Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет4/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
2
  4 0

 
7 окт.
Мысалда  саудагердін  озбырлығы 
әшкере- 
ленгеи.
Құмырсқа  мен 
кѳгершін. —  Д.  У.  Г.,  18 8 8

  .Nb  47, 
2 5  ноябрь.
Мысал.
83

/7
азармүхаметов  Сэдуақис.
  Хат,  газет  шығарушы- 
ға• —
Д. У.  Г.,  1 8 8 8 ,№  5 ,2 9  янв.
Газет  редакциясына  Павлодар  уезінің  Қара- 
өткел  болысында тұратын окушылар атынан жа- 
зылған хат.
Нарынқол. Әрқилы хабарлар.—— Д. У. Г.,  1888, №   13

 
2 5  март.
Кытай шек арасында тұратын қазақ елдерінін 
шаруашылығы жайында  мәлімет  берілген  ма­
кала.
Оқу-білім турасынан. —  Д. У. Г” 1888, № 2 4 , 1 7  июль.
Мақалада  1887 жылы Москва каласында шы- 
ғыстағы  халықтардың  мәдениет  түрлерін зерт- 
тейтін археологиялық комиссия  ашылғаны тура­
лы; профессор  В. A. Жуковскийдің  көшпелі ха- 
лықтар мен отырықшы елдердің бесік жыры жэ­
не  жоқтауы  жайында;  Н.  Ф.  Катановтың экспе- 
дициясы туралы мағлұматтар берілген.
Оқу  білімнің  жайы  турасынан. —  Д. 
№  2 3 ,10 июнь.
H.   М.  Пржевальскийдіқ Тибет 
на жиналуы туралы хабар.
У.  Г.,  1888, 
экспедициясы-
Омбы  1-ғинуарда  1 8 88  жыл ында.

Д.  У.  Г.,  1888, 
№  1,1 янв.
«Дала уалаятынын  газетінін»  бірінші номер i 
шыққандығын хабарлай отырып,  газет  туралы 
түсінік берілген.
Орта Азия. — Д. У. Г., 1 8 8 8 ,№ №  3 5

41.
Закаспий темір  жолыньщ Орта Азия елдерін 
ѳркендетудегі маңызы сөз етілген.
Орта Азия. —  Д. У. Г.,  1888, №  44, 4 окт.
П.  П.  Семеновтын. Туркстан  жэне  Закаспий 
облыстарына  барған  саяхаты туралы хабары.
Орта Азия мен Қытай. — Д. У. Г., 1888, №  2 5 ,2 4  июнь. 
Ашхабад қаласы туралы.
86

Орта Азия  мен Қытай.—   Д. У.  Г.,  іоио,

- u,」,i J  “ ;■
Еділ  өзенінің  бойынан  табылган  археология- 
лык қазыпдылар ту рал ы мәлімет берілгеи.
Орта Азия  мен  Қытай. —  Д.  У.  Г,,1888, №  35,  2 сент.
Г. Н. Потаніишің Ліонғолняга жасағаа саяха­
ты туралы.
Орга Азия мен Қытай. —  Д. 
Г.,  1888, №  3 6 ,9 сент.
Археологиялық зерттеумеи  табылган  алты-
• 
иорда ақшасы туралы дерек.
Орта Азия  мен  Қытай. —  Д. У, Г.,  1888, №  3 6 ,9 сент.
Каспии тсцмі мен Самарканд арасына салын- 
ғаи темір  жол  туралы  шет  мсмлекеттердіц  пікі- 
рі жайында хабар.
Орта Азия мен Қытай. —  Д. У. Г., 3888, №  3 7 , 1 6  сент.
Н.  М.  Пржевальскііпдін  саяхаты  туралы  ха­
бар.
Орта Азия  мен Қытай, —  Д.  У.  Г.,  1888, №  38, 2 3 сент.
Россия  мен  Орта  Азия  халықтарынын,  ара­
сындагы карым-катынас туралы  деректер  беріл- 
геі-і.
Орта Азия мен Қытай. — Д.  У. Г.,  1888, 
39, 3 0  сент.
Мақалада  Орта  Азия  халық

арының  эконо- 
микасы  мен  мәдсниетінің өркендеуі  үшін  Рос­
сиянин; ролі сәз етілген.
Орта  Азия  мен  Қытай. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 8

Кя
  40,  7 окт.
Ораза  антындағы  әдет-ғұрып,  ойын-сауық 
туралы лМақала.
Орта  Азия  мен  Қытай.— Д.  У.  Г.,  і888,  №   4 7

 
» ноябрь.
Закаспий  темір  жолыньщ Орта Азия  аркылы 
Россия  мен  шет  мемлекеттер  арасындағы  қа- 
рым-қатынасын  күшеіітудегі  ролі  жазылған.
Орта Азия  мен  Қытай. —  Д. У.  Г”
  1 8 8 8 ,N b   50,  16 дек,
Түркстан  аймағынан  табылган  түрлі  түсті 
метал да р туралы дерек берілгои.
87

Орта Азияда журген  Генрих Мозердің жазғаны  тура­
сында. —
Д.У. Г., 1888, №  2 6 , 1  июль.
Француздын  буржуаздық  жазушысы  Г.  Мо- 
зердід  Орта 
Азляға 
саяхаты
  туралы 
жазган 
кггаоы жайында хабар.
Орынбор қаласындағы ѳрттен зиян  келтіргендерге кѳ- 
м
е
к
. —  Д. У
. Г
., 1888, № 36, 9 с
е
н
т
.
1 888 
жылы  Орынбор  қаласында  болған  өрт, 
бұл  өргтен  зардап шеккендерге жасалған  көмек 
туралы мәлімет берілген.
Орынбор  маңынан  бұ уақытта  Торғай  облысы атана- 
тұрған қазақтың жерлерінен тас кәмір  қараған турасыи- 
дағы  жұмыстан  жазылған  сѳз. —  Д.  У.  Г.,  1888, 
Кя
 30,
1  июль.
Макалада  қазақ  даласыиан  1855  жылдая 
бастап тас көмір  іздеу туралы мәліметтер  беріл-
•  ген;  Торғай  уезі  Жыланшық  өзенінің  бойынан 
табылған  тас  кѳмір  бассейні  туралы  дерек  кел- 
тірілген.
Орынбордан  Орскінің  ѳрттен  зиян  шеккендеріне  кө- 
мек  беруі  турасында. 

 Д.  У.  Г.,  1888, «Nb 47, 2 5  ноябрь.
Орынбор  қаласын  жѳндеу үшін кѳмек  ұйым-
Орыс  газетінде  жазыпты  Сибиряк дегеннің  башқұр 
жағында 
деген  жерде  жүріп  кѳргендерін.  Ғажап
хикаяттар. 
У. Г.,  1888, №  3 1 , 5  авг.
Д.  Н.  Мамин-Сибиряктын «Орда»  деген  жол 
эцгімесі.
Орыстар менен Орта Азия  ішінде тұратұғын адамдар­
дын  арасындағы  оқиғалар…

 Д.  У.  Г.,  1888, 
Кя
  9,  26
Россия  мен  Орта  Азия  халықтарының  ара­
сындагы  карым-қатынас  туралы  кейбір  дерек-
Орыстардыц Орта  Азия  ішінде  тұрған  мұсылмандар- 
менен қалай тұрмыстары. —  Д. У. Г., 1888, №  1 2 , 1 8  март.
дастыру мэселесі.
февр.
тер.
88

Сырдария  оилысьшлағы  орыстар  мен  казак­
тар  арасындагы  достык  қары.м-қатынас,  шаруа­
шылык байланыс сѳз етілген.
Оязнай  һәм   участковой  бастықтарға  Жетісу  облысы- 
ның  көшпелі  халықтарды  сырқаудан  сақтау  турасында. 
Ж.арлық. —  Д. У  Г.,  1888, 

 4 6 , 1 8  ноябрь.
Денсаулық сактау  мәселесі туралы.
Оязнай  һәм  участковой  начальниктерге  Жетісу облы­
сына  қарайгын  қазақтьщ  ауқатына  қарап  алым  салуы 
турасында. 

 Д. У. Г.,  1888, №  43, 2 8  окт.
Қазақ еяінен  алым-салық алу  мәселесі  тура­
лы.
Патша әмірі. —  Д.  У.  Г.,  1888,  №   11,11  март.
Орынбордағы  Неплюев  атындағы  кадет  кор- 
пусында  оқуға  Торғай  облысыньщ  баіі  балала- 
рын алу туралы бұйрық.
Патша  хазреттерінің  хүкімі. —  Д.  У.  Г.,  18 8 8

Л

  37,
16  сент.
Алматы  қаласьш Жетісу облысының орта ль
卜 
ғы ету туралы бұйрык.
Россияның  оңтүстік  жағындағы  қойлар. —  Д.  У.  Г., 
1 8 8 8 ,№ №  48,49.
Мал шаруашылығы туралы.
Самарканда  темір  жол  ашқанның  қурметіне  той- 
лар. 

 Д. У. Г., 1888,
№ 29,
22 июль.
Закаспий  темір  жолынын  манызы  туралы.
Сдбеков  Абыз.
  Бақты. 

 Д.  У.  Г., 
1 8 8 8
, №
  47, 
2 5   ноябрь.
Қытай  мен  казак  елініц арасындагы  карым- 
катынас туралы мақала.
Сэлем достыма дал ада тұрушы. —  Д. У. Г., 1888, №  13,
2 5   март.
Газетті шығарушылар алқасының атынан жа- 
зьглған  бұл  мақа^іада  казақ елінің  өткен өмірі 
мен сол кездегі өмірі салыстырылган.
89

Сейфуллин  Ташмұхамет  Хасен  углы.
  Қазақ  ертегі- 
с
і. 

 Д. У. Г
., 1888, № 52, 30 д
е
к
.
Адал  еңбектід  ұры  мен  араіМзаға  бұйырмай- 
тыны туралы қызықты ертегі.
Сиыр  мен  теке. —  Д.  У.  Г.,  1888,  №   52,  30   дек.
Мысал.  Соңында  мақал  берілген.
Снегурочка.  Ғажайып  хикаяттар.—

Д.  У.  Г., 
1888, 
№ 23,10 июнь.
Москва  театрында  қойылған  «Снегурочка» 
(кардан  жаралған  қыз)  спектаклінің  қыскаша 
мазмұиы қазақ тіліне аударылған.
Степной  генерал  губернаторынын,  областной  бастық- 
тарына.  Жарлық. —  Д.  У.  Г.,  1888,  J
\r2
 49,  9  дек.
Қазақ  елінен  алынатын  салық  туралы  буи- 
рык.
Судың  тасығаны  Қытай  жұртында. —  Д.  У.  Г.,  1888, 
№ 5,29 я
н
в
.
Қытай  еліндегі  Сарысу  өзенінің  (Гоанг-го) 
тасығаны туралы хабар.
Сұлтанғазин.  [Дініие].
 
Бұрынғы  замандағы  қазақ- 
тардың билік қылуы. —  Д.  У. Г.,  1 8 8 8

5 1 , 2 3  дек.
Қазақ елінің әдеттегі  правосы туралы мағлұ- 
мат берілген  мақала.
Тағы  да  Алмагы  шаһарының жері  сілкінген  турасы­
нан.  Тұрмыс 
жайында  болмыс  хабарлар.
 —  Д.  У.  Г.,
1888,  №   15,8  апр.
Алматыдағы  жер сілкіну туралы  И.  В.  Ліуш' 
кетовтің хабары.
Тағы  да  жарғанат  турасында  бұрынғыдан  қалған 
сѳз. 

 Д. У. Г.,  1888, №  27, 8 июль.
Аңыз әңгіме.
Тартатын  темекінің  шыққаны  турасында  бұрынғы- 
дан  қалған  сөз. 
Д.  У.  Г.,  1888, 

 3 7 ,16 сент.

емекі туралы әңгіме.

іелеграмма хабарлары. —  Д. У. Г .,

8

J\y 42, 21 ukj.
H .   M .   Пржевальскпйдіц 
Алматы  каласына 
келгендігі хабарланган.
Темекінің  шыққаны  үш  жүз  жыл  болғаны  турасы­
нан, 

 Д. У. Г.,  1 8 8 8 ,№  2 3 , 1 0  июнь.
Темекікіц шығу  тарихынан  мәлімет  берілген.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар. —  Д.  У.  Г.,  1888, 
№   37,‘
 І6  сент.
Жер  сілкінуден  кейін  Алматы  каласын  жѳн- 
деу мәселесі сѳз етілген.
Тұрмыс  жайында  болған  хабарлар. —  Д.  У,  Г.,  1888,
39,  30   сент.
Алматыда  1888  жылы  август  айында  болған 
жер сілкіиулер туралы хабар.
Турмыс  жайында  болған  хабарлар. —  Д.  У.  Г.

1 8 8 3

 
Ко
  4 1 ,14  окт.
14  сентябрьде  Ташкент  қаласына  Н.  М. 
Пржевальскиндіц  келгсндігі  хабарланған.
Түрмыс  жайында  болған  хабарлар. —  Д.  У.  Г.

1 8 8 8

 
№   4 1 , 14  окт.
Ѳрттен  кейін  Орынбор  қаласьш  түзеу  мәсе- 
лесі сөз еті^ген.
Түркстан жағында  болатын улы  балық турасында.——
Д. У. Г., 1888, 
К 2
 4 6 ,18 ноябрь.
Сырдария,  Жетісу  облыстарындағы  өзендер 
мен  Орта  Азия  өзендеріндегі 
балықтар  тура­
лы  көлемді  мәлімет  берілгеи;  зиянды,  улы  ба- 
лықтардың түр-түсі суреттелген.
Туркстан  уалаятынын,  генерал  губернаторы  менен 
Бұхардьщ патшасының  жолыққаны.  Орта  Азия  мен  Кы­
тай. — Д. У. Г.,  1 8 8 8 ,№  2 7 ,8  июль,
Россия  мен  Бұхар  хандығының  арасындағы 
қарым-катыыас түралы.
Түркстан  уалаятының  облыстарының 
шаруасынын 
халі  турасында.—

Д. 
Y'
  Г.,  1888,  №  3 1 , 5   авг.
91

Туркстан  аіімағына  қарайтьш  елдердіц  ша­
руа шылығы туралы мақала.
Турікмем  халкының  қалык  беру  рәсімдері. —  Д.  У.
Г”
  1888, «Nb 7,12 февр.
Макалада 
түрікмендердің  қыз  ұзату  әдеті 
суреттелген, соңында өлең берілген.
Үзақ пенен  көгершін. 
Әңгіме. —  
Д.  У.  Г.,  1888, 
№ 
3 9

 
30 с
е
н
т

.
Мысал.
Француз  жұртының  кісісінің де-Вогюэ  дегеннің  Орта 
Азиядағы  орыстар  турасында  айтқаны.  Орта  Азия  меч 
Кытай. 

 Д. У. Г., 1888, №  52, 3 0  дек.
Россиянын  Орта  Азияны  отарлау  саясаты 
туралы  француз  саяхатшысынын  пікірі  жайын­
да ғы мақала.
Циркуляр  яғни  жария  буйрыққа. —  Д.  У.  Г.,  1888, 
№   8 ,19 

евр.
Қазақ елінің  сот  правосы  туралы  бұйрық.
Циркуляр яғни жария бұйрық наме.——
Д.  У.  Г.,  1888, 
№   3 ,15  янв.
Болыс, 
билердін  пара  алуларына 
карсы 
бұйрық.
Шай һәм   оны  қалайша  пайдаланадұралар жиһан дү- 
ниенің эр тараптарында. 

 Д. У. Г.,  1 8 8 8 ,Jvfe 1 6 , 1 5  апр.
Шайдын  шығу  тарихы  сѳз  етілген  макала. 
Оны эр  жерде  эр  турлі  пайдалану ерекшелікте- 
рі айтылған.
Шет  жұрттардыц  хабарлары. 

Д. У.  Г.,  1888, №   7, 
12  февр.
Макалада 
Кытай  мен  Россия  арасындагы 
қарым-қатынас туралы айтылған.
Іле кѳпірі. 

 Д.  У.  Г.,  1 8 8 8 ,№  6 ,5 февр.
Іле өзенінің  үстінен  салынған көпір  туралы 
макала.
Ш
Г
І
92

1 8 8 9
[Л.  A.  Ивановскийдің  Кытай  және  қазақ  елі  туралы 
жасаған  баяндамалары  жайындағы  хабар].——
Д.  У.  I

.,
 
"1889, № 34, 25 а
в
г
.; № 39, 29 с
е
н

.
[A. Леонтьевтің «Свод обычаев и обычного права кир­
гиз»  деген  еңбегін  баспаға  дайындағаны  туралы  ха­
бар]. —  Д. У. Г., 1 8 8 9 ,№  10,10 март.
А.  Н.
  Бүрынғыдан  қалған  жақсы  мұра. —  Д.  У.  Г.,
1889,  №   4 7 ,2 4  ноябрь.
Макалада  қазақ  елінін эдеттегі  правосы  сөз 
етілген.
A.  Н.
  Қ.  оязынын  қызметтегі 
қазақ  адамдарының 
6îp  қылған  ici. 

 Д.  У.  Г.,  1889,  JVb  2 2 ,2 июнь.
Мақалада  болыс,  би,  молданың  заңсьгз  іс- 
тері әшкерелеғгген.
А.  Н.
  Каркаралы  оязынын  Токырауын,  Қотанбұлақ, 
Западно-Балқаш  елдеріндегі  егіннің  жайы. —  Д.  У.  Г.,
1889,  № № 4 1 , 4 2 .
Макалада  казақ  арасындагы  егін  шаруашь
い 
лығы сѳз етілген.
A.  H.
  Ықтиятты  болыс. 

 Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 , №   4 5 , 1 0  
ноябрь.
Макалада  болыстын.  жатып  ішерлігі,  халык- 
ка пайдасы тимейтіндігі сыналған.
А.  Ч.
  Турмыс  жайында болған  хабарлар. —  Д.  У.  Г.,
1889,  №   2 5 ,2 3  июнь.
Омск  уезіндегі  больгс,  би-  сайлауы.
[Адықов  Бѳквн].
  Ертегі. 

 Д.  У.  Г”  18 8 9 ,Эдеби  ко­
сымша, №  5

2 0 — 2 2  беттер.
Айманов  Аббас.
 
Баян-Ауылдан  хабар. 

 Д.  У.  Г.,
1889, 
Ко
 4 6 , 1 7  ноябрь.
«Дала  уалаяты  газетінің»  казак  арасына 
таралуы сѳз етілген.
93

[Айтбакиннің  Томский  университетіне  түсуі  туралы 
хабар]. 

 Д. У, Г”  1889, №  7 ,17 февр.
[«Ақмола,  Облыстық  Ведомостіне  «Қосымша»  ретін- 
де  шығатын  «Дала  уалаяты  газетінін》 программасы  ту­
ралы  қысқаша дерек»]. 一
 Д.
  У.  Г.,  1889, «Nb  1 , 7  янв.
Акмола 
облысыньщ  губернаторынын  жарлығьь 
一  
Д. У. Г.,  1 8 8 9 ,№  14, 7 апр.
Казак  арасындағы  халық  сотыньщ  правола- 
ры туралы.
Акмола  облысының  оңтүстік  тарапындағы  халқы- 
ның шаруасы. —  Д. У. Г.,  1889, 
Ks
 14, 7 апр.
Ақмола 
облысыньщ  оңтүстігінде  тұра 

 ын 
елдердің мәдениеті  мен  шаруашылыгы туралы.
Алашбаеѳ  F абд ал рахим.
  Қазақтың  осы  күнгі  зары. 
(Акмола оязынан). 

 Д. У.  Г.,  1889, №  2 3 ,9 июнь.
Макалада  қазақ  елінің  сол  кездегі  шаруа- 
шылығы туралы мағлұмат берілген.
[Алекторов  А .\
  Тұрмъіс  жайында  болған 
хабар­
лар. —  Д. У. Г., 1889, №  3 1 ,4 авг. 

Ішкі  Орданың  оку-ағарту  ici,  оку  құралда- 
рын  шығару мәселесі  сөз  етілген  хабар.
Алекторов  А.  Е.
  Ханская  ставкадан  хат.—— Д.  У.  Г.,
1 8 8 9 ,№  25, 2 3  июнь.
Казак-орыс  мектептерінін  жұмысын  жөндеу 
мәселесі туралы макала.
Алекторов  А.  Е.
  Ішкі  Орданың  қазағының  шаруа 
дұшпаны. 

 Д. У.  Г.,  18 89 ,№  33, 
18  авг.
Автор 
мақалада  қазақ  елінің  шаруашылы- 
ғына  татар  саудагерлерінің  тигізген  әсерін  сөз 
еткен.
[Алматыдан  телеграмма  хабары]• — Д.  У.  Г., 
1889, 
№   27,  7   июль. 
,
1 889 жылы 3 0   июньде Алматыда  болған жер 
сілкіну туралы  хабар.  Пржевальск  мен  Жар- 
кентте кѳп  шығын болғандығы  айтылған.

Арамза  залымдықтың  сазайын тапқаны.— Д. У.  Г., 
1 8 8 9 ,№  43, 27 окт.
Кытай  энгімесі.  Автор  халықка  адал  еңбек 
сіңіруге шакырған.
Арғымбаев  Турдыбек.
  Түрмыс  жайында  болған  ха­
бар. —
Д. У. Г”  1889, №  2 5 ,2 3 июнь.
Қазақ  арасьшлағы ұрлық  туралы  Өскемен- 
нен  берілген  корреспонденция;  қазақ  елі 
мен 
.
Кытай  елінін,  арасындағы  қарым-қатынас  тура­
лы түсінік.
Ә.  Қ.
  [Зайсаннан  сауда  хабарлары]. 

 Д.  У.  Г.,  1889, 
№   4 5 , 10  ноябрь.
Әңгіме. 

 Д. У, Г.,  1889, .Ng 25, 2 3  июнь.
Патша  үкіметіиің  Орта  Азия  халықтарын 
баскару  ісіндегі  тілмаштардын.  зиянды  эрекет- 
тері әшкереленген әңгіме.
Эр түрлі  хабарлар. —  Д. У.  Г.,  1 8 8 9 ,№   2 2 ,2 июнь.
Кой  малының  асыл  тұқымын  өсіру  мәселесі 
сөз етілген.
Баажүманов 
Куакышбай  Базарұлы.
 
Зайсан  оязы 
Майтерек  болысынан  корреспонденция.——
Д.  У.  Г.,  1889, 
№   3 2 ,11  авг.
Жатақ  кедейлердің  тұрмыс-халі  туралы  ма­
кала.
Баксы.  Орынбор  казактарынын түрмысынан. —  Д.  У. 
Г.,  1 8 8 9 ,Эдеби  косымша, №  8 

9

2 6 — 3 6   бет.
«Оренбургский  листок»  газетінен  алынған 
эн

імаден 
аударма.
Баршаға  пайдалы  бөлімдер.—

Д.  У.  Г.,  1 8 8 9

  №   3

20 
ян в .
Көшпелі 
кұмды  тоқтатудағы  ағаш 
егудііі 
пайдасы аитылған.
Барымта  һәм   кісі  өлімі.  Кырда  болған  жаманат- 
тар. 

 Д. У. Г.,  1889, №  2 3 ,9 июнь.
Атбасар  даласындағы  барымта  туралы  ха­
бар.
95

[« Библиографический  указатель статей  по этнография 
сибирских  инородцев»  деген  кѳрсеткіш  туралы  түсі- 
нік]. 

 Д. У. Г., 1889, №  10 ,10 март.
Бұ уақыттағы  жун  кәсібінің  қандайлығы. —  Д.  У.  Г.,
1889, № 19,12 май.
Макалада  жүн  дайындау  мэселесі  сез  етіл- 
ген. Орта Азия  мен  Кытайда дайындалатын жүн
*  туралы цифрлар берілген..
Білім турасында  жана хабар. 

 Д. У.  Г.,  1889,  №   3 1

4 а
в
г
.
Петербург 
университетшің  профессоры  Э. 
Ю.  Петридің  казақ  даласындағы  халыктардын 
тұрмысын  зерттеу  максатымен  саяхатқа  шыға- 
тыны хабарланған.
1 8 8 8  
жылда  май  айында Акшатау деген  жерде Семей 
облысы  менен  Жетісу  облысының  чрезвычайный  съезі 
болғанда  бір  уездің  ел  билеушілерінің  съездегі  түрі.—

Д.  У.  Г.,  1 8 8 9

N9
  12,2 4  март.
Абайдың  《Болыс  болдым 
мінекей

  деген 
өлеңін《Болыс  болды  кей  кісі» деп  біраз  өзге- 
рістермен  басқан.  Ѳлен  соцында  авторы  кѳрсе- 
тілмеген.
[1889 жылы  12 июльде Алматыда  болған  жер  сілкіну 
туралы хабар]. 

 Д. У.  Г.,  1 8 8 9 ,№  3 1 ,4 авг.
[1889 жылы  8  майда  болған  Самаркандтағы  жер сіл- 
кіну туралы  хабар]. 

 Д.  У.  Г.,  1 8 8 9
,№
 30, 2 8  июль.
[1889 жылы  февраль айында  Алматыда  болған  жер 
сілкінулер  жай ында ғы  хабар].—— Д.  У.  Г.,  1 8 8 9

  №  20,
19  май.
Вамбери,  Герман  (Армении).
  Түрік  халықтары
. 一  
Д.  У.  Г.,  1889, № №  
35

3 6

3 7

4 0

4 2

4 5

4 7

5 0

52.
Түркі  тұкымдас халықтардын. тілі,  мәдениегі 
жэне  этнографиясы  туралы  неміс  тілінде  шык­
кан кітаптан аударма.
Газет  шығаратындардан. —  Д. У.  Г .1889, 

  1 - 7  янв.
«Дала  уалаяты  газетінің»  ролі  сөз  етілген.
96

Газетшілерден. —  Д.  У.  Г.,  1889.  №  39, 2 9   сент.
Газет бетінде  эдебиет  мэселелері  мен ақын- 
дар ѳленін  басу мэселесі  туралы  диспутқа  бе- 
рілген қортынды мақала.
Ғамқоров  Ғарып.
  Кедейлердің халі. —  Д.  У.  Г.,  1889, 
№ 4 1 , 1 3   окт.
Кедей  жатактардың тұрмыс-халі көрсетілген.
Ғылым хабары. 
Д.  У.  Г.,  1889, №   2 7 ,7  июль.
Неміс  ғалымы  Альфред  Бремнің  енбектерін- 
де  қазақ елінің семья  правосы туралы  антылға- 
ны сѳз болған.
Дала  уалаяты  һәм   Омск  округ  эскерін  билеп  тұру- 
шыньщ…

Д. У.  Гм 1889, №  1 9 , 1 2  май.
Жетісу  облысыньщ  Қаракөл  каласын  Н.  М. 
Пржевальскийдін  атына  ѳзгертіп,  ескерткіш  ор­
нату  туралы  бұйрык.
Досанов  Кыпысакбаи.
  [Қазақ  елінің  шаруашылығы 
туралы мәлімет бер і л ген макала]. —  Д. У. Г.,  1889, Лг
9 44,
3  ноябрь.
Дұрыс эзілдескені.— Д.  У.  Г.,  1889, №   16,  21  апр.
Алма  ағашын  еккен шалдың  жауабы туралы 
қысқа әңгімс.
Егорич  деген  қазақ-орыс.— Д.  У.  Г.,  1889,  №   52,
2 9   дек.
Энгіме.
[Екі  аңыз  әңгіме]. —  Д.  У.  Г.,  1889,  Әдебн  қосымшз, 
X g  ä

8 — 10 беттер.
Өсімдік,  жап-жакулр  құстзр  жайындағы  ән- 
гіме.
Ж. 
М. Ч

Шык  бермес  Шығайбай  мен  Алдар  көсенің 
хикаяськ— Д.  У.  Г.,  18 8 9

Әдеби  қосымша,  №   5 , 1 8 —
2 0   беттер.

Ертегі,
7— 125
97

Ж.  С.  Т.
 Лұқман Әкім. —  Д. У
. Г
., 1889

Э
д
е
б
и
  к
о
­
сымша, № 5,16

17 б
е
т
т
е
р
.
Аныз энгіме.
Жақсы  ѳнеге• —
Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№   7 , 1 7  февр.
Томск  университет!не окуға  түскен Айтбакин 
Әмірені  қазақ  жастарына  өнеге  ретінде  көрсет- 
кен мақала. 

Жанатай  ұғлы  Көкпай.
  Семей  уезі  Шыңғыс  елінің 
қазағы  Ибраһим  Құнанбай  аулынын,  Бақанас  өзенінде 
Көпоеит  деген  жерге  қонып  жатқандағы турі. 

 Д.  У.
Г.,  1889, № 7 , 17фе

.
.
Абайдың《Жазды  күн  шілде  болғанда

де- 
ген  өлеңін  біраз  өзгертіп  баскан.  Өлеңнін  со­
нында  《Кісіден  үйреніп  жаздым.  Көкпай  Жана- 
тайұлы» деген.
Жанғарин  І\үсайын.
  Тұрмыс  жайынан  хабарлар. ■

'•
Д.  У.  Г., 1 8 8 9

№ 4 0 ,6 окт.
Павлодар  облысы 

 ереңкөл  болысындағы 
сайлау  туралы.
Жаңа бөлімдер. 

 Д, У. Г.

1889, №  5 1 , 2 2  дек.
Монғолиядан  табылған  ескі  түрікше  (руна) 
тас  жазулар  жайындағы хабар.
Жаңа  кітап.—
— Д. У.  Г”  1889, №  7 ,17 февр.
«Екі байлык» деген  араб  ертегісі  1888 жылы 
Москвада  басылып  шыкқандығы  хабарланған.
Жаңа кітап. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№  2 9 ,21  июль.
В. 
В.  Радловтын, 

0ловарь тюркских  наре- 
чий》 деген  кітабының  2-бѳлімі  басылып  шык- 
қандығы хабарланған.
Жаңа кітап. 

 Д. У.  Г., 1889,  №  3 0 ,2 8  шоль.
1889 
жылы 
Варшавада  шыккан  «Энцикло- 
педия  коммерческих наук》 деген кітапта  Россия 
мен  шьгғыс  елдерінік арасындағы  сауда  қарым- 
катынасы  күшейгендігі  туралы  мағлұмат  бар

 
лығы жазылған.
98  -

Жаңа  кітап. —  Д. У.  Г.,  1889, №   5 1 ,2 2  дек.
《Мың  бір  түн» ертегісі  орыс тіліне  аударыл- 
ғандығы  жайында  хабар.
Жана  кітаптар. 

 Д.  У.  Г.,  1889, №   1,7 янв.
Н. А. Северцовтың《Птицы Туркестана и близ 
лежащих  стран»  деген  еңбегінің  бірінші  кітабы 
туралы  хабар.
Жаңа  шықкан  кітап. 

 Д,  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№  2 3 ,9  июнь.
А.  Харузиннін.  《Киргизы  Букеевской  орды. 
Антрополого-этнологнческий  очерк»  деген  кіта- 
бына  берілген сын  макала.
Жаңа шыккан  кітап. 
—  Д. У. 
Г.,  1889, 
№ 
36,  8 
с
е
н
г
.
1 88 9 
жылы  Тбилиси каласында  С.  П.  Зелин- 
скийдін  «Объяснительный  словарь  татарских, 
грузинских  и армянских слов, вошедших в  мате­
риалы  для  изучения  экономического  быта  госу­
дарственных  крестьян Закаспийского  края»  де­
ген кітабы басылып  шыққандығы туралы хабар.
Жаңа шыққан  кітап. —  Д. У.  Г.,  18 8 9 ,№  3 8 ,2 2   сент.
Казан каласында түрік тілінде 
басылып
 шык­
кан 
Мухаммед 
Кафидің  《Исламның  әуелгі 
уакыттағы  тарнхы》 деген  кітабы туралы  хабар.
Жана шыккан  кітаптар. —  Д. У.  Г.,  1889, №  49,  8 дек.
Н. И.  Гродековтың «Киргизы и кара киргизы 
Сыр-Дарьинской  области»  деген  кітабының  ба­
сылып шыққандығы туралы хабар.
Жат жер. —  Д. У. Г., 1 8 8 9

№  9 ,3 март.
Петербургте  тұратын  қазак  оқығандарының 
бас коскан жиналысы; татар  тілінде  газет  шы- 
ғару  мәселесі;  Сұлтанғазы  Уэлиханов  туралы 
деректер берілген хабар.
Жатақтардың халін  түзету турада.  Зайсаннан  хат.——  
Д. У. Г” 1 8 8 9

№ 5 1 , 2 1  дек
Жатақтардың  тұр мыс-хал і 
шаруашылығы 
жайында көлемді мақала.
w

Жженов 
А сайын.
 
Минақиб.

Д.  У.  Г., 
1889,
№ 49, 8 д
е
к
.
Шонай  Дүйсембанұлы  Жолдыбаев  туралы 
некролог.
Жер  сілкінгені. —  Д. У.  Г.,  1 8 8 9 ,№ №   1

5, 2 2

47.
Алматы,  Жаркент, 
Ташкент  калаларында 
болған жер  сілкіну  туралы  хабарлар.
[Жетісу  жэне  Ферғана облыстарында  ел  баскару  мэ- 
селесін  шешу  үшін  шақырылатын  тѳтеише  съезд туралы 
хабар]. 

 Д. У. Г.,  1889, №  13, 31  март.
Жетісу облысында  жер  сілкінгені. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 9

№ 36,
8 с
е
н
т
.
1889 
жылы 30  июньде болған жер  сілкіну ту­
ралы хабарлар.
Жетісу облысыньщ Алматы шаһарі турада.—
— Д. У. Г.,
1 8 8 9 ,№  26, 30-июнь.
1887  жылғы  Алматыда 
болған  жер  сілкінѵ 
туралы мақала.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторынын  жарлы­
гы. 

 Д. У. Г.,  1889, №  2 , 1 3  янв.
Облысты  баскару  туралы  укімет  тарапынан 
берілген бұйрықтар.
Жетісу  облысынын. военный  губернаторынын,  7  июнь­
де  1 889  жылда №   120 бұйрығы. —  Д.  У.  Г.,  1889, 

 3 2

 
11  авг.
Жаркенттегі  алғашқы  мақта  өсіру  тәжрибе- 
сі туралы.
Зайсаннан  корреспонденция.——
Д. У.  Г.,  1 8 8 9

  №   15

14 апр.
1866  жылға  дейін  Қытай  қол  астына  кара- 
ран  13  болыс  қазақ елінің《Лала уалаяты  газе- 
ті》туралы пікірлері жазылған мақала.
Зайсаннан хат. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 9
,Кя
 30, 2 8   шоль.
Ауыл  шаруашылық  мектептеріыін  пайдасы 
жэне  Зайсанда  жібек кұртын  ѳсіру  ici  бастал- 
ғандығы туралы хабарлар.
100

Закаспий  темір  жолы  турада  англичандардың  сөн 
Ііәм  Орта  Азнядағы  Россиянын,  саудасьг.——
Д.  У.  Г

1889, № № 2 0 ,  31.
Закаспий  темір  жолы  туралы  шет  елдердің 
пікірі айтьглған макала.
Ііманқұлов  Д.
  Қарқаралы оязынан хабар.——
Д.  У .
厂•,
1889, № 18,5 май.
Насыоаи  ату  эдетіиін.  зияны  айтылған.
Исхах  ханның  Самарқанға  келгені.——
Д.  У.  Г.,  1889, 
№  9, 3  март.
Әңгіме.
Итжемесов  Демеубай.
 
Найманнын.  жеті 
атасынан 
беклік  үзілмегендерін  баян  қыламыз.—

Д.  У.  Г.,  1889, 
КЬЛГо 28, 32.
Автор  өлеңмен  Найман  руын таратқан.
Иттің қүтқарғаны. 

 Д.  У.  Г.,  1889,  № №   26,  27.
Әнгіме.  Иттің  соғыста  хат тасып,  әскерлерді 
өлімнен құтқарғаны суреттелген.
Кавказ жағының бұрынғыдан  қалған сөзі.— Д.  У.  Г.,
Кавказдағы суы ащы, әрі жылы бұлақ туралы 
ел аузындағы аныз әңгіме.
Көкірек  ауруға  қылатын  дәрі. 

 Д.  У.  Г., 
1889, 
№ №   2

3 .
Өкпе  аруын  (туберкулезді) 
емдеу  туралы 
кеңестер.
Көпеев  Юсіп.
  Адам һәм   оның  ғұмыры.  Қарға  мен
лашын
. 一
 Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 , Әдеби қосымша,  №  6

7,  2 2

2 6  беттер.
Әңгімелер.
Көпеев  Юсіп.
  Әңгіме. —  Д.  У.  Г., 
1889,  №  45,  46.
Өлеңмен  жазылған  әнгімеде  автор 
байдың 
жатып  ішерлігін,  өз  малын өзі  бақпайтьшдығын 
сынайды.
101

Көпеев  Юсin.
  Баянауылдан  хабар.——
Д.  У.  Г.,  1889,
№ 48,1 д
е
к
.
Автор  казак бұқарасын  өнер-білімге  шакыр- 
ған.  Макалада  Құнанбай жэне Абай туралы де­
ректер берілген.
Кѳпеев  Юсіп.
  Баянауылдан хабарлар.—

Д. У. Г., 1889, 
№  39, 2 9  сент.
Шаруашылык  мәселелері,  шабындық  жерді 
пайдалану туралы хабарлар.
Кѳпеев  Юсіп.
 
Тұрмыс  жайында  болған  хабар­
лар. 

 Д. У. Г., 1889, 

 29, 21  июль.
Автор  казак  елініц  Россия  қарамағына  кір- 
геннен  кейінгі  кезендегі  шаруашылығының  жағ- 
дайына тоқталған.
Көпеев  Юсіп.
 
Тұрмыс  жайында  болған  хабар­
лар. ——
Д. У. Г”  1889, №  49, 8  дек.
Казақ  елінің  мал  шаруашылығына  арнал- 
ған әңгіме.
Кѳпеев  Юсіпбай.
 
Баянауылдан. 
—  Д.  У.  Г
.,  1889, 
№  38, 2 2  сент.
Қазақ  арасындағы  оку-ағарту  мәселесі  сөз 

 
етілген.
Көпеев  Юсіпбек.
 
Минақиб  Құлмұхамет  ұста
. 一
Д. У. Г.,  1889, №  2 8 , 1 4  июль.
Некролог,  1889  жылы  17  апрельде  кайтыс 
болған  Байбакин  Кұлмұхамет  туралы

  Мұса 
Шорманов  жэне  Қамаруддин  туралы  деректер 
бар.
Кѳіиенов  Сотник.
  Мал  шаруашылығы,  егін  ша- 
руашылығы  туралы  хабарлар.——
Д.  У.  Г.,  1889, 
29,
21 июль.
[Крон
  С.].  Урашима. 

 Д.  У.  Г.,  1889, № №   14,15.
Япон ертегісі.
« Қ »   оязының  молдаларының баяны.— Д.  У.  Г.,  1889, 
№   1 9,12 май.

Казак  арасындағы  еляі  молда,  ишан  больп 
алдаушылар әшкереленгеп мақала.
[Қазақ даласында  ашыла  басгаған  ауыл 
шаруашы­
лык мектептері туралы
].一
 Д.  У.  Г.,18'9, №   10,10  март.
Қазақ  жылқысының  тұқымым  тузету  турасында
. 一  
Д. У. Г
., 1889, №№ 5, 6, 8.
Автор  жылқы  малының  тұқымын 
асылдан- 
дыру  мәселесін  кѳтерген;  араб,  казақ  аттарын 
салыстырған;  түрікмеіі  аты  мен  араб  а тын  са

 
лыстырған.
Қазактын.  бұрынғыдан  қалған  сөзі. —  Д.  У.  Г.,  1889, 
№ 9, 3 март.
Қазақша  жыл  аттары  туралы  аңыз  әқгіме.
Қазақтын  медицинский  һэм  ветеринарный  фельдшері 
турасында. —  Д. У. Г.,  І889, «Nb 2 4 ,16 июнь.
Казақ  арасынан  дәрігерлер  мен  фельдшер- 
лер дайындау мәселесі сѳз етілген.
[Қазақтың  Россия  қарамағына өз  еркімен  қосылуына 
150  жыл  болғанына  токтала  отырып,  казак  арасында 
орыс  тілінде  оку-оқыту  ici,  эйелдер  мектебін  ашу  мәсе- 
лесі  туралы  хабарлар
].一
 Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№   9,  3   март.
Казанғапов  Иманбазар.
  Ай  ағалар,  тыңдаңыз  мына 
газет сезін. —  Д. У. Г” 1889, №  2 0 , 1 0  май.
«Дала  уалаятынын  газсті»  туралы  өлең.
Қаракүлдің  қойлары. 

 Д. У.  Г.,  1889, №   6 , 1 0   февр.
Қаракүл  қойын  өсіру  елтірісін  алу  туралы 
кеңестер.
Қарқаралы оязынан. Тұрмыс  жайында 
болган
 хабар­
л ар .Д. У. Г.,  1 8 8 9 ,№  43, 27  окт.
Макалада  қазақ  елінің  шаруашылық  мәсе- 
лесі,  жэне  казактын орыс тілін  үйренуі  керекті- 
гі сөз етілген.
Құстардың  көп  жасайтыны. —  Д.  У.  Г.,  1889,  №   5, 
3  февр.
Көп  жасайтын  құстардан мысалдар  келтіріл- 
ген.
163

Құстардың  тұруларынан.—
Д.  У.  Г.,  1889,  № 1 1 ,  
17 март.
Құстар тіршілігінен әңгіме. 
.
Қызылбас  патшасының 
Петербургке 
келгені
. 一
Д. У. Г
., 1889, № 22, 2 и
ю
н
ь
.
Персия  мен  Россия  арасындағы  карым-ка­
тынас жайында.
Қызылжар оязындағы  1888 жылы  болған  Танче  жэр- 
меңкесінің  саудасының  парқы.——
Д.  У.  Г.,  1889, 
Кя
  6, 
10 февр.
Мал  бағасы  сауда  хабарлары  айтылған  ма­
кала.
Қыр  облыстарына  тұруға  кел in  жатқан *орыс  жұмы- 
сының халі. 

 Д. У. Г.,  1889, №  4 4 ,3 ноябрь.
Макалада  қоныс  аударушылардьщ жағдайы 
сѳз етілген.
Қыр  уалаятындағы  шаруа  медреселерінің  жұмыста­
ры. 

 Д. У. Г
., 1889, № 27,
7 и
ю
л
ь
.
Қазақ  даласындағы  ауыл  шаруашылық мек- 
тептерінің жағдайлары туралы мақала.
Қырға орыс  тұрғызу турада. —  Д.  У.  Г.,  1889, 

  47,
2 4  ноябрь.
Автор  Акмола,  Семей,  Жетісу  обл ыста рын- 
дағы  коныс  аударушыларды орналастыру  мэсе- 
лесіне тоқталған.
Қырдағы орыс  малшылары. —  Д.  У.  Г”  1889, 
18,
5 май.
Орыс  малшыларыньщ мал  бағу  тәсілдерімен 
таныстырғаң мақала.
Қытай  патшасының үйленуі
.一
 Д.  У.  Г.,  1889,  №  20,
19 май.
Әңгімеде  Қытай патшасының тұрмысы сурет­
телген.
Қытай 

айының  орнына  жүретін  тәтті,  күшті  нәр-
се. —  Д. У. Г” 1889, №  18,5 май.
104

Казак даласыиа сгуге ыңғайлы  шайдьщ сор- 
ты  туралы  мағлұмат  берілген  мақалада  сурро­
гат егу туралы кеңестер айтылған.

Қытайдағы  жаңа  жыл, —
Д.  У. 
Г., 
18 8 9 , №   10,
10 март.
Кытайда  жана  жылды  қарсы  алумен  байла­
нысты болатын әдет-ғүрыптар суреттелген.
Лашын салу һәм  қыран құстар турасында. 

 Д. У.  Г.,
1889, 
№No
 2 2

23.
Лашын  салып  ан.  аулау  жэне қыран  құстар- 
ды 
баулу
 туралы мэліметтер берілген.
Лисовский  И.  М.
  Баспаханаға  хат.——
Д.  у.  Г.,  1889, 
№  3 6 ,8 сент.
Газет бетінде эр облыстын шаруашылык  есе- 
бімсн  бірге,  ауыл 
шаруашьглығына 
пайдалы 
кенестср  басылып тұруы  керектігі  сѳз  етілгеи.
Лисовский  И.  М.
  Зайсан  оязындағы  қой  бағуды 
іүзетіп  ұлғайтатын  амал.—
Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№ №   2 5

26.
Зайсан  уезінін,  мал  шаруашылыгы  турал?〕
і 
кѳлемді мәлімет берілген мақала.
М.  А.  Ш.
  Түрік  жұртының  сұлтанын  халифа  деуге 
жарай ма? — Д. У.  Г.,  1 8 8 9
,№
  16,21  апр.
Автор  мақалада  мұсылман  дінінің  тарихы 
туралы  мәлімет бере отырып,  қазақ арасындағы 
молда  ишан болып  жүртен татарлардың зиянын 
с
өз
 е
т
к
е
н
*
[М.  В.  Певцовтың  экспедициясы  Текетауға  келгендіі і 
хабарланған  хроника]. 

 Д.  У.  Г.,  1889, 

 42,  2 0  окт.
Мал  беріп  қарасатын  рәсім. —  Д.  У.  Г.,  1889, 

  4 0

6 окт.'
Татар  мен  армян  халыктарының  «тамазлуқ» 
ырымы туралы түсінік мақала.
Малайбаев  Е.
  Жаздың  қазаққа  қандай  екені.——  
Д. У. Г
., 1889, № 16, 21 а
п
р
.
Казак  елінін  шаруашылығы  үшін 
жаз  бен 
жазғұтұрым  мезгілі  ең  жайлы  екендігі  сурет­
телген.
105

Мейрам  болган  күн. —   Д. У.  Г.,  188 9

jY« 44, 3 ноябрь. 
Түркстанның  Россия  қол  астына  карағаны- 
на 2 5  жыл толу ына арналған макала.
Мерва
1889, №  32,
Мерезге
2 0  окт.
жері
11  авг.
інде  жүргізген  арықтары.

- Д.  У.  Г, 
,вг.
Суландыру мэселесі  кѳтерілген.
қылатын  ем  дару• —
Д,  У. Г.,  1889, 
Ns
 42,
Дәрі  жасау тәсілі,  емдеу туралы  кеңестер.
Минакиб 
Ибраһим
  Алтынсарин. 

  Д.  У.  Г., 

889, 
№  3 3

18 авг.
Некрологта  Ыбырай * Алтынсаринның  ѳмірі, 
қоғамдық  қызметі  туралы  деректер  берілген.
Молдалар  һәм   орыс  тілі.

 Д.  У.  Г.,  1889,  №   1

 
7 янв.
Дін  мектептерінде  орыс тілін  окыту мэселесі 
сѳз етілген.
Мұсылман  мәселесі. —  Д.  У.  Г.,  1889, 
Агз
  29,  21  июль.
Қожанәсір туралы күлдіргі әңгіме.
[Мың  бір  түннің»  неміс  тіліндегі  аудармасы  туралы 
дерек берілген хабар]. 

 Д.  У.  Г.,  1889, №  3 9 ,2 9   сент.
[Н.  Н.  Каразиннің  Орта Азия  жайындағы  лекциясы 
туралы  хабар]. 

 Д.  У.  Г.,  1889,  №  2 0 , 1 9   май.
Наурызбаев  Іиімұхамет  Жаңбыршы  үғлы.
  Баспаха- 
наға хат. —  Д. У. Г.,  1 8 8 9 ,№  2 9 ,21 июль.
Автор  газеттің  1889  жылғы  24   номерде  ба- 
сылған  жырау,  ақындардың  ѳлендері  газет  бе- 
тінде  басылуына  қарсы  жазылған 
макаланы 
сынаған.
Нәсредин  Қожа.— Д.  У.  Г.,  1 8 8 9 ,№   4 8 , 1   дек.
Әңгіме.  Қожанәсірдің  шаитанды  алдағаны.
[Омск  ипподромында  1889 жылы  6  августе  болған  ат 
жарысы туралы хабар]. 

 Д.  У.  Г.,  1889, №  3 2 ,11  авг.
J06

Омбы  оязынын  қазақтарының  Омбы  Благотворитель­
ный  обществосына член болғаны  1 8 8 9  
жылға. Список.

Д. У. Г
., 1889, № 27, 7 и
ю
л
ь
.
«Жәрдем»  ұйымынык  мүшелері  туралы  мэ- 
лімет бер і л ген.
Орта  Азия  мен  Қытай. —  Д.  У.  Г.,  1889,  №   1

7 яив.
Бұхар  хандығында  темір  жол  салынуы  ту­
ралы.
Орта Азия  мен  Қытай. —  Д. У.  Г.,  18 8 9 ,№  6 ,10 февр.
Ташкент  темір  жолы  туралы деректер  беріл- 
ген.
Орта  Азия  мен 
Қытай. —  Д.  У.  Г., 
1889,  №   11,
17 март.
Россия  мен  Афганстан  арасындағы  карым- 
катынас туралы кѳлемді макала.
Орта  Азия  мен  Қытай. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 9

№   14, 7  апр.
Тәшкенттің  Россия  кол  астына  қарағанына
2 5   жыл  толуының  қарсаңында  ашылған  Орта 
Азия 
халықтарының  табыстарын 
кѳрсететін 
кѳрме туралы деректер берілген.
Орта  Азия  мен  Қытай.—
Д.  У.  Г.,
21  апр.
Түркстан  аймағында  мақта  егу 
етілген.
1 8 8 9 , №   lö, 
мәселесі  сөз
1889,  №   18,
Орта  Азия  мен  Қытай. 

  Д.  У.  Г.,
5 май.
H .   Н.  Каразинніц  Орта  Азия  халықтарынын 
мәдениеті  туралы  оқыған  лекциясы  туралы 
хабар.
Орта  Азия  мен  Қытай. —  Д.  У.  Г., 
1889,  №   20,
19 май.
Орта  Азия  халықтарының  тұрмысы,  мәде- 
ниеті,  жаратылыс  жағдайлары  туралы  Пари.к 
академиясының  көрмесіне  жіберілген мағлұмат- 
тар.  Бұл  мағлұматтар  Вена,  Варшава,  Петер-
107
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет