Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет15/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
2  4,  89—90  беттер).  Ж урн ал­
га  мемлекет  тарапынан  көмек  болмаған,  ол  окушылар- 
дын  ѳз  күшімен 
шығып  тұрған, 
б а ға с ы
  3  сом 
б олды . 
Қаржының  ж еткіліксіздігінен,  журнал  бетінде  редакция 
аты и a н  оқушыларға  арнап  кѳмек  беруге  шақырған  хат, 
макала  үнемі  басылып  тұрған.  Журналдын.  шығарушы- 
сы  да,  редакторы  да  белгілі  жазушы  Мұхаметжан  Сера- 
лин  болды.
«Айкап^  журналы  өзінің  аты,  максаты  туралы  (1911, 
№  1 , I —
— 3 беттер)  бастырушылар  алқасының  атынан  бы­
лай  түсінік  береді:  «Ай,  кап»  деген  сѳз  казақтың  төл 
сөзі,  ол  ғасырлар  бойы  мәдениеттен,  білімнен  кенже 
к а л ғ а н   б ү к іл
  ка за к  халкының  өкінген  бейнесі  ретінде 
алынды.  Ай,  қап!  деп  санымызды  соқты к,енді  ел  ката­
рына  қосылайық  деген  үнді  білдіреді.  Меңдібеков  Ба­
кы тжан  《Газеталарымыз  туралы》деген  макал асы нда 
(1913,  №  6 ,1 2 6 — 128  беттер):

Ай,  кап!  Эттеген-ай,  іс 
ѳтіп  кеткен  екен  ғой,  біз  ұйықтап  жатқаида,  баскалар 
соққан  желден,  аккан  судан  пайдаланып  ж аткан

а

біз- 
д ін  мұндай  халде  болуымыз  деп  өткен  іске  өкініп  койған 
есім  боларға  керек
》,一
 деп  жазады.  Ғабдолжалилов  Ха- 
лиолла  《
Айкап  мағыналарьі》деген  мақаласында  (1911, 
№  2,18  бет)  «Айкап

деген  сөздің  үш  түрлі  мағынасына 
т о қ т а л ғ а н :

1 . Ай,  қ а п !—
— болмай  қалған  іске  өкіну.
2.  Қаранғы  түнді  ж ары қ  еткен  ай,  жэне  онын.  к  а бы 
(сауы ты).  3.  Халықты  айқап-шайқап  аралау».
Бұл  соңғы  екі  ұғым  Ғабдолжалиловтың  ой-хиялының 
ж үйріктігінен  туған  деуге  болады,  бірақ  нақтылы  шын- 
дықты  берм ейді.

Айкап》не  деген  ұғым  екенін  бүл  сөз- 
ге  бірінш і  рет  ой  бөліп,  оның  мәнін  жақсы  түсінген  жур-
280

налдыи  редакторы  М.  Сералии  мен  Б.  Мендібеков  аи- 
қып,  күд іксіз  аныктаған.

Айкап»  журнальнгык  шығуы,  редакторы  жайында 
Леиинградтағы  Орталық  мемлекеттік  тарих  архивында 
мьшалай  деректер  бар:  Орынбор  губерниясынын  Троицк 
каласы нда 
ш ы га т ы н
  ка за к  журналы  туралы,  1910  жылы
18  январьда  берілгеи  куэлік  бойынша,  Костанай  облысы, 
Ш убар  болысынын 
N
2
  5  ауылыньщ  қазағы  Мұхаметжан 
Сералинмін 
редакторлығы  жэне 
жауапкершілігімен 

Айкап»  атты  журналды  тѳмендегі 
программамен  шы- 
гаруға  рүқсат  берілді:
1 .Бас  макала.
2.  Ш ет ел  хабарлары.
3.  Мүсылман өмірінен  мәселелер.
4.  Хроника.
5.  Фельетондар  мен  ѳлендер.
6.  Библиография жэне  ғылыми  макалалар.
7.  Эр TypjTji  хабарлар  мен  редакцияға  хат6.
Б.  Кенжебаев  «Айкап》журналының  бетінде  ш ы ққан 
материалдарды  тақырып, 
мазмұн  жағынан 
мынадай 
бөлімдерге  бөлген:
1 .Саяси-әлеуметтік  макалалар.
2.  Әдеби  шығармалар, әдебиет мәселелері.
3.  Қ а за қ  арасындағы  оку-ағарту  ісінің  ж а й-күйі  және 
манызды  мәселелері.
4. Ана  тілі, әліппе,емле  мәселелері.
5.  К а за қ  әйелдерінің  жайы ’  бостандық,  тецдік  мәсе- 
лесі.
6.  Дәрігерлік,  агротехникалык  кенестер,  ғылым  та­
быстары.
7.  Ішкі-сьГрткы хабарлар. 
.
8.  Кітап  сындары.
9.  Тілш і  хаттары,  жауап  хаттар7.
Қ а за қ тілінде  тұнғыш  шығып  т ұ р ғ а н

А(ікап

журна- 
лынын  бетінде  қа за қ  елінің  саяси  әлеуметтік,  мәленн, 
шаруашылык  жайларынан 
көптеген  мақала,  хабарлар 
жазылып  тұрды.  Журнал  сол  кездегі  көкейкесті  деген 
мәселелерге  қолынан  келгенше  жауап  беруге  тырысты. 
Бұл  кездегі  ка за қ  елінін  ең  >((анды  мәселесі  жер  туралы
6  Центральный  Государственный  исторический  архив.  Г.  Ленин­
града  (ЦГИАЛ). Фонд № 776,
опись № 21.
7  Б.  Кенжебаев.  Қазак  баспасөзінің  тарихынан  мәлімегтер. 
Алматы, Қазмембас, 1956, 26

30 беттер.

ѵяо


• - ンい’:ふ ' 3
«Айқап»,  1911,№  10,1  беті.

еді.  Жер  туралы  айтқанда,  қа за қ  бұқарасына  отырык­
шы  болу  керек  пе,  әлде  көшпелі  болуы  керек  пе?  деген 
сұраққа  жауап  іздейтін.  Жер  туралы  екі  түрлі  п ікір   бол­
ды:  біреулсрі  казактарды  отырыкшы  болып,  бірігіп,  мал, 
егін  шаруашылығыма 
ж е ткіл ікті  жер  алуына  үгіттесе, 
е кін ш іл е р і—
— ка за к  елін  жаппай  отырыкшы  етуге 
б о л ­
м а й д ы
  деп  сокты.  Бұл  екі  п ікір   журнал  бетінде  кеңінеи 
талкыланды.  Журналда  ка за к  елінің  отырыкшылықка 
көшіп,  егін  кәсібімен  шұғылданса,  өнер-білімге  тез  же- 
туіне  м үм кіндік  болар  еді  деген  пікірлер  айтылды.  Со- 
лардың  бірінде:  халық  бірігіп  отырса,  бірігіп  еңбек  етсе, 
мектеп,  медресе  салуға,  емхана  ашуға  қолы  жетер  еді 
деген,  Сол  кездін  өзінде  20—
—30  үй  бірігіп  егіншілікпен 
айналыса  бастағандығы,  мұндай  ауылдар  көбейе  баста- 
ғандығы  журнал  бетіндегі  көптеген  мақала-хабарлардан 
көрінеді.  «Айқап»  мұндай  жаппай  отырыкшы  болған 
ауылдардың  көрген  пайдасын  үзбей  жариялал  отырды.
Журналдан  кең  орын  алған  мәселенің  бірі  әдет-ғұ- 
рып,  салт-сана  мәселесі  болды.  Журнал  ка за к  тірш ілі- 
гіндегі  әдет-ғұрыптьщ  кемшілік,  кері  кеткен  жақтарьш 
толық  көрсетіп,  елді  ж ақсы лы кка  шақырды.  «Казактын 
ка зір гі  халі》деген  макалада  елді  кері  тартатын  дау- 
ж анжал,  ұрлық,  өтірік,  өсек  сөз  екендігіи,  бұл  кемшілік- 
тердін  негізі 

кәсіпсіздік,  білімсіздік»  екендігін  жүрт 
алдына  пәш  етіп  көрсетті.  Б.  Майлин  журналдыц  1913 
жылғы  15  санындағы  (335—
—336  беттер) 
макаласында 
қыз  ұзату  тойында,  өлімге  ас  беру  жорасын  орындауда 
елдің  үлкен  шығынға  бататынын  айтып, 
оііың 
орнына 
халыққа  пайдалы  іске,  оқу  ағарту,  мектеп-медресе  салу 
ісіне  каражат  шығару керектігін жазған.
«Айкап»  журналы  әйел  мәселесін  сөз  еткенде,  әйел- 
дің  қоғамнан  алатын  орнына  токта лады:  «Адам  баласы- 
ньщ  тәлім-тәрбиесі  анадан  ауысалы,  бүкіл 
адамзатты 
тэрбиелеуші —
— ана

деп,  ананың  үй  ішіндегі  маңызьш 
өте  жоғары  бағалады.  Журнал  әйел  мәселесін  көтере 
отырып,  езілген  қа за қ  әйелдерінен  тілшілер  тартты.  Ті- 
леубай  қызы  Сакыпжамал  (1911, №  7 , 1 1 — 12  беттер ) 
қазактын.  ер  балаларын  оқытып,  кыз  балаға  кѳніл  бөл- 
мейтінін,  қалың  малға  сатылып,  сүймеген  адамға  ерік- 
сіз  баратынын  халық  алдына  әшкерелеп  қойған.  С гқы п- 
ж а м а л 《Үзақ  күткен  үм ітім 》деген  макаласында:  (191 һ 
№  9

7— 8  бет).

Айқап»  журналыньщ  әйел  мәселесіі 
көтергеніне,  олардың  мақаласын  журнал  бетіне  баска-
284

нына  катты  куаныш  білдірген.  Сѳйтіп,  «Айк^п»  журна- 
лыньщ  бетінен 
ѳздерінін  аянышты  халін  корген  қа за қ 
әйеліиің  сана-сезімі  ашылып,  еркіндікке,  білім  сәулесіне 
ұмтыла  бастады.  Қ а за қ  әйелі  туралы  алғашқы  рет  әң- 
гіме  поэма  ж азғап  көрнекті  жазушылар:  Сұлтан-Мах-  ^ 
мұт  Торайгыров,  С.  Дөнентаев,  С.  Көбеев,  Ә.  Ғалимов, 
М.  Сералин  т.  б.  осы  журнал  манында  болды.

А й қа п》журнальшың  бетінде  аса  кең  койылған  мә- 
селенің  бірі  оку-ағарту  ici  еді.  Ол  кездегі  казакты ң  көбі 
сауатсыз  болуы  кешпелі  тұрмыстын  нәтижесінен  деп 
айта  келіп  ескі  оқудың  пайдасыз  екендігін  жазады,  ж а ­
на  оқудың  (тѳте  оқу)  жеңіл  екендігін  кѳрсетеді

орыс­
тын  мэдениет,  эдебиет  мұраларын  меңгеруді,  ғылымын 
үйреиуді  мәселе  етіп  қойды.  Ж урнал  жалпы  қа за қ  бука- 
расы н  білімге,  өнерге  шакырды,  оқу  сапасын  кѳтеруге, 
белгілі 
программамен  оқытуға  үндеді. 
«Біздің  казак, 
баласына  не  қылса  да  басқа  жұрттарға  тенелу  қакында 
біраз  кенес»  деген  макалада  (1911,№   5

4—6  беттер), 
қа за қ  арасында  оку,  окыту  ісін  дұрыс  жолға  қою  тура­
лы,  орыс 
т іл ін д е
  оқытудыд  пайдалы  екеидігі,  жәие  ана 
тіл ін   ж ақсы   білу  керектігі  айтыладьг.  К а за к  шәкірттері- 
иің  хал-жағдайы  нашар  екендігіне  тоқтала  отырып,  ж ур ­
нал  оларға  көмектесуге  шақырған  көптеген  мақала-ха- 
барларды  басып  отырды.  О ку-окыту  мәселесімем  тығыз 
байланысты  оқу  құралдарын  шығару,  қа за қ  тілінің  әліп- 
песі,  ж азу  жұмысып  бір  ережеге  бағыидыру  туралы  бір- 
сыпыра  мақала  жариялады.  XX  ғасырдың  бас  кезіндегі 
қазақтын.  әдеби  тіл і  мен  публицистикасының  калыптасу 
кезекіндегі  «Айкап

  журналының  маңызын  Н.  Қараше- 
ва  журналдын  тіл  ерекшеліктеріл  зерттеген  едбегінде 
атап  көрсеткен»8.
«Айкала  ка за к  әдебиетінің  түйінді  мәселелерін,  оныц 
ѳркендеу  жолдарын  сѳз  етті.  Абай,  Ыбырай  иепзін  сал- 
ған  біздің  жаңа  әдебиетіміздін,  ұлы  орыс  халқының 
классик  әдебиетінеи  иәр  алып,  онын  озат демократияшыл 
идеясып  бағыттай  отырып,  онан  әрі  ѳркендей  түсуіне  же- 
текші 
б о л д ы 9.
8  Н.  Қарашева.  Грамматические  особенности  языка  казах­
ской публицистики начала XX века  (на материале журнала «Айкап»). 
Алма-Ата,  1959,  стр.  264.  Рукопись диссергацгш на  соискание  ученоіі 
степени канд. филологических наук.
9 Б.  Кенжебаев.  Казак  халкынын  XX  ғасыр  басындағы  де­
мократ жазушылары. Алматы, Қазмсмбас, 1958, 31 бет.
2S5

Бұл  жөнінде  С.  Торайгыров  《К а за к  тіліндегі  өлен 
кітаптары  жайынан»  деген  макаласында  кисса,  ертегі- 
ѵіеріиін  ка за к  эдебиетінде  алып  келген  орнына  токтала 
отырып,  сол  кезде  шыккан  өлең  кітаптарын  катты  сын- 
ға  алғаи,  эдебиетке  орынды  талаптар  қойған  ( 1913, 
N
2  19, 
404—405  беттер

  №  20,  419—420  беттер;  №№  22

24, 
451—452  беттер).  Журнал 
бетінде  казакты ң  әдебиеті 
туралы  мәлі меттер мен  бірге  ѳлен,  энгіме,  аударма,  мы­
сал,  шыккан  кітаптарға  сын  мақалалар  жэне  баспасѳз 
туралы  мэлі меттер  кѳп  басылып тұрды.

А ііқа п 》журналынын  катесі  де 
боллы.
  Журналдын 
негізгі  ұстаған  бағыты  халыкты  отырықшы  болуға  үгіт- 
теу  бола  тұрса  да,  онын.  бетінде  отырыкшы  болуға  қар- 
сы  макалалар  да  басылған.
Ж урнал  бұл  мақаланын.  кейбірін  окушылар  талкысы- 
на  салу  максатымен  басып  отырса  да,  жалпы  алғанда 
кате  бағытта  жазылған  макалаларды  баспауға,  не  ка т­
ты  сынауға  күш і  жетпеді.  Ж урнал  діннің  зиянын  ашып 
көрсете  алған  ж оқ,  дінді  оқумен  байланыстырып  отыр­
ды;  дін  мәселесінде  дәйекті  бағыт  ұстай  алмады.
Сонымен,  революцияға  дейін  ка за к  тілінде  ш ыққан 
жалғыз 
журнал  «Айкаптын» 
қателесуі,  адасуы  бола 
тұрса  да  «онда  казакты н  өткен  кездегі  де,  XX  ғасырдың 
басындағы  да  қоғамдық  саяси  өмірінің  мәселелері  ж а ­
зылып  тұрды...  Бұл  мәселелердің  кейбіреулері  журнал 
бетінде  халықтың  талаптары  мен  армандарына  сэйкес 
жазылып  отырды》10.
Жалпы 
алғанда  «Айқап» 
бұқарашыл 
бағыттағы 
тұнғыш   журнал  болумен  бірге,  халыктың  тілегіне  сай, 
шаруашылық,  оку-ағарту,  бас  бостандығын,  тағы  басқа 
толып  ж атқан  әлеуметтік  мәселелерді  алғаш  көтерген 
журнал  болды.
Сонымен,  X IX   ғасырдың  аяғында  XX  ғасырдың  ба­
сында  алдыңғы  қатарлы  орыс  мәдениетінің  ыкпалымен 
шыға  бастаған  қа за к  тіліндегі  газет-лсурналдардың  Ка- 
зақстанның  мэдени,  саяси  өмірінде  алған  ролі  зор  еді, 
олар  ғасырлар  бойы  ұйқыда  ж атқан  қараңғы  елді  ояту­
да  алғашқы  шам-шырақтар  болды.
10  Казак  ССР тарихы.  I  том. Алматы,  Қазмембас,  1957,  584 бет.

АВТОРЛАРДЫҢ  АЛФАВИТТІК  КӨРСЕТКІШІ
A  194,  215

216,  224 
А.  В.  224,  225 
A.  K.  216,233 
A.  Л .149
A. M .142
A.  H.  93
A.  C.  216
A.  Ч.  93
Абдрахманов  Ахун  149 
Ады ко в  Бѳкен  74

93,113 
Айманов  А.  (Аббас)  93,  194 
Айманов  Жағыпар 

49,169 
Айтбакин  225 
Акынов  Айман  149 
Алатау  баласы  185,195 
Алаш баев  Ғабдалрахим  94 
Алекторов  А.  Е.  94,113,114, 
142

143’  185,  186,195 
Алтаев  А .195 
.
Алтухов  П.195
Алыпсатаров  114,150
Аман  ұғлы Есен  250
Аппасов  A. 186
Аппасов  C. (Султан) 169, 195
Арғымбаев Тұрдыбск 95
Арғын  250
Артеменко С.  К.  195, 196
Артеменко Степан 150, 170,
186
Артыкбаев Сэрсекен 114
Архангельский  259
Асанов  Қ. 250
Ахметшин Ғабдолла (Ғабдол-
ла  бин  Ахметше)  2!46
, :
250
Ә.  К.  95
Эбдрахманов  Абдолла  225 
Эбсалямов  196 
Эбсалямов  Сакып  216 
Эзербаев  Faбдолла  250 
Элдебеков  Ахмет  150 
Элжанов  О.  (Отыншы)  150. 
151,  170

171,  186,  196,  205;
216
Әлкімалов  Ғабдолла  250
Б.  Г .196 
Б-в. С.  ІІ5
Бабажанов  Қожасалық  29,  39 
Бабайбүркіт  152,  171

187,  196, 
206,  217
Б аил алы  үғлы  115 
Байжұманов  Қуанышбай  95 
Байжүмыров  Дөкей  217,  225 
Байсалбай  29.
Байсымаков  Б.  (Біләл)  /96,
217
Байтеміров  Нәрік  251 
Байтоқ  ұғлы  Иұғыман  251 
Байұлы  Ағатай  251 
Байшыраков  Пшанғалн  Бейсе- 
нұлы  251 
Барун  Кәде  133 
Башыкара  ұғлы  Юсіп  29 
Безверхов  И .147 
Бейшара  ұғлы  Егінші  152 
Бенімбет  23 
Бекметов  152 
Бекметов  Хамидолла  23 
Бекхожин  172
287

Бскхож


н  Хасен  226 
Бельский  Ив.133 
Бердиев  Ғабдолла  251 
Болатов  Қа л мак  152 
Ботбаев  Мәтен  115,116,143 
Бюрин  Елеуснн  251
В.-в.187
В.  Д.  197,  207
В.  K.  J53
В.  М.  218
Вамбери  Герман  (Армсний) 96 
Величко  В.  172,173 
Виляева  Хаднча  252 
Войцехович  А . 153 
Вы соков Д .116
Г.  Я.116
Годлевский  С.  Ф .197 
Головачев  A.  I16,  133 
Грацианов  Е .154
Г.  Қ.  252
Ғамкоров  Fa рып  (Ғамқорұлы) 
97,116,134
Д.  С-Ғ.117 
Дала  баласы  187 
Дауылбаев  Бейбіт  154 
Дәрменғалиев  Ғабдолкәрім  252 
Дэулетов  Есенбай  173 
Дельвиг Б.  Н. 252 
Дж-б-в.  78 
Днваев  А.  236
Добросмыслов  А.  И.  134,188 
Дорофеев  А.  243 
-
Досанбай  47 
Досанов  Қыпшақбай  97 
Досекин  В,  207,208 
Досымбек  ұғлы  Баймұрат  154 
Дуйсембаев  У
Р.  (Ракымжан)
174, 
188,  198,  226 
Дінмұхамет  154
Еникеев  С.  227
Ж.  Ж.  ұлы  134 
Ж. м.  Ч. 97 
Ж.  С.  Т.  98
Жанатай  үғлы  Қөкпай  98
Жанғарин  Кұсайын  98 
Жапанов  Қ.  (Корабай)

55

175, 
189.  198,  208,  218,  227 
Жәбек  Асайын  117 
Жәкенов  Асайын  100 
Жәнібек  ұғлы  Мұстафа  117 
Жәнібеков  Бндәулет  118 
Жстпісбаев Д.  Н.  218 
Жетпісбаев  Н .134,135 
Жолаушнн  Мүсэпір  156 
Жомарт  ұғлы  Алдаоңғар  118 
Жүнісов  X,  52
Закариң  Ханым  253 
Зейнұров Мерғазиз 253
И. 
227 
И.  Б.  81 
И. М.  Л .118
Ибрагимов  Мұхаметғали  118г 
135 
Иванов  219
Иванов  В.  156

176,  177,  219 
Иванов  И .135
Ивановский  А.  А .119,156,177 
Иманқұлов  Д.  (Жэнібек)  101

 
156
Имшенецкий  М .119,135 
Итжемесов  Демеубай  101 

Ихсанова  Зифа  бинт Ахмет 253 
Ишанов  Рахымходжа  Ал »ход­
жа  үғлы  119
К.  32,199  ,227
IC-в А.  156,157
К. П.  228
К. Т.  189’  199
Калашев  Александр  135
Карбышев  В .177
Кашкаров П.  219
Кэкенов  Хасен  119
Кебеков  Т.  (Турғожа)  157,189
Коблов  А.  219
Ковалевский  Г. Ф.157
Козберг  119
Козлов И. 228, 236
Козлов Иван 228
Колбасенко  119
Кольцов  А.  В.  247
Корольков  Я.  И .120
Көпеев  Мәшүр-Жүсіп  (Юсin

288

Юсіпбай,  Юсіпбек)  101,  102, 
120,  121,  136,  144,  147,157 
Көпжасаров  Ғабдолла  253 
Көшепев  190 
Көшенов  Сотник  102 
Крафт  И.  И.  219,  228 
Крахалев  А.  82 
Крон  С.102
Крылов  И.  А.  144.  157,178 
Куян  А.  Ф.  Е .157 
Күсепғалиев  Ш.  254
Қ.  Ж .199 
Қабакеев  209 
Қабакеев  F..  190 
Қазақаев 254 
Казақбасв Көшпелі  158 
Қазанғапов  Иманбазар  83,103 
Каратаев Бакытжан 253 
Қарашсв  33
Қарашев  Ғүмар  248,256 
Кұлжабаов Аман  200 
Қүрманбаев А .160,  ІбІ 
Қылшанов  41
Қылышбасв Абдрахман  144
Л. Д. 211 
Л.  К .162
Ладыгин  B.  JI. 200 
Ларионов  70 
Лисовский  И. М.  105 
Лиханов  Дмитрий  211
М  145
М.  А.  Ш . 105
М.  И.  122,123
М.  К.  256
М.  М .148
М.  У .123
М-в  В.  211,  212
М-ов  А .137
Майлыбай  34
Маковецкий  В .162
Малайбаев  Е.  105
Маляыбаев  Мұстакым  248
Мамии-Сибир я к Д.  Н.  220
Мэделі  кожа  26
Мәмет  уғлы  А.х.метгалн  256
Мельшлн  Л.  220
Мерғасімст  26
Мнропиев  М.  85
Михайлов  В . 162
Мұ.хамеджан  С.  201
Н.  221
Н. А. Д. К .123 
Н.  А.  П.  244 
Н.  А.  П-к 239 
Н.  К . 191
Н.  М.  191

192,  201,  202’  212 
Н.  Оль.  239,  244 
Н. П. 230 
Н. П-к. 240
Назармүхаметов  Сэдуакас  86 
Наурызбаев  Ішм^хамет  Жаң- 
быршы  үғлы  106 
Наурызбай  углы  212 
Нэубетов  К.  261 
Нестеров  Я .192 
Нөгербеков Ә.  (Эміре)  163,175 
Нұралыханов 
Зулкаонаиын 
Шөке уғлы  123,  124,

38,145 
Нұрекенов  Темірғалы  181 
Нұрмұхаметов  Хасен  256
О.  35
Об-в  М.  Л .148 
Обручев В.  A .181 
Оразаев  Ғабдолрахман  Му- 
хаметғали  біін  257 
Орыкбай  26
Өтебаіі  ұғлы  Ерденбай  127 
Өтепов Түлым.хан  127 
Өткең  баласы  Құлмұхамет  71
П-в А.  193 
П-в  Н .109 
Пантусов Н. 221 
Полферов  Я.  213 
Попов  И.  202 
Пржигодский  А .146 
Пудобеков  202
Р. Д.  182, 221
Райымбеков  Бодаубек  240,  245 
Ра к ы шев  Ыксаи  257 
Рамазан  ұғлы  Мѵхаметзэкір 
127
Рахымжан  222
19 

 125
289

Руев 3.  Б.  241 
Рустемғалн  Иманбай  127
С.  А.  146,  214,  241 
С-в  146 
С-в  И.  К. 231 
С.  Г .109
С.  Г-н.109 
С-ков  С.  202
С.  Қ.  Б . 128
С.  М.  245 
С  М. Ч.128
С.  Ч . 109,128 
С-нов  А.  232 
Сагидова  Фатима  252 
Самойловский  61,71 
Сэбеков  Абыз 89 
Сентенов Омар  140 
Сейфуллин  Ташмұхамет  Хасе- 
нүлы  90,109 
Селиванов  А .182 
Селицкий  Иван  163,  241,  242, 
245
Сеңгірбаев  X .109 
Смакаев  К.  249 
Ст.  А-ко  164 
Степной  А. И. 222 
Сулеймен  44
Сұлтанғазии  Д.  (Дінше)  90, 
129,  193,  223
Т .193
Таирберген  193 
Таибулатов  129 
Таксеитов  Эл дей  141 
Тасболатов  Ж .165 
Татаржинский  М.  Т.  165

183

 
193,
203 
Толстой  JI.  Н.  232 
Толыбан  ұғлы  Мухаметғали 
129
Төлемісов  Д\акаш  165,  233 
Туркин  K .129
Тухфатуллин  Валиулла  Энуэи 
110
Тұранов  Д.  (Дүйсембай)  166, 
233
Тұранов  Жәке Сақатайұлы  111 
Тұрлыбасв  А.  215 
Турлыбеков  223 
Тілесов  Наурызбай  130 
Тілеубергенов  Жұбакен  258
Успенский  Г.  И .184
Ф.  Ш.  224 
Федоров  А.  224 
Федоровский  73
X.  H. 215
Хабибаллнн  Ахметсапа 
бин 
Ахметолла  259 
Хасанов  38 
Хасенов  М.  259
Ш.  Қ . 185 
Ш.  Ч .112
Шанбеков  Әбдіракым  112 
Шалымбеков  Бақи  167 
Шахмардан  28
Шерияздан  167 

Шнбаиш  38 
Шмит  Ю.  204 
Шоңаев  Ғабдолла  112,167 
Шопов  Ғаббас  Анманұлы  131 
Шорманов  С.  Д\.  (Сэдуакас 
Мусаұлы)113,  204 
Шотык  ұлы  И .113 
Штерн  Б .131 
Шуленбаев  Ысқак  168
Ішмухаметов 
Мұхаметзәкір 
224
Эварницкий Д. И .185
Юсіпқажы  ұғлы  Ғабдолрахмав
259

КӨРСЕТКІШТЕ  КЕЗДЕСЕТӀН  КЕЙБӀР  ШЫҒЫС  Т1ЛДЕР1НДЕГ1 
СӨЗДЕРДІҢ  ТҮСІНІП
ахраб(а)

казпн,  октябрь 
әсст(а) 

 шілдс,  июль
бәғза (а)  —  кайсыбір,  кеіібір 
бнн(а) — үл ы 
бинт(а) — кызы
ғүмуми(а)—бүкіл,  жалпы
дакика  (өзбек) — минут 
дар-ул-ғнлми(а)—
—жоғаргы  оку 
орны.
дәлу(а)—
—клңтар,  январь
жамгият 
хаГірпя(а) — көмсі;
бсру  когамы 
желлі(а) —желтоксаи, 
де­
кабрь
зальзяля  (түрік)—
— >кгрсі;іі-іну 
зауза(а)—мамыр,  май
ніарс(а) —басқарма

— мрртебе,  атак,
шсн
кауыс(а) — кпраша,  ноябрь 
итуб(з) 

 хат
мэслихат(а)—
—кснсс 
ыизан(а)  —  кыр-куйек, 
:_'н 
тпбрь
миппкиб(а) — некролог 
мұхтәрам (а) — күрметті
рәсім (а) — рәсім,  росімп
саратан (а) — маусым,  шоиь 
сэнэви (а) — жылдық 
сэуір(а) — кѳкпк,  май 
сүмбіле(а)—тамыз,  август
тэржііма (а) —аулзрма 
тошэкі^пр (а) —алгыс
үшбу  (түрік)—осы,
хамал 
⑷ 一
наурыз,  март 
хпсаб(а) — ессп,  сан 
хүкім (а) 

 үкім 
хүсусында (а) — туралы 
х\т(а) 

акпан,  фссралт>
шаһлр(п) — кала
һәм (п) — жапе
іждиһат(а) 

  тырмеу,  тп/кіп 
тану

МАЗМҰНЫ
Алғы  сөз. 

....................................  
• 
• 

Көрсеткіште  пайдаланылған  газеттердің  т і з і м і . .
Казақ газеттеріндегі макалалар мен хат-хабар.тар  (1870—1913) 
«Түркстан  уалаятынын  газеті»  (1870~ 1882)..
«Дала  уалаятынын  газеті>  (1888—1902).
«Казакстан»  (1911

1 9 1 3 ) . . . . . .
Казактын  революциядан  бұрынғы  мерзімді  баспасѳзі  жѳнінде 
Авторлардын  алфавнттік  кѳрсеткіші. 

Кѳрсеткіште  кездесетін  кенбір  шығыс  тілдеріндегі  сэз 
дердін  т ү с ін іг і........ ..............................
Субханберднна  Ушкультаи
Материалы, опубликованные на страницах казахской дорево­
люционной  периодической  печати  Аннотированный  библио­
графический  указатель.  Часть  2  (на  казахском  языке).  Алма- 
Ата,  Изд-во Акад. наук  КазССР,  1963.
292 с.  (АН  КазССР. Центр, науч. бнб-ка).
Редактор  С.  А и тм ухамбетова 
Худ. редактор И. Д. Сущих 
Тех.  редактор  П.  Ф. Алферова 
Корректор  Н.  Сулейменова
Сдано  в  набор  18/Х  1962  г.  Подписано  к  печати  21/ХІІ  1962  г. 
Формат 84ХЮ8Ѵ
з
2.  Ф
из

л
.  18,25.  Уел.  печ. л.  14,96.  Уч.-изд. л .14. 
Тираж  3400.  УГ08516.  Цена  71  коп.
Типография  Издательства  АН  КазССР.  Алма-Ата,  ул.  Шевченко,  28. 
Зак.  125.
3
6
8
8
4
6
2
7
 
1
 
7
24
Î6
28
29

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет