Құрастырған: Байсалова М. Ж., доцентжүктеу 162.1 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі162.1 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

 

  

 

БЕКІТЕМІН               РТжБФ деканы __________Ұ.Ы.Медеуов 

«27»  маусым 2016 ж.   

 

 

  

Пәннің силлабусы DM 2207  - ДИСКРЕТ МАТЕМАТИКА  

5В070400 -  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

мамандығы  

 

  

 

Курс Семестр 


Кредиттер саны 

ECTS–гі  барлық  кредиттер                           

Барлық сағат саны   135 Соның ішінде:

 

 Дәрістер 

23  


Машықтану сабағы 

22  


СӨЖ 

90    


Соның ішінде  СОӨЖ

 

30  ЕГЖ   

Емтихан  

 

  

 

  

 

 Алматы,  2016 

 

  

Силлабусты  5В070400    «Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық 

қамтамасыз  ету»  мамандығының  жұмыстық  оқу  жоспарының  негізінде 

құрастырған:  Байсалова М.Ж., доцент. 

 

Силлабус    «Жоғары  математика»  кафедрасының  мәжілісінде қарастырылды және мақұлданды.  8 маусым 2016 ж,  хаттама №9. 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

 

Силлабус  радиотехника және байланыс факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен қаралып мақұлданған  (27 маусым   2016 ж, хаттама  № 4.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  1 Оқытушылар: 

№ 

Мұғалімдердің тізімі Қызметі 

каб 


тел  E-mail 

Байсалова Маншук Жумамуратовна  Доцент    

Б22


2 92 99 


71

 

vm@aipet.

kz

 Абдулланова Жанар Советкалиевна  Аға оқыт 

 

  

 2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыш  және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  ЖМ 

кафедрасының (Б 228) ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3

 

 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты – ақпараттық технологияда кездесетін колданбалы 

есептерді  шығаруга  бағытталған,  математикалык  әдістермен  модельдердің, 

тілдердің  өзара  тығыз  байланысқан  жиынтығы  ретінде  карауға  болатын 

математикалық  аппаратпен  қаруландыру.  Студенттерде  ақпараттану 

саласындағы проблемаларды дұрыс кою және шеше білуге қажетті теориялық 

фундамент  калыптастыру,  логикалық  функциялар,  алгоритмдер,  графтар, 

кодтау  теорияларының  негізгі  ұғымдарын  білу,  программалау  процесінде 

жасанды  интеллект  есептерін  шығаруда,  программалардың  дұрыстығын 

дәлелдеуде модельдеуді пайдалануга дағдыландыру. 

3.2 Пәннің мәселесі - математиканы оқып, үйрену және болашақта ғылыми-

зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  үшін  логикалық  ойлау  мен  математикалық 

мәдениетті  дамыту;  математикалық  әдістер  мен  математикалық  пәндерді 

меңгеруге дайындау. 3.3 Пәнді сипаттау 

«Дискрет  математика»  курсының  бағдарламасы  КЕАҚ  АЭжБУ 

5В070400    «Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету»» 

мамандығына  арналған  оқу  жоспары  негізінде  модулдер  түрінде  (пәннің 

тараулары)  жасалды.  5В070400    «Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық 

қамтамасыз  ету»    мамандығының  барлық  студенттері  оқу  жоспарындағы 

жалпы кредиттер санына сай 3 модуль оқиды. Әрбір модульдің  мазмұны мен 

көлемі  студенттердің  жас  ерекшелігін  және  аттестация  графигін  ескере 

отырып жасалды. 

      Пәнді зерделеу нәтижесінде студенттің 

  

-

 дискретті математиканың негізгі ұғымдарын білуі тиіс; 

-

 түрлі әдістермен дискретті жиындар кұра білулері тиіс; 

-

 әр түрлі қатынастардың касиеттерін аныкгай білулері тиіс; 

-

 дәлелдеудің  логикалық әдістерін қолданып алгоритмнің дұрыстығын 

тексере білуі тиіс; 

-

 

есептерді математикалык индукция әдісімен шеше білулері тиіс; -

 

алгебралық   кұрылымдардың   негізгі   типтері,   алгебра   изоморфизмі туралы түснікке ие болуы тиіс; 

-

 кодтау теориясы және карапайым түзетуші кодтар ұғьшын білуі тиіс; 

 

- 

нұсқалардың көптігін ұйымдастырудың негізгі принциптері мен оларды 

іс жүзінде қолдана білуі тиіс; 

-

 графтар    теориясының    терминологиясын    біле    отырып,    олардың 

сипаттамасын анықтап, графтардың түрлері мен қасиеттерін білулері тиіс; 

- жиындар  теориясы   мен   графтар   теориясыньщ  «кілттік»   есептерін 

шығара білулері тиіс.   -  ДҚФ  және  КҚФ  келтіру,    дизъюнктивті  қалыпты  формалар  класында 

минимизациялау, формулалардың бірмәнділігін қолданғанда;  - 

қазіргі 


заманғы 

компьютерлік 

бағдарламалармен 

классикалық 

математикалық есептерді шешуде  

ептілігі болуы тиіс; 

-

 классикалық  математикалық  есептерге  келтірілетін  қолданбалы 

есептерді шығару; 

-  машықтандыру  есептерінің  шешімдерінің  тиімді  әдістерін  анықтау 

дағдылары болуы тиіс. 

 

3.4  Пәннің  пререквизиттері:  Алгебра  және  геометрия,  Математикалық 

талдау.   

3.5  Пәннің  постреквизиттері:  Аналогты    схемотехника,  Аналогты 

құрылғылардың  схемотехникасы,    Цифрлық  схемотехника,  Цифрлық 

жүйенің элементтері мен құрылғылары. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 4.1 Теориялық дайындық 

Тақырып 


№ 

Дәріс тақырыбы 

әдеб 

 МОДУЛЬ 1. Жиындар. Қатынастар. 

Жиындар. Жиындарға қолданылатын амалдар. Жиын 

құру  әдістері.  Универсум  жиындар.  Эйлер диаграммасы. 

Жиындардың тура көбейтіндісі. 

Бинарлы  қатынастардың  берілу  тэсілдері.  Бинарлы 

қатынастар, 

матрицаларының 

негізгі 


қасиетгері. 

Эквивалентгі қатынастар. Реттік қатынасы. 

(2 сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


Сәйкестік  және  оның  қасиеттері.  Функциялар  мен 

бейнелеулер. Жиындардың куаты. Қатынастар. 

(2 сағат) 

21, 

22, 


27, 28 

МОДУЛЬ 2. Математикалық логика элементтері. Тұжырымдар 

мен 


тұжырымдар 

формасы. 

Тұжырымдар 

логикасының 

негізгі 

логикалык 

байланыстырушылары.  Тұжырымдарга  колданылатын 

амалдар.  Импликация  және  эквиваленция.  Логика 

алгебрасы. Тұжырымдар логикасынын тілі. 

(2 сағат) 

21, 

22, 


27, 28 

Тұжырымдар логикасы формуласының анықгамасы. 21, 

 

Тұжырымды  формальдау  процедурасы.  Логикалық тұжырымдар формулаларының эквиваленттілігі. 

Буль  алгебрасының  негізгі  эквивалентті  катынастары. 

Логикалық  алгебра  функцияларын  аналитикалык  түрде 

жазу. ДКФ, КҚФ, МДҚФ, МКҚФ.  (2 сағат) 

22, 

27, 28 


Ақиқаттык  кесте  бойынша  МККФ  кұрудың 

алгоритмі. Түйіндестік принципі. 

Буль  функцияларының  толық  жүйелері.  Буль 

функцияларының толық жүйелері. Пост теоремасы. 

Предикаттар логикасы. Кванторлар. Предикаттар 

логикасының формулалары. Предикаттарды есептеу. 

Қарапайым  функциялар,  суперпозиция  және  примитивті 

рекурсия 

операторлары, 

примитивті-рекурсивті 

функциялар.  Минимизация  операторы,  дербес-рекурсивті 

функциялар. Черч тезисі.  (2 сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


МОДУЛЬ 3 Графтар. 

Графтар  теориясының  элементтері.  Графтардың  берілу 

тәсілдері. 

Салмақтанған 

графтар. 

Графтарға 

қолданылатын 

амалдар. 

Графтар 


мен 

Бииарлы 


қатынастар. Графтар саны 2 сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


Ағаштар.  Графтардағы  маршруттар.  Графтың  байланыс 

компоненттері.  Уоршалл  алгоритмі.  Жеткізу  матрицасы. 

Контржеткізу  матрицасы.  Графтағы  ең  қысқа  жолдар.  (2 

сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


Эйлер  цикддары  және  Гамильтон  циклдары.  Эйлер 

теоремасы. Гамильтон циклдары.  

(2 сағат) 

21, 

22, 


27, 28 

Тасымалдау  желілері.  Тасымалдау  желісіндегі  ағым.  Ең үлкен ағым кұрудың Форд-Фалкерсон алгоритмі. (2 сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


10 

Алгебралык құрылымдар 

Топ.  Циклдық  топтар.  Шеңбер  және  өріс.  Кодтау 

теориясының элементгері. (2 сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


11 

Хемминг  қашықтығы.  Хемминг  коды.  Хемминг  кодын 

құру алгоритмі. (2 сағат) 

21, 


22, 

27, 28 


12 

Комбинаторика элементтері 

Комбинаторика.  Орналастыру  және  теру.  Орналастыру 

және  функционал  бейнелеу.  Ендіру  және  шығару 

формуласы. Жиындарды бөліктеу. (1 сағат) 

21, 

22, 


27, 28 

 

4.2  Машықтану дайындық 4.2.1 Машықтану сабақтардың тақырыптары 

Тақырып 


№  

Тақырып 


 

әдеб 


 Модуль 1. Жиындармен орындалатын операциялар. 

Жиындар алгебрасындағы тепе-тендіктері дәлелдеу. 

Сәйкестік, бейнелер және функциялар. 

Өзара  бір  мәнді  сәйкестік.  Жиындардьш  қуаты. 

Саналымды 

жиындар. 

Қатынастар. 

Бинарлы   

катынастардын  берілу  тәсілдері.  Эквивалентті    және 

ретті қатынастар.  (2 сағат) 

21, 22, 

27, 28, 


24 

Модуль 2.  Логикалык  функциялардың  акиқаттық  кестесін  құру. 

Логикалық  функцияларды  эквивалентті  түрлендіру. 

Предикатгар  логикасы.  Кванторлар.  Предикаттар 

логикасының  формулалары.  Предикаттарды  есептеу.  

(2 сағат) 

21, 22, 


27, 28, 

25 


Логикалык   функцияларды   дизьюнктивті   қалыпты   

пішінге   (ДҚП), коньюнктивті калыгпгы пішінге 

(КҚП) келтіру. 

 

Мүлтіксіз        дизьюнктивті          калыпты        форма    (МДҚФ),     мүлтіксіз коньюнктивті калыпты форма 

(МКҚФ).  (2 сағат) 

21, 22, 

27, 28, 


25 

ДҚФ  класында  минимизациялау.  Карно  картасы. Коммутациялық сұлбалар. (2 сағат) 

21, 22, 


27, 28, 

25 


Модуль 3. Графтар. Берілу тәсілдері. 

Графтар мен операциялар. (2 сағат) 

21, 22, 


27, 28, 

26 


Граф  төбелерін  айналып  өту  алгоритмі.  Графтардың 

санын табу, радиусын, диаметрін, центрін анықтау. (2 

сағат) 


21, 22, 

27, 28, 


26 

Ағаштар. Графтардағы маршруттар. (2 сағат) 21, 22, 

27, 28, 


26 

Графтағы қысқа жолдарды табу.  (2 сағат) 

21, 22, 


27, 28 

Эйлер және Гамильтон циклдары. (2 сағат) 

21, 22, 


27, 28, 

26 


10 

Тасымалдау желілері. 

 (2 сағат) 

21, 22, 


27, 28, 

26 


11 

Орналастыру және теру. (2 сағат) 

21, 22, 

27, 28, 


26 

 

4.3   Есептеу-сызба жұмыстарының тізімі: 

 ЕСЖ  №1.  Жиындар.  Қатынастар.  Орындалуы  [24]  әдістемелік  нұсқамаға 

сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бірінші  аптасында  беріледі, 

бесінші аптада тапсырылады. ЕСЖ  №2.  Математикалық  логика  элементтері.  Орындалуы  [25]  әдістемелік 

нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бесінші  аптасында 

беріледі, оныншы аптада тапсырылады. 

ЕСЖ  №  3.  Графтар.  Орындалуы  [26]  әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес 

орындалады.  Тапсырма  семестрдің  оныншы  аптасында  беріледі,  он  бесінші 

аптада тапсырылады. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары 

1. Жиындардың  тура көбейтіндісі. Эйлер-Венн диаграммалары  

2.  Жиындардың қуаты,  Кантор теоремасы. 

3. Логикалық функциялардың әртүрлі базисте берілуі. 

4. Кодтау. 

5. Хемминг коды.   

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Әрбір студент өз нұсқасын орындау керек.  

5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 1) 

Тұжырымдардың қайсысы дұрыс? 1. . а) 

 


7

1, 7


, с) 


  

71,5, 7    в) 

 


7

1, 7


,  д) 


  

71,5, 7

  Берілген жиынды элементтерін тізу арқылы 

жазыңыз 

2. {x | 8-ден кіші   сандар 

жиыны}  

Берілген жиынды жалпы қасиеті бойынша жазыңыз 

3. 


1 1 1 1

1

, , ,,

1 4 8 16 32 

А және В жиындары берілген. Табу керек:4)

A

B

, 5)A

B

, 6) \

A B

, 7) 


A

B

 4-7. , , , , , ,

A

b c d e f g h

 , , , , , , ,B

c d e f k l g h

 8-9 

Эйлер-Венн диаграммасы арқылы жиынды 

суреттеңіз. 

8. 


A

B

      9. 

AB

 

10 


Эйлер-Венн диаграммасы арқылы тепе-

теңдікті дәлелдеу керек. 

10. 

\\

( \ )


A

B

C

A C

B C 

11-16 

А және В жиындары, Р қатынасы берілген. 

Табу керек:11)

A B

 (тура көбейтінді), 12)

2

(яғни A A

). 13) В жиыны үшін қандай да бір бүркеуін 

14) А және В арасындағы Р қатынасын график 

түрінде көрсетіңіз, 

15) Р қатынасының матрицасын табыңыз 

16) 

1

P(Р кері) бинарлық қатынасты табыңыз 

11-16 

        , ,

4,5, 6, 7

, 4 ,

,5 ,


, 6 ,

, 7 ,


, 4

A

c d e

B

P

c

c

d

d

e 

 5.2 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 2) 

1-2.           y

x

 1.Логикалық операция қалай аталады және оқылады? 

 

2.Оның ақиқаттық таблицасын құрыңыз.  3.            

y

x

 3. Формуланың ақиқаттық таблицасын құрыңыз. 

4.  Сіңіру заңы 

4. Кестедегі формула 

5.  


y

x Де-Моргана заңы

 

5. Берілген формулаға көрсетілген заң бойынша эквивалентті формуланы табыңыз. 

6. 


)

(

)(

z

y

x

z

y 6. Формула төмендегі форманың қай түрінде жазылған: 

а)ДҚФ; б)МДҚФ; в)КҚФ; г)МКҚФ. 

7-8.

  

 z

y

x

 7-8. Формуланы ДҚФ келтір. 

9-12. 


1

)

1,

0

,1

(

)1

,

0,

0

()

0

,1

,

0(

)

1,

1

,1

(

f

f

f

f

 

9-12. Функцияның бірлік жиынтығы берілген. 9. Функцияның МДҚФ құрыңыз.10. Функцияның ақиқаттық 

табл. құрыңыз.11. Карно картасын құрыңыз.12. Карно 

картасы бойынша  минималды ДҚФ табыңыз. 

 

13-16. Сұлба берілген.13.Ауыстырмалық функцияны құрыңыз.14-15. Ауыстырмалық 

функцияны қысқартыңыз.16.Қысқартылған 

сұлбаны сызыңыз. 

 

5.3 Емтихан сұрақтары 

1.

 Жиындар, берілу тәсілдері. Жиынмен орындалатын операциялар. 

Жиындарға 

орындалатын 

операциялардың 

қасиеттері. 

Эйлер-Венн 

диаграммалары. Жиындардың бөліктеуі мен бүркеуі. 

2.

 Жиындардың  тікелей көбейтіндісі. Қатынастар. Унарлық, бинарлық, n 

аралық қатынастар.   Бинарлық қатынастың берілу тәсілдері. Кері  қатынас, 

қатынастың  толықтауышы,  тепе  -тең  қатынас.  Бинарлық  қатынастардың 

композициясы. 

3.

 

Бинарлық қатынастың матрицасының негізгі қасиеттері. Бинарлық қатынастың    қасиеттері  (рефлексивтік,  симметриялық,  антисимметриялық, 

транзитивтік). 

4. Эквиваленттік қатынас. Эквиваленттілік класы, фактор-жиын. 

5. Реттік қатынастар. Лексикографиктік реттілік. 

6. Функционалдық қатынастар. Инъекция, сюръекция, биекция. Жиын қуаты 

туралы ұғым. 

7.

 

Логикалық айтылымдардың негізгі ұғымдары. Айтылымдар, негізгі логикалық. операциялар. 

8.

  Логикалық айнымалылар мен формулалар. Логикалық  операциялардың 

ақиқаттық кестесі. Логикалық  операциялардың орындалу реті. 

9.

 

Логика алгебра функциясы.  логикалық функциялардың берілу жолдары  

(ақиқаттық  кестесі,  нөлдік  және  бірлік  жиынтықтар,  мәндео  векторы, формула). 

10.


 

Формулалардың эквиваленттілігі.  Логика алгебрасының негізгі 

эквивалентті қарым қытынастар. 

11.


 

 Логикалық функциялардың толық жүйесі. Логикалық формулаларды 

ДҚФ және КҚФ келтіру. 

12.


 

 Мүлтіксіз  ДҚФ және КҚФ (МДҚФ, МКҚФ). 

13.

 

ДҚФ класында мнимизациялау. Карно карталары. 14. Екі жақтылық. Буль алгебрасы және жиындар теориясы.  

15. Коммутациалық сұлбалар. 

16. Графтар теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамалары. (н-граф және 

орграф, мультиграф, инциденттік, сыбайластық, төбелер дәрежесі). 

17. Графтардың берілу  тәсілдері. (

( , )


G

V E

  қос жиыны, сурет, инциденттік матрицасы, қабырғалар (доғалар) тізімі). 

18.  Графтар  мен  бинарлық  қатынастардың  арасындағы  байланыс.  Графтар 

изоморфизмі. Ішкі графтар. Графтарға қолданылатын операциялар. 

19.  Маршрутар,  шынжырлар,  жолдар,  циклдар,  контурлар.  Байланыстылық, 

мықты айланыстылық, байланыстылық компоненттері. 

20.  Байланыстылық  және  мықты  айланыстылық  компоненттерін  анықтау. 

Жетерлік матрицасы. 

21. Графта маршруттарды іздеу (берілген ұзындықты маршруттарды анықтау 

және олардың саны). 

22. Графтағы ара қашықтық. (эксцентриситет, диаметр, радиус, центр). 

23. Өлшенген графтар. Салмақ матрицасы Өлшенген ара қашықтық.  Ең 

қысқа жолды табу (Дейкстра алгоритмі). 

24. Ағаштар, олардың қасиеттері. Діңгекті ағаштар. Орман. Цикломатикалық 

сан. Графтағы діңгекті ағаштар саны (Кирхгоф теоремасы). 

25.  Ең  аз  салмақты  діңгекті  ағашты  анықтау  (Краскаль  және  Прим 

алгоритмдері).  

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

   


  1 – кесте 

Баға 


Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


 

10 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы (орта арифметикалық мән)

 

 Параметрлер  

Зертханалық 

жұмыстары жоқ пәндер 

үшін коэффициент 

салмағы  

Зертханалық 

жұмыстары бар 

пәндер үшін 

коэффициент салмағы 

Есептік-сызба  жұмыстың 

машықтану 

бөлімін 


тексеру және қорғау 

0,4 


0,3 

Есептік-сызба  жұмыстың 

теориялық бөлімін қорғау 

0,4 


0,3 

Аудиториялық сабақтарға 

қатысуы 

0,2 


0,1 

Зертханалық 

жұмыстардың орындалуы 

– 

0,3 Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа бағасы (Ор) 

1,0 


1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор.

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 


 

11 


 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3

  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар 

 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.  

12 


7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-  ЕСЖ    пән  бойынша  тапсырмаларды  орындау  кестесінде  көрсетілген 

мерзімде өткізу; 

- кітапханада және үйде өз бетімен оқу.   

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1.

 Нефедова В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики.-М.: МАИ, 

1992. 


2.

 

Судоплатов С.В., 

Овчинникова 

Е.В. 

Элементы дискретной 

математики.-М.: ИНФРА-М,-Новосибрск: НГТУ, 2002. 

3.

 

Новиков  Ф.А.  Дискретная  математика  для  программистов.-СПб.: Питер, 2001. 

4.

 Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика.-М.: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2001. 

5.

 

Кузнецов  О.П.  Дискретная  математика  для  инженера.-М:  Энергия, 1980. 

6.

 Мутанов Г.М., Акбердин Р.А. Теория графов.-Алматы:Рауан,1999. 

7.

 Горбатов  В.А.  Фундаментальные  основы  дискретной  математики.-М.: 

Наука-Физматгиз, 2002. 

8.

 

Лавров  И.А.,  Максимова  Л.Л.  Задачи  по  теории  множеств, математической логике и теории алгоритмов.-М.: Наука, 1984. 

9.

 Хаггарти  Р.  Дискретная  математика  для    программистов.  –М.: 

Техносфера, 2004. 

10.

 

Капитанова Ю.В. и др. Лекции по дискретной математике-СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

Қосымша: 

11.


 

Липский В. Комбинаторика для программистов.-М.: Мир, 1988. 

12.

 

Мендельсон Э. Введение в математическую логику.-М.: Наука, 1984. 13.

 

Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика.-М.: Наука, 1986. 14.

 

 Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции.-М.: Наука, 1986.  

13 


15.

 

 Яблонский  С.В.  Введение  в  дискретную  математику.-М.:  Высшая школа, 2001. 

16.


 

Гаврилов  Г.П.,  Сапоженко  А.А.  Сборник  задач  по  дискретной 

математике.-М.: Наука, 1977. 

17.


 

Сигорский  В.П.  Математический  аппарат  инженера.-Киев:  Техника, 

1977. 

18.


 

Коршунов  Ю.М.  Математические  основы  кибернетики,-М.:  Наука, 

1981. 

19.


 

Кристофидес  Н.  Теория  графов:  алгоритмический  подход-М.:  Мир, 

1978. 

20.  Шапорев  С.Д.  Дискретная  математика.  Курс  лекций  и  практических занятий.-СПб.:БХВ-Петербург, 2006. 

21.  Жетпісов  Қ.  Математикалық  логика  және  дискретті  математика. 

Алматы, 2011 

22. Досанбай П.Т. Математикалық логика. Оқулық. Алматы, 2011 

23.  Москинова Г.И., Дискретная математика.-М.: Логос,2004  

Кафедраның әдістемелері: 

24.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Дискрет  математика.  050704  – 

Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығы 

бойынша  оқитын  барлық  бөлім  студенттері    үшін  есептеу-графикалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік  нұсқаулар мен тапсырмалар. 1 

бөлім - Алматы: АЭжБИ, 2008. -  16 б.  

25.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Дискрет  математика.  Есептеу-

сызба    жұмыстарға  әдістемелік    нұсқаулар  мен  тапсырмалар  (050704  – 

Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығына 

арналған) 2 бөлім - Алматы: АЭжБИ, 2014. -  23 б.  

26.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Дискрет  математика.  050704  – 

Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығы 

бойынша  оқитын  барлық  бөлім  студенттері    үшін  есептеу-графикалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік  нұсқаулар мен тапсырмалар. 3 

бөлім - Алматы: АЭжБИ, 2008. -  57 б. 

27. Байсалова М.Ж  Дискрет математика: оқу құралы  – Алматы, АЭжБИ. 

2007. - 76 бет. 

28.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.    Дискрет  математика:  дәрістер жинағы  – Алматы, АЭжБИ. 2010. - 36 бет. 

Каталог: student -> sillabus -> vm kz
vm kz -> Mat 1201 Математика (1 семестр)
vm kz -> YTzhms 3217 Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Доцент Масанова А. Ж., доцент Дүйсек А. К
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Қарастырылды және мақұлданды. 8 маусым 2016 ж, хаттама №9
vm kz -> Бағдарламасы негізінде құрастырған: Байсалова М. Ж., доцент. Силлабус «Жоғары математика»
vm kz -> Mat 1201 «Математика» пәні бойынша

жүктеу 162.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет