Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет7/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
2
 39, 4 окт.
Жетісу  облысындағы  алтын  өндіру  өнерко- 
сібінің алғашқы кездегі жағдаііы.
Қыр  жағының  шаруасы  турасында  бір  сез. —  Д.  У.
Г., 1891, №   14, 
5
 апр.
Макалада автор кұм бскіту, ағаш егу туралы 
шыккан  кітаптармен  таныстыра  отырып,  құм- 
ды  жерлерді  пайдалану  мәселесін  кѳтерген.
Қырда ағаш  жоқ жердегі  ауанын  мәнісі  турада.  Бар- 
ілаға  пайдалы  бөлімдср.—

Д.  У.  Г.

18 9 1 ,Мһ 48,  6  дек. 
Суландыру мәселссі көтерілген.
[Қытай  мен  Россия  арасындағы  қарым-қатынас тура­
лы хабар] 

 Д. У. Г.,  1 8 9 1 , №  25, 2 8  нюнь.
М-ов  А.
  Арыстан  патша. ~  Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 , №   18, 
10  май.
Казак  ертегісі.  Ку  тулкіпіц  арыстанды  ал- 
дап уйін тартып алуы.
Мағлұмнаме. —  Д.  У.  Г.

1 8 9 1 , №   3

І8  янв.
Кытай  мсн  шек  арадағы  казактар  тура ты 
деректер берілген хабар.
Малдарға  тамақ  болатын  һәр  түрлі  шѳптер:  сабан 
мен  пішендей-ақ. —  Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 , №   3 9 ,4   окт.
Мал шаруашылыгы  туралы  мақала.
Мархаматлы  ѳрнек. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №   3 1 , 9   авг.
Макалада  шешекке  қарсы  ем  тапкан  дэрі- 
гер —  Э.  Дженнер  туралы  деректер  берілген.
Мэскеуде  болган  Орта  Азияньщ  выставкасы. —  Д. 
У.  Г.,  1891, Лад 15,21,23.
Орта  Азня 
халықтарының  экономикасьпга 
арналған кѳрме туралы макала.
137

Мемлекет  тілдері. —  Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 , №   13,  2 9   март.
Француз 
тілііі
  уйрену мәселесі  сѳз  етілген.
Мѵсылман  ертегісі.  Аралас
. —

  У.  Г.,  1 8 9 1 , №   19

17  май.
Адам  ѳмірін  түрлі  кезендерге  бѳлген  ергегі.
Нұралыханоө  Зүлқарнаин  Шѳке  үғлы.
  Бөкей  халқы- 
ның соңғы хандары. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №   14, 5  апр.
Мақалада  1 8 1 2 —
— 1845  жылда рдағы  қазақ 
елінің хандық  дәуірінен  тарихи  мәліметтер  бе- 
рілген.
Нұралыханов  Зұлқарнаин  Шөке  ұғлы ,
——
Д.  У.  Г.,
1 8 9 1 , №  1 6,19 апр.
Іііаруашылық хабарлары.
Нұралыханов  Зұлқарнаіш  Шәке  ұғлы.
——
Д. У.  Г.,
1891,  №  42, 2 5  окт.
Ішкі  Орданың  оқу-ағарту  мәселесіне  арнал- 
ған мақала.
Нұралыханов  Зұлқарнаин  Шөке  ұғяы.
 

 «Орда»  де­
ген сөздің мағынасы. — Д. У.  Г.

1 8 9 1 , №   15,12 апр.
Қазақ  елінің  тарихы  туралы  мәліметтер  бе- 
pi л ген мақала.
Нұралыханов  Зұлқарнаин.
  Ханская  ставкадан хат.—  
Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 , №  2 8 , 19 июль.
Кіші  жүзде  оку-ағарту  жұмысын  көтеру  ту­
ралы хабар.
Незнайка. —  Д. У.  Г”
  1 8 9 1 , №  6, 8 февр.
Литван ертегісі.
Омскіден  тұрмыс  жайында  болған 
хабарлар.
ーリ
J. 
У. Г” 1 8 9 1

№ 2 5 ,  2 8  июнь.
Патша  мұрагеріне  сыйлық  үшін 
алтын
  жа- 
латкан 
аяк-табакка  казак  ѳмірінен 
сурегтер 
салынғаны,  ол  сыйлыкты  полковник  Уэлиханов 
беретіндігі жазылған хабар.
138

Оны-мұны. 一  Д.  У.  Г.,  1891,№  1 8 , 1 0  май.
Хабарда  полковник  Сүлтанғазы  Уэлиханов- 
тын казақ  елі,  жэне  қимыс аударушылар тура­
лы енбектер  жазғандыгы  жайында дерек бар.
[Орал,  Торғай, Ақмола, Семей облысгарындағы тұзды 
көлдер  мен  бұлактарды  пайдалану туралы]. 

 Д.  У.  Г., 
1891,№ 45,15 ноябрь.
Орта  Азия. 

 Д. У. Г., 
1891

№ 
4,  25 
я
н
в
.
Орта  Азия  мен 
Россия  арасындагы  сауда 
катынасы туралы  хабар.
Орта  Азия. — Д.  У.  Г.,  1891,№№  20,  24.
И.  С.  Голицынның  Закаспий  ѳлкесінін  ша- 
оуашылығы,  жер  жағдаиы  туралы  жасаған 
баямдамасы туралы.
Орта Азия. —  Д. У. Г.,  189 1 ,№  26,  5  июль.
Россия  мен  Орта  Азиянын,  жэне  шет  мемле­
кеттер  арасындагы  қарым-қатынас  жайында  ха­
бар.
Орта  Азия  жағында  ѳсетін  нэрселер. 

 Д.  У.  Г.,  1891

 
Лі> 5 1 ,2 7  дек.
Түркстан  ѳлкесінде  ѳсетін  ѳсімдік,  ағаштар 
туралы  деректер.
Орта Азия  жайдарында мал  менен жылқы ѳстіоѵ  iv- 
расынан. 

 Д. У. Г., 1891, 
KqKq
 16,17.
Мал  шаруашылыгы  жайында  кѳлемді  *ма- 
кала.
[Орта  Азия  мен  Оңтүстік  Россияда  көшпелі  құмға 
қарсы  күресу әрекеттері  хабарланған]. —  Д. У.  Г.,  1891, 
№  19,17  май.
[Орынбор  мұғалімдер  институтында  қазақ  тілін  окы­
ту  туралы  хабар]. 

 
Д.  У.  Г.,  1891,
№  
11,15 
март.
[Отырыкшылыққа  көше  бастаған казак елі  мен тү- 
рікмен  елдері  туралы  мәлімет  берілген  хабар]. 一  Д.  У. 
Г.,  1891,№  13,29  март.
139

Өтміш  уақыт  нәрселерін  жиюшыларға  білдіремін
.一
Д. У.  Г , 1891,
№  19,17  май.
Жетісу  облысы  Кұлжаға  жакын  жердегі 
Жалғызағаш 
станциясындағы  археологиялык 
қазындылар 
жэне  ол  туралы  ел  а узы нда ғы 
аңыз  әнгіме туралы  мақала.
Россия  журтының  ұлықтары  мұсылмандардың  пай- 
дасын  ойлап  медресе  ашты
… ー  
Д.  У.  Г.

1891, №  33,
23  авг.
Мақалада  оку-ағарту  мәселесі  көтеріліп, 
орыс  тілшде  оқытудыц  пайдасы  жазылған.
[Россия мен  Орта Азия халықтарының жэне  казак- 
тың  арасындағы  карым-катынас  туралы  жазған  В.  В. 
Вельяминов-Зернов  туралы  деректер  берілген].—
— Д. 
У.
Г.,  1891,№ 3,18 янв.
[Россиянын оку  министрлігі  Шығыс елдерінің  тари­
хын, этнографиясын, археологкясын зерттеу үшін  12 мың 
сом  қаржы  бѳлгендігі  хабарланған]. — Д.  У.  Г., 
1891

 
№ 18,10 май.
Сейтенев  Омар.
 Үш ағайынды жігіт. 
(Күншығыс  жа- 
ғының ертегісі). 

 Д. У.  Г.,  1891,№  10,8 март.
Үш  ағайынды  ж ігігтің  ішіндегі  ұрысын  та­
буы.
Стамбулда  шығатын  «Тәржімән  хакикаты»... 一  Д.  У.
Г.,  1891,№  39, 4 окт.
«Тәржімән  хакикаты»  туралы  деректер  бс- 
ріле  отырьш,орыс  тілін  үйрену  мәселесі  сѳз 
етілген  хабар.
Степной  генерал-губернаторының...  жарлығы.-

Д.
У.  Г.,  1891,  №20, 24 май.
Казақ  жерін  арендаға  беру  туралы  заң.
Сұлтанның қалайша тамак жейтіні. —  Д. У.  Г.,  1891, 
№  15,12  апр.
Түрік  халқынын  әдет-ғұрпы  сөз  етілген.
Тахат орыс  патша  наследник  цецарев


ч
  Николаи 
Александрович хазрәтінің Омбы шаһаріне  келіп  казак-
140

лардың 
көшкенін  һәм  а
т  шабыстарын  көргені.
一  
Д.  У. 
Г.,  1891,№№ 48, 49;1892,  №№  1,3’  4

5

6’  10.
Көрмеде  қазак  елінің  мәдени  өмірін,  тұрмыс 
жағдайын,  жаратылыс  байлықтарын  көрсететін 
экспонаттар  қойылғандығы  туралы  мәліметтер 
берілген.
[Ташкенттегі  мұғалімдер  семинариясы  туралы  ха­
бар]. — Д. У. Г., 1891,№  11,15 март.
[Тибет экспедициясына  катысушы  К.  И.  Богданович- 
Tin Закаспий облысы, Қашғария жэне Жонғария туралы 
хабары]. 

 Д.  У.  Г.,  1891,№  39, 4  окт.
Тақсеитов  Әлдей.
  Баскармаға  хат. 

 Д.  У.  Г.,  1891, 
№  12, 22  март.
Ауыл  шаруашылық  мектептерінде  кедей  ба- 
лаларын  оқыту  керектігі  сѳз  етілген.
Топалаң  дерті  келмеске  ѳсиетіміз,  жоғарғы  мал  дер- 
тін 
қарайтын  кеңесте  жазылған.—— Д.  У.  Г., 
1891, 
Хо№  27

28.
ІѴІалдын.  жұкпалы  ауруларын  емдеу  туралы 
кенес берілг
е
н
 мақала.
Торғай  облысына  қараған  Ырғыз  жайынан
...一
 Д.
У,  Г”  1891, №  18,10  май.
1888  жылы  кыз  балалар  үшін  ашылган  ин­
тернат туралы  хабар.
«Туркстанская  туземная  газетасының»  «Nb  22  де  жа~ 
зылған  русско-туземная  школа  туралы  кѳлемді  макала­
сь! н  Закаспий  облысында  мектептер  ашумен  байланысты 
бастырған. — Д.  У.  Г.,  1891

К
2
  26,5  июль.
Мақала.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.  Кол  к:
  Дала 
ада мы. — Д. У.  Г.,  1891

Кя
 28,19 
июль.
Қазақ  арасындағы  оқу-агарту  мәселесі  ту­
ралы.
[Туркстан  ѳлкесінен  та гг рл ардын.  қоз ғ ал май тын  жер 
меншігін  сұраған  ѳтінішін  үкімет  тарапы  қабылдамауы 
туралы  хабар].  — Д.  У.  Г.,  1891,№  19'  17  май.

[Ферғана  мен  Бұхара  арасындағы  Бегбақдаланы 
суландыру  туралы  хабар]. — Д.  У.  Г.,  1891,№  25

2S
ІНОНЬ. 

Үш дос. — Д. У. Г., 1891,№ 1,
4 янв.
Нақыл әңгіме.
Шығыс  елдері  орыс  әдебиетін  оқып  өз  тілдеріне  ау­
даруы... — Д. У.  Г.,  1891,№ 25,
28 июнь.
JI.  Тол стой дын,  А.  Пушкиннің  шығармала- 
рын  түркі  тілдеріне  аудару  туралы  деректер 
берілген.
1 8 9 2
А.  М. 
Данышпан 
уэзір. 

 Д.  У.  Г.,  1892

23,  5 июнь.
Казак ертегісі.
Ақмоладан.  Тұрмыс  жайында болған  хабарлар. —  Д. 
У.  Г.,  1892, №  17,
24  апр.
Шаруашылык,  жұт  туралы  хабарлар.
Актөбеден, Торғай облысының. — Д. У.  Г.,  1892,《
N 1 2 4 ,
12  июнь.
Шаруашылык,  жұт  жайындағы  хабар.
Ақша  һәм  оның  жазасы. — Д.  У.  Г., 
1892

№ 4,
24  янв.
Әңгіме.
Алекторов  А.  Е.
 
Алатықтың  кегін  алғаны,  шешесі 
Үлтуған үшін. 

 Д. У. Г., 1892

№ 17, 24 апр.
Казақ ертегісі.
А лекторов A.  Е. Қазақтың ертегілері. —  Д. У. Г., 1892, 
№№  38

39.
《Біреуде  болса  тоғыздан  артық»,《
Түлкі  мен 
шал》
,《
Екі  кой》
,《Сараң  үш  терек

ертегіле- 
рі.
Алекторов  А.  Е.
 
Ханская  ставка. 

 Д.  У.  Г., 
1892, 
МЬ  51,18 дек.
Бѳкейлік  Іш кі  Орданыц  шаруашылыгы.  аул 
райы, сауда  хабарлары,


Алектороз  А.  Е.
  Үш  ағайынды  ж ігіт. — Д.  У.  Г.,  1892

 
■\9№  7

8.
Әкесінін  өсиетіи  орындамаған  үш  ж ігіт  ту­
ралы  сртегі.
Арыстан, түлкі  һәм  киік.  — Д.  У.  Г
.,
1892

№ 48,27  но­
ябрь.
Өлеңмен  жазылған  мысалдл  әлсіз  киіктік 
арыстаннан  қүтылуы,  ку  түліанің 
арыстанды
.■ 
өтірік  мақтап  өлтіруі  суреттелген.
Ауаның  жақсы,  жаман  болудағы  белгісі. 
Баршағу 
пайдалы  хабарлар
.一
 Д.  У.  Г . ,

892,№№  12,15.
Ауа  райы  туралы  халык  ырымдары.
Эр  гурлі  ағаштар  турасынан.  — Д.  У.  Г.,  1892, 
Кя
  37.
11  септ.
Бау-бақша,  жеміс  агаштарыи  егу  туралы  бе- 
рілгеи  кенестер.
Әскерие  адамдарының  аң  аулаушыларының  жолба- 
рысмен  карсы  болғаны. — Д.  У.  Г.,  1892,  №Л'Ь  13

14.
Жолбарыспеп  кездесу  суреттелгеғг'әңгіме.
Баку. —  Д. У. Г., 1892,№ 50,11 дек.
«Тәржілтән»  газетінен  алынган  хабарда  оку- 
ағарту мәселесі  сѳз  етілген.
Баршага  пайдалы  хабарлар. —  
Д.  У.  Гм 
1892. 
3 5 ,
28  авг.
《Кара  бияпП»  (жазлық  бидай) 
сортьг,  шы- 
ғымы  туралы  ауыл  шаруашылық  кецес

ер.
Ботбаев  М әтен.  Кім  тұрар  сѳз  сѳйлемей  көңіл  кыз- 
са. 

 Д. У.  Г.,  1892,№  47,20  ноябрь.
бленде  «Дала  уалаяты  газетінін»  тілшілері 
Шонаев,  Қөпеев,  Наурызбаевтар  сыналғаи.
Жаңа  кітаптар. — Д.  У.  Г.,  1892,  №  49,  4  док.
Татар  тілзиле  и?ықка?і  кітаптар  туралы  ха­
бар, 


Жер  нашуаты  яки  тепинамбур
…ー
 Д.  У.  Г.,  1802, .М»9,
28  февр.
Жер  алмұртын  (земляная  груша)  өсіру  тэ- 
сілі, оньщ  шѳлейт 
жерлерде  де есе  беретіндігі 
сѳз  етілген.
Кавказда  бұғы  аулау/— Д.  У.  Г.,  1892,  № 29,17 июль,
Әңгіме.
Кейбір хайуандардың ұзын ғұмырлысы турасынан.—
Д.  У.  Г.,  1892, № 50,11  дек.
Үй  айуандары  мен  кейбір 
аңдардын  өмірі- 
нің ұзақтығынан  мысалдар  келтірілген  макала.
Көпеев  М ә иіүр  Ж ү с іп . •  Тұрмыс жайында болған ха­
барлар. 

 Д.  У.  Г.,  1892, № 3,
31  июль.
1891  жылы  Баянауылда  болған  жәрмеңке 
туралы.
Крылов  [И.  А.].
  Қарға  мен  тулкі.  — Д.  У.  Г.,  1892

No
  51,18  дек.
Мысал. 
Аударған  Ыбырай  Алтынсарин; 

Хрестоматия» оқулыгынан  алынған.
Қазак  жері. 

 Д.  У.  Г.,  1892,  №  15,10  апр.
Ішкі  Орда  жерін  халық  пайдасына  беру  жэ­
не  жер  пайдалану  туралы  1806  жылы  шыққан 
заңдар  хабарланған.
Қазақтардың естерінен  кетпей  жүрген  бір  сөз  Очерк.
-一
 Д.  У.  Г.  1892,  №№  29

31

32

34

35,  36

37,  38

39

40.
Көлемді  әңгімеде  казақ  елінің  тарихы, әдет- 
ғұрпы,  салт-санасы  туралы  мәлімет  берілген. 

Ёіілік —  Кебектің

  сюжеті 
түгел  жазылып, 
«Қалкаман —
— iVlaivïbip

туралы 
да  деректер 
кел- 
тірілген.
Қы лы іибаев  А бдрахман.  Нұржан  бидің  оқудағы  ба- 
ласына  жазғам  хаты. 
Д.  У.  Г.,  1892,  Лг9  51,18  дек.
Өлең.  Ы.  Ллтынсариннің 

К^азақ  хрестома- 
тиясында》 бұл  өл ең 《
Балғожа  бидің  баласына 
жазған  хаты».деп жазылған.
144

AI.
  Хассан.  Мұсылманның ертегісі• — Д. У.  Г.,  1892

 
№№  41,42,  43

44.
Шығыс ертегісі.
Мақалдар. — Д.  У.  Г.,  1892,  №№  42,  43,  45

46.
Торғай  облысындағы  казақтардың  макалда- 
ры, 84 макал-мәтелдің қазақ тілінде жэне орыс 
тіліндегі  аудармасы  берілген.
Минакиб 
Н.  И.  Ильминский, 
一  Д. У.  Г.,
1892, 
N
q
 
2

 
10  янв.
1891  жылы  27  декабрьде  кайтыс  болған
Н. 
И.
  Ильминскийге  некролог.
Мүсылмандардың  тақпағы.  Аралас. 

 Д.  У.  Г.,  18°»2, 
Nb  38,18  сент.
18  мақал  берілгсн.
Нүралыханов  3.
  Ханская  ставкада. — Д.  У.  Г.,  1892, 
К2
  3,17  яи'в.
Астрахань  губерппясындағы
  аштық

 
шаруа­
шылык
 туралы хабар.
Орал жағының аттары. —  Д. У. Г.,  1892, № 2,10 янв. 
Макалада  казак  жылқысы  мен  Орал  жыл- 
қысының  тұқымдары  салыстырылған.
Орта Азия. — Д. У. Г” 1892,№ 1 , 2  янв.
Макта  егу,  жібск шаруашылығы туралы ха­
барлар.
Орта Азия. 

 Д. У. Г., 1892,№№ І9

20.
Шьтғыс  елдеріндегі  айырбас  пен  жөрмеңке- 
нің  мацызына  тоқталған  хабар.
[Орта  Азия  халыктарынын  мэдениеті,  шаруашылығы 
жайында  А. А.  Ивановский.діц Москвакың географпялық 
бөлімінде  жасаған хабары].—
— Д.  У.  Г.,  1892,
  《
Nb  45, 
6 ноябрь.
Өлеңшіге. 

 Д. У.  Г.,  1892, № 5,
31  янв.
Әңгіме.
10 — 125
145

Өрнек. —  Д. У. Г., 1892,
№№ 21,22.
Мал  шаруашылығына 
байланысты  үкімет 
тарапынан шығарылған заңдар.
Пржигодский A.
 
Ең  оңай  дәрілер
• — Д.  У.  Г., 
1892,
№№27,  28.
Көп  колданылатын  дәрілерді  пайдалану  ту­
ралы дәрігерлік кеңестер.
C. А.
 Тұрмыс жайында болған хабарлар. ~  Д.  У.  Г.,
1892, №  7,14  февр.
Оку-ағарту  мәселесі  сөз  етілген.  Кедей  бала- 
ларьтнын 
окуға 
көбірек  талпынатындығы  жа- 
зылған 
макала.
С-В.
  Жолбарыс аулау. — Д. У.  Г.,  1892, №№ 23, 25.
Верный  каласынын  манында,  Іле  поселкесі- 
нің  тѳцірегінде  жолбарыс  аулау  суреттелген 
әңгіме.
Сауда  хабары. 
Ірбіт жәрмеңкесі.—

Д. 
У. 
Г.,  1892,
№№9

12,13,16.
Торғай  облысыньщ  қазақтары. 
Орынбор.—

Д. 
У. 
Г.,
1892, № 21,22  май.
Торғай  облысыньщ  шаруашылыгы,  жұтқа 
карсы  курес,  шѳп  шабу  әрекетінің  қазақ  ара­
сына  кіре бастауы  жайында хабар.
Уақытша  шыққан  ѳрнек. —  Д. 
У. 
Г.,  1892,  №   18,
1 май.
Мал  шаруашылыгы  жайында  шыққан  зан.
Халыктардын.  мақалы. 
Аралас.—
— Д.  У. 
Г., 
1892.
№№20,21.
Автор  макал-мэтелдер  туралы 
түсінік 
бере 
отырып, бірнеше  мақалдардан 
мысалдар 
кел- 
тірген.
[Шығыстың  нақыл  сѳздері].—• Д.  У.  Г.,  1892,  №  1,
2 янв.
146-

!  8 9 3
Акмола  губернаторынын  бұйрығы.

 
Д.  У. 
Г.,  1893, 
№ 7— 8,12— 19 февр.
Акмола  облысыньщ  географиялык  жағдай- 
лары, 
шаруашылығы туралы деректер.
«Ак патша». 
Өткен  уақыттардан 
алынған. 
一  
Д. 
У. Г., 
1893,№   14,  2  а пр .
Тарихи 
мэлімет.
《Ак
 патша》деген титулдың 
тарихына  токталған;  П.  И.  Рычков

ың  жазған- 
дары  мысалға  келтірілген.
Әр түрлі хабарлар. —  Д. У. Г.

1893, №  15, 9 апр.
Оқу-ағарту  мәселесі,  мектептерде  орыс  тілігі 
оқыту  керектігі  сѳз  етілген.
Баршаға 
пайдалы 
хабарлар.——  
К я К о .13

14.
Жылкы  малында  болатын 
емдеу  жайындағы  кенестер.
Д.  У.  Г ,  1893

 
түрлі  ауруларды
мен  ақыны. 一
Ьезверхов  И .  Қазг 
Д. У. Г.,1893, №  16,16 апр.
Автор  макалада  өлеңшілер  мен  ақындар  ту­
ралы  мэлімет берген; Орынбай акын мен  Арыс- 
лан  акын  антысынан  деректер  келтірген.
Бухара. 

 Д. 
У. 
Г”
 1893,№ 11,12 март.
Шығыс  елдерінің  тұрмыс-халі  туралы  ха­
бар.
Жаксылық 
қазынасы
.一
 Д. 
У. 
Г.,  1893, 
№№ 
17

1S, 
19

20.
Шығыс ертегісі.
Көпеев  М ә ш ү р -Ж ү с іп . 
Жиренше 
шешен  мен хан  ту­
ралы әңгіме. 一  Д. У. Г.,  1893,№  2, 8 янв.
[Кѳпееѳ  М ].  Турмыс жайында болған хабарлар. —  Д.
У. Г.,  1893, №3,15 я
н
в
.
Автор  казак  еліиін  шаруашылык  жайларына 
токтала  отырып,  болыстыкқа  таласуды,  жікшіл- 
дікті  сынаған.
147

Қазақтардың  өлеңдері. — Д.  У.  Г.,  1892,  MJVb  51,52; 
1893,
№  11.
Өлендер.
[Қытай  елінің  әдет-ғұрпы  туралы  деректер  берілген 
хабар]. 

 Д.  У.  Г.,  1893, №  10, 5 март.
М. М.  Баянауылдан турмыс жайында  болған хабар­
лар. 

 Д.  У.  Г.,  1893, №  10, 5 март.
Шаруашьглық лоне сауда  хабарлары.
Мамаевка. — Д.  У.  Г.,  1893,№  12,19  март.
Шымкент  уезінен  табылған  археологиялык 
қазындылар туралы макала.
Менін.  байкауым.  Ха бар л аушы:  Жэке  С.  ұғлы  Т .—
— 
Д. У. Г., 1893,№  2, 8 янв.
Автор  макалада  әйел  тендігін  кѳтерген;  ка- 
лын  мал  мен,  қызды  теңіне  бермеу  әдетін  сы- 
наған.
Новруз. 
(Армения  жұртының  ертегісі).
——
Д.  У. 
Г.,
1893, №№4

5

6,  9

10.
Кѳп киыншылықтарды жеңген Новруз туралы 
ертегі.
Об-в М. Л.  —  Д. У. Г., 1893, 

 17,17 сент.
Баянауылдағы Жасыбай көлінің сұлу  табиғат 
кѳріністерін  суреттеумен  бірге,  акустикасы кушті 
тау  үңгірі  туралы  жазылған  макала.
Рас һәм кисық. (Қазақ ертегісі).—   Д.  У.  Г.,  1893, 
AWg  11,12,13.
Апалы-сіңлілі  Рас  пен  Кисық  туралы  ертегі- 
де  ѳмірде  шындык  жеңетіндігі  дәріптелген.
[Сұлтанғазы Уэлиханов туралы деректер  берілген ха­
бар]. 

— Д.  У.  Г.,  1893, № 9,28  февр.
Ташкент. 
一  
Д. 
У. 
Г., 
1893, 
№ 
6 ,5 февр.
Ташкент  қаласындағы  сауда ньщ  ѳскенін  кѳр- 
сететін  цифрлар  келтірілген  хабар.
148

I орғаіі облысына қарага»  қазақтардың  қойлары.
Д.  У.  Г.,  1893,  №№20,21.
Автор  қазак қойларыныц  тұқымы  туралы  жэ­
не шаруашылық мәселелерін сөз еткен.
Түрлі хабарлар. — Д. У. Г.

1893

№ 1,1 янв.
Оқу-ағарту  мәселесі  жаііындағы  пікірлер.
Түрлі  хабарлар• 

Д. 
У. Г., 
1893

№  
12,19 
март.
Торғай  облысынла  қоғамдық жемдіөп қорын
• 
ұйымдастыру  туралы  мэселе  көтерілген.
1 8 9 4
А. 
Л . Қазақтын, жылқысын қалайша түзетбек турасы­
нан. 
— Д. У. Г”
 1894,№ 49,11 дек.
Қазақ  елініц  шаруашылыгы  туралы;  қазак 
жылқысының  тұқымдарын  асылдандыру  мэселе- 
ci  көтерілген  мақала.
Абдрахманов  Ахун.
 
Қазақтардың  асыл  түбінің 
қайдан шыққанының  хикаяты. —  Д. У. Г.,  1894,  № 20,
22  май.
Қазақтық  шыккан  тегі  туралы  аңыз  әңгімед^ 
жүзге,руға  бөлу  туралы  деректер  берілген.
А йм анов  Ж а ғы п а р .  Бөдене  һәм   түлкі. —  Д.  У.  Г., 
1894, № 32,14  авг.
Бөдене  мең  түлкі  туралы  мысал  ертегі.
Айманов Жсігыпар.
  Екі еріншек. 

 
Д.  У.  Г.,  1894, 
№ 34

28  авг.
Еріншек  шал  Итаяк  пен  кемпірі  Шүйке  ту­
ралы ертегі.
ертегі- 
түлкіні
Айманов  Жағыпар.
 
Шал  Шияз. 
(Қазактың 
ci). — Д.  У.  Г.,  1894, № 30

  31  июль.
Қулығын  асырып  жалғыз  көзді  дәуді, 
алдаған  Шияз  шал  туралы  ертегі.
Ақынов  Айман,
 
Баянауылдан. 
Кырдан  келген 
лар. — Д.  У.  Г.,  1894,  № 49,11  дек.
Қазақтар  мен  орыстар  арасындағы 
қарым-қатынасы  жайында  айтьтлған.
хаоар-
достық
149

Алгын  һәм  кен  турасынан.  Ақмола  облысындағы
.一 
Д. У. Г. ,1894, №5, 30 я
н
в
.
Мақалада  Акмола  облысыидағы  алтьш  жэне 
мыс  кендерін  шығару  ici  туралы  імәлімет  бе- 
рілген.
Алыпсатар  уғлы.
  Песшан  жәрмеңкесі.  Сауда  хаба­
ры. — Д. 
У. 
Г.,  1894

№ 1,2 яш.
Қазақ  арасындағы сауда,  шикі зат бағасы  ту­
ралы деректер  берілген.
Аң-құстардың  пайдалы ретін біліп  ауламақтың бая­
ны.— Д. У. Г., 1894, №  22 ,5 июнь.
Ан аулау кэсібі жайында.
А ртем енко 
Степан. 
Қыр  даланың  ішінде  ағаш 
егіп шығармақ  үшін болған  мәслихат. —  Д.  У.  Г.,  1894, 
N

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет