Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет3/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Бо

Бо

Бо

Бо

Б

латбек МҰХТАРОВ

ДАТ!

Т!

Т!

Т!

Т!

бетте

Қа

Қа

Қа

Қа

Қ

Қ

рж

р

р

р

ы полициясы Алма

ты

ты

ты

ты

ты

т

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ал

ал

ал

ал

ал

ас

ас

ас

ас

а

ас

ын

ын

ын

ы

ын

ын

ың

ың

ың

ы

ң

 

жылжымайтын мүлік орталығының басшысы 

құрған ұйымдасқан қылмыстық топтың 

қызметін әшкереледі. Сейсен Оразақынов 

басқарған бұл топта осы кәсіпорында жұмыс

істейт

т

т

т

ін

ін

ін

н

н

ін

т

т

т

т

т

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

а

ы

ы

ы ал

ал

ал

ал

а

а

ты

ты

ты

ы

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ыз

ыз

ыз

з

ыз

ме

ме

ме

ме

е

ме

тк

т

тк

тк

тк

ткер

ер

ер

ер

ер

р

болған.

Көпжасар НӘРІБАЕВ:

Коммуналдық қызмет атаулының

құ

құ

құқұ

құ

құны

ны

ныны

ны

ққ

қ

ққ

ым

ымым

ы

ыым

ба

баба

б

аба

т

тттаған сайын қарапайым

ым

мм

м

жұрт құлындай шырқырағанымен, әзіргехалықтың мұңын тыңдар ешкім болмай

тұр. Қаңтар туысымен тарифтерін кө теріп

алған бірқатар монополистердің қа шан

жағдайы түзеліп, жұрттың қалта сына қол

салуы тыйы

йы

йыйы

йы

йыла

ла

лала

ла

дыды

ды

дыды

ды

?  ОлОл

Ол

ОлОл

л

әә

ә

әзі

з

зз

рг

ргрг

рг

ргрг

е

е е

е 

е бебе

бе

бебе

й 

й й

й 

йй

мә

мәмә

м

мәм

лі

ліл

л

лл

м

м м 

болып тұр.

р

 

Табиғи монополияларды  реттеуагенттігінің дерегіне үңілсек, биылдан

бас тап республиканың 8 өңірінде суық

суға тариф көтерілді. Атап айтқанда, «ол

су

сусу

су

сус

ды

дыд

ды

дые

е

ее

е

есе

се

сес

се

епк

пк

пкпк

к

пе 

е

ее

ал

аа

а

у аспаптары бар тұр ғын-н

да

дада

да

дад

р

рр 

р

үшүш

үш

шүш

ін

інін

ін

нн

1

11

100


00

00

000

0

0 литрге 3-тен 25 теңге геге

ге

геге

дейін (мысалы, Жамбыл және Ақтөбе 

облыс тарында), суды есепке алу аспап-

тары жоқ тұрғындар үшін 1000 литрге 7 

- ден 77 теңгеге дейін (мысалы, Павлодар 

жә

жәә

ә

әне Жамбы

бы

ыы

ы

лл

л

лл

облыстары) өзгеріп 

от

от

отт

от

отыр

ыр

ырыр

ыр

ырад

ад

адд

ад

ды»

ы»

ы»»

ы

дд

д

дейей

ей

ейей

й

діді

ді

дід

а

аа

а

геге

ге

ее

е

нтнт

нт

нтнт

нт

тіті

ті

тіті

т

к к 

к 

баб

ба

бб

сшылары. 

Сонымен қатар еліміздің өңірлерінде 

халықтың жылу энергиясына ақы төлеуі 

де өсті. Дәлірек айтсақ, Ақтөбеде – 12%, 

Қарағандыда – 10%, Павлодарда – 

15,9%, Жамбылда – 12,8

8

88

8

%,%

%

%Ш

Ш

ШШ

Ш

ығыс Қа-зақ стан  облысында – 13%

3%

3%3%

3%

3%,

,,

,,

,

ҚыҚы

Қы

ҚыҚы

Қы

зызы

зы

зз

з

лоло

ло

лоо

о

рдрд

рд

рдрд

р

адад

а а


а

а

аа

а

– 18,8%, Ақмолада – 17%, Қостанайда – 19,4%, Батыс Қазақстан облысында 

–25%, Астанада – 30,4%, Алматыда – 

32%, Атырауда 48 пайызға артқан. Се-

беп – отын құнының өсуі. Жа

Жа

Жа

Жа

Жа

Жа

лғ

лғ

лғ

лғ

лға

а

ас

а

а

ы 4-бетте 

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Бүгінгі БАҚ-та әбден ақжемденген тақырыптың бірі 

– тариф. Қанша айтылса да, пайдасынан шығыны көп, 

қарапайым халыққа қайыр бермей тұрған сала. Мұны 

зерттеулер де растап отыр. ҚР Статистика жөніндегі 

аг

аг

г

аг

аг

ен

ен

ен

ен

ен

ен

тт

тт

тт

тт

тт

тік

ік

і

ік

і

і

ті

ті

ті

ті

т

ң 

ң 

ң 

ң 

ң 

ң

де

де

де

е

ре

ре

ре

ре

е

е

кт

кт

кт

кт

т

кт

ер

ер

ер

ер

р

р

і

і

і

бо

бо

бо

бо

бо

бо

йы

йы

йы

нша, 2005–2011 жыл

л

л

л

л

л

да

да

да

да

да

да

р 

р

р

р

р

р

ар

ар

ар

ар

ар

р

ал

ал

ал

л

ал

л

ығ

ығ

ығ

ығ

ы

ын

ын

ын

ын

ын

ын

да

да

да

да

Қ

Қ

Қ

Қ

аз

аз

аз

аз

а

ақ

ақ

ақ

ақ

ст

ст

ст

ст

т

ан

ан

ан

ан

ан

ан

б

б

б

б

б

о

о

ой

о

ынша тариф: жылуға

ға

ға

ға

ға

ға

– 

43%, электр – 118%, ыстық су – 54%, суық су – 59%, газ 

– 57%, стационарлық телефон 91%-ға қымбаттаған. 

Жыл сайын теңгелеп өскен тариф бұл күні де беті бері 

қарар түрі жоқ. Қайырымына

на

а

а

н гөрі қайыр сұрауы 

ба

ба

ба

ба

ба

ба

сым коммуналдық са

а

а

а

а

а

ла

ла

ла

ла

ла

ла

да

да

да

да

да

да

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ұб

ұб

ұ

ұб

ұб

ыр

ыр

ыр

р

ыр

рққ

ұт

ұт

ұт

ұт

ұт

ұт

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ын

ы

ы

ың 

тозып тұрғандығы тағы бар. Оны өздері де жоққа 

шығармайды. Тарифтері қымбаттар кезде әншейінде 

сырға берік олар жұртқа «70-80 пайыз тозығы жеткен» 

деп ағынан жарылады. Сонда осы уақытқа дейін тариф 

ар

р

қы

қы

қы

қы

қы

қ

лы

лы

лы

лы

лы

лы

ж

ж

ыр

ыр

р

р

ты

ы

ғы

ғы

ы

ы

ы

ы

н жа

жа

ма

м й алмай келе жатқан ол

л

л

л

л

ар

ар

ар

ар

ар

а

ды

ды

д

ды

ды

д

ң 

ң

ң

ң

ң

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ан

ан

ан

ан

ан

н

ы 

ы

ы

ы

ы

әл

әл

әл

әл

әл

әл

і

і

іі

і

д

де

де

де

де

д

а

а

а

а

шы

шы

шы

шы

шы

ш

ла

ла

ла

а

а

ла

б

б

б

б

б

ер

ер

ер

ер

е

ер

ме

ме

ме

м

ме

к пе?

А

бай ОМАРОВ (коллаж)Жаһандық жағымсыз құбылыс саналатын 

жұмыссыздықтың алдын алуға арналған 

ба

ба

б

б

б

б

ғд

ғд

ғд

ғд

ғд

ғд

ар

ар

ар

ар

р

ар

ла

ла

л

ла

л

ма

ма

ма

ма

а

ны

ны

ны

ы

ны

ы

ң 

ң 

ң 

ң

жү

жү

жү

жү

жү

жү

зе

зе

з

зе

з

з

ге

ге

ге

 асқанына – бір жары

ым

м

м

м

м

м

жы

жы

жы

жы

жы

л.

л

л

л

л

л

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

ет

ет

ет

е

іс

іс

і

іс

ті

ті

ті

ті

тікт

к

кт

кт

кт

ер

ер

ер

р

ж

ж

ж

ж

ж

ет

ет

ет

ет

е

ед

ед

е

ед

е

е

і, кемшіліктері де ода

да

а

а

а

ан

н

н

н

қалыспайды. Дегенмен қыруар қаражаттың 

жұмсалғанын ескерсек, сосын нәтиже бойынша 

табақтың екі басына жетістік пен кемшілікті 

салып өлшесек, онда олқылық жағы басым 

түсетінге ұқсайды. Сон

н

н

н

ды

ды

ды

д

д

қт

қ

қ

қ

қ

ан да кеше

ш

ш

«Жұмыспен қамту–20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

»

»

»

»

»

»

ба

ба

ба

ба

б

б

ғд

ғд

ғд

ғд

ғд

ғ

ар

ар

ар

ар

а

ла

ла

ла

ла

ла

ла

ма

ма

ма

ма

м

м

сы

сы

сы

сы

ы

ы

ны

ны

ны

ны

ны

ны

ң

ң

ң 

ң

ң

ң

жүзеге асырылуына арналған Үкімет сағатында 

Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрайымы 

Дариға Назарбаева бағдарламаны 12 айға, әйтпесе 

кемі алты айға тоқтата тұру туралы мәселе көтерді. 

«К

«К

«К

«К

«К

«

ем

е

ем

ем

е

е

ші

ші

ші

ші

лі

лі

лі

кт

к

к

к

і 

іі 

і

тү

тү

тү

ү

тү

ү

зе

зе

зе

е

п

п

п

п

п

ба

ба

ба

б

ба

ба

ры

ры

ры

п, бағдарламаны орын

н

н

н

н

н

да

да

да

да

да

да

уғ

у

уғ

уғ

у

у

а

а

а

со

со

со

со

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет