Регистрационный №4188-ж №1, 2016 гжүктеу 7.79 Kb.
Pdf просмотр
бет20/20
Дата23.03.2017
өлшемі7.79 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ӘДЕБИЕТТЕР  
1. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы» - Астана.1997 ж. 
2. Алғашқы әскери дайындық оқулығы. Алматы:Мектеп баспасы. 2007 ж. 
3. ҚР ҚК  жалпы әскери жарғылары.-Астана қ. 2007 ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
167 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
                                                       
МАТЕМАТИКА 
 
Оразбаева Ә.А. 
ОҚУ ПРОЦЕCІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДА КОМПЬЮТЕРЛІК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  МАҢЫЗЫ.......................................................... 
 
 
 

 
Мальтекбасов М.Ж., Мукажанов Е.Б., Шаяхметов Н.Н., Алимбаев 
Ч.А., Телебаев Е.Е., Акжолов Е.К, Закирұлы О. 
ЖЫЛЫЖАЙ МИКРОКЛИМАТЫН БАСҚАРУДЫҢ  
МЕХАТРОНДЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРАСТЫРУ ............................................. 
 
 
 
 

Мальтекбасов М.Ж., Мукажанов Е.Б., Шаяхметов Н.Н., Алимбаев 
Ч.А., Телебаев Е.Е., Акжолов Е.К. 
ЖЫЛЫЖАЙ МИКРОКЛИМАТЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 
МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ ................................................................... 
 
 
 
 
14 
                                                             
                                               ПЕДАГОГИКА 
                                    ПЕДАГОГИКА 
 
Галиева А.Н., Жалғасбай-қызы Мағзума 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫҢ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ПӘНАРАЛЫҚ 
БАЙЛАНЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ  ..................................... 
 
 
 
21 
 
Сүлейменов Ғ.К. 
ДАУЫС ҚОЮДЫҢ  КЕЙБІР ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ОРЫНДАЛУ ЖОЛДАРЫ............................................................................... 
 
 
 
25 
 
Сержанқызы М., Намазбаев К.Т. 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  
ҚАБІЛЕТТЕРІН  ДАМЫТУ........................................................................... 
 
 
 
30 
 
Мамекова А.Т. 
МЕКТЕПТЕГІ ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ................ 
 
 
33 
 
Капенова А.А. 
АДАМНЫҢ  ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ........................................ 
 
 
38 
 
Кабылова М.С.    
ДАУ-ДАМАЙЛЫ   ЖАҒДАЙДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  ТҰРҒЫДА 
ТАЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУДІҢ ЖОЛДАРЫ ........................................   
 
 
 
42 
Идрисова А.Е. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «ОРЛЕУ»...................................................................... 
 
 
 
 
48 
 

     
 
 
168 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Толқынова М.А. 
БОЛАШАҚ  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МОДЕЛІНДЕГІ СОТ 
ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУ ТУРАЛЫ.......................................................... 
 
 
53 
 
Мусекенова А.А., Наурызбаев Р.Р. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕНЗИОННО-
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ .................................................. 
 
 
 
 
59 
 
Рамазанова Н., Байжұманова А.М. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТАРАЛЫҚ БЕЙБІТШІЛІК ПЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ............ 
 
 
 
65 
Мажбек Айдана, Байжұманова А.М. 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ РЕФЕРЕНДУМНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ –  
ҚҰҚЫҚТЫҚ  НЕГІЗДЕРІ.............................................................................. 
 
 
 
71 
           
ЭКОНОМИКА 
 
Аяжанова М.К., А.К. Кажиева 
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫН 
ТАРТУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ....................... 
 
 
 
79 
 
Кантуреев М.Т., Султанова Г.С., Ағымбай А.О., Абжаков А.Т. 
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ  
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ............................................................................... 
 
 
 
 
84 
 
Молдаәкімұлы Р. 
СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА С 
НАДЕЖНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ...................................... 
 
 
 
90 
 
Кылышпаева Б.Х., Шаймерденов Р.Б. 
ЖАСТАРДЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ МЕМЛЕКЕТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК 
САЯСАТЫНЫҢ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ........................................................... 
 
 
 
96 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
 
Алпысбаева А.Е.  
АБАЙДЫҢ «ҚҰЛАҚТАН КІРІП БОЙДЫ АЛАР» ӨЛЕҢІНДЕГІ 
КӨРКЕМДІК-БЕЙНЕЛЕУ ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ 
АУДАРУДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ-КОГНИТИВТІ 
 ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ....................................................................................... 
 
 
 
 
 
104 
 
Тоғысбаева Б.Ш., Сейдикенова А.С. 
МЕДИЦИНАЛЫҚ МӘТІНДІ АУДАРУДЫҢ  ГРАММАТИКАЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ......................................................................................... 
 
 
109 

     
 
 
169 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
 
Маликова В.Қ. 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ  МАҚСАТЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ .................................................................................................. 
 
 
 
115 
Мүлік Д., Давлетпакова М.Ж. 
ЖАМБЫЛ - ХАЛЫҚ АҚЫНЫ .................................................................... 
 
 
118 
 
Құрбан Б. 
МАСУД ИБН ОСМАН КУХИСТАНИДЫҢ “ТАРИХ-И ӘБІЛХАЙЫР-
ХАНИ” ЕҢБЕГІНДЕГІ КӨШПЕЛІ ӨЗБЕКТЕР МЕМЛЕКЕТІНІҢ 
ЭТНИКАЛЫҚ    ҚҰРЫЛЫМЫ .................................................................... 
 
 
 
 
122 
 
Смағұлова М.Қ. 
МАУЕРЕННАХРДА ШАЙБАНИЛЕР МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ..... 
 
 
126 
 
Щербовских И.Г.  
«ДВОЙНОЕ БЫТИЕ» ТЮТЧЕВСКОГО ОБРАЗА ................................... 
 
 
132 
 
Щербовских И.Г. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСНОВЫ  
ПОЭТИЧЕСКОЙ БИНАРНОСТИ В ЛИРИКЕ Ф.И.ТЮТЧЕВА ............. 
 
 
 
 
138 
                                     
КУЛЬТУРА И  СПОРТ 
 
Баримбеков Ж., Бекбергенова А. 
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА ............................... 
 
 
 
153 
Мұқаметәлі Т.ҚилыбаевҚ.Қ.,Озенбаев М.Р. 
ҚАЗАҚ  ҰЛТТЫҚ  ОЙЫНДАРЫН  ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 
САБАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУ....................................................................... 
 
 
 
158 
Рысбекова Р.М., Шаяхметов Б.Ш. 
САПТА ЖҮРІП ОРЫНДАЛАТЫН ӘСКЕРИ ӘНДЕРДІҢ  
ТӘРБИЕЛІК МӘНІ  ....................................................................................... 
 
 
 
163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
170 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие положения 
Журнал  ""Вестник    Жетысуского  государственного  университета"    принимает  к  публикации 
материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, 
кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные материалы, а  
также  материалы,  представленные  для  публикации  в  других  журналах,  к  рассмотрению  не 
принимаются. 
 
Для  публикации  статьи  авторам  необходимо  представить  в  редакцию  следующие  материалы  и 
документы: 
1) Текст статьи с УДК, подписанный всеми авторами; 
2) Резюме  на  казахском, русском, английском языках  должно кратко излагать  предмет статьи и 
основные содержащиеся в ней результаты (3-5 предложений). 
 
3) ключевые слова (5-10); 
4) файлы всех представляемых материалов на электронном носителе
5)  на  отдельном  листе  сведения  об  авторах:  должность, 
ученое  звание,  ученую  степень,
  место 
работы 
(наименование  учреждения  или  организации,  населенного  пункта), 
телефоны  и  адреса 
электронной почты.
 
 
Материалы  для  публикации,  поступившие  в  редакцию,  направляются  на  научную  экспертизу. 
Решение  экспертной  комиссии  оформляется  протоколом  и  при  положительном  отзыве  статья 
публикуется в ближайшем номере Вестника ЖГУ. 
Статьи  магистрантов  должны  сопровождаться  отзывом  научного  руководителя  с  пометкой  о 
рекомендации  к публикации. 
Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде  вместе 
с  ее  первоначальным  вариантом  в  максимально  короткие  сроки  (5-7  дней).    Статья,  задержанная  на 
срок  более  трех  месяцев  или  требующая  повторной  переработки,  рассматривается  как  вновь 
поступившая.  
Статьи могут быть представлены на казахском, русском и английском языках.  
Представляя  текст  работы  для  публикации  в  журнале,  автор  гарантирует  правильность  всех 
сведений  о  себе,  отсутствие  плагиата  и  других  форм  неправомерного  заимствования  в  рукописи 
произведения,  надлежащее  оформление  всех  заимствований  текста,  таблиц,  схем,  иллюстраций. 
Авторы  опубликованных  материалов  несут  ответственность  за  подбор  и  точность  приведенных 
фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.  
 
Плагиатом  считается  умышленное  присвоение  авторства  чужого  произведения  науки  или 
мыслей или искусства или изобретения (или их части). Плагиат  может быть нарушением авторско-
правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых может повлечь 
за собой юридическую ответственность Автора. 
 
 
 
 
 
 
 
     ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ 
 
Ғылыми журнал 
1997 жылы шыға бастады. 
Қазақстан  Республикасының  Ақпарат 
және  қоғамдық  келісім  Министрлігінде 
жаңадан тіркеліп, 2003 ж.12  қыркүйегінде 
№4188-Ж куәлігі берілген. 
ISSN 1813-1123 
 
 
 
 
 
 
 
                              
ВЕСТНИК  ЖГУ 
Научный журнал 
 Издается с 1997 г. 
   Перерегистрирован Министерством информации и 
общественного согласия Республики Казахстан. 
Свидетельство №4188-Ж  от 12 сентября 2003 г. 
 Международный центр ISSN в Париже 
зарегистрировал журнал «Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің хабаршысы» под номером  
ISSN 1813-1123 
 
В Н И М А Н И Ю     А В Т О Р О В 

 
Электронные версии статей доступны на сайте zhgu.edu.kz 
Мақалалардың электронды нұсқалары  zhgu. edu. kz сайтында 
орналастырылған 
Electronic versions of the articles are available on the web page zhgu.edu.kz 

 
Редакция не несет ответственность за достоверность информации,  
приводимой авторами 
 

     
 
 
171 
 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1  / 2016     
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к оформлению 
 
Текст статьи должен быть представлен на бумажном и электронном носителе в редакторе Microsoft 
Word  6.0/95  или  в  редакторах,  совместимых  с  ним).  Гарнитура  -  Times  New  Roman,  кегль    12, 
одинарный интервал, для казахских текстов шрифт - KZ Times New Roman. Поля со всех сторон 2 
см, абзац – 1,25. 
Общий объем статьи  должен составлять не менее 5 страниц. 
Статья должна быть тщательно отредактирована и аккуратно оформлена. 
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 
нумерацией в списке литературы.  
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.  
Список литературы для статьи  не менее 5 наименований.   
Страницы рукописи должны быть пронумерованы, включая листы с рисунками. 
Все  буквенные  и  цифровые  обозначения,  приведенные  в  рисунках,  необходимо  пояснить  в 
основном подрисуночном тексте; 
Все  сокращения  и  условные  величины  должны  быть  расшифрованы  в  тексте.  Размерности 
физических величин следует давать в системе СИ.  
Названия  иностранных  фирм  и  организаций  –  в  транскрипции  первоисточников  с  указанием 
страны.  
Рукописи  статей,  не  соответствующие  требованиям,  не  рассматриваются.  Присланные  рукописи 
обратно  не  возвращаются.  Не  допускается  направление  в  редакцию  работ,  которые  посланы  в 
другие издания или напечатаны в них. 
 
Структура статьи  
С левого края прописными буквами УДК 
Через один интервал–Название статьи прописными буквами по центру, жирным шрифтом 
Через один  интервал  –  Ф.И.О. строчными буквами  по  центру,  жирным  шрифтом,  ученая степень, 
ученое звание 
На  следующей  строке  –  место  работы  или  учебного  заведения/учреждения,  город,  адрес 
электронной почты - курсивом 
Через один интервал – резюме на казахском языке 
Через один интервал – резюме на русском языке  
Через один интервал – резюме на английском языке 
Через один интервал – ключевые  слова 
Через один интервал – текст статьи  
Через один интервал – список литературы 
 
Образец 
 
УДК 541.124 
 
СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Мукашева А.Б., к.э.н., доцент 
ЖГУ имени И. Жансугурова, г.Талдыкорган,  mukasheva@mail.ru 
 
 
Резюме на казахском языке 
Резюме на русском языке  
Резюме на английском языке 
Ключевые слова 
Текст статьи 
Список литературы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корректоры: 
 Г.С. Султанова, М.Е. Абдрахим 
 
Компьютерная  верстка, изготовление 
оригинал-макета С.Д. Шудабаевой 
Печатник Р.А. Айдарбеков 
 
Подписано в печать  21.04.2016 г. 
Гарнитура Таймс. Формат 200х280. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Тираж 550 экз.  Усл.п.л.10.7
.  
Отпечатано в издательском центре ЖГУ им.И.Жансугурова 
Заказ № 00829 
040009. Талдықорған,  І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті,  Жансүгіров көшесі, 187а. 
 

Каталог: journals
journals -> Хабаршы вестник
journals -> Н. Ю. Зуева (жауапты хатшы), О. Б. Алтынбекова, Г. Б. Мәдиева
journals -> Л-фараби атында ы аза лтты
journals -> Issn 1563-0269 Индекс 75871; 25871
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология

жүктеу 7.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет