Рас, кезінде тек шикізатқа арқа сүйеген Қазақ стан үшін кейбір салаларда мамандар жетіспейтініжүктеу 3.44 Mb.
Pdf просмотр
бет25/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.44 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Та

псырыс – №1663А

ст

ана  қаласы «Аст

ана-По


лигр

афия»,


Бр

ус

иловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Та

псырыс – №627Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

нас

ы» г


аз

ете ж

аз

ылу

 и

нд

екс


i: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның м

ек

енж

айы


А

лмат

ы

 қал

ас

ы,05

0

051

, Б


ег

ал

ин кө

ш

есі, 1

4

8/1 А

e-

mail

info

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тыра

у – Бақытгүл Б

А

Б

АШ, те

л.: 87015533653

Қ

ар

аған

д

ы –

 Қ

ызғ

ал

дақ

 А

ЙТЖ

А

НО

В

А, т

ел.: 


8

7

014901976

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


е

л.: 8701 7711648

Қызылж

ар – Ерб


ақыт АМАНТ

АЙ, т


е

л.: 8 705 4418255

Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т,

 те

л.: 8777 7054466

Өск

е

мен – Азама

т ҚА


СЫМ, т

е

л.: 8777 3554114Шымк

ент – Нұрша

т ТӨКЕН,  т

е

л.: 87754365040Ор

ал – Т


о

қт

ар КЕНЖЕҒАЛИЕВ, т

е

л.: 87756720806Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


а

яси бюро, т

е

л.: 


388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


а

р КӨМЕКБ


А

ЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т,

 т

ел.: 

388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (спорт), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕН – меншiк

тi 

тiлшiлер қосыны, те

л.: 


388-80-62

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ – фо


то

тілші


Та

р

ату қызме

тi 


(бөлшек

теп с


ат

у және ж


азылу)

 

тел.: 

8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00 8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzҚабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 414«б»

Те

л.:

 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

Аста


н

а б


ю

р

осының жет

екшiсi 


Қана

т Т


ОҚАБ

А

ЕВ – тілшіА

р

ман АС

ҚАРОВ – тілші17

Сәуір 2013

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

18

1920

21

2223

24

2526

27

2829

30

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

Сәтбаев көшесіАбай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Екі әйел әңгімелесіп отырады. Бірінші әйел:

– Менің күйеуім арақты қойып кетті. Қазір мүлде 

ішпейтін болды. Екіншісі:

– Менің де күйеуім азайтты. Бұрынғыдай аты-

жөні жоқ сілтей бермейді. Ол қазір екі-ақ себеппен 

ішіп жүр. Біріншісі – мереке күндері. Екіншісі 

моншаға барғанда ғана, – дейді. Айтып, ауыз 

жиғанша күйеуі кіріп келеді:

– Жаным, бүгін қандай мереке? 

– Ешқандай мереке емес, – дейді әйелі. 

– Онда мен моншаға барып келейін...***

Мал базарында бір жігіт қораз сатып тұрады. 

Тұтынушы:

– Қаншаға сатасың?

– 6 мың теңге. 

Қоразға қозының құнын сұрап тұрғанына 

таңғалған алушы:

– Қымбат емес пе? – дейді. 

Сатушы:

– Қымбаты қымбат. Бірақ маған 6 мың теңге қатты керек болып тұр.

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


№62 (973) санында жарияланған сканвордтың жауабы:

Көлденеңінен: Тенор. Нұт. Зебу. Сараң. Ада. «Икарус». Блок. Дамолла. Иба. Уақ. Алов. Эзоп. Драм. Төр. Ра. Юнга. Абақ.

Тігінен: Геракл. Бизон. Ода. Мозаика. Апта. Реңк. Мол. «АМО». Одра. Әнуар. Лувр. Дуала. Ара. Атлас. Ақымақ.

06,07

13,31

19,38

Мұнара сағаты

Жасанды тіл

Ұйым 


тәртібінің 

ережеле-


рінің жинағы

Париждегі 

мұражай

Хоккейдегі жаза

Әкімшілік-

аумақтық 

бірлік


Кедей

Күшік


Сыйлы адам

Бір нәрсенің 

қалдығы, 

тамтығы


Жүйрік

Қорқыныш


Шайыр

Қарапайым 

су көлігі

Кіші 


қажылық

Құбылыс, 

фактілерді 

түсіндірудегі 

жай

Сақ тайпасыОлжадан 

берілетін сый

Хим. элемент, 

металл


Тау құсы

Дене


Құндыздың 

баласы


Бағалы тас

Утас


Теріс іс

Шекер


Жедел, 

асығыс 


жүріс

Аяқ


Сиырдың 

асығы


Түрлі сызбалар 

салатын қорап

Аудан 

өлшемі


Атмосфера

 

   

ОЙДЫ ОЙ ҚОЗҒАЙДЫ...

Назарларыңызға ұсынылған суреттің астына берілген жол дарды ары 

қарай жалғастырып, үш-төрт шумақ өлең жазыңыздар. Жазған 

шығармаларыңызды мына мекен жай ға: 

alashaser@mail.ru

 жолдап 

не ме се 

www.alashainasy.kz

 сайтына жібер сеңіздер, ұтымды дүниелерді 

газетке жариялап отырамыз.

Көңіл күйі табиғатпен үндесіп,

Барады қарт жабырқаулы күй кешіп.

 

   

ӘПСАНА. Қазақ тіліне парсыдан ен-

ген сөз. Парсы тілінде «апсанс» бо лып 

айтылатын бұл сөздің мағынасы «аңыз» 

дегенді білдіреді. Бұл терминді алғаш 

рет қазақ фолькло рына әдебиет та нушы 

Сейіт Қасқабасов енгізген болатын. Әп-

сана – бағзы бір замандарда «болыпты-

мыс» делінетін оқиғаларға немесе пай-

ғам бардың, әулие-әнбиелердің ғажап 

істерін баяндайтын тарихи, діни сю жет-

терден тұрады. Сондай-ақ әп 

са 


на 

да 


аңызға да, мифке де, ертегілерге де тән 

жанр лық белгілер қатар ұшы расады.  

Мәселен, тарихи-мекендік әпсана есте 

жоқ ескі дәуірде өткен оқиғаларға, та-

ри  хи тұлғаларға арналады (Ескендір 

Зұл қарнайын, Қызыр, Қорқыт туралы 

әп сана). 

АНТ. Қазақтың төл сөзі. Аты айтып 

тұрғандай, әр адам өмірінде бір рет 

болса да Алла алдында, мемлекет, ата-

ана, бірге туғандары мен бала-шағасы 

алдында «ант» береді. Ал егер түрлі 

жағдайларға байланысты ант бұзылса 

(сөзімен, ісімен, әрекетімен), ол адам-

ның жақындары алдында беделінен 

айы рылып қана қоймай, заң бойынша 

да жазаға тартылатынын естен шығар-

ма ған абзал. Мысалы, әскерге барған 

күні ант берген жауынгер мен ант 

беріп үл гермеген жауынгер тұрақтаған 

бө лі мінен қашып шықса, ант берген 

сот  талып, ал ант бермеген ауызша ес-

кер ту алу мен ғана шектелуі мүмкін. 

Одан бө лек, ант сөзіне қатысты Құран 

сү ре ле рінде  былай  делінген:  өтірік 

ай ту  кү нә лар дың  ең  жаманы,  кемші-

лік  тердің ең на шары, көңілдерді (жү-

рек терді)  қа рай татын  бүкіл  жа ман-

дық тардың  басы.Құрметті оқырман!

Газетіміздің келесі санында «мәжіліс» және «баһадүр» сөздерінің 

мағынасын ашып беруге тырысамыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз бен 

ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер! 

Байланыс телефоны: 8 /727/ 3 888 062

АНЫҒЫ – ОСЫ

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі жазылса да, көп 

адам мән-мағынасын біле бермейтін кейбір сөздерге талдау жасайтын 

болады. «Анығы-осы» айдары арқылы газетіміздің әр санында мән-

мағынасы беймәлім сөздердің түбірі неден шыққаны, «халық арасында 

тез тарап кетуіне не себеп?» деген сұрақтарға жауап іздейміз. Мәселен, 

қазіргі уақытта қазақ тілінде кірме (әсіресе орыс, парсы және араб 

тілінен енген сөздер) сөзден көп нәрсе жоқ. Бүгінгі санда біз «әпсана» 

және «ант» сөзін алып отырмыз.

 

   

БАЙҚАУ


«Қыз Жібек пен 

Төлегендер» 

сайысқа түсті

АЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 

«Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» күніне 

арналған «Махаббат – мәңгі ертегі» 

атты байқау болып өтті. 

Университеттің «Жастар саясаты» бө лі мі 

мен «Мәдени-бұқаралық жұмыстардың 

тео риясы мен әдістемесі» кафедрасы сту-

дент терінің ұйымдастыруымен өткен бай-

қауға өнерлі де, ізетті, сұлу да, сымбатты, 

хал қымыздың салт-дәстүрінен түсінігі мол 

оқу ордасының қазақ қыздары мен «На ғыз 

жігіт» деген ұғымға тең келетін азамат, сұ-

лулықтың сырын ұғына алатын үміт кер лер 

– университеттің алты факультетінен алты 

қыз өз жұбымен қатысты. Олар үш ке зеңнен 

тұратын сайысқа түсті. Біріншісі, «Ға шықпын 

шын ғашықпын» кезеңінде жұп тар өздерінің 

бір-біріне деген алғашқы сезімдерін, та ныс-

қан сәттерін көрсетсе, екінші «Шешеннің 

сөзі ортақ, шебердің қолы ортақ» кезеңінде 

қыздар дәмді тағам түрін ұсынды, ал жігіттер 

қа зақтың ұлттық ойын дарының бірі қол кү-

рес тен күш сы насты. Ал «Өнер – көкке жет-

кі зер» деп ата ла тын үшінші кезеңде әр жұп 

өз өнерін ор таға салды. Байқау қоры тын-

дысы бо йын ша, бас жүлде – «Қозы  Көрпеш 

– Баян сұлу – 2013» атағын «Ләйлі Мәжнүн» 

жұ  бы (Берікқызы Нағима – Дархан Әшір бе-

ков) жеңіп алды. 1-орынды махаб бат та ры 

жарасқан «Ғажайып сезім» жұбы (Тілеп Ай-

нұр – Елжас Ахметқалиев) ие 

лен 

се, 


2-орынға жүректері бірге соққан «Се зім.TV» 

жұ бы (Ұласбекова Нарғыз – Мер хат Жү-

нісов) ие болды. Ал 3-орын ма хаб баттары 

бе рік «Қыз Жібек пен Тө леген» жұбына (Аң-

ласын Фариза – Ми рас Исаевқа) бұйырды. 

Же ңім паздар дың  бар лы ғы  дипломдармен 

қатар, арнайы сый лық тармен марапатталды. 

Бас жүлдеге ие бол ған байқау жеңімпазы 

аталмыш  ма ра пат  тармен  қатар,  18  сәуір 

күні Алматыда өте   тін «Бозбала мен бой жет-

кен» атты қа ла  лық байқауға жолдама алды. 

Ай та ке те йік, 15 сәуір – бір-екі жылдан бері 

жас тар    дың  қостауымен  ғашықтардың  ме -

рекесі, «Қозы Көрпеш пен Баян сұлу» кү  ні 

деп белгіленген болатын. Өткен жылға де  йін 

әр тараптан ұсыныс айтылса да жас та рымыз 

«Әулие Валентиннің» шекпенінен шықпаған 

еді. Әйтсе де, сірескен сең бұзылып, елімізде 

қазақтың махаббат мерекесі атала бастады.

Серік ЖҰМАБАЕВ

Ұялы телефон 17 млн долларға 

бағаланды

tengrinews.kz

Белгілі есімнің белгісіз сыры

ОРАЗГЕЛДІ – көнетүркі есім. «Ораз» – бай, бақуатты, дәулетті деген 

мағына білдірсе, «гелді» – сөзі қазақтың келдісі болса керек. Яғни бұл 

есімнің толық мағынасы «байлық пен дәулет қатар келді» дегенді білдіреді. 

Жаңа туған сәбиге «өмірі шуақты да, бақытты күндерге толы болсын» деген 

ниетпен қойылады. Ел ішінде сирек кездесетін есім.

 

   

№63 (974)17.04.2013 жыл, 

сәрсенбі


іі

і

іБОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР 

Қант сусамырынан арылудың 

бір жолы – суды көп мөлшерде 

қолдану. Ал аурудың алдын алу 

үш

ү

ү

ү

ін кар

ар

ар

ар

то

т

т

т

пты аз жегеніңіз абзал.

Ұлыбританияда әлемдегі ең 

қымбат ұялы телефо

фо

фо

фо

н

н

н

н жа

жа

жа

жа

са

са

с

с

п 

п 

шығарылды. Әзірге 

е

е 

е 

мұ

мұ

мұ

мұнд

нд

нд

нд

ай

ай

ай

ай

 

бағалы байланыс құралына 

тапсырыс берген қалталы 

қытайлықтың аты-жөні еш 

жерде жарияланбай отыр.

Қ

Қаа

Қант диа


а

а

ббе

б

іті  – б

б

бүкіл әлем елде-

рінде күрделі мә се леге айналған ауру-

дың бір түрі. Тіпті оның тұқым қуа лау-

шы 


лық қасиеті де бар. Ресейлік 

ға лым дардың ай туынша, егер отба-

сын да  ең жақын  ад

ад

адад

ам

амам

амда


да

да

дрд

рд

рдрд

ың

ңң

ң

  арара

ра

р--

сында қант диабе

е

е

еті

ті

тітіне

не

нен

ш

шш

ш

алал

ал д


 д

 дық


ық

ық

ыққ

қ

қан

ан

ада

да

дада

р

рр

р

болса, өзге от басы мүшелерінің ауру-дың ал дын алуды ойластырғаны жөн. 

Sobesednik.ru интернет порталының 

хабарлауынша, шетелдік дәрігерлер

бұл дерттен айығудың үш жолын тап-

қа

а

қақа

н.

н.Б

Б

ББ

ір

рр

ін

інін

ін

шіші

ш

дее

де

н,н,

н,

ққ

қ

анн

н

тты тым аз мөл -ше

ше

шеше

рд

рдд

е

ее

е 

қоқо

қо

қолд

лд

лдлд

ан

анан

ан

ыпып

ып

ып,

,

,кү

кү

күкү

н сайын 2 – 2,5 

литр су ішу керек. Екіншіден, орам  жа-

 пырақ, сарымсақ,  қы за нақ,  асқабақ 

жә не кәді сын ды көкөністерден жасал-

ған та ғамдарды көп пайдалану ке рек. 

Ал картоптан мүлде бас тартқан дұрыс. 

Тағамға май ды көп қолдану да қант 

диа  бетінің пайда болуына әкеп соқ-

тыруы мүмкін. Үшін  шіден, дене жа ра-

қат тарын алғаннан кейін бірден ем-

делу


қ

қ

ққ

аж

жж

ет

ет.

.

СеС

бе

бебе

е

біб

бі

дд

д

ден

е

енен

е

еі 

ұрып


пс

оғоғ

оғ

ғуд

у

удудан

ан

анан

а

ағз

ғзза


а

а

жажа

жа

жасу

су

сусу

 ш

 ш ш

 ш

аа

а

лала

ла

лар 

тобының  бұзылуы мен психикалық 

ауытқулар да қант диабетін тудырушы 

не гіз гі  факторлар екені анық 

та 

лып 


отыр.

Th

ThTh

The

e

eAu

Au

uAu

st

stst

st

rara

ra

rali

ii

ian

a

anan

M

MM

M

accc

c

world-тыңта

та

тат

  

рара

ра

тқтқ

тқ

тан

а

ан

м

мм

м

әлә

әл

әім

ім

мм

ет

етет

т

тете

те

тері

рі

рір

н

не сенсек,дү  ниежүзіндегі ең қымбат iPhone

17,8 миллион долларға ба ға лан-

ған. Алтын мен гауһар тас тар ды

қолданып, iPhone 5 Black Dia-

mond-тың дизайнын ойла

ла

лла

п та


т

та

тап қан

әр леушінің  есімі  –  Ст

Ст

Ст

Стюа

юа

юаюа

р

рр 

р

тт 

тт 


Хь

Хь

ХХ

юз

юзюз

юз

...

.

Ма мандардың  ай туын  ша,  смарт-фон ның  сыртқы  кор  пусына  24 қа-

рат алтын мен ою  лау мен әше кей-

леуге 600 ақ гау һар тас 

тар


жұм  салған.  Оның  53  брил лиант 

тасы Apple-дің фир малық  белгісін 

безендіруге кетіпті. Ал телефонның 

беткі панеліне жа құт тан әзірленген 

әйне

е

ек салынып, телефон кнопка-

ла

аа

а

рр

р

рын

ын

ынын

ың

ыңың

ың

оо

о

орн

рн

рнрн

ын

ыы

ы

а бриллиант тас-тар  орнатылды. Бұл бағалы зат-

тардың барлығын ұялы телефонға 

тап сырыс берген  қы тай лық  кәсіп-

кер дің өзі берген кө рінеді.Сәуірдің 17-сі

Алаштың атаулы күні

 152 жыл бұрын (1861-1914) қазақтың танымал ақыны, 

композиторы Жарылғапберді Жұмабайұлы дүниеге келді.

 4 жыл бұрын (2009) Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбае

ае

аев «Х

«Х

«Хайнань» пр

р

рово

о

оинциясының құрметті 

азаматы» атағына

на

на

аи

и

ии

е

ее

е

бобо

бо

болд

лд

лдлд

ы 

ы ы

ы(ыт

ыт

тыт

ай

айай

ай

ХХ

Х

Хал

ал

алл

ық

ықық

ық

РР

Р

Рес

ес

сес

п

публикасы). Өртке қарсы қызмет күні.

 Бүкіләлемдік гемофилия күні.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.44 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет