Рас, кезінде тек шикізатқа арқа сүйеген Қазақ стан үшін кейбір салаларда мамандар жетіспейтініжүктеу 3.44 Mb.
Pdf просмотр
бет26/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.44 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Туған күн иелері

Асқар Бөрібаев (1956) – Қазақстан Республика

ка

кака

сы

ыы

ны

нн

н

ң Мәдениет жә

жә

жәж

не

неа

а

ақпқп

қп

қпар

ар

арр

ат

атат

ат

вв

в

виц

иц

ициц

е-

е-е

е

министрі;О

О

Ор

О

азгелді 

і

Қа

Қ

Қ

Қ

й

й

йы

й

ргелдинов (1957) – Павлодар қаласының ә

і

кіі

і

іі

мі

і;

Асқар Секішев (1960) – Қарағанды облысының прокуроры, аға 

әділет кеңесшісі;Мұрат Имандосов (1972) – Қызылорда облысы Қармақшы 

ауданының әкімі;Жасұлан Жүгіні

і

і

і

со

со

со

со

в

в

в

в

 (19


19

19

1978

78

7878

))

)ҚРҚР

ҚР

РП

П

ПП

ар

арар

ар

лала

ла

аме

ме

меме

нт

нн

нті


і 

Мә

ММ

М

жілісі аппаратыбасшысының оры

ы

ыы

нб

нбнб

б

асас

ас

асар

ар

арар

ы;

ы;ы;

ы;

Тұртаев Алмас (1979) – ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты;Ринат Ақбердин (1979) – «Қазақстандық мемлекеттік-жеке-

меншік әріптестік орталығы» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары.

Мерейлі күндерің

ң

ң

ң

ң

ң

із

із

із

із

із

із

м

м

м

м

м

м

ер

ер

ер

ер

ер

ер

ек

ек

ек

ек

ек

к

ег

ег

ег

ег

ег

ег

е 

е

е

е

ұл

ұл

ұл

ұл

л

ас

ас

ас

ас

ас

ас

ып

ып

ы

ы

ып

ып

,

мәртеб

б

б

б

б

ел

ел

ел

ел

ел

ел

ер

ер

ер

ер

ер

ер

ің

ің

ің

ің

ің

ің

із

із

із

із

із

із

а

а

а

а

рт

рт

рт

рт

р

рт

а

а 

а

а

а

бе

бе

бе

бе

бе

е

рс

рс

рс

рс

рс

рс

ін

ін

ін

ін

і

і

!

«Алаш айнасы»

www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

езекшi  


р

ед

акк

то

р –  

БерБер


Бер

ер

БерБе

ік ік


іі

Ә

ШІМО

В

Респ

уб

ликалы

қ

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газе

т

Ба

Б

Б

Б

Б

с 

р

едакто

р

  – Се

рi

к 

ЖА

НБ

НБ

НБНБ

НБ

Н

ОЛАТ 

Мұ

М

М

М

ратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

БаБ


Б

Б

ББ

с ред


а

к

тордың б

iрiншi ор

ын

ын

ынын

ын

нба

ббб


б

са

ры

Да

Д

Д

р

хан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ

Ба

ББ

Б

ББ

с 

ред

ак

тор

дың о


р

ын

бас

а

ыыы

ры

ыА

й

дын ҚАБА

 – ж


а

п

пуа

п

пп

ты

тыха

тш

ыТа

лға


т КIРШIБ

А

ЕВ  – 

ж

ауапты х

а

тшыныо

о

ң ооо

о

рынрыры

ры

рыб

ас

арыНұр

лы

бай ИТЕКБ

А

В В В

В

ЕВ  –

тех


ед

акто

р

Күләш НАҚЫП

О

ВА ––

аға к


о

рр

екто

р

, те

л.:


388

388388

8

88

-80

-7

6

зе

зеГа

зе

ее

т 20


т 20

т 20


т 20

т 20


т2

0

08 ж0

0

ылдың 17 қара

шасынд


а ҚР Мәдение

т

жәнжән

жән


жәнжән

жән


е ақ

е

ее

е

епар

а

т мини

ини


ни

ни

нн

стрл


ст

р

стр

ст

сiгiнде тiрк

е

лiп, б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ын е

ын е


ын еын е

н

сепксе қою 

рара


ту

ра

ара

лы №


лы №

лылы №

лы 9650-Г  к

у

әлiгi б

ерiлг


ен.

да

Ред

а

дад

кция


кц

ц

цц

к

 авторлар мақаласы мен ж

арнама м


мұ

мұ

азмұұ

м

нынаны

ы

ны жа

уа

п рм

рм

бермрм

рм

ейдiейейей

.

тоАвт

о

тоо

то

рларрл

рл

рлрл

 қо


лж

аз

басы өңде

лмейдi және к

ерi қай

та

ры

ры

рыы

ы

лмайлм

лмлм


лм

ды.


Көле

лелел


мi е

мi

мiкi к

омпью


те

р

лiк бетт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

т

мат

м

ериалд

а

р 

қабы


бы

ы

быбы

бы

лдан

лд

дб

а

йды.ла

«Ала


ла

ла

аш ай

ш 

ш шш

насынд


а» ж

арияланған ма

териалд

ар

енмен

ен

енен

су

рсу

су

сс

е

тте

рдi


шiшiшi

шi

көшiрiп

рiпрiп


рiп

рiп


р

немесе өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

ба

азба

ба

баша р

ша 


ша

шаша


ұқс

а

тыын

ынын


алын

ып,ып


ып

ы

газе

тк

е сiлт

еме ж


а

салуы м


iнде

тт

i.Құрылт

айш

айшайш

айш

ысы

 және мен

шiк

шiк

шiк

шiк

шiк

к

ие

ие

иеие

ие

ие

сi 

– «

ТОЛ

ҒАУ

» Ж

ШС

Директор – 

Александр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АН

АНАН

Н

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17

-үй.


 Т

ел.: 


8

(727

) 27

2

12

2

2

3-12

-04,

-04,

-04,

-04,-04,

-04

 2

7

3

-1

2

-54

Тапсырыс – №1

663

А

стана  қаласы «А

ст

ана-Полиг

р

афия»,

Б

русиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 


8

(717

3

2) 3

7-05

7-05

7-05

-59

Тапсы


р

ыс – №627

Бағасы  к

е

лiсiмдiТа

р

алым

ы –

1

1

1

0

00

000 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

жұма


жұма

ұма


м

жұм


, се

, с


с

, с


с

н

бi күндерi шы

ғ

«Алаш

 айн


й

й

йасы

» г


аз

ет

iнне ж

аз

ылу

 

лу 

лу

 лу

лу

лин

д

инд

инин


н

ин

ексi

: 6


4

2

59Ре

д

акц

ияны


ң

 мек


енж

ай

ы: Ал

м

аты

 қ

алас

ы

,05

0

0551,

 Б

ел

га

лл

л

инин

 

ии

кө

шкк

ес

і, 14

8/А

e-m


ail

info

@

a

la

shain

aa

sy

.kz

Аймақт

ы

ағы

ы

ы

тi

тi

тi

тi

тi

лшi

лш

лш

лш

л

лер:

қр

А

тыра

у – 


қ

қ

Баққ

ытг


ытг

г

ытгытг

ытг


үл 

үлүл


үл

үл

үБА

БА

Ш, т

е

л.: 8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды – 

Қыз

Қыз


Қыз

з

ҚҚ

ғал


да

қ

 АЙТЖА

НОВ


А,

тел


.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


Гүл

үл

үлүлүл

үл

жан

жа

жажа

жа

 КӨШЕРОВА

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ызылж


а

––

р –Ер

Е

ЕрЕрЕр

ба

қб

б

бб

ыт 


АМА

НТ

АЙ,тел

.:

8 7

05

 4418255

Қызыло


р

д

а – 

ӘдіӘ


Ә

Ә

лжан

ҮМБЕ


Т,

 т

ел.: 

8

777 705

44

66Ө

ск

емен –Аз

АзАз


Аз

Аз

амаама

ама


ам

ам

амт ҚА

С

ЫМ,

тел


.: 

8

777 355

4114


Шымк

е

нт –Нұ

ұ

НұНұрша

рш

ршрш

р

рт 

Т

ӨКЕ

Нтел

.: 


8

77

54

3650


4

0

Ор

ал – Т


о

қт

ааа

р Кр К


р К

р Кр


р

ЕНЖЕ


ЕҒА

ЛИЕВ, т


е

л.: 


8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құ

баш МЕҢДIҒА

Л

ИЕВ – саяс

и б


и б

и б


б

и б


и б

юрою


ю

юю

, те

л.: 


388

-80

-72

Б

ерi

к ӘШIМОВ – на

р

ық, т


е

л.:


л:

л:

л 388

33

-80-6

9

Қ

алда

р

 КӨМЕКБА

ЕВ – қо


м

м

ғаммм

м

, т, тт

, т


, т

т

ел.

е

ее

: 388-80-65

А

лма


т ИСӘДIЛ – ө

р

кен

и

ет,

те

тетее

ее

л.:л:

л

лл

 388-80-64

Нұр


ғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

спорпор

оро


о

т),т


т

 т

ел.: 

388-80-7

4

Б

ол

а

тбек МҰХТАРОВ – ж

аңа


а

а

аа

лық


лы

лы

лылы

лы

тар

, т


е

л.: 


388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

мен


н

шiк


шiк

шiк


шiк

шiк


ш

тi 


тт

тi

лшiле

р

 қосыны, те

л.: 


388

80

-80-80

-62

-6-6

6

6

6

Нұр


ғис

а

 ЕЛЕУБЕКО

В – 


ф

ото


тіл

тіл


тіл

тілтіл


шіш

ш

шшТа

р

ату қызме

тi 


(бөлшек

теп с


ат

у және ж


аз

лу

ылуылу

ылу


л

))

))ру

те

л.: 8

 (7

2

7) 

388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8

 (727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

0-

-41-

41-41-

787

77

e-

mail

:

alikulova.a@oran

g

epoi

nt.

t.

t..

.

kzkz

kzk

k

Қ

абылда

у бөлмесі: 

8(

72

72

72

72

7

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

)3

)3

)

888

8

-80-61

Астана бюрос

ы:

ы:ы:

ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейфйф

йфйф


йф

ф

улл

ул

лул

л

улл

ул

лул

л

ин көшесi, 31, офис 414«б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)

5

5

55

4-2

4-2

4-2

2

4-2

4

7-3

1

E-mai


l: aa_as

ta

na@na@

na@


na@

@

na@mai

m

mm

m

l.ru

Айбын


ШАҒ

А

ААЛ

А

ҚОВҚОВ

ҚО

ҚОҚ –

 

Аст

ана бюрос

ыны

ны

ң жң ж

ң

ңң

ет

екшiсi Қана

т Т


О

ҚАБ


А

ЕВ 


В 

В 

– т– т– т–

ілші

А

рман АС

ҚАР


О

В

ВВ

тілі

тіл


тіл

і

ші

17

Сә

уір 20

13

33

3

11

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

115

15

155

16

1819

20

2122

23

2425

26

2728

2

229

29

299

30

00

Дс

ДсДс

с

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкЖ

Ж

ЖЖ

Дс

ДсДс

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкЖ

Ж

ЖДс

Дс

Дсс

Сс

АА

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

Д

Д

До

ық д

аңғы

лы

Луга

Лу

Лу

нский көшес

і

Бега

ББ

л

ин к

ө

ш

ес

і

Бега

Бега

Бег

Б

лин 

лин

ин

ин

көше

көш

көше

көш

сі

сі

«Алаш айна

на

на

на

на

на

сы

сы

сы

сы

сы

сы

»

»

»

»

»

»

га

га

га

га

га

г

зе

зе

зе

зе

зе

зе

тi

т

т

т

тi

тi

не

не

не

не

е

ж

ж

ж

ж

ж

ж

аз

аз

аз

аз

аз

аз

ыл

ыл

ыл

ыл

ыл

у 

у 

у

у 

у 

у 

ин

ин

ин

ин

ин

ин

де

де

де

де

д

д

ксi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Екі әйел ә

ә

ңг

гг

г

гім

і

іелесіп отырады. Бірінші әйел:

– Мені


ні

ні

ніні

ні

ң ң 

ң 

ң ң 

ң 

күкү

кү

күкү

кү

йейе

йе

йейе

йе

уу

уі

уіуі

уі

мм

м

мм

м

арар

ар

арар

ар

ақақ

ақ

аққ

қ

тыты

ты

тыты

ты

ққ

қ

ққ

қ

ойой

ой

ойой

ой

ыпып

ып

ыпып

ып

кк

к

кк

к

ее

е

еетті. Қазір мүлде 

ішпейтін б

б

олды. Екіншісі:– Менің де күйеуім азайтты. Бұрынғыдай аты-

жөні жоқ сілтей бермейді. Ол қазір екі-ақ себеппен 

ішіп жүр. Біріншісі – мереке күндері. Екіншісі 

моншаға барғанда ғана, – дейді. Айтып, ауыз 

жи

жи

жижи

жи

жиға

ға

ғаға

ға

ғанш

нш

ншнш

нш

нша 

а

аа

а

күк

к

кк

к

йеуі кіріп келеді:Жа

Жа

ЖаЖа

Жа

Жаны

ны

ныны

ны

ным, бүгін қандай мереке

е

ее

е

е?

?

??

?– Ешқандай мереке емес, – дейді әйелі. 

– Онда мен моншаға барып келейін...***

Мал базары

р

нда бір жігіт қораз сатып тұрады. Тұтынушы

ы

ыы

ы

ы:

:

::

:

:– Қаншаға сатасың?

– 6 мың теңге. 

Қоразға қозының құнын сұрап тұрғанына 

таңғалған алушы:

– Қы

Қы

ҚыҚы

Қы

Қмб

мб

мбмб

б

ат емес пе? – дейді. Са

Са

СаСа

Са

Сату

ту

туту

ту

тушы

шы

шышы

шы

:– Қымбаты қымбат. Бірақ маған 6 мың теңге 

қатты керек болып тұр.Қ

Қ

Қ

Қ

Құ

Қ

растырған Айтқазы 

М

М

М

М

М

М

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

ЛЫ

Ы

БА

БА

БА

БА

БА

А

Й

Й

Й

Й

Й

СКАНВОРД


№62 (973) санында жарияланған сканвордтың жауабы:

Көлденеңінен: Тенор. Нұт. Зебу. Сараң. Ада. «Икарус». Блок. Дамолла. Иба. Уақ. Алов. Эзоп. Драм. Төр. Ра. Юнга. Абақ.

Тігінен: Геракл. Бизон. Ода. Мозаика. Апта. Реңк. Мол. «АМО». Одра. Әнуар. Лувр. Дуала. Ара. Атлас. Ақымақ.

06,07

13,31

19,38

 

   

О

О

О

О

О

О

Й

Й

Й

Й

Й

Й

Й

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

 

О

О

О

О

О

Й ҚОЗҒАЙД

Д

Д

Д

Д

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

..

.

.

.

.

.

.

.

Назарларыңызға ұсынылған суреттің астына берілген жол дарды ары 

қарай жалғастырып, үш-төрт шумақ өлең жазыңыздар. Жазған 

шығармаларыңызды мына мекен жай ға: 

alashaser@mail.ru

 жолдап 

не ме се 

www.alashainasy.kz

 сайтына жібер сеңіздер, ұтымды дүниелерді 

газетке жариялап отырамы

ы

ы

ы

ы

ы

з.

з

з

з

Көңіл күйі табиғатпен үндесіп,

Барады қарт жабырқаулы күй кешіп.

 

   

ӘПСАНА. Қазақ тіліне парсыдан ен-

ген сөз. Парсы тілінде «апсанс» бо лып 

ай

ай

йй

й

йты

ты

тыты

ты

тла

ла

лала

ла

латы

ты

тытты

н

нн

н

нн

бұ

бұбұ

бұ

бұбұ

л

лл

л

лл

сө

өө

ө

өө

зд

здзд

зд

здзд

ің

іңің

ің

іңң

м

мм

м

мм

ағ

аға

ағ

ағын

ын

ынын

н

ынас

с

ссс

с

ы «аңыз» де

де

деде

де

деге

ге

геге

ге

генд

нд

нднд

нд

ндіі

іі

ібі

бі

біі

білд


лд

лд

лдлд

лд

ірір

р

ірр

ед

еде

ед

едед

і.

і.і.

і.

і.і. Б

Б

ББ

Б

ұлұл

ұл

ұлұл

ұ

ттт

т

тт

ер

ерер

ер

ерер

ми

мими

ми

минд

н

нн

н

і алғашрет қазақ фолькло рына әдебиет та нушы 

Сейіт Қасқабасов енгізген болатын. Әп-

сана – бағзы бір замандарда «болыпты-

мыс» делінетін оқиғаларға немесе пай-

ғам бардың, әулие-әнбиелердің ғажап 

іс

ісс

с

стерін баяндайтын тарихи, дд

ін

інін

ін

інн

и 

ии

и

ии

сю

сюсю

сю

сюсю

 ж

жж

ж

етет

ет

етт

ет

-те

те

тте

т

трден тұрады. Сондай-ақ

ақ

ақақ

ақ

ққ

ә

әә

ә

әә

п

пп

п

пп

са

саса

са

саа

н

нн

н

на

а

аа

да

дада

да

дад

 

аңызға да, мифке де, ертегілерге де тән жанр лық  белгілер қатар  ұшы расады. 

Мәселен, тарихи-мекендік әпсана есте 

жоқ ескі дәуірде өткен оқиғаларға, та-

ри  хи  тұлғаларға арналады (Ескендір 

Зұұ

ұ

ұұ

ұ

лл

л

лл

л

қақа

қа

ақа

рн

рнрн

р

ррн

ай

айын

ын

,, ҚыҚы

Қы

Қзы

зы

зызы

зы

зыр,

р,

р,р

р

ҚҚ

Қ

ҚҚ

ор

орор

р

рқы

қы

қт туралы 

әп

әпәп

әп

әпәп

 с с


 с с

 с

сан

ан

анан

ан

аа)

а)

а)а)

а).


АНТ. Қазақтың төл сөзі. Аты айтып 

тұрғандай, әр адам өмірінде бір  рет

болса да Алла алдында, мемлекет, ата-

ана, бірге туғандары мен бала-шағасы 

алдында «ант»

» бе


б

б

бб

б

рере

ре

рере

р

діді

ді

діді

д .


.

.

АлАл

Ал

ААл

Ал

ее

е

ее

ге

геге

ге

гер

р

рр

р

ртү

тү

түтүү

ү

рлрл

р

рлрл

рл

ііжағдайларға 

ба

баба

ба

баба

йл

йлйл

йл

йлйл

ан

анан

ан

анан

ыс

ысыс

ыс

ысыс

ты

тыты

ты

тыа

а

аа

а

нтнт

н

ннт

б

бб

б

бб

ұз

ұзұз

ұз

ұзұз

ыл

ылыл

ыл

ылса

са

саса

са

са 

(сөзімен, ісімен, әрекетімен), ол адам-

ның жақындары алдында беделінен 

айы рылып қана қоймай, заң бойынша 

да жазаға тартылатынын естен шығар-

ма ған  абзал.  Мысалы,  әскерге барған 

кү

ү

үүү

ні

ніні

н

ніа

а

аа

а

нтнт

нт

тнт

нт

бб

б

бб

ер

ерер

е

ерер

ге

геге

ге

ен жауынгер мен ант 

бе

ее

е

ее

рі

рірі

рі

рір

п

пп

п

пүл

үл

үлүл

үл

г г г

г г


ер

ер

ерер

р

ерме

ме

мме

ме

меге

ге

геге

г

н жауынгер тұрақтаған бө лі мінен қашып шықса, ант берген 

сот  талып, ал ант бермеген ауызша ес-

керту  алу мен ғана шектелуі мүмкін. 

Одан бө лек, ант сөзіне қатысты Құран 

сү ре ле рінде былай делінген: өтірік 

ай ту  кү нә лар ды

ы

ы

ыы

ы

ңң

ң

ңң

ң

еңең

ең

еңең

ң

жж

ам

аман

ан

ы,ы,,

,

,к

к

кк

к

кем

ем

ее

е

еші

ші

-лік  тердің ең н

н

нн

н

на

а

аа

а

аша

ша

шаша

ша

шары

ры

рыры

ры

ры,,

,,

,кө

кө

көкө

ө

ңіңі

ңі

ңің

лд

лдл

лд

лдер

ер

ерер

ер

ерді

ді

діді

ді

ді(

(

(жү

жү

жүжү

жү

жү-

-

---

рек терді) қа рай

й

татын  б


бүкіл жа ман-

дық тардың басы.Құрметті оқырман!

Газетіміздің келесі санында «мәжіліс» және «баһадүр» сөздерінің 

мағынасын ашып беруге тырысамыз.

Жарияланған сөздерге қ

қ

атысты айтар

р

 ой, қосар пікірлеріңіз  бен 

ұсыныстарыңыз болса, х

х

х

х

х

аб

аб

аб

аб

аб

б

ар

ар

ар

ар

ар

р

ла

ла

ла

ла

ла

а

а

са

са

са

са

са

ж

ж

ж

ж

ж

ж

үр

үр

үр

үр

үр

үр

ің

ің

ң

ң

ң

ізз

зз

з

з

де

де

де

де

д

де

р!

р!

р!

р!

р!

 

Ба

Ба

Ба

Ба

Ба

Ба

йл

йл

й

йл

йл

йл

ан

ан

ан

н

ан

ыс

ыс

ыс

ыс

ы

т

т

т

т

т

ел

ел

ел

ел

ел

л

еф

еф

еф

еф

еф

еф

он

он

он

он

он

ы: 8 /727/ 3 888 062

А

А

А

А

НЫҒЫ – ОСЫ

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі жазылса да, көп 

адам мән-мағынасын біле бермейтін кейбір сөздерге талдау жасайтын 

болады. «Анығы-осы» айдары арқылы газетіміздің әр санында мән-

мағынасы беймәлім сөздердің түбірі неден шыққаны, «халық арасында 

тез тарап кетуіне не себеп

еп

еп

п

п

п?

?

д

д

д

д

еген сұрақ

қ

қ

қ

қ

та

т

т

т

т

т

рға жауап іздейміз. Мәселен, 

қазіргі уақытта қазақ ті

ті

ті

ті

тіі

лі

лі

лі

лі

лі

лі

нд

нд

нд

нд

нд

н

е 

е 

е 

е

е

кі

кі

і

кі

к

рм

рм

рм

рм

м

е 

е 

е

е

(әсі

сі

сі

сі

сі

сі

ре

ре

ре

ре

ре

е

се

се

е

се

е

е

о

о

о

о

ры

ры

ры

ры

ы

ры

с,

с,

с

с

с,

п

п

п

арсы және араб 

тілінен енген сөздер) сөзден көп нәрсе жоқ. Бүгінгі санда біз «әпсана» 

және «ант» сөзін алып отырмыз.

БАЙҚАУ


«

«

«

«

Қ

Қ

Қ

Қ

ы

ы

ы

ыз

з

з

з

 

Ж

Ж

Ж

Ж

і

іі

і

б

б

б

б

ек пен 

Төлегендер» 

сайысқа түсті

АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Ң

Қазақ мемл

л

л

л

ек

ек

ек

ек

ет

ет

ет

ет

ті

ті

ті

т

к

к 

к қы

қы

қы

қы

зд

зд

зд

зд

а

ар

а

 

педагогикалық 

қ ун

ун

ун

у

ив

ив

ив

в

ер

ер

ерси

си

си

те

те

те

ті

ті

нд

нд

нде

е 

е

е

«Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» күніне 

арналған «Махаббат – мәңгі ертегі» 

атты байқау болып өтті. 

Университеттің «Жастар саясаты» бө лі мі 

мен «Мәден

ен

енен

и-бұқаралық жұмыстардың 

те

те

тео

о

ори

ри

рир

яс

ясясы

ы

ыы

ме

меме

ме

н н 

әд

әдәд

д

ісс

іс

істе

те

тете

ме

мме

м

сі» кафедрасы сту-дент терін

і

іңі

і

  ұй

йы

ймдастыруымен өткен бай-

қауға өнерлі де, ізетті, сұлу да, сымбатты, 

хал қымыздың  салт-дәстүрінен түсінігі мол 

оқу ордасының қазақ қыздары мен «На ғыз 

жігіт» деген ұғымға тең келетін азамат, сұ-

лулықтың сырын ұғына

на

на

на ала

л

лл

тын үм


ү

ү

үіт кер

ер

ерер

 л

л л

 л

ерр

р

р 

университеттің алт

лт

лт

ты

ы

ыы

фа

фафа

фа

куку

ку

уль

ль

льте

те

теті

ті

тт не

не

нее

н

нн

ал

алал

а

тыты

ты

 қыз өз жұбымен қатысты. Олар үш ке зеңнен 

тұратын сайысқа түсті. Біріншісі, «Ға шықпын 

шын ғашықпын» кезеңінде жұп тар өздерінің 

бір-біріне деген алғашқы сезімдерін, та ныс-

қан сәттерін көрсетсе, екінші «Шешеннің 

сө

өзізіі о

о

орт

рт

тр

ақ

аа

қ

,,

ше

шеше

ш

бебе

б

рдрд

рд

рдің

ің

ң қол

о

оы ортақ» кезеңінде 

қы

қықы

қ

здзд

зд

здар

ар

арар

д

дд

дәм


әм

әм

әмдіді

д

дт

т

ағағ

ғ

амам

ам

амт

т

тт

үр

үрүр

р

ін ұсынды, ал жігіттер 

қа зақтың ұлттық ойын дарының бірі қол кү-

рес тен күш сы насты. Ал «Өнер – көкке жет-

кі зер»  деп  ата ла тын  үшінші кезеңде әр жұп 

өз өнерін ор таға салды. Байқау қоры тын-

дысы бо йын ша,  бас жүлде – «Қозы  Көрпеш 

– Баян сұлу – 2013» атағын «Ләйлі Мәжнүн» 

жұ  бы  (Берікқызы Нағи

и

и

има

ма

мамД

ДД

Д

арар

р

арха

ха

хаха

н

нн

Әш

ӘшӘш

Әш

ірір

ір

ірб

б

бб

е-

ее

ков) жеңіп алды. 1-ооры

ры

рыры

нд

нднд

нд

ы ы

ы ма


ма

ма

хаха

ха

хб

б

бба

ба

баб

т

тт 

т

тата

та

т р

 р

ыы

ы

жарасқан «Ғажайып сезім» жұбы (Тілеп Ай-нұр – Елжас Ахметқалиев) ие 

лен 


се, 

2-орынға жүректері бірге соққан «Се зім.TV» 

жұ бы (Ұласбекова Нарғыз – Мер хат Жү-

нісов) ие болды. Ал 3-орын ма хаб баттары 

бе

бе

ббе

р

рр

р

ікік

к

к«

«

«Қы

Қы

ҚыҚ

з

зз 

Жі

ЖіЖі

Ж

бебе

е

бек 

к 

кпе

пе

пеп

н 

н н

Тө

өө

 леген» жұбына (Аң-

ла

ла

лала

сы

сысы

сы

нн

н

ФаФа

Фа

Фри

ри

рири

за

заза

з– М

М

ММи

и

ии

ра

рара

ра

сс

с

сИсаевқа) бұйырды. 

Же ңім паздар дың  бар лы ғы  дипломдармен 

қатар, арнайы  сый лық тармен марапатталды. 

Бас жүлдеге ие бол ған  байқау жеңімпазы 

аталмыш мара пат  тармен қатар, 18 сәуір 

күні  Алматыда  өте   тін  «Бозбала мен бой жет-

кен»  атты  қа ла  лық  бай

ай

айайқа

қа

қақа

уғ

уғуғ

уғ

аа

а

жоо

жо

лдлд

лд

дам

а

ама

а

аа

ал

лал

алды


д

ды

д.

..

Ай та  ке те йік,  15  сәуіі

і

ір

р 

р рбібі

бі

бір-

р-

р-р

ек

екек

ек

іі 

і

іжы

жы

жыжы

л

лдлдан

ан

анан

б

бб

б

ерер

ер

іі

і

іжас тар    дың  қостауымен ғашықтардың ме -

рекесі, «Қозы Көрпеш пен Баян сұлу» кү  ні 

деп белгіленген болатын. Өткен жылға де  йін 

әр тараптан ұсыныс айтылса  да  жас та рымыз 

«Әулие Валентиннің» шекпенінен шықпаған 

ед

еед

ед

і.і.

і.

.Ә

Ә

ӘӘ

йт

йтйт

т

сесе

се

сед

д

дд

е,

е,е,

е,

ссс

ір

рір

ір

есес

ес

еске

ке

кеке

н

нн

н

сес

се

сең бұзылып, елімізде 

қа

қақа

қа

заза

за

ақт

қ

қтың

ың

ыңм

м

мм

ах

ахаб

аб

бба

ба

баба

т

т т

т

меме

ме

ере

р

ркесі атала бастады.

Серік ЖҰМАБАЕВ

Мұнара сағаты

Жасанды тіл

Ұйым 


тәртібінің 

ережеле-


рінің жинағы

Париждегі 

мұражай

Хоккейдегіжаза

Әкімшілік-

аумақтық 

бір


бір

бір


бір

лік


лік

лік


лік

Кедей


Күшік

Сыйлы адам

Бір нәрсенің 

қалдығы, 

тамтығы

Жүйрік


Қорқыныш

Шай


Шай

Шай


Шай

ыр

ыры

ы

Қарапайым су көлігі

Кіші 


қажылық

Құбылыс,


фактілерді

түсіндірудегі 

жай

Сақ тайпасыОлжадан 

берілетін сый

Хим. элемент, 

металл


Тау

Тау


Та

Та

 құсыДен

Ден


Ден

Ден


е

ее

ҚұнҚұн

Құн


Құн

дыз


ды

дыздың


дың

ың

ың 

ббал


б

асы


Бағалы тас

Утас


Теріс іс

Шекер


Жедел, 

асығыс 


жүріс

Аяқ


Сиырдың 

асығы


Түрлі сызбалар 

салатын қорап

Аудан 

өлш


ө

өл

еміАтмосфера

teng

teng

teng

ten

rinews.kz

Белгілі есімнің белгісіз сыры

ОРАЗГЕЛДІ – көнетүркі есім. «Ораз» – бай, бақуатты, дәулетті деген 

мағына білдірсе, «гелді» – сөзі қазақтың келдісі болса керек. Яғни бұл 

есімнің толық мағынасы «байлық пен дәулет қатар келді» дегенді білдіреді. 

Жаңа туған сәбиге «өмірі ш

ш

ш

шуауа

уа

уақт

қт

қтқт

ы

ы ы

ы

дада

да

да, баба

б

бақы

қы

ықы

тт

тттт

т

ыы

ы

ыкү

кү

күкү

нд

нднд

нд

ерер

ер

ерге

е

ее

 толы болсын» деген 

ниетпен қойылады. Ел іші

ші

шіі

нд

нднд

нд

ее 

е

еси

си

сис

ре

рере

ре

кк 

к

кке

ке

кек

зд

здзд

ес

есес

ес

етет

ет

етін

ін

інін

е

ее

е

сісі

сі

см

м.

мм

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.44 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет