Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет10/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
9
 25, 2 июль.
Малды  бір  жердей еьінші  жерге кѳшіру ту­
ралы.
Табақ кайыр…—
— Д. У.  Г.,  1895, j
\ 2
  12, 26 март.
Қазақ  өриегі  салынған  таоақтын  суреті  бе- 
рілген.
Тағы да қазақтардың  партия  болғандары  турасы­
нан. — Д. У .Г., 1895, 
2 5 ,2 
ііюль
.
Сайлау  кезіндегі  ру  тартысы  меп  айтыстар- 
дьщ зияны жазылған.
Тайыншакөл  жәрмеңкесі.—
— Д.  У.  Г.,  1895

  № 27, 
16 июль.
Қазақ  арасындағы сауда  хабарлары.
Такаппар эскер басы турасынан.  (Күн шығыс халкы­
нын хикаясыиан).—— Д. У. Г., 1895, JV
2
 3, 22 янв.
Александр  Македонский  туралы  аңыз.  Сю­
жет!  Аоайдың  «Ьскендір»  поэмасына  ұксас.
[Татаржинский]  М.  Т.
  Қазақ ішінде құлды азат қыл- 
ған турадан. 

 Д. У.  Г.,  1895

43,12  ноябрь.
Автор  архив  мағлұматтарына 
сүпене  оты­
рып,  қазақ  арасындагы  құлдаиу  мәселесін  сөз 
еткен.
[Татаржинский]  М.  Т.
  Қытайдағы егін  шаруасы.—  
Д. У. Г., 10^5, 
2
 46,3 дек.
Кытайда  егін  шаруашылығын  жоғары  баға- 
лайтындығы  турасында  айтылған  мақала. 
*
[Татаржинский]  М.  Т.
  Тоц  майдан  шам  істеудің  жө- 
ні• — Д. У. Г”
 1895,№ 4 1 , 2 9  окт.
Автор  қазақ  елінін  күнделік  тұрмысы  тура­
лы  жаза  отырып,  оларға  май  ша'мды  (балауыз 
шамды)  калай  жасау  туралы  кенестер  оерген.
Тсң  ортақ  құдық  қазбак  һәм  суды  бөгемек  турасы­
нан. 

 Д.  У.  Г.,  1б95, № 9,  5 март.
ИЗ

Қазақ  даласындағы  құрғақ,  шөлді  жерлерді 
суландыру  мәселесі  сөз етілген.
[Томск  университетін  бітірген  дәрігер 
Айтбакиннің 
ауруларды  емдеуі  хаоарланған]. — Д.  У,  Г.,  ІЬ95, 
N
2
  9, 
5  март.
Торғай  һәм  Орынбор  казақтарының  түйелер  мен  һәм 
бұлардан  алынатуғын  нәрселермен  сауда  қылатуғында- 
ры турасынан. 

 Д.  У.  Г.,  1895, № 6,12  февр.
Мал  шаруашылығы,  сауда  кэсібі  жайында.
Түйнемені  яки  жамандатқан  жараны  калайша  емдеп 
жазғаны. — Д.  У.  Г.,  J895, 
Кя
  J6,  30 апр.
Туйнеме  (сибирская  язва)  ауруын  емдеу  ту­
ралы  кенес.
[Түркстанның  «шѳл  бидай»  тұқымын  Россияда  егу 
мэселесі  кѳтерілген  xaöapj.—
— Д.  У.  Г.,  1895, 

  12,
26 март.
Уақытша  бұйрық. — Д.  У.  Г”  1895,  №  16,  30  апр.
Ірі  кара  малда  болған  ауруларды  жою  үшін 
қолданған  шаралар  туралы.
[Успенский  Г.  М.]
  Кім  бақытты? — Д.  У.  Г.,  1895

 
№№21

22,  23.
Г.  И.  Успенскийдін  шығармаларынан  ауда- 
рылған  ертегі.
Француз  жұртының  қыр  еліне  шыққан  жолаушыла- 
ры. —  Д_  У.  Г.,  1895, № 31,20  авг.
Россия  қарамағындағы  елдердін.  экономи­
ка сы  мен  этнографиясын  зерттеу  үшін  келген 
француз ғалымдары туралы.
Халықтың  ғылым  оқулары  турасынан.—
— Д.  У.  Г., 
1895

N
2
  10,12  март.
Россиянын  шет  жерлерінде  жэне  қазак  да­
ласында  оқу-ағарту  мәселесін  кѳтеру  туралы
I&l

Ш .  I

,  Редакцияға 
келген хат. 
—  Д.  У. 
Г.,
しу」;>, Л:」  і',',
24 дек.
Автор  макалада  «Дала  уалаяты  газетініц» 
программасыи  сынаған.  Мақала  соныида  автор-

ға  жауап  ретінде  газет  бетіиде  басылған  мака­
лалар  туралы  қысқаша  шолу  берілген.
Шай саудасы. —  Д. У. Г.,  І895, № 37,1 окт.
Россиянин  басқа  елдермен  сауда  қатынасы 
туралы.
Шаруа хабарлары. —  Д. У.  Г.,  1895,

№ ІЗ

14.
Макалада  автор  жер  ѳндеѵ  тәсілдерімен  та- 
ныстырған.
Ілгергі  боліітүғын  сайлаулар.—
— Д.  У.  Г.,  1895,  №   5 ,
5 фсвр.
Макалада  Ақмола  облысыпдағы  сайлау  ту­
ралы  мәлімет  бсрілген;  казак  елі нде  сайлау  ке- 
зінде  болатын  ру  тартысы  мен  жікш ілдік  сѳз 
етілген..
[Эѳарницкий  Д.  IL].
  Ескендір  Зұлқарнаин  өзінің дұш- 
пандарын  неменен  жеңгені.—— Д.  У.  Г.,  1895, 
<2
 5,
5 февр.
Александр  Македонский  туралы  аңыз  әңгі- 
ме.  Жазып  алғаи Д.  И.  Эварницкий.
1  8 9 6
Алатау  баласы.
  Қазақ халқының  казіргі  һәм  ілгергі 
күні  турасынан  бірнеше  ойға  келген  сана.—— Д.  У.  [、
.,
І896, № 29,21 июль.
Макалада  казак  елінің 
тұрмыс-халін,  эко- 
ыомикасыи  жөндеу  үшіи  оқу-агартудык,  ғьглым- 
ныц  пайдасы  сөз  етілген,  казақ  елінің  Россия 
қарамағына  қосылуьшыц  жақсы  жағы  көрсе- 
тілген.
[Алекторов
  Л, 
E.]
  Әнгіме,— Д.  У ,
厂,
1 8 9 6 ,

№  37

38.

Хан,  уәзірлер,  шал  жэне  бала  туралы  ертегі. 
Хабарлаған А.  Е.  Алекторов.
[Алекторов А.  Е.].
  Каратай. —  Д. У. Г.,  1896, №№ 40.
41,
А.  Е.  Алекторов 
хабарлаған
 
қазақ  ертегісі.
[Алекторов  А.  Е.].
  Нәрік  б
 ai ыр. —  Д.  У.  Г.,  1896

 
№ 33,18  авг.
Нэрік батыр  ертегісі.  Хабарлаған А.  Е.  Алек­
торов.
А лекторов  А .  Е.  Торғай  газетінің  бір  номерінде...—

Д. У. Г”
 1896, №  30, 28 июль.
А.  В.  Васильевтін《
Исторический  очерк  рус­
ского  образования  в  Тургайской  области  и  сов­
ременное  его  состояние»  деген  кітабына  оеріл- 
ген  сын мақала.
Аппасов  А.
  Сотқарлық.—
— Д.  У.  Г.,  1896,  № 5, 
4 февр.
Жетісу  облысындағы 
өсімқорлар 
туралы 
кейбір  мәліметтер.
Артеменко  Степан.
  Россия ішінен  мұжықтардың кыр 
уалаятына  келгені турасынан.— Д.  У.  Г.,  1896,  № 30,
28 и
ю
л
ь
.
Автор  1878  жылдан  бастап  казак  жеріне  ке­
ле  бастаған  қоныс  аударушылар  туралы  мағ- 
лұмат  Сергеи.
Элжанов
  О.  Билердің бітімдері 

 Д.  У.  Г.,  1896

 
№№ 48, 49

50.
Қазақтың  әдет-заңы  туралы  түсініктер.
Элжанов  Отыншы.
  Ғылымға  қарай  тағы  бір  ка­
дам. — Д. У. Г., 1896, № 3, 21 янв.
Семей  облысында  ашылған  казак  мектебін- 
де  орыс  тілі  оқытылатындығы  туралы  жаркын 
кѳділ  білдіру.
Әңгіме. 

 Д. У. Г., 1896, №№ 27, 28.
Сиқырлы  тастың  көмегімен  мұратына  жет-
186

кен  Gaii  баласы  туралы  қазақтыц  халық  ертс- 
rici.
Эр түрлі хабарлар.—  
Д.  У. 
Г.,  1896,№  6, 11 
февр.
А.  Ь.  Васильевтін  ^Исюрнческий  очерк  рус­
ского  образования  в  Тургаиской  ооласти  и  сов­
ременное  его  to  сто я ние»  деген  еноегі  туралы 
дерек берілген хаоар.
Вабайбуркіт.
  Тарбағатай 
тауынан 
келген 
хат.
Д.  У.  Г.,  1896,  № 44,  3  ноябрь.
Мал,  стін  шаруашылығы  туралы  хабарлар.
Баланы сүндетке отырғызған тойы. 
Қол  қ.:  Асанқаи- 
ғы. 

 Д.  У.  Г.,  1896, № 4,
28 янв.
Алматы  қаласындағы  өсімқорлар  туралы.
Билердің  бітімдері.—
— Д.  У . 1
Қазақ  арасындағы  сот
1896  жылы  күн тутылуы. 一  Д.
16 шоиь.
1S96  жылы  28  июльде 
туралы  ғылыми түсіиіктер.
1896,  №  7,18  февр. 
жүмыстары  туралы.
У.  Г,  1896,  «Nb 24

 
болатын  кун  тұтылу
В-в.
 
Зайсан  оязынан  хаг. 

 Д. У. 
Г., 
1896, 
Кч
 45

 
10 ноябрь.
. Казақ  арасындагы  егік  шаруашылы
ғьі
мын 
барысы сѳз етілген макала.
Ғылым-білім 
жол ында болған ерлік.

Д. У. Г., 1896

 
№ 24,16 июнь.
Солтүстік  мұз  тенізіне  аспапда  ұшатыгі  шар­
мен  саяхат жасау туралы мақала.
Д а л а   баласы.  Ғылымның 
әуелгі 
жарығы. 一  Д. У. Г., 
1896,№ 10,10 март.
Семей  облысындағы  ашыла  бастаған  мек- 
тептердегі  оқу-ағарту  ici  туралы  түсіиіктер.
Дала  баласы.
  Хажы 
Соломон. 
~  Д.  У.  Г., 
1896, 
№ №  И , 12,13,14.
167

Казак  арасындағы  молда  болып  журген  та­
тар  саудагері туралы әңгіме.
Добросмыслов  А.
  Алекторовқа  қайтарған  жауап.—

Л  У. Г., 1896, №  50,15 дек.
Автор  А.  В.  Васильевтін.  «Исторический 
очерк  русского  образования  в  Тургайской  обла­
сти  и  современное  его  состояние»  деген  кітабы 
туралы  А.  Е.  Алекторовтын  мақаласыпа  карсы 
сын жазған.
Добросмыслов  [А.  И.).
 
Сиырдың 
ала  ѳкпесі.—
—  
Д.У. Г., 1896, № № 5

6.
Мал  шаруашылыгы  туралы  оньщ  ішінде  ірі 
кара  малдын  жұқпалы  ауруларымен  күресу 
туралы кеңес бер і л ген  мақала.
Дүйсембаев  Рақымжан.
  Қазақ  арасындағы жылқы 
ұрлауды  қалай  қойғызу турасынан.—
— Д.  У.  Г.,  1896, 
№ 42, 20 окт.
Қазақ  арасындагы  барымта,  жылқы  ұрлау 
ісіне  тиым  салу  мэселесі  сѳз  етілген  макала.
Дуйсембаев Р.
  Қазақтың  нанғыштығы.—— Д.  У. Г.,
1896, 
№ 2,14 янв.
Автор  қазақ  елінің  ырымшылдығы  мен  сен- 
гіштігі туралы мэселе кѳтерген.
Дуйсембаев Р.
 Түйе, түлкі, қасқыр һәм 
жолбарыс.


Д. У. Г”
 1896

№ 4 3 ,27 окт.
Ку  түлкінің  қасқырды,  жолбарысты  алдап, 
түйеніц етін жалғыз  жеуі  туралы  ертегі.
Дуйсембай ұғлы  Рақымжан.
  Қырда билет  бергенде 
қылатын қысым. 

 Д. У. Г.,  1896

№ 44,3 ноябрь.
Казақ  арасындағы  паспорт  алу  жөнінде  бол- 
ран  алдау,  тағы  басқа  зақсыздық  туралы.
Ешім  шаһарының ярмарка. —  Д.  У.  Г.,  1896,  № 4,
28 яив.
Ешім  жәрмеңкесінің  экономикалық  ролі  сөз 
етілген  мақала.
188

Жапанов  Корабай.
  Кереку  оязындағы  үшбу  жылғы 
шаруа  хабарлары  һәм  базар  бағасы. ~  Д.  У.  Г'., 
1896, 
№  11 ,17 март.
Шаруашылык  хабарлар;  зат  бағасы.
Ж апанов  Қорабай.
  Керекуден  хат. — Д.  У.  Г
.,丨
 8
% ,
 
Л«  13,  31  март.
Ѳсімко

лар  туралы  ксіібір  мэлімсттер.
Ж апан  үғлы  Корабай,
  Кереку  оязынан  келген  ха- 
барлар. — Д. У.  Г.,  1896, 
N
2
 37,15 сенг.
Шаруашылык  хабарлары.
Жер  сілкінгені.  — Д.  У.  Г.,  1896,  №  47,24  ноябрь.
Жетісу  облысы,  Пржевальск  уезі^^^ 

'11「
гт 
жер сілкіну туралы.
Зайсаннан  келген  хат.—
— Д.  У.  Гм  1896,  №  1,7  янв.
Опта  Азия  мен  Кытаііғя  сяяхат  жяоаушьг- 
лар  В.  И.  Роборовскнй,  П.  Қ.  Козлов,  В.  Л.  Ла­
дыгин  туралы  тусінік  берген  макала.
К.  Т.
  Орыс  балалаоынын  калай  түратын  һэм  калай 
окитын  турасынан. — Д.  У.  Г•’  18%,  №  1,7  яив.
Орыс  мектептеріндегі  оку-окыту  ici  жайын­
да  түсіміктср.
Кавказ  уалаятында  орысша-ноғайша  оқытатын  но­
рам  кыздарына  медресе  салған  турадан. — Д.  У.  Г.,  1896, 
26,  30 нюнь.
Татаряын  қыздлр  медресесі  туралы  кейоір 
мәліметтер.
Кебек  углы  Тұрғожа.
  Тарбағатай  тауынан  келген 
хат,— Д.  У.  Г.,  1896, 
N
2
  15, 14  апр.
Е
гііі
  шаруашылығы  туралы мәлімет,
Қөкшетаудан  луан  ашқанда  болған  тойдың  реті.—

Д, У,  Г.г  1896, №  14’  14апр.
1824  жылы  Квкшетау  дуанынын  қүрылуы 
тѵргиіы  архивтен  альгнған  мағлұматтар.

I

ѳш енев.
  Медресе  ашамын  деп  ашалмаған  турадан.
Кырдан  келген  хабарлар. — Д.  У.  Г.,  18%,№  21,26  май.
Казак  арасьтидағы  оқу-ағарту,  мектеп-мед-
Қ а б е к е р в   Е.
  Дэр»геолің  жәпдем  етуінің  біздегі  ке- 
ректігі. — Д   У.  Г.,  1896, № 30, 28 июль.
Казак  ар а сында ғы  ден  саулық  сактау  мэсе- 
лесі тѵралы мэлімет  берілген  макала.
К а б р к е р в   Е.
  Дәрігерліктің бізге керектігі. 

 Д. У. Г
.,
1896, № 28,14  июль.
Автор  макалада  казақ  арасындағы  пен  cav- 
лык  сактау,  мәселесінің  артта  қалғандығын 
атап  көрсеткен.
Кабекеев  Е.
  Казак  аоасычпа  көбінесе  кандай  ауру 
болатыны. 

 Д.  У.  Г.

1896


 29,
21  июль.
Казақ  ар а сында ғы  ден  саулык  сактау  мэсе- 
лесі;  емдеу,  дэрі-дэрмек  туралы  мақала.
Казактардын  жер  пайдалану
  турасынан.—

Д .
  У.  Г., 
1896,
№  И , 17 март.
Казак  елінін  жерді  калай  пайдалануы  тура­
лы кейбір  мэліметтер.
Қапал  оязынан  хат. — Д.  У.  Г.,  1896,  №  21,26  май.
Ан  аулау  шаруашылыгы  туралы  қысқаша 
барлау.
Қыр  выставкасы. — Д.  У.  Г.,  1896
,№
  10,10  март.
1896 
жылы  10  мартта  ашылған  Омск  кѳрме- 
сіндегі  казақ  елінің  экономикалык,  мэдени 
экспонаттары туралы қысқаша  түсініктер.
Қыр  уалаятындағы  атақты  жәрмеңкелер...—
— Д.  У.  Г
.,
1896, № 46,17  ноябрь.
Жетісу  облысындағы  атақты  Қарқара  жәр- 
меңкесі туралы  барлау.
Кырдан  школ  ашатын  турадан. — Д.  У

  Г., 
1896

 
№ 46,17 ноябрь.
190

Казақ  аулыида  ашылған  мектептер  туралы 
мәліметтер.
Кытай  елш(>ін»ң  Петербург  шаһарына  келгені.—

Д.  У.  Г.

1896. 
N
q
  16, 21  апр,
Россия  мен  Қытай  арасындағы  карым-каты- 
нас туралы.
Мағлұмнаме. —  Д.  У.  Г.,  1896
,№
 26,30 июнь.
Жәркент  усзіне  мұғалімдік  кызметке  шакы- 
ру хабары.
Мѵгкілман  медресесіндегі  орыс  оқуы. 

 Д.  У.  Г.,
1896, №1 , 7   яяв.
1878  жылы  Орял  каласынын  медресесіиде 
орыс класын  ашѵ туралы  мэлімет.
Н.  К . 
Дорджи 
Банзар 
ұғлы. 

 Д. У. 
Г., 
1896,  №  
22

2 июнь.
Бѵрят  ғалымы  Д.  Банзаров  туралы  мағлұ- 
мат берілгеи макала.
Н.  М . 
Біреудің үстінен  казактардын  ѳтірік  арыз  бе- 
руі турасынан. —  Д. У. Г.,  1896,№№ 15,16.
Ѳтірік  арыз  жазушыларды 
жазаға  тарту 
мәселесі  сѳз  етілген  мақала.
Н .  М.  Дала уалаятынлағы  облыстардың тергеүі ту­
расынан.

Д. 
У. 
Г.,  1 8 % ,  
№№ 
1, 2,  3 , 4,  5,  6 , 
7,  8 , 1 2 , 1 3 . 1 8 ,  2 1 1 24, 33, 34,35.
Казак  арасындагы  сот  жұмыстары  туралы 
кѳлемді  макала.
Я. А1 Қазақ арасындағы неке... 
— Д.  У. 
Г., 1896, №  3 9 ,
29 сент.
Казак  елігіің  семья  правосы,  онын  ішінде 
жас кызларды  кемеліне
  келтірмен  ерге  берудін 
зияны туралы айтылған  мақала.
Н.  М .  Казак ісін тексеоуге  кімге  тиісті  болатыны. 一  
Д .У .  Г.,  1896,  №№ 47, 48.
Қазак  елінің  сот  жұмысы  туралы.
i91

H.  M .  Қазактардың рәсім, ғадетгерін  үйрену  турасы­
нан. 

Д. У. Г”
 1896, cN*9 36’
 8 сент.
Қазақ елінің әдеттегі заны  туралы.
H.  М .  Қазактың тәуір  адамдарының  кылар 
ic i.
—  
Д. У. Г., 1896, JVb 43, 27 окт.
Омскінін  кадет  корпѵсін  бітірген  Өскембаев 
туралы  мағлұмат берілген макалада Л.  Н.  Тол­
стой,  М.  Ю.  Лермонтов жэне  И.  С.  Тургеневтің 
шығармаларымен  казақ  еліиін.  таныса  бастауы 
жайында  деректер  бар.
Н.  М . 
Қырдын өсімқорлары һәм оны  қалай  жоғал- 
туы. —  Д. У. Г_,1896, Л
г2
 52, 29 дек.
Казақ  арасындағы  өсімқорлардың 
әрекеті 
көрсетілгек  мақала.
H. М.
 Марқакөл. —  Д. У. Г”
 1896,№№ 4, 5

41.
Семей  облысына  караған  Маркакөл  көлінде- 
гі  балык  аул а
 у  шаруашылығы  туралы  айтыл- 
ған макала. 
-
Нестеров Я.
  Сусыз жерден  с
у шығарып  алуға бола­
тыны.  (Қар тоспасын орнатуы).— Д. У. Г., 1896, 
№ ^ 2
 44, 
45.
Кар токтату туралы  берілген кенестер.
Нижегород  шаһарында  күллі  Россияға  болған  выс- 
тавкадағы Сибиоьдің  һэм  Орта  Азияның  бөлмесі.—
—  
Д. У. Г.’
 1896


№ 34, 35.
Макаржа  көрмесіне  қойылған  Орта  Азия  ха- 
лықтарының экспонаттары туралы.
Нижний  Новгород  (яғни  Макаржа)  шаһарындағы 
выставкадағы жаңа нэрселер. —  Д.  У.  Г”
  1896,  № 33

18 авг.
Казак  елінің  ауыз  эдебиет  ыүралары  тура­
лы дерек  бар.
Омбы жәрмеңкесі. —  Д. У. Г.,  1896, № 48,1  дек.
Зат бағысы,  сауда хабарлары.
192

Макалада  ауру  адамды  бақсымың  кинағаны 
суреттеліп,  бақсы  емінің  зияны  айтылған.
Піспектен  хат.  Қол.  қ:  Қырғыз. 一  Д.  У.  Г.,  1896, 
№ 20,19 май.
Кырғыз еліндегі  оку-ағарту ісіиің маңызы сөз 
етілген мақала.
Редакцияға хат. 
—  Д. 
У. 
Г”
 
1896’
 
№ 
16,21 
апр.
Казақ  елінін  діни  әдет-ғұрпы  туралы  мәлі- 
меттер  сұраған  Н.  Я.  Коншинпің  хаты.
Сұлтанғазин [Д.].
  Қазақ  тілінше  жазу  турадан
.一
Д. У. Г., 1896, № №  31,32.
Макалада  қазақ  тілінің  ерекшеліктері  ай­
тылып,  араб  алфавитінін  казак  тілінін  дыбыс- 
тарына  жетіспейтіндігі  көрсетілген. 

Козы-Көр- 
пеш 

 Баян сұлу», «Ер Тарғын», «Нұрату» жыр- 
лары  туралы  деректер  бар.  Автор  казак  ақын- 
дарының  өлеңінен  мысалдар  келтіріп,  казак  ті- 
ліне  басқа  тілдерден  сіңіп  кеткен  сөздердік 
жазылу  емлесі  туралы  пікірін  жазғаи. 
«Дала 
уалаятынын  газетін》《Қырдың  қазақ  газеті


 
деп  өзгерту  керектігін сөз еткеи.
Т.
  Не себепті  шешек  ектіру  керек. 

 Д.  У.  Г.,  1896

 
№ 23,9 июнь.
Шешек  я у руы  тѵралы  түсініктер  беріліп,  ек- 
тірудің  пайдасы  айтылған  мақала.
Таипберген.
  Піспек оязынан хат.—— Д.  У.  Г.,  1896

 
№  16,2 

 апр.
Кырғыздарда  оқу-ағарту  ici  туралы  қыска- 
ша  барлау.
Т а та р ж и н ски й   М .  Иса Дүйсен  ұғлы. —  Д. У.  Г.,  1896,
 
№ №  2 5 ,26.
Болыстыкты  қуған  Иса  Дүйсеновтың  ѳмірі 
суреттелген әңгіме.
П-в  A.
  Қырдан  келген  хабар. 

 Д .  У.  Г.,  1896,  №  20

19  май.
13—125
193

Торғай  облысындағы 
қазақтардың 
егін 
шаруасы.


Д У. Г”
 1896

№50,15 д
е
к
.
Торғай  облысындағы  егін  шаруашылығы  ту­
ралы кейбір  мәліметтер.
Торғай 
облысындағы  ауыл  медреселері.


Д.  У.  Г.,
1896, №  29,21 июль.

Казак  арасындағы  оку-ағарту  мәселесі  сөз
V  
етілген  мақалада  ауылдық  мектептердің  ролі 
айтылған.
Уәли төренің  Орта Азияға хандыкка  бекіліп  Россия- 
Fa карағаида болған тойдың рәсімі.— Д.  У.  Г.

1896, 
№№  11

12,14.
1782  жьтлы  Уәлиге  хандық  дәрежесі  берілуі- 
мен  байланысты  болған  ресми  салттар.  1781 
жылдан  бастап  Уәли  хан  Орта  жүзді  билеген.
Халыктың  бәріне  61 рдей  әуелгі  болатын  тегіс  са­
нак. 

 Д. У.  Г ,  1896,
№№ 8

9

10,13,R
Макалада  бүкіл  Россияда  кісі  санағын  алу 
туралы түсінік  берілген.
1 8 9 7
A.
  Күресу  һәм  күш. 

 Д.  У.  Г”  1897,№№ 32,  33

36.
Казак арасында той, жиын  болған жерде а
т 
жарысы  мен  курес  бол атын дығы,  казак  куресі- 
нің  ерекшеліктері  туралы  кѳлемді  макала.
Айманов  А.
  Баянауылдан  келген  хат. 

  Д.  У.  Г.,
1897,№ 12, 23 март.
Шаруашылық  жэне  жұт  туралы  хабарлар.
Ақ  патшаньщ  Кытай  патшасына  эдейілеп  жіберген 
елшісі. 

 Д. У. Г., 1897, №  28, 20 июль.
Россия  мен  Қытай  арасындағы  карым-каты­
нас туралы.
[Акмола,  Семей,  Жетісу облыстарындағы  дәоігеплер- 
дің жағдайы туралы деректер]. 

  Д. У.  Г”
  1897, №  38

28 сент.
J94

Алатау  баласы.
  Партия 
Ьэм  низамсыз  жиналған
алым. 一  Д. У. Г” 1897, № №  4 9 ,50.
Макалада  қазақ  бұқарасынан  алынған  са- 
лықтар  туралы  мэселе кѳтерілген.
Алекторов  А.  Е.
  Ең  соңғы  айты л у.  Добросмьгсловқа 
қайтарған  жауап.  — Д.  У.  Г.,  1897,№  5,2  февр.
Автор  макалада А.  В.  Васильевтің

І^стори- 
ческий  очерк  русского  образования  в  Тургай-
• 
ской  области  и  современное  е
г
о
  состояние»  де­
ген кітабына  кѳлемді сын  берген;  Кітап туралы 
жазған  А.  И.  Добросмысловтың  мақаласына 
тоқталған;  Н.  И.  Нльминскийдің  «Воспомина- 
ния об А. И. Алтьгисарине» деген еңбегінен мар- 
лум аттар  берген.
Алтаев  А.
  Бөтен  жактарда  астық  орнына  яки  нан  ор­
нына  не  жейтіні.—
— Д.  У.  Г.,  1897,№  12,23  март.
Автор  эр  жердегі  нан  орнына  жумсалатьш 
ѳсімдіктермен таиыстырғаи.
Алтухов  П.
  Қотырды  жазатын  арзан  дэрі. 

 Д.  У.  Г.,
1897, № 14,6 апр. 
'
Мал  емдеу  туралы  кенестер.
Алысуға  тапкан  айланың  жаксы  емес  екендігі.  Кере­
куден  келген  хат. 

 Д.  У.  Г.,  1897,№  20,25  май.
Мақалада  болыс  болу  үшін  ұйымдастырыла- 
тын  талас-тартыс  пен  жікш іліктің  зияны  сѳз 
етілген.
[Аппасов
  С.].  Базарда  жолыққан. 

 Д.  У.  Г.,  1897, 
№  24, 22 июнь.
Энгімеде автор  б
о
л
ь
г
с
 болу ушін бар  малын 
шашып  кедейленген  казакты  сықақ  еткен.
Артеменко  С.  К.
  Қазақтын 
пайдасында 
түрған  кыр 
уалаятындағы  жерлерде  кен  казудың  жөні  һәм  оны  жұ- 
мыстап  алу. — Д.  У.  Г”   1897,  №№  11,12,13,14.
Мақалада  казақ  еліндегі  тау-кен  ѳнеркэсібі 
жайында  кѳлемді  мағлүмат  берілген.
195

Артеменко  С.  К.
  Қой  терісіндегі  каскыр.  Әңгіме
.一 
Д. У.  Г.,  1897,№ №  17,18  19, 20,2 1 ,22, 2 3 ,24.
Барымташыл,үрылардың  бастығы  Керемет- 
ті  ұстау туралы әңгіме.
Асанқайғы. — Д.  У.  Г.,  1897,  №  47,  30  ноябрь.
Асанкайғының  қазақ  елі  орыс  халқының  кө- 
мегімен  жаксылыкка, 
бақытқа 
жететіидігіи 
болжауы туралы  аңыз әнгіме

Әбсалямов.
  Семей  оязынан хат.— Д.  У.  Г.,  1897, 

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет