Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет2/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
2
 9,
8 апр.
Кұдықтан  табылған күміс  туралы  аңыз  әң- 
гіме.
«Сибирь»  деген  газетінде  жазыпты  Ишим  қаласы 
менен  Кызылжар  қаласы  арасындағы... —  Т.  У.  Г.,  1876,
9 ,8 апр:
Су жол қатынасы туралы.
Сибирь жақтан  біздің  газетке  басуға  бір  адам жа­
зып жіберіпті. 

Т. 
У. Г., 
1876, 
№ 
18,9 
июль.
Казақ  арасындағы  сайлау  кезінде  болатыи 
жікшілдік пен айтыс-тартыс суреттелген.
Ташкент  каласы  жылдан 
жыл
  үлкен  болып ѳсіп  ба- 
рады. 

 Т. У. Г., 1876, №  16,17 июнь.
Ташкент қаласының экономикасы 
мэде­
ни ѳмірі туралы мақала.
Ташкент  қаласын  орыс алған с
о
н
, ..—
— Т. У.  Г.,  187b, 
Л1> 18 ,9 июль.
Ташкенттін  жана  қаласының  ѳсіп-ѳркендей 
бастауы туралы.
37

Ташкент қаласында ноғай жылдан жыл  кѳбейіп т
у­
ра. 

 Т. У. Г., 1876, №  19,21 июль.
Ташкент  қаласындағы  татарлар  туралы  жа- 
зылған  әңгімеде  өзбек  әйелдеріне паранжы  кн­
изу әдетінің зияны айтылған.
Ташкенттегі қазақтардың ішінде бір жұмбақ бар…—

Т. У. Г”
 1876, №  25, 28 сент.
Қазақ жұмбағы және шешуі берілген.
Тоқмақ оязына қараған қазақ қырғыздың тілеуі бой­
ынша Алматы  қаласында  қазақ  балалары  оқитұғын 
школ 
ашылды. 

 Т. У. Г., 1876, №  33, 27 дек.
Хабар.
Туркстан  генерал-губернаторының  бұйрығы  бойын­
ша  Ташкент каласында, Алматы қаласында еркек  бала­
лар  оқитұғын  гимназия  деген...—— Т.  У.  Г.,  1876,  Л

 31

30 ноябрь.
Оқу, оқыту жайлары айтылған  мақала.
Түркстан  генерал-гүбернаторының бұйрығы бойынша 
үш жылдан бері Сырдың дариясынан с
у
 шығарып  Жи- 
зақтың  шөліне… —— Т. У.  Г.,  1876, №  31,30 ноябрь.
Шел  жерлерді  суландыру  мәселесі  сөз  етіл- 
ген макала,
Хасанов.
  Оқу-жазу  адамға көп  пайдалы.  Оқу-жа- 
з
у
 такырыпты.— Т. У. Г., 1876, № 3, 28 янв.
Автор  мақалада  оқу-ағарту  ісінін.  мәденл 
өмірдегі  алатын  орнына  тоқталған.  Бастауыш 
мектепте  ана  тілінде оқытып,  онан  кейін  басқа 
тілдерде оқыту керектігін сөз  еткен. Оқыту ісін- 
де  орыс мектептерінің методикасын  пайдалану 
жайымен таныстырған.
Ш иб аи іи.
 
Уральск 
каласынан 
жазылған  хабар.

Т. У, Г”
  1876, №  2 , 1 9  янв.
Орал  қаласындағы халықтардың экономика- 
сы туралы.

1 8 7 7
[Бабажанов 
Ііожаса^гық].
 
Біз  былтыр 
газетіміз-
•  де  Бабажановтың  біздің г
а
з
е
т
к
е
 басуға  бе
р
г
е
н
 мақал 
сөздерін…

Т.  У.  Г .,


7 7 ,№   10,  7  апр.;  №   11,16  апр.; 
№  12, 23 апр.
Қазақтың  мақал-мәтелдері  берілген  макала­
ны ң  соны.
Банке қақында. —  Т.  У. Г.

1877, №  5, 24  февр.
Қазақ  жұртындағы  сауда-саттық,  ақша  ай­
налымы, банк туралы түсінік бер і л ген.
Бұл  жұртқа  Түркстан  генерал  губернаторынын...——  
Т. У. Г.,  1877, 

 21, 30 июль.
Туркстан  аймағының  Россия 
қол  астына 
қарағанына  10 жыл  толғандығы  туралы  ма­
кала.
Бұл хатты 
бізге
 газетке  басуға  бір  адам  берді
.一 
Т. У. Г., 1877, №  2 1 , 3 0  шоль.
Оқу-ағарту  мәселесі сөз  етілген  мақалада 
орыс тілін окудың пайдасы айтылған.
Біздің газетімізді оқушыларды орыс жұрты қалайша 
мемлекет болғаны, екінші қандай патшалар үкімет жүр- 
гізіп қандай ісіменен өздерін атақты қылғанын  таныта-
•  лык. —  Т. У. Г.,  1877, Л«  11,16 апр.; №  1 4 ,14 май; №   16, 
6 июнь.
Мақалада орыс халкының тарихынан  мағлұ- 
маттар  берілген.14  номердегі  мақаланың  аты 
«Бұрынғы патшалар》дсп басталады.
Біздің орыс  әскері  Дунайдан  өтер  деп  түрік ойына 
келтірген жоқ еді.,.—
— Т. У. Г., 1877, Xg 19, 7 июль; № 20

19 июль; 
Mh
 21,30 июль.
Орыс-түрік  соғысы  туралы.  20  номерде  ма­
кала  «Орыс  эскері  Дунай  дариясының»...  деп 
бастады.
Ғылым. —  Т. 
У.
 Г.,  1877,№  3, 7 февр.
Жаңбыр  мен  тұмаи  туралы  сол  кездегі  ғы- 
лыми  ұғымдар  бойынша  жазьілған  макала.
39

Ғылым хабары. —  Т. У.  Г.,  1877, №  4 ,14 февр.;  №  6, 
2 март; № 7,10 март.
Макалада  найзағай,  күн,  жер  шары  туралы 
с
о
л
  к
е
з
д
е
г
і ғылым  сатысы  бойынша  берілген 
түсініктер.
Жетісу  облысы  Қапал,  Алматы,  Тоқмақ 
ояздарына 
қараған қырғыз қазақтар.—
— Т. У. Г.,  1877, №  3 2 , 1 6  дек.
Орыс-түоік  соғысында  Россия  әскеріне  со- 
ғыс  аттарын берген қырғыз бен  қазақтар  жай­
ында хабар.
Жетісу облысыньщ бастығы…—У.  Г.,  1877, № 23,
27 авг.
Кытай  кол  астындағы халықтар  мен  казак, 
елінің  арасындағы  қарым-қатынас  туралы  ма­
кала.
Жетіс
у
  облысыньщ  военный  губернатордан  26  аи- 
рельде шыққан бұйрық.—— Т. У. Г”
 1877, №  15, 26  май.
Алатау округіне қарайтын қазақтарды билеу 
мәселесі сөз етілген.
Жетісу облысының военный губернаторы о
н
 тоғызын- 
шы апрельде.
——
Т. 
У. 
Г., 1877

15,26 
май.
Россия  заңынын қазақ арасына  енгізіле бас­
тауы туралы  мақала;  мұнда  бір  елден  екінші 
елге  облыс  бастығының  рұқсатынсыз  көше  ал- 
майтындығы айтылған.
Жетісу  облысыньщ военный губернаторы  шығарған 
бұйрық оныншы ғинуарда.—
— Т. У. Г.,  1877, №  5,24 февр.
Ұзынағаш, Алматы,  Тоқмақ уйездеріне кара- 
ран  елдерді  басқару  ici,  билер  билігі  туралы 
мақала.
Жетісу  облысыньщ военный  губернаторынын  бұйры-
ғы. —  Т. У. Г”
 1877, № 18,27 июнь.
Қазақ арасындағы  әдеттік  заңы  мен  жаңа 
заңның  арасындағы қайшьшықтар  туралы  түсі- 
нік берілген мақала.
Жетісу облысыньщ военный губернаторынын  сұрауы 
бойынша... 
—  
Т. 
У. 
Г.,  1877, 
№ 
17,18 
июнь.
40

Алматы қаласында қазақ  бал а
 ларын  орыс 
тілінде оқыту үшін елден қаражат жинау тура­
лы хабар.
Кѳп  кісі біз білмейміз  Стамбул  түріктің  ici  кандай 
болды е
кен деп…

Т

У. Г., 1877
,No
 J,14 янв.
Россия 
m ç h
 Турция соғысы туралы.
Қазақ ішінде  болып  тұрған  сауда  тақырыпты
.一 
Т. У. Г., 1877,№  19, 7 июль.
Қазақ елініц шаруашылығы  туралы,  қазақ 
елінін ѳзбек жэне татарлармен сауда  қарым-қа- 
тынасы жайында.
Қашғардан шыққан  Хакім  хан  төре  Ташкентке.—
—  
Т. У. Г., 1877,№  24, 9 сент.
Россия  мен  Кытай  елініц  арасындагы  ка- 
рым-қатынас туралы.
Қашғардың  бастығы  Жақыпбек  ѳлді... 

 Т.  У.  Г

1877, №  20, 19 июль; №  2 1 ,30 июль.
Қытай  қарамағындағы  ұйғырлардын.  тари- 
хыыан мағлұмат б
е
р
 і л г
е
н
 мақала.
Қьиш анов.
  Сегізінші  декабрьде  Петербургтен  оіз- 
дің  газетке  жазып  жіберген  сѳз. —  Т.  У.  Г.,  1877,  №   î,
14 янв.
Россия  мен-  Бұхар  хандығының  арасындагы 
карым-қатынас туралы  мағлұмат  берілген  ма­
кала.
Қытай  хабары. —  Т.  У.  Г.,  1877,  №   1,14 янв.  №  33,
28 дек.
Қытай  жеріндегі  дұнғандар  мен  ұйғырлар 
кѳтерілісі туралы мақала.
Қытайға  сауда  қылуға  Россиядан  Құлжа,  Шәуешек-
ке... —  Т. У. Г.

1877,№  2 6 ,12 окт.
Россия  мен  Кытай  елінің  арасындағы  сауда 
қарым-қатынасы туралы.
Омбы  каласынан  «Сибирь»  г
а
з
е
т
ін
е
  жазыпты
.一
Т. у. Г., 1877, 

 3 0 ,22 ноябрь.
4\

Заисанға  қарағаи  қазақтардыц  гіатшаға  си- 
лыққа тартқан  кигіз  уйі  суреттелген  мақала.
Он бесінші февральда Ташкент каласында жэне өзге 
жерлерде ай  тутылатыны  кѳрінді-—  Т. У.  Г.,  1877,№   6,
2 март.
Ай  жэне күн  тұтылуы  туралы  сол  кездегі 
ғылыми түсініктер берілген.
Орынбордан  11  ғинуарда  жазылыпты.— Т.  У.  Г.,
1877

№ 3 , 7  февр.-
Темір  жол  салынуымен  байланысты  Орын­
бор  қаласының  экономикасы  ѳсе  бастағандығы 
айтылған хабар.
О 
рыс  эскері  Балкан  тауыиан  асып аяқты  ілгері  кат­
ты  басқан  хабары.—

Т.  У.  Г.,  1877,  №   2 2

авг.;  JVb  23

27 авг
.;
 Kg 25,22 сент.; •№ 2 6 , 12 окт.
Орыс-түрік соғысы туралы.
Орыс  газетінде  жазылған  хабар. 

Т.  У.  Г.,  1877, 
№ 14,14 май.
Түркі хальгқтарыньгң ай тұтылғандағы ырым- 
дары сөз етілген мақала.
Орыс  газетіиде«  жазыпты. —  Т.  У.  Г.,  1877,  №   17, 
18 июнь.
Орыс-түрік  соғысы  туралы  мағлұмат  беріл- 
геи  м акала.
 

Орыс газетінде жазыпты Бүхар эмиринің...——

. У. Г.,
1877,№  12,23 апр.
Россия  мен  Бұхар  хандығының  арасындағы 
қарым-қатынас туралы.
Орыс газе
т
ін
д
е
 жазыпты  Тоқмақ  оязына  қараған 
жерге Қашғардан бір жүз тоқсан үш үй қазақ кешіп ке- 
ліпті. —  Т. У. Г”
 1877, №  4,14 февр.
Қытай кол астынан қоныс  аударған казак- 
тар туралы хабар.
Орыстын екі жақтан екі әскері  түрік  жұртына қа- 
рай... —  Т. У. Г”
 1877,№  17,18 июнь.
1877—
— 1878  жылғы  орыотүрік  соғысы  тура- 
лы мақала.
42

Орыстың

Сибирь»  газігінде  жазыпты.

Т.  У.  Г., 
1877,№  5, 2 март.
Омск қаласыіідағы жыл ына екі р
е
т
 болатыѵі 
жәрмеңкеге  казақтардыц  қатынасатындығы  ай- 
тылған мақала.
Орыстьщ  «Сибирь»  деген 
газетінде  жазыпты. — •
■Т. У. Г., І877, №  
7
,10 март.
Өскемен  қаласына  телеграф  сымын  жүргізу 
үшін  слдіц қаражат  жинауы  хабарланған.
Осы февралдың жиырма үшінші күніне ше біздің г
а

з
е
т
т
і  алатұғын  кісінің  есебі. —  Т. У. Г.,  1877,  №  5,

март.
«Түркстан уалаятынын  газетін» өзбек 
т іл ін - 
дегі  номсрлерін 440 окушы, а
л
 қазақ  тіліндегі 
номерлерін 240  оқушы  жаздырып  алатындығы 
айтылған хабар.
Самарканд қаласынан біздің г
а
з
е
т
к
е
 жазып жіберіп- 
ті. 

 

. У. Г., 1877, 
Ко
 19, 7 июль.
Самарканд  жағында т-ұратын  елдердің әдет- 
ғұрпы, кісі  көму  ерекшеліктері  айтылған  ма- 
қала,
Семиреченский  облыстың  бастығынан  шыққан  буй-
рык. —— Т. У. Г” 1877,№  24, 9 сент.
Ел  басқарушылардьщ пара  алуына  қарсы 
жазылған мақала.
Семиреченский  облыстың  военный  губернатордан 
шықкан бұйрық.——
Т. У. Г., 1877, 

 28, 31 окт.
Қазақ  елінен  алым-салық  жинау  мәселесі 
сөз  етілген  мақалада  салықты  мал  санына  ка­
рай алу керектігі айтылған.
Соғыс хабары. 

Т. У.  Г”
  1877,№ №  27, 2 8

29, 3 0

3 1

 
3 2

33.
Орыс-түрік  соғысы  туралы  мағлұмат  беріл- 
ген  мақала.  Макала  аттары  эр  газетте эр  түр- 
лі:  «Түрік менен  соғыс»,《Соғыс  жақтан  теле­
граф».
Сонғы  келген  телеграфқа  қарағанда... —  Т.  У.  Г., 
1877,№  18, 27 июнь.

Орыс-түрік  согысы  туралы  «Орыс  газетінде 
жазыпты»  деп  бастағам  бірыеше  мақалада Тур- 
цияның  ішкі  жағдайы туралы  мағлұмат  беріл- 
ген.
Сулеймен.
  Семей  қаласынан  біздің  газетке  бір 
адам жазып жіберіпті• — Т. У. Г., 1877,№ 3, 7 февр.
Қазақ  тілінде 
шығатын  «Түркстан уалаяты- 
ныц  газегініц»  маңызы  айтылған;  мақалада' 
қазақ  оқығандары татар  тілінде басылып шык­
кан кітаптарды оқу арқылы сауатын ашатынды- 
ғы, о
л
 кітаптардың қазақ оқушыларына түсінік- 
сіздігі  айтылған;  қазақ  елінің  әдет-ғұрпы  жай­
ында да дерек бар.
Сырдария  облысында  Чиназ  қаласы  менен  Жизак 
қаласы... —  Т. У. Г., 1877, 

 3 3 ,28 дек.
Шөлді  жерлерді  арық қазып  суландыру мэ- 
селесі сөз етілген.
Сырдария облысынан  Чиназ қаласының тұсында осы 
күнде жұрт кемемен...—


. У. Г., 1877, № 1,14 янв.; № 6

2 март.
Сумен  жол  катынасы,  кѳпір  салу  мэселесі 
сѳз етілген.
Ташкент  қаласы. —  Т.  У,  Г.,  1877

№  9, 28 март; 
№  10, 7 апр.
Ташкент  каласынын экономикасы  мен  мэде- 
ниеті туралы мақала.
Ташкент каласында басылатұғын орыс газет
ін
д
е
 жа­
зыпты.— Т. У. Г., 1877, 
Ко
 9,28 март; № Ю, 7 апр.
Кытай  жеріндегі  дұнғандар  кѳтерілісі  ту­
ралы.
Ташкент  каласында  басылатуғын  орыс  газетіне  Ал­
маты каласынан жазып жіберіпті. —  Т. У. Г.,  1877, №  12,
23 апр.
Алматыдан ай  тұтылғанын  бақылаған  адам- 
ныа-жазып жіберген  мақаласында  аи тұтылуы- 
мен байланысты халық ырымдары айтылған.
44

Түркстан генерал  губернатордан  шыққан  бүйрық.—
Т. У. Г., 1877

№ 3 3 ,28 дек.
Ел  арасындағы  өсімкорлардың  зияны  айты­
лып, оларға карсы шығарылған бұйрық.
Түркстан  генерал  губернаторынын, бұйрығы бойынша 
Алматы  қаласына  положение  берілді.—
— Т.  У.  Г.,  1877

 
№ 31,9 дек.
Алматы  қаласының  басқару ici  жайында.
Түркстанға 
қараған  қалалардың 
кейбірінде
…一 
Т. У. Г,  1877

№ 1 2 ,23 апр.
Туркстан  анмағына  Россия  занын енгізу  ту­
ралы мақала.
Түркстаннан Ақмола Қараөткелге баратұғын  жолда- 
ғы 
Қаратаудың 
асуын… —— Т.  У.  Г.,  1877,№  2 5 ,22  сент. 
Жол катынасы туралы.
Турфан,  Курля

  Ақсу  қалаларын  Қытай  алып  Қаш- 
ғарға қарай жүрді деп...—
— Т. У. Г.,  1877, № 32,16 дек.
Қытай  қарамағындагы  ұйғырлар  туралы.
Түрік  жұртында  түріктің  қол  асгына  қараушы...-
Т. У. Г.,  1877,№  15, 26 май; №  2 0 ,19 шоль; №  24, 9 сент.
Орыс-түрік  соғысы  туралы;  20  номерде  ма­
кала «Түрік менен болып  жаткан  соғыс》 деи 
басталады.
Һауа  такырыпты. —  Т. У.  Г.,  1877, 

  2, 22  янв.
Ауа  туралы сол  кездегі  гылыми  түсініктер 
бойынша жазылған макала.
1 8 7 8
Ақмоладан тура жолдан жүретұғын керуенменен бір- 
г
е
  Ташкентке  к
е
л
г
е
н
  бір  адамның…

1 . У.  Г
.,  1878, 
№ 15,6 дек.
Ақмола  мен  Ташкент  арасындағы  25  күндік 
жол  катынасы  туралы  айтылған  мақала.
Алматы каласынан... 

Т. У.  Г., 

8 7 8 ,№   16,19 дек.
1878 жылы  14  ноябрьде болган  жер  сілкіну 
туралы хабар.
45

Алматы  қаласынан  келген хабарға  қарағанда Қы гай 
алған  қалаларында... —  Т. У.  Г”  1878

№   5 ,10 март.
Кытайда  феодалдық және үлттық езуге кар­
сы  үйғырлардың  көтерілісін  басу  туралы  ма­
кала.
Алматы каласынын саудагері ж и ы лып он уш мьщ бес
жуз он бес сом... 

 Т. 
У. 
Г., 1878, №  9,18 
июль.
Казак арасындағы  сауда-саттық,  акша ай­
налымы жайында мақала.
Ауғанға  орыс  жұртынан  елші  болып  барып...


. У. Г., 1878,№  12, 9 окт.
Россия  мен  Афганистан  арасындагы  карым- 
қатынас туралы.
Эр турлі хабар. —  Т. У. Г., 1878, №  3,8 февр.
Россия  мен  Кытай  елінің  арасындағы  қа- 
рым-қатынас туралы.
Эр
9 окт.;
Эр
турлі хабар. 

 Т. У. Г.,  1878
,N
2
  10,25 авг.; 
No
  12

 
№  13, 31 окт.
Россия  мен  Афганистан  арасындагы ка рым- 
қатынас туралы.
турлі хабарлар. 

 Т. У.  Г.,  1878, №  8 ,30  май.
Капал,  Шымкент,  Әулиеата,  Қазалы  уезде- 
ріпін  Орыс-түрік  соғысында  Россияға  көмек 
үшін қаржы жинауы тѵралы.
Бесінші 
декабрьде 
Қытай 
Қашғарды 
алды
.一
Т. У. Г”
  1878,№1,9янв.
Казақ елінің Россиямен,  Бұхар хандығымен, 
Кытаймен  арасындағы ісарым-катынасы  туралы 
макала;  мұнда  Қытай  елінің  ұйғырлар  көтер


 
лісін басуы туралы да айтылғаи.
Біз  газетке  орыс  жұрты  қалайшасынан  патша  ж\р- 
ты  болғанын басып  шығаральтқ.—
— Т. У. Г.,  1878, №   17

22 дек.; № 18 ,24 дек.; №  19,28 дек.; №  20, 31 дек.
Россия  тарихынан  мағлұматтар  берілген 
мақала.18  номерден  бастап' макала  《Эуел бас­
тап  орыс  жұрты  қалайшасынан  патша  жұрты
46

болғанын» деп басталады. Автор тарихи түсінік- 
ті  Киев княздығынгн бастамақшы  болған.
Бізге  жиырма үшінші  ғинуарда  Қокан  каласынан 
жазып  жіберіпті. —  Т.  У.  Г.,  1878,№  3,8 

е
вр.
Кытай  мен казак еліпің  арасындағы қарым- 
катынас туралы.
ыздің г
а
з
е
т
к
е
 хабар жазып тұрған бір кісі біз
г
е
 х
а
т
 
жазып... —  

. У. Г., 1878, №  6, 
31
 март.
Бала  тэрбиесінде  молданың  ұрып  оқытуы- 
ның дұрыс еместігі  айтылған.  Тәрбие  мәселесі 
туралы пікірлер жазылған макала.
Бір өлеңші  адам елде үлкен жиылыс болғанда бір бо­
лыс  сайланғанда  өлең  шығарған екен.——

.  У.  Г.,  1878, 
№  3 ,8 февр.
Автор  макалада  казак  акындарынын  ѳлен^ 
дерінде  ѳзбек сѳздері  кездесетіндігін  сынаған. 
Таза қазак 
т іл ін д е   ш ы ға р ы л ға н
 өлеңнін көркем 
екен

ігін  айтқан.  Макалада  Орынбай  акын  ту­
ралы дерек бар. 
С онында  ѳлен бсрілген.
Бѵхар  эмирінщ  Самарканд  каласына  Бұхардың 
бек-
терімененен. —  Т. У. Г., 1878, JVb 9 ,18 июль.
Россия  мен  Бұхар  хандығының  арасында/ ы 
карым-қатынас туралы.
Выставка такырыпты. —  Т. У. Г.,  1878
,N
2
  /,6 май.
1878 жылы 20  майда Ташкент каласында бо­
латын  экономикалық  жэне  мэдени  жетістікте- 
терін көрсететін көрме туралы.
Досанбай.
  Құрама оязының Досанбай  деген  акын- 
ның жазып  берген  елеңі  осы
.一
  Т.  У.  Г.,  1878, 
12.
0 о
кт.
Досанбай ақынпын өлеңі.
Жетінші  июльде  Алматы  каласына  Қытайдан  елші
келіп." —  Т. У. Г., 1878, 
N
9
 10, 25 авг.
Россия  мен  Қытай  елінін  арасындагы  қа- 
рым қатынас туралы хабар.
47

Кабулға  Шир-Али-ханға  Түркстан  генерал-губерна­
торы  елші  кылып  жөнелтіп  жіберген…

Т.  У.  Г.,  1878

 
№ 9,18 июль; № 11,12 с
е
н
т
.
Россия мен  Афганистан  арасындағы  қарым- 
катынас туралы.
Қапал оязында  Ақешкі  б
е
к
е
т
і  менен Сарыбұлақ бе- 
кетінің арасындағы  жолдар... — Т. У. Г.,  1878,  №  13

31 окт.
Жол салу туралы.
Кашғар жақтан  керуенменен к
е
л
г
е
н
  адамдардын сѳ- 
зіне қарағанда••• — Т.  У. Г.,  1878
,N
2
 13, 31  окт.
Кытай елінің ішкі жағдайы туралы хабар.
Құрама оязына қарағаи казактар  Россия 
жұртына 
өздерінің  ыкыластарын  білдірмек ушін. —  Т. У.  Г.,  1878, 
№ 4,27 февр.
Россияға  соғысқа  кѳмек  ретінде  жэне оку- 
ағарту ісіне  каражат  жиған казак елдері  тура­
лы айтылған.
Құрама оязында законная  тысқары  кылған  іс  такы­
рыпты...— Т. У. Г., 1878, №  11,12 сент.
Қазақ  арасындағы  соттау,тергёу  істері  ту­
ралы.
Қытай Қашғарды  бесінші  декабрьде  алғанын...—

Т. У. Г”
 1878, №  5 ,1 0  март.
Кытайда 

еодалдық және ұлттық е
з
у
г
е
 кар­
сы ұйғырлардын кѳтерілісін  б
а
с
у
  туралы  мағ- 
лұмат берілген мақала.
Қытайға қараған жұрт катты жұт мекен буліңіп жа­
тыр... 
— Т. У. Г., 1878, 

 10,25 авг.
Кытай  еліндегі  жұт туралы  дерек  берілген 
хабар.
Мырзашөлдегі қазып жагқан арықты о
н  үшінші ок- 
тябрьде." 

 Т. У. Г”
 1878,
№ 16,19 дек.
Шел  жерлерді  суландыру үшін  арық  қазу- 
шы жұмысшылардың саны айтылған.
48

Орыс газетінде Орал- қаласынан жазылып к
е
л
г
е
н
 
ха­
бар. 
— Т. У. 
Г., 
1878,№  14, 28 ноябрь.
Оқу-ағарту  мәселесі  сѳз  етілген  макала.
Орыс г
а
зетіне жазылып  к
е
л
г
е
н
 хабар.  Қытай  жак- 
тан  келген  хабарға  қарағанда…

Т.  У.  Г.,  1878,№   11

12 сент.
Кытай еліндегі  аштық  жэне азаттық қозға- 
лыс туралы мағлұмат берілген мақала.
Осы  1878  жылда  екі минут ай  тұтылса  керек  жэне 
екі  минут  күн  тұтылса  керек.

Т.  У.  Г.,  1878,  №   9

 
18 июль.
Хабар.
Өлең. — Т. У. Г”
 1878,№  3 ,8 февр.
Ел арасындағы болыстықка таласу эдеті  с
у­
р
е
т
т
е
л
г
е
н
 ѳлен.  «Тұлпар  басы  тоқтамас тасқ-і 
ұрынбай


  《
Аскар  таудык  айдыны  карыменен.> 
д
е
г
е
н
 сиякты канатты сөздер  келтіріп,  шешен 
тілмен жазылған.
Соғыс хабары. —  Т_ У.  Г.,  1878, № №   1 , 2

3, 4

5

6, 
7

8, 9

10.
Орыс-түрік  соғысы; 
арасындағы 
келісім 
туралы  мағлұмат берілген.  Мақала  аты э
р
 но­
мерде әр түрлі.
Ташкент  каласында  турған  қазақтар  Түркстан  гене- 
рал-губернаторына  арыз  беріп... —  Т.  У.  Г.,  1878,  №   13’
31 ок
т
.
Ташкент  қаласында  тұратын  қазақтардыц 
бмлік мәселесі сөз етілген хабар.
Ташкент  қаласындағы  мектептердің  бастығы  мәлі.м 
қылып қағаз шығарыпты.—
— Т. У. Г.,  1878,№ ,,6 май.
Ташкент  каласындағы  оку  орындары  тура­
лы мағлұмат берілген.
Түркстан  генерал-губернаторы  Бұхарға  елші  жібер- 
ді. 

 Т. У. Г., 1878,№  10,25 авг.
Россия  мен  Бұхар  хандығынын  арасындағы 
қарым-қатынас туралы.
4 —  125
49

Туркстан  генерал-губернаторы  буй деп  бұйрық шы- 
ғарды. 

 Т. У. Г., 1878, №  7,6 май.
Қытаи  фсодалдарына  карсы  азаттық  көте* 
рілісте  жеңілгеи  ұйғырлар  мея  дұиғандарды.ч 
казақ жеріне қаиіып  келуі;  олар туралы  патш 
і
 
үкіметініц  шығарған  қарарлары  туралы  айтыл- 
ғаи.
Туркстан  генерал-губернаторы  генерал  адыотант
...一
Т. У. Г”
 1878,№  13,31 окт.
Сырдария  ѳзенінен  арык  жүргізу  аркылы 
Жизақ  шѳліи  суландыру  мәселесі  кѳтерілген.
Ѵратѳбеде  бұрын бек болған  Абдулғаппар  бектің ба­
ласы Ақбота… 

 Т. У. Г., 1878,№  10,25 авг.

әжіктердің  Үратөбе  көтерілісіне  қатысуы 
туралы.
Шет жұрттардан к
е
л
г
е
н
 г
а
з
е
т
т
е
р
г
е
 Қытай  жұртында 
қатты a

тық жұт болып жатыр деп жазыпты. —  Т. У. Г.,
1878, № 7, 6 май.
Қытан еліндегі аштық туралы.
Шымкент каласынан бір  адам біздің  г
а
з
е
т
к
е
 басып 
шығармақ үшін  өлең жазып жіберген  е
к
е
н


Т. У. Г
.,
1878, №  11,12 сент.; №  12, 9 окт.
Эжнияз  акын  мен Меңеш  кыздың  айтысы 
берілген.
, 1  8 7 9
Австрия жұртынан жазылып  келген  хат.——


У.  Г.,
1879, 
No
 19,10 авг.; №  20 ,23 авг.
Германияға  саяхат  жасаған  адамньщ  кѳр- 
гендері суреттелген әңгіме.
Ақмешіт  қаласының оязнай  мекемесінде...  Мәлімна- 
ме. 

 

. У. Г., 1879, №  9,15 май; №  10, 30 май.
Көкүйрім  деген  жермен  Сорқұдық арасынан 
бекет салу мәселесі айтылған.
Акмола каласынан  24 декабрьде  жазады. —  Т.  У.  Г.,
1879,№  1,15 янв.
50

Ақмола  қаласының  экономикасы  сөз  етілген 
мақала.
Ақмола  облысына  қараған  Сарысу  оязы  Атбасар 
оязы деп  аталуға  бұйрық  беріпті.
一丁
.  У.  Г.,  1879, 

  I,
15 янв.
Бұйрық.
Ауған менен осы  күнде  англіс
  соғыс  қылып  тұр.—
Т. У. Г, 1879, №  2 7 , 1 2  дек.
Афганистанның  1879  жылғы саяси жайлары- 
нан  дерек  берілген.  Мақалада  афгандар  мен 
ағылшындар  арасындағы  қарым-қатынас  сөз 
етілген.
Ауған турасында орыс газетінде бүй деседі.—— Т. У. Г.,
1 8 7 9 , ^ 2 1 ,1  сент.
Россия мен Афганистан  арасындағы  қарым- 
қатынас.
Ауғаннан  келген  хабар.  Әр түрлі  хабар. 

 Т. У.  Г.,
1879, №  24, 23 окт.; №  2 6 ,30 ноябрь; №  2 7 ,12 дек.; №  2 8

 
24 дек.
Афганистанның  1879  жылғы  саяси жайлары- 
нан мағлұмат берілген мақала. 27 номердегі ма­
кала аты《Петербургтен Ташкентке  телеграфме- 
нен келген хабар》деп басталады.
Эр түрлі хабар. —  Т. У. Г., 1879,№  13, 20 июнь.
Мақалада Орал каласынын, тарихы, экономи- 
касы туралы деректер берілген.
Эр түрлі хабар. 

 Т. У. Г.,  1879
,К
2
 27,12 дек.
Ақмешіт  каласында 
телеграф 
катынасы 
ашылғаны сөз етілгсн.
Биылғы жыл  календарь  басып  шығарамыз му,  жок 
му білмейміз, с
о
 себепті март айынан бастап...—
— Т. У. Г.,
1879,№  4 ,28 февр.; №  5 ,10 март.
Март  айынан  бастап  кун  аттары  жазылған 
жэне  Ташкент  каласында  күннін  мерзімін  кѳр- 
сететін таблица берілген.
51

Бухар жақтан  осы  биыл  март  айында  келген хабар- 
дын сѳзі осы. —  Т. У. Г., 1879, №  18,30 июль.
Россия  мен  Бухар  хандығынын  арасындағы 
карым-қатынас;  Бухар  хандығының  кол  астын­
да ғы  халыктын  наразылығы  туралы дерек  бар.
Біз бүрынғы шыққан  газетте Абдулғаппар бектің ба­
ласы Ақботаны закон  бойынша... —  Т. У.  Г.,  1879,  №  7

 
18 апр.
Тәжіктердің  Ұратөбе  кѳтерілісіне  катысуы 
туралы.
Г
а
з
е
т
 окығандарға  мәлім  болсын.—
— Т. У. Г.,  1879, 

 27 , 1 2  дек.; №  28, 24 дек.
«Түркстан  уалаятынын  газеті»  туралы 
щ -  
лақтандыру.
Жақында  Ташкент  қаласына  генерал-губернаторға 
Құлжаны Қытайға қайтып бермек турасында.—— Т. У.  Г.,
1879, № 2 8 ,24 дек.
Россия  мен  Кытай  елінің  арасындағы  қа- 
рым-қатынас.
[Ж үнісов  X.].
  Петербург  қаласынан  молда  Хайрұл- 
ла
 Жүнісов д
е
г
е
н
 құстардың тіршілік қылып...—
— Т. У. Г.,
1879,№  2 5 ,6 ноябрь.
Кұстар  тіршілігінен  мәлімет  берілген  ма­
кала.
Қазақтардан  көп  арыз  келген  себепті  Түркстан  ге- 
нерал-губернаторынан…

Т. У.  Г.,  1879
,Кя
  5 ,10  март.
Казак арасындағы ел басқару ici, арыз беру- 
шілер туралы.
Қазалы  қаласынан. —  

. У. Г.,  1879,№  11,1  июнь. 
Қазалы қаласыиың экономикасы туралы.
Құрт э
у
е
л
 б
а
стап жанды кұрт  суретінде  болып...—

Т. У. Г., 1879,№ 13, 20 июнь.
Жібек құрты туралы түсішк.
Мыңда  сегіз  ж ү> жетпіс  үшінші  жылда". —  Т.  У.  Г.,
1879,№  26,30 ноябрь; №  2 7 ,12 дек.
Россия  мен  Хиуа  хаидығының  арасындағы 
қарым-қатынас.
52

Орскі  (Жаманқала)  қаласынан  он  тоғызыншы де­
кабрьде  Орынбор  газетіне...--Т.  У.  Г.,  1879
, N
2
 28,
24 дек.
Шаруашылық  хабарлары,  астық  бағасы  ту­
ралы.
Орынбор  каласынан бері Ташкент жаққа...—— Т. У. Г.,
1879, Д^ь
 28, 24 дек.
Темір жол салу мэселесі сѳз етілген хабар.
Орынборда  куй in  үйсіз-жайсыз  қалған  адамдарга 
жәрдемшілік... 

 Т. У. Г., 1879, №  12,9 июнь.
Өрттен  күйзелгендерге жәрдем көрсету  мәсе- 
лесі сөз етілгеғі.
Орыс  газетінде  жазылып  келген  хабар. —  Т. 
У.
  Г
.,
 
1879,№  13, 20 июнь.
Россия қарамағына  қоныс  аударып  к
е
л
г
е
н
 
адам саны жэне Россия қарамағынан басқа жер­
г
е қоныс аударған адамдардын саны туралы мэ- 
ліметтер.
Орыс г
азетінде жазылып к
е
л
г
е
н
 хабар. Эр  турлі х
а
 
бар. —  Т. У. Г., 1879, №  15,30 июнь.
Ірбіт қаласының тарнхы  туралы,  1633 жылы 
салынғандығы айтылған мақалада Ірбіт жәрмен- 
кесінін. ролі сөз етілгеи.
Орыс  газетінде  жазылып  келген  хабар. 

Т. У.  Г.,
1879, №  17,20 июнь.
Кытай  қарамағындағы  аз  үлттардың хал- 
жағдайы; феодалдык жэне ұлттық е
з
у
г
е
  карсы 
кѳтерілісі туралы мақала.
Орыс газетінде жазылыпты.—
— Т. У.

.

1879

  № 21, 
1 сент.
Кытай  еліндегі  кѳтсріліске  кедей  шаруалар- 
дын катысуы туралы сѳз е
тілген макала.
Орыс г
азетінде Қытай жұртында  жаман қатты қым- 
батшылық жұт болып… 

 Т. У. Г.,1879, № 15, 30 июнь.
Қытай еліндегі жұт туралы.
53

Осы биыл он  сегізінші  июльде  Сырдария  облысы 
ньщ." —  Т. У. Г., 1879,№  20, 23 авг.
Чимган курорты туралы айтылған  макалада 
ауруларды емдеу ici туралы түсініктер берілген.
Осы жыл саратан айында  Қапал  каласына  жақын 
жерде тұратұғын полковник Тезек  Нұралы  баласы  Аб- 
лайханов дүниеден  ѳтті.—— Т. У.  Г.,  1879, №  2 1
,I
 сент.
Тезек султаннын  1847 жылы  Россия карама- 
ғына  қосылуынан  бастап  онын.  өмірінен  мағл^- 
маттар берілген макала.
Осы  мы нда  сегіз  жүз  жетпіс  тоғызыншы  жылда он 
тоғызыншы апрельде  Орынбор қаласы...—— Т.  У.  Г.,  1879,
№ 8,30 апр.; № 9,15 май.
Орынбор  каласында  болған  ѳрт  туралы. 
Шыққан шыгындар, кѳмек беру мәселесі айтыл- 
ған. 9 номерден макала аты《Ёнді әуелгі шыққан 
номерде» деп басталады.
Ѳткен  мы нда  сегіз  жуз  жетпіс сегізінші  жылда  май 
айында Самарканд қаласынын мақта өсіретұғын жерін- 
д
е
 күріш  қалай  шығар  е
к
е
н
  деп  сынамақ  үшін…—

Т. У. Г., 1879, №  1,15 янв.; №  2, 31  янв.
Мақалада француз күрішін Орта Азия  жері- 
не егу  ici,  алынатын  ѳнімі  туралы  мағлұмат бе- 
рілген.  Макаланың  2-номердегі  аты  《Ёұрынғы 
шыққан  газетте  күріш  тақырыпты  сөз  сөйлеп 
едік» деп басталады.
Перовскі  каласынан  18  май да.  Әр  түрлі  хабар.—  
Т. У. Г, 1879, 
No
 10,30 май.
Перовск  (Ақмешіт) 
қаласының  халқыныц 
шаруашылығы, мэдени өмірі туралы.
Петербургтен келген телеграф. —  Т. У.  Г., 1879, №  20,
23 авг.; №  2 3 , 1 3  окт.
Шахмардан  Ибрагимовке  статский  советник 
атағын беру туралы хабар. 23  номерде  мақала 
аты  《Түркстан  генерал-губернаторының》 деч 
басталады.
54

Почта  тақьірыптьг. 

 Т.  У.  Г.,  1879,№   24,  23  окт.: 
№  2 5 ,6 ноябрь; №  2 7 ,12 дек.
Почта қатынасы туралы түсінік берілген ма­
кала.
Сырдария  облысыньщ  областной  мекемесінде  судия- 
ның қылған 
бітіміне  разы  болмай... 
—  
Т. 
У. 
Г . , 1879, 
№ 15, 30 июнь.
Ел билеу мәселесі сѳз етілген.
Ташкент  қаласынан  сексен  шақырым  Құмсан  деген 
қыстықтан  жазылып  келген  хабар. —  Т.  У.  Г.,  1879, 
№ 18, 30 июль.
Ташкент  қаласының  маңынан  жолбарыс  ус­
тал ғаны сѳз етілген.
Ташкент қаласында мақта тазаламақ үшін салынған 
заводтың…

Т. У. Г., 1879

Лр
9 2 3 , 13  окт.
Ташкент қаласындағы мақта тазартатын за­
вод туралы мағлұмат берілген мақала.
Түркстан  жұртының  генерал-губернаторы 
Жетісу 
облысыньщ қазақтарына...—— Т. У.  Г.,  1879, №  5 , 1 0  март.
Қытай мен қазақ елінін. арасындағы  қарым- 
қатынас туралы мақала.
Туркстан қаласынан бір адам осы хабарды жазып га- 
зетіңізге басып...—
— Т. У. Г., 1879, № 9,15 май.
Түркстан  қаласының  маңындағы  қазақтар- 
дың саудамен, егін кәсібімен айналысатыны ту­
ралы  мақала.
Уральск  қаласынан  жиырма  тоғызыншы  апрельде 
жазған хабар. —  Т. У. Г., 1879,№ 11,1 июнь.
Орал  қаласында  болған өрт,  шыққан  шы- 
ғындар туралы мақала.
1 8 8 0
Абдрахман хан июль айының о
н төртінде Кабуль
 ка­
ласынан. — Т. У. Г., 1880, 
Кч
 17,
12 
с
е
н

.
Россия мен Афганистан  елінің  арасындағы 
қарым-қатынас туралы.
55

Ақмола облысыньщ  газе
т
ін
д
е
  жазылған  хабар
.一
Т. У. Г., 1880, №  18, 30 сент.
Акмола  облысында  1879 жылы  жұтта қы- 
рылган мал саны берілген мақала.
Алматыдан  келген  хабар. —  Т.  У.  Г.,  1880,  №   8, 
30 апр.
Алматы 
каласынын,
  маңындағы  елдердін 
жұтқа  ұшырауы  туралы  мағлұмат  берілген 
мақала.
Американ  жұртының мақта ұрықты  егу  тақырыпты.
Наманғаы  ояз  бастығының жіберген  хабары. 

Т. У.  Г., 
1880,№  4, 29 февр.
Туркстан  аймағында  1878  жылдан  бастап* 
мақта егу мэселесі сѳз етілген макала.
Анненков деген генерал  Ташкент каласына  темір  ар­
ба жолын  салдыруға...

Т.  У.  Г.,  1880,  №  18,30 сент.
Ташкент темір  жолын  салу  мэселесі туралы
хабар.
Ауған  жұртының  хабары. —  Т. У.  Г.,  1880, 

  3

21  февр; №  6 ,29 март.
Россия  мен  Афганистан  арасындағы  қарым- 
қатынас; Афганистанның ішкі жағдайы туралы.
Эр турлі хабар. —  Т. У. Г., 1880,№  4, 2 9  февр.
Жер жүзіндегі  кісі  саны жайында  берілген 
дерек.
Эр турлі  хабар. —  Т. У. Г.,  1880, №  7 ,17 апр.
І\ы л м ы стыл а
 рды  с
о
т
т
а
у
  з
а
 нымен  таныстыр- 
ған мақала.
Әулиеата  шаһарына  1880  жылға  Қараған  шаһар  пұ- 
лына  кіргені  айтылады. Смета.—
— Т. У.  Г
1880

  №   14,
28 июль.
Әулиеата  қаласыньщ  1880  жылғьг  сметасы 
туралы.
Бақты деген  қорғанкан  келген хабар осы. —  Т, У.  Г.,
1880,№  12,26 июнь; №  15,13 авг.
Қытай  шек  арасында  т.ұратын  қазақтар  мен

Кытай  кол  астындагы қазактар  арасындагы  қа- 
рым-қатынас  туралы  мағлұмат  берілген.15  но­
мерде  мақала  «Мұнан  бұрынғы  номерде  сызьш 

едік  Қытайға  қараған  қазақ  менен  Россияға
караған қазақтар...» деп басталады.
Буратал  даласында  Россияға  қараған  қазақтар  ме­
нен Қытайға  қараған қазақтар  арасында  барымта...—

Т. У. Г., 1880, №  2 3 ,31 ноябрь.
Россия  қол  астындағы  казактар  мен  Кытай 
қарамағындағы  қазақтар  арасыидағы 
қарым- 
катынас.  *
Бұрын  бір  адам  қалаға  телеграф  жіберсе  жиырма 
сөз үшін ақша алушы еді…

Т. У. Г.,  1880,№  19,6 окт.; 
Л

20, 18 окт.
Почта  тарііфі туралы  түсінік  берілген ма­
кала.
Біздің орыс газетінде жазыпты,  Қытай жұртында...——
Т. У. Г., 1880; №  22, 17  ноябрь.
Қытай тұрмысынан әңгіме.
Бір  мың сегіз  жүз  жетпіс  тоғызыншы  жылда
...一

. У. Г”
 1880, № 2, 31 янв.
Қытай мен шек арада  тұ ратын  қаз акта рды 
билеу мәселесі сѳз етілген.
Газет оқығандарға  мәлім  болсын.—— Т. У. Г.,  1880, 

№ 2 0

2 1

22

23, 24

25.


үркстан уалаятынын газеті» туралы кұлақ- 

 андыру.
Генерал губернаторы генерал адыотант фон-Кауфман- 
ның  Түрксіан  жеріндегі  эске
р
л
е
р
г
е
  бе
р
г
е
н
  бұйрығы 
осы. 

 Т. У. Г., 1880, №  8, 30 апр.
Маңғышлақта  (Маңғыстау)  болған көтеріліс- 
ті басу туралы мақала.
«Голос»  деген  орыс  газетінде  осылай  деп  жазып­
ты... 

 Т. У. Г., 1880,№  23, 31 ноябрь.
Француз  ғалымының  Россияда  болуы  сѳз 
етілген.
57

Дүниедегі  әр  патшалардың жұртындағы  жылқыла- 
рын болжаған есебі осы. 

 
Т. У. Г.,  1880, 
№ 
2 2 ,17 
ноябрь.
Кейбір 
мемлекеттердегі  жылқы  малының 
саны берілген.
Жаманқалада жиырманшы  ноябрьде  бірталай кар
жауып... — Т. У, Г., 1880,№  5, 21 март.
Орск  каласынын  шаруашылығы,  тұрмыс-ха- 
лі туралы, мағлұмат берілген мақала.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторынын  ор­
нын... 

 
Т. У. Г., 1880, №  6,29 март.
Жұтқа  ұшыраған  елдерге  көмек  көрсету 
мәселесі сөз етілген хабар.
Жетісу облысының военный  губернаторынын орнын­
да тұрған... 

 
Т. У. Г., 
1880

№ 
12,26 
июнь.
Жетіс
у
 облысына қараған қазактардан алым- 
салык жинау мәселесі айтылған.
Жиырма  тоғызыншы  март айынан  бері...

 Т. У. Г.,
1880, 

 9,17 май.
Ташкент, Қазалы, Ақмешіт, Туркстан,  Шым­
кент  қалаларының  арасындағы  почта  катына­
сы туралы.
Жібек құрты тақырыпты Россия г
а
з
е
т
ін
д
е
 осылай д
е
п
 
жазыпты. 
—  Т. У. 
Г., 1880, 
№ 
21 ,31 
ок
т
.
Жібек шаруашылығы жайында мағлұмат  бе- 
рілген мақала.
Қашғардан  келген  хабар осы.— Т. У.  Г.,  1880, №  5,
21  март.
Қытай қарамағындағы халықтарды окыту ici 
туралы.
Құлжадан жэне Нарынский  қорғаннан к
е
л
г
е
н
 хабар 
осы. —  Т.  У.  Г.,  1880, №  9 ,17  май; №   10, 28  май.
Россия  мен  Кытай  елінің  арасындағы  қа- 
рым-қатынас туралы.
Құлжаның сұлтаны Әбілұғлы д
е
г
е
н
 дүниеден өтті...—

Т.У. Г., 1880, №  1,14 янв.
Қытай  мен  қазақ елінің арасындағы қарым- 
қатынас жайында дерек бар.
5S

Қытай  менен  орысқа  қараған  қазақтардың  жанжал- 
дарын тергеп  бітім  қылуға...  Орыс  Туркстан  газетін- 
дегі хабар. 
—  Т. У. Г”
  1880, №  10,28 май.
Россияға  және  Қытай  еліне  карайтын  қазақ- 
тардың  хал-жағдайы  туралы  айтылған  мақала.
Қытай 
патшасы 
өзінің  жіберген  елшісінен...—
— Т.  У.
厂,
1880, №  9 ,17 май.
Россия мен Қытай елінің арасындағы қарым-
• 
қатыиас туралы мақала.
Қытайдың  күн  батыс  жағындағы жері  менен  біздіц 
саудагерлерімізге  сауда қылу  турасында...—
— Т. У.  Г.,
1880,  №  16,24 авг.
Россия  мен  Қытай  елінің  арасындағы  сауда 
қарым-қатынасы туралы.
Қытайдың тергеу үкімі. 
—  

. У. 
Г., 1880, №
 
6,  29 
март.
Қытайдағы  феодалдық  және  ұлттық  езуге 
қарсы болған көтерілісті басу туралы.
Лепсіден  келген  хабар  осы. —  Т.  У.  Г.,  1880
, Мя
  12

26  июнь.
Мақалада Лепсі маңындағы елдердің шаруа- 
шылығы  жайында  айтылған.  Ара  шаруаіиылы- 
ғымен айналысқан елдер туралы да дерек бар.
Мәлімнаме. 

 Т. У.  Г.,  1880, №   25,  31 
дек.
Ақмешіт  қаласында  ер  балалар  мектебін 
салу мәсслесі сѳз етілген.
Орынбордың газетіндегі хабар. —  Т. У. Г., 1880, №   14,
28  июль.
Торғай  облысы  мен  Орал  облыстарындағы 
1870— 1880 жылдарда  болған  жұт туралы  маг- 
лұмат берілген мақала.
Орыс газеттерінде  айтылыпты  Орынбордан Түркстан 
жағына  жүретұғын от арбасы  тақырыпты...——
Г. У.  Г.,
1880,  № 7 , 1 7  апр.
Алғашқы  темір  жолмен  катынас туралы  ай- 
тылған  хабар.  Соңында  паровоздың  суреті  бе- 
рілген.
59

Орыс  г
а
з
е
т
ін
д
е
  жазылып  к
е
л
г
е
н
  хабар.—
— Т. У.  Г.,
1880,  №  20,18 окт.
Афганистан туралы  мағлұмат  берілгеи  ма­
кала.
Орыс газе
т
ін
д
е
 сондай деп жазыпты.—
—  Т. 
У. 
Г., 1Ö80, 
№ 5, 21  март.
Орынбор  маңындағы  қазақтардың  жұтқа 
ұшырауы, шаруашылығы туралы.
Орыс  жеріндегі  темір жол  тақырыпты.— Т.  У. Г
.,
1880,  №  10, 28 май.
Россия  жеріндегі  салынған  темір  жолдар 
жайында  мағлұмат берілген.  Мақала  соңында 
паровоз  бен поезда рды ң  суреті  салынған.
Орыс Түркстан  г
а
з
е
т
ін
д
е
  сызылған  Қытайдын  күн 
батыс жағындағы границасының хабары осы.
——
Т. 
У. 
Г.,
1880,  JVfe 13,15 июль.
Россия  мен  Қытай  елінін  арасындағы  қа- 
рым-қатынас туралы.
Орыс Туркстан газет
ін
д
е
г
і э
р
 түрлі жаңа хабарлар.—

Т.  У.  Г., 1880

№ 9 ,17 май.
Мақалада  Россия  мен  Қытай  арасындағы 
карым-катынас туралы  мағлұмат  берілген.  Кы­
тай  әскерінің қазақ  жеріне  келуіне  қарсылық 
білдіру жөнінде айтылған.
Орысқа қараған саудагерлер  Россия жерінен кірпіш 
тақта шайды Қашғарға апарып сатушы  еді. 
—  
Т. 
У. 
Г.,
І880, 
Ко
 9 ,17 май.
Россия  мен  Қытай  елінің  арасындағы сауда 
қарым-қатынасы туралы хабар.
Осы жұттан халық залал тартқан үшін...—— Т. У.  Г”
1880,  № 6 ,29 март.
Жұтқа  ұшыраған  елдерге көмек кѳрсету  мә- 
селесі сөз етичген хабар.
.
パ ,-.:

Осы жылдарда почтаменен жіберген х
а
ттар ұзақ ба- 
руының себебі. 

 Т. У. Г., 1880, № 24,16 дек.
60

Түркстан  аимагындағы  почта  қатынастары 
туралы.
Осы заманда дәрігер болуға үйренетұғын үлкен мед- 
реседе оқып  шыққан эйелдер  де  Россия  мемлекетінде
бар. —  Т. У. Г., 1880, ,№ 2 2 , 1 7 
ноябрь.
Әйелдердің  медицина  ісімен  айналысуы  ке- 
ректігі айтылған.
Осы  кунде  Қытай  тақырыпгы  көп  сөз...—  Т.  У.  Г.,
1880,  № 2 0 ,18 окт.
Кытай  елінің  әдет-гурпы

  салт-санасы  тура­
лы мағлұмат бсрілгсн макала.
«Отголоски» д
е
г
е
н
 Россия г
азетінде Түркстанға келе- 
тұғын темір  жолдың пайдасын...— Т.  У  .Г.,  1880, № 
2 \,
16  дек. 
.
Темір жолдыц халық  шаруашылығын  өркен- 
детудегі ролі антылған макала.
Патша  хазірегімізден  Түркстан  жерінен  және  Сібір 
жерлерінен  Қытайға  астык,  шығармасын  деген… ——  Т.  У.
Г.,  1880, A? 9,1 7  май.

 
Россия мен  Қытай  елінін арасындағы  қа-
рым-катынас туралы макала.
Петербург  газетінде сызған  хабар  осы. —  Т.  У.  Г.,
1880,  №  1 ï , 10 июнь,
Кытай  елінін  шет  ел  езгісіие  карсы  күресі 
туралы  мағлұмат  берілген  макала.
Почта такырыпты  сѳз. — - Т.  У. Г., 

8 8 0 ,№  25,  31  дек.
Макалада  автор  почта  катынасынын  тари- 
хынан  мағлумат  келтіріп,  онын  коғамға  тигізе- 
тін пайдасын сөз еткен.
Россия  газетіндегі  хабар. Орьшборға  келетүғын  о
 г
 
арбасы  үшін... — Т.  У. Г,

1880, Лг
? 23,31  ноябрь.
Орал  өзенінің  үстінен  салынган  темір  жол 
ѳтстін кѳпір туралы.
Самойловский.
 
Америка  (Жака  дүние  деген  жер) 
мақтасы  осы  Түркстан  жерлерінде егіп,сынап  қараған 
тақырыпты. —  Т. У. Г.,1880, 
N

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет