Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет29/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
#83
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Да

Д

Д

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

Ба

ББ

Б

ББ

с 

ред

ак

тор

дың о


р

ын

бас

а

рырыы

ы

ыыА

й

дын ҚАБА

 – ж


а

ап

уап

п

пптыты

ха

тшы

Талға


т 

КIРШIБ


А

ЕВ

  ж

ауапты х

а

тшыныо

ң о


о

о

оо

рын


ры

ры

рыры

ры

бас

ар

ыН

ұр

лыбай ИТЕКБ

А

В ВЕВ 

В 

В –

те

хед

акто

р

Кү

ләш НАҚЫП

О

ВА

 

аға ко

рр

екто

р

, те

л.: 


388388

388

888

-80

-7

6

зе

зеГа

зе

ее

т 20т 20


т 20

т 20


т 20

08 ж


0

ылдың 17 қар

а

шасынд


а ҚР Мәдение

т

жәнжән

жән


жән

жән


жән

е ақ


е

е

еее

пар


а

т 

миниини

нини


н

н

стрлст

р

стстр

с

iгiнде тiрке

лiп, 


б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ын е

ын е


е

н 

нсепк

с

е қою ра

ра

тура

ра

аа

лы №


лы №

лы №


лы №

лы №


лы 

9650-Г  к

у

әлiгi 


б

ерiлг


ен

.

даРе

д

ада

д

дкция

кц

цц

к

 авторлар мақаласы мен ж

арнама м


мұ

азмұ


мұ

нынаны


ны

 жа


уа

п 

рмберм

рмрмрм


рм

ейдiей


ейей

е

.тото

Авт


о

тото


рлар

рл

рлрл қо

лж

азб

асы өңде


лмейдi және к

ерi қай


та

р

ыры

ры

ылмай

лмлмлм


ды

.

Көлеле

ле

лел

мi емi


мi

мi

кi компью

те

рлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тма

т

мм

ериа


лд

а

р 

қабы


бы

ы

ылд

ан

лдд

ба

йд

ы

.ла

Ала


«Ала

лала


а

ш ай


ш 

шш

шнасынд

а» ж


а

рияланған ма

териалд

ар

енен

мен


ен

ен

енсу

р

сусс

с

етт

е

рдiшi

шi

шiкөшi

шi

рiп рiп 

рiп


рiп 

рiп 


рiп 

немесе өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

баба


азб

а

аба

ша р


ша 

ша

шаұқс

а

тыын

ын

нын

алын


ып,

ы

ыыы

га

зетк

е с


iлт

еме ж


а

са

луы мiнде

тт

i.Құрылт

айш

айшайш

ысы

 және мен

шiк

шiк

шiк

шiк

шiкие

иеиеие

ие

ие

сi 

– «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АНАН

АН

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

2

12

2

2

3-12

-04,

-04,

-04,-04,

-04

-04

 273-12-54

Тапсырыс – №1687

А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

олигр


аф

ия»


,

Б

русиловски

й

 көшесi, 87-үй

. Т


ел.:

8

(717

3

2) 3

-05

7-05

7-05

7-05

7

-5

9

Тапсырыс – №

8

74

Бағасы  ке

лiсiмдi


Та

р

алым

ы –

1

11

1

00

0

0

000

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұмажұма


ұма

м

жұм, се

, с


с

, с


с

н

бi к

үнде


р

i шы


ғ

«Ал


аш

айн


й

й

йасы

» г


аз

ет

iнне ж

аз

ылу

 

лу 

лу

 лу

 

лулу

ин

дин

д

инд

нд

инин

ек

сi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы: А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00551,

 Б

ел

л

гал

л

лин

ин

 ин

 

иикө

ш

кк

ес

і, 148

/1 


А

e-m


ai

l:

info@

alash

a

in

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ы

ағы

ыы

тiтi

тi

тi

тi

лшi

лшлл

л

лер:

қ

р

А

тыра

у – 


қ

қ

Баққ

ытг


ытгытг

г

ытгтг

үл үл


ү

үү

үБА

БА

Ш, т

е

л.: 87015533653

Қар


ағандыҚыз

Қыз


Қыз

Қ

Қғал

да

қ А

ЙТЖ


А

НОВ


А, 

тел


.: 

870


149

019


76

Жа

мб

ыл – 


Гүл

үлүлүл


үл

үл

жан

жа

жажа

жа

ж КӨШЕРОВ

А

,тел

.: 


8

7

01 7711

6

48

Қ

ызылжа

––

р –ЕрЕр

ЕрЕр


ба

қ

ббб

ыт

АМАНТА

Й,

тел.:

8

 705

 441


8255

Қыз


ыло

р

да

 – 


ӘдіӘ

Ә

Әлж

ан

ҮМБЕТ

тел.: 

8

777 705

44

66Өск

емен –


Аз

АзАз


Аз

Аз

Аама

ам

амамам

ам

т ҚАС

Ы

М,

тел


.: 

8

777 355

411


4

Шым


ке

нт –


Нұ

НұНұ


рша

рш

ршрш

т

ТӨ

КЕ

Н,

тел


.: 

8

775

4

36504

0

Ора

л – Т


о

қт

аааа

р К


р К

р Кр К


р

ЕНЖ


ЕҒА

ЛИЕВ, т


е

л.: 


8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Қ

ұб

аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с

аяс


си б

и б


и б

 б

ибиб

юрою


ю

юю

, те

л.:


388-80-7

2

Бе

рiк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


л:

л:

 38833

-80

-69

Қалд


а

р

 КӨМЕКБАЕВ – қо

м

ғамм

м

мм, т

, т


т

, т


, т

, т


ел

.:

 388-80-65

Алма

т ИСӘДIЛ – өр

кение


т,

те

тетее

е

л.:ллл

 388-80-64

Н

ұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

спорпорпор

пор


о

т),т


т

 т

ел.: 

388

-80-7

4

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңа

а

алық

лы

лылылы

ы

тар

, т


е

л.: 


388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

ен

менн

шiк


шiк

шiк


шiк

шiк


ш

тi т


тiлшiле

р

 қосыны, те

л.: 


388

-80

-80

-80

-62

-6

-6

6

Н

ұрғис

а ЕЛЕУБЕК

О

В – 


ф

ото


о

тілтіл


тілтіл

тіл


ші

ш

шш

Та

рат

у қызме


тi 

(бөлшек


теп с

ат

у және жаз

ылу


ылуылу

ылу


л

))

))

ру

тел.: 

8

 (

7

2

7388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8 (

727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

0-

-41-

41-41-

787

77

e-

mail

:

alikulova.a@orange

poi

nt.

t.

t.t.

kzkz

kzkz

k

Қабылд

ау

 бөлмесі: 

(

(

8(

(

(

72

727272

7

7)

388-80-60,

ф

акс: 8

(7

27

)3)3

)3

)3

3

)

88

8

88

-80-61

Астана бюрос

ы:

ы:

:

ы:

ы:ы

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

йфйф


йф

ф

улл

ул

лул

л

улл

ул

лул

л

ин көшесi, 31, офис 414«б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)

5

5

55

5

5

4-2

4-2

4-24

4

4

7-

3

1

E-mai


l: aa

_

asta

na@


na@

na@


na@

na@na@


mai

m

mm

m

ml.ru

Айбын


ШАҒ

АЛ

ААА

А

ҚОВҚОҚО

ҚО

 –Аста

н

а бю

р

осыны

ң ж


ң

ң

етекшiсi 

Қана


т Т

ОҚАБ


А

ЕВ 


ЕВ 

ВВ

В В

– т


– т

– т


– т

––

ілші

Ар

ман А

С

ҚАРО

В

Втілтіл

і

іті

ш

і 

 

 Ө

Ө

Ө

Ө

м

м

м

м

і

і

і

і

р

р

р

р

і

і

і

і

 

 кино, 

шабыты – өнер

МЕРЕЙТОЙ


Қыздың 

баласы


Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген қ

қ

қ

ай

ай

ай

ай

ра

ра

ра

а

тк

тк

ткер

ер

е

ер

і,

і,

і,

 

продюсер, режи

жи

жи

жи

сс

сс

сс

сс

ер

ер

ер

ер

, Қа

Қа

Қа

Қа

за

за

за

зақ

қ 

қ

қ

ұл

ұл

ұл

л

тт

тт

тт

тт

ық

ық

ық

ық

 

кино өнерінде өзіндік қолтаңбасы 

бар тұлға –  Сламбек Тәуекел 65 

жылдық мерейтойын туған жерінің 

төсінде – Ертістің Павлодар өңірінде 

ат

а

а

ап ө

ө

ө

ө

тт

т

тт

тт

і.

і

 Обл

бл

бл

ыс

ы

ы

 жұртшылығы 

ма

ма

ма

қт

қт

қт

қт

ан

ан

ан

ан

т

т

т

ұт

ұт

ұт

ұт

ар

ар

ар

ар

ө

ө

ө

ө

не

не

не

не

р 

иесінің 

мерейтойына орай «Қазақ 

киносының күндері» шарасы және 

«Туған жерге тағзым» атты 

шығармашылық кеш 

ұйымдастырылды

ды

ды

ды

Тұлға «Облыс а

а

алд


лд

лд

лдын

ын

ынын

да

дада

да

сс

с

сің

ің

іңің

ір

ірір

ір

геге

ге

генн

н

нең

ең

еңең

бе

бебе

бе

гігі

гі

гі 

үшін» белгісімен марапатталды. Сламбек 

Тәуекел, сондай-ақ «Железин ауданының 

Құрметті азаматы» атанып, «Нұр Отан» 

ХДП-ның атынан «Партиядағы белсенді 

еңбегі  үшін»

н

н

  марр

р

рапаттарына ие болды. 

«М

«М«М

«М

ерер

ер

ерей

ей

ейей

лі

лілі

лі

жж

ж

жас

ас

ымым

ым

ымды

ды

дыды

к

кк

к

індік қаным тамған топырақта атап өткеніме қуаныштымын. 

Балалығымның ізі қалған Ертістің Павлодар 

өңіріне жыл сайын келіп тұрамын. Мен үшін 

осы өңірдегі күннің батысы да, желдің есуі 

де өзгеше ғой! Әсіресе кең пейілді халқын 

сағынамын», – дейді ме

м

м

рере

ре

рейтой иесі.

Болат ӘБДІЛМАНОВ

ОВ

ОВ

ОВ

,

,

,

театр және кино әрті

і

і

сі:

– Павлодар өңіріне осыдан 30 жыл 

бұрын шығармашылық сапармен келген 

болатынмын. Қасиетті Баянауыл жерінде 

жазушы Дихан Әбілевтің  шығармасының 

же

же

же

же

лі

л

л

л

сі

і

сі

сі

б

б

б

бой

ой

ой

ой

ын

ын

ын

ын

ша

ша

ша

ша

С

С

С

С

.Торайғыров туралы 

те

те

те

т

ле

ле

е

лефи

фи

фи

фи

ль

ль

ль

ль

мн

мн

мн

мн

ің

ің

ің

т

т

т

т

үс

үс

үс

үсіріліміне қатыстым. 

Қазақ халқының дара ұлдарының бірі – 

Сұлтанмахмұттың рөлін сомдадым. Бұл 

– кино саласындағы алғашқы қадамым. 

Шыны керек, кино саласындағы жолым-

ды ашқан өмірд

рд

рд

ег

ег

ег

ег

і 

і 

і 

і

әр

әр

әр

р

і 

іі

өн

н

өн

ер

ер

ер

ер

де

д

д

де

гі

гі

гі

гі

д

д

д

ос

ос

ос

о

ым

м

ым

м

 

Сламбек Тәуеке

е

е

е

л

л 

л

л

ед

ед

ед

ед

і

і.

і

і

Т

Т

Теа

еа

е

еатр

тр

тр

тр

да

да

да

да

ғы

ғы

ғы

ұ

ұұ

ұст

ст

ст

ст

аз

аз

аз

аз

ым

ым

ым

ым

 

– Әзірбайжан Мәмбетов болса, кинодағы 

ұстазым – Сламбек аға.  Бүгін, міне, до-

сымның мерейтойын бірге атап өту 

бақытына ие болдым. Шәкірт үшін 

ос

ос

ос

ос

ыд

ыд

ыд

ыд

ан

ан

ан

ан

а

а

а

а

сқ

сқ

қ

сқ

ан

ан

ан

ан

б

б

б

б

ақ

ақ

а

ақ

ыт

ы

ы

ы

 бар ма?!

Ақмарал ЕСІМХАН,

Кереку

Емтиханда:

– Сталин

ин

инин

ин

инқан

ан

анан

ан

ада

д

й адд

ам бол


ол

о

оло

о

ған?– Жақс

қс

қсқс

қс

қсы 

ы 

ы ы 

ы

ы ад

ад

адад

ад

адам

ам

амам

ам

амб

б

бб

б

бол

ол

олол

ол

олға

ға

ғаға

ға

н..

.

..

– Оның миллиондаған адамды  қан  қақсатқанын 

білмеуші ме едің?

– Әжем «өлген адам туралы жаман айтуға болмайды» 

деген...

* * *


Базарда:

– Қы


Қы

Қы

ҚыҚы

Қы

мымы

мы

мм

зыңыздың бір литрі қанша

а

а

аа

 

 тұ

тұ

тт

т

рара

ра

рара

ра

дыды

ды

дыды

?

??

?

??

50

50

5050

50

500

0

00

0

0т

т

ттеңге.

– Тым қымбат емес пе?

– Онда су қосылғанын  250 теңгеден ал...

* * *


Балаға сұрақ:

– Әкең не жұмыс істейді?

– Жұ

ұ

мымы

мы

мымы

мы

с с 

с 

с с 

с іс


с

с

сс

с

тете

те

тете

те

меме

ме

меме

ме

йдйд

йд

йдйд

йд

і.і.

.

..

– Неге


ге

ге

геге

ге

??

?

??

?

– Өйткені ол бастық қой...***

Перзентханада:

 – Дәрігер, менің келіншегім босан

н

нн

н

дыды

ды

дды

д

мм

м

мм

а?

Иә

ИәИә

Иә

ИәИә

.

..

.

.Ам

А

АА

А

ан-есен. Құттықтаймынн

н

нн

сі

сісі

сі

сісі

зд

здзд

зд

здзд

і.

і– 

Р

РР

Ра

Рақмет! Ұл ма екен?– Жоқ.

– Кім сонда?ӘУЛИЕ. Араб тілінен енге

е

нн

н

нн

с

сөсө

сө

сөө

ззз.


з

з

зА

А

АА

Ау 


у

у

уу

у

дада

да

дада

д

р-р-

р

рр

масы «желеп-жебеуші,  бұлақ суын 

дай 

таза» дегенге саяды. Арабтарда «Әулие» деп, сондай-ақ ерекше діндар лығы,  шипа 

дарытқан емшілігі, дін жо лына кіршіксіз 

берілгендігімен халық сені міне ие болып, 

кө

өө

өзг


зг

зг

згзг

зг

ее

е

ее

тү

түтү

тү

түтү

ск

скк

к

енен

ен

еен

а

аа

а

ада

да

дада

да

мм

м

мда

да

дада

да

дрд

рд

рдрд

рд

ры 

ы 

ыы

ы

айай

ай

айай

тқ

тқтқ

т

тқтқ

ан

нн

н

н. Бұл сөз 

Құ

ҚұҚұ

Құ

ҚұҚұ

ра

рара

ра

рара

н

нн

н

нн

Кә

КәКә

Кә

КәК

рі

рірі

рі

рір

мд

мдмд

мд

мдмд

е

ее

е

еАл

Ал

АлАл

Ал

АлА

ла

лала

ла

лл

ме

меме

ме

мее

н

нн

н

нн

па

папа

па

пайғ

йғ

йғйғ

й

йамбарға 

қатысты жебеуші, жарылқаушы деген 

мәнде жиі кездеседі. Ал хадистерде жақын 

болу деген мағы нада, яғни Аллаға жақын, 

дос, Алланың мейірі түскен деген ұғымда 

ұшырасады. Қазақ тілінде «әулие-әнбие» 

түрінде қосарланып та айтылады

ы

ыы

ы

,,

,,

, мұмұ

ұ

мұмұнд

н

нн

н

ағы ән

ән

әнә

ә

әбие арабша – нәби, яки пай

й

йға

ға

ғаға

ға

ғамб

мб

мбмб

мб

мбар

ар

рр

р

рд

д

дд

д

егег

ег

ее ен

ен

енен

ен

е 

сө

ссөсө

с

здің көпше түрі болыпта

та

тата

табы


бы

бы

быбы

б

лала

ла

аа

ды

дыды

ды

дыДегенмен бұл қосарлы сөз ел танымында 

әулие деген мағынаны білдіреді. Әулие лер 

туралы түсінік барлық діндерде де 

кездеседі. Мәселен, Христиан дінінде 

«великомученик» (ұлы қасірет шегуші) 

не

не

ее

е

меме

ме

меме

ме

сее

е

ее

е

««

«

««

ап

апап

ап

апос

ос

осос

о

тото

то

от

о

л»»

»

»»

((

(((

па

папа

па

пайғйғғ

йғ

ғам

ам

амам

ам

амба

б

бб

б

р)р

р

р деп те 

ай

айай

ай

айайты

ты

тыты

ты

тыла

ла

лала

ла

лады

ды

дыды

ды

ды..

. Мұ


Мұ

Мұ

МұМұха

ха

хаа

а

амм

мм

мммм

мм

ммед

ед

едед

ед п


п

п

пп

п

пай

ай

айай

ай

аға

ға

ғаға

ғам


мбардың 

серіктерін, туыстарын, үрім-бұтақтарын, 

кейінгі діни қайраткерлерді әулие тұту, 

оларға құлшылық ету дәстүрі барлық 

мұсылман елдерінде  бар. Кейде оларды 

жинақы түрде «әулие-әнбиелер» деп те 

атайды. Қазақ халқының дүниета

та

тата

а

таны

н

нн

н

мм

м

мм

м

ында әу

әу

әуә

ә

әлиеге табыну дәстүрі еже

же

жеже

же

желд

лд

лдлд

лд

лдд

ен

енен

ен

енен

б

бб

б

барар

ар

рр

рТ

Т

ТТә

Т

ңірге сенген ежелгі түркілерер

Ұ

ҰҰ

Ұ

ҰҰ

ма

майй

й

йана

мен  Қызыр атаны, ата-баба аруақ тарын 

желеп-жебеуші санап, оларға үнемі 

сыйынған. Әулиелер  білімпаз дін-

дарлығымен де, қарапайым ізгілігімен де 

халық жадында мәңгілік сақталған. Қазақ 

ха

ха

хах

ха

хаа

лқ

лқлқ

лқ

лқлқ

ы,

ы,ы,

ы,

ы,ы

с

ссссон

он

он

он

онда

да

дада

да

дай-

й-

йй-

й-

й-ақ

ақ

ақақ

ақ

ее

е

ее

е

л л 

л

л л

л

қоқо

қо

қоқо

қо

рғрғ

рғ

рғрғ

рғ

ағағ

ағ

ағағ

а

анан

ан

анан

а

бб

б

бб

ат

тт

т

тырларды, 

ұл

ұлұл

ұл

ұлұл

т

тт

т

тт 

бі

бібі

бі

ббі

рл

рлрл

рл

рлрл

іг

ігіг

іг

ігг

ін

інін

ін

інін

с

сс

с

сақ

ақ

аа

а

тата

та

тата

а

ғаға

ға

ғаға

ға

нн

н

нн

н

биби

би

биби

би

леле

ле

лле

ле

рдрд

рд

рдрд

рд

і, ақыл-парасатымен тұтас аймақ қа үлгі  болған 

ана


ал

а

арды әулиелер қа тарына қосады.ЫҚ

ЫҚ

ЫҚ

ЫҚ

Ы

ЫҚ

ЫЛ

ЫЛ

ЫЛ

ЫЛ

ЫЛ

Л

АС

АС

АС

АС

АС

АС

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

аа

а

аса

иетті Құранда баян далған 

ең негізгі және өте маңызды рухани 

құндылық – ықылас. Ықылас – адамның 

әрбір ісін ешқандай материал дық  немесе 

рухани пайда көздемей, тек Алла тағала 

разылығы үшін жасауы. Ықылас – адамның 

әрбір  басқан қад

ад

д

дд

д

а а 

а 

а а

а

мымы

мы

мымы

мы

нн

н

нн

да

дада

да

а,

,,

,сө

сө

сөсө

ө

йлйл

йл

йлл

ег

егег

ег

гег

ен

енен

ен

нен

ә

әә

ә

әрб

рб

брб

рб

бір

ір

ірі

ір

ір 

сөзінде, ғибад

д

д

дд

д

атат

ат

атат

т

ат

құл

ұл

ұұл

ұл

ұлұ

шы

шышы

шы

шыш

лы

лылы

лы

ыы

ғы

ғығы

ғы

ғыы

ы

нднд

н

нн

а,

а,а,

а,

а,а,

ж

жж

ж

жж

ал

алал

л

лпы

пы

пыпы

пы

пы,

,

,,

,

күнделікті өмі рінде Алланың разылығынан қол үздіретін бөтен ниеттерден аулақ болуы. 

Ықылас  болмаса, адамның айтқан сөзі, 

жасаған  ісі, өткен өмірі Алла алдына 

барғанда зәредей де пайда бермесі хақ. 

Қаси

и

иет

е

ее ті Құранның көптеген аяттарында 

ық

ыққ

қ

ққ

ыл

ылыл

ыл

ылы

ас

асас

ас

асты

ты

тыты

ты

ыб

б

бб

б

болол

ол

олол

ол

удуд

уд

удуд

уд

ың мән-маңызына назар ау

ау

аууда

д

дада

да

рыры

ры

рыры

лғ

лғлғ

лғ

лғғ

ан

анан

ан

аӨм

ӨмӨм

Өм

ӨӨм

ір

іір

ір бойы еңбектеніп, қажыр-

қайрат жұмсағанымен, бүкіл істері бекер 

болғандар жайлы да аят бар. Олай болса кез 

келген адам ақыретте ісі бекерге кетіп, жігері 

желімге айналмауы үшін ықыласқа ықылас 

танытуы керек. Алла елшісі (с.ғ.с.) бір 

хадисінде «Ама

а

л

лл

л

лл

да

дада

да

дда

д

рыры

ры

рыры

ы

ңдңд

ңд

дд

а 

а а 

а

а әр

әр

әрәр

әр

әқа

қа

ққ

ша

шаш

ша

шаша

н

нн

н

нық

ық

ықық

ық

ы-ы-

ы

ыы

ласты болыңдар

ар

ар

арр

ар

р,

,,,


,

өй

өйөй

өй

өйөй

тк

тктк

тк

кткен

ен

енен

ен

ні

і

іі

Ал

АлАл

Ал

Алл

ла

лала

ла

лаа

а

аа

ма

маа

а

аа

лд

лдлд

лд

лдд

ар

арар

ар

рдыды

ды

дыды

ды

ңң

ң

ң ң 

ң 

тек қана шынайы болғанын қабылдайды»,– деп ықыласқа ерекше мән бер ген  екен. 

Алланың разылығы көзделмеген істе дұрыс 

ниет те, мардымды ықылас та болмасы

анық. Демек, бір сауапты мың сауап етудің 

ең бір

ір

рр

р

р төте жолы да – ықылас. Тек мұғалімдер 

ға

ғаға

ға

ана

на

нана

на

нае

е

ее

е

меме

ме

меме

ме

сс,

с,

с,,

қ

ққ

қ

ққ

ұр

ұрұр

ұр

ұұр

ылысшылардың қалаған 

әр

бі

бібі

бі

бр  і

кі

іірпіш

іі

і,і

і

имамдардың әр уағызы, басшылардың шығарған әрбір шешімі, Отан 

күзетіндегі жауынгерлердің әрбір кірпік 

қақпай өткізген сәттері Алла разылығы үшін 

жасалса,  бұл да құлшылық-ғибадатқа 

жатады. Ықылас – мол сауапқа кенелтетін 

қазынаның кілт

т

і 

і і 

і

і бо

бо

бобо

бо

болу

лу

лулу

лу

луме

ме

меме

ме

мен

н

нн

н

бібі

б

ббі

бі

ргрг

рг

ргрг

рг

е,е,

е

е,,

қ

ққ

қ

ққ

ыл

ылл

л

лл

да

дада

да

дада

й

й й

й 

йй

й

нәнә

нә

нәнә

нә

зізі

з

зізі

к 

к к

к 

кқасиет. Ықылас

сс

сс

с

тата

та

тата

та

ақ

қ

ққ

қад


а

ад

адад

ад

аам

ам

амам

ам

мды

ды

дыды

ды

ыз

ззз


з

з

әрә

әр

әрәр

әр

едед

е

еед

е

ейей

ей

ейей

ей

дд

д

дд

д

ее

е

ее

е 

бұбұ

бұ

ұбұ

бұ

ұра

ра

рара

ра

ра 

басуға рұқсат жоқ. Сондықтан ықыластыболудың қиындығы да мол. 

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет