Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет2/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
#83
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

e

-

-

-

-

m

m

m

m

m

m

a

a

a

a

ii

i

i

l::

::

:

:

 i

ii

i

n

n

nn

n

n

ff

f

f

oo

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

а

а

а

а

аа

ll

l

l

aa

a

aa

s

s

s

s

s

hainasy.kz

ОЙ-КӨКПАР

Алматы

+17..  +20о

+17..  +19

о

+9 .. +12о

+10..  +13

о

Астана


ЭКОНОМ

ОМ

М

М

М

ИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

АҢДАТП

П

П

П

П

А

-бетте

-бетте

-бетте

3

55

5

55

7

150,94195,35

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

,

,

,,

6

6

6

6

6

6

15303,10

985,41

1386,80

4,82

1,29

1384,81

102,39

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛАР

АР

ААР

АР

АРЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GO

GO

GOGO

GO

OLD

LD

LD(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

Y

Y

Y

MEX

ME

MEX

MEX

ME

MEX

))

)

)

)

с

сс

с

...дедім-ай, ау!Серік АБАСОВ,

белгілі журналист:

– Шынымды айтсам,  қазақтың 

мық  ты  футбол командасы мен еврей-

ді

дд

ң

ңң

қо

ққ

қ

қйшыл

ылар


ар

ар

аа

а

 брир

р

рр

р

гадад

д

сы деген сөздер ме

ме

меме

е

нн

н

нн ү

үш

үшү

үші


н

н

бб

б

ббір

ір

ірр

ір

рде

д

деде

д й


й

й

йй

й

есес

ес

есс

ті

тітті

ті

тіле

ле

лее

е

тітт

т

н сияқты. Екеуі де күлкілі...

(www.facebook.com парақшасына 

жазғанынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Алда

да

а

да

да

а

н 

н 

н 

н

н

н

СМ

СМ

СМ

СМ

СМ

СМ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

ЫЛ

ЫЛ

Ы

Ы

ЫЛ

Ы

,

,

 

Мәж

ж

ж

ж

ілі

ілі

ілі

ілі

лі

іл

с д

с д

с д

с д

д

епу

епу

епу

епу

пу

тат

тат

тат

тат

та

т

ы:

ы:

ы

ы:

ы

Ма

М

М

рианна ГУРИНА,

«Ұл

«Ұл

«Ұл

«Ұ

«Ұл

ағ

ағ

ағатты жанұя» қоғамдық

қорының пре  зиденті, 

Республикалық ата-аналар 

қоғамдық кеңесінің мүшесі:

№ 87 (998) 

28 мамыр, сейсенбі

2013 жыл


– Қазіргі қоғамда адамға жат бір сора-

қылық пайда болды. Бір жыныс

ыс

ыс

сыс

ыс

тыт

т

тт

т

лал

л

лл

л

рдр ың

ң

 кл

кл

клкл

у

убы облыс орталықтарындада

да

дада

да

аа

а

аа

шы

шышы

шы

шшылғ

лғ

лғлғ

л

лан

ан

анн

н

ынын

ы

ынын

ы

  

естіп, жағамызды ұстадық. Интернетте 

сондай екі адамның үйлену тойы өткені 

туралы хабар жүр. Осындай азғындардың 

саны 240 мыңнан асып кетіпті. АҚШ пен 

Фр

ранцияның Президенттері ашық қол да-ға

ға

ғаға

ға

ған

н

нн,

н

нЕ

Е

ЕЕ

Е

Еур

ур

урур

у

уоп

оп

опоп

оп

опан

ан

ана

а

ыңың

ың

ңң

о

оо

о

он

н

нн

н

шаша

ша

шаа

қт

қтқт

қт

қтқт

ы

ыы 

ы

ыы

ел

елел

е

еінде мақұл-

да

дада

д

дн

н

нн

н

ғаға

ға

ғаа

н

нн бі

бі

біі

і

рр

р

ржы

жы

жыныны

ны

ын

ст

стст

сты


ы

ы

ы ы

не

нене

не

ее

ке

кеке

ке

кеб

б

бб

б

ізіз

із

іге де қатер 

төн дірмеуін бүгіннен, дәл осы сәттен 

ойла уы мыз керек. Оларға барлық жерде 

қатаң тыйым салынсын. Адамның бүкіл 

иманды болмысына, Алланың әміріне 

қа

аа

рсы қылмыс деп танылсы

ы

ы

ыы

н.

нн.

н

нн

О

ОО

О

ОО

сы

сысы

ға

ғаға

ғ

ғаа

н

нн

н

нене

не

не

гіз болатын заң қабылдау

у

у

уу к

к

кк

к

ерер

ер

ерер

р

екек

е

екек

к

. СоСо

Со

СС

Со

дада

да

дада

да

нн

н

нкейін ақпараттық сауаттылық пен ақпарат-

тық жауапкершілік туралы мәселе көтеру-

ге тиі спіз.  

– Депутаттардың «бір жыныстыларды 

қыл мыскер ретінде жазалай

ай

айай

ай

айық

ық

ққ

қ

»»

деген ұс


ұ

ы-

нысы тіпті миға қонымсс

с

сыз

ыз

ызыз

ызз


н

н

нн

н

әрәр

әр

әрәр

р

сесе

се

сесе

.

..А 

А 

А А

А

Ай

й

йй

й

нана

на

нан

а

лылы

лы

лылы

п

пп

п

пп 

келіп бәрін батысқа елік 

теу шілік  дей 

береміз. Иә, дамыған ел  дер де,  шынымен-

ақ, бір жыныстылар 

дың отау құруы 

мақұлданып, қолдау көр сетілген. Неліктен? 

Оның тек жағымсыз ғана жақтарын емес

жа

жа

жж

ж

жғы

ғы

ғыы

мд

ммд

мд

мдд

ы 

ыы 

ы

әрр

р

рр

р

іііі

і

іти

ти

тити

ти

иім

ім

імм

ді

діді

і

діді

,

,, ,

,

,па

па

папа

па

ай 

й 

йй 

да

дада

д

длы жақтарына да 

үң

үңүң

ң

іліл

іл

іліп

іп

пп к

к

кө

ө

өрелел

ел

елл

ік

ікік. 

Қа

ҚаҚа

Қа

ҚаҚа

з

 ззз

ір

ірір

ір

рҚ

Қ

ҚҚ

ұдайдан күткен 

нәрестелер аз туыла тын болды. Тілеп алған 

сәби болмаған 

дық тан,  мыңдаған, мил-

лион даған  ша   қа лақтар бүгінгі таңда далада 

қалып, қо қыс тастайтын орындарда өліп 

жатыр. Бұл – ғаламдық пр

пр

пр

прпр

пр

обб

б

бб

б

леле

ле

лл

л

мама

а

ма.. Қа

Қа

Қаа

зі

іір 

р 

рр 

р 

рөмірдің заң дылығы деп

п

пп

п

тт

тт

тт

ұр

ұрұр

ұр

ұрұ

мы

мымы

мы

мыы

с

сс

с

сқұ

құ

құқұ

құрм


рм

рм

рмр

ас

асасста

та

тата

а

нн

н

нн

бала туып алатын әйелдер көп. Осыдан 

барып  тас тан ды  бала лар мен жетімдердің 

саны артуда.-бетте

Жуырда Мәжіліс депутаттары «еліміздегі бір жыныстыларды 

қылмыскер ретінде жазаға тарту керек» деген ұсыныс 

айтып, депутаттық сауал жасады

ды

ды

ды

ды

ды

. Ал

А

А

А

А

А

айда

д

 кейбі

бі

бі

бі

бі

р 

р

р

р

ға

ға

ға

ға

ға

а

лы

лы

лы

лы

лы

мдар бір жыныстылард

д

д

д

д

д

ың

ың

ың

ың

ың

ың

т

т

т

т

т

уа

уа

уа

уа

а

уа

б

б

біт

іт

іт

іт

іт

іт

ке

ке

ке

е

ке

е

н

н

н

н

н

н

ау

ау

ау

ау

ау

у

ру

ру

ру

ру

р

 

екендіктерін айтып, енді бірі құқықтық негізде 

жазалау шаралары бұрыс әрі заңға қайшы әрекет 

екендігін алға тартып әлек. Қарағандыда екі 

бойжеткен үйленіп, дүйім жұртты дүр 

сілкін

ін

ін

н

н

ді

д

рг

р

р

р

р

ені енді бір

р

р

р

р

р

еуге сән болып, біреулерге 

мұ

мұ

мұ

мұ

мұ

ұ

ң 

ң 

ң 

ң 

ң

ң 

бо

бо

бо

бо

о

бо

лы

лы

лы

л

лы

лы

п

п

п

п

п

п

кө

кө

кө

кө

кө

к

рі

рі

рі

р

р

р

нс

нс

нс

нс

нс

нс

е 

е

е

е

де

де

де

де

де

д

, за

з

за

за

за

за

ңб

ңб

ңб

ңб

ңб

б

ұз

ұз

ұз

ұ

ұ

ұ

ушылық ретінде 

қаралған жоқ. Алдағы уақытта әйел мен 

әйелдің, еркек пен еркектің отбасын құруы 

қарапайым салтқа айналып кетпесін

деген алаңдаушылықпен қозғалған 

мәселені мамандардың талқысына 

салуды жөн сан

н

н

н

н

ад

ад

ад

д

ад

ад

ық

ық

ық

ық

ық

ық

.

.

ҚҰҚЫҚ


 ПЕПЕ

ПЕ

ПЕПЕ

П

Н ҚҰРЫҚ

Бұл туралы кеше ҚР Экономикалық қылмысқа және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің

баспасөз қызметі хабарлады. Мамандардың мәлі-

метінше, қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері

ұзақ мерзімді жедел іздестір

р

р

рр

у

уіс-шараларының 

нә

ннә

нә

нән

ти

тити

т

тжесінде Алматы қаласының

ың

ыңың

ың

ыңж

ж

жж

ж

жыл

ыл

ылыл

ыл

лжы

жы

жыж

ы

мам

ма

мама

ма

йтйт

йт

йтын

ын

ынын

н

нм

м

мм

м

үлүл

л

үлүл

ік

ікк

к

ікк

 

орталығының директоры С.ОрО

О

ОО

О

азақыновб

б

басқарған және оның қарамағында жұмыс істейтін Жылжымайтын 

мүлік  орталығының бес аудандық бөлімшесі 

бастығынан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын 

кесті. Тергеу нәтижесінде Алматы қаласының жылжы-

ма

а

айтйт

йт

тйт

йт

ыы

ын

ыы

ы

мм

м

мм

м

үлүл

үл

үлік

ік

ікік

і

іо

о

орт

рт

ррт

ал

алл

ал

алал

ығ

ығы

ығ

ығғы 

ы 

ы ы

ди

диди

ди

диди

ре

рере

ре

ркт

тт

орының қылмыстық то

о

птпт

пт

птт

пт

ыы

ы

ыы

ы

2020

20

202

2

121

12

121

ж

жж

ж

жыл

ыл

ылылғы

ғы

ғығы

ғы

шш

ш

шіл

л

лде

де

деде

де

деде

де

дде

де

дқ

қ

ққ

ұрғаны анықталды. 

Қылмыстық топтың құрамына оның көмекшісі 

Е.Әсенов және Алматы қаласының жылжымайтын 

мүлік орталығының Әуезов, Түрксіб, Алатау, Медеу 

және Бостандық аудандары бойынша бөлім бас тық-

та

та

тата

ры

ыы

 – Д.Маусымбаев, С.Шан

н

н

нн

ти

тити

т

тити

ев

евев

ев

в,  К.

К.

К.К.

Қо

ҚоҚо

Қ

ҚоҚ

ңы

ңыңы

ң

рбрб

рб

рбр

ае

аеа

а

аеа

в,

в,в,

в, 


М.

М.

ММ

М

МС

Са

СС

С

дыба ев және А.Исабекоко

ко

коко

о

втвт

вт

втвт

вт

ерер

ер

ерер

е

кк

к

кк

к

ірір

р

рр

ге

геге

е

ее

н

н.н.

н

нн

Е

ЕЕ

Е

Еск

к

кк

к

е е

е

ее

е с


са

са

сас

ла

лала

ла

аа

 

кетейік, өткен жылдың желтоқсан айында қаржы полициясы С.Оразақыновтың үстінен бірнеше мәрте

пара алғаны үшін қылмыстық іс қозғалғанын хабар-

лаған болатын.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет