Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет5/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
2
  2 6

 
30 и
ю
н
ь
.

 
Түркстан  өлкесінде  мақта  егу  мәселесі  жай­
ында ғы хабар.
Орта  Азия  мен  Қытай. —  Д.  У.  Г.,  1889,  N b   42,
20 о
к
т
.
Цирктің  Орта  Азия  халықтарына  тарау се- 

бептері сѳз етілген.
[Орта  Азияға  саяхат  жасаған  неміс  ғалымы  Адольф 
Шлагинтвейт  туралы  деректер 
берілген 
хабар].—

Д.  У. Г.,1889, №  2 8 , 1 4  июль.
Орта  Азияда  бір  зарует  нэрсе-су.— Д. У.  Г.,  1^89, 
№  17, 2 8  апр.
Макалада  Орта  Азияны  суландыру  мэселесі 
туралы мэлімет берілген.
Орынбор  оязынан  корреспонденция.—

Д.  У.  Г.,  1889, 
№  3 2 ,11  авг.
Россия  қарамағындағы  елдерге  келе  баста- 
ған  ағылшындар туралы  дерек  берілген.
[Орынбордағы айырбас  саудасы  туралы хабарлар].——
Д. У. Г.,  1889, № 3 1 , 4  авг.
[Орынбордағы татар  мектебін таратып,  орнына қазақ 
мектебін  ашу  туралы  хабар]. 

 Д.  У.  Г.,  1889,  №  44,
3 ноябрь.
Орыс  төресінің  қайырмандылығы. 

 Д.  У.  Г.,  1889, 
№  13, 31  март.
Орыс әскерлерінің  қайырымдылығы  дәріп- 
телген әнгіме.
Өлгеннен  соңғы  достар. —  Д.  У.  Г.,  1889,  №   10, 
10 март.
Жұмбақ әнгіме.
108

Ѳлік кему һәм  ас беру. 

 Д. У.  Г., 1 8 8 9 ,Эдеби косым­
ша, №  1

2 , 1

8  беттер.
Омскінін  географиялық  бөлімінен  алынған 
•• 
қолжазбада қазақ елінің әдеттегі правосынан де­
ректер барлығы айтылган.
П-в  Н.
  Қазақтың 
рәсім 
мінездері  турасында.—

Д.  У.  Г.,  1889,  Әдеби  қосымша,  №   10— 1 1 , 3 7

4 4   бет­
тер.
Әңгіме.
Переводчиктердің  мазу.——
Д.  У.  Г., 
1889,  №   28,
14 июль.
Макалада  хатшы,  тілмаштардын  орыс  тіліи 
үйренуі керектігі жэне білімді тілмаштар дайын­
дау  үшін  оку  орындарын  ашу  керектігі  сөз 
етілген.
Россиядагы  қой  шаруасы,—

Д.  У.  Г.

1889,  №  21,
2 6  май.
Қой  өсірудегі пайдалы кеңестер;  автор  мақа' 
лада  кой  тұқымдарыиың  ерекшеліктерін  сөз 
еткен.
С .

. Жазғытұрым. 

 Д. У.  Г.

1 8 8 9 , №   17,  2 8  апр.
Өлең.
С.  Г-н.  Жиренше  шешен  һәм   Алдаркөсе. 

 Д.  У.  Г ,
1889, «Nb 5 ,3 февр.
Жиренше  шешен  мен  Алдаркѳсе  туралы  әң- 
гімелер.
C.  4
、[Баянауылдан  хабар]. 

 Д. У.  Г.,  1 8 8 9 , №  50,
15 дек.
《Дала  уалаяты газетінің》 қазақ  арасына  та­
рай  бастағандығым  хабарлай  отырып,  автор 
оқығандарды  газетке  тілші  болуға  шакырған.
Сейфуллин 
Тагимұхамет.
 
Қазақтың 
мысалы
. 一  
Д. У. Г”  1889, №  8 ,2 4  февр.
Қасқыр мен түлкі туралы мысал.
Сеңгірбаев  X.
  Баспаханаға  хат.—

Д.  У.  Г, 
ІЯ89, 
№  3 1 , 4  авг.
109

Газет  бетінде  эдебиет  мәселелері, 
ертегі 
аныз,  әңгімелер  басылуы  керектігі  сөз  етілген.
Сибирская  язва  деген  яғни  жамандату,  топалаң,  ау- 
сыл  дертінің  белгісі  һәм   оның  әуелгі  уақытта  емдеуі.—

Д. У.  Г.1 8 8 9 ,№ №  2 8

29, 3 1 , 33.
Шаруашылыкка  пайдалы  кеңестер. 
Казак 
арасындағы  малдын  жұқпалы  ауруларын  ем­
деу ici сөз етілген.
Степной  генерал-губернаторынын,  №   6 8   бұйрығы.—
Д. У. Г., 1 8 8 9 ,№  3 3 ,18 авг.
Зайсандағы  ауыл  шаруашылык  мектебінде 
жібек құртын өсіру мәселесі.
[Сырдария өзенінің бойына ағаш егу мәселесі көтеріл- 
ген хабар]. 

  Д. У. Г” 1 8 8 9 ,№  2 9 ,21 июль.
Тақмақлар. —  Д.  У.  Г.,  18 8 9 ,Эдеби  қосымша, 
Кя
  10, 
3 6  бет.
Халык аузынан  жазылып  алынған  ырымдар.
[Ташкент  пен  Самарканд  қалаларының  арасынан  те- 
мір  жол  салу  мэселесі  туралы  мэліметтер  берілген  ха­
бар].—
Д. У. Г., 1889, № №  4, 20.
Тибет  жағына  баратын  жолаушылар. —  Д.  У.  Г.,
1889, № № 4

10

17.
Тибет  экспедициясын 
Н.  М.  Пржевальский 
кайтыс болған сон М. В. Певцов  1889 жылы бас­
карып  жолға  шығуы

  экспедицияның  маршру­
ты туралы мәлімет берілген.
[Тоқмақ  уезінен  хабар]. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 , №   20,
19 май.
Мақалада  ел  арасындағы  ру  тартыстарын 
шешудегі  құрылтай  сотыньщ  іс-әрекеті  жа- 
зылған.
Тұхфатуллин  Валиулла,  Энури.
  Тѵрмыш  жайында 
болған  хабарлар. 

 Д.  У.  Г.,  1889,  №  3 7 , 15  сент.
Автор《Дала  уалаяты  газетінің》 роліне тоқтала
iio

отырып  Зайсан  ауыл  шаруашылык  мектебініц 
пайдасын сѳз еткен.
,
[Тұранов,  Сақатай  үғлы  Жэке).
 
Жиренше 
шешен.
一 
Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 , Эдеби қосымша, №  5 , 1 7

18 беттер.
Жиренше  шешен  әңгімелері,  хабарлаған  Тұ- 
ранов Сақатай ұғлы Жәке.
[Тұранов  Сақатайұлы].
  Соломон  патса. —  Д.  У.  Гм
 
1 8 8 9 ,Эдеби  косымша, №  4

10 — 12  беттер.
Тұранов  Сағатайұлы  хабарлаған  ертегі.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар
.一
 Д.  У.  Г.,  18 8 9

1 9 , 1 2  май.
Автор  Пржевальск  каласынын  халкьг,  ша­
руашылыгы  жайында  мэлімет  бере  отырып,  ка­
ла ның  бұрынғы  аты

Қарақол

екендігі, 1868 
жылы  салынғаны  туралы  деректер  берген.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.—

Д.  У,  Г.,  18 8 9

 
№  22, 2 июнь.
Өскемен 
жагыиың  шаруашылыгы
  туралы 
дерек берілген.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.—

Д.  У.  Г.,  1889, 
№  5 1 ,2 2  дек.
1889 
жылы,  19  ноябрьде  Жаркент  манынаа 
болған жер сілкіну туралы.
Түлкінің қулығы. 

 Д. У.  Г”  1889,  №  3 1 ,4  авг.
Мысал. Түлкінін өтірік өліп, қарғаиы ұстауы.
[Туркстан  аймағының  шаруашылығы туралы  мәлімет 
берілген макала]. 

 Д. У. Г., 1889, №  4 3 ,2 7  окт.
[Туркстан ѳлкесінде мақта егудің  маңызьг,  ауыл ша­
руашылык  мектептердің  керектігі  айтылған  мақала
)一
Д. У. Г.,  1889, №   1

7'янв,
Түрікмен  18 5 8   жылда.  Орта  Азия  мен  Қытай.—  
Д. У. Г., 1889, № 2 7 ,7  июль.
Россия  мен түрікмендер  арасындағы  карым- 
катынас туралы хат.
111

[Уральскіде ат заводын ашу  мәселесі  көтерілген ха­
бар]. 

 Д. У. Г.,  1889, №  3 2 ,11 авг.
Ѵстасыз жеміс шығатын бақша өсіру. 

 Д. У. Г., 1889,
Лп
9 2 1 , 2 6  май.
Бағбансыз бақша  өсіру туралы кеңестер.
Халықтың аузындағы сөздер. —  Д. У.  Г.,  18 8 9

Әдеби 
косымша, № №  4

2 9

51.
Жаратылыс құбылыстарына  байланысты ха­
лык ырымдары.
Хиуаның Сейд-Мұхамед-Рахим  ханының  патша хаз- 
реттеріне жазған  хатының  перевоты. —  Д. У.  Г.,  1 889

 

 25, 2 3  июнь.
Россия  мен Хиуа  хандығының  арасындағы 
карым-катынас.
[Чарджоуда болған  жер  сілкіну  туралы  хабар].—

Д. У.  Г.,  1889, №  2 , 1 3  янв.
Ш.  Ч.
  Баянауылдан баспаханаға хат.— Д. У. Г., 1889, 
N9
 44, 3  ноябрь.
Газет бетінде эдебиет мәселелері, ертегі, аңыз 
әңгімелер  басылуы керектігі сөз  етілген.
Шайбеков  Әбдірақым.
  [Тоқмақ  уезінен  хабар].——  
Д. У. Г”
 1889, №20,19 м
а
й
.
Казақ еліндегі сайлау кезіндегі айтыстар мен 
жікшілдік әшкереленген.
[Шайдың 

 ығу  тарихы  туралы  аныз 
әңгіме
],一
Д. У. Г.  1889, № 3 1 , 4  авг.
Шоңаев  Ғабдолла.
 
Баспаханаға  хат. —  Д.  У.  Г., 
1 8 8 9 ,№  2 6 ,30  июнь.
Газет  бетінде  жырау, 
ақындардың  өлеңін 
бастыруға қарсы жазылған мақала.
Шоцаев  Ғабдолла.
  Жергілікті  хабарлар.—
— Д.  У.  Г.,
.1889

№ 2 1 ,2 6  май.
Ақмола,  Омск  уездеріндегі  құс  аулау  ici  ту­
ралы.

Шорманов  Садуақас.
  Қырдағы  бэйге. —  Д.  У.  Г.,
1889, A W o  39, 40,41.
Автор  көлемді  мақплада  қазақ  елінің  эдет- 
ғұрпьг

ойын-сауықтарьг туралы жазған.
Шорманов  Садуақас  Муса  ұғлы.
 
Өрттің  зияны.—
—  
Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№   10,10 март.
Шаруашылық хабарлары.
Шорманов  Шахзенде  Исін  ұғлы.
  [Аңыз  әңгімелер].— - 
Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,әдеби  қосымша, №  4 , 1 3 — 16  беттер.
Шотық  ұғлы  И.
  Қырда  болған 
жаманаттар.— - 
Д. У. Г” 1 8 8 9 ,№  2 3 ,9  шоиь.
Павлодар  уезі Аккслін  болысындағы жұт ту­
ралы хабар.
[Э.  Ю. Петридің казақ елін аралауы, қазақ елі туралы 
пікірі жазылған хабар]. —
Д. У. Г.,  1889, №  42, 2 0  окт.
1 8 9 0
Адықов  Бөкен.
  Ертегі.

Д.  У.  Г.,  1890,  №   16

2 0  апр.
Қазақ ертегісі.
Аққұлақ деген не. —  Д. У. Г.,  1 8 9 0

N
q 4 9 ,7 дек.
Зайсан уезінің шаруашылығы туралы жаз
ト 
ған  хатта  егін  шаруашылығына  пайдалы  кеқес- 
тер берілген.
Ала сиырлар. —  Д. У. Г.

1890, Лу 4 9 ,7 дек.
Ертегі.
Алекторов  А.  Е.
  Ерте  қатын  алған.—

Д.  У.  Г.,
1890, 
Хя
 2 8 ,13 июль.
Автор  казак  арасындағы  ерте  уйлену  эдеіі- 
іііц
 зиянын жазған.
Алекторов  А.
  £.  Қазакка  билердің  хүкімінің  кан­
дай екені. —  Д. У. Г.,  1890, Ду 2,  12 янв.
Казак  елініи  эдеттегі  правосы  туралы  мэлі- 
мет берілген.
8-125
ИЗ

Алекторов  А.  Е.
  Тұрмыс  жайында  болған  хабар­
л
а
р
. — Д. У. Г
., 1890, № 5,
2 ф
е
в
р
.
Ішкі орда елінін экономикасы туралы мэлімет 
берілген;  автор өсімқорлардың  ел  арасындағы 
зиянын эшкерелеген.
Алекторов А.  Е.
  Ханская ставка. 

 Д.  У.  Г.,  1890, 
№  16, 2 0  апр.
Шаруашылык хабарлары.
[Алматыдан].  Түрмыс  жайында болған  хабарлар.—

Д. У. Г., 1890, №  3 1 , 3  авг.
Қарқара жерінін жер  жағдайы,  халқы, ша­
руашылыгы туралы мәлімет берілген макала.
Алыпсатаров.
  1890  жылда  1  октябрьдегі  Баянау- 
ыл жәрмеңкесі. —  Д.  У. Г.,  1 8 9 0

№  49, 7 дек.
Сауда хабарлары.
Аралас. —  Д. У. Г.,  1 8 9 0 ,№  3 0 ,27  июль.
Аңшы әңгімелері.
Артықбаев  Сэрсекей.
  Павлодар  оязынан.— Д.  У.  Г., 
1 8 9 0 ,№  26, 29  июнь.
Автор  өлеңмен М. Ж .  Кѳпеевтін казак елінін 
шаоуашылығы,  жатактар  туралы  пікірлерін  сы- 
наған. Абай туралы дерек бар.
Аскалон шаһарының ж ауыз ы.  Күншығыс  халкыны 
ベ 
бұрынғыдан калған сѳзі. 

 Д, У. Г”  1890, №  4 ,2 6  янв.
Шыншыл  адамдар  мадақталған  аныз  эц- 
гіме.
Аю мен түлкі. —  Д.  У.  Г.,  1890, №  45, 9  ноябрь.
Мысал. Түлкінің а юды алдауы.
Әңгіме. 

 Д. У. Г.,  1890, №  9. 2  март.
Шығыс  пен  батыс  ел дер і  туралы  тарихи  де­
ректер берілген макала.
Әңгіме• — Д. У. Г.,  1890, №  2 2 , 1  июнь.
Әңгімеде А.  С.  Пушкиннің《Бахчисарай  фон­
таны» туралы айтылған.
114

Әңгіме.

  Д. 
У.
  Г.,  1890.  Л1» 2 8 , 1 3  июль. 
Парсы өмірінен әңгіме.
Эр турлі хабарлар. —  Д. У.  Г.,  1890, X
q
  2 2 ,1  нюнь.
Петербург каласында  H.   М.  Пржевальскийго 
орнатылған сскерткіш туралы хабар.
Эр турлі  хабарлар. —  Д. У. Г.,  1890, №  4 2 ,19 окт.
Казан қаласындағы көрмедегі  қазақ  елініц 
экспонаттлры  туралы дерек  бер і л ге/r.
Эулиеатадан.  Орта  Азия. 

 Д.  У.  Г,  1 8 9 0 ,№ №   2 1

 
22,  2 9

31.
Шаруашылық  хабарлары.
Б-в  С.  Зайсаннан  хат.  Турмыс  жайында  болғам  ха­
барлар.—
Д.  У.  Г.,  1 8 9 0 ,№   15,13  апр.
Зайсандағы  ауыл  шаруашылык  мектебі  ту­
ралы  мэлімет  берілген.
Байдалы  углы.
  Ақмоладан  хат.  Турмыс  жайында 
болғам хабарлар. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 0 ,№  2 4 ,15  июнь.
Автор  М.  Ж .  Көпеевтің  әқгімесіи  сыиаған.
Баолык.  Тұрмыс  жайында 
болған 
хабарлар.-
Л. У.  Г”  1890.  №  2 6 ,2 9   нюнь.
Жетісу  облысы  Сергеепол  уезіидегі 
Кытан 
мен  шек  арадағы 

Барлык》 минералды  бүла- 
ғьшда  ауруларды  емдеу  жайы  сѳз етілгеи.
Батымды  мерген. —  Д. У.  Г.,  1 8 9 0

№  5 1 ,21  дек.
Аңшы  ѳмірінеи энгіме.
Ботбаев  Мәтен.
 Әңгіме. 

 Д. У. Г.,  18 9 0

8 ,2 3  февр.
Ѳ ленде автор казак елін егін шаруашылығы- 
мен  аіпіалысуға  үгіттеген.
Ботбаеө  Мәтен.
  Әңгіме. 

 Д.  У,  Г.,  1890, №  3 1 , 3  авг.
Автор  өлскмеи  казак  слініц  шаруашылыгы 
жайында  М.  Ж .  Кѳпеевтін  мақалаларыпа  кар­
сы  піісірін  жазғап.
115

Ботбаеө  Мәтен.
  Жұмбақтар. —  Д.  У:  Г.,  1890,  №  3 0

2 7  июль.
Екі  жүмбақ  берілгеи.
Бір  ханның  қызы  турада  күншығыс  халқының  бұ- 
рынғыдан қалған сөзі.  Қол  к

  Қырлық. 

 Д.  У.  Г.,  189 0

 
№  2 0 , 1 8   май.
《Фархад  пен  Шырын》 атты  аныз  әңгіме.
[В.  П.  Васильевгің  Қытайға,  Алмагы,  Ташкент,  Са­
марканд  қалаларына  жасаған  саяхаты 
туралы  дерек 
берілген  хабар]. —  Д.  У.  Г.,  1 8 9 0 ,№   2 7 , 6  июль.
Высокое  Д.
  Жака  кітаптар. —  Д. У.  Г.,  1890,  №  30,
2 7  июль.
А. 
Е. 
Алекторовтын 
«Киргиз-казаки», 
А.  В.  Васильевтің  «Кочевники  Туркестана»  де- 
ген  кітаптары туралы.
Г.  Я.
  Орта Азия. —  Д. У.  Г.,  1890, №  3 7 ,14 авг.
Әулиеата  уезінің  шаруашылығы  туралы  мэ- 
лімет  берілген.
[Головачев  Ал.].
  Алтай  тауы  турада. —  Д.  У.  Г.,
1890, №  3 7 , 1 4   авг.
Бүркітті  аулау  суреттелген  әңгіме.
Ғамқор  ұғлы.
 
Баянауылдан  хат.  Тұрмыс  жай­
ында  болған хабарлар.——
Д.  У.  Г.,  1890, №  5 0 , 1 4   дек.
Сүйіндік  руына 
карайтын 
елдер 
туралы 
мәлімет берілгеи  мақалада  шаруашылык  жайы 
сѳз  етілген.
ҒылыіМ хабарлары. 

 Д. У.  Г.,  1 8 9 0

№   5 ,2  февр.
Орыс  ғалымы  Э.  Ю.  Петридің  казак  елі 
туралы  пікірлері  жазылған мақала.
Ғылым  хабарлары.— Д.  У.  Г”  1890, №   12,  2 3  март.
Шығыс  елдері  жэне  қазақ  туралы  Петер­
бург  университетінің  Шығыс  факультеттерінде 
окитын  студенттерге  берілген  зерттеу  жұмыс- 
тарынын такырыптары  келтірілген  хабар.
Пб

ï
 ыл ы м  хабарлары.И.  Н.  Березин. 
Д.  У .

1890, 
лШығысты  зерттеуші  профессор  И.  И.  Берс-
• 
зин  туралы  мағлұмат  бері.іген  мақалп.
Д.  С — F.
 Қырдағы жазғытүрымғы уақыт. —  Д. У.  Г.’
1890,  № ?14,  6   а п р . ..
Өлен.  Жазғытұрғы  көріпіс  суреттелген.
Данышпан  патша.  Ыогаи  ортогісі. -- Д. 
У.
  Г.,  1890,
1 6 , 1 6   ноябрь.
Татар  ертегісі.
Жаңа  кітаптар. —  Д.  У.  Г.,  18 9 0 ’
 
2 5 ’
  22 июпь.
A.  M .   Дохманпың  《Кумыс  п  его  значение 
при лечении  различных болезней》 деген  кітабьь 
па  сын.
Жаңа  кітаптар. —  Д. У.  Г.,  1890,  №   3 1 , 3   авг.
Каюм  Насыридің  《Россияның  қысқаша  та­
рихын»  татар  тіліне  ауларғандығы  туралы  де­
рек  берілген.
Жаңа  кітаптар. —  Д.  У.  Г.

1890, 

  4 1 , 1 2   окт.
Д.  Добсонныц  «Развитие  русского  железно- 
дорожного  пути  в  Средней  Азші》 деген  кітабы- 
на  сын.
Жатақтардың  халін  түзету  турада. 
Д.  У.  Г..  1890,
I,5  янв.
Макалада  автор  егін  ш а
 р у а
 ш ы л ы ғ ы м е н  ай- 
палыса  бастаудың  қазақ  елі  үшіи 
пайдасын 
жазған;  жатақтар туралы  көлемді  мәлімет  бер- 
ген.
/һәбск  Асаин.
 Қарқаралыдан хат. -- Д.  У.  Г.,  1S90. 
ЛІ' 16, 2 0  апр.
Казақ  арасындағы  ел  басқарушы  адамдар 
сыггалған  хабар.
/Кэнібек  ұғлы  Мұстафа.
  [Ақмола уезінен]. — - Д.  У.  Г
.,
1890, Лг
9 12, 2 3  март.
Ел  басқарү  мәселесі  сөз  етілгеіі.
117

/Конібвков  БиОдулет.
 Турмыс жайында болған хабар­
лар. 

 Д. У.  Г.,  18 90

Л
г2
 3 4 ,24 авг.
Орал  облысының  шаруашылығы  туралы  ха­
бар.
Жер  сілкінгені. —  Д.  У.  Г.,  1890

№   8 ,2 3  февр.
№  9,  2  март.
Ыстыккѳл  манында 
бодған 
жер 
сілкіну 
туралы  хабар.
Жердің  астында  судын  қанша  екенін  білу.  Баршаға 
пайдалы бөлімдер. —  Д. У.  Г.,  1 890 ,№   14,  6  апр.
Су  табу,  кұдық  қазу  туралы  кенестер.
Жомарт ұғлы Алдаоңғар.
  Тұрмыс  жайында  болған 
хабарлар. —  Д. У. Г” 189 0,№  4, 2 6  янв.
Павлодар  уезінде  Аккелін  болысында  елдіц 
егін  ш а ру а шы л ы ғы м ен  айналыса  бастағандығы 
сөз  етілген  хат.
Жұмбақ.—
Д.  У.  Г.,  1 8 9 0 ,№  23,  8 июнь.
Өлеңмен  жазылған  жұмбак.
Закаспий  облысы  турада.  Орта  Азия.—

Д. 
У.
  Г.,
1890, №   18,  4 май.
Макалада  Закаспий облысыньщ  экономика- 
сы туралы  мэлімет б ер іл ген.
Закаспий  темір  жолы.  Орта  Азия  мен  Кытай
. -一 
Д.  У.
  Г,  1 8 9 0 ,

9 2, 37.
Закаспий 
темір 
жолыньщ  экономикалык 
жэне мэдени маңыздары  айтылған.
[И.  М.  Л .\
  Тағы  да  қазақ  жылқыларынын  тұкымын 
жаксылап  түзету турасынан.—   Д.  У.  Г.,  1 8 9 0 , №   3 9

2 8   сент.
Қазақ  жылқысының  тұқымын  асылдандыру 
мәселесі сөз етілген  мақала.
Ибрагимов Мұхаметғали.
  Делбе болған атқа  былай 
ем қылса  керек. 

" Д. У.  Г”  1890, №  5 1 ,21  дек. 
Ветеринарлық кеңестер.
И 8 '

Ивановский A.
 Қазақ ақыны  Үлкенбайдың  өлгені,——
Д. У .
厂 ,
1890, 
N
q 5 2 , 1 8 9 1

ЛІЛ

1,2.
Үлкеноай  ақыиның өлімі  суреттелген әңгіме­
де  Жаман бай  ханпыц  халыкка  көрсеткен  зәбі- 
рі  аитылғаи.
ІімшеніЧ{киы
 ДТ. Тұрмыс жайында болған хабарлар.—
—  
Д. 
У.
 Г.,  1890, jV« 12,2 3  март,
Макалада  Қйзлм  қалясыыда  болатын  гылылі 
ж ә н е 
ө ііе р к ә с іп  
т а б ы с т а р ы м е н  
т а ііь іс т ы р а т ы г Е  
кер.меге 
Каркаралы 
каласынан 
жіберілетіи 
экспонаттар жайыіідп  молімет берілгсн.
Исмаил  ханньщ  тврелік  қызметін  қылған  елу  жыл 
болғанының  тойы• —
Д, У.  Г.,  1890,  Kb   5 0 ,14  дек.
Нахичевань хаііяығы туралы маглұмат беріл• 
ген  макала.
[Ишанов  Рахымходжа  Алиходжа
 ^тлы].  Ташкент  к,а- 
ласы  турасынан  Ташкенттің  Рахымходжа  Әлиходжа  v F_ 
лыиың айтқаны. —  Д. У. Г”  1890, №  4 2 ,19 окт.
Мақалада  Ташкент  каласы  туралы  таркхи 
мәліметтер  берілген;  Туркстан  көрмесі  туралы 
жазылғаи.
Кэкенов  Хасен.
 Ақмола облысыньщ газетінік баспаха- 
насына. —  Д. У. Г.( 1890, Л«  1 , 5  янв,
Хатта  Абаіі  Күнанбаев  пеи 
Мәшүр-Жүсіп 
Кәпеев  туралы деректер  берілгеи.
Козберг.
  Ақжанның  кнсса  өлеңі* -- Д.  У.  Г.,  1890, 
№  36, 7 сент.
Сүймегек  адамға  күйеуге  бармаған  Ақжак 
кыз  туралы  аныз,  еленмеи  жазылған.
[Колбасенко].
  Қазақтын  нашар  тартканы  туралы.——  
Д.  У.  Г.’
  1890,  №  36,  7 сент.
Автор  казак  елінін  экономикасы  туралы  мә- 
лімет бере отырып, бай,  кедей,  жатақ  туралы 
жазған. 
Өсімқорлардын 
казак 
арасын да ғы 
зияны  айтылган.
119

[Корольков  я.
  //.]. 
Ыстықкөл  турада. 

 Д.  У.  Г.,
1890, №  3 7 , 1 4  авг.
Ыстықкөл  түбіндегі  қала  туралы  аныз.
Кѳпеев  Юсіп.
  Баянауылдан. —  Д.  У.  Г”  1890,  №  23,
8  июнь.
Өлең.  Қазақ  слінің  жал-жайы,  шарѵашылы- 
ғы туралы.
Көпееө  Ю.
 
Баянауылдан. —  Д.  У.  Г.

1890,  №   24,
15 июнь.
Автор《Дала уалаятынын газетінде》 1890 жы­
лы  12  номерде  басылған  Жәнібсков  Аіұстафа- 
ныц  ел  баскару  туралы  хабарына  тоқталған; 
Ел  басқару,  дәрігерлік  кѳмек  туралы  пікіріи 
жазған.
[/ѵѳ^еев] 
Мдшур-Жүсіп.
  Баянауылдан.  Тұрмыс  жай­
ында болғаи  хабарлар. —  Д.  У.  Г.  18 9 0 ,ДЬ  1 1 , 1 6  март.
■Автор  《Дала  уалаятынын  газетініц»  мацы- 
зына  тоқтала  отырып,  қазақ  бнлерінің  бнлік- 
тері туралы әңгіме келтірген.
Көпеев  Юсіп.
  Баянауылдан.  Тұрмыс  жайында  бол- 
ған хабарлар. —  Д. У. Г”  1890, №  3 2 , 1 0  авг.
Шаруашылық  мәселелері,  жем-шөп  корын 
дайындаудың пайдасы сөз стілген.
Көпеев  Юсіп.
  Баянауылдан  хат.——
Д.  У.  Г.,  18 90

 
Ло 17, 2 7  апр.
Қазақ  арасындағы  мал  шаруашылығы  мен 
егін  шаруашылығы  туралы  мағлұматтар  беріл- 
ген.
Көпеев  Юсin.
 
Біздің  қазақ  халқынын... —  Д.  У'  Г.,
1890, №  4 6 , 1 6  ноябрь.
Автор  Сүйіндік  руы  туралы  ел  аузындағы 
әңгіме  аныздан үзінділер  келтірген.
Көпеев  Юсіп.
  Ғажайып  бір 
күс  заманымызда. — •
Д. У. Г,1890, № 18,
4 м
а
й
.
Бүркіттің  ацшылык кәсіпте  алатын  орны  су­
реттелген әңгіме.
120

Автор  әңгімесінде қазақ  арасындағы  ел  бас- 
қарушылар  мен молданы сынағаи.
Қөпеев  Ю.
 
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар. 
Б
а
я
н
а
у
ы
л
д
а
н


 Д. У. Г., 1890, №№ 
6

7.
Автор қазақ елінің экономикасы,  мэдени ѳмі- 
рі  туралы  мэліметтер  бере  отырып,  оқу-ағарту,

әйел  теңдігі,  қыз  балаларды  оқыту  ici,  кәсіппеи 
айналысу, семья правосы туралы пікірін жазған.
Қөпеев  Ю.
  Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар.—  
Д. У. Г., 1 8 9 0 ,№  9 ,2  март.
Автор  әңгімесінде  елді ерінбей  еңбек  етуге 
шақырған.
Қөпеев  Юсіп.
 
Түрік  лұғаты 
турасындағы  сөзге. 
Баянауылдан. —  Д. У. Г”  1890, №  23, 8  июнь.
Автор  қазақ тіліндегі  араб,  парсы тілдерінеч 
енген  сөздердің жазылуы туралы  пікірін  жазып, 
көптеген  сөздерден  мысал  келтірген;  қазақ  тілі 
туралы мәліметтер берген.
Кісі һәм   ит. 

 Д.  У.  Г”  1890, №  4 5 ,9 ноябрь.
Ертегі.
Қазактан таңланып шықкан депѵтаттар. Оны-мұны.
Д. У.  Г., 1890, №  2 4 ,15 июнь.
Жер  мәселесі  мен  му

тілік  мәселесі  туралы 
дерек.
Қалмақ халықтарының  асырап,  сақтап өсіруі турасы- 
нан. —
Д. У. Г.,  1890, № 5 1 , 2 1  дек.
Қалмақ елінін бала тәрбиелеуі туралы дерек­
тер берілген.
Қалмақтолағай 
яғни  кдлмақтың  басы.  Әнгіме.——  
Д. У.  Г”  1 8 9 0 ’
 №  19, 1 1   май.
Тарбағатай тауындағы Қызылтас, Ақтас төбс- 
лері мен Дәуіркезең үңгірі туралы акьгз. 

Қөпеев  Ю сіп .
 Жақсы молда. —  Д. У. Г.,  1890, №  14,
6 апр.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет