Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет13/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 Д .  У.  Г.,  1899

 
№  19,9  май.
И.  Крафтың  Марал  Курманов  туралы  архив 
мағлұматтарын  алуы

  1820  жылдардағы  казак 
елінің  тарихи  жағдайлары  туралы  жазылған.
Семей  облысында  балық  ұстау  турасынан.—
— Д.  У.
Г.,  1899, №  48,  5 дек.
Балык  аулау  кәсібі  айтылған  мақала.
Сенаттан 
Қыр  уалаятынын 
генерал-губернаторына 
ш ыккан  а қ  патшаның  пәрмәні.  — Д.  У.  Г.,  1899,  №  24

18  июль.
К а за к  бұқарасын  билеу  туралы  занмен  та- 
ныстырған.
[Степной А.  И.].
 
Өтептің 
ѳлгені.  — Д.  У.  Г.

1899

 
№№  15

16,17.
Қ а за қ ѳмірінен әңгіме.
Сусыз  даладан  калайша  кып  су  шығарып  алу  тура­
сы. 
一.Д. У. Г.,
  1899,
№  46, 28 ноябрь.
Қар  токтату  мәселесі,  шаруашылыққа  пай­
далы  кенестер.
2:
12

Сұлтанғазин \Ц.\
  К а за к  сөзін  қалайша  ж азу  тура­
сы. 

 Д .  У.  Г.

1899,  №№ 22

23.
М ақалада  ка за қ  тіліне  орыс  әрпін  пайдала­
ну  керек  пе,  элде  араб  әрпін  пайдалану  керек
• 
пе деген  мэселе талқыланған.
Сибирдің  малын  ѳткізу  турасы. 

 Д.  У.  Г., 
1899

 
№  10,  7  март.
Малдын  тұкымын  асылдандыру,  мал  сауда­
сы жайында.
Ташкентте  сярттарға  ғылым  жайынан  сѳйленгенІ.

-
Д.  У.  Г.,  !899

№ 1 1 ,1 4   март.
Орта 
Азия  халыктарын  Европа 
елдерінін 
жетістіктерімен  таныстыру  максатымен  жазыл- 
ған  мақала.
Төрешіден  калмайды,  айтушыдан  қалады.  Қол  к.:  Ор­
та ж үз. 

 Д .  У.  Г.,  1899,  № 49,8 дек.
Мысал,  ертегі.
Түрлыбеков.
  Петербургтен  хат.  — Д .  У.  Г.,  1899,  № 2

 
10
 я

в

Петербургте  окнтьш  ка за к  студентіиін  окы- 
ғандарлың  халыкты  окуға,  өнер-білімге  шақы- 
руьг керектігін  айтып  жазған  хаты.
Түркстан  уалаятына  һәм  Қыр  уалаятына  шыққан 
ж аңа  сот. 

 Д . У.  Г.,  1899, №№  19, 20, 21.
Туркстан  ѳлкесі  мен  ка за к  жерлеріндегі  сот 
жұмысы туралы.
Түрлі  хабарлар.  — Д.  У.  Г.,  1899
,№
  2 0 ,16  май.
Закаспий  облысында 
ашылған  орыс-казак 
мектептері  туралы.
Түрлі  хабарлар.  — Д .  У,  Г.,  1899,  №  21,23  май.
Қ а за к  арасымдағы  әкім ш ілік,  билік  жаиын-
да.
Түрлі  хабарлар.  — Д .  У.  Г.,  1899, 

  24f  18  июль.
К а за қ  арасындағы  дәрігерлік  көмек  туралы.
223

Ф. 
Ш.
  Ш арѵа  әңгімесі. 

 Д .  У.  Г.,  1899,Nb  2 ,1 0   янв. 
Компост  жэне  жасанды  жер  ѳндегіштерді 
пайдалану туралы  кенес.
фрдопоѳ A.
  Сыбызғышы.  — Д.  У.  Г.,  1899,  №№  20

 
2 1 , 22

23

24,
Кедей 
ѳмірі 
суреттелген 
әңгіме. 
(Башқұрт 
тұрмысы).
Xа.пыктың  саулығына  жәпдем  кылатын  орыс  кауымы- 
ның  Топғяй  облысындағы  Костанай  деген  қаляра  дәпі- 
геплео  жібергенінің  қысқа  баяны. 

 Д.  У.  Г.,  1899

№ 30

 
29  авг.
К а за к  арасындағы дәрігерлік кѳмек туралы.
ІІиФоменрн  көосетілгені. 
Констянтино-Еленинской 
жәрменке  1899  жьтлғы  Акмоля  каласынляғы  жәрмеңкеге 
келген  малдар. — Д.  У.  Г.,  1899

N
q
  32,12  сент.
Сауда,  шаруашылык хабарлары.
Іиімүхамвтов Мүхаметзәкір.
  К азак  м а калы. — Д.  У. 
Г.,  1899,№№  33

34

36,  37,  38,  4 1 ,42  ,43,  44,  47,  48,  49, 
50.
Автор  халык  аузынан  жинап  алған  258  ма- 
калын 
бастырған.  Мақалдардың  алдын а н  ав- 
тордың алғы сѳзі  берілген.
1  9 0 0
A.
  Адамдаодың  туоатұғын  үйлерінің  турасынан.—

Д .  У.  Г”   1900,  № 50,17 дек.
Баспана, үй тарихы  туралы.
A.
  1899  жылда  Шұбарағаш  жайында  халык  арасын­
да  болған  чрезвычайный  съезд, — Д .  У.  Г.,  1900,
9

10.
Кытай  мен  Россия  арасындағы  карым-каты­
нас туралы кѳлемді  макала.
А. В.
  Б озжігіт.  (Қ а за қ  хикаясы
) .一
 Д.  У.  Г.,  1900

 
№№  26,  27

28,  29

30, 37.
224


Б о зж ігіт》жырьшың  сюжеті  карасөзбен  ж э ­
не  ѳленмен  аралас  берілген.  Соңы  1901  жылғы 
номерлеряе.
A.  В.
  Жумбакпен  ж іг іг   қызға  айіқаны .  — Д .  У.  Г., 
1900

№ № 20,21.
Бірнеше  ж ұм б ақ  және  олардың  шешуі.
A. В.
  Қожахмет  молданың 
Әубакірге  антқан  ж ұм-
бақтары. — Д . У.  Г ”   1900.  «№№  22

23.
Ж вті  ж ұм б ақ шешуімеи  берілген.
Айдашын  хялыктаоы. 

 Д.  У.  Г.,  1900,  Д^о  ЯР  7  окт.
Енесей  гѵберниясынла  тѵпятьтн  айт я шын  ха- 
лыктапының  тарихы, 
шаруашылыгы,  тур мы с- 
халі  туралы  макала.
Айтбакин.
  Тағын  чума.  — Д.  У.  Г.,  1900, 
1 , 2

3

 
4

5.
Обя  аѵпѵын  емдеу  туралы  кенестер  берілген 
кѳлемді  макала.
Акмола  оязыняи  хят  Кол  к.:  Ѵры ларды  же к  кѳру-
ші. 
一  
Д.  У.  Г..  1900.  №  12,  2  апр.
Ж ы лкы   ѵрлаѵтттьт.  бяпыі^тяшьит

тт-ттт  ѵртоц  ТТТЯ- 
руаларға 
тигізетін 
зияны 
көрсетілген 
ма­
кала.
Ә^гіппу^пнпв Аһдолла.
  Омбы  оязынан  хат.  — Д.  У. 
Г.,  1900,«№ 9.1 2   март.
Мякаляла  казакты н  э^еттегі  зяны  б^ньтнша 
эйелтін  мѵоагер  бола  алмайтын ды гы н  дэлеляе- 
мекші  болған.
Э
ѵр
л
г
і б
п
с
т
я
ѵы
и
і ғы
л
ы
м
 к
а
з
а
к
т
я
о
ғя
 К
о
с
т
^«^н
 о
<»ч
ы
ч

дяғы  Топғай  облысының. 

 Д .  У.  Г.,  1900,  №№  44

45

 
49

S I , 52.
Торғай 
облысынын  оқу-агарту 
мәселесіне 
арналғам  көлемді  макала.
Байжүмыров Цөкей.
  Қызылкенш  ордасы. 

  Д.  У.  Г., 
1900,№  24, 25 июнь.
15— 125
225

I

аркаралы 
каласына 
таяу  тұрған 
Кент 
тауындағы  «Кызылкенш»  деп  аталатын  булі нген 
ескі  сарайдың орны  жайында  макала.
Бек  пайдалы  іс. 

 Д .  У. 
Г., 
1900,  №  17,7  май.
Кесте  тігу,  кілем  тоқу  ѳнері  туралы  мағлұ- 
мат  берілген  мақала.
Бркхожин Касен.
  Атбасардан  хат• — Д .  У.  Г.,  1900,
№  10,19  март.
Ш аруашылык  хабарлары.
Билік  хикаясы.  Қол  қ.:  Қырғи. — Д .  У.  Г.,  1900,  №  17,
7  май.
Автор  әңгімеде  қа за к  билерін  сынаған.
Ботов  жәрмеңкесі. 

 Д.  У.  Г.,  1900

№  30,6  авг.
Ботов  жәрмеңкесінің  қорытындысы.  Сауда 
хабарлары.
Біздің  қазақ  шаруасына  пайдалы  нәрсе.  Қол  к.:  Най­
ман. 

 Д.  У.  Г.,  1900,  №  13,
9  апр.
Ш абындық  жерлерді  суландыру  туралы  ке­
нестер.
Бір  ауылдан  бір  ауылға  шы қмақ  турасынан.  Қол  қ.: 
Найман. 

 Д.  У.  Г.,  1900,№ 6,13 февр.
Бір  ауыл  карамағынан  екінші  ауыл  карама- 
ғына  кѳшуде  колданылатын  заңмен  таныстыр- 
ған.
1899 
жылы  Каркаралы  уезінде  К^янды-Ботов  жар- 
меңкесінде  болған  сауда  жѳндеоі. 

 Д .  У.  Г.,  1900

№9, 
12  март.
Сауда  хабарлары.
Біпнеше  ауыз  сез  больіс  молдалары  турасынан.  Қол 
қ.:  Найман. 

 Д. У.  Г „  1900, 
'№
  10,19 март.
Эр  бол ыста ғы  мол дал ардьщ  правосы  туралы.
Дуйсембаев Рақымжан.
  Қызылжардан  деп  казак  га- 
зетінің  тоғызыншы  номеріне  басылған  хатқа  ж а у а п .— 
Д.  У.  Г.,  1900, №  14,16 апо.
226

Автор  қа за қ  елініи.  шаруашылығы  туралы 
п ікір ін   жазған.
Едігенің төресі.  Қол  қ.:  Орта  жүз.  — Д.  У.  Г.,  1900, 
*№ № 47

48.
Едіге  бидің  билігі  туралы әңгіме.
Еникеев С.
  Орыс  мүсылман  балалары  үшін  ашылған 
медресе.  (Хат  Андижан  оязынан  《
Тѵркстан  ведомості» 
газетінен  ж іберм іш ).  — Д .  У.  Г.,  1900,№  2,9  янв.
Андижан  ѵезінде  ашылған  орыс-казак  (рус­
ско-туземная)  мектебі  жайындағы  мақала.
Жапанов  Қ.
  Қ а за қ  пен  орыстың  ж а қы нд а сқа ны .—

Д.  У.  Г.

1900, № 6 ,1 3   февр.
Орыс  пеи  қа за қ  арасындағы  қлрым-қатынас, 
сот жүмысы туралы  мақала.
Жапанов î\.
  Құрметлу Дала  уалаятынын  редакция  ra- 
зетінің  мекемесіне  мағлұм  етіп,  көп  пайдасына  жаза- 
мын.  — Д .  У.  Г
.,丨
 900

Лг9  7,20  февр.
К а за к  арасьшдағы  медицина  мәселесі  сөз 
етіліп,  шешекке  қарсы  ектіру  керектігі  айтыл- 
ған.
И.
  Ноғаіілардыи  кыр  жайында  тұрмыш,  қа за қ  ж а қ- 
тарына  тиміш  жѳмдері.  — Д.  У.  Г., 4^00,  №№  12

13.
Татар  мен  қа за қ  халыктарынын  арасындағы 
қарым-катынас  туралы  пікірлер  жазылған  ма­
калада  татар  саудагерлерінің  ка за к  шаруашы- 
лығына  тигізотін  зияны  сѳз  етілгеп.
К.
  Жемқор  болыс. 

 Д .  У.  Г.,  1900,  №  22,11  июнь.
Энгімеде  пара  алушы  болыстар  сы кақ  етіл- 
ген.
/С  Қарқаралыдан  х а т .—
— Д.  У.  Г”   1900,  №  18.14  май.
Дәрі-дәрмек,емдеу  мэселелері.
Қ.
  Қаркаралыдан  хат. — Д.  У.  Г.,  1900,  Лу  19.  21  маіі.
Ш аруашылык,  сауда  хабарлары.
227

К.  П.
  Ли-Хун-Чанның  асқа  шақырғаны. 

 Д .  У.  Г.,
1900,  №  3 8 ,1   окт.
Кытай  елінің  әдет-ғүрпы, 
қонақ  күту  ерек- 
шеліктері  суреттелген.
Козлов  Иван.
  К азак  рәсімдері 
турасынан.
 

 
Д.
  У.
Г.,  1900

№№43,  51

52.
Макалада  казактың 
әдеттегі  заны,  жер-су 
правосы,  семья  правосы  туралы  мағлұматтар 
берілген.
Кѵафт И. И.
  К азак  апасмнаа  кѵлцыкты  жоғалту  ту­
расынан.  — Д. У.  Г.,  1900, №№ 3, 4.  5, 6.
Автор  ка за к  елінін  билеѵ,  заң  мәоелелеоін 
сөз  еткен.  К а за к  жерінде  күл  устау  1875  жылға 
д
е
й
ін
 б
о
л
ға
н
д
ы
ғы
н
 ж
э
н
е
 к
а
з
а
к
 а
р
г
с
ы
н
а
а
ғы
 к
үл
 
туралы  макал-мэтелдерлен  мысал  келтіріп,  кѵл- 
даряың  дәрежесі  кандай  болғандығын  топшы- 
лаған.
Қ азак  жандаралы. 

 Д.  У,  Г.,  1900,  №  46,  26  ноябрь.
Қ а за қ  генералы  Баймұхаметов  туралы.
Казак  жѵпткшын  шабу  турасынын  уақиғасы. 

 Д.
У
. Г
., 1900, 
NoNo
 28, 29.
К а за к  хандыктапынын  Россия  мен  экономи­
калы к  жэне  саяси  байланыстары  жайынза  мағ- 
лүмят  берілген  макала.  Соңы  190Ï  жылғы  но­
мерлерде.
К а за к  кыздары.  Кол  к.:  Найман.—
— Д.  У.  Г.,  1900

 
7

8.
К а за к  кызынын  тенсіздігін, 
атя-анасы  сѵй- 
меген 
адамға  калын  малға  беоетінін,  қазақ 
ѳмірінен  мысал  әңгіме  келтіріп  сьшаған,
Қ а за қ  тѵпасынан  хикая. 

 Д.  У.  Г.,  1900. 
46.  50.
Ел  ауяынан 
алынган  аныз
  энгіме.  Сюжеті 
«Емлік — Кебекке

 
үксас. 
Батыр — Сергелі

 
абыз — Келдей,қыз — Канлық.
Қ а за қ  тұрмыс-халдерінен. — Д.  У.  Г.

1900

No.No
  45

46.
223

Қ а за қ  еліидегі  бала  тәрбиесі,  бақсы-бәлгер- 
дін іс әрекеті  суреттелген  әңгіме.
Қ а за қ  тұрмысы.  —  Д.  У.  Г.

І900,  №  42,28  окт.
• 
іүр кста н 
аймағына  қараитын  қазақтардыц
тұрмыс-халі

 
шаруашылыгы  туралы  жазылғаи 
мақалада  «қырі-ыз»  деген  сөздщ  мағыиасы  тал- 
қыланған.
Қ а за қ  хикаялары  һәм  у а қ  ертектер.  — Д.  У.  Г.,  1900, 
№ 
'6, 26
  яив.
«Ш ал  мен  бала»,  «Түйе  бойына  сеніп  босқа 
калыпты»,  « Ж а қсч   түсті»  деген  қа за қ  мысал- 
дары  меи ұсақ ертектер.
Қ азақты ң  қо на қ  күтуі  турасынан.  — Д .  У.  Г.,  1900, 
№•N•9  11

12.
Қ а за қ  елінін  әдет-ғұрпы,  салт-санасы  тура­
лы  мағлұмат  оерілген  мақалада  қа за қ  әиелінін 
тенсіздіп  айтылған.
Қарқаралыдан  хат.  — Д .  У.  Г.’  1900, 
Кя
  29,  30  июль.
Ш аруашылык,  сауда  хабарлары.
Қыр  уалаятыньщ  қазақш а  газетін  1900  [1901]  жылга 
алып  т^руға  ёолады.  — Д.  У.  Г.,  1900,  №№  1 , 2

3,  4

48, 
4У,  50,  51,52.
Газеттін 
программасы, 
жазушы-тілшілері, 
шығу мерзімі  туралы хаоарландыру.
Қытай  әйелдері  турасынан.—
— Д.  У.  Г.,  1900,  Л«  52, 
31  дек.
Кытай  еліндегі  эйел  мэселесіне  арналган  ма- 
қала.
Қытай  гамағы.  — Д.  У.  Г.,  1900,№  37,24  сент.
Қытай  елінін  әдет-ғұрпының  ерекшеліктері, 
тамақ беруі  суреттелген.
Қытайда  болмыш  жай. — Д .  У . 1.

19Ü0,  №  33,  27 авг.
Россия  мен  Кытай  елінін  арасындагы  карым- 
катынас  туралы.

Қы іайдағы   оқиға.  — Д .  У.  Г.,  1900,  №  36,17  сент.
Қытай  мен  Россия  арасындағы  карым-каты­
нас туралы.
Қытайлардың  ж о ққа   илануы.  — Д .  У.  Г.,  1900,  №  34

4  сент.
Қытай  халқының  ырымшылдыгы,  дінш ілдігі 
жайында  жазылған  макала.
Маньчжурдан
. — 几
  У.  Г.,  1900,  Кя  48,3  дек.
Россия  мен  Қытай  арасындағы  карым-қатынас.
Маньчжуриядан  бір  солдаттың  жазған  хаты. — Д.  У.
Г.,  1900, 
Кя
 46,  26  ноябрь.
Россия  мен 
Қытай  арасындағы  қарым-қа- 
тьшас.
Я. 
П.
  Ғұмыр  яғни  тус. 
Қытай  ертегісі. — Д.  У.  Г
.,
 
1900,№ 41,21  окт.
Ертегі.
Н. П.
  Керуен  болып  ө тм іш .—
— Д.  У.  Г”   1900

24,
26.
Ертегі.
Н. П.
  Қытайдын 
шек  арасында.  — Д,  У.  Г., 
1900

 
№  20,28  май.
Кытай  халқының  тұрмыс-халі,  әдет-ғұрпына 
арналған  мақала.
Н.  П.
  Орыс  балуандары.  — Д.  У ‘  Г” 
1900

Л

  44

 
12  ноябрь.
Л укин деген  балуан  туралы.
Н. П,
  Сабанға  езілген  балшық  құйып  тұрғызған  жаб- 
дық турасынан. 

 Д.  У.  Г.

1900,№№  13,14.
Қора-қопсы,  уй  салу  туралы  кенестер.
Н. П.
  Читадан 
Хайларғоша  ш үкірш іл ік  турасынан 
болмыш  уақиғалар. — Д .  У.  Г.,  1900,№  37,  24  сент.
Россия  мен  Қытай  арасындағы  карым-каты­
нас  туралы. 

230

Ондай-мѵндай.  Қытай  турасынан. 

 Д.  У.  Г., 
1900, 
№  33,  27 август.
Кытай  халқынын  мәдеииеті,  шаруашылығы, 
тұрмыс халі туралы  көлемді  мақала.
Ораза  һәм  айт.  — Д .  У.  Г.,  1900,  №  24,25  июнь.
Қ а за қ  елінің  әдет-ғұрпы,  ойын-сауығы  ай- 
тылі-ап.
[Орталық  Азияға  П.  К.  Козловтың  оасқаруымен 

ық- 
кан  экспедиция  туралы  хабар].  — Д .  У.  Г.,  1900,  №  49

10 дек.
Өгіздің терісі. 

 Д . У.  Г.,  1900,№№  14,15.
Теке  (Орал)  қаласының  манындағы  қорған- 
дар  туралы  жэне  ѳгіз  терісіндей  жер  сұраған 
орыстын,  тапқырлығы  туралы  аңыз  әңгіме.
Өскеменнен  хат. 

 Д .  У.  Г.,  1900,№  30,  6  авг.
Алтын  өндірушілердің  тұрмыс-халі  сөз  етіл- 
ген 
макалада Әскемеи мзцында  оолғпи ж^т
  ту­
ралы  айтылған.
Пайдалы  хабарлар.—
— Д .  У.  Г.,  1900,№  43,  5  ноябрь.
Ш аруашылық,  мал  бағу  туралы  кенестер.
Париждағы  ж ер-ж үзінің  выставкасы. 

 Д.  У.  Г.,  1900

 
№№  31

36.
Парижде  1900  жылы  болған  көрме,  қатысу- 
шылар  туралы  көлемді  мақалада  I үркстан  өл- 
кесінің  экспонаттары  жайында  деректер  öap.
Патша  ағзам  хазратларінің  пармаиі. 

 Д .  У.  Г.,  1900, 
№№  32,  34,  36.
Жер  аудару,  соттау туралы  заң.
«Правительственный  вестник»  деген  газетте  хабар 
етіп  айтады. 

 Д .  У.  Г.,  1900,
№ 28,  23  июль.
Россия  мен  Қытай  арасындағы  карым-каты­
нас туралы.
С-в И, К.
  Қырдағы  қазақтың  дәрігерлігі. — Д .  У.  Г.,
1900, 
NoNo
  15,16.
23 і

Бірнеше  мысал  келтіріліп,  баксы-бәлгер  емі-
нің зияны айтылған.
С-нов А.
  Мұсылманның  тұру  халі. — Д .  У.  Г.,  1900,
№  3 5 ,1 0   сент.
Әдет-ғұрып,  салт-сана  туралы  әңгіме.
Сабан  той. 

 Д .  У.  Г ”   1900,№  23,18  июнь.
Россиянын 
солтүстік  шығысында 
тұратын 
елдердің  егіи 
шаруасымен  байланысты  сабан 
той  жасайтын  әдет-ғұрпы  суреттелген.
Сайлауға  шығарған  бір  өлең.  — Д.  У.  Г.,  1900

№23,
18  июиь.
Болыстыққа 
таласатын  адамдар  сыналған 
өлең.
Семейден  хат. 

 Д .  У.  Г.,  1900,  №  26,9  июль.
Өрт,  шаруашылық хабарлары.
«Степной  край»  деген  газетке  Атбасардан  ж а зад ы .—

Д .  У.  Г ”  1900, №  12,2  апр.
Атбасар  уезіне  қараған  ел  мен  Сырдария 
облысына 
қараған  елдердің  арасындағы  жер 
дауы туралы  мақала.
Сибирдің  қазақ-орыстары.—
— Д.  У.  Г., 
1900, 
N
2
  43,
5 ноябрь.
Россия  мен  Кытай  елдерінің  арасындағы  к а ­
рым-катынас туралы энгіме.
Так  Сүлеймен.  Қол  к.:  Орта  ж үз. — Д .  У.  Г.,  1900

№№  5

6.
Ертегі.
Ташкенттен  хат. — Д .  У.  Г.,  1900,  №  27,16  июль.
Әңгімеде  кѳкпар  тарту  суреттеліп,  зияны  ай- 
тылған.
Толстой JL Н.
  Сурат  конфейнасы.  — Д .  У.  Г.,  1900

№№ 
10
,
11
.
Л.
  Н.  Толстойдьщ《Суратская  келейная

де

 
ген  әңгімесінің  аудармасы.
232

Төлемисов Аіақаш.
  Ауылнайлардың  қа за қ  араларын- 
да  қалайша  алым  шығын 
жиюлары.  — Д .  У.  Г.,  1900

 
№  4,30  янв.
К а за қ  ара сында ғы 
алым-салық  жинау  ici
• 
туралы.
Тұранов
  Д .  Қ а за қ  рәсімдері.—
— Д .  У.  Г.,  1900, 
39,
40.
М ақала  қазақты ң  әдет-заңына  арналған.
Т үлкі  мен  тырна  хикаясы.  Қол  қ:  Орта  ж үз.  — Д .  У.
Г ”   1900,  № 48, 3 дек.
Мысал. 
Гүлкі  тырыаньщ  балапанын 
жеп 
қойып  «ұзын  мойынның  оірі  ж о қ

  деп  жауап 
беруі.
Түркстан  уалаятына  қараған  халықтарға  ғылым  үй- 
рету  турасынан...  Қол  қ.:  Тақсыр
.一
 Д .  У.  Г.,  1900, 
JM'gJ\9 
8

У
.
Мақалада 
Индия  мен  Түркстан  өлкесінің 
оқу-ағарту  жағдайлары  салыстырылған.
Түрлі  хабарлар. 

 Д .  У.  Г,,  1900,  №  39,  7  окт.
Көкшетау  облысындағы  егін  шаруашылығы 
туралы хаоар.
Уақытша  болмыш  тәртіп. 

 Д .  У.  Г.,  1900,  №  38,1  окт.
Соттау,  жер  аудару  туралы  уақытша  зан.
Шахи-Зинда.  (Хикая  Самарканд  басы  турасынан). — 
Д .  У.  Г.,  1900, №№ 49,  51.
Самарканд  қаласындағы  Тимур  тұкымынын 
мемориал  ескерткіші;  архитектурасы 
кѳрнекті 
мавзолей 

Ш ахи-Зинда  туралы  аңыз  әдгіме  6е- 
рілген.
1901
А. 
Қ.
  Май  алудың  залалы… Д .  У.  Г.,  1901,№ №  45, 
47,  49,  50. 
j
Қ а за қ  елінід  шаруашылығыиа  арналған  ма­
кала.
233

Бірнеше  мысал  келтіріліп,  бақсы-бәлгер  емі-
нің зияны  айтылған.
С-ноө А.
  Мұсылманның  тұру  х а л і.— Д .  У.  Г.,  1900,
№  3 5 ,1 0   сент.
Әдет-ғұрып,  салт-сана  туралы  әңгіме.
Сабан  той.  — Д .  У.  Г.,  1900,№  23,18  июнь.
Россияның 
солтүстік  шығысында 
тұратын 
елдердін  егін 
шаруасымен  байланысты  сабан 
той  жасайтын  әдет-ғұрпы  суреттелген.
Сайлауға  шығарған  бір  өлең.  — Д .  У.  Г.,  1900

№23,
18  июнь.
Болыстыққа 
таласатын  адамдар  сыналған 
өлең.
Семейден  хат. 
Д .  У.  Г.,  1900

№  26,  9  июль.
Өрт,  шаруашылық хабарлары.
«Степной  край»  деген  газетке  Атбасардан  ж а зад ы .—

Д.  У.  Г.,  1900, №  12, 2  апр.
Атбасар  уезіне  қараған  ел  мен  Сырдария 
облысына 
қараған  елдердің  арасындағы  жер 
дауы туралы  мақала.
Сибирдің  қазақ-орыстары. — Д.  У.  Г., 
1900,№  43,
5  ноябрь.
Россия  мен  Кытай  елдерінің  арасындағы  к а ­
рым-катынас туралы әңгіме.
Так  Сулеймен.  Қол  к.:  Орта  ж ү з .—
— Д .  У.
№№  5,  6.
Ертегі.
Ташкенттен  хат. — Д .  У.  Г.,  1900,№  27,16 
Энгімеде  кѳкпар  тарту  сѵреттеліп, 
тылған.
Г.,  1900

июль, 
зияны  ай-
Толстой Л.  Н.
  Сурат  конфейнасы.  — Д .  У.  Г.,  1900, 
№№ 
10
,
11
.
Л.  Н.  Толстойдьщ《
Суратская  кофейная

де- 
ген  әңгімесінің аудармасы.
232

Төлемисов Мақаш.
  Ауылнайлардың  қа за қ  араларын- 
да  қалайша  алым  шығын 
жиюлары.  — Д .  У.  Г.,  1900

 
№  4,30  янв.
К а за қ  арасындағы 
алым-салық  жинау  ici 
%
 
туралы.
Түранов Д.
  Қ а за қ  рәсімдері.—
— Д .  У.  Г.,  1900,  №№ 39,
40.
Мақала  қазақты ң  әдет-заңына  арналған.
Түлкі  мен  тырна  хикаясы.  Қол  қ:  Орта  ж үз.  — Д .  У.
Г”   1900,  № 48, 3 дек.
Мысал. 
Гүлкі  тырнаның  балапанын 
жегі 
қ о й ы п 《
ұзын  мойыының  бірі  ж оқ»  деп  жауап 
беруі.
Гүркстан  уалаятына  қараған  халықтарға  ғылым  үи- 
рету  турасынан...  Қол  қ.:  Т а қсы р .— Д .  У.  Г.,  1900, 
8,  У.
М ақалада 
Индия  мен  Түркстан  өлкесінің 

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет