Раманкулов шерзод жумадуллаевичжүктеу 1.33 Mb.
Pdf просмотр
бет12/13
Дата04.05.2017
өлшемі1.33 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 
ҚOPЫТЫНДЫ 
 
Қазіргі заманға сай талаптар бойынша болашақ физика мұғалімі білімді ӛз 
бетімен  меңгеруді,  ӛзінің  бақылауларын  тәжірибе  жүзінде  тексеруді,  жаңа 
білімді қабылдауға дайын болуы және оны пайдалануды, ғылым жаңалықтарын 
күнделікті  тұрмысқа  пайдалануды  іске  асыруы  тиіс.  Дамыған  елдермен 
бәсекелестікке  қабілетті,  қазіргі  қоғам  талабына  сай  әлеуметтік  бейімділігі 
жоғары,  мәдениетті,  ұлттық  тәлім-тәрбие  алған,  білімі  мен  біліктерін  ӛмірде 
пайдалана  алатын,  жан-жақты  дамыған,  креативтілігі  қалыптасқан  болашақ 
мұғалімдерді даярлау ақпарат ағыны бір жеке тұлғаға алып қарағанда күн ӛткен 
сайын артып жатқан қоғамда ӛзекті мәселе болып отыр.   
 Ал  бұл  мәселенің  шешімі  болашақ  физика  мұғалімдерін  даярлайтын 
жоғары  оқу  орындарында  білімді  ақпараттандыру  жағдайында  физиканы, 
атап  айтқанда  физика  саласындағы  жеке  пәндерді  оқыту  әдістемесін  заман 
талабына сай дамытып отыруды қажет етеді. Осы бағытта жүргізілген зерттеу 
жұмысымыз  бойынша  алынған  нәтижелерді  тӛмендегідей  қорытындылауға 
болады:    
1.  Болашақ  физика  мұғалімдерін  даярлауда  білімді  ақпараттандыру 
мәселелерін  зерртей  отырып,  физика  саласында  қолданыстағы  ақпараттық 
технологияларға  талдау  жасалынды.  Физиканы  оқытудың  тиімділігін  арттыру 
мақсатында  қолданылып  жатқан  компьютерлік  бағдарламаларға,  интернет 
ресурстарға  талдау  жасалынып,  олардың  ерекшеліктерін  айқындап,  болашақ 
физика мұғалімдерін даярлауда оларды қолдануды ұсынамыз.   
2. 
Физиканы 
оқытудың 
кез-келген 
формасында 
ақпараттық-
коммуникациялық  технологияларды  қолданудың  тиімділігі  айқындалды  және 
оның  теориялық  негізі  анықталды.  Дәріс  сабақтарының  тиімділігін  арттыруда 
АКТ  мүмкіншіліктерін  пайдалану;  практикалық  сабақтарда  есептерді 
компьютер  бағдарламалары  арқылы  шығару,  лабораториялық  жұмыстарды 
орындауда  виртуальдық  кешендерді  пайдалану,  студенттердің  ӛзіндік 
жұмыстарын  АКТ  арқылы  ұйымдастыру,  т.б.  Білімді  ақпараттандыру 
жағдайында  оқу  үдерісін  ұйымдастыру  педагогикалық  әрекеттің  жаңа  сапалы 
деңгейіне  жалғасуын  қамтамасыз  етеді.  Сонымен  қатар,  оқыту  үдерісінің 
дидактикалық,  ақпараттық,  әдістемелік  және  технологиялық  мүмкіндіктерін 
біршама  арттыра  отырып,  танымдық  іс-әрекеттерін,    креативтілік 
кӛрсеткіштерін қалыптастыруға септігін тигізетіні анық.  
3.  Болашақ  физика  мұғалімінің  креативті  тұлға  болуының  қажеттілігін 
ескеріп, 
білімді 
ақраттандырудың 
ерекшеліктерінен 
креативтілікі 
қалыптастырудың  кепілді  құралы  екендігін  кӛрсетік.  Креативтілік  және  оны 
қалыптастыру  бағытында  жүргізілген  шетелдік  және  отандық  ғалымдардың 
еңбектерін  талдай  келе,  болашақ  физика  мұғалімдерінің  креативтілігін 
қалыптастырудың 
маңыздылығы 
белгіленді. 
Білімді 
ақпараттандыру 
жағдайында  креативтілікті  қалыптастырудың  дидактикалық  шарттары 
жасалынды.  
4. «Оптика» пәні бойынша жасалынған авторлық электрондық оқулықтар, 
оқу – әдістемелік құралдар оқу үдерісіне енгізіліп пайдаланылды. Электрондық 

 
148 
оқулықтар  оптиканың  кейбір  тақырыптарында,  атап  айтсақ,  геометриялық 
оптиканың  заңдары,  шағылу,  сыну  заңдары,  линзадан  кескін  алу,  оптикалық 
аспаптар, толқындық оптика, интерференция, дифракция, дисперсия, жарықтың 
затпен  әсерлесуі,  фотоээффект,  комптон  эффектісі  т.б  құбылыстар  бойынша 
студентерге  ӛзіндік  жұмыс  жасап  тақырыпты  ӛз  бетінше  жеңіл  меңгеруіне 
мүмкіндік  туғызды.  «Физикалық  құбылыстарды  компьютерлік  модельдеу», 
«Оптика  пәні  бойынша  шығармашылық  сипаттағы  тапсырмалар»  атты  оқу-
әдістемелік  құралдары  лекция  және  практика  сабақтарының  тиімділігін 
арттырды.  
5.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды  «оптика»  пәнін 
оқытудың  кез-келген  формасында  оқытудың  эвристикалық  әдіс-тәсілдерімен 
байланыстырып  қолдандық,  бұл  жағдай  студенттердің  креативтілік 
кӛрсеткіштерінің қалыптасуына ықпал етті.  
6.    Білімді  ақпараттандыру  жағдайында  жасалынған  «Оптика»  пәнін 
оқытудың  әдістемелік  жүйесінің  тиімділін  анықтау  мақсатында  тәжірибелік-
эксперименттік жұмыстар жүргізілді. Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарынан 
алынған нәтижелер біз жасаған әдістемелік жүйеміздің тиімділігін дәлелдейді. 
Қорытындылай  келе,  біздің  зерттеу  жұмысымыздың  нәтижесі  болашақ 
физика  мұғалімдерінің  оқу  үдерісіне  белсенді  ат  салысуына  әсер  етті;  жаңа 
тақырыпқа  байланысты  қойылған  мәселені  шешудегі  тапқырлықтарын 
арттырды;  белгілі  бір  физикалық  тәжірибені  жаңа  жағдайда  тиімді  пайдалана 
алу қабілеттілігін қалыптастырды; жаңа міндеттерге сәйкес белгіліні жетілдіре, 
ӛзгерте алу қабілеттілігі қалыптасты; 
Зерттеу  нәтижелерін  жоғары  оқу  орындарында    болашақ  мұғалімдерді  
кәсіби  дайындау  үдерісінде,  олардың    кәсіби  біліктілігін  жетілдіруде, 
қашықтықтан  оқытуда  және  мұғалімдердің  кәсіби  біліктілігін  жетілдіретін 
институттарда қолдану пайдалы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
149 
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  
 
1
 
  Schleicher  A.Ed.,  Preparing  Teachers  and  Developing  School  Leaders  for 
the 21
st
 Century: Lessons from around the World.- OECD Publishing, 2012 
2
 
  OECD  Definition  and  Selection  of  Key  Competencies.-  Paris;  France: 
OECD, 2005, may-27. 
3
 
  Қaзaқcтaн  Pecпубликacының  Пpeзидeнтi  Н.Ә.Нaзapбaeвтың  2014  
жылғы  17  қаңтардaғы  «Қaзaқcтaн  жолы  -  2050»  cтpaтeгияcы:  Бір  мақсат,  бір 
мүдде, бір болашақ» aтты Қaзaқcтaн xaлқынa Жoлдaуы // http:akorda.kz. 
4
 
  Angell  C.,  Guttersrud  Ø.,  Henriksen  E. K.,  Isnes  A.    Physics:  frightful,  but 
fun.  Pupils’  and  teachers’  views  of  physics  and  physics  teaching  //  Science 
Education-2004.-№88(5).-Р.683-706. 
5
 
  Klein 
P. 
 
et 
al
 2014 
Phys. 
Educ//
doi:10.1088/0031-9120/49/1/37 
Received © 2014 IOP Publishing Ltd 
6
 
  Караев  Ж.А.  Активизация  познавательной  деятельности  учащихся  в 
условиях применения компьютерной технологии обучения: автореф.  док. пед. 
наук:13.00.01. – Алматы, 1994. 
7
 
  Бидайбеков  Е.Ы.  Білімді ақпараттандыру саласы  бойынша  болашақ 
педагогтарды дайындау мәселелері  // Педагогика және Психология.  - 2012. - 
№3-4. - С. 221-231.   
8
 
  Кеңесбаев  С.М.  Жаңа  ақпараттық  технологияларын  пайдалану 
үрдісінде  студенттерді  кәсіби  әрекеттерге  дайындаудың  ғылыми-теориялық 
негізі // Білім - Образование . - 2010. -№2. - Б. 28 - 32.  
9
 
  Қаламқалиев М.Қ. Мектеп оқушыларын еңбекке баулудағы техникалық 
шығармашылықты дамытудың педагогикалық негіздері: пед. ғыл. док.  ...  дис.  
– Алматы, 1998. -290 б .   
10
 
Беркінбаев  К.М.,  Сыдықов  Б.Д.  Информатикалық  пәндерді 
оқытудың педагогикалық технологиясы // Қазақстан мектебі. – 2006. -  №11. – 
Б. 33-35.   
11
 
Сағымбаева 
А.Е.  Информатикадан 
оқушылардың 
білімін 
бақылауды  ұйымдастыру//Абай  атындағы  ҚазҰПУ  Хабаршысы.-  2014.- 
№1(45).-Б.-213-218. 
12
 
Сыдықов Б.Д. Информатика. Бағдарламалау негіздері: оқу құралы. 
-Кентау, 2007. -234 б. 
13
 
Becker,  H.  J.  How  are  teachers  using  computers  in  instruction.  Paper 
presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, 
Seattle, WA.-2001, аpril. 
14
 
Rudolph A.L., Lamine B., Joyce M., Vignolles H., and Consiglio D. D., 
Introduction of interactive learning into French university physics classroom
 //
Phys. Rev. Special 
Topics: 
Physics 
Education 
Research
.-2014.-№10.-В- 
010103, 
DOI:10.1103/PhysRevSTPER.10.010103

15
 
Brissenden,  G., 
Using  Research  to  Bring  Interactive  Learning  into  General 
Education Mega-Courses

Peer Review
. -2011.-№13.-3 р. 
16
 
Uygar Kanli. Doktora tezi. 7e modeli merkezli laboratuvar yaklaşimi ile 
doğrulama  laboratuvar  yaklaşimlarinin  öğrencilerin  bilimsel  süreç  becerilerinin 

 
150 
gelişimine ve kavramsal başarilarina etkisi.- Ankara, 2007. 
17
 
Молдабекова  М.С.,  Поярков  И.В.,  Федоренко  О.В.,  Асембаева 
М.К.  Лабораторный  практикум  по  метрологии  в  подготовке  специалистов// 
Физическое  образование  в  вузах.  Т.19,  №  2,  2013.-  Изд.Дом  Московского 
Физич.общества. ИФ РИНЦ, 2013.-Т.19, №2.- 5с. 
18
 
Молдабекова  М.С.,  К  методике  изучения  некоторых  вопросов 
тепломассообмена  с  применением  информационных  технологий  //  Сб.трудов 
«Актуальные  проблемы  современной  физики»:  материалы  Международной 
научной  конференции,  посвященной  80-летию  профессора  Исатаева  С.И.- 
Алматы: Қазақ университеті,2012.- С.47-50. 
19
 
Тоқбергенова  У.К.  Физиканы   оқытуда  оқушылардың  түйінді 
құзыреттерін қалыптастыру үшін  ақпараттық технологияны пайдалану. Китай, 
Jornal of YILI normal university, natural science edition, 2014, (серия 31) № 3.-С. 
46-51.  
20
 
Жумадиллаев  К.Н.  Физикалық  тәжірибелерді  виртуальды 
компбютерлік модельдеу. -Алматы,2002. 
21
 
Косов  В.Н.,  Карасиков  С.А.  Компьютерное  моделирование  на 
уроках физики. -Алматы,2001.-194с. 
22
 
Алимбекова  Г.Б.  Физика      мұғалімінің        кәсіби      даярлығын  
ғылыми 
ұғымдар 
жүйесін 
қалыптастыру 
негізінде 
 
жетілдіру: 
пед.ғыл.док...дис.-  Алматы, 2009. 
23
 
Керімбаев Н.Н. Физика саласында білім беруді ақпараттандыруды 
дамытудың ғылыми-теориялық негіздері: пед.ғыл.док...дис.-  Алматы, 2010. 
24
 
Алдешов  С.Е.  Колледжде  компьютерлік  оқыту  бағдарламаларын 
қолдану 
жағдайында 
ақпараттық-логикалық 
модельдеудің 
әдістемесі 
(физиканы оқыту мысалында): автореф. пед.ғыл.канд...дис.- Алматы, 2010. 
25
 
Нгуен  Х.Ш.,  Методика  применения  новых  информационных 
технологий  в  обучении  оптике  в  средней  школе  вьетнама..  М.:  Московский 
педагогический государственный университет, 2008.-159с. 
26
 
Ермаков  В.А.  Модельный  комньютерный  эксперимент  в 
лабораторном практикуме по волновой оптике в вузе...дис.док.-пед.наук,- М., 
2007. 
27
 
Петросян В.Г. Решение физических задач с помощью компьютера 
как составляющая физического образования:дис...док.тех.наук:  Нальчик, 2009. 
28
 
Leonard  D.,  Swap  W.  Forstering  creativity:  expert  solutions  to 
everyday challenge.-  Harvard University Press, 2010. 
29
 
Robinson  K.  Ken  Robinson  says  schools  kill  creativity.  //http: 
www.ted.com
 
30
 
Lee  H.,  Kim  H.K.  Relationships  Between  Bilingualism  and  Adaptive 
Creative  Style,  Innovative  Creative  Style,  and  Creative  Strengths  among  Korean 
American Students‖ //Creativity Research Journal. -2010.-№22(4). Р.402-407. 
31
 
Макаров  А.С.  Технология  развития  креативности  студентов 
педагогического 
вуза 
при 
изучении 
химических 
дисциплин: 
дис...канд.пед.наук.- Самара,2008. 
32
 
Еремина,  Л.  И.  Система  творческих  заданий  как  средство 

 
151 
формирования креативности студентов в процессе социального воспитания, в 
вузе  //  Системы-  и  модели:  границы  интерпретаций:  сборник  трудов  III 
Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием.  -  Томск: 
ТГПУ, 2010. - С. 112-115. 
33
 
Анацкая  А.Г.Развитие  креативности  в  сфере  применения 
информационных технологий при обучении информатике студентов - будущих 
менеджеров: дис...канд.пед.наук.- Омск, 2013. 
34
 
Нағымжанова  Қ.М.  Университет  студенттерінің  педагогикалық 
креативтігін  инновациялық  білім  беру  ортасында  қалыптастырудың  ғылыми 
негіздері : дис... пед.ғыл.док: 13.00.01.- Алматы, 2010.- 110 б. 
35
 
Оспанова 
Б.А. 
Педагогические 
основы 
формирования 
креативности будущего специалиста в системе университетского образования 
дисс...док.пед.наук: 13.00.08.- Туркестан, 2006.-182с. 
36
 
Бердібаева  С.Қ.  Творчестволық  іс-әрекеттің  этнопсихологиясы.  –
Алматы: Қазақ университеті, 2006. -216 б. 
37
 
Сақтағанов  Б.К.    Әскери  институт  курсанттарының  креативті 
ойлауын 
дамытудың 
педагогикалық-психологиялық 
негіздері: 
PhD.дис...пед.ғыл.док.- Алматы, 2013. 
38
 
Бoлoнcкий  пpoцecc:  кoнцeптуaльнo-мeтoдoлoгичecкиe  пpoблeмы 
кaчecтвa выcшeгo oбpaзoвaния / пoд нaуч. peд. д-pa пeд. нaук, пpoфeccopa В.И. 
Бaйдeнкo.  –  М.:  Иccлeдoвaтeльcкий  цeнтp  пpoблeм  кaчecтвa  пoдгoтoвки 
cпeциaлиcтoв, 2009. – 304 c. 
39
 
ҚP  Бiлiм  бepудi  дaмытудың  2011-2020  жылдapғa  apнaлғaн 
мeмлeкeттiк бaғдapлaмacы // http://kz.government.kz. 
40
 
Ғ.Қ.  Жүсіпқалиева.,  А.А.Джумашева.,  Б.С.Құбаева.  Мектепте 
физика  курсын  оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі.    М.Ӛтемісов  атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті: оқу құралы.- Орал,2012.-С.22. 
41
 
Fred Goldberg, Valerie Otero, and Stephen Robinson, Design principles 
for effective physics instruction: A case from physics and everyday thinking, Am. J. 
Phys. -2010.-№78.-Р.1265-1277. 
42
 
Bat-Sheva  Eylon  and  Esther  Bagno,  Research-design  model  for 
professional  development  of  teachers:  Designing  lessons  with  physics  education 
research, Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res. -2010.-№2.-Р.2//106-1 
43
 
Uygar Kanli. Doktora tezi. 7e modeli merkezli laboratuvar yaklaşimi ile 
doğrulama  laboratuvar  yaklaşimlarinin  öğrencilerin  bilimsel  süreç  becerilerinin 
gelişimine ve kavramsal başarilarina etkisi. –Ankara, 2007. 
44
 
Алимбекова  Г.Б.    Физика      мұғалімінің        кәсіби      даярлығын  
ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыру негізінде  жетілдіру. -Алматы, 2009 
45
 
Керімбаев Н.Н. Физика саласында білім беруді ақпараттандыруды 
дамытудың ғылыми-теориялық негіздері. Алматы 2010. 
46
 
Белл  Д.,  Иноземцев  В. Эпоха  разобщенности. -  М.:  Центр 
исследований постиндустриального общества, 2007. –  С.304. 
47
 
Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. - Wash.: 
World Future Soc., 1999. - Р. 29. 
48
 
Тоффлер  Э.,  Тоффлер  Х. Революционное  богатство.  -    М.: АСТ, 

 
152 
2007. - С. 576.  
49
 
Бeлл  Д.  Coциaльныe  paмки  инфopмaциoннoгo  oбщecтвa.  –  М.: 
Экoнoмикa, 2004. – 308 c. 
50
 
Дaйзapд У. Нacтуплeниe инфopмaциoннoгo вeкa. – 2004. - C. 343-
344. 
51
 
Роберт  И.  В.  О  понятийном  аппарате  информатизации 
образования. Информатика и образование. – 2002. – № 12. -С. 2-6. 
52
 
Баймулдина  Н.С.  Элементы  дидактического  обеспечения 
технологий  дистанционного  обучения.//Материалы  Третьей  Международной 
научно-практической  конференции  «Новые  информационные  технологии  в 
образовании. – Алматы: ГЦНТО,  2002.- 158 с. 
53
 
Ершов  А.П.  Концепция  использования  средств  вычислительной 
техники в сфере образования.- Новосибирск: Препр. ВЦ СО АН СССР, 1990.- 
№888.-58с. 
54
 
Колин  К.К.  Информационные  технологии  –  катализатор  процесса 
развития  современного  общества//Информационные  технологии.  –  1995.  –  № 
10. -С. 5-14. 
55
 
Мошқалов  А.Қ.  Студенттердің  ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдану негізінде ӛзін-ӛзі шығармашылықпен дамытуы: PhD 
дис...- Алматы,2013. 
56
 
Кеңесбаев  С.М.  Жоғары  педагогикалық  білім  беруде  болашақ 
мұғалімдерді  жаңа  ақпараттық  технологияны  пайдалана  білуге  даярлаудың 
педагогикалық негіздері: пед.ғыл.док... автореф.: 13.00.08. – Түркістан, 2006. – 
43 б. 
57
 
Бидайбеков  Е.Ы.  Развитие  методической  системы  обучения 
информатике  специалистов  совмещенных  с  информатикой  профилей  в 
университетах  Республики  Казахстан:  автореф....док.пед.  наук:13.00.02.  –  М., 
1998. – 34с. 
58
 
Бидайбеков  Е.Ы.  Білімді  ақпараттандыру  саласында  қолданылып 
жүрген 
терминдерді 
жүйелеп, 
нақтылау 
керек. 
Сұқбат.-2010. 
http://inform.kz/kaz/article/2326023 
59
 
Becker,  H.  J.  How  are  teachers  using  computers  in  instruction.  Paper 
presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, 
Seattle, WA.-2001, аpril 
60
 
Angell C., Guttersrud Ø., Henriksen E. K., Isnes  A. Physics: frightful, 
but  fun.  Pupils’  and  teachers’  views  of  physics  and  physics  teaching.  Science 
Education.-2004.-№ 88(5).-С. 683–706. 
61
 
Klein  P.  et  al 2014  //Phys.  Educ.-№49.С.37//  doi:10.1088/0031-
9120/49/1/37 Received © 2014 IOP Publishing Ltd 
62
 
Prather  E.,  Rudolph  A.,    Brissenden  G., Using  Research  to  Bring 
Interactive Learning into General Education Mega-Courses. // Peer Review. -2011.-
№13.- 44 р. 
63
 
Ланина  И.  Я.  Методика  формирования  познавательного  интереса 
школьников в процессе обучения физике: дис...док. пед. наук. -Л., 1986.  
64
 
Вайценбаум  Д.,  Паперт  С.  Компьютеры  в  обучении//  Polytika.-

 
153 
1983.-№5.-3с. 
65
 
Разумовский В. Г. Методология совершенствования преподавания 
физики// Физика в школе.- 1983.- №3.- С. 10-17. 
66
 
Мухамбетжанова  С.Т.  Внедрение  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  в  систему  повышения  квалификации 
работников образования //Журнал «Известия КАО» – 2008.- №2.- С.64-67. 
67
 
Гриншкун  В.В.  Особенности  подготовки  педагогов  в  области 
информатизации образования. Информатика и образование. -М.,  2011.- №5. -
С. 68-72. 
68
 
Berkimbayev K.M., Sarybayeva A.Kh., Usembayevа I.B., Ramankulov 
Sh.Zh.  Тeaching  of  using  information  and  computer  technology  for  preparation  of 
competitive  specialists  //    Materials  of  the  II  international    «Research  and  practice 
conference».-
 
2013, аpril 17th Vol. 2.- Р.425-429. (
http://science-canada.com
 
69
 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2004, 
-63 б. 
70
 
Лаптев В.В. Современная электронная техника в обучении физике 
в школе. - Л., 1988. 
71
 
Лаптев  В.В.  Теоретические  основы  метгодики  использования 
современной электронной техники в обучении физике в школе: дис...док. пед. 
наук. -Л., 1989. 
72
 
Фокин М.П. Построение и использование компьютерных моделей 
физических явлений в учебно-воспитательном процессе: дис...канд. пед. наук.- 
М., 1989.-189 c. 
73
 
Немцев  А.  А.  Компьютерные  модели  и  вычислительный 
эксперимент в шк. курсе физики: дис....док. пед. наук. - СПб., 1992. 
74
 
Шукюров Р.Ю. Применение вычислительной техники как средства 
активизации  познавательной  деятельности  школьников  на  уроках  физики: 
дис...канд. пед. наук. - Баку, 1989. 
75
 
Извозчиков  В.  А.,  Маркова  И.  В.  Школьники  изучают  ЭВМ// 
Физика в школе.- 1984.- №4.- С.28-38. 
76
 
Извозчиков В. А., Дидактические основы компьютерного обучения 
физике. Л:ЛГПИ, 1987.-91с. 
77
 
Разумовская И.В. Компьютер на уроках физики// Физика в школе.- 
1985.- №3.- С.51-56. 
78
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркімбаев  К.М.,  Сарыбаева  А.Х.,  «Физика» 
мамандығы  студенттерінің  кәсіби  даярлығын  жетілдіруде  ақпараттық  –
компьютерлік  моделдеуді  қолдану  ерекшеліктері  //  Абай  атындағы  ҚазҰПУ 
Хабаршысы.- Алматы, 2014.- №4(44).- Б. 8-12. 
79
 
Жүсіпқалиева.,  Ғ.Қ.    Джумашева  А.А..,  Құбаева  Б.С.  Мектепте 
физика  курсын  оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі.    М.Ӛтемісов  атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті.- Орал: -2012. 
80
 
Андерсон  Д.  Р.,  Когнитивная  психология.-  СПб.  :  Питер,  2002.  –
496 c. 
81
 
Zhusipkalieva G.K, Dzhumasheva A.A, Kubaeva B.S . Mektepte fizika 
kursyn okytudyn teoriyasy men adistemesi.- Oral,2012. 

 
154 
82
 
Петросян В.Г.  Решения физических задач с помощью компьютера 
как составляющая физического образования. Нальчик, 2009. 
83
 
ҚР  МЖМБС  6.08.066-2010.  Бакалавриат.  «050110  –  Физика 
мұғалімі мамандығы». 
84
 
ҚР  МЖМБС  3.08.319-2006.  Бакалавриат.  «050604  –  Физик 
зерттеуші мамандығы» 
85
 
Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики // пер. с англ. - 
М., 1997. 
86
 
Lubart, T. Creativity across cultures. In R.Sternberg (Ed.) Handbook of 
creativity. -New York: Cambridge University Press, 2010.-Р.339-350. 
87
 
Torrance  E.P.  Teaching  creative  and  gifted  learners  //  Handbook  of 
research on teaching // by M.C.Wittrock.- 3 rd ed. -N.Y.: Macmillan, 1986. P. 630-
647.  
88
 
Морозов  А.В.,  Чернилевский  Д.В.  Креативная  педагогика  и 
психология:  учебное  пособие.  -2-е  изд.  испр.  и  доп.  -  М.:  Академический 
Проект, 2004.  
89
 
Taylor C.W. Various Approaches to and Definitions of Creativity // The 
Nature  of  Creativity/  Sternberg  R.J.  (Ed.).  -  Cambridge:  Cambridge  Univ. 
Press,1988.-P.99-124. 
90
 
Хуторской  А.В.  Дидактическая  эвристика.  Теория  и  технология 
креативного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — 416 с. 
91
 
Пономарев  Я.А.  Фазы  творческого  процесса  //  Исследование 
проблем психологии творчества. — М., 1983. 
92
 
Кашапов 
М.М. 
Психология 
творческого 
мышления 
профессионала.. -М.: ПЕР СЭ, 2006. 
93
 
Ramankulov  Sh,  Berkimbaev  K,  Bekbayev  S,  Abdumanapov  U, 
Ormanova G, Sarybaeva A. Formation of Creative Thinking of  Future Teachers on 
Physics  by  Means  of  Information  Technologie//  2
nd
  International  Conference  on 
Civil,  Materials  and  Environmental  Sciences  (CMES  2015).-  London:  Atlantis 
Press, 2015. -P.492-495. 
94
 
Коджаспирова  Г.М.  Словарь  по  педагогике.    -  М.:  ИКЦ  МАРТ, 
2005. - 448 с.  
95
 
Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования - 
2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2002. -272 с. 
96
 
Хуторской А.В. Технология эвристического обучения // Школьные 
технологии. - 1998. - № 4. - С. 55-57.  
97
 
Андреев,  В.И.  Эвристическое  программирование  учебно-
исследовательской деятельности : методическое пособие. - М.: Высшая школа, 
1981.-240 с. 
98
 
Морозов,  А.В.,  Чернилевский,  Д.В.  Креативная  педагогика  и 
психология : учебное пособие для вузов. — 2-е издание, испр. и доп. — М.:  
99
 
Андреев  В.И.  Диалектика  воспитания  и  самовоспитания 
творческой  личности:  основы  педагогического  творчества  /  -  Казань:  Изд- 
воКГУ, 1988.- 238 с. 
100
 
Дамбуева  А.  Б.    Развитие  креативности  студентов  в  процессе 

 
155 
изчения курса общей физики// Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). -2013.-Р.22-24. 
101
 
Sanal R.  Ögrencilerine 6liskin Bir Deneme, (Yayınlanmamıs Doktora 
Tezi). Ankara: Üniversitesi SBE. 
102
 
Duit  R.,  Bibliography—STCSE:  Students’  and  Teachers’  Conceptions 
and  Science  Education,  http:  www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html  [most 
recent (and final) version. 
103
 
Thompson  J.  R  and  Ambrose  B.  S.,  A  Literary  Canon  in  Physics 
Education Research, APS Forum on Education Fall 2005// Newsletter.-№16.- 2005// 
http://units.aps.org/units/fed/newsletters/fall2005/canon.html

104
 
Wieman C. E.,  Perkins K.K. // Transforming physics education// Phys. 
Today.-2005.-Vol.58, №11. -36 p. 
105
 
Wieman  and  Perkins  K.  K.  Transforming  physics  education//  Phys. 
Today.-2005.-Vol.58, №11. -36 p. 
106
 
Atamanchuk  P.,  Nikolaev  O.,  Tkachenko  A.,    Kulyk  L.  Didactic 
Features of Modeling Professional Competence of the Physics Education Students// 
American Journal of Educational Research.-2014.- Vol. 2, № 12, Р. 28-32 
107
 
Амиралиев  А.Д.    Использование  инфокоммуникационных 
технологий  в  развитии  творческого  потенциала  будущих  учителей  физики  в 
педвузе.  -Махачкала:  Дагестанский  государственный  педагогический 
университет. 
108
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркимбаев  К.М.,  Орманова  Ғ.К.  Білімді 
ақпараттандыру  жағдайында    «оптика»  пәнін  оқыту  үдерісінде  болашақ  
физика  мұғалімдерінің  креативтілігін  қалыптастыру//  Вестник  КарГУ.  .-2015, 
июнь.-№2(78). 
109
 
Гендина,  Н.И.  Информационная  культура,  творчество  и 
креативность  выпускника  высшей  школы  в  контексте  проблем  развития 
человеческого 
окпитала 
информационного 
общества. 
//http://www.mdi.ru/products.php?RubricID=3515  
110
 
I.B.Usembayeva,  Sh.  J.  Ramankulov,  D. K.  Berdi,  G.  A.  Saparbekova 
and  B.  S.  Ualikhanova  Procedure  of  Implementation  the  Applied  Orientation  of 
Future Teachers’ Training Using ICT American Journal of Applied Sciences 2015, 
12 (9): 636.643 DOI: 10.3844/ajassp.2015.636.643 
111
 
Рыжов  В.А.,  Корниенко  А.В.  Синтез  факторов  креативности, 
прогностики  и  мобильности  при  построении  курса  дистанционного  обучения 
//http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php 
112
 
Кречетников  К.Г.  Креативная  образовательная  среда  на  основе 
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  как  фактор 
саморазвития личности // Интернет-журнал 
≪Эйдос≫. – 2004, июня-22// 
http: 
www.eidos.ru/joumal/2004/0622-10.htm
.   
113
 
Смоленцева 
Л.В. 
Информационная 
составляющая 
профессиональной 
подготовки 
бакалавров 
экономического 
профиля. 
//http://ifets.ieee.org/russian/depository/vl l_i4/html/l 4.htm 
114
 
Гин 
С. 
Условия 
формирования 
креативности. 
//http://www.trizway.com/art/form/137.html  
115
 
Хуторской  А.В.  Как  обучать  творчеству  //  Дополнительное 

 
156 
образование. - 2001. - №1. - С. 4-10. 
116
 
Дружинин 
В.Н. 
Психология 
общих 
способностей. 
//http://sbiblio.com/biblio/archive/druginin_psih/ 
117
 
Богоявленская  Д.Б.  Проблемы  одаренности  в  свете  реализации 
национальных  проектов  в  области  образовании.  //http://www.den-za-
dnem.ru/page.php?article=674  
118
 
Беспалов  П.В.  Компьютерная  компетентность  в  контексте 
личностно ориентированного обучения. -2010.-С.235-289. 
119
 
Гaнин  E.A.  Пeдaгoгичecкиe  уcлoвия  иcпoльзoвaния  coвpeмeнныx 
инфopмaциoнныx  и  кoммуникaциoнныx  тexнoлoгий  для  caмooбpaзoвaния 
будущиx учитeлeй. – 2003 // http:// ito.edu.ru/2003/VII/VII-0-1673.html.  
120
 
V.S.  Kornilov.,  K.M.  Berkimbaev.,  T.A.  Turmambekov.,  Sh.Zh. 
Ramankulov.  Didactic  conditions  of  implementation  of  ict  in  the  formation  of 
creativity  of  future  teachers  of  physics.  «Математикалық  модельдеу  мен 
ақпараттық  технологиялар  білімде  және  ғылымда»  атты  VII  Халықаоалық 
ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Алматы, 2015. 487-491 б.б 
121
 
Баратова  А.  А.  Исследование  фотофизических  процессов  на 
поверхностях с фрактальной размерностью: дис. ...канд.физ.–мат.наук.-Астана: 
Евраз. нац. ун–т им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ), 2010. 
122
 
Жанботин А. Ж. Люминесценция кремниевых коллоидных систем: 
дис. ...PhD.-Астана: Евраз. нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ), 2010. 
123
 
Кутербеков  К.А.,  Разработка  новых  преобразователей  энергии 
спектра  солнечного  излучения  в  оранжево-красный  диапазон  для  увеличения 
КПД  кремниевых  фотопреобразователей:  отчет  о  НИР  (заключит.).-Астана: 
Евразийский нац. университет им. Л.Н. Гумилева, 2010. 
124
 
Хизирова  М.А.  Квазиортогональная  электростатическая  линза: 
Отчет  о  НИР  (промежут.).-Алматы:  Казахская  академия  транспорта  и 
коммуникаций им. М. Тынышпаева, 2011.   
125
 
Камбарова  Ж,Т.  Расчет  и  проектирование  электростатистических 
анализаторов 
потоков  заряженных 
частиц: 
дис. 
...PhD.-Караганды:  
Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова, 2012. 
126
 
Yavidov B. Kurmantayev A, Alimov D, Kurbanbekov B, Ramankulov 
Sh.  Effect  of  screening  of  the  electron-phonon  interaction  on  the  temperature  of 
Bose-Einstein  condensation  of  intersite  bipolarons//  Europen  Physical  journal  B 
(Germany).-2013.-Vol.86.- Р.123-185. 
127
 
Ramankulov  Sh.  Zh.  Berkimbaev  K.M.,  Turmambekov  T.A.,  About 
need  and  features  of  teaching  optics  in  the  field  of  informatization  of  education.// 
Materials  of  the  IV  International  scientific  conference.  Global  science  and 
Innovation. –Chicago, 2015, march.-Р.126-130. 
128
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркимбаев  К.М.,  Турмамбеков  Т.А.,  Оптика 
пәні бойынша лекция сабақтарының тиімділігін ақпараттық-коммуникациялық 
құралдарды    қолдану  негізінде  арттыру//  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік 
конференция еңбектері.- Шымкент,2015. –Т. 9.-Б. 34-37. 
129
 
Құдайқұлов    М.А.,  Жаңабергенов  Қ.  Орта  мектепте  физиканы 
оқыту әдістемесі, - Алматы: Рауан, 1998. – 310 б. 

 
157 
130
 
Жұманов  К.Б.  Оптика  негіздері.  –Алматы:  Қаз.  Универ,  2004.-
Б.145-168. 
131
 
Полатбеков П. Оптика.- Алматы: Мектеп, 1981. 
132
 
Сластенина  В.А.    Педагогика    профессионального  образования.  -
М.: Акад., 2004. –  368 с. 
133
 
Маликов  С.В.  Формирование  творческой  личности  будущего 
учителя  физики  при  использовании  информационных  технологий  в  научно-
исследовательской работе. -Липецк, 2001.-125с. 
134
 
Орманова  Ғ.К.,  Сарыбаева  Ә.Х.,  Раманкулов  Ш.Ж.,  Усембаева 
И.Б., «Оптика» электрондық оқулығы. ҚР Әділет министрлігі авторлық құқық 
обьектісіне  құқықтарды  мемлекеттік  тіркеу  туралы  куәлік.  №2041,  2014, 
қараша 28. 
135
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркимбаев  К.М.,  Сарыбаева  Ә.Х.,  Шектибаев 
Н.А. «Физикалық құбылыстар» электрондық оқулығы. ҚР Әділет министрлігі 
авторлық  құқық  обьектісіне  құқықтарды  мемлекеттік  тіркеу  туралы  куәлік 
№678, 2015, сәуір 15.   
136
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Турмамбеков  Т.А.,  Оптика  пәні  бойынша 
шығармашылық  сипаттағы  тапсырмалар:  оқу-әдістемелік  құралы.  Қ.А.Ясауи 
атындағы ХҚТУ оқу-әдістемелік кеңесі  бекіткен. №7 хаттама 27.03.2015ж. –
Түркістан, 2015.- 98 б. 
137
 
Орманова  Ғ.К.,  Раманкулов  Ш.Ж.  Оптика  пәні  бойынша  есептер 
жинағы:  оқу-әдістемелік  құралы.  Қ.А.Ясауи  атындағы  ХҚТУ  Сенат  (Ғылыми 
кеңес)  мәжілісінің      27  ақпан  2015  жылғы      №4    хаттамасы      шешімімен 
бекітілді. –Түркістан, 2015. -102 б. 
138
 
Раманкулов Ш.Ж., Сарыбаева Ә.Х., Турмамбеков Т.А. Физикалық 
процестерді  компьютерлік  модельдеу:  оқу  құралы.-  Түркістан,  2015.  -158  б. 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Сенат (Ғылыми кеңес) мәжілісінің   27 ақпан 2015 
жылғы   №4  хаттамасы   шешімімен бекітілді. 
139
 
Раманкулов Ш.Ж., Усембаева И.Б., Компьютерное моделирование 
в  формирование  профессиональной  подготовки  будущих  учителей  физики 
//Международной научно-практической конференции.- М., 2014, июнь-2.- Ч.1.-
С.138-140. 
140
 
Интернет желісінде Физика//http://www.estnauch. 
141
 
Интернет желісінде Физика //http://fim.samara.ws/7section). 
142
 
ФизикаАнимация//http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm). 
143
 
Жандыфизика//http://www.intedu.ru/obiect.php?ml=3&m2=2&id=202
). 
144
 
Физика //http://phvsics.5ballov.ru/histor.htm).    
145
 
Berkimbaev K.M, Sarybaeva A.Kh., Ormanova G.K., Usembaeva I.B., 
Ramankulov Sh. Zh., To the question of the use of electronic educational resources 
for  preparation  of  future  physics  teachers//  Life  Science  Journal(Сhina); 
Introduction; Impact Factor.-2012.-№10.- 10 р. 
146
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркимбаев  К.М.,  Тұрмамбеков  Т.А. 
Физикалық  есептерді  шығаруда  компьютер  бағдарламаларын  қолдану  әдісі. 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршы.-Алматы, 2015.- №1(44).- Б.169-174. 

 
158 
147
 
Корнилов  В.,  Беркимбаев  К.,  Турмамбеков  Т.  Компьютерные 
демонстрационные  эксперименты  по  оптике  и  методика  их  проведения  в 
подготовке  будущих  учителей  физики//Әуезов  оқулары-13:  халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері.- Шымкент,2015.- Т. 9.-Б. 149-153.  
148
 
Гаркунов В.П. Проблемность в обучении химии // Химия в школе. 
-1971.-№4. 
149
 
Кӛшеров  Ә.Ж.  Физикадан  310  тәжірибелік  кӛрсетілімдер.- 
Шымкент,2012. 
150
 
Чернилевский Д.В. Дидактические технологии обучения в высшей 
школе. - М., 2002. 
151
 
Терлікбаев Ж.Ә., Базарбаева Н.Т. Физикадан ӛзіндік және бақылау 
жұмыстары.- Алматы, 2010. 
152
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркімбаев  К.М.,  Сарыбаева  А.Х.,  ЖОО-да 
физиканы оқыту үдерісінде мультимедиялық дәрістерді қолдану барысы. Абай 
атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы.-Алматы, 2014.- №4(44).-Б. 42-46. 
153
 
Светлицкий  С.Л.  Совершенствование  методики  преподавания 
явления  дифракции  на  основе  НИТ:  автореф.дис...  канд.  пед.  наук  .  —  СПб., 
1999. - 17 с. 
154
 
Раманкулов  Ш.Ж.,  Беркимбаев  К.М.,  Тұрмамбеков  Т.А.  Білімді 
ақпараттандыру  жағдайында  болашақ  физика  мұғалімдеріне    «оптика»  пәнін 
оқытудың әдіс-тәсілдері және құралдары// Қазақстан педагогикалық ғылымдар 
Академиясы Хабаршысы, Алматы,2015.- №3(65).-Б.93-98. 
155
 
Torrance 
E.P. 
Teaching 
for 
Creativity. 
//http://www.cpsb.com/research/articles/creative-problem-solving/Teaching-for- 
Creative-Torrance.pdf 
 

жүктеу 1.33 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет