Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет3/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
2
 21,31 о
к
т
.

Америка  мақтасыыың тұқымын Түркстан ай- 
мағында егу тәжірибесі айтылған.
Саудагерлерге  тиісті  хабар  осы. —  Т.  У.  Г.,  1880, 
№  13,15 июль.
Россия  мен  Қытай елінің  арасындағы  сауда 
қарым-қатынасы  туралы,  Қытайдағы  феодал­
дык  және  ұлттық езуге  қарсы көтеріліс туралы 
айтылған мақала.
Ташкент. 
Әр түрлі  хабар. 
—  Т. 
У. 
Г., 
1880, 
№  
19

 
6  окт.
Ташкент  темір  жолын  салу  мәселесі  айтыл- 
ған макала.
Туркстан  генерал-губернаторынан  военный  губерна- 
тордың біреуі  қазақтың кұн  төлеуі  тақырыпты  сұрау 
қылыпты. 
—  Т. У: Г”
 1880, №  8 ,30 апр.
Қазақ елінің әдет-ғұрпы,  қылмыс заңы  жай­
ында ғы  мақала.  Құн   төлеудегі  ерекшеліктер 
сөз етілген.
Түркстан орыс  газет
ін
д
е
г
і  хабар. 

 Т. У. Г.,  1880

№  10, 28 май.
Ірі 
кара малдың жұқпалы  ауруларымен  кү- 
ресу мәселесі сөз етілген мақала.
Түркстан  орысша  газетіндегі  хабар  осы. 

 Т.  У.  Г
.,
1880,  №  24,16 дек.
1880  жылы  20  ноябрьде  болған Алматы  қа- 
ласындағы жер сілкіну туралы.
Үндістандағы  дарияның түбіндегі  алтын  такырып­
ты. — Т. У. Г., 1880, 
No
 22,17 ноябрь.
Теңіз түбінен табылған ескі  ақшалар туралы 
мақала.
Шымкент оязында жұт. 

 Т. У. Г., 1880,№  5,21  март.
Хабар.
Япония  мемлекетінің  патшалық әр түрлі істерін  Пе- 
т
е
р
б
у
р
г
т
е
  басқарып  тұрған... —  Т. У.  Г.,  1880, №  16,
24  авг.
62

Россия  мен  Япония  арасындағы 
қарым-қа-
тынас  туралы  хабар.
188 1
Алматы  жақтан  келген  хабар.

Т.  У.  Г.,  1881,№   8

30  апр.
Қарыз төлеу  заңымен  та нысты рған  түсінік.
Алматы  каласынан  Құлжаға  барғанда  Алматыдан 
шығып  Қапал  каласынын жолыменен  барып  Ал ты н
е
­
мел... 

 Т. У.  Г.,  1881,№  4 ,27  февр.; X» 5,16 март.
Алматы  мен  Қытай  қалаларының  арасында- 
дағы жол қатынасы туралы.
Аякѳз оязынын бастығы полковник  Лисовский...—
— Т.
У.  Г, 1881,№   1,17 янв.
Аякөз  маңындағы  қазактарды  басқару  ici 
сөз етілген макала.
Әрнемені  сынап  көріп  жүрген  бір  оілгіш  адам  айта­
ды. 

Т. 
У. 
Г., 1881, № 1 , 1 7  
янв.
Ташкент қаласына жеміс  ағаштарын  егу  мә- 
селесі көтерілген макала.
Әр түрлі хабар. 

 Т.  У.  Г.,  1 8 8 1 , №   10,30  май.
Мирас  бөлудін дәлелдері  көрсетілген  әңгіме.
Бір кызық болған іс. 

 Т. У. Г.,  1 8 8 1 , №  13»  17 шоль. 
Әңгіме. Неміс өмірінен алынған.
Бір  мын сегіз  жүз  жетпіс  жетінші  жылда  Қашғар 
жактан  ауып  көшіп  к
е
л
г
е
н
  дұнғандарды...—
— Т.  У.  Г.,
1881,№ 8,30 апр.
Қытайдан  коныс  аударған  дұнғандар  тура­
лы.
Генерал  лейтенант  Колпаковскийдің  әскер  басылык 
жөкінен шығарған  бұйрығы. 

 Т. У.  Г.,  1 8 8 1 , №   11,15 
июнь.
Петербург трактаты  бойынша  Қүлжа  өлке- 
сінін  Кытайға  кайтарылуы  сөз  етілген.
Жетісу облысыньщ военный  губернаторынын, қызме- 
t î h
... —  Т. У. Г, 1881,№  13,17 июль.
63

Жетісу жэне Сырдария  облыстарын  баскару 
жѳніндегі  уакытша  ереже.  Қазақ  даласын  бас- 
кару іс-інде жалпы  Россия заңының кіре  бас­
тауы айтылғаи.
Жетісу облысының  военный  губернаторынын  орнын­
да ғы  істерді  басқарып  тұрушының  бұйрығы. 

Т. У.  Г

1 8 8 1 , №   12, 30 июнь.
H.  М.  Пржевальскийдің  1879 жылы  Орта­
лык Азияға жасаған саяхаты туралы.
Жизак қаласында  кара малға  чума деген ауру  келіп 
еді,  бұл  ауруды  жайылып  кетпеске  кылған  амалдар 
осы. 

 Т. У.  Г.,  1881,№  8, 30 апр.; «Nb 9 ,16 май.
Ірі қара малдың жұкпалы ауруларынан сағ;- 
тау үшін берілген  кеңестер.  9  номерде  макала 

Хожент оязының бастығы чума ауруы кара мал- 
дарға  жайылып  кетпесін»  деп  басталады.
Құлжаны  Қытайдыц  патшасына  қайтып  бергеннен 
с
о
н
, о
л жакта тұрған тараншы менен дұнғандарды кѳші- 
ріп... —  Т. У. Г., 1881,№  18, 30 сент.
Кұлжа  өлкесінін  Кытайға  кайтарылуы, ұй- 
ғырлар  мен  дұнғандардың  қоныс  аударуы  сөз 
етілген мақала.
Қытай  жұрты  менен орыс жұртының  арасында бол- 
ран уәдені  бір-бірінен алысқан  тақырыпты. 

 Т. У.  Г.,
\8 8 l]
 №20, 31 о
к
т
.
Россия мен Қытай елінің арасындағы келісім 
шарты туралы.
Қытайменен  істеріміз  б і ту re  жақындап  келеді  бі- 
лем... —  Т. У. Г., 1881,iNb 3,21 февр.
Россия мен  Қытай елініц  арасындағы келі- 
сім шарты туралы.
Қытайға  қараған  Шәуешек  каласында  Қытайдың 
бастығынан к
е
л
г
е
н
 бұйрыкты мәлім  қылды.—
— Т. У.  Г.,
188 1,№  4 ,27 февр.
Россия  мен  Кытай  елінің  арасындағы  сауда 
карым-қатынасы жайындағы хабар.

Мерва жақтан турікмен жұріының Токтамыс, Өтеміс 
де
г
е
н елдерінен••. — Т. У. Г.,  1881,№ 22,30 ноябрь.
Түрікмендердіц Россия қарамағыиа косылуы 
туралы макала.
Мұнан бұрын Раси жұрты менен Қытай жұрты жара- 
сып өзді-өзі серт  қылысты деп...—
— Т. У.  Г., 1 8 8 1 , №  19

 
10 окт. 

Россия  мен  Кытай  еліыіц  арасындағы  келі- 
.
сім шарты туралы макала.
Нижний каласында  Макаржа базары э
р жылда жаз 
ортасында  болатұғыны  әркімге мәлім...—— Т.  У.  Г.,  1881, 
Хя
  I,17 яив.
Россия  мен  қазақ елінің  арасындағы  сауда 
жайында мағлұмат берілген макала.
Ноябрь  айынын  жиырма екіншісінен  жиырма  үшін* 
шісіне  қараған туні. —  Т. У.  Г.,  1881

j\f9 22, 30 ноябрь.
Ташкент каласында  1881  жылы болган жер 
сілкіну туралы хабар.
Осы  биыл  Сырдария  облілсына  қараған төменде ат­
тары жазылған жерлерде...—
— Т. У. Г.,  1881,№  23, 1 5 дек.
Казақ  жерлерінде  ашылған  жәрмеңке,  ба- 
зарлар туралы.
Осы  биылғы жылы  Петербордан  келген бұирық  ме­
нен Түркстан жүртына жаңа низам шығарғалы  комиссия 
болып еді. Эр турлі хабар.— Т

 У. Г.,  1881,№  24, 30 дек.
Түркстан  аймағына  қарайтын  елдер  туралы 
түсініктер.
Осы бір  мың с
е
г
із
 жуз с
е
к
с
е
н
 бірінші жылы  а
в
г
у
с
т
 
айынын он алтын шы  күніне... —  Т. У.  Г.,  1881
, №
 2і,
14  ноябрь; №  2 4 ,30 дек.
Россия мен Қытаіі елінің арасындағы к
е
л
 ici n? 
шарттың кѳшірмесі.
Осы  күнде орыс  газетінде  Ташкентке темір арба  жо­
лын салу тақьфылты… 
一丁
. У,  Г., 1881, «Mb 3, 21  февр.
Ташкент  каласына  темір  жол  келтіру  мэсе- 
лесі сѳз етілген 
м акала.
5— 125
65

Өткен бір мьғң с
е
г
із
 жүз сексенінші жыл үшін Шым­
к
е
н
т
 оязына қараған  халықтардан патшалық салықга- 
рын." —  Т. У. Г., 1881
,Ko
 1,17 янв.
Салық жинау туралы түсініктер.
Өткен  1880 жылы жазғытұрым Токта Ахун д
е
г
е
н
 kî- 
ci біздің 
орыс
  ұлықтарынан лұқсат 
алып...
 

Т. 
У,  Г.,
1 8 8 1 , №  2 3 ,15 дек,
Қытайға  барған  H.  M .   Пржевальскийдің 
экспедициясына  қатысып тілмаштық  қызметін 
атқарған Тоқта Ахун туралы  макала.
Ѳткен жылы ноябрь 
айының 
ішінде салық ақшасына 
жэне жиырма б
е
с
 тиын қосып алғанда Хожент каласын­
да бұзықшылық болған... —  Т. 
У .
 Г., 1881,№ 9,16 май.
Алым-салықтың  кѳбеюіне  карсы болған кө- 
терілісті патша үкіметінің калай басқаны тура­
лы мақала.
Петербург жақтан  к
е
л
г
е
н
  хабар. —  Т. У. Г.,  1881

 
№   20,  31  окт.
Петербург  трактаты  бойынша  Кұлжа  ѳлке- 
сінің  Кытайға  кайтарылуы,  ұйғырлар  мен  дұн- 
ғандардың  коныс  аудару  мәселесі  сөз  етілген 
мақала.
Петербург каласына Теке халқының  елшілері  к
е
л
 in 
жатқандары турасында...—
— Т. У. Г., 1881,№ 14,31 июль.
Россия  мен  Түрікмен елінің  арасындағы ка­
рым-катынас.
Петербургтағы  патшалық  жылқысының үлкен  меке- 
месі  қазақтардың  жылқыларын...—— Т. У.  Г.,  1881,№  24,
30 дек.
Қазақ  жылкысының тұқымын  асылдандыру 
мәселесі көтерілгеы мақала.
Россия  газеттеріндегі хабарлар  осы. 

 Т.  У.  Г.,  1881,
№ 2,31  янв.
Орта  Азияға  келтірілетін темір 
жол дын
 эко­
номикалык ролі сѳз етілген макала.
Россия г
а
з
е
т
ін
д
е
 Қытайдың күнбатыс  жағынан кел­
г
е
н
 хабар. 

 Т. У. Г.,1881, JVb 2, 31 янв.
60

Россия  мен  Қытай  арасындағы  қарым-қа-
тынас.
Россиянын  ішкергі мемлекеттерден шығатұғын  тұз- 
дан алым. 

 Т. У. Г”
 1881, №  2, 31  янв.
Тұз  өндіретін  кэсіптерден  алынатын  салық 
жайында  айтылған.  Россиянын  басқа  елдермен 
сауда айырбасы сѳз етілген.
Ташкент қаласына  к
е
л
г
е
н
  телеграф хабары. У. 
厂,
1881, Яе 20, 31 окт.
Түрікмендердің  Россияға  қосылуы  туралы 
жазылған мақала.
Ташкент  каласында  Америка д
е
г
е
н
  жұртта  өсетү- 
ғын... 
—  
Т. 
У. 
Г., 1881

№ 
11,15 
июнь.
Америка  м акта сынын

  сортын  Гүркстан  ай- 
мағында 
егу туралы  түсінік  берілген  мақала.
Ташкент  каласында  саудагерлердік  банкісі  ашылу
такырыпты. — Т. У. Г., 1881,№  2 0 ,31 окт.
Орта  Азияда  ашылған  бірінші  банк  жайын­
да мағлұмат берілген макала.
Теке  түрікмендері  үсті-үстіне б
із
г
е
 қараған  ел-елді 
талап тыншын кетірген  себепті…

Т. У. Г.,  1881,№ 3,
21  февр.
Генерал  М.  Д.  Скобелевтің  түрікмеидерді 
Россияға  бағындыруы  туралы  мақала.
Телеграф• — Т. У. Г.,  1881
,№
 1,17 янв.; 

 2, 31  янв.
Түрікмендердін  Россияға  бағынуы  туралы 
мағлұмат берілген бірнеше хабарлар.
Телеграф турасында бірнеше сөз айталық.—
— Т. У. Г.,
18 8 1 , № 2 ,  31  янв.
Телеграф  катынасы  туралы  түсінік  берілген,
Тоғызыншы мартта  Жетісу облысыньщ  военный  г
у
­
бернаторы  Жетісу облысына  караған о
я
з
  бастықтарға 
шығарған бүйрығы. —  Т. У.  Г.,  1881,№ 6,31  март.
Егіншілердің  өзен-арық  бойына  ағаш  егуі 
керектігі сөз етілген.
67

Түркстан  генерал-губернаторының  алдында  бөтен 
жұрттың  істерін  баскарып  тұрушы с
т
а
т
с
к
и
й
 с
о
в
е
т
н
и
к
 
Ибрагимовты Кашғарияға консул болыңыз деп...—
— Т. У.
Г”
  1881,№  22, 30 ноябрь.
Хабар.
Турксган  генерал-губернаторының  орнында  турушьг- 
иың  военный  губернаторларға  шығарған  бұйрығы. —  Т.
У.  Г.,  1881, .Nb 18, 31 с
е
н
т
.
Емдеу,  дәрігерлік  мәселесі  туралы.
Түркстан генерал-губернаторынын орнындағы істерді 
баскарып  тұрушының бұйрығы. —  Т. У. Г.,  1881,№ 11, 
15  июнь.
Қытай қарамағындағы  Құлжаға қараған  ел- 
дерді баскару мәселесі.
Түркстан  генерал-губернаторының орнындағы істер- 
ді  баскарып түрушының бұйрығы бойынша... 

Т. У.  Г.,
1881
,Ко
  22, 30 ноябрь.
Туркстан  аймағыньщ шет  е
л
  мемлекеттері- 
мен  қарым-катынасы туралы  дерек  бар.
Туркстан каласынан  к
е
л
г
е
н
 хабар.— Т. У.  Г.,  188і,
№   24,  30  дек.
Түркстан  каласынын  тарихы,  шаруашылығы 
туралы  мағлұмат  берілген  макала.  Онда  қа- 
зақтың  әдет  заңы  бойынша  әиелдің  правосыз 
екендігі айтылған.
Түрікмен елі-жұртының Петербург  қаласына к
е
л
г
е
н
 
елшілері...  Эр түрлі  хабар. —  Т. У.  Г.,  1881,  .V?13,17
июль.
Россия  мен Түрікмен елінің арасындагы ка­
рым-катынас туралы макала.
1 882
Адам бір жері отқа күйсе оньщ ақылы қалай болады 
дегенде…
〜丁
. У. Г., 1882,№  4 ,27 февр.
Отка күйген  денені  емдеу туралы  кенес.
Ақмешіт  менен  Қазалының  арасына  телеграф срна- 
тылды. 

 Т. У. Г”
 1882,№  2 1 , 17 ноябрь.
Хабар.
68

Англичан  менен Ѵндістан  жактан  келетұғын  шайлар- 
дан баж алу такырыпты... —  Т. У.  Г.,  1882,№  2, 30 янв.; 
№ 9, 25 май.
Шет  ел  мемлекеттерімен  сауда  қарым-қа- 
тынасын  жургізу  туралы  Туркстан  генерал-гу­
бернаторынын  шығарған  заны.
Эр түрлі  хабар. —  Т. У.  Г.,  1882,№  4, 27  февр.
Петербургте  болған  кеңесте  «Дала  генерал- 
губернаторлығы»  ұйылідас 

 ырылып,  орталыгы 
Омск  қаласы  болатындыгы, құрамына  Акмола, 
Семен,  Жстісѵ облыстары  кіретінлігі  айтылған.
Эр түрлі хабар. —  Т. У.  Г., І882, № 7, іб апр.
Кұлжа  өлкесіндсгі  елдердіц  қоныс  аударѵ 
ici сөз етілген мақала.
Биылғы жыл  күн екі  р
е
т
 тұтылады екен. 

Т. У.  Г.,
1882, № 】
,14 янв.; № 4,27 февр.
1882 жылы  күн  тұтылатыпдыгы  туралы ха­
бар.
Биылғы жылы Мэскеу каласында болған выставкаға 
салынған уйдің ішінде... —  Т. У. Г.

1882, №  16,31  а
в
г
.
Москва  каласында  ашылған  көрмеде  Турк­
стан  аимағының  экспонаттары 
қойылғандығы 
сөз етілген макала.
Бүтін жер  жүзіндегі  жұрттардың  бәрі…—
— Т. У.  Г.,
1882,№  4, 27 февр.
Жер  жүзіндегі  жэне  Россия  жеріндегі  кіеі 
саны  туралы  мағлұмат берілген  мақала.
1882 жылы апрель  айының 8-күні  Зеравшан округі-
нің… 

 Т. У. Г”
 1882,
№ 8,30 апр.
Оку-a ға рту мәселесі  айтылған. С а маркам қа- 
ласындагьг  үш   кл астык  мектепте  20  баланы 
оқыту  үшін үкімет тарапынан  каражат бѳлінге- 
ні хабарланған.
Бір талай жылдан бері  Сырдариясынан  Жизақ шө- 
ліне арық шығарғалы… 

 Т. У. Г.,  1882,№  24, 31 дек.
Сырдария ѳзенінен арық қазып шѳл жерлер- 
ді  суландыру мэселесі  кѳтерілген  макала.
69

Военный  губернаторларға жэне  Амудария  округі бас 
әкіміне шыққан бұйрық•— Т. У. Г.,  1882, №  7 ,16 апр.
Макалада  Туркстан  генерал-губернаторлы- 
ғына  карайтын  казак  елдерінен  салық  алу  ту- 
ралы  ж аң а  заңмен таныстырған.
Жетісу  облысының  военный  губернаторы  оязнай 
әкімдерге•••—  Т. У. Г., 1882, № 14, 31 июль.
Ағашы  бар  жерлерді  өңдеу  үшін  өртемеу 
керектігі айтылған.
Кавказ жақтан  к
е
л
г
е
н
 хабар. —  Т. У. Г.,  1882,  № 5

15  март.
Түрікмендердің  Россия  карамағына  косы­
луы  Закаспий  облысыньщ кұрылуы туралы  ма­
кала.
Қоқан жақтан  келген хабар.

Т.  У.  Г.,  1882, №  23, 
10  дек.
Россия мен  Қоқан хандығының  арасындағы 
қарым-қатынас туралы.
Құлжа  жақтан к
е
л
г
е
н
  хабар. 

 Т. У. Г.,  1882, № 4,
27  февр.;  №   5 ,15  март;  №   8, 30  апр.;  №   10,15  июль; 
№  15, 20 авг.; 

 16,
31 а
в
г
.
Қытай  елімен шек арада тұратын  қазақтар 
мен  Қытай  елінің  арасындағы  қарым-қатынас, 
Құлжа  өлкесіндегі  дұнғандардың  коныс  ауда­
руы айтылған макала.
[Л арионов].
  Ларионов  д
е
г
е
н
  майор  шені бар тѳ- 
ренің Жетісу  жақтағы  биік  таулардың  бетіндегі...

Т.  У.  Г”
 1882,№  8 ,30 апр.
Жетісу  облысыньщ  Алматы  уезіне  қараған 
таулы жерлерде егін еккен Ларионовтын тәжри- 
бесі баяндалған мақала.
Май  айының бесінші  күні  Қашғардан  Ташкент кала­
сына  Қытайдың". —  Т.  У.  Г.,  1882, JVb 9, 25  май.
Россия мен Қытай елінің арасындағы карым- 
катынас.
70

«Московские ведомости» д
е
г
е
н
  г
а
з
е
т
т
е
 жазып шыға-
рыпты. —  Т. У. Г., 1882,№  19,28 окт.
Сырдария  ѳзенімен  су  жол  қатынасын  ашу 
туралы.
Мұнан  бұрынғы  газетімізде  күн  тұтылу  турасында 
жазып  шығарып  едік. —  Т. У.  Г.,  1882, №  7 , 1 6  апр.
Күннін тұтылуы  жайында с
о
л
  кез
д
е
г
і ғылы- 
ми түсініктер жазылған мақала.
Орынбор  қаласынан бір жүз отыз шақырым  жерде 
Торғай облысында... —  T. 
V.
 Г.,  1882, № 23,10 дек.
Торғай  облысынан табылған  мұнай  туралы 
түсініктер.
Орыс  газеттерінде  жазып  шығарыпты. —  Т. У.  Г.,
1882, №  2 4 ,31 дек.
Орынбор жэне Орал  тауыныц манында  т\- 
ратын  қазақтардың  иіаруашылығы  айтылған 
мақала.
Осы март айынын оныншы күні Құлжаны Кьпайлар- 
дьщ ұлықтарының  қолына  қайтып  берілді...—
— Т.  У.  Г.,
1882, № 6, 31 март.
Құлжа  өлкесінің  Кытайға  кайтарылуы,  он­
да ғы  ұйғырлар  мен дұнғандардыц қоныс  ауда­
руы сөз етілген.
Ө ткен  баласы  Кұл м ұха м е т.
  Үшбу  1882 жылы  1

10,
20  май  айының шамасында Перовскі оязында...—
— Т. У. 
Г.,  1882,№  16, 31 авг.
Перовскі уезінің  шаруаШылығы жайында.
[С ам ойловский].
  Ташкент  қаласындағы  пакта  заво- 
дының  бастығы  Самойловский  д
е
г
е
н
  төренің  жазып 
жіберген сөздері.

Т.  У.  Г.,  1882,  №   1 3 ,1 5   июль.
Түркстан  аймағында Америка  мақтасыныц 
тұқымын е
г
у
 тәжірибесі айтылған мақала.
Судиялардың тергеуші төрелердің және  облыс меке- 
месінде  сұралатұғын  істер  такырыпты. —  Т.  У.  Г.,  1882, 
№  18, 23 окт.
Әдет-гұрып  пен шариғатпен  Россия  заңының 
а
 расында ғы қайшылықтар туралы.
71

Сырдария облысының военный 
губернаторынан 
шык­
кан бұйрық.


Т. У. Г., 1882, №  9 ,25 май.
Патша  үкіметіне  карсы  шыққан  адамдарды
ұстау туралы жарлық.
Тоқмақ оязына қараған Аламединский болыста қара 
қырғыз манагі Әбдірахим Шәйбек баласы былтыр Құлжа 
жақка барып... 

 Т. У. Г., 1882, № 6, 31 март.
Орыс  мектебіне  оқуға  түскеп  Әбдірахман 
Шәибеков туралы.
Туп законға  карағанда эркімнің әзінің  жерлерінің 
билігі өзінде болады. — Т. У. Г., 1882,№ 24,31 дек.
Жерді  пайдалану  туралы  заңмен  таныстыр- 
ған түсініктер.
Түркстан генерал-губернаторы  Ташкент  қаласы ме­
не
н
 Құрама  оязына осы күндегі с
у
 бөліп беретұғын ми- 
раблік. 

 Т. У. Г., 1882, №  24, 31 дек.
Суды пайдалану мәселесі сөз етілген мақала.
Түркстан генерал-губернаторынан шыққан бұйрық.—

Т. У. Г”
 1882, 
№  5
, 1 5  март.
Россия қол астындағы қазақ  елімен  Қытай 
жеріндегі қазақтар  арасындағы  қарым-қатынас 
туралы.
Түркстан генерал-губернаторының бұйрығыменен...—
Т, У. Г., 1882, №  2 1 , 17 ноябрь.
Түркстан өлкесіне қарайтын елдерді  басқару 
жаилары.
Туркстан жағында Американ жағының мақтасын
...一
Т, У .
厂,
1882, №  17,22 сент.
Түркстан  өлкесінде  Америка  мақтасының 
сортын егу мәселесі көтерілген макала.
Туркстан жұргында осы күнге ше жүріп тұрған з
а
к
о
н
 
низам бойынша... —  Т. У. Г., 1882

№ 21,17 ноябрь.
Туркстан ѳлкесіне карайтын елдерді  баскару 
жайлары. 

72

Федоровский.
  Ферғана  облысында  Наманган  ка­
ласынан  Федоровский біздін, газетке орыс  законы такы­
рыпты  хат  жазып  жіберіпті. —  Т.  У.  Г.,  1882

  №  3, 
-Ю февр.; № 4, 27 февр.; 
14, 31 июль.

 
Автор  Туркстан ѳлкесіне  қараіітын  елдерді
Россия заңымен таныстырған.  Макалада Туркс­
тан аіімағын баскаруда  Россия  заңынык  кіре 
бастағаны 
айтылгаи.- - . .
Шегіртке тақырыпты. —  Т. У. Г”
  1882, №  11,22 июнь;

2, 30 июнь; № 13


5 июль.
Қазақ даласындағы егін шаруашылығына көп 
зиян тигізетін шегіртке жайында  жазылған  кі- 
таптан кьіскаша үзінді.  Аударған  Әбубәкір Ди- 
ваев.

«Д
А
Л
А
 У
А
Л
А
Я
Т
Ы
Н
Ы
Н
 Г
А
З
 ETI» (1888-1902)
1 888
[А д ы қо в  Бѳкен].
  Ер т
е
 г
і ноғай  кітаптарынан 
алын- 
ған. Ғажайып хикаяттар.—
— Д. У. Г., 1888, № 32,12 а
в
г
.
Бөкен Адықов хабарлаған ертегі.
Ақалтеке деген халықтың  тұратын  жері. 

 Д. У.  Г.,
1888, №  2 3 ,10 июнь.
П. С. Васильевтің《Очерки Закаспийской об­
ласти» д
е
г
е
н
 кітабы туралы хабар.
Алматы. —  Д. У. Г., 1888,№  11,11 март.
Алматы манындағы 1887 жылдан  басталғаи 
жер сілкінудін тоқтамағандығы; соның салдары­
нан шыққан шығындар хабарланған.
Алматы 16 ғинуар. —  Д. У. Г., 1888,№  9 ,26 февр.
1888 жылы  Алматы  каласынын  маңындағы 
болған жер сілкіну жайында хабар.
Алматыдағы жер сілкіну турасындағы хабарлар. Тур-
мыс жайында болмыс хабарлар.—
— Д. У. Г.,  1888, № 24,
17 июнь.
29 
майда Алматы каласында болған жер сіл- 
кіну туралы.
Амудария үстінен 
салынған
  көпір. —  Д. У.  Г., 
1883

 
№ 5,29 янв.
Амудария өзеніне салынған көпір жэне оның 
ұзындығы туралы мағлұмат берілген мақала.
74

Араластырмақ. —  Д.  У-.  Г., 1 8 8 8

К°
 9 ,2 6   февр.
Россия  карамағыидағы  халыктардың  саны 
туралы  статистикалык  цифрлар  келтірілген.
Арыстан  қаскыр  һәм   түлкінің  әңгімесі.——
Д. У. Г.,
1 8 8 8 ,№  3 4 ,2 6 авг.
Ауру  арыстан,  жауыз қасқыр, ку түлкі  тура­
лы мысал.
Ауғанстан.  Орта Азия дген  Қытай. —  Д.  У.  Г . , 1
888, 
№   14,1  апр.
Афганстан мен Россия арасындағы сол кезде- 
гі  карым-қатынас туралы  мәлімет  берілген.
Әңгіме.  («Переводчик»  деген  газеттен,  номер  2 6 ) . —
—  
Д. У. Г”  1888, №  38, 2 3  сент.
Темір  жолдын  пайдасы  туралы  әңгіме  «Тэр- 
жімән» газетінен алынғаи.
Әрқилы хабарлар. —
Д.  У.  Г.,  1888, №   3 , 1 5  янв.
Омскідегі  ер  балалар  оқптын  мектеп  жа­
йында.
Әрқилы хабарлар. —  Д. У. Г.,  1888, 
N
q 12,18 март.
Алматы  қаласын  басқа  орынға  көшіру  м^се- 
лесі  сөз етілген, Жер сілкінуден  болған  зияпдар 
айтылған.
Бағза бір уақыттарда  мирастың бөлімдігі  бір  ғажап 
боладұр.—
Д. У. Г”  1 8 8 8 ,№  7 ’
  12 февр.
Әкесі  артында қалатын  малын  балаларына 
жұмбақпен бөлуі туралы әңгіме.
Бәйгі. —  Д.  У.  Г , 1888,  № №  25,  27,  28,  29,  3 0

 
З13 32.
Омскіде болған ат жарысы туралы.
Бәйбіше тас һәм   келін тас.  Ғажайып  хикаяттар.——  
Д. У. Г.,  1888, K o 3 4 f 2 6  авг.
Алабұға  қыстағыиан  Екатеринбург  уезінен 
жазылып алынған башқұрт ацызы.
Белағаш деген жер  турасында.  Ғажап  хикаяттар.—  
Д. У. Г” 1888, №  2 8 , 1 5  июль.
75

Белағаш даласынын жер жағдайы, өсімдікте- 
рі, жан-жануарлары,  ауа  райы  туралы  әдгіме. 
Сонында өлең берілген.
Бұғы. —  Д. У. Г
., 1888, № 43, 28 о
к
т
.
Мысал.
Бұғы  менен  қарақаттың  сабағы. —  Д. 
У . 
Г.,  1888, 
№  4 7 ,2 5  ноябрь.
Мысал.
Бұхара.—   Д. У.  Г”  18 88 ,№  1 1 , 11  март.
Амудария көпірінің салынуы туралы  мақала.
Бұхара саудалары.  Орта  Азня мен Қытай.——
Д. У.  Г.,
1 8 8 8 , ^ 1 7

2 2  апр.
Россия мен Бұхара  арасындағы  сауда қаты- 
настары туралы мақала.
Буркіт қаршыға қырғиларды  қалай  қайырып салу.—
Д. У. Г.,  1 8 8 8 ,№  9 ,26 февр.
Саят кұстарын баулу жайында ксңес.
Біздің  жақтағы  бір жұмыс. 

 Д.  У.  Г.,  1 8 8 8 , №  47,
2 5  ноябрь.
Россия  қарамағындағы  қазақ  жұртының  ел 
басқару мәселесі сөз етілген.

,
てーア,
1 887 
жылы 2 8 майда Жетісу облысына қараған Алма­
ты  шаһарында  болған  залал яғни жер  сілкінген  турась
卜 
н а н . 
一  Д .  У .  Г .,  1888,  №   6,  5  ф евр.
Мақалада 1887 жылы Алматы каласында бол- 
ған  жер  сілкіну туралы  И.  В.  Мушкетовтың  пі- 
кірлері жазылған.
[1888  жылы  28   октябрьде 
Ыстықкөл  жағасында 
H. М.  Пржевальскийді жерлеу туралы хабар].—

Д. У.  Г.,
1 88 8

№  47, 2 5  ноябрь.
Газет шығарушыдан. —  Д. У. Г., 1888, №  8 ,19 февр.
Газеттің көлемін үлкейту мәселесі көтерілген. 
Редакция  оқушылардан қазақ елінің әңгіме,  ер- 
тегі

аңыздарын жіберуін өтінген.
76

Газет  шығарушыдан. 

 Д. У.  Г.,  1 8 8 8
,№
  13,2 5  март.
«Дала 
уалаятынын  газетінің»
  қазақ арасына 
тарай бастағаны сөз етілген.
•,
 
Газет шығарушыдан• —
Д. У. Г., 1888, №  4 2 ,21 окт.
《Дала уалаятынын. газеті》 қазак арасына та­
ралу  жайын хабарлай  отырып,  Адықовтың  ка­
зак кітаптарын таза казак тілінде бастырып шы- 
ғару мәселесін көтергендігі айтылған.
Ғашықлығы  һәм  
данышпанлығы 
Соломонның
.一
Д. У. Г , 1 8 8 8 ,№  1 7,2 2  апр.
Суламис қыздын қойшыға ғашық болғаны дә- 
ріптелген ертегі.
Ғылым  һәм   білім  медресесі  турасынан. —  Д.  У.  Г, 
1 8 8 8

№№
 3 5

36.
Мақалада 
Италиядағы  университеттіц  80 0  
жылдығы  туралы  дерек  берілген  жалпы  оку 
ағарту мектеп-медресе туралы  айтылған;  кітал 
бастыру,  жазу тарихынан  мәлімет берілген.
Дала уалаятын билеп тұрушы генерал-губернатор хаз- 
ретлерінен  барша  облыстарды  билеушілерге.— .Д.  У.  Г.,
1888, №  1 0 ,4 март.
Казак елін баскару туралы.
Дала уалаятын билеп тұрушы генерал-губернатор хаз- 
ретінен  барша  облыстарды  билеушілерге. 

 Д.  У.  Г.,
1888, №  18, 6  май.
Казак елінен алынатын салық  туралы  буй- 
рык.
Дала уалаятын билеп тұрушы генерал-губернатор хаз- 
ретінің… циркуляры яғни жария бүйрық наме.— Д. У.  Г.,
1888, №  2 0 ,2 май.
Казақ  арасындағы  ауыл  шаруашылық  мек- 
тептерінің атқаратын міндеті туралы.
Дала уалаятына  қараған  жерлерде  бал  салатүғын 
араларды  ѳстірмек  турасынан. 

 Д.  У.  Г.,  1888, №   10

4  март.
Казак  жерлеріндегі  ара  шаруашылығы  ту­
ралы.
77

[Дж-б-ѳ].
 
Қазақтар  турасынан  жазылған  сѳз
. 一
Д. У. Г., 1888, №  29, 2 2  июль.
Ауыл  шаруашылык.  мектептерінің  казак елі- 
нің  отырыкшылықка  кѳшудегі  жэне  егін  кәсібі- 
мен  айналысудағы  манызы  сөз  етілген.
Ертегі. 

 Д. У. Г., 1888, №  3 7 , 1 6  сент.
Бақыт  пен  мұжык;  ақымақ пен  пышак тура­
лы мысалдар.
Есеп хабарлары  облыстарда. Дала  уалаятынын гене- 
рал-губернаторствосынын  ұлыктарының  хабары  бойын­
ша. —
Д.
 У. Г.,  18 8 8

N
q 2 6 ,1  июль.
Акмола,  Семей  жэне  Жетісу  облыстарына 
карайтын  уездердін  мал  саны  туралы  статисти­
калык цифрлар берілген.
Есебін  тауып  берген 
енші  турасында. 
Аралас.
一  
Д. 
У.
 Г.,  1888, 
N9
 29, 2 2  июль.
Кайырымсыз  балаларына  әкесінің  кал дыр- 
ғаи  насихаты  (ғибрат)  жайындағы  мысал  эн- 
гіме.
Жазылған сөз  қазақтар  турасынан.—

Д.  У.  Г.,  1888, 
«Nb 2 8 ,15 июль.
Автор  казак  елінің  X V I I I   ғасырдағы  көш- 
пелі  кезіндегі  шаоуашылық  жайларынан  дерек 
бере  отырып,  казак  елінін  егіншілік,  кол  өнер 
кәсіптерімен айналысуы туралы жазған.
Жаңа  кітаптар.—
Д. У.  Г”  1888,  №  4 5 ,11  ноябрь.
A.  Харузиннің《Степные  очерки»  (《Киргизы 
Букеевской  орды》)  деген  кітабы  басылып  шық- 
қандығы хабарланған.
Жаңа  кітаптар. 

 Д. У.  Г.,1888, №   4 5 , 1 1   ноябрь.
B.  В.  Радловтын《Этнографический  обзор 
тюркских племен  Южной Сибири и Джунгарии» 
деген  кітабы  басылып  шыққандығы  хабарлан-
Жаңа  кітаптар  халық  арасында  окуға  шыққан.
Д. У. Г., 1888, № 3 6 ,  9 сент.


Ю.  В.  Кологривовтын  《Русские  владения  в 
Средней  Азии»  деген 
кітабы  туралы  хабар; 
Атакты  ғалым  В.  В.  Вельяминов-Зерновтың ең- 

 
бектері  туралы  деректер  берілген  мақала.
Жаңа шыққан кітап. — - Д. У.  Г.,  1 8 8 8

№  3 7 , 1 6  сент.
1 8 3 2  жылы шыққан A.  Левшиннің «Описание 
киргиз  кайсацких  орд и  степей»  деген  кітабы 
туралы түсіндіріс.
Жаңа  шыққан  кітап
.一
 Д. У.  Г.,  1 8 8 8 ,№  3 8 ,2 3   сент.
И.  Я.  Вацликаның  «Закаспийская  железная 
дорога,  ее  значение и  будущность» деген  кітабы 
шыққандығы туралы хабар.
Жаңа  шыққан  кітаптар.——
Д 
У.  Г.,  1888,  №   27, 
8 июль.
П.  Кулешовтың

Овцеводство»  деген  оқу кұ- 
ралында  қазақтын  жабайы  қойы  туралы  мэлі- 
мет.  (Записки  ИРГО  том  X ,вып  3).  Миропи- 
ев  М.  «Демонологические  рассказы  киргизов^ 
деген кітабы туралы тусініс берілген.
Жаңадан  косы лып  шығарлмыш.  Ақмола  оолысыныц 
шығарылып  жүрген  газетіне
...一
  Д.  У.  Г.,  1 8 8 8 ,№ №   1,
«Дала  уалаятынын  газеті»  туралы хабар.
Жаңадан Соломон.—   Д. У.  Г.,  1888, 

  9 ,2 6  февр.
Ұрыны тапқан сот туралы энгіме.
Жапония  деген жерде жер  тесіліп  ғаламат  болға-
ны. 

 Д. У. 
Г., 
1888, №  4 0 ,7  окт.
Японнядағы  жанартау  туралы  мэлімет  бс- 
рілген.
Жарғанат турасындағы  бұрынғыдан  қалған  сез.—
Д. У. Г., 1888, 
Ко
 25, 24  июль.
Жарғанат туралы аныз әнгіме.
Жария  бұйрық  наме  яғни  циркуляр  дала  уалаятын 
билеп тұрушы
… ー
 Д. У. Г.,  1 8 8 8 ,№   1,1 янв.
79

Россия  карамағындағы  қазак,  татар  тағы 
баска  ұлттардың  үкімет  тарапына  жазатын 
арыздарын  ана  тілінде  жазуы 
керектігі 
сөз 
етілген.
Жәрмеңкеден  алынған  хабарлар. —
Д.  У.  Г”
 
1888, 
№  40,  7 окт.
Қоянды  жәрмеңкесі  мен 
Константиновскии 
жәрмецкесіндегі  сауда  туралы  мәліметтер  бе- 
рілген.
Жер-жиһанның жақларыньщ қысқа жазуы. —  Д. У. Г
.,
18 8 8

№ № 2 ,  5.
Азия  материгінің  географиялык  жағдайы,  тұр- 
ғылыкты  халыктары  туралы  мағлұмат  берілген 
мақала.
Жер  қимылдау  қакында.  Тұрмыс  жайында  болмыс 
хабарлар. 

 Д. У. Г” 1888, №  2 1 , 2 7  май.
1888 
жылы 9  апрельде Алматыда  болған жер 
сілкіну туралы хабар.
Жер  сілнінгені.— Д.  У.  Г”
  18 8 8 ,«№  48,  2 дек;  №   5 1

2 3  дек.
Алматы,  Капал,  Жэркент,  Лепсі,  Арасан 
жерлерінде  болған  жер  сілкіну  туралы хабар­
лар.
Жетісу  облысын  билеп  тұрушы  военный  губернатор 
хазретінін,  барша оязнайларға  һәм   оларның  помошник- 
теріне… Циркуляр  яғни жария  бұйрық наме.——
Д.  У.  Г.,
1888, №  15, 8 апр.
Ағаш өсіру, бау-бақша егу шаруашылығы ту­
ралы.
Жолаушы  Пржевальский  бу  уакытта  бесінші  кайта­
ра  Орта  Азияға  жолаушы  жүреді  екен.  Орта  Азия  мен 

Қытай. —  Д. У. Г., 1 8 8 8 ,№  36, 9 сент.
Н. М. Пржевальскнйдін Орталык Азияға сая­
хаты туралы мэлімет берілген.
Жолаушы  Пржевальскийді  кѳмгендері  турасында.——
Д. У. Г.,  1888, № 5 1 , 2 3  дек.
60

H .   M .   Пржевлльскиндіц  1 888   жьтлы  2 7   ок­
тябрьде  Ыс

ыккөл  жағасында  жерленгені  тура­
лы мақала.
Жылкы  ұрлау  қақында.—

Д.  У.  Г.,  1888,  №   21, 
27  май.
Барымта  мен  ұрлықтың  зияны  туралы  пікір 
айтылған.
Закавказ  жағында ең  алғаш таудан  кәсіп  қылғандар 
турасындағм свз. 

 Д. У. Г.,1888, 
K
q 5 0 ,】
6  дек.
Киыр  Кавказдағы  тау-кен  өнеркәсібі  турал

і 
әңгіме.
И.  Б.  Тұтқында болмыш  Бибінің бақытты  болған  хұ- 
субыкда. —  Д  .У. Г.,  1888, №  1 9 , 1 3  май.
Жауынгершілік  өмірден  алынған  әңгіме.
Испаннянын  бурынғыдан 
қалған 
сөзі. 
Әңгіме.


Д. У. Г , 1888, №  40, 7  окт.
Испания  туралы  В.  И.  Немирович-Данченко 
жазып алған легенда ныц аудармасы.
Каспий  тенізінің  арғы  жағындағы  бурынғы  ѳтміш 
ѵакыттардан калған  нэрселер турасынан.  Орта Азия  мен
Қытай. —  Д. У.  Г., 
1888,
 № №   15,16.
、Тѵркстаннын  батыс  аймағыньтң уш  мьщ  жыл 
бұрынғы  тарихынан  мағлүмпт  берілген  макала­
да  Шейх Джелал-ад-диннің  Шығыс ел л ер і тура­
лы  жэне  А.  В.  Комарозтын  «Ертедегі  Закаспий 
облысы» деген енбектері жайында айтылған. За­
каспий  облысынан  табылған  сскі  қалалар  мен 
қорғандардың тізімі берілген.
Каспий ден  Самарқандка  шейін.—

Д.  У.  Г.,  18 8 8

 
.Үо№ 37, 
38.
Вогюэ деген  фрянцуздың  Россия  мен  Орта 
Азия халыктарыныц арясыпдәғы карым-катына- 
сы туралы пікірлері келтірілген жол әңгімесі.
Кѳктен тускен тас. —  Д. 
У,
 Г.,1888. №  15, 8 апр.
18 87  
жылы 2 9  октябрьде Индо-Қытайға түскен 
метеорит туралы.
6— 125
81

Кѳп заманнан бері жығылып  қалған  шаһарлар. Әр-
к
и
л
ы
 х
а
б
а
р
л
а
р
. — Д. У. Г”
 1888, № 9,
26 ф
е
в
р
.
1884  жылы  Самарканд  каласынын  маңынан 
табылған Афрасиаб қаласы туралы.
Көшпелі  казак  халыктарды  билеп  тұрушылар  әрбір 
облыстағы  дала  уалаятына  караған. —  Д.  У.  Г.,  1888, 
№  9, 2 6  февр.
Макалада  1 868  жылы  шыккан 

Ереже

ту- 
ралы  мэлімет  бер і л ген;  Акмола,  Семей  жэно 
Жетісуға  караған  елдердің  халкының  саны  ту­
ралы  статистикалык  цифрлар  келтірілген;  ка­
зак  арасындагы  ел  баскару мәселесі  сѳз  етіл- 
ген.
Кѳшпелі  халық 
арабтардың 
рәсім  заңдары.—

Д. У. Г”
  1 8 8 8 ,№  6, 5 февр.
Арабтардың  әдет-ғұрыптары  суреттелген  әң- 
гіме.
Крахалев  А.  Бүрынғы
  замандағы 
билердің  билік 
қылуы.—— Д. У. Г” 1888, №  4 8 ,2 дек.
1 734  жылдан  бастап  казак  арасындағы  би- 
лік мәселесі туралы мәлімет берілген; билер үкі- 
мі  мен  әдеттегі  право  жайында  жазылған  ма­
кала.
Күйген жерді  қалай емдеуі турасында.  Баршаға  пай­
далы білімдер. —  Д. У. Г.,  1888, №  3 8 ,2 3  сент.
Күйген  денені  емдеу  туралы  дәрігерлік  кс?- 
ңес.
Күншығыс  жағындағы  темір  жолдар. —  Д.  У.  Г.,
1888, 

 2 7 ,8 июль.
Закаспий  темір  жолының  маңызы  сөз  етіл- 
ген.
[Кірпікшешен]. 

 Д. У. Г.,188.8, №  5 0 , 1 6  дек.
Мысал.
Қазақ жерлеріндегі  таудан  алатын  пайдалы  кэсіпте-
рі. —  Д. У. Г., 1888, 
Ѣ.
 3 9 ,3 0  сент.
82

Мақалада  автор  казақ  жеріндегі 
тау-кеч 
өнеркәсібі  туралы  жаза  отырып,  1 8 1 5   жылдам 
бастап қазақ  жерінен табылған тау-кен байлық- 
тары туралы көлемді мәлімет берген.
Қазақ халықтарының жылқысының асыл нәсілін өсір- 
мек турасынан. —  Д.  У.  Г.,  1888, 

  11,11  март.
Мал  шаруашылығы  туралы;  ірі  қарамалдың 
тұқымын  асылдандыру мәселесі сөз етілген.
Қазақ  халқының  тұрмыс-тұрағы  кақында  шығарыл- 
мыс  медреселер.  Ақмола  һәм   семей  облыстарына  қара- 
ғаидарға. —  Д. У.  Г.,  1888, №  2 1 ,2 7  май. 
'
Акмола  жэне  Семей  облыстарындағы  ауыл 
шаруашылық  мектептері 
үшін 
шыгарылған 
уақытша ереже.
Қазанғапов  Иманбазар.
  Өлең. —  Д.  У.  Г.,  1 8 8 8 ,№   15

 
8
 апр.
«Дала  уалаятынын  газетіне》 арналған  ѳлен.
Қандай  адамдар сайланса  керек  елу  башылыққа һәм  
он башылыққа. —  Д. У. Г” 1 8 8 8 ,№  9 ,2 6  февр.
Қазақ  арасындағы  ел  басқару  мәселесі  ту­
ралы пікір айтылған.
Қаншалық  пайда  хажетінің  барлығы  Каспий  теңізі- 
нің  ар  жағына  салған  от  арбаның. 

 Д.  У. 
Г., 
1 8 8 8

So
  10, 4 март.
Закаспин темір жолы туралы.
Қапаларасандағы  ем 
болатын 
су 
турасында.——
Д.  У. Г., 1888, № 4 2 ,  21 окт.
Капаларасан  минералды  суы  туралы  мэлі- 
мет берілген.
Қатты  жаза.  Еріегі.  Аралас. 

 Д.  У.  Г.,  1888, 
К
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет