Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет12/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Жетісѵ  облысыньщ  военный  губернаторынын  буйры-
ғы.  — Д.  У.  Г.,  1898, 
К9
  31,30  авг.
Малдын  іилеті 
ж ұқпалы  
аурумен 
кур есу 
мәселесі  сѳз  етілген.
ЖвтІсѵ  облысынын  военный  гѵбеонатооынын  жария 
етілміш  бұйпығы. — Д.  У.  Г.,  1898, 

  18,3  май‘
Эйел  тендігі  туралы.
Жиырма  бес  ж »>тл  болған  Хиѵа  ѵалаятын 
каратып 
алғанына. 

 Д.  У.  Г.,  1898,  ,Nb  19,10  май.
Хиѵа  ханлығыи  Россия  карамағына  қарату- 
дын 25  жылдығына  арналған  макала.
Зайсан  оязынан  келген  хат.  Қол  қ.:  Мұрын
. 一
Д.  У.  Г.

189Я.  №  19,10  май.
Зайсан  уезі:гле  тѵпатын  елдердің  шарѵашы- 
лығы,  тѵрмысы  жайынан  хабар.
Керекуден  келген  хат. — Д.  У,  Г.,  1898,  №  15,12  апр. 
Ш аруаш ылык  хабарлары.
К үннін  жылы-сѵык  болѵына  тоғаидың  себебі  б а р .—

Д.  У.  Г.’ 
1898.
  №  I,  5  янвГ
Ш аруаш ылыққа  пайдалы  кенестер  берілген 
макала,
Қабакеев.
  Қырдағы 
ұсақ  саудагерлер.  — Д .  У.  Г., 
1898,  № № 29

30.
Қ а за қ  арасындагы  алып-сатар,  саудагерлер- 
дің  іс-әрекеті  әшкерелеиген  млқала.
Қ а за қ  балаларына  орысша 
оқытатын 
ш ко л .—

Д .  У.  Г ,  1898,  №  40,25  окт.
Макалада  қа за қ  балаларын 
орыс 
тілінде 
оқыту  мәселесі  көтерілген.
14-125
m

Қ а за қ  жылкысының 
жаксы  тұқы м ы .— Д.  У.  Г ,
1898,  №№  6

7

10.
Макалада  ка за к  арасынлағы  арғымак 
ту- 
кымын 
йсіпѵ
  тѵральт  мәлімет  белілген.  A
rtod
 
жылкы  малының  өткен  дәуірлердегі  манызына 
токталып,  казак  елінін  тарихы  туралы  дерек­
тер  келтірген.  Арғымақ  тұқымы  мен  түрікмен 
жылқысын салыстырған.
К а за к  халкының  өнер  окуын  біле  бастағаны.— .
Д.  У.  Г”   1898,  №  15,12  апр.
Макялада  казак 
ара сында ғы 
оқу-ағарту 
жайы  сөз  етілген;  казак  елінін  окұға,  өнер-бі- 
лімге  тялпына  бастағандығы  айтылған:  окыту 
ісінде 
поактикалык пайдасы  бар
  ғылымлардьщ 
керектігі  туралы  токталған.
К азак  ішіндегі  тынышсыз  адамдарды  жео  аударуға
кыо  уалаятынын  генерал-губернаторының  бұиры ғы .—

Д .  У.  Г ”   1898,  №  2,11  янв.
Патша  үкіметіне  карсы  больгп,  бостандьгкка 
умтьглған  казак  азаматтарын  басу  максатымен 
шығарылған  бұйрық.
Казактын  бяйлығы  саиакша,  һәм 
рас  б а й л ы ғы .—

Д .  У.  Г.,  1898.  №№  44,  45.
Автор  казак  елінле  мал  санағын  ж ургізѵдін 
киындыктарына 
токталып, 
ресми 
санақтың 
шыкдыкты  бере  алмайтындьтғын  айткан.
Казакты н  кызмет  адамының...—
— Д .  У.  Г.,  1898,  №  42,
3  ноябрь.
Энгімепе  аѵоѵ  жэне  кедей  адамға  кѳмектесѵ 
керектігі  сѳз  етілген.
Казактың  шаһарлы  халық бола  бастағаны. 

 Д.  У.  Г
.,
1898,  №  26
,96
  июнь.
Ж етісу  облысы нда ғы  егін  шаруа шылығымен 
айналысып  отырыкшы  болған  шаруалар  тура­
лы  мағлұмат  берілген  макала.
Қойшы  бала• — Д .  У.  Г.,  1898,  №№  48

49.
М ұр атына  жеткен  қойшы  бала  туралы  ер- 
тегі.
210

Қыр  уалаятына  ш ы ққан  б ү й р ы қ.— Д.  У.  Г.

1898

 
№  17,26  апр.
Піспек  уезіне  қараған  шаруалар  а расы нда- 
ғы  оқу-ағарту  мәселесі 
сөз 
етіліп, 
ауылдық 
мектептердін  маңызы  айтылған  мақала.
Қыр  уалаятының  қазақш а  газетін  1898  жы лға  алып 
тұруға болады. 

 Д .  У.  Г.

1898

№ 1 ,5   янв.
«Дала  уалаятынын  газетінің»  шыға 
баста- 
ғандығына  10  жыл  толуы мен  байланысты,  га- 

зеттін
  программасы,  шығарушылары,  тілшілері 
туралы  мәлімет  берілген  мақала.
Қырды  өртеу  турасында 
бұйрық.  — Д.  У .

.

1898, 
№  5 ,1   февр.
Семей,  Ақмола,  Ж етісу  облыстарында 
жьр 
өндеу  үш ін  өртті  қалай  салу  тәсілімен  таныс- 
тырған  макала.
Кытайда  Европа  ғылымын  оқи 
бастағаны. 

 Д .  У.
Г.
,丨
898,№  7,15 февр.
Макала  Қытай  елінің  оқу-ағарту 
ісіие  ар- 
налған.
Л. Д.
  Бар  онда

әкел  мұнда.  Е р те гі.—
— Д.  У.  Г.,  І897, 
№ 51;  1898, №№  1,2.
Қ а за қ ертегісі.
Лиханов Дмитрий.
  Жетісуда  қыс.  — Д .  У.  Г., 
1898, 
№  17,  26  апр.
1898 
жылғы  Албан  руынык  шаруашылығы, 
тұрмыс-халі,  қыстың  суық  болғаны  суреттелген 
макала.
М-ө В.
 
Тоғай  турасында  әңгіме.  — Д.  У.  Г., 
1898, 
NoNo
  38,  39

40.
Автор  макалада  орманды,  ағашты  жерлерді 
пайдалану 
жайларымен 
таныстыргаи.  Ағаш 
ѳсіру керектігін  сѳз  еткен.
Ji\

[М-в В.].
  Ш ѳпті  кѳп  шауып  жаманшылық  жылға  ж и­
нап  қою. 

 Д . У.  Г.,  1898, №  43,
8 ноябрь.
Макалада  ж ұт  жылдары  малды  аман  сак­
тау  үшін  шѳп  корын  жасау  мэселесі  кѳтерілгеи.
Мағлұмнаме.  — Д . У.  Г.,  1898, №  5,1  февр.
Макалада 
ка за к  ті^іне  тыныс 
белгілерін 
қолдану  мәселесі  сөз  етілген  жэне  тыныс  бел- 
гілерінін мағынасы түсіндірілген.
Мал  біздің  байлығымыз. — Д.  У.  Г.,  1898,№№  25

26,  27.
Мал  шаруашылығы  сөз  етілген  әңгіме.
Малды  страховайттау. 

 Д .  У.  Г.,  1898,  №  36,  4  окт.
Малды  қауіпсіздендіру  заңдарымен 
таныс- 
тырған.
Н. М.
  Жаңа  сот. -  Д.  У.  Г.,  1898

№ N9
  8,11.
Автор  макалада  ел  баскару  ici,  сот  жұмыс- 
тарымен  таныстырған.  О кр угтік  сот  құрылысы 
туралы  түсінік берген.
Наурызбай үғлы.
  Қ а за ққа   дәрігерліктің  керектігі• —
Д .  У.  Г.,  1898, №  28,9  авг.
К а за қ  арасында  медицина  мен  ветеринария- 
ның керектігі  сѳз  етілген  мақала.
Омбы  оязынан  хат.  — Д.  У.  Г.,  1898,№  28,  9  авг.
Кыз  алып  қашу,  барымта,  қалың  мал  алу 
туралы  әңгіме.
Оңтүстіктегі  славян  халкынын  жүріс-тұрыс  мінезде-
рі.  — Д . У.  Г”   1898, №№ 38

39

41,42.
Россиянын 
оңтүстігінде  тұратын  елдердің 
әдет-ғұрпы,  салт-санасы  туралы  мақала.
Орта  Азиядағы  пәле. 

 Д .  У.  Г.,  1898

Л
2
 41,1  ноябрь.
Түркстан  аймағындағы  өсімқорлардың  зия-
212

ны  сѳз  етілген  макала;  кизак  праеыпдағы  өсім- 
корлар  туралы да  дерек  бар.

Орыс  медресесінде  не  оқытатыны, — Д.  У.  Г.,  1898,
МЬ  3 7 ,1  і  окт.
Автор  мақалада  орыс  мектептерінде  оқыту- 
дың  паидалы скендігін  жазған.
Осы  кун гі  қазақгы ң  шаруасы  турасынан.  — Д .  У.  Г.’
1898,№  13,29  март.
Қ а за қ  бұқарасынын  шаруашылыгы, 
олар­
дыц  отырықшы  бола  бастаганы  сѳз  стілген  ма­
кала.
Пайдалы  кітап.  — Д .  У.  Г.,  1898,  №  14,5  апр,
И.  И.  Крафтьщ  «Положение  об  управлении 
в  степных  областях»  дегеи  кітабына  сын  мақала.
Полферов Я-
  М ұжы қтарды ң  шегетін  зияндары.— Д.
У .
厂 ,
І898

№ № 21

22

23

24.
Мал  шаруашылығы  жайьшдағы  әңгіме.
Піш пек  оязынан  келген  хат.  Қол  қ.:  Е р са яқ.—
— Д .  У.
Г.,  1898,  №  19,10  май.
Піспек  уезіне  қараіітын  елдердің  мәденнеті, 
тұрмыс-халі  сөз  етілген  мақалада  «н<ұршылық

 
(қарашығын  салығы)  түралы  айтылған.
Редакцияға  хат.  Қол  қ.:  Көшпелі  қазақ. — Д .  У.  Г
.,
1898,№  34’  20  сент.
Мақалада  қа за қ  бұқарасының  артта  қал- 
ғандығы  айтылып,  бірақ  одан  құты лу  үш ін  не 
істеу  керектігі  газетте 
жа зы л м a ііты н ды ғы  сөз 
егілген;  оқығандардан  оку-ағарту,  мектеп-мед­
ресе  туралы  пікірлерін  жазуын  өтінген.
Россияға  кірме  халықтардың  билет  алуы  турасынан
ақ патшаның хукім і. 

 Д.  У.  Г.,  1898, 
N9
 36, 4 окт.
Россия  карамағындағы  халықтар  үшін  шы- 
ғарылган  зан.
213

Россиянын,  1900  жылы  бүтін  дүние  болатын 
Пари>^ 
шаһаріндегі 
выставкеде  кірісетін 
туралы. — Д .  У.  Г.,
1898,  №  11,15 март.
ІУОи  жылы  Парижде  болатын  дүниеж үзілік 
көрмеге  қатысу  ережелерімен  таныстырған  ма­
кала.
Россияның  өзіке  қараған  бөтен  халықтарға  ғылым 
үйреткен ж о л ы .—
— Д .  У.  Г.,  1898, №  14,  5  апр.
Макалада  Россия  қарамағындағы  ел дерд in 
шаруашылығы  мен  мәдениетіне  оның  типзген 
әсері  айтылған;  Россия  мен  шығыс  елдерінің 
арасындағы 
(Маньчжурия,  Қытай)  қарым-қа- 
тыыасы туралы деректер  оерілген.
[С. 
А.].
  Алым  һәм  оны  жинап  салатын  реті. — Д .  У.
Г.,  1898, № 43,8 ноябрь.
Қ а за қ  елінен  алынатын  алым-салық  мэселе- 
ci  сөз  етілген.
[С. 
А.].
  Жабайы  адамның  төрелігінің  куаты. 

 Д .  У.
Г.,  1898,  № № 48,49.
Қ а за қ  арасындағы  сот  жұмысы  туралы  жа- 
зылған  мақала.
[С. 
A.].
  Қазақтың  жер  дауы  һәм  оның  бітімі. 
一  
Д.  У.
Г ,  1898, №№50,  51.
Ж айылым  жерлерді  пайдалану  туралы  заң.
Салар  менен  дұнғандардың  соғыс  салып  кѳтерілге-
ні. — Д .  У.  Г.,  1898, №  18,  3  май.
Мақалада  Қытай  жері нде  тұратын  мұсыл- 
мандар  туралы  мағлұмат берілген.
Семей 
қаласында  уездік  аурухана  (10  орындық) 
ашылуы. 

 Д.  У.  Г.,  1898, 
N
2
  12, 22 март.
Құлақтандыру.
Сибирия  темір  жолының  комитетінің  кеңсесінде  бол­
мыш  хисабы. 

 Д .  У.  Г ”   1898, № 20,17 май.
М ақалада  қа за қ  елінің  экономикасы  туралы 
статистикалык  цифрлар  берілген;  отырықшы- 
лы ққа  көшу мәселесі сөз етілген.
214

[Тарбағатай 
елінің  шаруашылығы  туралы 
көлемді 
мақала]. 

 Д .  У.  Г.,  1898,  Л
'2
  17,  26 апр.
Темекі  шаруасы. — Д.  У.  Г.,  1898,  №  28,  9  авг.
Семей  оолысындағы  темскі  өсіру  шаруашы- 
лығы жаііында.
Түрлі  хабарлар.  — Д .  У.  Г.,  1898,  №  47,  26  ноябрь.
Қа л м а қ  ел і нде  орыс  мектеп тер і  ашыла  бас­
тауы 
хаоарланған.
Тұрлыбаев A.
  Құдай  хайыр  турасынан  берілген  кара­
жат. — Д .  У.  Г.,  1898,  «Ne 21,24 май.
Мектеп-медресе  ашу  ісіне  кѳмектесу  мэселе* 
ci  сѳз  етілген.
Ферған 
уалаятындағы  ретсіз 
болғаны .—
— Д .  У.  Г.,
1898,  ДЬ  23,7  июнь.
Андижанда  болған  үкіметке  карсы  кѳтсріліс 
туралы.
X. Н,
  Семей  оязынан  хат. — Д .  У.  Г., 
1898,  №  5, 
1  февр.
К а за қ  арасындағы  ел  басқару  ici. туралы  пі- 
кір   аіііы лға н  мақала.
Хиуа  жүртының  Ханка  деген 
қаласы. 

 Д .  У.  Г.,
1898, №№ 47, 48.
Әнпмеде  Хиуа  хандығының  үстем  табы  сы- 
налған.
[Ш аруаш ылықтағы  түйенің  ролі  сөз  етілген  хабар].— 
Д .  У.  Г.,  1898,  № 2 ,11  янв.
ïp6iT  жәрмеңкесінің  турасы. — Д .  У.  Г.,  1898,  КЬ  10, 
8  март.
1898 
жылғы  Ірбіт  жәрмеңкесі  жайында,  зат 
бағасы туралы көлемді  мақала.
1899
A.
  Бұрыннан  қалған  нәрселерді  сақтау  турасы.  — Д. 
У.  Г”   1899, №  12,  21  март.
2І5

Қ а за қ 
жеріндегі  археологйялық  қазынды- 
ларды,  ескіден  қалған  заттарды  сақтау  туралы 
кецестер.
A.
  Тасқа  салынған  суреттер  һәм  жазулар. 

 Д .  У.  Г.,
І89У,  J\2J№  10,11.
і\а з а қ  жерлеріндегі  таулардың  тасындағы 
ескі  жа^улар  мен  суреттерді  тексеру,  зерттеу 
мәселесі  көіерілген мақала.
Â. К.
  Мал  шаруасы. — Д .  У.  Г.,  1899, 
N
2
N
2
  1 — 16.
Омск,  Кызылжар,  Кѳкшетау,  Атбасар, 
А к ­
мола  уездершдегі  мал  шаруашылыгы  жайында 
кѳлемді 
мағлұмат  оерілген;  ірі  қара  мал  мен 
ұсақ малдың саны  айтылған  мақала.
А. С.
  Ахмет.  — Д. У.  Г”   1899, №№ 25, 26, 27.
Қедей өмірінен әңгіме.
А.  С.
  Болыстың  бөлгені  һәм  оның  пайда,  залалы.—

Д .  У.  Г.,  І
0
УУ, J\9 2 , 1Ü яив.
Автор  макалада  экім ш ілік,  ел  басқару  ісін, 
болыстыққа  иөлуді  сөз  еткен.
А. С.
  Қазақты ң  приговоры  һәм  оныц  не  е ке н і.—
— Д.
У.  Г.,  18УУ, №J\b 
7
, 8.
Автор 
мақалада  қа за қ  арасындағы 
үкім  
шығару мәселесін  сөз  еткен.
Ақмола  облысындағы  малдыц  жамандатқаны.  — Д.
У . 1
16УУ,  JNloJNJb 
2lt 22.
Малдың  ж ұқпалы   ауруын  емдеу  туралы  ке­
нестер.
Әбсалям ұғлы  Сақып.
  Семей  оязынан 
хат. — Д.  У.
Г.,  1899, № 44,  20 ноябрь.
Ш аруаш ылык хабарлары.
Э[лжанов] О.
  Мал  дауы  һәм  бас  кететін  іс.  — Д .  У.
Г.,  1899, №  18, 2 май.
Азаматтық,  сот,  қылмыс  праволары  жайын­
да ғы ережелермен таныстырған.
216

Бабаибүркіт.
  Зайсан  оязынан  келген  ха б а р .—
— Д .  У, 
Г.,  1899, JSs  34, 26 сент.
Ш аруаш ылык,  ж үт  туралы  хабарлар.
• 
Бабаибуркіт.
  Қа рға   баласын  аппағым  дер,  кірпікш е- 
шен  Оаласын  жумсағым  дер. — Д . 
Ь
 .
  Г.,  І0УУ, 
N
2
  і з

 
2ö  март.
Қ а за қ  ертегісі.
Бабайбүркіт.
  Тарбағатай  тауынан 
хат. — Д.  У.  Г.,
1899, 
Ъ
і
9
 8,21  февр.
Автор  қа за қ  арасьшдағы  дәрі-дәрмек,  емдеу 
мәселесін  сѳз еткен.
Байғыз.  Қол  қ.:  Орта  ж үз. — Д .  У.  Г.,  1899,
40.
Байғыз  құс туралы қа за қ ертегісі.
№№  39,
Байжүмыров Дөкей.
  Көпкөл  съезі. 

 Д .  У.  Г.,  1899, 
№JV9  4 l , 42.
Баян ауыл  манында  болған  Қөпкөл  съезінде 
ел  0асқа

у,  сот,  заң  мәселелері  қаралғандығы 
жазылғаи.
Баижұмыр ұғлы  Дөкей.
  Қарқаралыдан  хат. 

 Д .  У. 
Г.,  І0У9, j\b  17,  25  апр.
Қ а за қ  еліыің  тоғайлы  жерлерді  пайдалануы 
туралы  мэселе көтерілген.
Байсымақов Ь.
  Кереку  оязынан 
хат. 
— Д.  У.  Г.,  1899, 
№  45,  ^5  нояорь.
Қ а за қ елінің әдеттегі  заңы  туралы.
Бақсы. 

 Д . У.  Г.,  1899, № 33,18 сент.
Қ а за қ  арасындағы  бақсы-балгер  емі  туралы.
Биылғы  жылы  ғинуар  айында  Ліәскеуде болған  шаруа 
жайын  көздеген  адамдардың  съезі  турасынан  аз  сөз
. 一
Д .  У.  Г ”   1899, №  5,  31  янв.
Ауыл  шаруашылық  мектептерін  ашу  мәселе- 
сі  көтерілген  мақала.
217

Віраз  сөз  дәрігерлік  турасынан.  Қол  қ.:  Ғаріп-наукас- 
тар.  — Д .  У.  Г.,  1899,  № 50,12 дек.
Қ а за қ  арасындағы  дәрігерлік  көмек  туралы.
1900  жылы  болатын  Париж  выставкасында. 

 Д .  У.
Г ”  1899,  № 4, 24 янв.
Түркстаи,  Жетісу, 
Закаспий  облыстарыиын 
Париж  кѳрмесіне  дайындықтары  туралы  хабар.
В. М.
  Эйел. 

 Д . У.  Г.,  1899г№  1,3 янв.
Әйелдід  қоғамдағы  роліне  токтала  отырып, 
автор  қа за қ  әйелдерінің  жайын  жазған.
Дүниедегі  ең  ж а қсы сы .—
— Д .  У. 
Г.,
  1899,  №  5,  31  дек.
Ьртегі.  Ьмірде  бостандықтан  да, 
шындық- 
тан  да  жақсысы —
— сүйіспенш ілік  екендігі  дәріп- 
телген.
Ж а ка  жол. —  Д .  У.  Г.,  1899,
№  52,  26 дек.
Ташкент  темір  жолынын  экономикалык  ма­
нызы  сѳз етілген мақала.
Жапанов Қ.
 
Минақиб. — Д.  У.  Г., 
1899,  №  42,14 
ноябрь.
Иса  Бердалин  туралы  некролог.
Жапанов
  [Ҳ.].  Темір  жол  жұмысы• — Д .  У.  Г.,  1899, 
№  4 3 ,1 7   ноябрь.
Ькібастұзға  келетін  «Воскресенский»  темір 
жолы туралы.
Жапан ұғлы  Кррабай.
 
Керекуден  хат. 

 Д.  У.  Г.,
1899,  №17,  25 апр.
Сот,  экім ш ілік,  ел  билеу  мәселелері  сѳз  етіл- 
ген.
Жвтпісбаев Д. Н.
  Темірланның  оры. — Д .  У.  Г.,  1899, 
№  5 0 ,12   дек.
Балқаш  көлінен  Іле  өзеніне  дейін  қазылған 
ор  туралы,  жэне  ел  аузынан  жазылып  алынған 

А қса к  құлан,  Жошы  хан》 ацыз  әңгіме  беріл- 
ген.
218

Түркстандагы  ж ібек  шаруашылығы  туралы.
Иванов.
  Қазақты ң  қала  салып  түру  ж а й ы .—
— Д .  У. 
Г.,  1899,№№  19,  20.
Отырықш ылыққа   аапалудыц 
пайдасы,  мал 
шаруашылығымен 
бірге  егін 
шаруашылығын 
өркендету керектігі  жазылған  мақала.
Иванов  В.
  Қалайша  адам  санауды 
үйренгені.—
— Д. 
У.  Г.,  1899, 
No.No 27,
  28,  29.
Өсу,  өркендеу  заны  туралы.
Каиікаров П.
  Jleaci  қаласынан  хат.  — Д .  У.  Г.,  1899, 
№  8,  21  февр.
Мал  шаруашылығыиа 
жыртқыш   аңдардыіі 
тигізетін  зияны  аіітылыл,  оларды  құрту  туралы 
кенестер  берілгеи.
Коблов  [А].
  Қ а за қ  әйелдерінің  халдерінен.—
— Д.  У. 
Г.,  1899

Ar5  43,17  иоябрь.
Қ а за қ  әйелінің  қоғам  өміріндегі  ролі  айтыл- 
ған  мақалада  әдет-заңы,  семья  правосы  туралы 
деректер  берілген.
Көкшетауда  болған  окружной  сот.  Қол.  қ.:  Көкшетау- 
лық. — Д.  V.  Г.,  1899

N9
 47, 2  дек.
Қ а за қ  арасьшдағы  сот  жұмысы  туралы,
[Крафт
  " .   //.].  Қ а за к  кұлдары  турасынан. — Д.У .  Г.,
1899, 
N9
  49,8 дек.
И.  И.  Қрафтыц  қа за қ  елі нде  құлд ы қ  дәуір- 
дің  болғандығын  дәлелдейтін  ауыз  әдебиетіыін 
мағлұматтарына  сүйенген  баяндамасы.
Қ а за қ  жылқысын  қалай  өндеу.  Қол  қ.:  Кәрі  ж ы лкы ­
шы.  — Д.  У.  Г.,  18У9,

Чз  15,16,17,18.
Автор  мақалада  қа за к  жылқысы нық  тұқы- 
мын  асылдандыру  мәселесік  сәз  еткен.
Жібек  қ^ртының  шаруасы.  — Д.  У.  Г . , 1

,№  25,
25  шоль.
219

Қ а за қ  арасында  ұйымдастырылған  ән-күй 
үйірмесі туралы  хабар.
Қармақшыдан.  Түрлі 
хабарлар. — Д.  У.  Г., 
1899, 
№ 41,9  ноябрь.
Ж ұкпалы   аурулар,  дәрігерлік  көмек  жайын­
да.
Қошқаратаның  көшпелі  медресесі.  — Д.  У.  Г.,  1899, 
N
q
  36,  9  окт.
Шымкент  уезінде  ашылған  көшпелі  мектеп 
туралы  жазылған  мақала.
Қураған  су. 

 Д .  У.  Г.,  1899, №  35,2 окт.
Суландыру,  ағаш  егу  мәселесі  көтерілген.
Қ ұс  кеңесі.  Қол  к.:  Орта  ж үз. — Д.  У.  Г.,  1899

К
°
  37

17  окт.
Қанатының  астында  асыл  тасы  бар  құстан 
айрылып  калған  адамның,  анқаулығы  жайында 
мысал.
Қыр  уалаятынын,  қазақш а  газетін  1899  жылға  алып 
тұруға  болады.  — Д .  У.  Г.,  1899, 
1

2,  3

4

5

37—52.
Г азеттің, 
программасы 
жазушы-тілшілері, 
шыгу мерзімі  туралы  кѳлемді  хабар.
Қытай  шежіресінде  пайғамбарды  қалай  сөилеиді.—

Д .  У.  Г.,  1899,  ДЬ 27,  8  август.
Қытай  елінің 
тарихы  туралы  мағлұматтар 
бар.
Мамин-Сибир я
 к
.
  А қб о за т.— Д.  У.  Г.,  1899

27

 
28,  29,  30.
Бұқарбай  мен  Ақбозат  туралы  легенданын 
аудармасы.
Мельшин  Л.
 
Қауым  ортасынан  шықмыштар 
халі- 
нен.  — Д.  У.  Г.,  1899
,麵
9  30

31’  32,  33.  34’  35,  36.
Казақ  ойыншысы.  Түрлі  хабарлар.—
— Д.  У.  Г.

1ь99,
X? 36,  9 окт.
220

Орыс  акыны  П.  Ф.  Якубович

і ң 《
В  мире  от­
верженных

  деген  очеркінің  қысқаша  аудар­
масы.
Н.
  Ш ырш ы к  суындағы  мусылмандардың 
мазарла-
ры. 

 Д.  У.  Г.,  1899,№№ 37, 38

39.
Ташкент  каласының  манындағы 
Ш ырш ы к 
ѳзені  жэне  ұлы  Эли  туралы  аңыз  әңгіме.
Орта  Азия  жайларын  қарауға  шыққан  экспедиция.—
Д.  У.  Г.,  1899

№ № 51

52.
1899 
жылы  Н,  М.  Пржевальский,  М.  В.  Пев­
цов,  П.  Козлов  катысқан  Орта  Азия  экспеди­
циясы туралы.
Өлген,  туған  һәм  неке  қиған  дэптерге  ж азу  тур а сы .—
— 
Д .  У.  Г.,  1899, № 12,  21  март.
К а за к  арасында  кіс і  санағын  ж үр гізу  үшін 
тұу  туралы,  өлу  жэне  неке  куәліктерінің  бол­
мауынан  болатын  қиындықтар  жазылған  ма­
кала.
Өскеменнен  хат• — Д .  У.  Г.,  1899, 
N
2
  14,4  апр.
К а за қ  арасындағы  медицина  жұмысы;  дәрі- 
гер  Айтбакин  туралы  деректер  берілген.
П[анті/сов] Н.
  Баян-сүлу  менен  Қозы-Көрпештің  мо­
ласы  турасынан  қа за қ  арасындағы  с ө з.—
— Д .  У.  Г.,  1899, 
№№  9 ,1 0 .
«Козы  Кѳрпеш, 
Баян  сүлу»  жырыньщ  кара 
сөзбен жазылған  мазмұны.
Щанті/сов] Н.
 
Қытай  һәм  оның  халқы.  — Д.  У.  Г., 
і  1899,№№  13,14.
Қытай  елінің  халқы,  мәдениеті  туралы  мағ- 
лүматтар  берілген  макала.
Щантусов] Н.
  Сарттардың  кыз  беру  менен  ѳлгендер- 
ді  кему  рэсімдері. 

 Д .  У.  Г ”   1899,№№  47

48.
Өзбек елінің әдеттегі  заңы  туралы.
Р. Д.
  Мал  шаруасы  осы  бойында  тұрғанда  қазаққа 
пайдалы  ма?  — Д . У.  Г.,  1899,  №№ 3

5,18.
221

К а за к  елінін  шаруашылығы,  мал  тұқымын 
асылдандыру  керектігі  айтылған  макала.
Рахымжан.
  Ѵрылар  турасынан  тағы  бірнеше  с ө з.—
Д .  У.  Г ”   1899, № 28,15  авг.
К а за қ  арасындағы 
жаман 
әдет-барымта, 
жылқы  ұрлау  туралы  жазылған  макала.
Редакцияға  хат. — Д.  У.  Г.,  1899,  Nb  26,1  авг.
Ш ариғат  пен  әдет-ғұрып  арасындағы  қай- 
шылықтар  туралы жазылған  мақала.
Сайлау  һәм  оның  ақырғы  залалы.— Д.  У.  Г.,  1899

 
№№  44

45,  46.
Ә кім ш ілік,  зан  туралы  айтылған  мақалада 
сайлаудың  казак  елінің  шаруашылығына  тигізе- 
тін  зияиы  айтылған.
Сәуегөй  қазақ  Марал  Құрман  ұғлы. 

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет