Рас, кезінде тек шикізатқа арқа сүйеген Қазақ стан үшін кейбір салаларда мамандар жетіспейтініжүктеу 3.44 Mb.
Pdf просмотр
бет21/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.44 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Сұхбаттасқан 

Құ

ұ

ба

ба

ш

ш

СА

СА

ҒИ

ҒИ

ДО

ДО

ЛЛ

ЛЛ

АҰ

АҰ

ЛЫ

ЛЫ

р

рү

р

рАЛАШҚА АЙТАР ДАТЫМ...

Ғылым туралы жаңа заң қабылданған соң ғылымды ұйымдастыру жүйесі жақсарды,

тың жаңалықтар 

р 

мен

мен

 озық үлгілер б

р 

аршылық. Біз енді осы жаңалықты жылд

ылд

ам 

м

игеріп, 

уақыт өткізбей 

ей

нәт

нәт

иже

иже кө

көрсе

рсе

туі

туі

міз

міз қа

қа

жет

жет

де

де

п б

п б

ілемін. Ғылымдағы менедж

джме

ментті

тт

дұ

дұрыс

рыс

 

ұйымдастыра 

а

алс

алс

а

ақ, әс

ә

іре

іре

се 

нақ

ақ

ты 

зер

р

тте

т

у жобаларына қатысты, сонда

а

ға

ан

на зер

е

тте

т

у 

нәтижелі  болады. Біз статистика бойынша жаңалық ашу жағынан адам басына

шаққанда әлемде жетекші мемлекеттердің қатарындамыз, алайда соны насихаттау 

жағы кемшіндеу, өзімізді халықаралық қауымдастық алдында толыққанды көрсете 

алмай отырмыз. Біз ғылым мен білімде әлеуеті жоғары ұлтпыз, сондықтан әлемдегі өз 

орнымызды алу үшін және ғылымы мен білімі дамыған алдыңғы қатарлы 

мем

мемлек

лекетт

етт

ерд

ер

ің 

ің

қатарына ену үшін аянбай

ең

ең

бек

бек

ет

ет

уім

уім

із 

з

қаж

қаж

ет.

ет.

АЛАШ-АҚПАРАТҚ

Қ

о

о

қ

қ

ы

ы

с

с

т

т

а

а

н

н 

та

б

былған аяқтың 

иесі анықталды

Сә

Сәуі

уі

рдрд

ің

ің 11

1-

1-і 

кү

күнні

м

ме

ектеп оқушылары 

ау ладағы қоқыс жәшігінің жанынан қызыл 

асықтан кесілген адамның аяғын тауып 

алып, полицияға хабарлаған  болатын. 

Тәртіп сақшылары адамның мүшесі та-

былған ауданды тексеріп, тіркеуде тұрған 

адамдарды түгендеп шық

ық

қа

ан-

н

ды. Ерр

теңі


ң

не

не 

осы маңдағы жеке

н

н

ысысан

ан

ныны

ң 

ң кү

кү

зезе

тш

тшісс

і

і хабарласып, күзетшілер үйі

і

нің жанында мә йіт жатқанын хабарлаған. Өлген адам-

ның оң аяғы жоқ екені бірден көзге түсті.

Тергеу барысында күзетшілердің бірі 

кісі өліміне қатысы барын мойындады. Ол 53 жастағыы

е

екінші топтағы мүгедек.  Ай-

ту

туын

ын

шаша

,

,су

су

ықық к

к

үнүн

де

дерір ү

ү

й-й

күйі жоқ, бұрын 

сот талған С

С

ергей

й ес


і

ім

іді жігітті өздерімен 

бір ге  қондырып жүрген. Ақпан айының со-

ңына қарай ол ішіп алып төбелес шы ғар-

ған. Жанжал барысында күзетші оны пы-

шақ тап тастаған. Ал өлі денені бөл шек теп, 

қо 


қыс жәшігіне лақтыруды ұйғарыпты. 

Алай да  бір аяғын ғана к

к

ес

еске

е

н,н

 ары қарайға

ға

 

жүрегі дауаламағане

е

кеке

н.

н. 

Қалалық ішкі істер

б

басқармасының бас тығы Әмір Құсайыновтың айтуынша, 

Қылмыстық кодекстің 1-бабы бойынша іс 

қозғалған. Ал күдікті қамауға алыныпты.

  Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,Қызылжар

«Жақында Қызылжардағы 

мектептердің бір

ір

ін

ін

ің

ің м

м

аң

аң

ы 

ы

на

на

н

н

адамның оң аяғ

яғ

ы

ы

та

та

бы

бы

л 

лға

ға

н

н

бо

бо-

-

латын. Енді тәртіп сақ шы лары сол 

аяқ тың иесі кім екенін анық тады» 

деп ха бар лады  об лыстық  ішкі 

іс тер  де пар та мен тінің  баспасөз 

қыз меті.

Полицей өзін-өзі 

атып өлтірді

Қарағандыд

ыд

а

а 25

25

ж

жас

ас

та

та

ғы

ғы

 

патрульдік пол

л

иц

иция

ия қ

қ

ыз

ыз

ме

ме

тк

ткер

ер

і

і

табельдік қарудан оқ атып, 

өз-өзіне қол салды. Бұл туралы 

Қарағанды облыстық ІІД-нің 

баспасөз қызметі мәлім етті.

Шымкент қа

қала

ласы

сы ә

ә

кі

кі

мд

мд

іг

ігі іш

ш

кі

кі

 

саясат бөлімінің «Шымкент 

жас тары» коммуналдық мем ле-

кеттік мекемесінің ұйым дас ты-

руы мен  Елбасы 

Н.Ә.На з

з

ар

ар

 баев тың  «Жас  Отан» 

жа

жа

с 

с

та

а

р

р 

қа

қана

на

ты

ты

ны

ны

ң II съезінің 

«Жас тардың ең

бе

к биржасы» 

бірегей веб-порталын құру 

бо йынша  берген тапсырмасын 

орын дау мақсатында «Жұмыс 

тап тым»  электронды еңбек 

бир жасының  (z

ht

ht

.k

.k

z)

z)

а

а

шы

шы

лу

лу

 

сал танаты өтт

і.

і.

 

Оқ

Оқиға 

ке

кеше

ше

түнде Қарағанды қа

қала


ла

сы

сыны

ны

ң ң Ок

Ок

тятя

бр

брь 

ь 

ауауда

данында болды. 16 

сәуір күні сағат 00:45-те Қарағанды 

қалалық ІІБ патрульдік полиция полкінің 

25 жастағы қызметкері өзінің Бирюзов 

көшесіндегі Уақытша бейімдеу және 

детоксикация орталығының маңында 

тұрған «Ауди» көлігінің 

іш

іш

індеде

 шек


е

е тұ


ұ

сы

сна

на

 тіркелген табельдік қа

а

руру

да

дан 

н 

оқоқ

а

атт

тты.


ы.

А

Алғ

лғ

анан

 

жарақаттан ол сол жерде қаза болды. Енді аталмыш факті бойынша тергеу жұмыстары 

жүргізілуде. Ведомствоның таратқан 

мәліметіне қарағанда, ер адам ішкі істер 

органдарының сапында 2012 жылдың 

сә

с

уіу

рі

рнен баст

ст

апа

қ

қызмет етіп келген.

Се

Се

рік ЖҰМАБАЕВ

Жиынға мемлекеттік қызметкерлер 

мен жастар, БАҚ өкілдері қатысты. Бүгінгі 

таңда Шымкент қаласы жоғары және орта 

арнаулы оқу орындарының 6 000 бітіруші 

түлектің электронды поштасы тіркелген. 

Ат

Ат

алал

ға

ған

н

элэл

ек

ектр

тр

онон

ды

дыж

ж

үйеге тіркелген жа

жа

стстар

ар

дыдың 

ң же


же

ке

кеп

п

ошошта

та

сына бос жұмыс орындары туралы мәлімет тікелей жі-

берілетін болады. Ендігі кезекте «Жастар 

прак 

тикасы», «Дипломмен – ауылға!», кәсіп керлік саласы, бос жұмыс орындарын 

ұсын ған жұмыс берушілер туралы мәлі-

мет ті  «Жұмыс таптым» электронды еңбек 

бир жасы (zht.kz) сайт

йтын

ын

анан

т

тол

ол

ықық

қа

қнд

нды


ы

мә ліметке қол жеткізе

е а

а

лала

ды

дыАйтпақшы, «zht.kz» сайты қол да ну-

шыларға тиімді интерфейсте жасалын-

ған. Ал дағы уақытта жұмыссыз жастарды 

«zht.kz» сайтын қолдануға  үйрететін 

семинар-тре нингтер  ұйымдастырылады. 

Ақ

Ақ

пп

а

ара

ра

тттт

ық

ықр

р

есес

ур

урс 

с 

КәКә

сі

іпкерлікке қызмет 

кө

көр 

р

сесету

ту

оо

рт

ртал

ал

ығығ

ым

ымен

ен

 бірлесе отырып жұмыс жос 

пар аясында, жұмыссыз 

жастарды кәсіпкерлік негіздеріне үйрету 

курстары, бизнес идеялар байқауын өткізу 

де жоспарға алынған. 

Нұршат ТӨКЕН,

Шы

Шы

мк

мк

ен

ент

т

өз ге  де  зақымдануы ту ралы  Н–1 ны са-

ны  бойынша актіні, Ұлттық  еңбек ги-

гие  насы  мен  кәсіптік  аурулар орта лы-

ғы 

ның немесе кәсіптік аурулар 

кли  никасының  м

ер

ер

зі

зі

мі

мі

екі

кі

ж

ж

ыл

ыл

да

да

н 

н

ас

ас

-

паған қорытынд

ыс

ысын

ын; жа

жа

лп

лп

ы 

ы 

ең

ең

бе

ек 

к 

қа

қа

-

білетін жоғалтуын белгілеген жағдайда 

– міндетті әлеуметтік сақ 

тан 

дыру 

жүйесіне қатысу фактілерін рас тайтын 

анықтама;18 жасқа дейінгі адам дарға 

тәрбие, бі

бі

лім беру түрлері мен нысанын 

ай

ай

қы

қы

нд

нд

ау

ау

ү

үші

шін 

н

ай

ай

ғ

ғақтар  бел гіленген 

жағ дайда – психологиялық-ме ди ци-

налық-педагогтік  кон цуль та цияның  қо-

ры тындысын  ұсынады.

мұ ра  қалдырушының не ме  ре-

ле

ле

рірі

м

мен

е

  олардың  ұр пақ та ры ұс

ұс

ынын

у

у құ

құ

ққығы  бойынша  мұ  ра 

алады.1061-бап тың 2-бө лігінде 

бел гіленген  нор 

ма тек осы 

баптың 1-бөлігінде  көр    сетілген 

мұ рагерлер мұра ашыл  ғанға де-

йін немесе мұра қал   дырушымен 

бір мезг


г

іл

лдеде

қ

қай

ай

  ты

ты

с с 

бо

бол ға

ға

н н 

жа

жағ-

ғ-

дай дағ

ған


ан

а 

ақо

қо

лл

 д

да 

а

ныны

л

лады

ды

.Яғ

Яғни

ни

 апаңыздың жұ  байы,  ата-анасы 

бол маса  жә  не  жалғыз  ба ласы 

оның ал дын да қайтыс бол са, он-

да заң  бо йынша  апаңыздың 

мүл кі оның жалғыз баласының 

ба

бала

ла

 лл

а

ар

р

ыны

а (немерелеріне) өтуі 

ти

ти

ісіс

.

.Со

Со

нн 

ды

дқтан егер сіз апа ңыз-

дың  жал  ғыз  не мересі бол са ңыз, 

он да  апа  ңыз дың  пәтері  сізге 

өтеді.


№63 (974) 

17.04.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДОДА


ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙ

АЛАҢ ЖИЕГІ

Исламиада – мұсылман елдердің дүбірлі додасы

Жанкүйері жоқ футбол жетім

Әлем аренасында мақалға айналып 

кеткен «Футбол – жанкүйерлер үшін!» де-

ген қанатты сөздің қазақ жерінде мәні бол-

май тұрғаны. Рас, бізде премьер-ли га ның 

ойындарын 200 теңгеге де тама ша лауға 

болады. Бірақ командалардың ойы 

ны 


шаңқай түсте өтетіні қызық. Мәселен, 

биылғы премьер-лиганың бес туры артта 

қалды. Бес турда 30 ойын ойналды. Соның 

бір туры жұма, яғни жұмыс күніне түсті. 

Жалпы, отыз ойынның 14-і сағат 15:00-де 

басталыпты. 10-ы сағат 16:00-ге белгілен-

ген. Екеуі күндізгі төрт жарымда басталды, 

Тек төртеуі ғана кешкі сағат 17:00-де бас-

тал ған. Ау, сонда шаңқай түстегі футбол 

кім ге керек, кім тамашалайды? Иә, айта 

кету керек, төрт тур сенбі және жексенбі 

күн 


деріне белгіленген. Алайда қазіргі 

нарық заманында жұрт демалыс күндері де 

дамыл таппай, шаруаларын тындырып 

қалуға тырысатындықтары – шындық. 

Сон дықтан бүгінде бұл тұрғыда демалыс 

пен жұмыс күнінің айырмашылығы бол май 

қалған. Күні бойы қауырт жұмыстары нан 

босамайтын халық тек кешкісін ғана байыз 

табатын болып жүр. Яғни сағат 15:00 түгіл, 

17:00-дің өзі футбол ойыны үшін тым ерте.Көзді ашып-жұмғанша 

футболдан Қазақстан 

премьер-лигасының 

бірінші айналымы орта 

беліне жақындап қалды. 

Бірақ нақты көшбасшы 

айқындалған жоқ. Тізгін-

ге талас әлі де жалғасуда. 

Дегенмен біздің бүгінгі 

қозғайтын тақырыбымыз 

командалар арасындағы 

тартыс турасында емес, 

ойындардың өтетін уақыты 

жайында болмақ.

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ

Бұл турнир облыс әкімі Бердібек Сапар-

баевтың бастамасы бойынша жүргізіліп 

жатқан туған жердің көркеюі мен гүлде нуі-

не қамқорлық жасауға бағытталған «Туған 

жерге – тағзым» акциясы негізінде ұйым-

дастырылды. 

Әулие Ырғызбай бабаның жүлдесі 

үшін республикалық белдесу өткізу идея-

сы ның авторы осы елден шыққан айтулы 

азаматтардың бірі – Бәделхан Камалхан-

ұлы. Бұл бастамасын Шығыс Қазақстан об-

лыстық туризм және спорт басқармасының 

бастығы, дзюдо, самбо күресінен халық-

ара лық дәрежедегі спорт шебері Ә.Дом-

баев, Облыстық күрес федерациясының 

пре зиденті, тарих ғылымының докторы 

М.Ес кендіров сынды көптеген елжанды 

азаматтар, белгілі кәсіпкерлер қолдап, де-

меушілік жасаған екен. Тарбағатай өңі рі-

нен шыққан атақты балуан, қазақ күре сі-

нен Қазақстанның тоғыз дүркін түйе бал-

уаны болған, зейнеткер жасындағы бал-

уан дар арасында әлем чемпионы атанған 

Хамит Искаков аталмыш турнирдің бас 

төрешісі болды.

Шығыс Қазақстан облысының әкімі 

Б.Сапарбаев, Дүниежүзілік қазақ күресі 

фе де рациясының президенті С.Төкеев, әу-

лие Ырғызбай бабамыздың ұрпағы Қ.Шы-

ныбаев, Тарбағатай ауданының әкімі Е.Те ке-

шов және басқалар оның ашылу сал тана-

тында құттықтау сөз сөйледі.

Күш атасы – Қажымұқанның жолын 

қуған Бейбіт Ыстыбаев бастатқан ұлттық 

белдесу өнерінің нағыз шеберлері шаршы 

алаңда күресті қыздырып, спортсүйер қа-

уымды жақсы әсерге бөледі. «Өгіз балуан» 

да «Түйе балуан» да анықталды. Жүлдеге 

тігілген бас бәйгені семейлік Шалқар Жо ла-

манов жеңіп алды. Облыс әкімі Б.Сапар-

баев ақтық сайыста қарсыласының жауы-

ры нын 10 секундта жерге тигізген Ш.Жо ла-

мановқа салтанатты түрде «Шкода» же ңіл 

автокөлігінің кілтін тапсырды. Жарыста 

сондай-ақ Айбек Нұғымаров, Ұлан Рыс құл, 

Бейбіт Ыстыбаев, Мақсат Мәзібаев, Қуа ныш 

Мұратов, Дастан Ықыбаев, Дәулет Совет-

жанов сынды балуандар жүлдеге ілікті.Х.СӘТИЕВ,

ШҚО, Тарбағатай ауданы

Жақында Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының орталығы 

Ақсуат ауылында қазақ күресінен әулие емші Ырғызбай Досқанаұлының 

жүлдесі үшін бірінші республикалық турнир болып өтті. Оған еліміздің жеті 

облысынан 50-дей балуан қатысты.

Күрес десе қазақтың қаны қызған...

Еуропада бұл жағын әлдеқашан түсін-

ген. Мысалға, Англия премьер-лигасының 

Қазақстан жанкүйерлері ұйқысын қиып, 

түнгі сағат 13:00-де тамашалап жүрген 

матч тары жергілікті уақытпен сағат 20:00-

де бас 

талады. Испания La-лигасы мен Ита лия ның А сериясының ойындары тіпті 

кеш өтеді. Жергілікті уақытпен түнгі сағат 

23:00- де басталатын ойындары да бар. 

Еуропаны айтамыз, тіпті іргеміздегі Ресей-

дің өзінде климатының доп тебуге бізден 

де жайсыз болғанына қарамастан, кейбір 

кездесулері кешкі сегізден асқанда баста-

лып жүр. Неге бізге де ақырындап осындай 

өзгерістерге баруға тәуекел етіп көрмеске?! 

Бізде бәрі керісінше ғой. Мәселен, Қазақ-

стан премьер-лигасындағы бесінші тур-

дың орталық кездесуінде Қарағандының 

«Шахтері» елорданың «Астанасын» қа-

был дады. Ойын сағат 16:00-де басталды. 

Жарайды, көктемгі күннің құбылмалы ауа 

райына байланысты, «Шахтер» елорда-

лық тарды өз алаңында қабылдай алмай, 

кездесу Теміртауда өтті делік, ал Шым-

кент те күннің шыжып тұрғанына қарамас-

тан, «оңтүстіктің дербиі» аталып кеткен 

«Ор дабасы» – «Тараз» матчының сағат 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.44 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет