Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет17/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
#83
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Мәмбет ҚОЙ

ГЕ

ГЕЛД

ЛД

ИЕ

ИЕ

В

В

,тарих ғылымының докторы:

Исатай-Махамбет қозғалысы 

секілді халықтың әлеуметтік теңдігін, 

әлеуметтік әділдікті көздеген қозғалыс 

болмаса, біздің бүгінгі Тәуелсіздігіміздің 

де

деңг

ңг

ей

ей

і 

і

де

де

д

д

ә

әл қазіргідей болмас еді

.Бұл – халықтың рухани, саяси дамуын 

биік белеске көтеріп кеткен көтеріліс. 

Әр

Әр

ин

ин

е,

е,

Ж

Ж

әң

әң

гі

гі

р 

р 

ха

ха

н 

н 

– өз заманында 

бі

бі

ра

раз 

з

ел

ел

еу

улі

лі ө

өзг

зг

ер

еріс

істе

тер 

р

жасаған адам. 

Бірақ іс-әрекеті қарама-қайшылыққа 

толы күрделі  тұлға. Орыс патшасы 

мүддесіне қызмет істеген. Ал Махамбет 

пен Исатайдың ойлап жүргені – қара 

халықтың қамы. Қалай

ай

д

д

ег

ег

ен

ен

де

де

д

д

е 

тарихқа объективтілі

к 

к 

ке

ке

ре

рек.

к.

А

А

қт

қты

ы 

ақ

ақ, 

қараны қара деп нақты көрсеткен кезде 

ғана ақиқат салтанат құрады.

Шамил НАФИКОВ,

филология ғылымының кандидаты (Уфа,

Башқұртстан):

– Ба

Ба

ты

ты

с 

с 

Қа

Қа

за

за

қс

қс

та

та

н 

н

– башқұрт еліне 

ең

ең

ж

жақ

ақын

ын

о

орн

рн

ал

ал

ас

ас

қа

қа

н 

н

өң

ір.  Бұл – бір 

ұқсастық. Екінші ұқсастық – қазақ және 

башқұрт халықтарының қос перзенті 

Махамбет Өтемісұлы мен Салауат 

Юлаевтың тағдыры. Екеуі де отар-

шылдарға қарсы күрес

с

ке

ке

н  әр

әр

і  батыр,

р

 

әрі ақын. Салауат Юлае

ае

в 

в 

Ем

Ем

е 

е 

ль

льян

ян

П

П

уг

уг

а-

а

чевтің қол астында күрескен. Мен өз 

баяндамамда қос халықтың қаһарман 

ұлдарының өміріндегі  ұқсастықтарды 

тізбелеп  бердім. Алдағы уақытта  бұл 

бағыттағы ізде

д

ніс одан әрі дами береді 

де

де

п 

п 

ой

ойла

лайм

ймын

ын

.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

жу

жу

рн

рн

ал

ал

ис

ис

ти

ти

ка

ка

ф

ф

ак

ак

ул

ул

ьт

ьт

ет

ет

ін

н

 1993 жылы тамамда

а

ға

ған

н

тү

тү

ле

ле

кт

кт

ер

ер

 

қа

а

йт

йт

а 

а

ба

бас

с қо

қо

ст

сты.

ы

С

С

ол

ол к

к

ез

езде

де

гі куратор Бауыржан Жа

Жа

қы

қып

п 

20

20

ж

ж

ыл

ыл 

бұрынғыдай студенттерін журнал бойынша түгендеп шықты. 

Символдық «нб» белгісін алғандар мен сабақтан «қашып 

кеткендер» де табылды. Бірақ бұл жолы ұстаз да, шәкірт те 

шат-шадыман. Түлектердің

ң

ара

ра

ға екі онжылдық салып кездесуі 

ке

кезі

зінд

н

е белгілі журналис

т 

т 

Ер

Ерма

ма

ха

ха

н 

н 

Ша

Ша

йх

йх

ыұ

ыұ

лы

лыны

ның 

ң

сол шақтағы 

естеліктерден құрастырған «Қолтаңба» жинағы көпшілікке 

таныстырылды.

Алматыдағы Қыздар педагогикалық университетінде «Туған ел» 

тақырыбында белгілі музыката

та

ну

ну

шы

ш

, композит

и

ор

р

, пр

р

оф

ф

ессор Өмірбек 

Ба

Байд

йд

ілдаевтың 80 жылдығы

ына

на а

а

рн

рн

ал

ал

ға

ға

н 

н

ІІ

ІІ

І 

қа

қа

ла

ла

лы

лық 

қ па

па

тр

т

иоттық әндер 

байқауы табысты өтті.

БА

АЙҚ

ЙҚ

АУАУ

Қа

зақтың өзіндей асқақ, 

көзіндей отты, сөзіндей бай 

классикалық әндерін әлем 

сахнасына тұңғыш шығарған 

– Әміре Қашауб

у

айұлы. 

Операны жо

о

ға

ға

ры

ры б

б

ағ

ағ

ал

ал

ай

ай

ты

ты

н 

н 

батыс музыка сыншылары

мен баспасөз өкілдері 

музыкалық сауаты жоқ, 

қарапайым қазақтың 

Франция мен Германия 

са

са

хн

хнас

асын

ын

да

да

кәс

ә

іби деңгейде 

ән

ән с

с

ал

алға

ға

ны

ны

на

на т

т

аңдай қағып, 

жарыса жазғандары мәлім. 

Ромен Роллан, Анри Барбюс, 

Александр Затаевич, Николай 

Анов сынды өзге ұлт өкілдері 

де Әміренің 

қа

қа

си

с

ет

е

і

і

ме

ме

н

н

қадірін бірд

д

ен

ен т

т

ан

аныд

ыд

ы.

ы.

 

Тұрмысы кедей, шыққан

тұғыры биік асыл ер алты 

Алашын алты құрлыққа 

мәшһүр етті. Биыл туғанына 

125 жы

ж

л толған Әміре әннен 

ба

ба

ғы

ғын 

н

та

та

пқ

пқ

ан

ан

ым

ы

ен, тағдыр 

тауқыметін де содан көрді. 

Білгеніміз бен білмесіміз әлі 

де баршылық. 

Оқу орнының Өнер және мәдениет 

факультетіне қарасты мәдени-бұқаралық 

жұмыстардың теориясы мен әдістемесі 

кафедрас

с

ыны

ың

ыңұ

ұ

йый

мд

дас

с

тыы

ру

руым

ы

ене

 өткен 


қалалы

ы

қ қ  ән

ән

ббай

ай

қақа

уы

уына

на Қ


Қыз

ызда


да

р 

р ун

ун

иви

ер-


ситетінің, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың, 

Т.Жүргенов атындағы өнер академиясының, 

Ж.Елебеков атындағы Алматы эстрада-

цирк өнері мен П.Чайковский атындағы 

Ал

А

маты музыкалық колледжінің студее

нт

н-

те

терірі

,

,со

со

ныны

мен қатар К.Байсейітова 

ат

атын


ын

-

-дағы дарынды балаларға арналған  рес-

публикалық мектеп-интернаты мен 

А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға 

арналған музыка мектебінің оқушылары қатысты. 

Ләйлә АМАНҚҰЛОВА, 

Қыздар

р

п

пед

ед

аг

аг

ог

огик

ик

ал

алық

ық

у

уни

ни

ве

ве

рс

рсит

ит

ет

еті 

і 

Мәдени-б

б

ұқаралық жұм

ыс

тардың 

теориясы мен әдістемесі кафедрасының 

аға оқытушысы:

– Көрнекті композитор Өмірбек 

Байділдаев – еліміздің музыка мәде-

ни

ни

ет

ет

ін

ін

де

д

 өзіне тән қолтаңбас

с

ым

ымен

ен

 

да

дара

ра

ла

лан ған, кесек тұлғалы компо

о

зи

зито

тор

р, 

білімді  ұстаз, сонымен қатар зерделі 

музыка зерттеушісі. Ол ұзақ жылдар 

Қазақ мемлекеттік қыздар педа-

гогикалық университетінде, Музыка 

теор

р

ия

ия

сы

с

ж

жән

ән

е 

е 

та

та

ри

р

хы

хы

к

к

аф

аф

ед

ед

ра

ра

сы

ы

ның 

меңгерушісі болып қызмет атқарды. 

Сол жылдары музыка мәдениетінің

тарихы мен теориясын қалыптастыруға 

атсалысты. Ән жа

жа

нр

нр

ында

да

д

д

а  үл

үл

кен 

н 

жемісті еңбек 

ет

ет

ті

ті

.

.

Бұ

Бұ

л 

л

ша

шара

ра

м

муз

уз

ык

ык

а,

а,

 

өнер саласына үлкен із қалдырған дара 

тұлғаның әндерін жастар  арасында 

кеңінен таныту, насихаттау, сонымен 

қатар талантты жастарымыздың жолын 

ашу ма

а

қ 

қ

са тында  арнайы  өткізіліп  отыр.

Ба

Байқ

йқ

ауау т

т

алалаб

аб

ыы

бо

бойынша әрбір қаты-

сушы екі әннен орындады. Бірінші ән – 

Өмірбек Байділдаевтың шығармашы-

лығынан алынса, екінші ән – өз таңдауы 

бойынша патриоттық тақырыпқа арналды. 

Үміткерлер әндерді жанды дауыспен, 

аспаптардың сүйемелдеу

у

імен орындады. Байқауға қатысуш

ыл

ыларарға

ға

ее

лі

лімі

мі

згзге

е та


аны

ны

мама

л

лопера әншісі Дина Ха

Х

мзина,

Қ

ҚР

Р мә


де

ниет 


қайраткері Алпыс бай Көпбаев бастаған

өнер саласының қайраткерлері қазылық 

жасады. 

Кеш барысында ақын өмірі мен шығар-

ма

ма

шышы

лы

лығы

ғы

жж

ай

айлы

лы

бб

ей

ейнефильм көрсетіліп, 

ко

компмп

о

озитит

ор

ордыды

ң

ң ел

елім


ім

іздің музыка мәде-

ниетінде сіңірген еңбегі атап өтілді. Байқау 

қорытындысында жеңімпаз жас талант-

тарға жүлделер табыс етілді.

Та

Та

ңа

ңа

та

та

р

р

АЙ

АЙ

ТҰ

ТҰ

ЛЫ

ЛЫ

Журналистика факультетіне 1988 жылы 

түсіп, оны 1993 жылы аяқтаған бұл топтың 

кураторы


ы

Бау


ау

ыр

ржан Жақы

қы

п – бүгінде филоло

о

гиги

я

яғы

ғы

лылымы

мы

ныны

ң

ң до

до

ктктор

ор

ы,ы,

 ҚР 


Ұлттық ғылым академиясының коррес пон-

дент мүшесі, профессор, «Қазақ энцикло-

педиясы» баспасының бас директоры. 

Арада талай жыл, алдынан талай студент 

өтсе де, Бауыржан ағай сол тобындағы 

шә

шәкікі

рт

ртте

те

ріі

н ұмытпапты. Ол студентт

ер

ер

інін

ің

ң 

қа

қазі

зі

рр

қа

қайй 

ж

жерде қызмет ететінін деж

ж

атат

қа

қа 

біледі. Университетті бітіргеніне 20 жыл 

болған бұл топтың ішінде, Гүлжанат 

Иманғазина – Павлодар  облыстық теле-

радио компаниясының  бас  редакторы

Нұржан Қуантайұлы – «Шығыс – Ақпарат» 

холдингінің бас директоры, Гәкку Сәтбаева 

– «Қаз


з

ақ

ақстст

ан

н  –

К

Көк

өк

шеше

та

тау»

у»

тт

ел

елек

ек

омом

 па-


ниясын

ның


ың а

а

ғаға

р

редед

ак

акто

то

рыры, Қа

Қаны


ныбе

бек


к 

Әб

Әбдуов – «Дала мен қала» газетінің Қызылорда 

облысындағы меншікті тілшісі, Бауыржан 

Ғұбайдуллин – «Орал өңірі» газетінің бас 

редакторы, Нұрлан Қалқа – ҚР Президенті 

әк

ә

імшілігінің сектор меңгерушісі,  Мұұ

ра

рт 

т 

ҚоҚо

жа

жамқ

мқ

ұлұл

ов – «ҚазТрансГаз» ком

па

па

нини

я-

я-сының департамент директоры, Айнаб

б й


ай 

Мәдиев – «Алматы ақшамы» газетінің 

бөлім меңгерушісі, Серікқали Мұқашев – 

ҚР Бас прокурорының көмекшісі, Ғабит 

Мүсірепов – «Нұр Астана» газетінің бас 

редактор


ор

ы,

ы, Ерм

рм

ахах

ан

анШ

Ш

айй

хы

хыұл

ұл

ыы

– са


са

ти

ирик, 

«Айқын


н

»

» гага

зе

зеті

ті

бб

ас

аср

р

едед

ак

акто

торы


ры

ны

ның 

ң  ор


ор

ын-


басары, тізім осылай кете береді. Ара-

ларын да «полковник», «подполковник» 

деген шені бар әскерилер көп. Темірбек 

Қожакеев атындағы мәжіліс залында өткен 

кездесуге 40-қа жуық түлек келді. Бір 

ке

кезд

зд

егег

і 

і ку

ку

рар

тор оларды түгендеп шы

шы

қт

қты,

ы,

 ау

ау

дидито

то

ририяд

я

а  болмаған Тамара ДәДә

ул

улет

ет

--

баева, Нұрлан Қалқа, Арыстан Заппаров, 

Мұхтар Түменбаев сияқты экс-студенттерге 

«нб» таңбасы қойылса, кездесудің басында 

жүз көрсетіп, жоқ болған түлек Ғазиз 

Тастаевты

ы

ку

урс

р

тастары  «ққ

ашып кеткені» 

үшін ж

ж

азазал

ал

ауау

к

кер

ер

екек

д

епеп

қ

қал

алжы


жы

ңд

ңдас

а

ты. Білім алған қара ш

аң

ырағында

 с

ағынысып бас қосқан түлектер студенттік кездегі 

естеліктерінен тұратын «Қолтаңба» атты 

жинақты жария етті. 360 беттен тұратын 

кітапты журналист Ермахан Шайхыұлы 

құ

құ

рар

стырған. Студенттерін «баға же

тп

тп

есс

 

баба

йл

йлығ

ығым


ым

» деп есептейтін Бау

ыр

ыр

жажа

н

нЖақып кітапқа алғысөз жазыпты. Жинақ-

тың «Рух» деп аталатын бөлімі өмірден өтіп 

кеткен Темірбек Қожакеев, Марат Ысқақов 

сияқты  ұстаздар мен автордың Мақсұт 

Дүйсеков, Біржан Белғара сынды 

курстастарына арналса, «Қалам мен

қарым» деп аталатын бөліміне 1993 жылы 

оқ

қу 

у

бітіргрг

ен

ежур

ур

налистердің өмірбаяныме

ме

н н шы

шы

ғағарм

рм

алал

ар

арыы ен

ен

ген. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет