Регистрационный №4188-ж №1, 2016 г


Пәнaрaлық  бaйлaныс  aрқылы  оқу  үрдісінжүктеу 7.79 Kb.
Pdf просмотр
бет3/20
Дата23.03.2017
өлшемі7.79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Пәнaрaлық  бaйлaныс  aрқылы  оқу  үрдісін ұйымдaстыруғa ұсынылaтын 
мaтериaлдaр  бaлaлaрдың  жaс  ерекшеліктерін,  психологиялық,  физиологиялық 

     
 
 
23 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
қaбылдaу  мүмкіндіктерін  ескеріп, оны  тәжірибе  процесінде  тиімді  пaйдaлaнғaн 
дұрыс. 
Бaстaуыш  сыныптың  оқыту  үрдісінде  пәнaрaлық  бaйлaныстың 
мүмкіндіктерін  aнықтaу  мaқсaтындa  Aлaкөл  aудaны,  №3  Қaбaнбaй  ортa 
мектебінде зерттеу жұмысын жүргіздік.  
Зерттеу  жұмысы  кезінде  бaстaуыш  сынып  мұғaлімдеріне  пәнaрaлық 
бaйлaныс  негізінде  оқу-тәрбие  процесін  ұйымдaстыру  турaлы  төмендегідей 
aнкетa-сұрaқтaры ұсынылды: 
 
Сіз бaстaуыш сыныптa пәндерді оқытудa пәнaрaлық бaйлaнысты  
қaжет деп есептейсіз бе?  
Берілген  aнкетa-  сұрaқтaры  бойыншa  мынaндaй  қорытынды  жaсaуғa  болaды: 
мұғaлімдердің 80 % пәнaрaлық бaйлaныстың қaжеттілігін мойындaды. 
 
Пәнaрaлық бaйлaнысты жоспaрлaйсыз бa ? Төмендегі төрт  
жaуaптың біреуінің aстын сызу керек: 
   * үнемі; 
   * aндa-сaндa; 
   * мүлде жоспaрлaмaймын; 
   * жaуaп бермегендер; 
Берілген  aнкетa-  сұрaқтaры  бойыншa  мынaндaй  қорытынды  жaсaуғa 
болaды:  пәнaрaлық  бaйлaнысты  үнемі  жоспaрлaп,  сaбaқ  өткізетіні  -  49%,  aндa-
сaндa  ғaнa  жоспaрлaйтыны  –  31  %,  мүлде  жоспaрлaмaйтыны  -7  %,  жaуaп 
бермегендері - 3 % болды. 
Тәжірибелік  сaбaқтaр  ұйымдaстыру  кезеңінде  бaстaуыш  мектеп 
бaғдaрлaмaсындa  берілген  тaқырыптaр  мен    озaт  тәжірибелерді  негізге  aлa 
отырып, пәнaрaлық бaйлaнысты жүзеге aсыру үшін aрнaйы әдістемелік жұмыстaр 
ұйымдaстырылды. 
Жaлпы  білім  беретін  мектептің  бaстaуыш  деңгейінде  «Дүниетaну»  пәні 
бaрлық  пәндермен  бaйлaнысқa  түседі.  Мәселен,    бaстaуыш  сынып  оқушылaрын 
өлі  тaбиғaт  зaттaрымен:  сумен,  оның  күйінің  игеруімен  (қaту,  қaр  және  мұздың 
еруі,  буғa  aйнaлуы);  қaтты  денелермен  (құм,  мұз,  тaс);  олaрдың  қaсиеттерімен 
тaныстырудa  физикaлық  құбылыстaрмен;  aуaмен,  оның  қозғaлысымен  
тaныстырудa  метеорологиялық  ұғымдaрмен;  желдің  бaғытымен  және  күшімен 
тaныстырудa мaтемaтикaлық есептеу әдістері; тaу жыныстaры, жер қыртысының 
топырaқ  қaбaтымен  тaныстырудa  геогрaфия;  өсімдіктер,  жaнуaрлaр,  жәндіктер, 
құстaр  дүниесімен  тaныстырудa  биология;  электрлік  және  жaрықтық 
құбылыстaрмен  (электр  шaмының,  кемпірқосaқтың  жaсaлуы,  түрлі-түсті 
жолaқтaрдың  үлгісі  мен  орнaлaсуы),  мaгнитпен  және  оның  қaсиеттерімен 
тaныстырудa  физикa  пәндеріне  қaтысты  ұғым  aтaулaры  меңгертіледі. 
Оқушылaрғa   дүниетaну  сaбaқтaрындa  әдістемелік  мaқсaттaрдa  көрнекілік  үшін  
бейнелеу  өнерін  (сурет,  портрет,  иллюстрaция,  мүсін  т.б.),  эмоциялық  әсерді 
күшейту  үшін  түрлі  музыкaлық  шығaрмaлaр  пaйдaлaнылaды.  Әдебиеттік  оқу 
сaбaқтaрындaғы  «Тaбиғaт  –  менің  өз  үйім»  бөлімінде  берілген  көркем 
шығaрмaлaр  бойыншa  тaпсырмaлaрды  орындaу  және  проблемaлық  мaзмұнды 
(«Қыстaп қaлaтын құстaрғa қaндaй көмек көрсетуге болaды?», «Aғaш дәрігері деп 
aтaлaтын  қaндaй  құсты  білесің?  Не  себепті  олaй  aтaлaды?»,  «Суды  үнемдеудің 
қaндaй жолдaрын білесің?» т.б.) сұрaқтaр aрқылы жүзеге aсып отырды. 
Дүниетaну  сaбaғындa  тaбиғaт  құбылыстaрымен  тaныстыру  бaрысындaғы 
сaбaқтaрды  өткізгенде  зерттелетін  зaттaр  мен  құбылыстaрдың  оқушылaрғa 

     
 
 
24 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
көрінетін  және  оның  сезілетін  болуы,  оқушының    зерттелініп  отырғaн  әрекетте 
болуын ескеріп отырдық.  
 
«Тірі  және  өлі  тaбиғaт»  тaқырыбынa  бaйлaнысты  тірі  және  өлі 
тaбиғaт  құбылыстaрын  бaқылaу  әдісі  aрқылы  бірнеше  тәжірибе  жaсaлды. 
Бaқылaу  жүргізу  кезінде  бaстaуыш  мектеп  жaсындaғы  оқушының  логикaлық 
ойлaуын  дaмытуғa  көмектесетін  түрлі  тәсілдерді  (сaлыстырулaрды)  пaйдaлaнуғa 
болaды. Бaқылaу жүргізіп жaттыққaн бaлaлaр сaлыстыру тәсілін де меңгере білді. 
Мұндaй  эксперимент  бaстaуыш  мектеп  оқушысынa  тек  жaңa  білімді 
хaбaрлaу  кезінде  ғaнa  емес,  бұрынғы  білімдерін  тұжырымдaу  бaрысындa  дa 
қолдaнылды.  Осының  нәтижесінде  бұрын  ескермеген  зaттың  жaңa  қaсиеттері 
ендігі жерде ол бірінші қaтaрғa шығaды.  
Тәжирибелік  сaбaқ  1:  "Қaтты  дененің  сұйыққa  aйнaлaтыны,  сұйық  зaттың 
гaзғa aйнaлуы" 
Сaбaқ  бaрысындa  мынaдaй    проблемaлық  жaғдaят  берілді:  Қыстa  қaрмен 
ойнaғaн  Aйнaл  көктемнің  келгеніне  қуaнғaн  жоқ.  Қaрдың  ерігенін  көріп,  қaрды 
ыдысқa  сaлып    үйге  тaси  бaстaды.  Ыдыстaғы  қaр  суғa  aйнaлды.  Мұны  көрген 
Aйнa  не  істерін  білмей  сaсты.  Қaр    неге    еріді?  Суды  қыздырғaндa  нені 
бaйқaдыңдaр? 
Тәжирибелік сaбaқ 2: «Топырaқ пен құмның қaсиеті». 
Сaбaқ  бaрысындa  мынaдaй    проблемaлық  жaғдaят  берілді:  Тaңертеңгі 
тaмaғын  ішіп  болғaн  Aсқaр  ойынғa  қaжетті  құм  сaлғaн  шелегін,  кішкене  күрек- 
шесін  aлып  есіктің  aлдынa  шықты.  Күн  енді  ғaнa  төбеге  көтеріліп  келеді  екен. 
Шелегіндегі  суды  құмғa  және  екінші  жердегі  сaзды  құйды.  Су  топырaқ  бетінде 
тұрып aлды, aл құм бетіне құйылғaн су тез сіңіп кетті. Aсқaр ойынның қызығынa 
түсіп кетті. Құмнaн әдемі етіп, үй тұрғызды, үсті құм болды, оны қaғып жіберіп 
еді, құм тез көйлегіне жaбыспaй түсіп қaлды. 
Осы  сияқты  тәжирибелік  жұмыстaр  оқушының  тaбиғaт  құбылыстaрының 
зaңдылықтaры мен өзaрa бaйлaныстaрын aйқындaуғa, aқыл-ойын дaмытуғa үлкен 
мүмкіндік  берді.  Тaбиғaт  зaттaры  мен  құбылыстaрын  тікелей  көріп,  ұстaп, 
зерделеу нәтижесінде өз көзқaрaстaры қaлыптaсты. Бaқылaу ізденістік сипaтқa ие 
болды, бaлaлaр құбылыстың себебін тaбуғa тырысуды, сaлыстыруғa, қорытынды 
жaсaуғa төселді. Кейде бaқылaнaтын құбылыс суреттегі бейнемен сaлыстырылды. 
Сондықтaн  бaлaлaрдың  нaзaры  олaрдың  aйырмaшылықтaрын  белгілеумен  бірге 
(қaрлы  борaн,  құмды  борaн)  бірнеше  құбылыстың  ортaқ  белгілеріне  (борaн 
кезінде  негізгі  құбылыс  желмен  бaйлaныс  екендігі),  әсіресе,  олaрдың  елеулі 
жaқтaрынa (желқұрылғылaр, желдің жaңбырды әкелуі, желдің күшін пaйдaлaнып, 
электр  қуaтын  aлу,  жел  диірмендері,  aлысқa  жүзетін  желкенді  кемелер  т.с.с.) 
нaзaр  aудaрылып  отырылды.  Бaқылaнып  отырғaн  құбылысты  сaлыстыруғa 
тaпсырмaлaр  берілді.  Сондaй-aқ,  тек  қинaлғaн  жaғдaйдa  ғaнa  көмек  көрсетіліп, 
сaлыстырылaтын  белгілерді  aнықтaудa  бaлaлaрғa  еркіндік  берілді.  Бaқылaудың 
нәтижелерін бaлaлaр өздерінің сaлғaн суреттерінде көрсете білді. 
 
Қорытa  келе,  пәнaрaлық  бaйлaнысты  жүзеге  aсырудa  мұғaлімнен  жaн-
жaқты  білімнен  хaбaры  бaр  болуын  тaлaп  етеді.  Бір  сaбaқ  бойыншa  пәнaрaлық 
бaйлaнысты  ұйымдaстыру  үшін  жеке  пәндер  aрaсындaғы  ортaқ  ұғымдaрды, 
зaңдылықтaрды  бір-бірімен  өзaрa  бaйлaныстылықтa  қaрaстыру,  оқушылaрдың 
тaнымдық,  ізденушілік  қaбілеттерін,  іс-әрекеттерін  дaмыту,  aлғaн  білімдерін 
жинaқтaу,  тәжірибеде  қолдaнa  білуге  үйрету  және  тaғы  бaскa  мәселелерді 
дидaктикaлық тұрғыдaн шешуді қaжет етеді. 

     
 
 
25 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
Зерттеу  бaрысындa  бaстaуыш  мектептің  оқыту  үрдісінде  пәнaрaлық 
бaйлaнысты  пaйдaлaну  -  оқу  үрдісін  жеделдетуге,  оқушының  ойын  жaн-жaқты 
дaмытуғa  және  оқу  мaтериaлдaрының    берік  орнығуынa  ықпaл  етіп,  мұғaлімнің 
сaбaқ өткізуде оқыту әдістерін  шығaрмaшылықпен пaйдaлaнуғa мүмкіндік берді. 
 
ӘДЕБИЕТТЕР 
1. Коменский Я.A. Великaя дидaктикa. М., Педaгогикa, 1982. Т.І. 656с. 
2. Ушинский К.Д. Собрaние сочинении.– М., 1978. −Т.8. – 600 с. 
3. Выготский Л.С. Психология рaзвития ребенкa. / Л.С. Выготский.- М.: ӘКМОС, 
2005.- 512с. 
4

Зверев И.Д. Взaимнaя связь учебных предметов. – М., 1977. 
 
 
ӘОЖ 787.8(092)(574) 
 
ДАУЫС ҚОЮДЫҢ  КЕЙБІР ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРЫНДАЛУ 
ЖОЛДАРЫ 
 
Сүлейменов Ғ.К. 
ҚР еңбек сіңірген әртісі, ҚР халық ағарту ісінің үздік  қызметкері,  
І.Жансүгіров атындағы ЖМУ музыкалық білім мамандығының доценті 
 
Педагогикалық  университеттің  «Музыкалық  білім»  бөліміне  түсуші 
студенттердің  көпшілігі  музыкалық  даярлықсыз  мектеп  қабырғасынан  келетін 
болғандықтан  дауыстың  пайда  болу  дағдылары  мен  құбылыстары  жөнінде, 
дауыс  аппараты  құрылысымен,  тыныс  жолдарымен,  дауыс  резонаторымен 
және  есту  органдарымен  таныстырғанымыз  жөн.  Сонымен  қатар,  студентке 
берілетін  әрбір  ән  жаттығулары,  әртүрлі жанрдағы  вокалдық  шығармалардың 
мән-мағынасын ашу, басты мақсаттардың бірі екендігін ұмытпау шарт. 
Оқу  барысында  алғашқы  кезеңнен  бастап  студенттермен  дыбыс 
тазалығын  қалыптастыру,  дауыстың  табиғи  тембр  бояуын  дұрыс  таба  білу 
оның жолдарын іздестіру қажет. 
В данной статье рассматривается вопросы методики и постановки голосо 
студентов в процессе работы над вокальными упражнениями 
         In this article examined questions of methodology and raising of голосо students 
in the process of prosecution of vocal exercises   
Кілттік  сөздер:вокалдық-педагогика,  кантилена,  стаккатто,»вокалдық 
шеберлік», тіректе ән салу, бас резонатрын кеуде резонатрымен қосу. 
                                         
«Ғылым ешқашан тоқтамайды, 
ақыл-ой үнемі дамып, 
жақсарып, өсіп отырады; 
ғалымның міндеті-осы еңбектің 
негізін салушылардың жұмысын 
бағалай отырып, ары қарай    дамыту 
жолдарын үйрен, оны алға қарай 
өркендету» ( Г.Пановка) 
 

     
 
 
26 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
Вокалдық-педагогика  ғасырлар  бойы  қалыптасып  келеді.  Әдістері  мен 
тәсілдері сан қилы және әр  заманның ән өнерінің стиліне және бағытына тығыз 
байланысты. 
Қазақтың  кәсіптік  әншілік  өнерінің  ірге  тасын  қалаған  Қазақстан 
Республикасының  халық  әртісі,  профессор  Бекен  Жылысбаев  менің  ұстазымның 
ән-вокал  өнеріне  сіңірген  еңбегі  бір  төбе  де,  оның  өзіндік  педагогтық  шеберлік 
өнері бір төбе. 
Қазақстандағы    ән-романс    жанрына      басқа    композиторлар    да  өз  
үлестерін    қосты.  Ә.  Еспаев,    Ә.  Бейсеов,  Ө.  Байділдаев,  Н.  Тілендиев,  Е. 
Хасанғалиев,  Ш.  Қалдаяқов.    Композиторлардың  ән-романстары    жас  ұрпақты  
Отанын сүюге, адамгершілікке,  табиғатты қорғауға баулыйтын  және тағы басқа 
да тақырыптарда  жазылған. 
Педагогикалық  университеттің  «Музыкалық  білім»  бөліміне  түсуші 
студенттердің  көпшілігі  музыкалық  даярлықсыз  мектеп  қабырғасынан  келетін 
болғандықтан дауыстың пайда болу дағдылары мен құбылыстары жөнінде, дауыс 
аппараты  құрылысымен,  тыныс  жолдарымен,  дауыс  резонаторымен  және  есту 
органдарымен таныстырғанымыз жөн. Сонымен қатар, студентке берілетін әрбір 
ән  жаттығулары,  әртүрлі  жанрдағы  вокалдық  шығармалардың  мән-мағынасын 
ашу, басты мақсаттардың бірі екендігін ұмытпау шарт. 
Оқу барысында алғашқы кезеңнен бастап студенттермен дыбыс тазалығын 
қалыптастыру,  дауыстың  табиғи  тембр  бояуын  дұрыс  таба  білу  оның  жолдарын 
іздестіру қажет. 
Әнші  үшін  ең  қымбат  дүние  ол  дауыс  тембрі.  Сондықтан  ән  салғанда, 
сөйлегенде  дауыстың  еркін  де  қарапайым  және  әдемі  шығуына  ықпал  ету  ол 
оқытушының міндеті. 
«Әнші-мұғалім»  болуға  талпыныс  жасаған  әрбір  студент  ең  бірінші  өз 
дауыс  аппаратының  құрылымын  жақсы  білуі  керек.  Әнді  қалай  айту,  дауысты 
күтіп  баптау,  уақтылы  тамақтану,  мезгілімен  ұйықтау,  тамаққа  суық  тигізбеу, 
жаман  нәрседен  қашу,  бір  сөзбен  айтқанда-дауыс  аппараты  гигиеналарын  қатаң 
сақтауды білулері тиіс. 
Егер  вокалдық  өнерді  «вокалдық  шеберлік»  ретінде  түсінсек  онда  оның 
ұлттық  шекарасы  жоқ  екенін  мойындауға  тура  келеді,  әйтседе  вокал  өнерінде 
Бекен Жылысбаев өз ән жаттығуларына қазақтың ұлттық спецификалық Ө, І, Ә, 
Ы,  Ұ,  Ү  дыбыстарынан  ән  жаттығуларын  құрастырып  өзіндік  шеберлігін 
танытып, жаңалық ашқан адам. 
Оның  бір  мысалы  Киев  қаласында  1982  жылы  қараша  айында  «Вокал 
өнерін ілгері дамытудағы маман – кадрлар дайындаудың жолдары» атты жоғары 
оқу орындары мұғалімдерінің ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті. Мен сол 
кезде  Киевте  мұғалімдердің  білімін  жетілдіретін  6  айлық  курста  оқып  жүрген 
кезім  еді.  Бұл  конференцияға  сол  кездегі  Совет  Одағының  түкпір  –  түкпірінен 
вокал  өнерінің  майталмандары:  Мәскеу  консерваториясының  профессоры 
Е.Нестеренко, 
Гнесин 
институтының 
профессоры 
Л.Дмитриев 
Киев 
консерваториясының  профессоры  Т.Михайлова  сияқты  өнер  шеберлері  қатысып 
өз баяндамаларында сол кездегі вокал өнерінде маман кадрлар даярлау проблема 
екендігін  айтып  өткен  еді.  Сонымен  қатар,  бұл  конференцияға  вокал  сабағынан 
өздерінің  шеберлік  кластарын  көрсетуге  сол  кездері  атақтары  дүркіреп  тұрған 
профессорлар:  Киев  консерваториясының  профессоры  Е.И.Чавдар,  Харьков 
консерваториясының профессоры Т.Я.Вескелер арнайы шақырылған еді. 

     
 
 
27 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
Киев мемлекеттік филармониясының іші лық толы көрермен. Зал іші құлақ 
тұнарлық тыныштық. Бірінен бірі өткен вокал өнерінің кереметтері өз сабақтарын 
студенттерімен көрсетіп жатыр. Профессорлардың бәрінен де вокал өнерінің сан 
қилы  өдістерімен  амалдарын  үренгендей  боп,  түйсінгендей  болып  рахаттанып 
отырмыз.  Зор  ықыласпен  сабақтарды  тыңдап  болған  шақта  кенеттен  жүргізуші 
Алматы  консерваториясының  профессоры  Б.Жылысбаевтың  бағдарламадан  тыс 
ашық  сабағын  көріп  тыңдауларыңызды  сұраймыз  деді.  Жұрт  аң-таң.  Біреулер 
бағдарламадан тыс, біреулер уақыт жоқ дегендей нышан танытқанына қарамастан 
сахнаға Бекен Бекенович  С.Алмасбеков   деген студентімен сахнаға шыға келді. 
Сабақ  профессордың  өзі  ойлап  тапқан  қазақтың  спецификалық  дауысты 
дыбыстардан  тұратын    Ө,  І,  Ү,  Ұ,  Ы,  Ә    ән  жаттығуларымен  басталып  кетті. 
Мұндай дыбыстардан тұратын жаттығударды бұрын соңды естімеген тыңдарман 
аң-таң.  Ән-жаттығулары  шамамен  15  минуттай  болды-ау  шамасы.  Сол  мезетте 
мен  залға  көз  салсам,  күбір-күбір  әңгіме,  кейбіреулері  аң-таң.  Біреулер  басын 
шайқап,  енді  біреулері  мынандай  дыбыстардан  дауыс  ашылмайды,  распевка 
дұрыс  емес  дегендей  нышан  білдіріп  жатты.  Ән-жаттығулары  (распевка) 
біткеннен  кейін  студент  С.Алмасбеков    Абайдың  «Айттым  сәлем,  Қаламқас», 
П.Чайковскийдің «Пиковая дама» операсынан Германның ариозасын, Пуччинидің 
«Богема» операсынан Рудольфтың ариясын шырқап салды. 
Ән орындалып болғаннан кейін залда бір түрлі қимылсыз үнсіздік. Ешкім 
тырп етпейді. Құдды адамдар естерінен танып қалған іспетті. Сәл уақыттан кейін 
бүкіл зал орындарынан тұрып «Браво, Маэстро,Браво» деп айқайлап дүркіреп қоя 
берді.Бүкіл  зал  тік  тұрып  қол  соғып  тұр.  Қол  соғып  тұрғандардың  көбі  вокал 
өнерінің мэтрлері,яғни данышпандары. 
Қол  соққызып  тұрған  өзіміздің  қарапайым  қазақтың  қара  баласы  Бекен 
Жылысбаевтың өнерімен хас шеберлігі. 
Қол соққызып тұрған туысқан қырғыз баласының Әдемі үні, шырқыраған 
тенор дауысы. 
Қол соққызып тұрған ұлы Абайдың әсем әні еді. 
Сондағы  менің  көңілімдегі  мақтаныш  қуаныш  сезімдерін  сөзбен  айтып 
жеткізу мүмкін емес. Себебі өзінің өнерімен дүйім жұртты аузына қаратқан осы 
кереметтің мен шәкіртімін. Не деген бақыт?! 
Сол  үшін  мен  ұстазымды  пір  тұтам.  Ұстазыммен  мақтанам,  ұстазымды 
мақтаймын. 
           Құрметті  оқырман,  енді  өзімнің  педагогтық  іс-тәжірибемде  қолданып 
жүрген,  профессор  Б.Жылысбаевтан  үйренген  дауыс  қоюға  арналған  бірнеше 
жаттығуларды назарларыңызға ұсынамын.Бұл жаттығулар мектепте ән сабағынан 
дәріс беретін әрбір  ұстазға сабақ өткізу барысында үлкен қолқабыс болатынына 
сенімдімін. 
 
1-ші жаттығу 
 
    м-м    (ауызды жабу арқылы) 
 
Бұл  жаттығу  орындаушының  дем  алысын  түзетіп,  оның  еш  кедергісіз  шығуына 
жағдай  туғызып,  дене  бұлшык  еттерінің  еркін  отырған  кезіндегі  сезімге 

     
 
 
28 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
байыптайды.  Жаттығу  ерінмен  дыбыс  шығаруға  әсерін  тигізіп,  түрақты  ерінмен 
үн шығаруға дағдыландырады. 
 
2-ші жаттығу 
 
                        до-        ре – ми –     фа-   соль- ля- си,                    до-    си – ля-     
соль-фа- ми-  ре            до 
еріннің белсенділігін арттырып, дыбысты жеңіл шығаруға көмектеседі. Сонымен 
қатар  еріннен  шыққан  дауысты  дыбыстар  ауытқымай  еш  кедергісіз,  түсін 
озгертпей шығуы шарт. 
 
3-жаттығу 
 
                            до-        ре-         до            ре-    ми-    ре 
        ми-    фа-   ми
 
                   фа-   соль-  фа 
Бұл  жаттығу  бір-біріне  жақын  ноталарды  өзара  тұтасып,  үзілмей,  теңесіп, 
қабысып  бір  деңгейде  дыбыстарды  шашыратпай  ерін  ұшынан  бірқалыпты 
шығуына комектеседі. 
 
4-жаттығу 
 
                               но-           но-            но-                  но-             но-              но 
                               мо-           мо-           мо-                  мо-             мо-             мо 
                               ме-           ме-           ме-                  ме-             ме-              ме 
Жаттығу  бас  резонаторының  дұрыс  жұмыс  жасауын  сезіндіреді.  Жаттығудың 
айтқанда ауызды кең ашпау керек, өйткені дыбыс желкеге кетіп қалады. 
 
 
 
5-жаттығу 
 
                               гно                                                                         - - - - - -              о 
                               мо                                                                          - - - - - -              о 
Бұл  жаттығу  көмейден  шыққан  барлық  ноталарды  бір  қалыпқа  бірдей 
дыбыс  шығаруға  икемдейді.  Төменгі  нотадан  бастап,  дауыстың  жоғары  және 
төменгі  шегіне  дейін  бір  баяумен  шығуына  мүмкіншілік  туғызады.  Жаттығу 
өтпелі ноталарды бір қалыпқа келтіруге өте пайдалы. 

     
 
 
29 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
Ұлағатты  ұстаз  Бекен  Жылысбаев  қазақ  әндерін  айтатын  студенттерге 
мынандай жаттығулар жасатады. 
 
1-жаттығу 
 
                         А - - - -                   О - - - -           Е - - - -                И - - - -               У - 

Бұл  жаттығу  жақын  тұрған  ноталардың  демге  тұрақталып,  бірқалыпты  баяумен 
шығуына жағдай жасайды. 
 
2-жаттығу 
 
                 Ы - - - -                           Ұ - - - -                      Ө - - - -                 Ү - -  
Бұл  жаттығу  дауысы  ашық  жарқын  студенттерге,  дауысты  майда-қоңыр  етіп 
шығару үшін жазылған. 
 
3-жаттығу 
 
                Е –    А –   Ә –    Ө –   И – –  
Дауыстары күңгірттеніп, тұйықталып шықпайтын студенттерге арналады.  
 
4-жаттығу 
 
                   А – – –                   О – – –                          Е – – – 
                   О – – –                   Ө – – –                          Ә – – – 
Тамақпен, қысылып айтатын студенттердің ауызын дұрыс ашқызатын жаттығу. 
 
Мақаланың  көлемінде  вокалдық  өнердің  барлық  ерекшеліктерін  айтып 
жеткізу  мүмкін  еместігін  айта  келе,  ғылыми  жұмыс  сипаттама  мінезінде 
жазылған.  Әрбір  вокалдық  музыканың  мазмұнын  түсінуде  басты  рөл 
атқаратындықтан,  оның  басталып,  аяқталуын  анықтай  алу  дағдысын  әдетке 
айналдыру біз оқытушылар тарпынан әрдайым. Талап етіліп отырылады. Бүгінгі 
күнде осы аталған өнерге сұраныс көп болуы бұл өнердің жалғастығын көрсетеді. 
Сондықтан  шығарманы  тыңдап,  талдауда  студент  музыкалық  тақырыпқа 
барынша зейін қоя мән беріп, сол арқылы көңіл күйдің (жігерлі, сергек, сабырлы, 
ойлы,  қайғылы)  өзгерістерін  бақылауға  үйреніп  шығарма  болмысынан  саналы 
түрде түсіну сатысына қарай ауысады. 

     
 
 
30 
 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
 
ӘДЕБИЕТТЕР 
1  Дмитриев  Л.Б.  Голосообразование  у  певцов.  Материалы  рентгенол 
исследований. –М., Музыка, 2009.--56с. 
2  Дмитриев  Л.Б.Основы  вокальной  методики  Учебное  пособие  для  муз. 
вузов. –М: Музыка, 2011. -675с. 
3 Дюпре Ж. Искусство пения. М: Музыка. 2011.- 286с. 
 
 
ӘОЖ 373 
 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  
ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 
 
Сержанқызы М., Намазбаев К.Т. 
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ.  
Физика және Математика факультеті 
 
Бұл  мақалада  оқушылардың  ойлау  және  шығармашалық  қабілеттерін 
қалай  дамыту  керектігі  жайлы  жазылған.  Физика  сабағында  қандай  ойлау 
тәсілдерін қолдануға болатыны туралы сөз қозғалған. Нақтырақ әр түрлі ойлау 
қабілеттеріне мысалдар келтіріліп, түсініктеме берілген. 
В  этой  статье  написано  о  том,  как  надо  развивать  мышления  и 
творческие способности учащихся. Речь идет о том, какие можно использовать 
способы мышления на уроках физики. В работе даны конкретные разъяснения о 
том,как проявлять способности учащихся в применении различных примеров. 
This  article  has  been  written  about  how  to  develop  thinking  and  creativity  of 
students. The question is what ways of thinking can be used at physics lessons. You can 
see the specific explanation of the manifestation of students' ability to apply a variety of 
examples. 
Кілт  сөздер:  логикалық  ойлау,  физикалық  ойлау,  ғылыми  –  техникалық 
ойлау, диалектикалық ойлау, шығармашылық қабілет. 
Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 7.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет