Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет8/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
2
 4,23 янв.
Қазақ  шаруашылығында  ағаш  егудің  паида- 
сы сөз  етілген  мақала.
Атақты  пайдалы  жұмыс. — Д.  У.  Г.,  1894,  №  13,
27  март.
Мақалада  Ақмола  облысында  ағаш  егу  мәсе- 
лесі  көтерілген.  Ағаш  егу  жайы туралы  Япония 
мен Америка  эдеттері  айтылған.
Атбасар оязының қай жеріне қала орнатса болады.——
Д.  У.  Г.,  1894,  «Ni? 9,27  февр.
Атбасар  қаласының  салынуы  туралы  мәлі- 
меттер.
Элдебеков  Ахмет. 
Павлодар  оязынан 
жазылып 
жіберілген хабар. 

 Д. У.  Г.,  1894,№ 20, 22 май.
Қазақ  арасындағы  сот  жұмыстары  туралы 
мәлімет  берілген хат.
[Э лжанов  О.].  Бақсылар  дуаналар. —  Д.  У.  Г.,  1894, 
№ 36,11  сент.
Автор  қазақ  арасындағы  «бақсы-балгерлер» 
туралы  мәлімет  бере  отырып,  олардын,  зиянын 
жазған.Э лж анов  О. 
Заир-Мухамет  Құдайберген  ұғлыңыя
д
үн
и
е
д
е
н
 көшкені• — Д. У. Г

 1894,
№ 33,
21 а
в
г
.
Казан  университетініқ оқушысы  3.  Құдайбер- 
генов туралы некролог.
Э лж а но в  О.  Күшік менен  мысық. —  Д.  У.  Г.,  1894, 
№  18,  8  май.
Элін  білмей ѳлген ит туралы  қазақ  мысалы.
Элжанов 
Отыншы.
 
Қазақтарға  пайдалы  кітап-
тар. 

 Д. У.  Г.,  1894, № 39,
2 окт.
Автор  қазақ  арасындағы  оқу-ағарту  жұмысы 
туралы  мәліметтер 
берген; 
Катаринскийдің 
«Ьукварь для киргиз», «Первоначальный учебник 
русского  языка  для  киргиз»,  «Краткий  русско- 
киргизский словарь» деген орыс эрпімен жазыл- 
ған  кітаптарына  сын  жазған;  Ы.  Алтынсарин  ту­
ралы деректер  берген.
Элжанов  О.
  Қары но айдын,  хикаяты. 

 Д.  У. 
Г., 
1894,№  17,1  май.
Саран  Қарынбай  туралы ацыз, әңгіме.
Э лж анов  О. Осы уақыттағы  қазақ  ұрғашыларының 
көрген  күнінің  қай ғ ы- кап а л ы қта 
екеніиің  баяны.一 - 
Д. У. Г., І894, №№ 33, 34, 35.
Автор  қазақ  әйелінің  қоғам  өміріндегі  ала­
тын  орнына  тоқталған;  әйелдің  тенсіз  аянышты 
өмірі суреттелген. Мақалада қазақ әйелініц зары 
деп өлен берілген; соңында автор казақ әйелініа 
еңбектегі ролін көрсеткен.
Әлжанов  Отыншы.
  Толағай  һәм  Бөрітастаған  деген 
таулар  турасынан  бұрынғыдан  айтылып  қалған  сөз- 
дер. 一  Д. У. Г”
 1894, №  29, 24 июль.
Толағай  және Бөрітастаған таулары  туралы 
халық аузындағы аңьш әңгімелер.
Эр  турлі  хабарлар. 

 Д.  У.  Г.,  1894, 
N
2
 7,13  февр.
Астрахань  губерниясында  екі  кл астык.  орыс- 
ша-қазақша училища  ашылғандығы  хабарлан- 
ған.
151

Торғай  облысында  ашылған  ауыл дык  мектеп­
тер туралы.
Эр  турлі 
хабарлар.
 — Д.  У.  Г., 
1894:N
2
  23
,12
  июнь.
Эр 
турлі хабарлар. 

Д. 
У. 
Г., 1894, 
№ 
26 ,3 
июль.
Түркстан  аймағы  жэне  Закаспий  жерлерін- 
дегі  ара  шаруашылығы туралы  мәлімет берілген; 
Жетісу,  Алматы,  Эулиеата  маңындағы  ара  ша­
руашылыгы  жайында  деректер  бар.
Эр түрлі хабарлар. —  Д. У. Г.,  1894

Кя
 39, 2 окт.
Торғай  облысыньщ  окытушылар  семинария- 
сына  оқуға  түскен  қазақ  балалары  туралы.
Бабайбүркіт.
  Зайсан  оязынан.  Кырдан  келген  ха­
барлар.— Д. У.  Г.,  1894, № 41,16  окт.
Алым-салық алу  мәселесі  сѳз  етілген.
Бабайбүркіт.
 
Зайсан  оязындағы 
Нарын  елінен 
келген 
хабар. —  
Д. 
У. 
Г., 1894, N 2
 
29, 24 
шоль.
Шаруашылық жайлар  туралы  мэлімет  беріл- 
ген хат.
Бәғза бір сотқар бұзақы жұмыстардың  билердің қол 
астында тексерілуге тиісті болмайтындығының  баяны.—

Д. У. Г”
 1894,№ 42,23 окт.
Халық  сотыньщ  праволары  туралы  мәлілгет 
берілген  мақала.
Бейшара  ұғлы  Егініиі.
  Зайсан  оязынан  жазылып 
жіберілген хабарлар. —  Д. У. Г., 1894, 

 14, 3 апр.
Егін шарұашылығы жэне суды пайдалану мэ- 
селесі  туралы  хат.
[Бекметов]. 
Бұрынғыдан  қалған  сөз  қазақтардың 
қайдан шыққаны. —  Д. У. Г., 1894, J\g 26,3 июль.
Қазақ  халқының  шыққан  тегі  туралы  пору­
чик  Бекметовтың  хабарлаған  аңыз,  әңгімесі.
Болатов  Калмақ.
  Қырғыздардың  қайдан  шыққа- 
нының хикаяты.—— Д. У. Г., 1894, J\° 19,15 май.
Қырғыздардың  қырық  қыздан  таралуы  тура­
лы  аңыз әңгіме.
152

Бұхара һәм  Хнуа шаһарларында орысша тілдің қажет 
болғаны. —  Д. У. Г., 1894, 
К<і
1,2 янв.
ПІығыс  халықтарыаың  орыс  тілін  үГірене бас­
тауы  туралы дерек  берілген.
1894 жылы болған Баянауылдағы Бокырау жәрмеңке-
сі. —  Д. У. Гѵ 1894
,施
 43, 30 окт.
Қазақ  даласындағы  жәрмеңкелер  туралы  де­
рек  беріліп,  шаруашылық  жаіілары  айтылған  ма­
каля.
1894 
жылы  Ботов-қоянды жәрмеңкесінде болған сау- 
далардың баяны. —  Д. У. Г.,  1894, 
2
 36,11  сент.
Сауда  хабарлары.
В. 
К.
  Господин  Элжанов  қазаққа  пайдалы  кітаптар 
деп жазғанында …

Д. У. Г.,  1894, № 47,27 ноябрь.
Н. 
И.  Ильминский  мен  Ы.  Алтынсарнннің 
орыс  алфавитін  қазақ  тіліие  пайдалануы туралы 
мәлімет о^рілген  макала.
Войцехович A.
  Қара жігіт.—
— Д. 
У.
  Г.,  1894,  №  13,
27 
март.
Сүйіспеншілік  дәріптелгем  ертегі.
Войцехович  А.
 
Парсы  халқының  құрбан  мейра-
мы, —  Д. 
У.
 Г”
 1894, j\^ 14, 3 апр. 

Мей ра мда  болатын  ойын-сауық  суреттелген.
Войцехович  А.
  Таш-работ  хикаясы.—
— Д .


. Г., 
1894
,Кя
  2,9  янв.
Кытай  мен  шек  арадағы  Таш-работ  лорғаиы 
туралы  халық  арасына  көп  тараған  аны:
'1
>  оигі- 
мелердің  екі  варианты  келтірілген.
Газет мекемесінен. —  Д‘
 У. Г,,  1894,№ 24,19 июнь.
Г.  Н.  Потаниниің  Көкшетау  уезіндегі  кѳлдіц 
пайда  болуы туралы  аныз, әнгімелерді сүрастыр- 
ған хаты.
Газет шығарып тұрған  мекемесінен
.一
 Д. У. Г., 1894, 
№ 1,2 янв.
«Дала  уалаятынын, газеті»  1888  жьглдан  1893 
жылға  деііін  《
Акмола  обл ыстык  ведомостіне


ерекше қосымша  ретінде  шығып,  тұрғандығы, 
_  орыс тіліндегі  а ты  «Особое прибавление  к Акмо­
линским  областным  ведомостям»  екендігі  айты­
лып,  1894  жылдан  бастап  газет  Акмола,  Семей, 
Жетісу  оолыстарының  ведомостілеріне  косымша 
ретінде《Киргизская 
степная
 газета» деген атпен 
шығатындығы айтылған. Қысқаша газеттің прог- 
раммасы туралы мағлұмат берілген.
Газетті 
жазып  шығарып  тұрған  мекемесінен.—
Д. У. Г”
 1894, Кя 10, 6 март.
«Дала  уалаятынын  газетінің»  бетінен  оқушы- 
лардыц сұрауы  және  оларға  жауап  беретін  бөлім 
ашылатындығы  хабарланған.
Грацианоө Е.
  Қазақ  аттарының  азайып  нашарла- 
нып бара жатқан себебінің баяны һәм 
бүл
 аттардың гұ- 
қымын күтіп азайтбастың амалы. 

 Д. У. Г., 1894, № 21

29  май.
Мал  шаруашылығы, қазақ* жылқысының тұ- 
қымы туралы мақала.
Далада  тағы 
болып
  жүрген  һәм  қолда  тұрған  аттар- 
дың тұқымдары. —  Д. У. Г” 1894,№  26, 3 июль.
Тағы  жылқылар  мен  қолға  үйренген  жылқы- 
лар  тұқымдары  туралы  мәлімет  берілген  ма­
кала.
[Дауылбаев Бейбіт].
 Қазақтың мақалдары.—  Д. У.


1894, №  10, 6 март.
Торғай  даласынан  Бейбіт  Дауылбаев  жина- 
ған  мақалдар.
Досымбек  ұғлы  Баймұрат.
 
Тәуіптер  мен  бақ- 
сылар• — Д. У. Г”
 1894, №  16,17 апр.
Қазақ  арасындағы  денсаулық  сақтау  мэселе- 
ci  және тәуіптер  мен  бақсылардың зияны  туралы 
макала.
Дінмұхамет.
 
Кейінгінің  қамын  ойлап  жазылған 
ақыл• — Д. У. Г”
 1894, № 12, 20 март.
Maқалада қазақ елі үшін  егін шаруашылығы- 
ның  пайдалы  екендігі  дәріптелген.  Ақын,  жазу-
154

шылар  r a j t i   бѵііінде  мақала  хабар  жазуы  керек- 
тігі сѳз  етілгеы.
Екі жақтағы  екі  партия  адамдарының  араздасқа- 
йы. 一  Д. Ь , 1
18U4, №  6 , 1Ь янв.
Сайлау  кезінде  партияға  бөлініп  таласушы- 
лықтыд  зияны  сөз етілген.
Ертегі данышпан Кәрім 
турасынан. — Д.  У, 
Г.,  1894, 
№ 2ә, 26 июнь.
Ертегі.
Жақсылыққа  жамандық.  (Қазақ  ертегісі). — Д.  У.  Г., 
ІЬ94, 

 4Ь, 20 но
ябрь.
Мысал.
Жшган  ұғлы 
Қорабай.
 
Ғылым  окудың  қажет 
екенінің баяны.—
— Д. У  Г., 1894, 
37, 18 сент.
Мақалада  орыс  тілінде  оқудық  пайдасы  ай- 
тылған;  қазақ елініқ  шаруашылыгы  жөнінде  мә- 
ліметтер  берілген.
Жаңа шыққан кігап. —  Д. У. Г., 1894, № 3,16 янв.
Г. Н. Потаниннің Қытай мен орталық M
o h f ü

лияға  жасаған  саяхатын  суреттейтін  кітабі  шық- 
қандығы хабарланған.
Жаңа шыққан кітап.—— Д. У. Г.,1894, №  4, 23 янв.
А.  И.  Добросмысловтың  «Овцеводство  и  его 
значение  в  экономике  киргизского 
населения 
Тургайской  области》деген  кітабі  басылып  шық- 
қандығы  хабарланған.
Жаңа шыққан кітап. 一  Д. У. Г.,  1894, №  5, 30 янв.
«Волости  и  населенные  места  Акмолинской 
области》деген  кітаптың  басылып  шықк.андығы, 
онда Ақмола оолысыиың жері, халқы, шаруашы- 
лығы  туралы  статистикалық  ^іағлұматтар  бар- 
лығы аитылған.
Жаңа шыққан кітап.— •Д. У. Г., 1894, №   12, 20 марг.
Ю. А.  Шмидтің Бетпақдала жайындағы, ма- 
каласы туралы мәлімет.
155

Жегісу  облысыньщ  военный  губернаторынын...  ағаш 
һәм  бақ  егіп  орнатбақ  үшін  жария  еткен  бұйрығы.—

Д. У. Г., 1894, №  15,10 апр.
Ағаш е
г
у
 мәселесі көтерілген..
Ж о л а уи іи н   М үсә пір.  Атбасардың жәрмеңкесінен  кел­
ген хабар. —  Д. У. Г.,  1894, №  2 7 , 1 0 июль.
Сауда  хабарлары;  заттардың  бағасы  тура­
лы дерек.
Жұттан  қайтып  құтылса  болады? —  Д.  У.  Г.,  1894, 
№ 5, 30 янв.
Макалада  қазақ  елінің  шаруашылығы  жай­
ында  мәліметтер  берілген;  жұттан  сақтану  үшін 
жемшөп  қорын  жинау,  егін  шаруашылығымен 
айналысу  керектігі  жазылған.
Иванов В.
  Не себептен жерлердің  сілкінгені  пайда 
болады. —  Д. У. Г., 1894


 47, 27 ноябрь.
1887  жылы  Алматы  каласында  болған  жер 
сілкіну  туралы  түсініс,  жалпы  жер 
сілкінудің 
неден  болатыны  айгтылған  мақала.
И ван овски й   А.  Александра  Васильевна  Потани­
на деген  эйел  адамнын, жазған  қысқа-қысқа  сѳздерін 
жинап кітап  қылыгі  шығармақ... —  Д. У.  Г.,  1894,  №  11

 
13  март.
А.  В.  Потанинаның  мақалаларын  жинап  бас­
тыру туралы.
Иманқүлоө.
  Қазақтардың пайдасы үшін. —  Д. У. Г.,
1894, №  18, 8 май.
Қазақ  арасындағы  оқу-ағарту  мәселесі  сѳз 
етілген  мақала.
Иманқұлов  Жәнібек.
 
Қырда  жол  жүріп 
көр- 
гендердің баяны. —  Д.  У. Г.

1894, № 34,28  авг.
Автор  'қазақ  даласында  судың  жеткіліксіз 
екендігі  туралы  мәлімет  берген.  Мақалада  жер 
аттары, кѳл аттары туралы деректер бар.
[К-в А].
 Торғауыттың қойлары. 

 Д. У. Г.,  1894, № 3

 
16 янв.
156

Кытай  қалмақтары 
(торғауыттардьщ)  мал 
шарѵашылыгы  туралы  мағлұмат  берілген  ма­
кала.
[К-в А].
  Шел бидай. 
Шаруа 
хабары. 

 Д. У.  Г., 
1894

 
Л ?1,2  янв.
Кұрғакшылықка  төзімді  шөл  бидай  тұқьшы 
туралы.
К е б вко в  Г. 
Зайсан 
оязынан. 
Кырдан  келген  ха­
барлар.— Д. У. Г”
  1894,№  38, 25 сент.
Шаруашылық жайлары туралы.
Кендегі  жұмыскер  қазақтар. — Д.  У.  Г.,  1894,  №  50

 
18 дек.
Кен  шығаратын  ѳнеркэсіптерде  жұмыс  істей- 
тін  қазақтар  туралы  мағлұмат  берілген  мақала.
Кова левски й   Г.  Ф.  Халықтын билерінің дау жанжал 
сотқар  жүмыстарын  тексеріп  кесім  қылған  баяны. 一
Д .
  У.  Г ,  1894,  №№  16,17,  21,22.

Ереже»  бойынша  халық  сотынын  правола­
ры  кѳрсетілген;  ел  басқару  мәселесі  сѳз  етілген 
мақала.
Кѳпеев  Ю сіп.  Малшы  Алтай.  (Хикая) . 一  Д.  У.  Г., 
1894,№ 6,
6 февр.
Жылкышы  Алтайдьщ  адал  снбек  сініріп, 
бай  кызына  уйленуі  туралы  әңгіме.  Жоғарғы 
Алтай,  тѳменгі  Алтайдағы  казақ  рулары  тура­
лы дерек берілген.
[Крылов  И.  А ].
  Құмырсқа  мен  шегіртке. — Д.  У.  Г.,
1.894

№ 32,14 авг.
И.  А.  Крыловтыя《
Инелік  пен  күмырска

де- 
ген  мысалын,  ѳ лен мен  а удар ган:  А.  Қүрманбаеп.
Куян  А.  Ф.  Е.
  Жаңадан  шыққан  кітап.  — Д.  У.  Г.,
1894, №7,13 

е
в
р
.
Шельцельдің  «Руководство для обучения  рус­
скому  языку  в  инородческих школах»  деген  кіта- 
6ы туралы.

Жетісу  облысыньщ  военный  губернатор,ының...  ағаш 
һәм  бақ  егіп 
орнатбақ 
үшін  жария  еткен  бұйрығы.—
Д. У. Г., 1894, № 15,10 апр.
Ағаш е
г
у мәселесі көтерілген..
Ж олауилин  М үсә пір.  Атбасардың жәрмеңкесінен  кел­
ген  хабар. —  Д. У. Г.,  1894, №  27 , 1 0  июль.
Сауда  хабарлары;  заттардың  бағасы  тура­
лы дерек.
Жұттан қайтып  құтылса  болады? —  Д.  У.  Г.,  1894, 
№ 5, 30 янв.
Мақалада  қазақ  елінің  шаруашылығы  жай­
ында  мәліметтер  берілген;  жұттан  сақтану  үшін 
жемшөп  қорын  жинау,  егін  шаруашылығымен 
айналысу  керектігі  жазылған.
Иванов  В.
  Не  себептен  жерлердің  сілкінгекі  пайда 
болады. —  Д. У. Г”
 

894, №  47, 27 ноябрь.
1887  жылы  Алматы  каласында  болған  жер 
сілкіну  туралы  тусініс,  жалпы  жер 
сілкінуді:
і 
неден  болатыны  ангтылған  мақала.
И ван овски й   А. 
Александра  Васильевна  Потани­
на деген  эйел  адамның жазған  қысқа-қысқа  сѳздерін 
жинап  кітап  қылыгі  шығармақ...—
— Д.  У.  Г.,  1894,  j\g  11.
13  март.
А.  В.  Потанинаның  мақалаларын  жинап  бас­
тыру туралы.
Иманқұлов,
  Қазақтардың  пайдасы  үшін. — Д.  У.  Г”
1894,  №  18, 8 май.
Қазақ  арасындағы  оку-ағарту  мәселесі  сөз 
етілген  мақала.
Иманқүлов  Жэнібек.
 
Қырда  жол  журіп 
көр- 
гендердің баяны. —  Д.  У.  Г., 1894, №  34, 28  авг.
Автор  қазақ  даласында  судыд  жеткіліксіз 
екендігі  туралы  мәлімет  берген.  Макалада  жер 
аттары,  кѳл  аттары туралы деректер  бар.
[К -в  А].
  Торғауыттың 
қойлары.
— Д.  У.  Г.,  1894,  №  3

16 янв.
156

Кытай  қалмақтары 
(торғауыттардын)  мал 
шаруашылығы  туралы  мағлұмат  берілген  ма­
кала.
[К-в А].
 Шел 
бидай. 
Шаруа 
хабары. —  Д. У.  Г., 
1894

 
Mb  1,2  янв.
Күрғакшылыкқа  төзімді  шөл  бндай  тұқымы 
туралы.
Қебеков  Т.
  Зайсан  оязынан.  Кырдан  келген  ха­
барлар. — Д.  У.  Г”  1894, №  38’  25 сент.
Шаруашылық  жайлары туралы.
Кендегі  жұмыскер  қазақтар. —  Д. 
У. 
Г.,  1894,  №   50, 
18  дек.
Кен  шығаратын  ѳнеркэсіптеряе  жұмыс  істеп- 
тін  казақтар  туралы  мағлұмат  берілген  мақала.
Ковалевский
 

.
Ф.
  Халықтың билерінін дау жанжал 
сотқар  жұмыстарын  тексеріп  кесім  қылған  баяны.—

Д.  У.  Г.’  1894.  №Ко  16,17,  21’  22.

Ереже»  бойьшша  халык  сотыиын  правола­
ры кѳрсстілген; ел  басқару мәселесі сѳз  етілгеп 
макала.
Көпеев  Юсіп.
  Малшы  Алтай.  (Хикая). —  Д. 
У.
  Г”
1894,  № б, 6  февр.
Жылкышы  Алтайяын  адал 
онбек 
сініріи, 
бай  кызына  уйленуі  туралы  әнгіме.  Жоғарғы 
Алтай,  тѳменгі  Алтайдағы  казак  рулары  тура­
лы дерек берілген.
[Крылов  И .

].Қумырсқа  мен  шеп*ртке. —  Д.  У .

..
: °94, Хз 32,14 авг.
И.  А.  Крыловтык  «Ннелік  пен  құмырска»  де­
геи  імысллын,  өлеңмен  аудорған:  A.  Құрманбаеп.
К у я н   А.  Ф.  Е.  Жаңадан  шыққан  кітап. —  Д.  У.  Г.,
1894,
№ 7’  13  февр.
ПІельцельдін  «Руководство  для обучения  рус­
скому  языку  в инородческих  школах»  деген  кіга- 
бы туралы.

Казак жерлерін  жалдап  арендаға  беру  турасынан.一 
Д. У. Г., 1894,№ 4 1 ,16 окт.
Макала  казақ  жерлерін  арендаға  беру  заңы- 
мен таныстырған.
Казак малдарының  сандары  дурыс  емес  турасы­
нан. 一  Д. У. Г., 1894,№  44,6 ноябрь.
Макалада  казак  елінін  мал  шаруашьтлығы, 
мал  саны,  салық туралы  мэліметтер  берілген.
Казак халкының  арасында  егін  егіп,  тәжірибе  ет- 
пектің мәслихаты• — Д. У. Г.,  1894, Nb 10,б
 март.
Макалада  егін  кәсібінің  пайдасы  сөз  етілген.
КаЗақбаев  Көіипелі.
  Қазак  билерінің  жүмыстарды 
тексеретұғыны  турасынан. —  Д.  У.  Г.,  1894, №  46,
20  ноябрь.
Казақ  арасындағы  сот  жұмыстары  туралы 
мақала.
Қ а з а қб а й   ұғл ы   Көш пелі.  Қазақтардың  қисық  жа- 
ғы. 一  Д. У. Г”
 1894, №  3 9 ,2 окт.
Макалада  әйел  теңдігі  туралы  мэселе  кѳте- 
рілген.  Казақ  әйелінің  аянышты,  правосыз  ѳMi- 
pi  суреттелген.
Казактардын ант ішіп,жан бергенінің толымсыздығы- 
ның баяны. —  Д. У. Г., 1894,№ 36,11 сент.
Казак  арасындағы 

ант-су  ішіп

карғану

 
ѳтірік айту әдеттерінің терістігі  айтылған.
Қазактардың арасындағы эр турлі  ойлап  шығарған 
өлең,  кисса, ертегілердің, әдет зандарының  керекті  бол- 
раны  турасынан. — Д.  У.  Г”  1894,№  29,24  июль.
Г. Н.  Потаниннік  казак елінің этнографиялық 
материалдарын жинауы туралы ұсынысы б асыл- 
ған.
Қазактардың эр нәрсеге инанбақ жайынан. —  Д. 
У. 
Г . 
1894,№ № 47, 49.
158

Мақалада қазактардың ырымшылдығы жок- 
қа  сенгіштігі  сөз  етілген.
Казактппдын кыр даласында сгін егіп жайғастырмақ 
. турасында болған жобалар. 

 Д. У. Г.

1894, № 3,16 янв.
1882 жылдан бастап казак  арасындағы  егін 
шаруашылығы  туралы  мәлімет  берілген.
Қазақтардың  һәм  Сібірдегі  ноғайлардың  не  нәрсеге 
инанатұғынын,  ертектерін

онаай-мұнданға  инанатұғын 
ырым,  әдет,  рәсгм  заңдарын  білмек  үшін  сүралып  жазыл- 
ған  бірнеше  жауаптар. — Д.  У.  Г.

1894,№№ 29

30

31.

löip  татарлары  мен  казактардын  әдет-ғүр- 
пы, салт-санасы, ырымдары, діни сенімдері тура­
лы мәлімет берілген мақала.
Қазақтың  жоктауы .—
— Д.  У.  Г.,  1894,  №  51,25  дек.
Қазактың жоқтау өлені.
Калайша  тіошілік  етіп 
тұрмақтың  мәслихаты.—

Д.  У.  Г”   1894, №Ко 7

8.
Окудың,  үйренудін  және  еңбектің  пайдасы 
айтылған  мақала.
Қазақтың  кыр  даласындағы  таудағы  кен  завод  жұ- 
мысының хұсусында.—— Д. У.  Г.г
  1894,  №  13,27  март.
Казак даласындағы тау кен өнеркәсібі тура­
лы мәлімет берілген мақала.
Қапал  оязынан  жазып  жіберілген  хабар. — Д.  У.  Г.,
1894,  №  17,1  май.
Егін  шаруашылығымен  айналысатын  елдер 
туралы  мэлімет.
Қапалдан  келген  хабар.  Қол  қ:  Қапал  қазағы. 

 Д. 
У.  Г.,  1894, № 44, 6 ноябрь.
"
Жатақтардын  хал-жағданы  туралы  мэлімет.
Каркаралы оязьшда болған ас. 

 Д. У.

.

1894, № 3 2

І4  авг.
Жаманбала  Құрмановқа  берген  ас  суроттел- 
ген
.
150

Казақтың  әдет-ғұрпы  бойынша  кұн  төлеу 
кағидасы  туралы  дерек;  мақаланың  соңында 
пайдаланылған  4  кітаптың  авторы,  такырыбы 
берілген. 
j
Күрманбаев A.
 Бір жаңа кітап турасынан.—
— Д. У. Г.,
1894,  № 40, 9 окт.
Автор  макалада  Неклюдовтың  орыс-татар 
сөздігін  сынаған.
Күрлшнбаев  A.
  Қазақ тілі  турасынан. —  Д.  У.  Г., 
1894

№ 27,10 июль.
Казак  тілі  жайында  мэліметтер 
беріліп. 
Ы.  Алтынсариннің  казак  тілі  туралы  жазған 
еңбектеріне тоқталған.
Күрманбаев А.
  Казактар  кандай  адамды жаксы кісі 
деп айтады.—— Д. У. Г., 1894, №  26, 3 июль.
Бұрынғы  уакытта  беделдің  тек  байлықта 
екендігі  сѳз етілген  мақала.
Кұрманбаев A.
  Қазақтардың  ант ішіп жан  берген 
хұ с
у
 сын да. 
—  Д. У. 
Г., 1894, 
№ 
11,13 
март.
Казак  арасындағы  сот  жұмыстары  туралы 
мэлімет берілген макала.
Құрманбаев  А.
  Казақтардың  қамсыз  еріншектік  ту­
расында айтылған  бірнеше сөз. —  Д.  У.  Г.,  1894, 
2
 7

 
13  февр.
Казак  шаруашылығындағы  қамсыздықтың 
зияны  айтылған.
Кұрманбаев  А.
  Сот мекемесінде  тергелгеи  жұмыо 
тар. 一  Д. У. Г., 1894,№  9 ,27 февр.
Казак  арасында  жылқы  ұрлаушыларды  сот­
тау туралы.
Қүрманбаев А.
 Казақтың жай кара жұмыска қанша- 
лық көңіл  койып жиһат қылғаны турасында.—
— Д. У. Г.,
1894,  №  8, 20 февр.
Қ ұн  турасында  қазақтардың.  — Д.  У.  Г.,  1894, 
N
2
  8.
20
  февр.
160

Казақ  арасында  қара  жұмыс  туралы  зиянды 
пікірлер  барлығын  әшкерелей  отырып,автор 
шаруашылықты өркеидету үшін еңбектің  маны- 
зын дәріптеген.
Кұрманбаев А
  Шел б и
 дай дың жауабының баяны
.一 
Д.  У.  Г., 1894,№ 2 2 ,5 июнь.
«Шѳл  бидай»  тұкьгмы  туралы  мэлімет  бе- 
рілген.
Кур манд аев  А.
  Шѳп  пішендерін  қай  уакытта орып, 
жинамақтын мәслихаты. —  Д. У.  Г.,  1894,№  19,15 май.
Шаруашылық  жайында  берілген  кенестер.
Қьф  арасындағы  ғылым  оқудың  ілгері  басқанының 
баяны. 

 Д. У. Г., 1894, №  4 0 ,9 окт.
Семей  каласында  ер  балалар  үшін тѳрт кл ас­
тык  прогимназия  ашылуы  туралы  мэлімет  бе- 
рілгеи.  Макалада  казак  арасындағы  оқу-ағарту 
ici,  эйел  балаларды  орыс  мектептерінде  окыту 
керектігі  айтылғаи.
Қыр даланьщ ішІнде  қанағатсыз  артықша  өсім.—

Д. У. Г.,1894,№ 8 ,20 февр.
Қазақ  шаруашылығына  өсімқорлардың  тигі- 
зетіп  зияны  сөз  етілген  мақала.
Қыр даланың  ішінде  не  болып 
жатканы.一  Д.  У. 
Г., 
1894,№  3f 16 янз.
Акмола  уезінде  болған  жұт  туралы,  жәме 
онын шаруаға  келтіргем зияны.
Кьфдан 
келген
  хабарлар. —  Д.  У.  Г .,

894, №   37, 
18  сент.
Торғай  обѵіысыидагы  оқу-ағарту  ici,  шаруа­
шылык  жайлары,  отырыкшылыққа  кѳше  бастау 
туралы деректер.
Қырдан  келген  хабарлар. —  Д. У.  Г.,  1894,  № 51

 
25  дек.
Ѳ ске мен  ѵезінде  егін  шаруашылыгы  мен  же- 
міс  шаруашылыгы  ѳркеидей  бастағаны  туралы 
хабар.
11-125
161

Кытай  патшасының  уәзірінің  қызы.  — Д.  У.  Г.,  1894

 
№   9, 27 февр.
Қытай  еліыің  әдет-ғұрпы  туралы  әнгіме.
Л .  К .  Казактардын  жеолерін  арендаға  жалдаға- 
ны... —  Д. У. Г., 1894, №  15,10 апр.
Акмола  облысындағы  арендаға  жер  сату  ici 
туралы мәлімет.
Май айында Акмола облысыньщ  областной сот меке- 
месі тѳменде  аталмыш  казактардын жүмыстарын тексе- 
ріп кесім кыллы. —  Д. У.  Г.,  1894, 
Кя
 24,19 июнь.
Казақ  арасындагы  сот  жұмысынын  хабар­
лары.
Маковецкий  В.
  Пайдалы  мэслихат. —  Д. У.  Г.,  1894, 
№   14,3 апр.
Казак  арасындағы  сот  жумысы  туралы  мэлі- 
мет  берілген  макала.  Бірнеше  мақал-мәтел  кел- 
тірілген.
Малдың  жұғымтал  ауруларын токтатпак үшін  бол- 
ған мэслихат амал. —  Д. У. Г., 1894
,Кя
 7,13 февр.
Макалада  малдын  жұқпалы  ауруларымен 
күресу  мәселесі  сөз  етілген.
Мәлкеден  наукастанған  малдарды  мағлұм  кылуға 
керек ne? — Д.  У.  Г.

1894,№ 43,  30 окт.
Казак  арасындағы  ветеринария  жұмысы  ту­
ралы  мәлімет.
М ихайлов  В.  Акмола облысындағы сиырлардың  мәл- 
к
е ауруларын токтатпак үшін болған  мэслихат амал.—
Д.  У.  Г., 1894, 

 14, 3 апр.
Ірі  кара  мал  арасындағьг  жұқпалы  аурулар­
мен  күресу  мәселесі.
Михайлов  В.
  Малды  бағып,  ѳсірмек тѵрасында  бол- 
ған  мэслихат  әңгімелер. —  Д.  У.  Г•’
  1894, 
1 , 4 ’
6

11,15.
Макалада  казак  елінің  мал  шаруашылыгы 
туралы мәлімет берілген; Акмола, Семей

Жеті- 
су облыстарыиын мал саны туралы статистика­
лык цифрлар келтірілген.

Мұсылман  шәкірттерінін  қалайша оқығандары. —  Д.
У.  Г”
  1894, №  6, 6 февр.
Дінн  медреселердегі  оқу-окыту  ici  сыналған.
Низамсыз  шығындар 
турасынан• —
Д. 
У.  Г., 
1894, 
№ 3 2, 1 4 авг.
Казак елінен  алынатын салықтардык дұрыс 
алынбайтыны кѳрсетілген макала.
Н өгербеков  Әміре. 
М е нін   е гін   шаруам. 一  Д.  У.  Г.,
 
1894,№  49, П дек.
Павлотардағы  ауыл  шаруашылық  мектебін 
бітірген  Нөгербековтың  егін  кәсібімен  айналы- 
судан  көрген  пайдасы  жазылған.  Макалада 
егіншілік  кәсібімен  араласа  бастаған  кедейлер 
туралы деректер  берілгеи.
Орта Азия  уалаятьтндағьт  Россия халқының  сауда­
сы. 一  Д. У. Г.,189 4、№  5,30 янв.
Россия  мен  Орта  Азия  халыктарынын  ара­
сындагы  сауда  қарым-қатынасы  туралы  мэлімет 
берілген макала.
Ѳсімі  бар  карыз  акшаларға  жоламастың  амалы
.一
Д.  У.  Г”
 1894, № 3 1 , 7  авг.
Казак  елі нен  алым-салық  алу  мэселесі  ту­
ралы  мэлімет  берілген  макала.  Өсімқорлардың 
зііяны  көрсетілген.
Сау-саламаттық  турасында. — - Д. У.  Г.,  1894,  №  7.
13  февр.
Деи  саулық  сақтау  ісінде  ескі  әдет-ғүрып- 
тын,  ырымның зияны  айтылған,
Селиикий  Иван.
 
Атбасар  оязынын  кай  жеріне  кала 
турғызбақ  үшін  баян  еткен  жауап.  — Д.  У.  Г.,  1894, 
No.No 20

21. 
1
Атбасар  уезінін  орталык  каласын  кай  жер­
де  салынуы  керектігі  талқыланған  макала.
Семей  шаһарында балалар  оку  оқитүғын... 

 Д.  У.
Г.,  1894. № 13, 27 март.
163

Семей  каласында  тѳрт 
класты
  ер  балалар 
прогимназиясын  ашу туралы бұйрық.
Сот  мекемесінде  тергелген  жұмыстар. 

 Д.  У.  Г.,
1894,№№  11,15

28,  41.
Қазақ  арасындағы  сот  жұмыстары  туралы 
мәлімет.
Ст.  А-ко.
  Бір 
болыстың
 ғұмырында не болғандарының 
баяны. 

 Д. У.  Г.,  1894’ № 33,
21  авг.
Болыс 
сайлау  кезіндегі  айтыс,  жікшілдік 
суреттелген әңгіме.
Ст.  A -ко.
 
Ыстыккөл 
һәм  оның 
кайдан 
шыкканын 
баян  қылатұғын  халықтардың  бұрынғыдан  айтылып 
калған  сѳздері. 

 Д. У.  Г.,  1894,
№ 28,17 июль.
оістыккөлдің  түбіндегі  қала  туралы  қалмақ- 
тардың аңыз  әңгімесі.
Сулары  жоқ  қырларда  карларды  күтініп  сақтамак- 
ка талаптардың баяны. 

 Д. У. Г., 1894,№ 45,13 ноябрь.
Казак 
даласын
 суландыру  мэселесі  кѳтеріл- 
геи.  Кар  сѵын  егін,  мал  шаруашылығына  пай' 
далану тәсілі  айтылған.
Сусыз  курғаққа  кайла  қылмақтың  жауабы. 

 Д.  У.
Г”
  1894,№  45 ,13 ноябрь.
Кар  суын  егін  шаруашылығына  пайдалан- 
ған елдер  мысалға  келтірілген.
Суоалған  жауап  һәм  қайтарылған  жауап.—
— Д.  У.
Г.,  1894,
№ 

0,6 март.
Жәнібек  Шуакбаевтың  мал  шаруашылығы 
туралы сұрaғына  жауап  берілген.
Тағы да баян етелік егін шаруаларының қадірлі пай­
далы екенін. — Д. У. Г., 1894,№  22,5 июнь. 
.
Қазақ  даласындағы  егін  шаруашылығьі  ту­
ралы түсініктер.
Тағы да казақтардың мал  шаруасы  турасынан.—— Д.
У.  Г.,  1894,№ 2 8 ,17 июль.
ібі

Казак  елініц  мал  шаруашылыгы 
т
\[)
іілы
 
т
\ - 
сініктер.
Тасболатоѳ  Ж.
  Кен  жұм ыстары  Қарқаралы  оязында- 
. ғы 
Қызылеспе 
һәм  Қасқаайғыр 
деген 
жерлердегі.—
— Д.
Қарқаралы  уезіндегі  кен  шығару  ici,  күміс 
өндіру  туралы  мәлімет  берілген  мақала.
Т а та р ж и н ски й   М . 
Қырдағы  қазақтарға  арзан  уй,
кора. —  Д. У. Г”
 1894, №  23,12  июнь.
Қазақ  даласында  арзан,  жылы  үй  салу  мә- 
селесі  көтерілген  мақала.
Татаржинский М.
  Үй-жайлардьш керегесін сулы бал- 
шықтан  жасап  тұрғызбақтың  баяны.  Саимандардың 
баяны. 

 Д. У.  Г.,  1894, №<№ 24, 25, 27.
Қазақ  шаруаларына  үйді  қалай  салу  тура­
лы берілген кеңестер.
Ташкенттегі каракүл қойлары. —  Д. У. Г.,  1894, № 48,
4  дек.
Сырдария  облысында  қаракүл  қойларының 
тұкымын  өсіру  жайында  мәлімет  берілген  ма­
кала.
Темір  жолдың бізге не  үшін  керекті  екенінің баяны.—
Д .У .  Г.,  1894, №№24

25.
Темір  жолдын.  экономиканы 
өркендетудегі 
маңызы сөз  етілген  мақала.
Торғай  облысындағы  ояздардың 
жиылып  кеңес 
съезд қылғандары. 

 Д. У.  Г.,  1894, № 6,6 февр.
Қазак жұртын  басқару  мәселесі талқылаиған 
съезд.
Торғай  оязындағы  жұт  турасында. —  Д.  У.  Г.,  1894, 
N

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет