Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет6/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
2
 4 7 ,23  ноябрь. 
Энгіме.
Қыр уалаятындағы шаруа медреселерінің устав  зако­
ны турада. —  Д. У. Г., 1890, №  4, 2 6  янв.
Казак  арасындагы  ауыл  шаруашылык.  мек- 
тептерінін  ic-әрекеті  туралы  Мәлімет  берілген 
мақала.
Костанай  қаласы.  Әцгіме. —  Д. У. Г.,  1890,№  10

9 март.
Кытай халқының  тергеу i.
5 окт,
Қытаіі елінің сот 
рілген макала.
Қытаида қатын алу.  Әр
1890, № 3 2 , 1 0  авг.
Қытайдың семья 
берілген.
Қытайдың  қарлығаштың 
қалған сөзі. Әңгіме.——
Д. У.


  У.  Г,,  1890, 
Ко
 40, 
правосы туралы мэлімет бе-
түрлі  хабарлар. 

 Д. У.  Г.. 
правосы  туралы  мэліметтер
ұясы  турада  бұрынғыдан
Г., 1 8 9 0
,Ко
 1 1 ,16  март.
Қытай легендасы.
Қытайдың тұрмыстары һәм   рәсімдері  турасынан.——
Д. У. Г.,  1890, № 4 1 , 1 2  авг.
Қытай шаруашылығы туралы тарихи мэлімст 
берілген  мақала《ІѴІежду  Востоком и западом^ 
деген кітаптан аударылған.
М.  И.
 Элі кеш емес. —  Д. У. Г.,  1890, №  2 8 , 13 июль.
Мақалада. қазақ шаруашылығы  үшін  жем- 
шөп  қорын дайындаудьщ  маңызы айтылған
122

AJ. 
IL
  Қарқаралы  оязында  салынған  егін  турасы­
нан. —
Д. У. Г., 1890, .No 34, 24 авг.
Қарқаралы  уезінде  егін  шаруашылығымеп 
айналысу жайында мәлімет берілген.
,\f. //. Қарқаралыдан хат. Түрмыс жайында болған ха- 
Д. У. Г.,  1890, 
3 3 , 1 7  азг.
Қаркаралының  жері,  халқы,  шаруашылығы 
туралы  мәлімст  бсрілген. Семей, Ақмола  облыс- 
тарынан  тас  көмір  кенін  зерттеуші  Г.  Д.  Рома- 
новскийдің экспеднциясы  туралы дерек  бар.
[М.  У,]. Өткен замандағы хикаят с«з.——
Д. У.  Г.,  1890, 
Л? 45, 9 ноябрь.
Кулықпеи патша болған тулкіиін ѳлімі  тура­
лы  мысал《Хабарлаған  Павлодар  уезінің Алты- 
бан болысының қазағы: М. У.», деліііген.
Мал  ѳлімі  менен  алысу. — Д. У.  Г.,  1890, №  4 9 ,7  дек.
Зайсан  ѵезінін  экономикасы  туралы  мэлімет 
берілген;  Малдың  жұқгіалы  ауруымен  күресу 
жолдары көрсетілген макала.
Минақиб. —  Д. У.  Г.,  1890, №  2 6 ,2 9  июнь.
Монголия мен Орта Азияны  зерттеуші  И. Г-. 
Минаев туралы некролог.
Молда  Нэсір. —  Д.  У. Г.,  1890, Л1? 4 6 , 1 6  ноябрь.
Қожанәсір  әнгімелерінен  бірнеше  әнгіме  бе- 
рілген.
Мүсылманнан  болған  үрғашы 
дәрігерлері. 
Орісі 
Азия. 

 Д. У. Г., 1890, №  23, 8 июнь.
Туркстан  аймағындағы  дәрігерлік  кѳмек  ту­
ралы мәлімет берілген макала.
И.  А.  Д.  K.
  Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.—
Д. У.  Г., 1890, №  2 ,12 яив.
Орман ағаштарын қорғау мәселесі.
Нұралыханов  Зұлқарнийын  Швкееө.
  Бір  үлкен  іс
. 一  
Д. У. Г.,  1890, № 4 6 ,іб ноябрь.
Балаларды кол өнер мектептеріндс окыту мә- 
селесі көтерілген макала.
І23

Нұралыханов  Зүлқарнайын,  Шөкей ұглы.
  Ішкі  кіші 
Ордадан хат. —  Д. У.  Г.,  1890, №  17,2 7  апр.
Ішкі  Орданың  экономикасы туралы  мәлімег 
берілген.
Нұралыханов  Зүлқарнайын.
  Ішкі  кіші  жузден.  Тур­
мыс  жайында  болған  хабарлар.


  У.  Г.,  1890,  №   20,
18 май.
Малдың  тұқымын  асылдандыру  мәселесі  кө- 
терілген.
Нүралыханов  Зүлқарнайын.
  Ішкі  кіші жүзден  хат
. 一  
Д. У.  Г.,  1890, №  25, 22  июнь.
Шаруашылық және мүфтілік мәселесі туралы 
деректер берілген хабар.
Нілді  елінен. Тұрмыс жайында  болған  хабарлар.-- 
Д. У. Г., 1890, №  10,9 март.
Шаруашылык. хабарлары.
Оны-мұны. —  Д. У. Г., 1890, № 1 , 5  янв.
Жетісу  облысынан  тас  кѳмір  кенін  табу  мэ 
селесі сѳз етілген хабар.
Оны-мұны. —   Д. У. Г., 1 8 9 0 ,№  2 , 1 2  янв.
Россия мен  Қытай  арасындағы  карым-ка­
тынас.
Оны-мұны. —  Д. У. Г., 1890, №  19,11  май.
18 90  
жылы 18 апрельде Пржевальск каласын­
да болған жер сілкіну туралы хабар.
Оны-мұны. —
Д. У. Г.,  1890, №  2 3

8июнь.
Жетісу облысы егіншілерінің қытай  бидаиы- 
ның тұқымын егуі туралы хабар.
Оны-мұны. —  Д. У. Г., 189 0 ,№  26, 2 9  июнь.
Ташкент қаласында ашылатын Туркстан кѳр- 
месі  туралы  хабар;  Москвада  ашылатын  Орта 
Азия кѳрмесі туралы дерек бар.
124

Оны-мұны. —  Д. У. Г.,  1 8 9 0

27, 6 июль.
Семей  мен Акмола  обл ыста рынан  тас кѳмір 
кенін
 зерттеу үшін  шыққан  Г. Д.  Романовский 
баскарган экспедиция туралы хабар.
Оны-мұны. —  Д. У. Г., 1890, №  3 9 ,2 8  сент.
Россия  мен  Хиуа,  Бұхара,  Қытай,  Персия, 
Индия  арасындағы сауда қарым-қатынасы тура­
лы деректер берілгсн.
Оны-мұны. —  Д. У. Г.,  1 8 9 0 ,№  4 3 ,26  окт.
《Дала  уалаяты  газетінің»  аударушысы  Сұл- 
танғазиннің Томск  уииверситетіне  окуға  түс^ i 
туралы хабар.
Орта Азия. —   Д. У. Г” 1890, №  9 ,2  март.
Ташкенттің Россия  карамағына  косылуына 
2 5  жыл тол у ына байланысты жазылған мақала
Орта Азия. —  Д. У. Г., 1890, №  10, 9  март.
Құлжадан  8 0 0   дүнғанныц Россия  қол  астына 
ѳтѵі туралы 
хабар.
Орта Азия. —  Д. У. Г.,  1 8 9 0

«N? 2 1 , 2 5  май.
Закаспий облысындағы гидравликалық қүры- 
лыс туралы мәлімет берілген.
Орта Азия.—   Д. У. Г., 1 8 9 0 ,№  2 2 ,1 июнь.
Закаспий  темір  жолынын  экономикалык  ма­
нызы сѳз етілген.
Орта Азия. 

 Д. У. Г”
 1 8 9 0

№  2 5 ,22 июнь.
^Закаспийский край» газеті туралы.
Орта Азия. —  Д. У. Г.

1 8 9 0

16

3 2

40.
Россия  мен  Орта  Азия  халықтарының  ара­
сындагы карым-катынас туралы.
Орта Азия. —  Д. У. Г.,  1 8 9 0

№  3 6 ,7 сент.
Ташкепттін.  Россия  қарамағына  қосылуына 
2 5  жыл толуы туралы; Орта Азия халықтарыныц 
экономикасы жайында мағлұматтар  берілген.
125

Орта Азия.—  Д.  У.  Г.,  1890, №  5 0 , 1 4  дек.
Москва  каласында  ашылатын  кѳрмеге  Орта 
Азия халыктарынын экспонаттарын жіберу мэсе- 
лесі сѳз етілген.
Орта Азия мен Қытай. —  Д. У.  Г.,  1890, 

 3

19 янв.
1890 
жылы  Ташкент  каласында  ашылатыи 
кѳрме туралы мэлімет берілгеи.
Орта Азия мен Қытай. —  Д. У. Г., 1890, 
Хя
 4, 2 6  янв.
1890 
жылы Москвада  ашылатын  Орта  Азия 
кѳрмесі туралы жазылған хабар.
Орта Азия мен Кытай. —  Д. У. Г.,  1890, №  5, 2 февр.
Орта  Азиянык  мақта  өнеркәсібі  туралы.
Орта  Азия  халықтары біздің  Россия  жұртыменен...—
Д.  У.  Г.,  1890, 

 3 5 ,21  авг.
Россия  қарамағыидағы  Орта  Азия  халыкта­
рынын экономикасы  туралы  мэлімет  берілген; 
Сырдария,  Жетісѵ  облыстарының 
егін  шаруа- 
лығымен  айналысқанынан  көрген  пайдасы жа- 
зылған.
Орынбор  базары. 
Жүргіншінін  жазғанынан  алын­
ды. —
Д. У.  Г., 1890, №  18, 4  май.
Жол  әқгімесі 
ретінде  жазылған.  Орынбор 
базарындағы зат бағасы туралы.
Орынбор  жағыныц  мал  айырбастайтұғыи 
жайы.——
Д.  У.  Г., 1890, №  44, 2 ноябрь.
Макалада  казак  елінін  шаруашылығы  тура­
лы мәлімет берілген; казақ елі мен Россия жэне 
Хиуа,  Бұхара  хандыктарынык  арасындагы  ка- 
рьш-қатынас туралы деректер келтірілген.
Орынбор  темір  жолынын 
пайдалы л ығы. 
АзиЯліа 
сауда ашу. —  Д. У. Г.,  1890, №  1 6 ,2 0  апр.
Энгімеде  Орынбор  темір  жолынын  экономи­
калык ролі сѳз етілген.
Ѳліп  калған  ит.  (Ертегі). —  Д. 
У.
  Г.,  1890, М   32, 
10  авг.
12
 t)

Ит  терісінс  оалынған  ^ікша-қазынага  кедей- 
діи ис болуы туралы ертегі.
Өтебай  үғлы  Ерденбай.
  Баспаханаға  хат. —  Д.  У.  Г.,

 1890, 
2 3  март.
Қараңғы  халықты 
алдаушыны 
әшкерелеу 
максатымен жазылған хабар,
Өтепов  Тулымхан.
  Тұрмыс  жайында  болған  хабар­
лар.—
Д.  У.  Г”
 

 8 9 0

3 8 ,21  сеит.
«Дала  уалаятынын газетініц»  казақ  арасын­
дагы ролі  сөз етілген;  ел  арасындағы ұрлық  ба­
рымта  сияқты  жағымсыз  қылықтар  сыналған.
Павлодар  каласынан.  Тұрмыс  жайында  болған  ха- 
иарлар.—  Д. У. Г.,  1890, 

 19 ,11 май.
Шаруашылық хабарлары.
Павлодардан хат. Қол қ:  Саудагеров. —  Д
. Г.,  1890, 
М   2 6 ,2 9   июнь.
Жатақтар  туралы  мәлімет  бсрілген  хабар.
Паидалы  шел  жерлер. —  Д. У.  Г.,  1890, №   10, 9 март 
Россиянын  Орта  Азия  жерлеріне  жүргізіп 
отырған  саясаты,  экономикасының  өзгеруіне  ти- 
гізген  әсері  туралы дерек  берілген мақала.
Пішенді  тұздау.  Баршага  пайдалы  бөлімдер.—

Д.  У. 
Г,’
  1890, № 8 ,  23февр.
Шаруашьглықка  пайдалы  кеңестер.
Рамазан  ұғлы  Мұхаметззкір.
 Зайсаннан  хат.——
Д.  У. 
Г., 1 8 9 0 ’
 №  23, 8  июнь.
Казак  тіліне  араб,  парсы  тілдерінен  енген 
сѳздердін  жазылуы  туралы  автордын,  пікірі.
[«Русский  Туркестан  за 2 5 лет» деген  мақаланын  ка­
зак  тіліндегі  аудармасьшда  Туркстан  аймағына  карай­
тын  елдердін  экономикасы  туралы  мэлімет  берілген].

Д.  У.  Г.

] 8 9 0

Л Ѵ Ю

5сж

.
Рустемға.иі 
Лманбай.
 
Минакиб. —  Д. 
У.
  Г.,  1890. 
.、ん
  27,  б  июль.
127

1 89 0 
жылы  кайтыс 
болган
  Сарыбай  Айбасоз 
туралы  некрологта  казактын  ас  беру  эдеті  су­
реттелген;  макала  сонында жоктау өлең жазыл- 
ған.
С.  К.  Б.
  Сергееполь оязынан.  Турмыс жайында  бол-
ған хабарлар. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 0 ,№   1 1 , 1 6  март.
Барымта  мен  жылқы  ұрлау  әдетіне тиым са­
лу туралы.
С.  М.  Ч.
 Турмыс жайында болған хабарлар.—

Д. У.
Г.,  1890,  К? 3 , 1 9  янв.
Автор  казактын  эдеттегі  правосы, 'билер  би- 
лігі туралы мэлімет берген.
С. 
Ч•
  Қазак халкының  тұрак  мекендері.  Тұрмыс 
жайында  болған  хабарлар.—

Д.  У.  Г., 
1 8 9 0

  №   13,
3 0   март.
Макала.  Казақ  елінің  турмыс-халі;  жайлау, 
кыстау, кузеу туралы мэліметтер.
Сауда хабарлары. 

 Д. У.  Г.,  1890, №  3
,W
 янв.
Ешім жэрменкесі туралы  дерек берілген.
Семей облысында жылкы түқымын жақсы қылып өсі- 
ру турада. 

 Д. У. Г., 1890, №  3 8 ,21 сент.
Мал  шаруашылыгы туралы  мэлімет;  жылкы 
малының  тұқымын  асылдандыру  мэселесі  кѳте- 
рілген.
Семей  облысындағы  бал  кұрт  ұстау  турада...—— Д.
У. Г
., 1890, 

 8 ,23 ф
е
в
р
.
Семей
  облысындағы  ара  шаруашылыгы  ту­
ралы мэлімет.
Су турада. 

 Д. У. Г”
 1890, 
№№
 11

12.
Суды пайдалану туралы  берілген кенес.
Султан  Елекей  Касым  ұғлы. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 0
,№
 29,
20   июль.
《Оренбургский  листок»  газетінен 
алынған 
макалада  Елекей  (Ермұхамет)  Касымов  тура- 
ры мағлұмат берілген.
128

Сұлтанғазин  [Дінше],
  Біздің  қазақ  тілі  турасында 
да бес-алты  ауыз сез.—  Д.  У.  Г.,  1890, 
Кя
 6 ,9  февр.
Автор  казак  тілі  туралы  араб,  парсы  тілде- 
рінен  казак  тіліне  сіңіл  кеткен  сөздердін  жазы- 
лу емлесі,  жеке  әріптердің  жазылу емлесі  тура­
лы  пікірлерін  жазған.  Тіл  мәселесінде  Ы.  Ал- 
тынсариннын көзқарасын жақтаған.
[Таибулатов].
 «Талапты  ерге нүр  жауады»  деген-
ді  айтайын.  'Гұрмыс  жайында  болған  хабарлар.——
Д.  У. 
Г.

1890, № 30, 27 ііюль.
Әңгімеде  сауда  кәсібімен  айналыса  басгаған 
жатақтар туралы мәлімет берілген.
Ташкент. —  Д.  У.  Г.,  1890, JV«  2 9 ,2 0   июль.
Орта 
Азия  халыктарының  экономикасына 
татар саудагерлерінің тнгізген әсері.
Ташкенттін.  күншығыс  халкынын  жазулары.  Ғылым 
хабарлары. —  Д. У. Г.,  1890, №  3 2 , 1 0  авг.
Макалада  Ташкенттіц  көпшілік  кітапхана- 
сындағы  шыгыс  гілдсріндегі  кітаптар  мен  қол- 
жазбалар,  сирек  кездесетін 
кітаптар 
туралы 
мәлімет  бсрілген;  атақты  Темірлан  кітапхана- 
сын  іздеу  туралы  дерек  бар;  бірнеше  кітаптар 
мен  қолжазбялардың  авторы,  тақырыбы  кѳрсе- 
тілген.
Толыбай  үғлы  Мүхаметғали.
 
Қарқаралыдан  хат.—  
Д.  У.  Г’
  1890, № 1 9 ,  И  май.
Мақалада  «Дала  уалаятынын  газетінін»  ка­
зак  тілшілері  туралы  мәлімет  берілген.
Туркин К.
 Қарамалдың мәлке  ауруы һәм   оны ка­
лайша ем қылып тоқтатуы.—

Д. У. Г.т
 1890, № №  38, 39.
Ірі  қара  малдың  жуқпалы  ауруларын  емдеу 
туралы кеңестер.
Түркстан  выставкасы.— Д.  У.  Г.,  1890, 
43, 47, 48.
Түркстан  айімағына  қарайтын  елдердін тари­
хы,  эк—ономикасьг  туралы  мәлімет  берілген  ма­
кала.


 125
129

Туркстан  выставкасы. 
Сокғы 
хабарлар. —  Д.  У. 
Г
.,
1890,  №  39, 2 8  сент.
Ташкент  каласында  3 0  августе 
ашылған 
Туркстан  көрмесінде  қойылған  ғылыми


мәденк, 
экономикалық экспонаттар туралы.
Түркстан жағының мергендерінің әңгімесі.  Бақырдын. 
басында отырып. —  Д. У.  Г.,  1890, №  2 4 , 1 5  июнь. 
Аңшылар әңгімесі.
Туркстан  турасынан.  Орта 
А
з
и
я
. —  
Д.  У.  Г., 
1890, 
№ 45,9 н
о
я
б
р
ь
.
Туркстан  аймағына  карайтын  елдердін  эко- 
номикасы туралы деректер берілген.
Турмыс  жайында  болғаи  хабарлар.-
- Д.
У.
г
.,
18 90

2 , 1 2   янв.
Қазақ  арасындағы  барымта мен жылкы  ұр-
лау эдетіне  тиым  салу  мэселесі сѳз етілген.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.-
- Д-
У. Г., 1890,
№  6

9
  февр.
П.  В.  Степановтың  Акмола  облысына  жаса- 
ған саяхаты туралы.
Турмыс  жайында  болған  хабарлар.—

Д.  У.  Г.,1890, 
№ 8,23 ф
е
в
р
.
Астрахань  губернасыньщ  экономикасы  ту­
ралы.
Тулкі  менен коян. 

 Д. У.  Г.,  1890, №  4 8 ,30   ноябрь.
Түлкі мен коян туралы мысал.
Түрік  лұғаттары  турада• — Д.  У.  Г.,  1890, 
МҺ
 2 0 , 1 8  
май.
Мақалада түркі  тілдері  туралы  мәлімет  бе- 
рілген.
Тілесов Наурызбай.
  Көкшетаудан  хат. —  Д. У. Г., 
1 8 9 0 ,№  4, 26  янв.
Көкшетаудағы  қазақ  ауыл  шаруашылык 
мектебі туралы дерек берілгең.
130

Үш  жасыл  жапырақтар.  Финляндия  жағыныц бұрын- 
гыдан калған сөзі. —  Д. У.  Г.,  1890, №  2 1 ,2 5   май.
Фин халкынын ертегісі.
Халықтын ырымы. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 0 ,№ №   1,6.
Ауа  райы  туралы  тәжірибеден  алынған  бол- 
жаулар.
Халықтың  ырымының түзулігі.  Баршаға  пайдалы  бө- 
лімдер. 

 Д. У. Г., 1890, Лг
9 35, 31  авг.
Бірқатар  халық  ырымдары  суреттелген.
Шайтанның  үйі.  Аралас. —  Д.  У.  Г.,  1 8 9 0 , №   4 1 ,12 
окт.
Әңгімс.
Шэуешек. —  Д. У. Г.,  1890, №  43, 2 6  окт.
Н.  Ф.  Катановтыц  Шэуешек  пен  Үрімшідс 
болуы туралы хабар.
Шэуешектен.  Турмыс  жайында  болған  хабарлар.— - 
Д.  У.  Г.,  1 8 9 0 ,№  2 6 ,2 9  июнь.
Кытай  мен  шек  арада  тѵратын қазақтар  тѵ- 
ралы дерек перілген.
Шешек  ектірудің  пайдасы. —   Д.  У.  Г.,  1890, 
2(3

2 9   июнь.
Автор  казак  балаларына  шешек  ектіруіе 
үгіттеген;  шешекке  карсы  егу  тарихынан  мэлі- 
мет  берген.
Шоңов Ғаббас Айманов.
 Баянауылдан  хат. 一 Д. У.
Г”
 1890, № 17, 27 а
п
р
.
Казак  арасындагы  оку-a ғарту  мэселесі  ту­
ралы.
Шоңов  Ғаббас  Айманов.
  Турмыс жайында болған ха­
барлар. 

 Д. У. Г.,  1 8 9 0
,№
 18, 4 май.
Баянауылдан  шаруашылык  хабарлары.
Штерн  Б.
  Самаркандтагы  бір  күн• — Д.  У.  Г.,
І890,№?№  4 3

44,  45.
Самарканд  каласы  туралы  тарихи  мэлімет- 
тер келтірілгеи әңгімс.
131

[Шығыс  әйелдерінің  алғашқы  бостандыққа  ұмтыла 
бастауы  туралы  дерек  берілген 
мақала].—— Д.  У.  Г.,
1890,  № 3 3 ,17 авг.
Шымкенттің  бір  адамының  бұрынғы  сөздерінси  ай\- 
каны. —  Д. У. Г”  1890, A^JVb 3 1 , 3 2

36.
1876  жылы  Петербургте  болған  ориенталис- 
терішн  съезіне  катысқан  шымкенттік  казақтын. 
есте қалғандары жазылған мақала.
Ящур  яғни  аусыл.  Баршаға  пайдалы  бөлімдер. 

 Д.
У.  Г..  1890, №  51 , 2 1 дек,
ІІІаруашылыққа  пайдалы  кенестер.
1891
« A »   оязындағы  бай  казактын  низамсыз  ici.  Қол  қ

Бѳдене. 

 Д. У. Г., 1 8 9 1 , №  3 6 , 1 3  сент.
Макалада  кедей  мен  бай  арасындагы  каіі- 
шылықтар көрсетілген.
Ақтөбе.  Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.——
Д.  У. 
Г”  1 8 9 1

№ 3 3 ,2 3  авг.
Торғай  облысы  Илецк уезінің шаруашылығы 
туралы мәлімет берілген.
[Ақмола,  Семей  жэне  Жетісу 
обл
ыстарындағы  коныс 
аударушылар туралы]. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №   3 2 ,16  авг.
Алматыдан хабар. —  Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 ,№ №  7, 9

31.
Алматы  төңірегінде  болған  жер  сілкіну  ту­
ралы хабарлар.
А ң  аулау  Түркстан  уалаятында. —  Д.  У.  Г.,  1891, 
№   1 1 , 1 5  март.
Туркстан ѳлкесіндегі  ан.  аулау кэсібі  жайын­
да кѳлемді мағлұмат берілген.
[Ат жарысы  гуралы  әңгіме].  Аралас.——
Д.  У.  Г.,  1891. 
N9
  2 5 ,2 8   июнь.
Ахметбек  Тәшкесанлы  уә  Бедрос  Қаракашиан.—— Д.
У.  Г.,  1 8 9 1

№ № 4 0

4 1

4 2

4 3 3 44,
132

Әңгімедс 
байлыққа 
сеиіп 
жалқаулықиеП 
өиер-біліынен  бос  қалған  Ахметбектін  баласьш, 
адал  енбек  еткем,  оқыған  Бедростыц  балалары­
на қарама-карсы қойып суреттеген.
Әділшілік  һәм  гүл  ағашы.  (Шығыс  сртегісі). ~  Д.  У. 
Г’
.,  1 8 9 1 ’
  №  13, 2 9  апр.
Әлілдік пен шындық туралы.
Әңгіме. ~  Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 ,№   2 8 , 1 9   июль.
Шығыс сртегісі.
Әр  түрлі  жерден  шығатын  зарарлы  құрттар  қақын-
да. — Д. У. Г.,  1891, 
Nb
 2 6 ’
 5  июль,
Жерде  болатын  микроорганизм дер  туралы 
макала.
[Эулиеата жэрменкесі туралы хабар]. •  Д. У.  Г.,  1891,
2 5 ,2 8   июнь.
Барин Кәде.
  Кек  алған. —  Д. У. Г., 1 8 9 1 , № №  2 9

35,  3 7 , 3 8

39.
Өзбек  тілінен 
аударылған  әнгіме. 
Өзбек 
халкынын  тұрмысы  суреттелген;  казъіны  алда- 
ган қыз дәріптелгем.
Батыр  қыз,  (Армения  жұртынын ертегісі). 
-一
 Д.  У.  Г ,
1 8 9 1 , № №   3

4.
Бельский  Ив.
  Өлімге  бұйырған  жаза.  Күншығыс
жағының 
халыктарынын.  айтатын  хикаяттары.——
Д.  У, 
Г’
  1891, № №  45, 47, 48, 50.
Ертегі.
Бір  аңшыиын.  айтып  жүрген  сөздері  мынау. —  Д. 
У.
Г.

1 8 9 1
, Кя
 2 ,11 янв.
Аңшы өмірінен әңгіме.
Головачев  A.
  Алтайдағы  халыктардың  тұрмыстары 
турасынан.-—  Д. У. Г’
 1 8 9 1 , № №  2 1 ’
 22.
Автор  әңгімеде  алтай  халыктарынын  кедеіі 
өміріи  суре
丁丁
ей  отырып,  қазақ  тұрмысына  ұк- 
сас жпқтарын көрсеткен.
m

Гульбат.  Грузин  халқыиың  бұрьпіғыдан  калган  с— - 
з
і. —  Д. У
. Г., 1891, №№ 23, 24.
Тритон туралы  ертегі,  грек  мифологиясынан.
Ғамқоров.
  Павлодар  оязынан хабар. —  Д. У.  Г.,  1891, 
№   1 8 , 1 0   май.
Егін  шаруашылығы  туралы  деректер  беріл- 
ген.
Дала уалаятынын  генерал-губернаторынын.  жар.іы- 
ғы. —  Д. У. Г.

1 8 9 1 , №  18,1 0  май.
Ѳлікті  жерлеу  туралы 
дәрігерлік  занға 
сүйенген бұйрық.
Добросмыслов  А.  И.
  Торғай облысында қатпа  деген 
түйенің ауруы. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №   1 1 , 1 5  март.
Торғай  облысындағы  ірі  қарамалдың  жұк- 
палы  ауруларын  емдеу  туралы  кеңес  берілген 
макала.
[Ертіс  өзенінін  жағасында  болатын  көрмеде  қазак 
елінің  түрмыс-халі  мен  мәдени  өмірі  жайындағы  экспо­
наттар  қойылатыны  туралы  хабар].——
Д.  У.  Г., 
1891, 
№   15,12  апр.
Ж.  Ж.  үлы.
  Қазақ халықтарына  білім  ашудың  ке- 
ректігі турасынан. 

 
Д. 
У. 
Г.,  1 8 9 1 ,
№ 
4 1 , 1 8  
о
к
т
,
Макалада  казак  арасындағы  оку-a ғарту  мэ- 
селесі сѳз етіліп,  татар  мол да л ары сыналған.
Жаңа кітаптар. 

 Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 , №   1 8 , 1 0   май.
Түркстан  аймағы туралы  жазылған  еңбек- 
терге  А.  Е.  Алекторовтың  сын  жазғандығы  ха- 
барланған.
Жер  астындағы қала. —  Д. 
У.
  Г.,  1 8 91
,№
 2 1 ,31  май.
Түркстанның  шығыс жағынан  табылған  ар- 
хеологиялық  қазындылар  туралы  мәлімет  бе- 
рілген.
Жетпісбаев  Н.
  Табылғак  ескі  нэрселер. 

 Д.  У.  Г., 
1 8 9 1 ,№   19,17  май.
Казак  даласынан  табылған  археологи ял ық 
қазынаылар жайында көлемді мақала.
134

Жетпісбаев Н.
 Тазтаѵ.  (Қазактың ертегісі). 
— 一
 Д. У. Г.,
1 8 9 1 , №   14 ,5 апр.
Тарбағатаіі  тауындагы  Тазтау  туралы 
сл 
аузынан  жазып  алынѵан  аныз  әңгімелер.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторынын  жарлы-
ғы. -- Д. У. Г., 1 8 9 1 , №  24, 21  июнь.
Қазақ  арасындағы  сайлау  мен  алым-салық 
туралы.
д
Жет i су  облысыньщ  военный  губернаторынын  жарлы- 
ғы. 

 Д. У. Г.’
  1 8 9 1 ,№  2 7 , 1 2  июль.
Қазақтарды әскер  катарына  алу туралы  зан.
Зайсаннан хат.——
Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №   10, 8 март.
Мақала  Зайсанда  тұратын  елдердін  түрмыс 
халіне,шаруашылығынa  арналған.
Ибрагимов  Мұхамедгаліі.
  Қазақтың  мәселесі. —  Д. 
У.  Г.,  1 8 9 1 ,№  13, 2 9  март.
Жауынгершілік  өмірден  аңыз  әңгіме.
Иванов  IL
  Орлытоп. 
Семей  облысынан 
хабар.—  
Д. У. Г., 1891, Ко 1 5 , 1 2  апр.
Шаруашылык  хабарлары.  Шѳп шабу керек- 
тігі сѳз етілген.
Пмшенецісий  М.
 
Қазақ  жеріндегі 
қалыпсыз 
бай­
лык. 

 Д. У. Г., 1891, 
NoNo
 1,2, 3, 4

5

9.
Қазақ  еліндегі  мал  шаруашылығы  мен  егіп 
шапуашылығы 
жағдайынан  мәлімет  берілгеи 
мақала.
Калаіиев  Александр.
  Шайдолла.  (Ноғай  ертегісі).——  
Д.  У .

’ 1 8 9 1

№ 5 ,1 февр.
Татар 
ертегісі, 
жазып 
алған 
Калашев. 
Аңқау  Шайдолланың  қасқырға  жем  болуы.
[Каюм  Насыридің  «Образец  русско-татарской  грам­
матики» деген  кітабы  туралы  дерек  берілген;  шығыс  ел- 
дерінің  орыс  тілін  үйренуге  талпына  бастағандығы 
айтылған  мақала]. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №  35, 6 сент.

Көпеев  Юсіп.
  Баянауылдан  хабар• —
Д.  У.  Г.,  18 91

 
№ №   9

20.
Елдің  тұрмыс-халі,  шаруашылыгы.
Көшпелі  халықтың  қалай  тұруы. —  Д.  У.  Г.,  1 891

 
№   2 2 ,7  июнь.
Арабтардык  әдет  ғұрпы,  заңы,  тұрмыс  халі 
туралы мақала.
Күншығыс халқының ертегісі. 

 Д.  У.  Г.,  1 8 9 1

№  25,
2 8   июнь.
Әр  істін  жаксылық  жағын  да,  жамандық 
жағын да  түсіне білу  туралы нақыл  сөз.
[Қазақ  арасьшдағы  алым-салыктар  туралы  маглү- 
мат берілген мақала]. —  Д. У. Г.,  1 8 9 1 , №  6, 8  февр,
[Қазақ елінің жыл санау тәртібі;  жыл  аттары

  мүшел 
туралы  түсінік;  шаруашылыққа  жағдайсыз  қоян жылы 
туралы;  1851,  1864,  1879  жылдардағы  жұттар  туралы 
деректер берілген  мақала]. 

 Д. У. Г.,  1891, JNIb 5 1 , 2 /  дек.
Қазақ ертегісі. — Д. У.  Г.,  1 8 9 1 ,№   34, 3 0   авг.
Лұхман хакім туралы ертегі.
Қазақ  жұртының тергеу  хүкімі  жайында. —  Д.  У.  Г.,
1891, № № 4 ,  5

7

14

16,21,23.
Қазақ  елін  билеу 
жөніндегі 

Ережеден
》 
алынған  ел  басқару  ici,  сот  жұмысы  туралы 
зандармен таныстырған макала.
Қазақ  халқының  ел  ішіндегі  науқасты  қалай  емдеуі 
турасында. 

 Д. У.  Г.,  1 8 9 1 , №  2 4 ,21 июнь.
Макалада дәрігерлік кеңестер  берілген, жэне 
дәрі-дәрмек мәселесі сѳз етілген.
Қайнатылған  тұздык ем болуы. —  Д.  У.  Г.,  1 8 9 1 , № 2 ,  
】1  янв.
Ревматизм  (сарп)  ауруын  емдеу  туралы  ке- 
нес. 
..............

.
13G

Қалай  қылып  гері-іерсек пен алып журіп  сауда  жур- 
г»зу  турасынан  Ақмола  облысына  қарағандардын  өр-
нек, —  Д. У. Г.,  1 8 9 1 , №  4 6 ,22  ноябрь.
Сауда хабпрлары.
Қалайша  алтын  алатындары  Жетісу  облысы 
ы-
нан. 

 Д. У. Г.

1891, N
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет