Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

т
ш

HfM
_ _
б  91(5К) 
С85

Қ A 3 A Қ   ССР  F Ы Л Ы л\  А К А Д Е М И Я С Ы  


О Р Т А Л Ы К   F Ы Л  Ы  М  И  К  1 Т  Л  П  X  Л  і\  л
S   3 1 C S X )
Y.  С У  Б Х  А Н  Б Е Р  Д И  Н А
Қ А З А Қ Т Ы Ң   Р

В О Л Ю Ц И

Д А Н  
БҰРЫНҒЫ  М Е Р З ІМ Д І 
Б А С П А С Ѳ З І Н Д т  
М А ТЕ Р И А Л Д А Р
Мазмундалган 
библ иограф ия л ың  кѳрсѳ ткіш
2 -б ѳ л ім
Жалпы  редакциясын  баск;арган 
Казак,  ССР  Ғылым  акпдемиясының  академигі 
Ә.  X.  МАРҒҮЛАН
ҚАЗАҚ  ССР  ҒЫЛЫМ  АКАДЕАШЯСЫЫЫҢ  БАСПДСЫ
А Л М А Т Ь 1 т  1 9  6 3

Ъ   З
И
 
а
Ъ
. ъ
С
9 С
^ ъ
)
0   11 
С  8 5
Реѳолюциядан  бүрынғы  Қазақстаныың  тарихын,  экономи­
касын,  заң,  мәдекиет  мэселелерін  мазмүндайтьін  бул  көрсеткіиі 
қоғам  ғыАьшдарын  зерттеуигі  ғалымдарға,  аспиранттарға,  жо- 
ғарғы  оқу  орындарыньің  тарих,  экономика,  философия,  заң 
жэне 
филология  факультеттерінің  оқытушыларына 
көмекші 
қүрал  болумен  бірге,  сол  кездегі  иіаруаиіы.іық  тұрмысты,  саяси 
мәдени  тіршілікті,  иіыққан  газет-журналдарды  білгісі  келген 
жазу ui bi  журналистерге,  қоғам  қайраткерлеріне  де  көмекиіі 
болуына  тиіс.
Мазмүндалған 
көрсеткііите 
1870

1913 
жылдар  ара­
сында  қазақ  тілінде  шыққан  сТүркстап  уалаятының  газеті

 
(1870—1882),  <сДа.ш  уалаятының  газеті»  (1888—1902), 
^Ка­
захстан»  (1911
一191S)  газеттері  қамтылып,  олардың  бетіное 
басылған  мақала-хабарлар  хронология  тәртібімен,  хронология 
іиіінде  алфавитпен  орналастырылды.
С.ТораР  нрое
а т ы н д а ғ ы   Р Ч У - д І ң  
а к а д е м и к   С   P .c . 
а т ы и д а ғ а   •*
К І Т А П ' '

‘ 》
•»»ДМ шжмжсттм
Î.  КЕЙСЬМБАСВ  АТЪІНДАГЫ  ГЫПЫМ 
СИРЕК  КПАПТАР
ФОҢД РСДЮОС  КНИГ 
НАУЧНАЯ  6ИАІМОТЕКА ММ.  С.  БЕЙССМСАЕ6Д
5
秦 泰 赤
^^
泰^ ^ 泰森泰泰泰泰
A  

1  F   Ы  
С  Ө   3
Революцияға  дейінгі  казак«  тілінде  шыккаи  газет- 
журналдарда  басылған  дерекгерлің  казіргі  Казақстаи- 
иың  тарн.хын,  мәдениетін, 
эконом и касы н  зерттеу  үш ін  
маңызы  өте  зор.  Ол  газет-журналдарда  басылған  мате­
риалдар  тарихи  деректерге,  архив  нүсқаларына  косым­
ша  болумен  катар,  оларды тол ыкты рып,  казақ  елінін  рс- 
волюаияға  дейінгі  тарихынаи,  шаруашылык  ;ка ила ры­
нан,  саяси 
м^депн
  ѳмірінен  кептеген  мағлұматтар  береді. 
бұлар  ғылымн  салыстыруға  жарайтын,  тарихи-әлебиет- 
тік  зерттеуді  керек  ететін  соны  материалдар  болып  та­
былады.
Револіоциядан  бүрынғы  мерзімді  казақ  баспасөзіндс 
басылған  материалдарды  библиографияға түсіру  ici  жоқ- 
тың  қасында  елі,  ол  былай  тұрсын,  жалпы  казақ  тілін- 
де  библиография  тіпті  болмаға^и.  Бұл  жұмыс  тек  Ок­
тябрь  революциясынан  кейін  ғаиа  қолға  алынлы.
Қазір  Қазақ  ССР  Ғылым  академиясының  Орталық 
ғыльгми  кітапханасы  революциядан  бұрынғы  казак  ті- 
/«іиде  шыккан,  казір  сирек  кездесетін  материалдарды 
жинап  библиография  жасау  жұмысымеи  айкалысып
OTbID.
О қуш ы л ард ы ң   алдына  үсынылып  оты рған 
к Қ а з а қ - 
тың  революциядан  бұрынғы  мерзімді  баспасөзіндегі  ма- 
териалдардын  мазмұндалған  библиографиялық  көрсет- 
кіші»  1870—
—1913  жылдар  арасында  шыққан  газеттерді 
қамтиды,  оның  ішіаде  «Түркстан  уалаятының  газеті

 
(1870—1882),《
Дала  уалаятының 
га зе ті


1888—1902), 
«Қазакстан
》 (
1911—1913) 
газеттерініц  бетінде  право, 
экономика,  тарих,  мәдениет  туралы  кандай  макала  ба- 
сылғанлығынлн көп  мағлумат береді.
Библиографиялық  көрсеткіште  материалдар  хроноло­
гия тәртібімен тізілген.

Россиядағы  бірінші  революция  кезінде  (1905

1907 
жылдары)  «Қазақ  газеті»
,《
Серке», 

Дала»  деген  газет- 
тер  шыккан  еді,  бірақ  революциядан  бұрын  шыққан  га- 
зеттер  кітапхана  фондылары  мен  архивтерде  түгел  сақ- 
талмағандықтан,  оларды  библиографияға  кіргізуге  бол- 
м а д ы .
Революциядан  бұрынғы  Қазақстаннын. тарихын, эко­
номикасын,  зан,  мәдениет  мәселелерін  мазмұндайтын бұл 
көрсеткіш  коғам  ғылымдарын  зерттеуші  ғалымдарға, 
аспиранттарға,  жоғарғы  оку  орында рыныц  тарих,  эконо­
мика,  философия,  заң  жэне  филология  факультеттерінін 
оқытушыларына  көмекші  қүрал  болумен  бірге  револю­
циядан  бұрынғы  шаруашылық  тұрмысты,  сол  кездегі 
саяси  мәдени  тіршілікті,  шыкқан газет-журналдарды  біл- 
гісі  келген  жазушы,  журналистерге,  қоғам  қайраткерле- 
ріне де  көмекші  балуға тиісті.
Революциядан  бұрын  шыққан  газет-журналдар  öte 
сирек  кездесетін  болғандыктан  көрсегкіште  көлемді  ма- 
калалармен  бірге,  азда  болса  мағлұмат  беретін  кеиоір 
үсақ 
макалалар  мен
  хабарлар да  қамтылды.
Газеттсрдін  ресми  бөлімінде  басылған  материалдар- 
дан  алынғаны  тек  мәдениетке,  шаруашылыкка  катысты. 
бүнрықтар,  ал  болыс,  би,  қазы  сайлауы  сияқты  бұйрық- 
тар  алынған  жоқ.
Анықталған  псевдонимдер  мен  инициалдар  квадрат 
жакшанын ішіне алынды.
Казак  әдеби  тілінін  осы  күнгі  грамматикалық  және 
л е кс и к а л ы к   нормаларына  сай  келм ейтін  м ақала  аттары 
сол  күйінде  берілді;  шағатай, 
татар  жазуларына 
ұксас  ескі  орфография  түрлері  бүгінгі  қазақ  жазуымен 
берілді.
Мақалаларда  кездесетін  жер-су  аттары  революция- 
дан  бұрынғы  газеттерде калай  жазылса,  көрсеткіште сол 
күйінде  алынды.
Авторы  және  такырыбы  аталмаған  мақалалар  меи 
хабарлардың  қысқаша  мазмұны  квадрат  жақшаның  ішь 
не  алынып,  алфавит  тәртібіне қосылды.《Гүркстан уалая- 
тынын  газетінде》 басылған  материалдардың  көпшілігі- 
ііің
  авторы  да,  такырыбы  да  белгісіз.  Ол  газеттен  керек- 
Ti  м акала ны   тез  тауы п  алука  оңай  болуы  ү ш ін ,  м а қа л а - 
ның  не  хабардың  кіріспе  сөздері  берілді,  сөйлем  тым 
ұ з а қ   болған  ж а ғд а й д а  
к ір ісп е д е гі 
алты, 
ж е т і  сөздің 
сонынан көп ноқат қойылып жазылды.

Революциядан  бұрынғы  баспасѳзде  тыныс  белгілері 
көбінесе  колланылмаған,  көрсеткіште  керекті  жерлерде 
тыныс  белгілері  койы лды .
Б ір   такы ры ппен  ж а з ы л ға н   әр  тү р л і  м ағлүм атта р  хро­
нология 
тәртібім ен 
берілді  (О рта 
А зи я  мен 
Қ ы та й ; 
М а ғл ұм н а м е   т.  б .) .
« Т үр кс

ан 
уалаяты ны и  газеті»  а л ға ш қы  
кезле  бір 
атпен  казак  жэне  өзбск  тіллерінде  катар  шыккан.  «Ка- 
з а к с

аң

газеті  де  бір  ж ы лл а  екі  рет  өзгеріп,  б ір ін ш і  нп- 
мерден  кайталап  отырған.  Окушыға  киынлык  келтірмеу 
ү ш ін   ж а л п ы   көрсе ткіш те  ка м ты л ға н   газеттердін  к ы с к а р - 
тылып  алынған  а ты,  жылы,  номері  және  шыққан  күні 
тугел жазылып  отырлы.
Библиография  с онын да  авторлардьщ  алфавиттік  кѳр- 
сеткіші  мең  кездесетін  шығыс  тілдерінен  кірген  сөздер- 
дің  түсінігі  берілді.
Революциядан  бурьгн  шыккан  казак  тілінлегі  мерзім- 
ді  баспасөз  бетіндегі  материалдарды  к а м т и

ын  көрсет- 
к іш  
ж а с а у

а л ға ш кы  
тәж іри б е 
б олғанд ы қтан, 
бұл 
жұмыста  кейбір  кемшілік,  жетімсіздік  болуы  мүмкін. 
С онд ы ктан  библиограф ияны  пайдалануш ы лар  өздерінің  
осы  көрсеткіш  жайындағы  пікірлері  мен  ұсыныстарын 
Казак  ССР  Ғылым  Акалемиясының  Орталық  ғылыми 
кітапханасына  жазып жіберулерін сұраймыз.
К ө р с е тк іш т ің   бул  б өлім ін   ж а р ы қ к а   ш ы ға р у  ісіне  ғъь 
лыми  көмек  көрсеткені  үшін  профессорлар  Ә.  X.  Марғү- 
лан  мен  Е.  Ысмайыловка  жэне  филология  ғылымының 
кандидаты  Ы  Т.  Дүйсенбаевка,  тарих  ғылымының  кан­
дидаты  Б.  С.  Сүлейменовке  автор  улкен  алғыс  айтады.
Кѳрсеткішті  дайындау  ушін  СССР  дын  В.  И.  Ленин 
аты ндағы   М емлекет

ік   кіта пхан псы ,  Л е н и н гр а д та ғы  М .  Е. 
Салтыков-Щедрин  атындағы  Мемлекеттік  кітапханасы, 
К а з а к   С СР  нін  А .  С.  П у ш к и н  
аты ндағы  
М е м л екеттік 
Р еспуб ли калы к 
кіта пханасы ,  К П С С   О ртал ы к  К ом итеті 
ж ан ы н д ағы   М а рксизм -ленинизм   институты  кіта пханасы , 
Казактьғң   С.  М .  Киров  аты нлағы   М е м л е ке ттік  универси­
тет!  ф ундам енттік  кіта пханасы .  К а з а к   ССР  Ғылым  а ка ­
демиясы  О ртал ы к  ғы лы м и  кіта пхан асы  
фон д ыл а рынл а 
са кта л ға н   ка з а қ т ы н   революциядан  бұры н  ш ы к к а н   газет- 
ж урн алд а ры ,  олардын  ф отокопиялары  мен  м икроф ильм- 
дер!  пайдаланылды.

К6Р С Е ТКІШ ТЕ   П АЙ Д АЛАН Ы Л ҒАН   ГАЗЕТТЕРДІҢ 
Т ІЗ ІМ І
«Түркстан  уалаягының  газеті»
1870 жылы

9 1—8,  апр.- - дек.
1871 жылы 'КяКо 1 

 24’ ЯНВ.-—дек.
1872 жылы NoMo 1—24, ЯНВ.-— дек.
1873 жылы
1—25, ЯНВ.-- дек.
1874 жылы №№ 1—24, ЯНВ. — дек.
1875 жылы

2 І—31

ЯНВ.-

 дек.
1876 жылы

2 1 

 33’ ЯНВ.

 дек.
1877
жылы №№ 1—33, ЯНВ. — дек.
1878 жылы

2 1—20

ЯНВ. — дек.
1879 жылы
1—28, ЯНВ. — дек.
1880 жылы №№ 1—25, ЯНВ. — дек.
1881 жылы
1—24, ЯНВ.-— дек.
1882 жылы

2 1—24, ЯНВ.-- д е к .
«Дала  уалаятының  газеті»
1888 жылы №№ 1—52, ЯНВ. — дек.
I8S9 жылы

2 1—52, ЯНВ.

 дек.
1890 ЖЫЛЫ Ar9jYo 1—52, ЯНВ.

 дек.
1891 ЖЫЛЫ №№ 1 

 51

ЯНВ. — дек.
1892 ЖЫЛЫ
1—52, ЯНВ. —
— дек.
1893 ЖЫЛЫ №ЛГ9 1 

 22’ ЯНВ. —
— OKT.
1894 ЖЫЛЫ
1—5.1’ ЯНВ. — дек.
1895 ЖЫЛЫ №Nb 1—49, ЯНВ.

 дек.
І896 ЖЫЛЫ


 52, ЯНВ.

 Дек.
!897 ЖЫЛЫ


 51, ЯНВ. — дек.
1898 ЖЫЛЫ
1—52, ЯНВ. —
— дек.
44  бет  әдебн  косымша.

Ш 9   жылы  №№
1900  жылы  №№
1901  жылы
1902  жылы
1—52

янв• — дек.


52

янв
.一
 дек.


52

янв. — дек.
1— 12,  янв. — март.
«Қазақстанх
1 9 1 1
  жылы  №№  1^2,  янв.-
1912  жылы 
4

12

янв.
19 1 3   ж ы л ы   № №   1

2

я н в . -
- май;  №№ 

 июль.
- февр.
1—3,  ноябрь ■
К ѳ р с е т к іш т е   қ ы с к .а р т ы л ы п   б е р іл г е н   с ө з д е р

  ү   p  一 Түркстан  уалаятыныи  газеті. 
д   y   ү 

 Дала  уалаятының  газеті. 
К.ОЛ  К- 
•一
  К о л   кой ғ ан.
декабрь.

ҚАЗАК  ГАЗЕТТЕР1НДЕП  МАҚАЛАЛАР 
МЕН  ХАТ-ХАБАРЛАР  (1870—1913)
« T Y P K C T A H   У А Л А Я Т Ы Н Ы Ң   Г А З Е Т Ӏ э   ( 1 8 7 0 - 1 8 8 2 )
1870
Ақмоладан  базар  тақырыпты  хабар.—
— Т.  У.  Г.,  18/0

№  8,  31  дек.
Қы рд а  болған  сауда  хабары ;  ш и к іза т   б а га ­
сы туралы  деректер.
Билердін  кескен  айыбы  такырыпты  Жетісу  облысьь 
ның  военный  губернаторының  шығарған…

Т.  У.  Г.
1870,  № 4,6  окт.
К а з а к   арасы ндағы   б и л ік  істері,  сот  правосы 
туралы   м ақала.
Генерал-губернатор  Алтынемел 
бекеті  менен…—
— Т.
У .  Г.,  1870

№ 3 ,12  сент.
А лты немелдегі  Ш о қ а н   Уәлихановты ң  мола- 
сы ж ай ы н д а  деректер  берілген.
Дала  жерінде  тұрған  нәрселерді  өрттен  сақтау  үшін 
ш ы қ қ а н   б ұй р ы қ. 

 Т.  У .  Г.,  1870,№  4,6  окт.
Ө рттен  қа л а й   са қта у  ү ш ін   берілген  кенестер.
2  май  айында  Түркстан  уалаятында  хабар  алып  тұ- 
ратұғын  телеграф  деген  сым.—
— Т.  У.  Г.,  1870,  №  4. 
6  окт.
Т үр кста н   өлкесінде  б ір ін ш і 
рет  аш ы лған 
почта-телеграф  к а т ы н асы  туралы   хабар.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторына  бір  казак

арыз  беріп,  Қытай  жұртындағы 
қазақтар  менен  •
Т.  У.  Г”  1870, № 6, 30 ноябрь.
Россия  кол  астындағы  казақтар  іен  Қытаіі 
қол  астындағы  казақтардыц  арасындағы  қа- 
рым-қатынас туралы дерек.
Жиырма  сегізінші  декабрьде... 一 Т.  У.  Г , , 1870,
8,
 
31  дек.
1870 жылы  28 декабрьде Ташкент  каласындз
.
болған жер сілкіну туралы хабир.
Күн  түтылғанның  хабары. — Т.  У.  Г., 
1870,  ЛЬ  6t
30  ноябрь.
1870  жылы  10  декабрьде  болатын  күн  тұты- 
луына  арналған  макала,  мұнда  жалпы  күн  ту­
ты л у  туралы  сол  кездегі  ғылыми  түсініктер  ан- 
тылған.
Қ а ш ға р ға   орыс  керуені  ж өн ел іп  ке т ке н іи ін   х а б а р ы .— 
Т. У .
厂,
1870

№ 5,
28 окт.
Қашғарияға  саяхат туралы  дерек  берілгсғі.
К ұ л ж а   ж а ғы н д а ғы   ж е р   ш е тін ің  
хаб ары
.一
 Т.  У.  Г .г 
1870,  № 5,28 окт.
Қытаи  елімен  шек  арада  тұратын  казактар- 
дың  Қытаймен  карым-қатынасы  туралы  мағлү- 
мат.
Қызылжар  хабары.  Молда  М ақмұтозтың  базар  а р а ­
сында  ж азған  хатының  м ән ісі.—
— Т.  У.  Г.,  1870,  №  S,
31  дек.
Қ а з а қ   ж е р ін д е гі  сауда  хабары.
Қытай  ж ақтан  келген  хабар.一 Т.  У.  Г.,  1870,  №  8. 
31  дек.
Мақалада  Қытай  жерінде  тұратын  мұсыл- 
маидардың  көтерілісі  туралы  мағлұмат  беріл- 
ген.
Ташкент  шаһарынан  Ақмола,  Қызы лжар  қаласына 
ше  жаңадан  жол... — Т.  У.  Г.,  1870,  №  8,  31  дек.
М а қа л а д а   к а з а қ  
ж е р ін д е гі  ж ол   қаты насы  
туралы мағлұматтар  берілген.

Т үр кста н   генерал  губернаторы ны ң  б ұ й р ы қ  н а м е с і.—

Т.  У.  Г , 1870, 
No
 6,30 ноябрь.
Акмешіт  (Перовск)  қаласында  почта  каты- 
насы ашылуы  туралы  бұйрық.
Туркстан  уалаятының  выставкасы 
т а қ ы р ы п т ы .
一  Т.
У .
厂,
1870, 
Ko
  1,28  апр.
Петербург  қаласында  Түркстан  аймагыка 
карайтын  елдердің  көрмесі  болатындығы  айтыл- 
ған мақала.
1 8 7   1
Август  аиының  ішіңде  Ташкент  қаласыиа  келген  мал 
тақырыпты. 一 Т.  У.  Г ”   1871,№  15,  5 окт.
Казак  даласынан  Ташкент  каласына  сатура 
келтірілген  мал туралы.
Алматы  ж ақтан  келген  хабар.


Т. 
У . 
Г.,  1871, 
І2,
20  авг.
К ы та й   кол  асты ндағы   ел де рдіқ  Россия  ?;ара- 
мағына кѳшуі туралы мағлұмат.
А лм аты   каласы нан  Ү р ім ш і  ж ұ р т ы н а   б ір   үлкен   керуен 
ж өнеді...  —  Т.  У.  Г.,  1871, №  14,  22  сент.; 
№   2 1 ,2 4   н о ­
ябрь.
Россия  мен  Кытай  елі  арасындағы  карым-ка- 
тынас туралы мағлұмат.
Алматы  қаласында  судың  кушіменен  ағашты  араме- 
нен  кесу  үш ін  қылған  завод  тақырыпты. — Т.  У,  Г.,1871,
№   Î4,  22  сент.
Алматы каласындағы  ағаш тілетін  завод ту­
ралы.
Араб  жұртының ертегісі. 
— Т. 
У. 
Г., 
1871,№  24,  31 
дек.
Е ңб ек  д әріптеліп,  ж а л қ а у л ы қ  
сы налған  ер- 
тегі.
Әуел  бастап орыс жұртының калайша болып  мемлекет 
болғаны. — Т. У.  Г.,  1871,
№ 2,11  февр.

Россия 

арнхьшән  мағлұмат  перілген  мака­
ла,  Россия  қарамағындағы  ел дер  туралы  дерек­
тер  бар.
Безгек дэрісі. 一 
Т. У.  Г., 
1871,
№ 
23,14 
дек.
Дэрі-дэрмек  туралы түсінік  берілген  мақала.
Б із д ің   га зе тім ізд і  о қу ш ы л а р ға   бір аз  маймыл 
т а к ы ­
рыпты  сөйлейік. 一 Т.  У.  Г.’  1871,  №  7,  30  июнь.
Әңгіме.
Генерал  губе рн ато рға  қа р а ға н   жерде  болған  у а к и га . 
Қарасу  бекетін  шапқан  тақы ры пты .—
— Т.  У.  Г., 
1S71. 
.Ү?14,  22  сент.
Отаршылық  езуге  қарсы  баскөтеріс  туралы.
Генерал 
губернаторды ң 
Зеравш ан  о к р у гін е   барып 
келгенін...一  Т.  У.  Г.,  1871,№   8、5  июль;  №  9 ,1 2   июль.
Мақалада  Самарканд қаласындағы сарайлар 
мен  корғандар  жэне  Шахи-Зинд  моласы  туралы 
деректер  берілген.
Жетісу  облысы  менен  Алтышар  арасында  болған  сау­
да  тақырыпты.一 Т.  У.  Г.,  1871,№  20,17  ноябрь.
Кытай  елімен  шек  арада  тұратын  казақтар- 
дын  Кытай  мен сауда қарым-қатыиасы жайынлсі 
айтылған.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторы  генерел-лей- 
іенаит... 一 Т.  У.  Г”   1871,№ 22,7  дек.
Ұиғырлар  мен  дұнғандар  туралы.
Ж е тісу  облысыньщ  военный  губернаторы нан  ш ы к ка н  
б ұй р ы қ. —  Т.  У .  Г.,  1871,  №  22,  7 дек.
Макалада  Кытай  қол  астындағы  қазактар 
мен  Россия  қол  астындағы  қазақтардың  ара- 
сындағы  карым-қатынас  туралы  мағлұмат  G
l

рілген.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторының  қазак- 
іа р   үш ін  шығарған  бұйрығы. 一 Т.  У.  Г., 1 8 7 1 ,№   16, 
]9  окт.
Малдык  жұқпалы  ауруларын  емдеу туралы 
берілген кеңестер.

Қ а з а қ   іш ін д е гі  ты ны ш сы зды қты   ж о ғ а л т п а к қ а   ш ы ғар- 
ған  бұйрық  такырыпты• — Т.  У.  Г.,  1871,  Kq  3,18  март.
Казак  арасында  жаңа  заңды  жузеге  асыру- 
мен  байланысты  болған  баскѳтерістерді  басу  ту­
ралы мағлұмат. 
.
Қазақтар  бір  ояздан  екінші  бір  оязға  көшіп  түскен 
та қы р ь тты .—
— Т.  У.  Г.,  1871,№  19,10 ноябрь.
Жетісу  облысынан  Әулиеата  уезіне  көшкен 
қазақтар туралы.
Қ азақты н жұмбағы. 

 Т. 
У.  Г.,  1871,
№ 
3 ,1 9  
март.
Ѳлецмен  берілген жұмбақтарға  елеңмен  кай­
та рылған жауаптар.
Құлжаға  караған  елдің  бәрі  орысқа  мойын  коПып 
қарап... 一 Т.  У.  Г.,  1871,Кя  10,23  июль.
К ұ л ж а   м аңы ндағы   елдердін  Россия  кол  ас­
тына  қа р а уы   туралы   мәлімет  берілген  хабар.
К ^ л ж а ғ а   қол  ш ы ққа н ы   т а қ ы р ы п т ы .—
— Т.  У .  Г , , 1871,
№  8,  5 июль; 
N
2
 9,12  июль; JVb  10, 23  июль.
Қытайдағы  феодалдық  және  ұлттық  езуге 
қарсы  болған  кѳтеріліс  туралы  мақала;  Кұлжа 
манындағы  елдердіц  Россия  карамағына  көшуі 
айтылған;  Кытай  мен  шек  а рада  тѵратын  ка- 
зақтар туралы да деректер  бар.
Орыс  газетінде  жаз ыл ыпты  Ташкекттен  Алматы  жак- 
тан  телеграф  менен…一 Т.  У.  Г.,  1871,№  18,  6  ноябрь.
Ташкент  пен  Алматы  арасына  телеграф  қат- 
насын жүргізу туралы хабар.
Осы  айдың  он  үшінші  күнінде  Құлжадан  Ташкентке 
курьер  шапқыншы  болып...一 Т.  У.  Г.,  1871,№   10, 
23 
июль.
Қытай  қарамағындағы  елдердін.  Ғоссияға 
кѳшуі туралы.
Осы  ж ы л   март  айының  30  күн ін д е  Таш кент  қаласы н- 
да.  — Т.  У.  Г.,  1871,
№ 5,28 май.
Макалада  ат  жарысы,  бэйге  беру  суреттел- 
ген.
12

Осы  жыл  октябрьдің  үшінші 
күнінде 
Ташкент  қа.іа- 
сында бір үлкен  бэйге  болды... —  Т. У.  Г‘

1 8 7 1 , №   17

1  ноябрь.
Ат жарілсы суреттелгсн макала.
Почта  менен  хат,  акша,  нэрселер  жібермек  такы­
рыпты... —  Т. У. Г., 1871,№  23,1 4  дек.
Макалада  почта  ка тын асы  туралы  тусінік 
берілген.
Шар тақырыпты. —  Т.  У.  Г.,  1871’
  №   5, 28  май;  Nb 7,
30 июнь; №  8, 5 июль;.№ 9 ,12 июль; X«  11,4  авг.
Мақалада  алғаш  аспанга  ұшу  әрекеттері 
туралы мағлұмат берілген.
1 6 7 2
Алматыдан оязнай  начальниктің  улкен... _   Т.  У.  Г., 
1872,№   3 ,13  февр.
Алматы  каласында  телеграф-почта  чатьша- 
сын  ашу  туралы  мәлімст  борілген  хабар.
Алыста,  күн  шыгар  жақта 
Қытай 
жұртының  аржа- 
ғында Япония деген жүрт  бар...—— Т. У.  Г.,  1872,  №   2 1

4  дек.
Япония туралы мақала.
Бұрын уақытга Сибир жұртын  калайша  қылып a
-ト
 
ғанын  кыска  қылып  сөмлейік. —  Т. У. Г., 1872, №  10,
20  май;  Лг
9  11,27  май; 
12,  5  июнь; №  13,  20  июнь; 
№  14, 30 июнь; №  16,15 июль

 

 17,1 авг.
Сибирді  багыидырған 

. Ермак батыр  тура­
лы аңыз.
Бұрын  шыққан  газетте  араб  жұртының  ертегісінің
басы. — Т. У.  Г.,  1872, Л

 3 ,13 февр.; №  4 ,13 март.
Еңбек  дәріптеліп,  жалқаулық  сыналған ер- 
тектің 
басы 
1871 
жылғы 
24 
номерде.
Дүниеден  ѳткен,  орыс  кызметінде  болып  ротмисгр 
шен алған  султан  Шоқан  Шыңғыс сұлтан  баласы  Уәли- 
ханов... —  Т. У. Г., 1872,№ 1,21 янв.
13

Шоқан Уэлиханов  туралы қысқаша  мағлү- 
мат, Шоқанның моласы туралы да деректер бар.
Дүниенің жүзінде орыс патшасына  қараған  жердің 
үлкеиі. 

 Т. У. Г., 1872,№  19,18 окт.
Россияның  жер  көлемі,  қарамағындағы  ел­
дер  туралы  мәлімет берілген  мақала.
Жер жүзінде  анда-санда от  болып, түтін  шығып тұ- 
ратұғын таулар  бар. 

 Т.  У. Г”
  1872, № №  8,18.
Жанартау туралы  тусінік  берілген  мақала.
Жетісу облысыньщ военный  губернаторынан  шыққан 
бұйрық• — Т.  У.  Г.,  1872,№   1,21  янв.
Қытай  қарамағындағы  қазақтар  мен 
Россия 
қарамағыидағы  қазақтар  туралы  мәлімет  бе- 
рілген мақала.
Жетісу облысының военный  губернаторынан  шыққан 
бұйрық. — Т. У. Г., 1872, №  2, 29 янв.
Қазақ  елінен  жиналатын  алым-салық  ту­
ралы.
Жетісу облысыньщ  военный  губернаторынан  шықка« 
бұйрық. —  Т. У. Г”
 1872, №  8,12 апр.
Іле өлкесінде болған көтеріліс туралы.
Қашғар жақтан  келген  хабар. —  Т.  У.  Г.

І872, JVb  9

 
8 май.
Россия  мен  Кытай  арасындағы  қарым-қаты- 
на
с
 туралы мәлімет берілген мақала.
Қашғардан  Жақыпбек тату, дос  болдым  деп  сауда 
уәдесіне  жиырма бірінші  май  айында  кол  қоиған...—
Т. У, Г., 1872,№  17,1  авг.
Россия мен Қытай арасындағы сауда қарым-
қатынасы туралы.
/
Қашғарияға  елші  жүрген  тақырыпты.—
— Т.  У.  Г .
1872, № 9, 8 май.
Россия 
мен
  Кытай  арасындағы  қарым-каты- 
нас туралы.
14

Қытай  жұртында ата-бабаларынан  қалған  рәсімде- 
рін... —  Т. У. Г.,  1872, №  4,1 3 март.
Қытай  елінің  әдет-ғұрыптары  туралы 
м

і- 
қала.
Қытайдың  беретұғын  жазасы,——
Т.  У.  Г.,  1872,  JV
j
  2,
29 янв.
Кытан елінің  айыптыларды  жазалауы  тура­
лы мақала.
Министр  мекемесі  барша  жұртқа  мәлім  қылады  Се- 
мипалат 
қаласынан 
Сергеепол  (Аякөз) 
қаласына 
ше... —  Т. У. Г., 1872,№  18,29 сент.
Семей  мен  Аякѳз  арасынан телеграф  сымыгг 
жүргізу туралы хабар.
Орыс  газеттерінде  жазыпты  қазақ ішінде  тиыштык. 
болсын деп...—
— Т. У. Г., 1872, 
2 1 ,4 дек.
Россия  мен  Бұхар  жэне Хиуа  ха ндыкл а
 ры­
ныц  арасындағы  қарым-қатынас  туралы  маг- 
лұмат берілген мақала.
Орыс судия сында қандай  істер қалайша тергелетұғы 
нын  қазақтарға естірейік.—— Т.  У.  Г.,  1872, 

  2,  29  янв.
Сот  правосы,  қылмыс  правосы  туралы  мм- 
қала.
Россия жұртына қараған  бар  жѵрт  законға  қа- 
pan... —  Т. У. Г., 1872
,Агя
 2 0 ,15 ноябрь
.。
Жетісу жәі-іе  Сырдария  облыстарын басқару 
жөпіпде.
Россия  ж ұр ты н ы ң
 Ташкент 
қаласы на
 ше 
тем ір  ж ол  
салмақ  үшін қай  жақ  менен…

Т.  У.  Г.,  1872,  №  3, 
13 февр.
Гашкент  қаласына  темір  жолды 
келтіруді 
мәселе етіп қойған мақала.
Россия  мен  Жетішар  (Қашғар)  арасында  татушы- 
лык болғаны… Әр  түрлі  хабар. —  Т. У. Г.,  1872,  №   18,
29 сент.
Россия  мен  Қытай  арасындағы  қарым-қаты-. 
нас туралы.

Телеграф такырыпты
.一
 Т. У.  Г.,  1872,№  5 , 1 8  март.
Омск  мен  Алматы  қаласының  арасынан  те­
леграф сымын жүргізу туралы хабар.
Туркстан генерал губернаторынын, Қашғарға жіберген
«лшісінен хабар  келді.

Т. У.  Г.,  1872, №  15,10 июль;
№   1 6 , 1 5   июль.
Россия мен Кытай арасындағы  қарым-қаты- 
нас туралы мақала.
Үрімші  жакқа  жѳнеп  кеткен  керуен 
хабары.

Т.  У.
Г., 1872, №  10,20 май.
Россия  мен  Кытай  грасындағы қарым-каты- 
насты сѳз еткен мақала.
Чииаз  менен Жизақтың  арасындағы  шел...—У.
Г.,  1872, №  2 2 , 16  дек.
Макалада  шел жерлерді  суландыру мэселесі 
сѳз етілген.
1 8 7 3
Алтын  ер  менен  алтын  таж табылған тақырыпты
.一
Т. У. Г., 1873, №  23, 26 ноябрь.
Макалада  Александрополь  қорғанынан та- 
былған  археологнялық  қазындылар  туралы 
түсінік берілген.
Амударня  округінен  келген  хабар.—— Т.  У.  Г.,  1873,
№ 23, 26 ноябрь.
Россияға  бағынғаинан  кейінгі  Хиуа  ханды- 
ғының жайы туралы  мэлімет  берілген  макала.
Араб  журтының  бір мын бір  түн деп  аталған  ертегі-
сі. 

 Т.  У,  Г,  1872, 
No
  2 2 , 1 6  дек.;  №  23, 28  дек.; №   24,
31  дек.;  1873, №  2,  28 февр.;  JSil>  7, 26 май; №  8, 2 июнь;
№  9,1 2  июнь; 
1,7 июль; №  17,17 сент.
«Мын бір  түн》 ертегісінен  аудармалар.
Әркім бір жаққа телеграф яғни сым темірменен хабар
алмақшы  болса...

Т.  У.  Г.,  1873,№  20,23  окт.;  №  22,
15  ноябрь.
Телеграф-почта  қа тын асы  туралы  мэлімет 
берілген.  Макалада  қатынас ашылған  қалалар- 
дың аты жазылғаы.
16

Бурын  шыққан г
а
з
е
т
т
е
 Петербургке орта жү^дің қа- 
зақтары келді деп жазып...——
Т. У.  Г.,  1873, №   1,13 янз.
Макалада  казак  киімі  мен  татар  киімі  са- 
лыстырылған; 
автор  татарша  киіигеи  қазақ- 
тарды сѳз еткен.
Былтыр шыққан газеттік бір номерінде  Жетісу обльһ 
сына  қараған  е
л
  менен  Құлжаға  қараған  елдің...—
— T. 
У.  Г., 1873, №  1,13 янв.
Кытай  мен шек  арадағы  казақтар  тур а л м 
мақала.
Кашмаровтың ертегісі. 

Т. У.  Г.,  1873,№   14, 9  авг.;
Kg 15, 23 авг.; №  16,15 сент.; №  2 5 ,31 дек.
Ертегі.
Орыстың әскері Хиуа қаласын алған уакытта ханныц 
ордасында... 

 Т. У. Г., 1873, №  19,11 окт.
Патша  эскерінін  Хиуа  хандығын  бағынды- 
руы туралы  мағлұмат  берілген  макала.
Түркстан гене
р
а
л
  губернаторы  адъютант фон-Кауф- 
ман  өзінің  қасыидағы  әскеріменен...—
— Т.  У.  Г.,  1873, 
№   10,19 июнь.
Россия  мен  Хиуа  хандығының  арасындағы 
соғыс туралы.
Туркстан гене
р
а
л
 губернаторы генерал-адъютант фон- 
Кауфманға Хиуаны алғанын кұттықтап...—— Т .У. Г., 1873,
X ? 18,23 с
е
н
т
.
Россия  мен  Қоқан хандығынын.  арасындағы 
қарым-қатынас туралы хабар.
Туркстан  генерал  губернаторының  бұйырығы.—
— Т.  У.
Жетісу  облысы  мен  Қытай  қазақтарыиын 
арасындағы қарым-қатынас туралы.
Хиуа жұртына  жиылған әскердің бастығы  г
е
н
е
р
а
л
 
адъютант  фон  Кауфмакның  бұйрығы  бойынша...—
— Г

У. Г.,  1873,  №  9 ,12 июнь; №   1 2,12 июль; №   15, 23 авг
.;
 
16,  5 сент.; №  17,17 сент.; Nb 18, 23 сент.
Россия  мен  Хиуа  хандығының  арасындагы
2-125
қарым-катынас  туралы 
лалар
TTiïiTMl'T nu^iijiLii .iiüiui
С.Тораиғыроә 
I
раиғыроә 
атындағы ПМУ-дің 
а
к
а
д
е
м
и
к
 С.Бөйсембаео* 
атындағы ғылыми 

KITA 

 ХАНАГ•
卜1

1 8 7 4
[Адай  елінік  Хиуа  хандығының  кол  астынан  шығып, 
Россияның 
кол
  астына  қарағандығы  туралы  деректер 
берілген  хабар], —  Т.  У.  Г.,  1874, №   11,26  июнь.
Аждарқан теңізінің күншығар  жағына  жалғас жерде 
көшіп  жүретұғыи  түрікмендер  орыс  жұртының  кол  ас­
тына  кіріп  бұкара  болған такырыпты.—— Т.  У.  Г.,  1874,
№   13,29  июль; 

  1 4 , 1 6   авг.; №   15,31  авг.
Россия  кол  астына  караған түрікмендер  ту­
ралы.
Ақмешіт оязының қазақтары  өткен жы.і  Россия жұр- 
тының  әскерлері  Хнуа  жұртына барар  кезде... —  Т.  У.
Г.,  1874, № 8 ,11 май.
Россия  мен  Хиуа  хандығының  арасындағы 
соғыста қазақ елінін Россияны қолдауы туралы.
Алтын  менен  күміс жэне мыс менен  тас көмір  шыға- 
тұғын  кен  такырыпты  ѳткен  сентябрь  айында  жазған 
кітапта бүй  деп  жазыпты.  Эр  түрлі  хабар.—
— Т. У.  Г.,
1874,  №  2,  31 янв.
Ѳнеркэсіп хабарларында  1871  жылғы металл 
жэне  кѳмір  ѳндіру туралы  цифрлар  берілген.
Амудария  округінен к
е
л
г
е
н
  хабар.—
— Г

У. 
Г., 1874, 
№ 2,31  янв.
Казақтар  мен  Хиуа  хандығының  араеында- 
ғы  карым-қатынас туралы  хабарлар.
Эр түрлі хабар. 

 Т. У. Г”
  1874, №  11,26 июнь.
Египетте  кітапхана  ұйымдастыру  ici,  сирек 
кездесетін  кітап  туралы  дерек  берілген.
Әр түрлі хабар. —  Т. У.  Г.

1874, №   12,13  июль.
Жетісу облысынан табылған  қазынлы  ақша- 
лар туралы.
Эр түрлі хабар. —  Т. У. Г., 1874, №  16,13 
с
е
н
т
.
Капал  уезінде  астық  қорын  дайындау  ту­
ралы.
Эр турлі  хабар. 

 Т. У.  Г.,  1874, №  2 1 , 2 3   ноябрь. 
Арық қазып, жер  суландыру  туралы.

әр түрлі хабар. —  Т.  У.  Г.

1874, №  2 3 , 1 6   дек.
Патша 
үкметінің  Хиуаға  қарсы 
ікорығы

 
Красноводск  қаласыныц  маңындагы  турікмен- 
дердің  шабуылы  туралы  мәліметтер  берілгси
5-қауыста  Перовск яғни  Ақмешіт қаласының ояз  ме- 
кемесінде...  Мәлімнаме. —  Т. У.  Г.,  1874, 

  16, 1 3   сент.
Лқшадай  қарыз  берү ережесімен таныстыр-
• 
ған
 тусініктер.
1869 жылы Орынбордың қазақтары  қарсылык, кьиіы.п, 
бас таргып... —  Т. У.  Г.,  1874

j\<> 20 ,12 ноябрь.
1869 жылы  Батыс  Қазақстанда  öcvu -Ш  көте- 
ріліс туралы хабар.

ахрабта түс уакытын да Самарканд қаласын.г;
і  оір- 
екі  дакика  (минут)  зальзаля  болып  жер  сілкініпті.—

Т.  У.  Г.,  1874, №  2 2 ,30 ноябрь.
1874 
жылы  октябрь  айында  болған  жер  сіл- 
кіну туралы макала.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторынын  Ісіерін 
басқарып  тұрушының  бүйрығы.—— Т.  У.  Г.,  1874,  д.  /, 
25  апр.
Макалада  Аякѳз  аймағыма  карайтын  Шар- 
бақты  болысынын  тілмашыпың  озбырлы「
ы эш- 
кереленген.
Жетісу  облысыньщ  военңый  губернаторынын істерін 
басқарып тұрушының.  бұйрығы.—
— Т.  У.  Г.,  І874, №   о,
11  май.
Елден салық алу туралы.
Кавказ  деген жұрттың  газетінде  жазылған  хабар.——
Т. У. Г”
 1874, №  16,13 сент.
Түрікмендердің  Россия  карамағына  кос


 
луы туралы мағлұмат.
Қурама  ойазының Уральск болысьшың  болыс  баска­
ру шысы. — Т, У. Г.

1874, 
4 ,5 март.
Ел  басқару,  ұрыларға тыиым  салу  мәселесі- 
не арналған мақала.
19

Қызылбас жұртынын патшасы өзінің бір уәзірін мыл- 
іыққа  атқызып  өлтіргені  тақырыпты.—


.  У.  Г.,  1874,
№  4,  5  март.
Армян  тіліндегі  газеттен  алынған  аныз  эн- 
гіме. 
.
М э л ім н а м е . ~ Т .   У .  Г .,  1874, № №   2

3

2 0

2 1

22,  2 3 ;
1875,  № №   1 ,2 ,  4,  5.
«Туркстан  уалаятынын  газеті»  туралы  түсі- 
нік берілген хабарлар.
Мэлімнамелер. —  Т. У.  Г.

1874, №  1 2, 1 3  июль.
Макал

да қазақ даласындағы жол қатынас- 
тары,  почта  үйлерін  салу  мәселесі  сѳз  етілген.
Орыс  газеттеріиде  жазыпты. —  Т.  У.  Г.,  1874,  JM» 6.
12  апр.
Макалада  Россия  мен  Бұхар  хандығынын 
арасындағы  қарым-қатынас туралы  сѳз етілген.
Орыс  газетінде  жазыпты  Красноводск  (Қызылсу), 
жэне Челекен қаласының...—
— Т. У. Г., 1874, Л?17,28 сент.
Россияныц  мұнаи  кәсіпорындарында  жұмыс 
істейтін түрікмендер туралы.
Орыс жұртында бұрынғы  заманнан  қалған ескі  нәр-
селерді... —  Т. У. Г., 1874,№  13, 29 июль.
Археологиялық қазындыларды  жинау  мәсе- 
лесі сөз етілген мақала.
Орыс  жүртының  газетікде  бүкіл  жердің  жүзіндегі 
халықтың  есебі  жазылған екен.——

. У.  Г.,  1874, JNfe  20,
12  ноябрь.
Бүкіл  дүние  жүзіндегі  халықтардың  саны 
туралы  мәліметтер  берілген мақала.
Орыс  жұртының «Голос»  деген  газетінде  жазып- 
ты•.• — Т. У. Г., 1874, Ко 14,16 авг.
Торғай облысы,  Ырғыз уезінін  шаруашылық 
халі туралы.
Орыстын  бір  газетінде  бүкіл  Россия  жұртының  шет 
жерлердегі  баж  ханалардан. 
一丁
. У.  Г.

1874, Лг
9  9,  25 
май.
20

Сауда  салықтары туралы деректер  берілген. 
Макалада  Россия мен шет мемлекеттер  арасын­
дагы қарым-қатынас сөз етіледі.
Орыстың  газеттерінде  Орынбор  каласынан  Самар­
канд қаласына  ше  шойын жол  салмақ тақырыпты жа­
зыпты. 

 Т. У. Г., 1874, №  4, 5 март.
Хабарда  Орынбор  каласы  мен  Самарканд 
арасынан  теміржол  салу  әрекеті  сѳз  етілген; 
Француз  дипломаты  Ф. Лессепс.  туралы дерек­
тер берілген.
Ор ыстык  «Московские  ведомости»  деген  газетінде 
жазыпты  Уральск  жаңа  об лыс  болып  ашылған  кезде...
Т.  У.  Г., 1874,№  12,13 июль.
Орал облысы туралы. деректер.
Осы биыл  Ірбіт жәрменкесікің  хабарын  орыстың га- 
зеттерінде  осылайша  жазыпты. —  Т. 
У. 
Г.,  1874, №9,
25  май.
Сауда хабарлары.
Осы  биылғы  жыл  заузада  Түркстан  елінің... —  Т. 
У. 
Г”
  1874, №  9, 25 май.
Макала  Россия мен  Хиуа хандығының  ара­
сындагы  қарым-қатынаска  арналған.
Россия жұрты менен Бұхар журтынын, ортасында та- 
тушылық болмак 
үшін...
—— Т. У. Г.,  1874, 
N
2
  10,И  июнь.
Россия  меи  Бұхар  хандығының  арасындағы 
қарым'қатынас  туралы  мағлұмат  берілген  ма­
кала.
Россия жұрты менен  Бухар жұртынын, ортасында та­
ту шылық. 

 Т. У. Г., 1874,№  1,12 янв.
Мақалада  казак  елінін  сыртқы  саяси  жаг­
дайы,  Россия  мен  Хиуа  хандығының  арасынди- 
ғы  қарым-қатынас  туралы  мағлұмат  берілген.
Сырдария  облысыньщ военный  губернаторынын  істе- 
рін басқарып тұрғының  бұйрықтары.—
— Т. У.  Г.,  1874, 
№  15,31  а
в
г
.
Әулиеата,  Шымкент  Сѵідерін  баскару  тура­
лы.
21

Сырдария облысыньщ военный  губернаторынын істе- 
рін  баскарып  тұрушының Ташкент қаласының  әкімі  ме­
нен  оязнай  бастықтарға  шығарған  бұйрығы.—— Т.  У.  Г.,
І874,  jYg  6 , 1 2   апр.
Қазақ  жеріне  Россиядан  келген  паспортсыз 
адамдарды  тексеру  мэселесі  сѳз  етілген.  Мака- 
лада  азаматтық право  туралы  деректер  бар.
Сырдария облысыньщ п
о
ч
товой к
о
н
т
о
р
 д
е
г
е
н
 мекеме- 
сінің  бастығы мәлім  қылады. —  Т.  У.  Г.,  1874

  № 8,
11  май.
Орынбор  мен  Ташкент  арасындағы  байла­
ныс  катынасын  зерттеу  туралы  мақала.
Туркстан жұртының г
е
н
е
р
а
л
 губернаторынын бұйры- 
ғы бойынша Түркстан жұртынын, газеті...—— Т. У. Г., 1874, 
№   24,  28  дек.
《丁
үркстан  уалаятынын  газеті》туралы түсі- 
ніктер.
Туркстан журтынык г
е
н
е
р
а
л
  губернаторынын  істерін 
баскарып тұрушының бүйрықтары.—— Т. У.  Г.,  1874, № 2

 
31  янв.
Қазақстанның  сыртқы  саяси  жағдайы;  Рос­
сия  мен  Хнуа  хандығының  арасындағы  қарым- 
қатынас туралы хабарлар.
Түркстан  жұртының  генерал 
губернаторынын 
істерін 
басқарып турушының бұйрықтары.
——
Т. 
У. 
Г., 1874, Лг
9 11

26  июнь.
Қазақ  жэне  ѳзбек  тілдерінде газет шығару 
ісіне  жәрдемші  тағайындау  туралы  берілген 
бұйрык.
Шар  менен  аспанға  үшып  жүрген  тақырыпты. —  Ï.
У.  Г”
  1874, №   16,13 сент.; №  17,28 сент.; №   18,15 окт.;
№   19,  31  окт. 

Әуеге  шармен  алғашқы -ұшу  талаоы туралы 
сөз етілген мақала.
Шешек тақырыпты. 

 Т. У.  Г”
  1874,  №  3,  16  февр«
Мақалада  шешекке ем  тапқан  дәрігер  Э. 
Дженнер туралы түсінік берілген.
22

Ыстықкөл  оязына  қараған...—— Т.  У .

.

1874,  jV«  12,
13  июль.
Табылған  археологнялық  қазынды-мыс  ка­
зан туралы.
1 8 7 5
Алматы  каласынан бір  газет алатүғын  адам  жазып 
жіберіпті.—— Т. У.  Г.,  1875, №   15,24 июнь.
Мақалада  Ыстықкөл  жэне  I

аракөл  каласы 
туралы мәліметтер берілген.
Амудария  округінен  келген  хабар.—

Т.  У.  Г.,  1875, 
No
 4 ,12 февр.; №  5 ,28 февр.; 
9 ,18 апр.;  №  13, 30 май.
Россия  мен  Хиуа  хандығыныц  арасындағы 
карым-қатынас туралы.
Эр турлі  хабар. 

 Т. У.  Г.,  1875,№  3, 31  янв.
1875 
жылы  21  январьда  Ташкенде  болғаи 
жер сілкіну туралы хабар.
Эр түрлі хабар.

Т. У. Г.,  1875

7, 28 март.
Маңғышлақтағы  (Манғыстаудағы)  көшпелі 
қазақтар  мен  түрікмендер  туралы  дерек  бар.
Эр 
түрлі хабар.—— Т. 
У. 
Г.

1875, 
№ 
18, 25 
июль.
Алматы,  Ташкент  қалаларында  мектеп,  мед­
ресе ашу ici сѳз етілген.
Бейімбет.
  Акмола  қаласынан  келген  хабар. 

 Т.  У. 
Г.,  1875, №  27, 8 ноябрь.
Лқмола  каласында  тұратын  халықтың  эко- 
номикасы,  ондағы  жатақтардын  жағдайы  ай- 
тылған.  Макала 
со н ы и д а
《жазушы Ақмоланың 
казағы Бейімбет» делінген.
Бекметов  Хамидолла.
 
Ақмола  облысына 
қараған 
Қарқаралы  қаласынан  г
а
з
е
т
  алатұғын  бір  кісіміз-
дің он  жетінші  июньде  жазып жіберген  хабары. —  Т.  У. 
Г .,  1875,№   16,3  и ю л ь .
Макалада  казақ пен қырғыз елдерінін аиыр- 
машылықтары  туралы мағлұмат берілген.
Бұрынғы  шыққан  газетте…

Т.  У.  Г.,  1875, 
N
2
  30, 
8 дек.
23

Патша  әскерінін  Қокан  хандығын  бағынды-
руы туралы мақала.
Біздің  газетті  алатұғын  бір  кісінің жазып  жіберген 
сөздері. 

 Т. У. Г”
  1875, №  7, 28  март; №  8, 9 апр, 
Бірнеше күлдіргі әңгімелер.
Бір 
катынның 
жаксы тауып берген жауабы тақырып-.
ты. 

 Т. У. Г., 1875, №  4 ,12 февр.
Патшаны сөзбен  жеңген  эйел  туралы  аныз 
әңгіме.
Бір  сағаттың  ішінде  адамнын,  бақыты  өзгеріп  заман 
екінші  түрлі  болған тақырыпты. 

 Т.  У.  Г.,  1875, №   1

13  янв.
Ертегі.
Ғабдолрахман  Абдабашы  Қоқанға  қараған  мұсыл- 
мандарды өзіне ерітіп «ғазауа» деген  болып  соғыс қы.і- 
мақшы... 

 Т. У. Г., 1875, №  22 ,22 сент.
Қоқан  хандығын  жақтаушылардың  патша 
әскеріне  карсы жасаған бүліншілігі  туралы  ма­
кала.
Ескі ақша тақырыпты. 

 Т. У. Г.,  1875,№  7 ,28  март;
№   10,  28   апр.; 1866 жылғы  акша  реформасы туралы мағлұ- 
мат берілген мақала.
Жердің үлкендігі  менен қандай  екенін сөйлеиік.—
— Т.
У. Г., 1875, №  15,24 июнь; №  16, 3 июль; №   18, 25  июль; 
№  2 0 ,27 авг.; 
22, 22 сент.;  №  2 8 , 1 7  ноябрь; 
К9
 29,
25 ноябрь. 

Жер  шары туралы сол  кездегі ғылыми түсі- 
ніктер берілген.
Жетісу облысыньщ  военный губернаторынын  істерін 
басқарып  тұрушының  өз  кол  астындағы  ояз  бастыкта- 
рына  кылған бұйрығы.—— Т. У.  Г.,  1875,《
Nb  13,  30 май.
Жетісу  жэне  Сырдария облыстарын  баскару 
^  
жөніиде уақытша ереже туралы.
Жұмбақ  жэне  мақал  тақырыпты. 

 Т.  У.  Г.,  1875,
№   2 ,25 янв.
24

Жұмбақ пен  мақалдыц  аііырМс;
сы  айтылып, 
кейбір жұмбақтардың  шешуі 
жазылган 
мақала.
Күн,  түн, жаз,  басы, жаз, күз, қыс неліктен 
болаты- 
нын жазалық. 

 Т. У. Г.

1875, №  14,12 июнь.
Мақалада жылдын төрт  мезгілі,  күн мен түн 
туралы 
халык  кален да рыпан
  түсінік  берілген.
Қоқан  жұртына  барған  әскерлердің  бастығы...——  
Т.  У*. Г”
 1875,№  22, 22 сент; № 2 4 ,11 окт.
Патша  әскерінің  Қоқан  хандығын  бағынды- 
руы туралы макала.
Қоқан  жұртында болған  оқиға.—— Т.  У.  Г.,  1873, 
Nh
 20, 27 авг.
Патша  әскерінід  Кокан  хандыгына  карсы 
жорықтары  туралы  мағлұмат  бер і л ген  мақала.
Қоқан журтында соғыс  кезінде  орыс әскерінің қол bi­
n a  түскен ту, —  Т. У. Г., 1875
,№
 26,21 окт.
Патша  әскерінің  Қоқан  хандығын  бағындьг- 
руы туралы мағлұматтар.
Қоқанға  қараған  Бесарык,  қышлағынан  келген  ха­
бар. 

 Т. У. Г”
 1875, №  22 ,22 сент.
Қокан хандығының  Россияға  бағынуы  тура­
лы мағлұмат берілген мақала.
Қоқаннан  келген  хабар. 

 Т.  У.  Г.,  1875,  «Nb 2 2

22 сент.
Патша  әскерінің  Қокан  хандыгын  багынды- 
руы туралы сөз етілген мақала.
Қытай  жұртының  хабары.—
— Т.  У.  Г.,  1875, 
Nb
  31,
16 дек.
Қытайда феодалдық және ұлттық езгіге кар­
сы  дұиғандар  мен  ұйғырлардың  көтерілісі  ту­
ралы мағлұмат берілген.
Магеллан  сѳзінік  апғы
.一
 Т.  У.  Г.,  1875,  №  24,
11  окт.; №  2 6 ,31  окт.; №  27,8 ноябрь.
Атақты  саяхатшы  Ф.  Магелланның  жер  ша- 
рын  айналып  шығуы  туралы  мағлұмат  беріл- 
гем.
25

[Мәделіқожа].
  Шымкент  оязына  қараған  Мәделі  ко­
жа деген ақынның Сырдария облысыньщ военный губер­
наторы  Калашовтың  Хиуаға  барғаны  такырыпты  шы- 
ғарған өлеңі. 

 Т. У. Г.,  1875, №ДГ
9 17,18,19,
Өлең. Орыс эскерініц Хнуаны  алу  жорығы 
туралы.
Мэлімнаме. 

 Т. У. Г., 1875,№  15, 24 июнь.
Ташкент  қаласында  болатын  лотерея  ойыны 
туралы түсінік берілген.
М ерғасім ет.
  Біздің г
а
з
е
т
т
і  алып тұратұғын бір  адам 
өзінің  жолаушы  жүргенде  басынан  өткенін  газетке 
жазып  шығармақ  болып,біздерге  жазып  жіберіпті.—
Т. У. Г”
 1875,№ №  8, 9

10,12.
Жол әнгімесі ретінде жазылған.
Наманғанда  жатқан  әскерден  к
е
л
г
е
н
  хабар
.一
Т. У. Г., 1875, №  25, 21 окт.
Мақалада  Коқан  хандығын  жактаушылар- 
дың патша  әскеріне карсы жасаған  бүліншілігі 
туралы айтылған.
Омбы  қаласынан. —  Т.  У.  Г.,  1875, №  7 ,28 март.
Омск қаласында оқитын қазақ балалары ту­
ралы  мағлұмат  берілген  мақалада  казақ  ара­
сына  оқу-ағарту  ісінің  тарала  бастауы  туралы 
айтылған.
Орынбай.
 
Көкшетау  қаласынан 
біздің  газетті  ал- 
дырып  оқитұғын бір  адам  газетке жазып  шығару үшін 
жазып жіберген  хабары  осы.—
— Т.  У.  Г.,  1875,  №  G,
12 март.
Мақалада Көкшетау қаласының тұрғылықты 

халықтары,  мәдени өмірі  туралы  айтылған.
Орыс 
газетінде 
жазылыпты 
балалар 
окымак 
үшін... —  

. У. Г., 1875, №  19, 9 авг.
Акмола  қаласында  ашылған  мектепте  орыс 
тілінде оқыту ici жүзеге асқаны антылған.
Орыс газетінде жазыпты біздің орыс жұртының әнер' 
мен адамдары... —  Т. У. Г., 1875, №  3, 31 янв.
26

1870— 1874  жылдары  орыс  кемесініц 
жер 
шарын  айналып  шығуы  туралы  дерек  берілген 
макала.
Орыс мақалы. 

 Т. У. Г., 1875, №  2, 25 янв.
Орыс  мақалдарының  аудармасы  берілген. 
Макала  соңында  газет  шығарушылар  атынан 
оқушылардың  білетін  жұмбақтары  мен  мақал- 
дарын жазып жібеоулерін ѳтінген.
Осы күнде Қокан жұртында бұзықшылық қылып жүр- 
ген  адамдардын. біразы  орыс  жұртының  қол  астына  қа 
раған. 

 Т. У. Г”
 1875, №  2 0 ,27 авг.
Қокан хандығының Россия қарамағына көш\ і 
туралы мағлүмат берілген хабар.
Петербург қаласынан газет алатұғын бір ноғай жазып 
жіберіпті. 

 Т. У. Г., 1875, №  16, 3 июль.
Макалада  Қазан  қаласындағы  алғаш  орыс 
тілінде  оқытатын  мектеп  ашу мәселесі  сөз  етіл- 
ген.
Сауда такырыпты  Қашғар  жақтан  келген  хабар.—  

. У. Г, 1875, №  16, 3 июль.
Россия  мен Кытай арасындағы сауда  қарым- 
катынасы туралы мақала.
Сырдария облысыньщ военный  губернаторынын оұи- 
рығы. —  Т. У. Г., 1875, №  7, 28 авг.
Үштөбе,  Жаңақорған,  Сарайлық  бекеттерін 
салу туралы.
Ташкент  қаласына  почта  келіп,  почта  кегпек  гақы- 
рыпты. 
—  
Т. У. Г., 1875, 
№ 
22, 22 
с
е
н
т
.
Ташкент  қаласынан  баска  қалаларға  жүре- 
тін почта катынасы  туралы мағлұмат берілген.
Ташкент каласында газет алатұғын бір  кісінің қазак­
ша жазып  берген  жүмбақтары  және  мақалдары осы.——
Т. У. Г., 1875, № 6 , 1 2  март.
Қазақ жұмбақтары  мен  мақалдары  туралы 
мақала.
27

Ташкенгтің  абад  болғаны  тақырыпты. —  Т.  У.  Г.,
1875, №  5, 2 8 февр.
Макалада  Ташкент каласын  Россия  кол  ас­
тына  қарағаинан  кейінгі  жѳндеу,  жабдықтау 
мәселесі сөз стілгек.
Туркстан  генерал  губернаторы 
Хожент  каласы­
нан... 

 Т. у. г., 1875, №  30, 8 дек.
Патша  әскерінің  Қоқан  хандығын  бағынды- 
руы туралы сөз етілген макала.
Хиуадан келген хабар. —  Т. У.  Г.,  1875,№  4 , 1 2  февр.
Макалада  Россия  мен  Хиуа  хандығынын 
арасындағы  қарым-қатынас  туралы  мәлімеггер 
берілген.
Хожент каласынан  келген  хабар.—— Т.  У.  Г.,  1875, 
№  21,13 сент; №  28,17 ноябрь.
Патша әскерлерінің  Коқан хандығын  бағын- 
дыруы.  Қоқан хандығын жақтаушылардың  пат­
ша  әскеріне  қарсы  жасаған  бүліншілігі  айтыл- 
ғаи мақала.
Шахмардан.  Қоқанға  караған  Маргеллан 
кала­
сынан  жазып  жіберген  хабар.— Т.  У.  Г.,  1875,  N9  23, 
3 окт;  «N
*2
 24 ,11  окт; №  2 5 ,21  окт; №  26 ,31  окт.
Қоқаи хандығын  жақтаушылардың  патша 
әскеріне қарсы  жасаған  бүліншілігі туралы ма­
кала. 26  иомерде  макала  《Хожент  қаласынан 
келген хабар» деп басталады.
Шымкенттен  келген  хабар.— Т.  У.  Г.,  1875, №  3 1

1 б дек.
Россия  мен  Қытай  елінің  арасындағы  ка- 
рьӀм-катынас туралы деректер.
1 8 7 6
Ақмола каласынан  жиырма жетінші  майда жазылып 
келген хабар. 

Т. У.  Г.,  1876,№   17,28 июнь.

Ақмола  қаласынын  шаруашылық  жэне  мә-
дени  табыстарын  кѳрсететін  кѳрме  туралы  ма­
кала.
2S

Ақмола 
каласынан  орыс  газетіне  жазыпты
...一

. У. Г”
 1876,№  3 2 ,10 дек.
А\ақалада Акмола Қсіласы  1869  жылдан  бе- 

\)і
  облыс  орталыгы  бола  тұрса  да,  орталык
Омск каласында екендігі аіітылған.
Алай  тауында  отырған  бурынғы  Қокан жұртына  қа-
раған қырғы?дар…

Т. У.  Г.,  1876,№  2 1 , 1 4  авг.
Кокан  хандығын  ж a қта у ш ы л а
 р
 д ы ң  патша
• 
әскеріне  қарсы  шығьггт,  оғак  қырғыздардьг  ала 
кеткені айтылғаи.
Алматы  каласындағы  гимназияда  оқу  оқып  жатқан 
балалар көбейіп жатыр.—— Т. У.  Г., 1876, №  3 2 ,10 дек.
Алматы  қаласындағы  оқу-ағарту  жайлары.
Андижан  деген  Фергана  облысына  қараған  қала- 
дан. 

 Т. У. Г.. 1876, №  2 8 ,30 окт.
Андижан  уезінде  тұратын  қырғыздардыц 
тұрмыс-халі,  әдет-ғұрыптары  туралы  жазылға:
і 
мақала.
Әр түрлі хабар. 

 Т. У. Г”
  1876,№  12,10 май.
Кокан  хандығын  жактаушылардың  патша 
әскеріне карсы  шығып босқа кан төгіп, елді  бү- 
лікшілікке ұшыраткамы айтылған.
Бабажанов  Қожасальіқ.  Ташкент  қаласында  кыз­
мет  қылып  тұрушы 
Қожасалық  Бабажанов  біздің 
газетке  басып  шығаруға  кіші  жүздің  Бөкей  ордасында 
журіп жиған қазақтың  мақал сөздерін  берді. 

 Т.  У.  Г., 
1876,№  2 8 ,30 окт;  №  2 9 , 1 0  ноябрь;  №  3 0 ,19 ноябрь; 
№  31,30 ноябрь; №  3 2 , 1 0  дек; №  33, 27 дек.
Қазақтыц  мақал-мәтел  сөздері  жазылған 
көлемді макала.
Байсалбай.  Семей  қаласынан,—
— Т.  У. 
Г., 
187b, 
.Nb 24,16 сент.
Қазақ  арасындагы  баксы  туралы  эигіме.
Б а ш ы қа р а  
у гл ы  
Ю сі/і.
  Троицк  қаласынан  біз- 
дің  газетті алатұғын  бір  кісіміздің жазып  жіберген созі 
осы, —  Т. У. Г., 1876,№  2 2 ,23 авг.
29

Троицк  каласында  1876  жылы  июль айында 
болған  сұрапыл  дауыл  суреттелген.  Троицк  ма- 
нында  тұратын  қазақтар  туралы  дерек  бар.
Биыл  1876  жыл.  Бұрын  1785 жылда  бір  Андреев де­
ген тѳре  кітап жазып  шығарған  екен. 

Т.  У.  Г.,  1876, 
‘ 
№ 18,9 июль.
Сырдарияға  құятын  Шыршык  ѳзенінін,  бой­
ында  тұратын

Құрама»  елінің  шаруашылығы, 
тарихы  туралы  мағлұмат  берілген  мақала.
Бутіл  Қоқан  жұртының  дәулеті  Россияға  қараймьп 
деп тілегендері бойынша.—


. У.  Г.,  1876
,K
q
  5 , 1 6   февр.
Қоқан  хандығының  Россияға  бағынуы  ту­
ралы.
Былтыр  Қазан қаласында 9 сентябрьде «Қисса Қожа 
Ғафан уә  һәм   Сағдуақас» деген  кітап  қазақ  тілінде ба- 
сылып шыққан екен.—— Т. У.  Г.,  1876, «Nb 2 9 , 10 ноябрь.
Қазақ тілінде  басылып  шыққан  кітапқа  бе- 
рілген  сын  мақала.  《Кисса  Кожа  Ғафан  уә 
һәм   Сағдуакас»  деген  қазақ  кітабында  татар 
тілінің  элементтері  көп  кездесетіндігіне  мысал- 
дар келтіріп жазған.
Біздің  газетке  Қоканнан  он  екінші  августа  жазып­
ты. — Т. У. Г, 1876,№  2 2 ,23 авг.
Қоқан  хандығын  жақтаушылардьщ  патша 
әскеріне  қарсы  босқа  кан  төккен  әрекеті,  оған 
кырғыздардыц да катысуы сөз етілген.
Біздің  газетті  алып  оқитұғын  бір адам  бір  ишан  та­
кырыпты жазған сөзін басып шығардық. 

 Т. У. Г.,  1870,
№  19,21 июль.
Ел  арасындағы ишан  молданың  сойқынды 
іс-әрекеті туралы әнгіме.
Біздің қазақ мал ѳлетін болса сақтамайтұғын бір мі- 
незі бар. 

 Т. У. Г”
 1876, №  21,14 авг.
Қазақ арасындағы  малдын жұқпалы  ауруь
い 
мен күрсспеушіліктін, зияны айтылған.
30

Білгіңіз  келсе қай  істі  бастасаңыз  окусыз,  ғылымсыз 
болмайды. — Т. У. Г”
 1876,№  19, 21 июль.
Окудың,  өнер-білімнік  пайдасы сөз  етілген.
Бір г
а
з
е
т
т
е
 дүние  жүзіндегі адамдардың  қанша  еке- 
нін  жазыпты. 
—  
Т. 
У. 
Г.,  1876

№ 
8, 27 
март.
Жер  жүзіндегі  адам  саны  туралы  дерек  бе- 
pi л г
е
н
 хабар.
Ъір  г
а
з
е
т
т
е
  жазыпты  кейбір  ауру  адамға  мал дан 
жұғады. 

 Т. У. Г., 1876, 

 9, 8 апр.
Дәрігерлік көмек айтылған.
Г
а
з
е
т
 алатұғын бір  кісінің жазып б
е
р
г
е
н
  сөзі осы
.一
Т. У. Г”
 1876

№ 4

6февр.
Әңгіме.
Генерал-губернатордың бұйрығы ббйынша  Қапал  ка­
ласында  школ ашылды. —  Т.  У.  Г.,  1876, 
3 2 , 1 0  дек. 
Хабар.
Дәлудің  аяғында  Аушы  деген  кышлақгың  аксака­
лы...Т. У. Г.,1876, №  5, 1 6  февр.
Қокан  хандығыя  жактаушылардыгс  патша 
әскеріые қарсы бүліншілік жасағаны.
Ж е т іс у   о б л ы с ы н ы ң   басты ғы нан  ш ы қ қ а н  
б у й р ы қ
. 一
Т. У. Г.

1876

№ 2 4

Ібсент.
Қытайға  қарайтын  қазақтар  меи  Аякөз,  Ка­
пал уездеріндегі  қазактарды басқару ici туралы 
дерек бер і л геи.
Жетісу  облысыньщ  бастығынан  шыкқан  бүйрық.—
—  
Т. У. Г., 1876, №  2 9 ,10 ноябрь.
Қоныс  аударған  орыстар 
мен  қазактардыц 
жерді пайдалаиуы жайынла.
Жетісу  облысыньщ военный  губернаторынын  3  авгу­
ста  өзіне  қараған ояз  әкімдеріне  шығарған  бұйрығы 
осы. —  Т. У. Г.

1876, № 22,
23 а
в
г
.
Ел арасындағы билік мәселесі туралы.
Жетісу облысыньщ военный  губернаторынын істерін 
басқарып тұрушының  қылған  буйрығы. —  Т.  У  Г.,  1876, 
Лг
9 14, 31  май.
3)

Жетісу жәие Сырдария облыстарын  басқару
жөиінде.
Жетісу облысыньщ газетінде жазыпты  Алматы кала­
сынан  Кулжаға  баратұғын  жолын...

Т,  У.  Г.,  1876, 
№  4, 6 февр.
Алматы  мен  Құлжа  арасындағы  жол  каты­
насы туралы.
Жетіс
у
 облысыньщ почта  бастығы  мәлім  қылады.
Мәлімнаме. 

 Т. У. Г., 1876, №  8 ,27 март.
Почта қатынасы туралы.
Жетішарға  Жақыпбекке  гекерал-губернатордың  жі- 
берген  елшісі••• — Т. У. Г”
  1876,  №   33,  27  дек,
Россия мен Кытай елінін, арасындағы карым- 
қатынас.
К.  Шұбарағаш  деген  Аякөз  яғни  Сергеепол  оязына 
Жетісу облысына караған каладан біздің г
а
з
е
т
к
е
 хабар 
жазып тұратұғын бір  кісінің  жазып  жіберген  сөзі
.一
Т. У. Г”
 1876, №  15, 9 июнь.
Ел арасындағы  молдалардың  сойканды  іс- 
әрекеті керсетілген.
Көкшетау қаласынан  келген  хабар.——

. У. Г., 1876, 
№ 20,31 июль.
Кѳкшетау каласынын тұрғылықты  халықта- 
ры туралы  түсінік; қазақ арасындағы  оку-ағар- 
ту ici;  Петербург қаласына оқуға  кеткен қазақ 
балалары жайында айтылған.
Красноводск  яғни  Қызылсудан  келген  хабар
.一
Т. У. Г”
 1876

№ 9, 8 апр.
Россия мен түрікмендер  арасындагы қарым- 
қатынас туралы мақала.
Қазақ  хұсусында  Қарқаралыдан  жазылып  к
е
л
г
е
н
 
сѳз. 

 Т. У. Г” 1876,№  16,17 июнь; №  17,28 июнь.
Макалада казак елінін шыккан  тегі туралы 
аңыз берілген; үш жүз жэне қазақтьщ  рулары, 

қырғыз-кайсақ》жайында айтылған.
Қазалыдан келген хабар. 

 Т. У. Г., 1876,№  1,10 янв. 
Л? 24,16 сент; №  25, 28 сент.
32

Қазалы  уезінде  тұратын  халыктың  саны  ту­
ралы дерек; ел арасындагы ат шабысы, бэйге су­
реттелген.  Макаланы жазушы «Ырғыз оязынан


 
делінген.
Қарашев.
  Жетісу  облысыньщ 
Сергеепол  оязынын 
Лепсі деген  жерден жазып жіберген сѳзі осы. —  Т. У.  Г.,
1876,№  5 ,16 февр.
Ел арасындағы молданың іс-әрекеті туралы.
Қашғардың ұлығы Мұхамег  Жақыпбектің  Туркстан 
жұртының... —  Т. У. Г”
 1876’
 №  11,30 апр.
Россия мен Қытай елінің арасындағы карым- 
қатынас 
туралы 
жазылған макала; Қытай шека- 
расында тұратын қазақ елі жайында дерек бар.
Қоқан жұртын азғырып өзін хан қылып жүрген Болаг- 
бек." —  Т. У.  Г.,  1876, №  5 ,16 февр.; №  6 ,27 февр.; Nb 8

27 март.
Кокан  хандығын  жақтаушылардын  патша 
әскеріне  карсы  бүліншілік  әрскеті.  Макалада 
өзін  өтірік  хан  жариялаған  «Болатбек  хан»  ту­
ралы айтылған.
Қоқаннан. 

 Т. У. Г., 1876, №  2 6 ,8 окт.
Жизак  шѳлін  Сырдариядан  арық  қазып  су­
ландыру;  Самарканд  каласына  дейін  телеграф 
сымын жүргізу туралы хабар.
Құлжадан  келген  хабар.—— Т.  У.  Г.,  1876

  №   7, 
10 март.
Кытаймен  шекарада  тұратын  казақтар  ту­
ралы.
Қызылжар  қаласынан  г
а
з
е
т
  басып  шығарушыға 
сѳз." —  Т. У. Г., 1876

№  2 5 ,28 сент.
Автор  газеттін,  20  номеріндегі  жазушы  (0) 
«Біздің  казақ  бұрынгы  ата-бабасынан  қалғаи 
рәсімді  ұстап...»  деген  мақаласына  сүиеніп. 
әйел мәселесін сѳз еткен.
Қытай жұртына  к
е
т
к
е
н
 полковник Сосновский  бѳлек 
жол тауыпты. 

 Т. У. Г., 1876

№  12,10 май.
3— 125
33

Қазақ  елініц 
Қытаймен 
қарым-катынасы 
туралы.
Қытай журтының күнбатыс жағынан к
е
л
г
е
н
 хабар.--
Т  У. Г.,  1876,№  5 , 1 6  февр.; №   12,10 май; №  13,20 май.
Дұнғандар  мен ұйғырлардын кѳтерілісі жан- 
ында мағлұмат берілген мақала.
Қытай  хабары. 

 Т. У.  Г.,  1876,№  2 2 ,23 авг.
Дұнғандар  мен  үйғырлар  кѳтерілісі  туралы 
мақала;  Кытай  мен  казак  елінін  арасындағы 
қарым»қатынас туралы да дерек бар.
М айлы бай.
  Орынбор каласынан  г
а
з
е
т
к
е
 хабар жа- 
зып тұратұғын бір  адамымыздың  жазып  жіберген ха­
бары. — Т. У. Г., 1876, №  15, 9 июнь.
Орынбор  каласында  тұратын  халықтың  ша­
руа шылығы  жэне  мэдени ѳмірі  туралы  макала. 
Бүрынғы  Қоқан  ханы Куда яр  туралы  да  ай- 
тылған.
Мунан бурын газетімізде дүние жүзіидегі жердің үл- 
кендігін және жердін, өзі кандай екенін жазып едік, енді 
ай тақырыпты біраз сөз жазамыз. 

 Т. У.  Г., 1876, №  13,
20 май.
Жер  шары  мен  au  туралы  космогонияѵпык 
түсіміктер  берілген.  Мақаланың  басы  1875  жы­
лы шыққан номерлерде жазылған.
Мунан  бұрынғы газетімізде  жазып едік. 
—  
Т. 
У. 
Г.,
1876,№  10,16 апр.
Кокан хандығын  жақтаушылардың  патша 
әскеріне  карсы  жасаған  бүліншілік  әрекеті; 
оған қырғыздар  мен  қыпшақтардың  қатысуы 
туралы мағлұмат берілген.
Мұсылмандардың  өнер  үйренуден  жиренген  такы­
рыпты  біраз  сөз жазайық. 

Т. У.  Г.

1876, №  23, 6 сент.
Өнерсіз,  кәсіпсіз  адамдар  өмірінен  оірнеше 
мысалдар  келтірілген  мақалада  колөнер  кәсібі- 
нің, сауданың пайдасы айтылған.
Наманғаннан 
жиырма 
ушінші  декабрьде  келген  ха­
бар. — Т.  У.  Г.,1876,  №   1 , 1 0   янв.;  №   2 , 1 9   янв.; 

  3, 
28 янв.; № 6,27 февр.
34

Қокан  хандығын  жа ктау ш ы л
 а
 р
 д ы н
  патша 
эскеріне  карсы жаспған бүліншілік әрекеті.
О.  Бұрын  кѳп заман  тұсында бір отыз  жыл  болған 
шығар,қазақтың  тѳрелері  Петербург  қаласына  барған
екен. —  Т.  У.  Г.,  1876, 
Nh
 17,  28  шонь; 
Кя
  18,9  июль.
Атбасарлан  жазылып  жіберген  мақалада 
Петербургқа  саяхат  жасаған  қазақтардың  көр- 
гендері  суреттелген.  Макала  соңында  қазақ 
арасындағы  кері 
к
е
ткен 
әдеттердің,  айтыс-тар- 
тыс, жікшілдіктік зияны айтылған.
0.  Біздің  қазақ бұрынғы  ата-бабасынан  қалған  рә- 
сімді  ұстап■..—
Т.  У.  Г.

1876,№   20, 31  июль.
Казақ  арасындағы  калык-малга  жас кезінен 
айттыру  әдетінің  зпяны  айтылып,  оған  бірнеше 
өмірден  алынған  мысалдар  келтірілгсн  мақала.
Орынбор газетінде жазыпты Орынборға к
е
л
е
 жатқаи 
темір  жолдың топырақ  қазатұғын  жүмысы... —  Т.  У.  Г.,
1876
,N?  5
,16 февр.; №  28, 30 окт,
Темір жол салу ici туралы.
Орыс газеттерінде Ташкентке темір арба журуге қай 
сыбір жол жаксы болар. —  Т. У. Г., 1876, №  16,17 июнь.
Тсмір жол салѵ мэселесі сѳз етілгсн мақала
Орыс газетінде  жазыпты.— Т.  У.  Г.,  1876,  Л1!? 2, 
19 янв.
Патша  әскерінін Қокаи хандығып  бағынды- 
руы

 Кокан ханы Кұдаярдың Орынборяа болуы 
тѵралы мағлұмат бсрілген. 
^
Орыс газетінде жазыпты  ағаштан  жасалған үй...—  
Т  У. Г.. 1876. № 2 , 1 9  янв.
Шаруашылыкка  пайдалы  кеңестор.  Ағаштпи 
уй салу туралы түсінік берілген.
Орыс газегінде жазыпты Россия кол  астында болғап 
казак жұртын т
е
р
г
е
п
 тұруға жаңадан окружной с
о
т
 д
е
г
е
н
 
бір мекеме... —  Ï. У. Г., 1876,№  1,10 янв.
Казак  елінін  сот  кұрльгсьшдагы  ѳзгсрістер 
туралы маглұмат берілген.
35

Орыс газетінде жазыпты Сибирьге темір жолды тарт- 
қанда… 

 Т. У. Г., 1876, КЬ 3 ,28 янв.
Сибирь  темір  жолын  Казан  каласы  аркылы 
жургізу мәселесі сѳз етілген.
Орыс газетінде жазыпты Уральск  облысқа  қараған 
Гурьев деген қаланың  тусындағы  қазақтар  арасында 
ағаш егіп, бау қыла бастапты деп.—— Т. У. Г.,  1876, №  2

 
19 янв.
Шаруашылык жайлары туралы макала.
Орыс газетінде жазыпты 
Ішкі 
Ордалық… 

 Т. У.  Г.,
1876, № 2 ,19 янв.
Ішкі Ордалыктын халқын баскару ici туралы 
мақала.
Орыс газётінің сөзіне  карағанда  11  декабрьде  үлкен 
орындарда  Сибирь  жаққа  темір  жол  жүргізбек...—У. Г”
 1876

№ 1 , 1 0  янв.
Сибирьге  темір  жол  салу  мәселесі  сѳз  етіл- 
ген мақала.
Осы жыл октябрь айында Ташкент қаласында кыз ба­
лалар оқитұғын прогимназия деген  медресе  ашылды
.一 
Т. У. Г, 1876, № 3 1 , 3 0  ноябрь.
Кыз балаларды оқыту мәселесі көтерілген.
Осы күнде  генерал-гүбернатордың  бұйрығы  бойын­
ша. — Т. У. Г., 1876, №  3 0,19 ноябрь.
Жетісу  облысы  мен  Кұлжа  арасынан  теле­
граф қатынасын ашу мэселесі.
Осы «Түркстан газеті» ешіігі жылда да осы калпында 
шығады. 

 Т. У. Г., 1876,№  3 0 ,19 ноябрь; №  3 2 ,10 дек.
《Түркстан уалаятынын

 газеті》туралы дерек­
тер берілген құлақтандыру.
Ѳткен жыл  газетімізде жер домалақ екенін  жэне  ас- 
пан қандаи екенін жазып едік…

Т. У. Г.,  1876,  JMb  14, 
31 май.
Макаланың  басы  1875 жылғы  14 номерде. 
Қыс пен жаз, жэне күннің үзарып, қыскаруы ту­
ралы  космогониялық түсініктер  берілген.
36

«Правительственный  весіник»  дегеи  газетте  жазып- 
ты. —
Т. У. Г”
 1876, №  5,16 февр.
Татар  мектеп-медреселерінде орыс  тілі  оқы- 
тыла бастағаидьн-ы ангылған.
«Русский мир» деген газетте жазыпты  қызылбас жұр- 
тының  шетінен  келген  хабар деп  айтқан  сѳзі  осы.—
Т. У. Г., 1876, №  25, 28 сент.
• 
Түрікмендер мен парсылар  арасығідағы қа-
рым-қатынас туралы.
«Сибирь»  газетінде  жазыпты  Омбы  қаласында  мал 
қырылып… 

 Т. У. Г., 1876, 
К
2
 21
,1 4 авг.
Малдын жұқпалы аурулары  мен  мал шаруа- 
шылығы туралы.
«Сибирь》деген  газетада  жазып  сингенетин  орында 
Еле нс кий  деген  қышлақтан  46  шақырым  жерде ескі  құ- 
дықтан қазып тауып  а
л
 ыпты деп.—
— Т. У.  Г.,  1876, 
N

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
buuk -> {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
buuk -> Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
buuk -> КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
buuk -> Бағдарламасы бойынша шығарылды
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1

жүктеу 35.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет