар тізімге «өлі жандарды» 

енгізіпті. Сөйтіп, жұмыспен қамту орталы-

ғында жұмыс берушілерді заңсыз субси-

дия лаған. Жұмыссызды жұмысқа алғаны 

үшін қарастырылған өтемақылар, осылай-

ша бір де бір жаңа қызметкерге қол ұшын 

бермеген компанияларға өте берген. Кей 

жерлерде «қазақпыз ғой» дегенге салып, 

тізімге туысқандарын тыққылаған», – деді 

Д.Назарбаева. Бұл ғана емес, бағдарлама-

ның бір ғана бағыты бойынша орталық 

және жергілікті органдар жалпы сомасы 39 

млрд теңгені құрайтын заң бұзушылықтарға 

барған. Бір сөзбен айтқанда, қазына қара-

жатын игерудің тиімділігі тым төмен. «Жұ-

мыспен қамту бағдарламасының не ере-

же 

сі, не стандарты қалыптаспаған, ең құ ры  ғанда, шынайы статистикасы жоқ. Біз 

неге салық төлеушілердің қаражатын құр 

босқа шаша бермекпіз. Екі жылға жуық 

жұ мыс істеген бағдарлама бюджет қаража-

тын оңды-солды ысырап еткеніне көз жетіп 

отыр. Мәселен, 2011-2012 жылдары 95 

млрд, 2013 жылы 75 млрд теңге! Әммесі 

– 170 млрд теңге! Бұл қаражатқа әрқай -

сы сы 1200 орыннан тұратын 160 мектеп, 

280 орыннан тұратын 300 балабақша, он-

да ған мәдениет орындары мен аурухана, 

емха налар салуға болар-ақ еді. Ал осы-

лардың өзі-ақ қыруар жаңа жұмыс орын-

дарын ашар еді. Мұнымен шектелмей 

2014-2015 жылдары қосымша 200 млрд 

теңге бөлмекшіміз! Бұ қалай? Не істеу ке-

рек?», – дейді Дариға Нұрсұлтанқызы. «Ең 

ұтым ды шешім – бағдарламаны орын ал-

ған олқылықтардан арылту үшін, ең құры-

ған да, 6-12 айға шегерейік. Ең құрығанда, 

оның жаңадан толыққан бөлігін тазалап 

ала йық», – деп түйіндейді депутат. 

БЕЗБЕН 

Мамандық таңдау да – саясат

Үлкен өмірге аяқ басқан әрбір жастың 

алдынан мамандық таңдау мәселесі 

шығады. Бұл оның ең алғашқы салмақты 

шешімі болуы мүмкін. Жас адамның белгілі 

бір салаға ойысуына түрлі себептер әсер 

етіп жатады. Кейде өзінің қалауы болса, 

кейде ата-анасының ықпалы, кейде тіпті 

мемлекеттік сұраныстың әсері тиіп жатады. 

Қалай десек те, бұл – бір адамның тағ ды-

рына, сол арқылы мемлекет тағдырына 

әсер ететін құбылыс. 

Орыс реформаторы Бірінші Петр билік-

ке келе салысымен Ресейдегі қолданбалы 

мамандықтардың мамандарын көбейтіпті. 

Жер жыртып, егістік алқаптарын кеңейтуші 

шаруаларға қол ұшын беріп, құрлықаралық 

тасымалды жүзеге асыратын кеме жасай-

тын, қару-жарақ жасайтын шеберлердің 

тасын өрге домалатыпты. Тіпті шіркеудегі 

шойын қоңырауларды тәркілеп, одан зең-

бірек, соқа жасауды тапсырғаны белгілі. 

Бұл жағдай Ресей экономикасына серпін 

әкелді деп бағаланады. Тарихта мұндай 

мы 

салдар жетіп-артылады. Техниканың да муына барынша күш салған мемлекеттер 

эко  номикалық тұрғыдан дамуға бет алып 

жа тады. Алайда технократтық ұмтылыстар-

дан соң, халықтың рухани-мәдени сұра-

ны сы ұмыт қалып, психологиялық дағда-

рыс қа әке ліп соғатын құбылыс тағы бар. 

Мұн дай дың жарқын көрінісін АҚШ, Жа-

пония, КСРО тарихынан оқып танысуға 

бо ла ды. Қыс қасы, кез келген мемлекеттің 

кадр сая са ты оның болашағы мен бүгінін 

айқындайды. 

Өкінішке қарай, бүгінгі Қазақстанда 

ерек ше білікті мамандарға деген сұраныс 

аз және мұндай мамандарды ұстап қалуға 

деген ниет жоқ. Мәселен, заманауи техно-

ло  гиялар саласындағы инженер Қазақ-

стан  нан өзіне лайық жұмыс таба алмауы 

мүмкін. Себебі өндірістік орта жоқ. Мұндай 

маман білімін шетел компанияларында 

жүзеге асыруға мүдделі. Apple, Samsung 

компаниясында немесе NASA ғылыми-

зерттеу орталығында жұмыс істеп келген 

қазақ азаматы жинаған тәжірибесін өз 

Отанына ұсына алмас еді. Әрине, бұған 

қарап, қазақтар инженерлікке қызықпасын 

деген тұжырым жасауға болмайды. 

Посткеңестік елдердің білім беру 

саласында бағыттық таңдау жатыр. Не 

қара жұмыскер дайындады, не әлемнің 

заманауи интеллектуалдық кадрлар 

дайындайды.. 

Санақ бойынша ЖОО бітірушілердің 

тек 30-40 пайызы мамандығы бойынша 

тұрақты жұмыс табады. Мұндай келеңсіз 

жағдайға ұрынбау үшін мамандық таңдау 

барысында сүйенетін зерттеулер жоқ. 

Жастар мамандық таңдау барысында әр-

қа шан қоғамдағы беделді мамандықтарға 

таңдау жасайды. Өмірлік тәжірибенің бол-

мауынан белгілі бір мамандыққа деген 

сұра н ыстың да өтпелі болатынын ескере 

бер мейді. Мәселен, Тәуелсіздіктің алғаш-

қы жылдары Қа зақ станда заңгер, эконо-

мист маманда ры тапшы болды. Сәйке сін-

ше, олардың жалақысы жоғары, қоғамдық 

бе делі де тәуір болды. Сондықтан Қазақ-

стан да көп жылдар бойы экономист және 

заңгерлікке маманданған жастар шамадан 

тыс көбейіп кетті. Артынша бұл толқын жұ-

мыссыз қал ғандықтан көбі қара жұмысқа 

беттесе, бір шамасы екінші жоғары білім 

алуға мәжбүр бол ды. Қазір бұл екі маман-

дық қа бет теу шілер бұрынғыдай емес. Енді 

техникалық мамандықтарға беттеген 

жастар көп. Бес-алты жыл шамасында бұл 

салада да кадр лык профицит байқалуы 

мүмкін. Яғни на рықтағы кәсіби сұраныс 

– бірқалыпты құ бы лыс емес, әрдайым 

жылысып отыра тын үдеріс. 

Ғылым еңбек пен мамандықты да тауар 

түріне жатқызады. Тауардың бағасын 

нарық өзі реттейді деген ереже тағы бар. 

Алай 

да қазіргі жағдайда мемлекеттің кадр лык саясатқа араласпауы тағы бол-

майды. Еліміз бәрін нарықтың қалауына 

са лып қойып, қарап отыра алмайды. Жос-

парлы экономика принципіне негізделген 

Қытай дәл осы кадрлык нарықты реттей 

біл гендіктен, дамудың жедел қарқынына 

ие болып отыр деген тұжырым бар. Яғни 

мем лекет еңбек нарығына қатысты зерт-

теулер жасай отырып, елдегі мамандықтар 

балансын теңестіріп отыруға міндетті. 

Қазақ жастарының санасына тау-кен, 

метал лургия, машина жасау, азық-түлік 

да йындау, робототехника мамандықтары-

ның қажеттілігін сіңіруіміз керек. Дерек-

тер ге жүгінсек, былтырғы жылы ғана  тау-

кен саласы бо 

йын 

ша мамандық алуға  

ұм ты лған жастардың көрсеткіші 60 пайыз-

ға азай ған. Ал машина жасау, робото тех-

ника саласын алсақ, көр сет кіш тің тіптен 

төмендеп кеткенін көреміз. Қазір біз 

инновациялық экономикаға бет бұрған 

мемлекет ретінде  жастарымызды техника 

саласына бе йім деуге тырысуымыз қажет. 

Бұл мамандықтарға бөлінетін гранттар са-

нын өсі ріп, осы мамандықты алуға ұмты-

лып, оқу орнына түскен студенттерді екінші 

курс тан бастап жұмыспен қамту мәселесін 

ойлас тырған жөн. Ол үшін ЖОО өндіріс 

орын дарымен тығыз байланыс орнатып, 

өн діріске қан ша маман қажет екенін үнемі 

тал  дап  отырғаны  абзал.

 

Бекболат Шоқанов, Қонаев атындағы 

Түрген орта мектебінің түлегі:

– Мен үшін мамандық таңдау мәселесі 

қиындау болды. Атағы жақсы мамандық-

тар ды таңдап алып, артынан жұмыссыз 

жүргім келген жоқ. Бірақ қай салада жұ-

мыс қа орналасу оңай болатынын тағы біл-

ген жоқпын. Алайда қазір шешім жасап 

үлгердім. Бұрындары бизнес саласындағы 

оқу орындарына баруды армандадым. 

Кейіннен кәсіпкер болу үшін де бір саланың 

маманы болу керек екенін ескерткен 

кеңесшілер табылды. Сондықтан мен та-

мақ өнеркәсібіне қатысты саланы таңда-

дым. Болашақта жеміс консервілеу, халық-

ты азық-түлікпен қамтамасыз етуші 

ком  панияда  жұмыс  істеймін.  Шамам  жет-

се, өзімнің де жеке кәсіпорным болады. 

Ме 

нің ойымша, мемлекет жастардың 

маман дық таңдауына көмектесуі керек. 

Сәдуақас КЕБЕКБАЙ

«Өскенде кім боласың?» 

деген сұраққа сабылып жауап 

іздемеген бала жоқ шығар. 

Кеңестік ұрпақтың дені бұл 

сұраққа «ғарышкер», 

«президент», «милиционер», 

«дәрігер», «жазушы бола мын» 

деп жауап берер еді. Бала ның 

аузындағы бұл жа уаптан сол 

заманның  қа һар мандарын 

тануға бола ды. Ал бүгінгінің 

баласы не дейді?

Отырысқа қатысу үшін Қырғыз Респуб-

ликасының астанасына Қазақстан Респуб-

ликасы қорғаныс министрі Әділбек Жақсы-

беков ҰҚШҰ-на қатысушы мемлекеттердің 

қорғаныс министрлерімен бірге келді. 

Отырыста қорғаныс ведомстволарының 

басшылары ұйымға мүше мемлекеттердің 

қауіпсіздігіне қауіп-қатердің бар екендігін 

ескере отырып, ҰҚШҰ ұжымдық қауіпсізді-

гінің құрылым жүйесінің жай-күйі мен оны 

жетілдірудің шараларын талқылады. 

Қорғаныс министрлері ҰҚШҰ ұжымдық 

қауіпсіздік жүйесіндегі қару-жарақ пен 

әскери техника түрлерінің және құралдары 

тізбесінің үлгілерімен олардың сипаттама-

сымен танысты.

Сондай-ақ отырыс барысында ҰҚШҰ-

ға мүше мемлекеттер қарулы күштерінде 

бірлескен жедел және жауынгерлік 

даярлықты ұйымдастыру жөніндегі негізгі 

құжаттар түрлерінің жинағы туралы шешім 

қабылданды. Бұл құжат ҰҚШҰ Бірлескен 

штабы мен ұйымға мүше мемлекеттердің 

бірлескен оқу- жаттығуларын ұйымдасты-

рып өткізу кезінде штаб қолбасшыларына 

жәрдем көрсетуге арналған.

Отырыста ҰҚШҰ-ның бітімгерлік қуа-

тын дамыту шеңберінде Ұжымдық қауіп-

сіз дік шарты ұйымы Ұжымдық бітімгерлік 

күш терінің бейбітшілікті қолдау операция-

ларын өткізуді дайындау жөніндегі құжат-

т ар бекітілді. ҰҚШҰ-ның «Мызғымас ба-

уыр 


ластық» атты бірінші бітімгерлік 

жат тығуы 2012 жылы Қазақстан аймағын-

да өткізілгендігін атап өткен жөн.

Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы 

қорғаныс министрлері кеңесі отырысының 

қорытындысы бойынша Қазақстан Қор-

ғаныс ведомствосының басшысы ҰҚШҰ-

дағы әріптестерімен бірге келешекте 

әскери ынтымақтастықты дамыту және 

Ұжым дық қауіпсіздік шарты ұйымының 

қуатын арттыру шеңберіндегі бірқатар 

құжаттарға қол қою рәсіміне қатысты.

Кездесу барысында Сенат төрағасы Қа-

зақ стан мен Швейцария көптеген аймақ тық 

және халықаралық мәселелердің ше шілуі 

бойынша ортақ көзқарасқа ие екенін атап 

өтті. Әңгіме кезінде ЕҚЫҰ-ға 2014 жы лы 

Швейцария төрағалық етуі тұрғы сын  дағы 

өзара іс-қимыл мәселелері қоз ғал  ды. 

Екіжақты парламентаралық үнқатысу-

ды ілгерілету мәселелері туралы айта 

келіп, Қ.Мәми Швейцария Федералдық 

жиналы сы  ның  «Швейцария-Қазақстан» 

ынтымақ тас тық тобын құру туралы шеші-

міне қолдау білдірді. 

Кездесу барысында өткен жылы шама-

мен 5,2 миллиард долларды құраған 

өзара сауда көлемінің оң қозғалысы қа-

нағат танғандықпен аталып өтілді. 

Жүздесушілердің пікірінше, сауда-эко-

но микалық ынтымақтастық әлеуетінің то-

лық ашылуына Қазақстан-Швейцария 

Іскер 

лер кеңесінің жұмысы мен Сау  

 

да-экономикалық ынтымақтастық жө нін дегі 

Қазақстан-Швейцария үкіметаралық ко-

мис сиясының қызметі ықпал етуі тиіс.

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 

шаруа қожалықтары барлығы 115 мың 

мал басын сатып алған. Ал 35 мыңнан 

астам асылтұқымды мал үшін арнайы бор-

дақылау алаңдары құрылды. «Аталған бағ-

дарлама биыл да жалғасады. Бүгінде оның 

аясында қалыптасқан өзекті мәселелерінің 

бірі – мал азығын қамтамасыз ету. Биылғы 

қыс тың қатты болғанына қарамастан, жо-

ба аясында мал сатып алған шаруашы лық-

тар жемшөпті уақытында әзірлеп, мал 

азығын қажетті деңгейде қамтамасыз ете 

білді. Осының арқасында шетелдерден 

әке  лінген мал еліміздің табиғатына тез бе-

йім деліп, қажетті өнім беруде», – дейді 

«ҚазАгроның» басқарушы директоры. 

Мал азығын әзірлеуге «ҚазАгроҚаржы» 

компаниясы арқылы арнайы техника да 

бөлініп жатыр. Бүгінге дейін барлығы 1,5 

млрд теңге көлемінде 437 дана техника 

лизинг ке берілді. «Биылғы жылдың басты 

мақ саты – ет экспорты бойынша алғашқы 

қа дам жасау. Бұл ретте жоба аясында ет 

өн діру бойынша арнайы кластер құру көз-

делген. Ол кластерге 160-тан астам кәсіп-

кер қатысады. 2013 жылдың аяғына дейін 

Ресей нарығына орта есеппен 500 тонна 

жоғары сапалы ет экспорттауды көздеп 

отыр  мыз. Алдағы уақытта бұл көлем есе-

лей түседі», – деді А.Баққожаев.

Кеше Бішкек қаласында Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы қорғаныс 

министрлері кеңесінің отырысы болып өтті.

Кеше Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы Қайрат 

Мәми Швейцария конфедерациясының Қазақстандағы елшісі Мауро 

Рейнаны қабылдады.

2011-2012 жылдар аралығында шетелден Қазақстанға барлығы 30 

мыңнан астам асылтұқымды мал әкелінген. Орталық коммуникациялар 

қызметінде баспасөз мәслихатын өткізген «ҚазАгро» холдингінің 

басқарушы директоры Анас Баққожаев мәлімдеді. Оның айтуынша, 

жоспардың орындалу қарқыны жаман емес. 

Бішкекте ҰҚШҰ 

отырысы болды

Сенат төрағасы Швейцария 

елшісімен кездесті

Ет экспорты ұлғаяды

Бүгін Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Бішкекте өтетін 

Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бейресми саммитіне қатысады. 

Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінің ресми өкілі Алтай 

Әбибуллаев хабарлады.

«Саммит қарсаңында, мамырдың 27-сі 

күні Қазақстанның сыртқы істер министрі

қорғаныс министрі, сондай-ақ Қазақстан-

ның қауіпсіздік кеңесі хатшысының қаты-

суы мен Бішкекте бірлескен отырыс өтеді. 

Жиын барысында ҰҚШҰ-ның қызметі мен 

осы ұйымға мүше мемлекеттердің әскери 

ын тымақтастығын дамыту бағыттарын жү-

зе ге асыруға қатысты бірқатар мәселелер 

талқыланады», – дейді А.Әбибуллаев. 

Ал ертең, мамырдың 29-ы күні 

Астанада Мемлекет басшылары деңгейінде 

жоғары еуразиялық экономикалық кеңес-

тің кезекті отырысы өтеді. Кездесудің басты 

мақ саты – ықпалдастықтың болашағын 

тал қылау. «Отырысқа Қазақстан Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей Прези-

денті Владимир Путин, сондай-ақ Беларусь 

Пре зиденті Александр Лукашенко қатыса-

ды. Шара аясында Қазақстан Президенті 

Ре сей және Беларусь елдерінің басшылары-

мен кездеседі деп күтілуде», – деді Алтай 

Әбибуллаев.

Айта кетейік, осы күндері Қырғызстан 

мен Украина Президенттері Алмазбек 

Атамбаев пен Виктор Янукович те Астанаға 

ат басын тірейді. Олар Жоғары еуразиялық 

экономикалық кеңестің кезекті отырысына 

қатыспайды. Дегенмен Қырғызстан Кеден-

дік одаққа ену туралы ресми өтініш бергені 

және Украинаның бақылаушы мәртебеге 

ие болғысы келетіні белгілі. 

Сондай-ақ маусымның 1-3-і Елбасы-

ның шақыруымен елімізге Еуропалық ко-

мис сияның президенті Жозе Мануэль Бар-

розу ресми сапармен келеді. Осы кезде 

Қазақстанға Латвия Президенті Андрис 

Берзиньштың келуі жоспарланған. Андрис 

Берзиньш Қарағанды облысындағы Спасск 

қаласында саяси қуғын-сүргінге ұшыраған 

Латвия азаматтарына арналған ескерткіш-

тің ашылуына қатысады. Іссапардың ресми 

бөлімі маусымның 3-і күні басталады. 

Қазақстан және Латвия президенттері жеке 

және кеңейтілген құрамда кездеседі. Аста-

на және Алматы қалаларында бизнес-фо-

рум дар  ұйымдастырылады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет