Рабочая учебная программа Пән кәсіби қазақ тілі Дисциплина Оқытушы Шабденова Р. Шжүктеу 192.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі192.11 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Управление образования Карагандинской области 

Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж 

Многопрофильный гуманитарно-технический колледж 

 

 

 Келісілді   

 

 

 

 

 

 

 

Бекітемін 

Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директордың ОӨ жұмыс-  

 

 

  

Директордың м.а. 

тарының  орынбасары   

 

  

 

И.О.директора   Заместитель директора    

 

  

 

_______Волкова Л.В. по УПР  

_______Қазкенова Б.М.   

 

  

 

«__»________2014 ж.г. «__»________2014 ж.г. 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы Рабочая учебная программа  

 

 

Пән   

кәсіби қазақ тілі  

Дисциплина  

Оқытушы   

Шабденова Р.Ш.  

Преподаватель 

№ 430 19. 11. 2013 ж. типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған   

Составлена на основании типовой учебной программы  

Мамандығы 

0516000    «Қаржы»,    0103000  «Дене  тәрбиесі  және  спорт»,  1305000 

«Ақпараттық құралдар», 0518000 «Есеп және аудит» 

Специальность 

Біліктілігі   

  

Квалификация Оқу жұмыс жоспары негізінде     № __ «___»________2014ж. 

В соответствии с рабочим учебным планом       

 

 

  

 

Оқу уақытын  үлестіру 

Распределение учебного времени  

 

Курс  Барлық 

сағатта

р 

Всего часов 

Теориялық 

сабақтар 

Теоретичес

кие занятия  

Зертханалы

қ сабақтар 

Лабораторн

ые занятия  

Тәжірибелік 

сабақтар 

Практические 

занятия  

Курстық 


жоба 

Курсовая 

работа  

Бақылау 


жұмыстары

Контрольн

ые работы 

Сынақ 


Зачет  

Емтихандар 

Экзамены  

1сем  2сем  1сем  2сем  1сем 

2сем 

1сем  2сем  1сем  2сем  1сем 2сем 

10  

 

   

 

 бар 

 

  

 

  

 

  

Оқу –жұмыс бағдарламасының   қолданылуы 

Применение рабочей учебной программы  

 

 

Оқу жылы Топтар 

2014-2015 

 

 

  

 

  

Оқу-жұмыс бағдарламасы Экономикалық, құқықтық және гуманитарлық  бөлімнің  

отырысында қабылданды 

Принята на заседании  совета Экономического, правового и гуманитарного отделения 

Бөлім меңгерушісі________   Садық Ж.Т. 

Заведующая отделения   

Хаттама   № ___ «__»_________2014 ж. 

Протокол    

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Мазмұны 


 

1.

 Түсіндірме жазба 

2.

 Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

3.

 Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.


 

Пәннің тақырыптық жоспары 

3.2.

 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1.

 

Түсіндірме жазба 

 

 

 

 Кәсіптік қазақ  тілі  пәнінен  оқу  –  жұмыс  бағдарламасы  Қазақстан 

Республикасының  жалпыға  міндетті  кәсіптік  білім  беру  стандартына  сәйкес    орта  кәсіптік 

білім  беретін  оқу  орындарында    барлық  мамандықтар  үшін  әзірленген    типтік  бағдарлама 

негізінде құрастырылған. Пәнді оқытуға бөлінген сағаттың жалпы көлемі -78. Пәнді оқыту 2-

семестрде жазбаша бақылау жазумен аяқталады. 

 Кәсіптік қазақ тілінен оқу-жұмыс бағдарламасы осы пәннен терең білім мен дағдыны  

игерту  үшін  оқушылардың  қазақ  тілі  және  арнайы  пәндерден  алған  білім  негізіне  сүйене 

отырып,  білім  машығын  жетілдіруге  мүмкіндік  береді.  Кәсіптік  қазақ  тілінен  білім  бергенде 

сол  топтың  мамандығы  төңірегінде    қазақша  сөйлету,  үйрету,  дағдыландыру  мәселесі 

қойылып отыр.  

       Пән  материалын  игертуде  Қазақстан  Республикасының  Тіл  туралы    Заңы,  сондай-

ақ қазақ тіліне қатысты нормативті және шешімді құжаттарды ескеру көзделеді. Сабақ өткізу 

барысында  міндетті  терминдік  мәліметтер  беру,  оған  жаттықтыру  және  оқушылардың 

байланыстырып  сөйлеуін  дамыту  мақсатында  сөйлесу  үлгілері  беріледі.  Мамандыққа 

байланысты мәтінмен жан-жақты жұмыс жүргізіле отырып, қазақ тілі фонетикасы, лексикасы, 

грамматикасымен  орайлы  байланыстырылады.  Сондай–ақ  әдеби  материалдар,  ауыз  екі 

сөйлеуде аса қажет  мақал-мәтелдер беру де көзделді.  Бағдарламамен  студенттердің білімін 

ауызша  түрде    қорытындылау      мамандыққа  қатысты    ауызша  және  жазбаша  ақпараттар 

(мәтіндер)  арқылы жүзеге асырылады.              

        Сонымен  бұл  сабақтар  студенттерге  қазақ  тілінен  лексикалық,  грамматикалық 

хабарламалар  беріп  қана  қоймай,  олардың  ғылыми  ойлауын  дамытуға,  ғылыми  әдебиет  пен 

хабарламаларды  айыра  білуге,  олардан  қажеттісін  игеруіне,  өз  беттерімен  тақырыптарды 

кеңейтіп  қорытындылай  білуіне,  сонымен  қатар  тіл  үйренуін  жетілдіріп,  дамытып,  оларды 

отансүйгіштік сезімге, туған жердің байлығын, табиғатын қастерлеуге тәрбиелейді. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


 

 

 

2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт  және  білім  бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Оқу-жұмыс 

бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие 

болулары керек: 

Кәсіби: 

ҚҚ 2.1. Қазақ тілін сөйлеу құралы ретінде 

дұрыс пайдалану;  

     ҚҚ 


2.2 

Әртүрлі 


тұрмыстық 

жағдайлардың  техникалық  өлщемдерін, 

жоспарын  жасауда  кәсіби  сөздерді  дұрыс 

және орынды пайдалану;  

ҚҚ 2.3. Жұмыс барысында өз біліктілігін 

арттыру  негізінде  кәсіби  сөздік  қорын 

молайту;  

ҚҚ  2.4.  Мамандыққа  қатысты  ақпаратты  

жұмыс құралы ретінде дұрыс пайдалану.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 

-

 мамандықтың 

амалдары 

мен 

құралдарының атауларын;  -

 

мамандыққа  қатысты  құжаттармен жұмыс  барысында    кәсіби  сөздер 

мен 


терминдерді 

орынды 


қолдануды.  

 

Меңгерді: -

 

кәсіби сөздер 

мен 


кәсіби 

терминдерді    орынды  дұрыс 

пайдалануды;   

-

 мамандыққа 

қатысты 


іс 

құжаттарын  толығымен  жұмыс 

істеуді.  

 

Дағдыланды: -

 

кәсіби  тілде  сөйлесуге,  диалог құруға.  

 

Құзыретті: -

 

мамандыққа  қатысты  мәтіндерді түсініп оқып, мазмұнын ашуға;  

-

 өз 

беттерімен 

 

мамандыққа қатысты  мәтіндерді  орыс  тілінен 

қазақ 


тіліне 

аударуға 

және 

керісінше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.

 

Тақырыптық жоспар 

 

№ 

Модуль мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жосп

арлағ

ан 

деңге

й 

Жоғары 

деңгей 

Орта 

буын 

маманы 

Сыртта

й оқуға  

 

1- бөлім. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл  

  

 

1.

  

Қазақ тілі туралы. Тіл мәдениті және 

стилистика.  

  

 

 

2-бөлім. Күш – білімде, білім –кітапта  

  

 

2.

   Кітапхана. Кітапхананың түрлері  

  

 

3.

   Арнайы әдебиеттер. Каталогтар. 

  

 

4.

   Каталогтармен жұмыс  

  

 

5.

   Библиография  

  

 

 

3 бөлім. Ұқыптылық пен үнемшілдік – 

экономика жаны 

 

14 

 

 

6.

   Экономикалық актив сөздермен жұмыс  

  

 

7.

   Ертегілердегі экономика  

  

 

8.

   Экономикалық тәуелсіздік.  

  

 

9.

   Орталық Қазақстан экономикасы 

  

 

10.


 

  Экономиканы білу пайда 

  

11.


 

  Ұлттық  байлық дегенімім»з не?  

  

 

12.


 

  Баға деген не?  

  

 

 

4 бөлім. Уақыт – алтыннан қымбат. 

Уақытты  бағалай біл 

 

10 

 

 

13.


 

  Талантты адам туралы әңгіме 

  

 

14.


 

  Талант –бұл еңбек 

  

15.


 

  Уақытты бағалай біл 

  

 

16.


 

 

Әңгіме «Бос уақытыңды қалай 

өткізесің?» 

  

 

17.


 

  М.Мақатаев «Уақыт туралы»  

  

 

 

5. бөлім. Қаржы жүйесі туралы 

 

14 

 

 

18.


 

  Ақша деген не?  

  

 

19.


 

  Қазақстанның банктері 

  

 

20.


 

  Инфляция дегеніміз не? Оның себептері 

  

 

21.


 

  Табыс қайдан келеді?  

  

 

22.


 

  Саудаласайық, саудаласып көрейік 

  

 

23.


 

  Бюджет тапшылығы. Бюджет балансы.  

  

24.


 

  Құнды қағаздар туралы не білесіз?  

  

 

 

6-бөлім. Менің мамандығым 

 

14 

 

 

25.


 

  «Қаржы» мамандығының біліктілігі 

  

 

26.


 

 

Әңгіме «Мамандығым жайында не 

білемін?» 

  

 

27.


 

  Бәсеке керек пе?  

  

 

28.


 

  Меншік деген не?  

  

 

29.


 

 

Жеке меншік кәсіпорнын ұйымдастыру 

көздері  

  

 

 

30.


 

  Әңгіме «Менің Қазақстанның көркейуіне 

  

 

қосқан үлесім» 

31.


 

  Кәсіби мерекелер 

  

 

 

7-бөлім. Еңбекті ғылыми  түрде 

ұйымдастыру 

  

 

32.


 

 

Еңбек процесінде ақпараттық 

құралдарды пайдалану. 

  

33.


 

  Компьютеризация – еңбек тиімділігі 

  

34.


 

  Монитор және адам денсаулығы 

  

 

35.


 

 

Әңгіме «Жұмыс орны қандай болу 

керек?» 

  

 

 

Бөлімдер бойынша қайталау 

  

 

36.


 

  2-бөлім. Күш – білімде, білім – кітапта.  

  

 

37.


 

  4-бөлім. Уақытты бағалай біл.  

  

 

38.


 

  Бақылау жұмысы  

  

 

39.


 

  Қатемен жұмыс  

  

 

 

Барлығы;   

78 

 

10 

 

 

 

3.1. Пәннің негізгі мазмұны 

 

 1-  бөлім.  Қазақ  тілі  –  мемлекеттік  тіл  Қазақ  тілі  туралы.  Қазақ  тілін  үйренейік.  ҚР 

тілдер  туралы  Заңы.  «Қос  тіл-қос  қанатың».    Ана  тілің  –  арың  бұл.  Тіл  мәдениті  және 

стилистика.  

2-бөлім. Күш  –  білімде, білім  –кітапта.  Кітапхана. Кітапхананың түрлері.  Кітаханаға 

саяхат. Жаңа сөздермен жұмыс. Арнайы әдебиеттер. Каталогтар. Каталогтардың түрлері. 

Каталогтармен жұмыс  Библиография дегеніміз не?  

3  бөлім.  Ұқыптылық  пен  үнемшілдік  –  экономика  жаны.    Экономикалық  актив 

сөздермен  жұмыс.    Қазақ  тіліндегі  ерекше  дыбыстары  бар  экономикалық  сөздерді  атау.  

Ертегілердегі  экономика.  «Қожанасыр  мен  молда».    Жаңа  сөздер  және  жаңа  сөз 

тіркестерімен  танысу.  Экономикалық  тәуелсіздік.  Орталық  Қазақстан  экономикасы.  

Экономиканы  білу  пайда.  Ұлттық    байлық  дегенімім»з  не?      Баға  деген  не?  Су  қадірін 

білесің бе? «Судың да сұрауы бар».  4 бөлім. Уақыт – алтыннан қымбат. Уақытты  бағалай біл.  Уақытыңызды  қалай 

пайдаланасыз?    Уақытты  пайдалана  білеміз  бе?    Жаңа  сөздер  және  сөзтіркестерімен 

жұмыс.  Талантты  адам  туралы  әңгіме.  Талант  –бұл  еңбек.  Уақытты  бағалай  біл.  Әңгіме 

«Бос уақытыңды қалай өткізесің?» М.Мақатаев «Уақыт туралы» «Уақытты тоқтатар шама 

бар ма?  Даналар сөздерімен жұмыс. .    

5.  бөлім.  Қаржы  жүйесі  туралы.    Ақша  деген  не?    Қазақстанның  банктері.  Өткен 

жылдардан  ақпарат.  Инфляция  дегеніміз  не?  Оның  себептері.  Жаңа  сөздер  және  жаңа 

сөзтіркесетрімен  жұмыс.  Табыс  қайдан  келеді?  Отбасылық  табыс.  Саудаласайық, 

саудаласып  көрейік.  Бюджет  тапшылығы.  Бюджет  балансы.  Құнды  қағаздар  туралы  не 

білесіз? 

6-бөлім.  Менің  мамандығым.  «Қаржы»  мамандығының  біліктілігі.    Әңгіме 

«Мамандығым  жайында  не  білемін?»  Бәсеке  керек  пе?      Бәсекенің қандай  жақтары  бар? 

Бәсеке  өркенитетті  қоғамда  қандай  болу  керек.    Өз  кәсібіңді  қалай  ұйымдастыруға 

болады.    Меншік  деген  не?  Жеке  меншік  кәсіпорнын  ұйымдастыру  көздері.    Әңгіме 

«Менің Қазақстанның көркейуіне қосқан үлесім» Жалпы мерекелер. Кәсіби мерекелер.  

     7-бөлім.  Еңбекті  ғылыми    түрде  ұйымдастыру.  Еңбек  процесінде  ақпараттық 

құралдарды  пайдалану.  Компьютерлендіру    –  еңбек  тиімділігі.  Монитор  және  адам 

денсаулығы Менің болашақ жұмыс орным. Жұмысты қанша сағат атқару керек.   Әңгіме 

«Жұмыс орны қандай болу керек?»  Бөлімдер  бойынша  қайталау.  2-бөлім.  Күш  –  білімде,  білім  –  кітапта.  4-бөлім. 

Уақытты бағалай біл.  Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс  

 

 4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

Бақылау жұмысы  

1-нұсқа 


1 Тапсырма. Мақалдардың мағынасын түсіндіріп, жаттап алыңыз

1.

 Ел іші – алтын бесік. 

2.

 Жері байдың – елі бай. 

3.

 Отан көркі – жерімен. 

4.

 Өз елім - өлең төсегім. 

5.

 Жерін сатып асаған, екі күн-ақ жасаған. 

2. Тапсырма. Мәтінді сөздікке сүйеніп аударыңыз. 

Экономист деген кім? 

Әлемнің  бірден-бір  елі  экономистсіз  жұмыс  істей  алмайды.  Олар  қоғамның 

экономикалық  дамуына  талдау  жүргізеді  және  болашақ  дамуға  болжам  жасайды. 

Экономист  бағаның  құбылуы  мен  тарифтер,  инфляция,  ауылшаруашылық  және 

өнеркәсіп өнімі, салықтар, тауарларды сырттан әкелу және экспортқа шығару, ұлттық 

бюджет пен жалпыұлттық өнім сияқты салаларды зерттейді. Халық шаруашылығының 

әр  саласы  –  жекеменшік  және  мемлекеттік  меншіктердегі  кәсіпорын,  ұйым  немесе 

компания олардың қызметіне зәру. 

Олар  елдің  дамуының  экономикалық  шарттарын,  халықтың  тұрмыс  деңгейін, 

халықаралық  экономикалық  жағдайды  және  әлемдік  рыноктарды,  валюта  курсының 

өзгеруін зерттейді. Осының бәрін істейтін – экономистер.  

 

  

 

алдау – анализировать  

 

  

бағаның құбылуы – изменение цен 

 

 

  

шарт –условие 

 

 

  

сырттан әкелу – импорт 

 

 

  

мөлшерін белгілейді- определяет объем 

3-тапсырма. Мамандықтардың атауларын қазақ тіліне аударыңыз. 

1.

 Маркетинг 

2.

 Экономика 

3.

 Менеджмент 

4.

 Государственное и местно управление 

5.

 Финансы 

6.

 Учет и аудит 

7.

 Информационные системы (по отраслям и областям) 

8.

 Оценка (по отраслям и областям) 

4-тапсырма. Сөздерге барыс, табыс септіктерінің жалғауларын жалғаңыз

Мамандық, нарық, экономика, саясат, жүйе, ғылым, ғимарат. 

5-тапсырма. «Менің сүйікті мамандығым» тақырыбына диалог құрыңыз.  

2-нұсқа 


1. Тапсырма. Мақал-мәтелдерді жаттап алыңыз. 

1.

 Ақша тиыннан құралады. 

2.

 Кіріс шығыссыз болмайды. 

3.

 Береген қолым алаған. 

2. Тапсырма. Мәтінді қазақ  тіліне аударыңыз  

«Казкоммерцбанктің»  тарихы 

 


Банк  1990  ж.12-шілдеде  «Медеу  банк»  деген  атаумен  құрылды.  Қазақстан  тәуелсіздік 

алғаннан  кейін,  «Медеу  банкі»  басқа  атаумен  «Казкоммерцбанкә  АҚ  атанды.1991  ж.21-

қазанда  №48  лицензия  алды.  Банктің  Әділет  министрлігі  берген  №  4466-1910-АҚ  тіркеу 

туралы куәлігі бар. 

Банктің  басты  офисі  мына  мекен-жай  бойынша  тіркелген:  Алматы  қаласы,  Гагарин 

даңғылы. 

1994ж. Казкоммерцбанк «Астана Холдинг» коммерциялық банкпен бірікті. Бұл банкте 22 

бөлімше, 51 кассалық- есеп айырысу орталығы, 12 дербес қызмет көрсету орталығы бар. 

1995  ж.  Казкоммерцбанк  экономикалық  және  саяси  мәні  бар  мұнайгаз  процесіне  белсене 

қатысты. 

1996 ж. Казкоммерцбанк стандартқа сай болу  мақсатына қол жеткізді. 

1997 ж.Казкоммерцбанк «твинниг» бағдарламасын жүзеге асырды. 

1998 ж. ішкі және сыртқы еврооблигациялар шығарды. 

1997 ж. Казкоммерцбанк Ынтымақтастық туралы Келісімге қол қойды. 

Банк басшылары : 

1.

 Директорлар кеңесінің төрағасы 

2.

 Директорлар кеңесі 

3.

 Банктің жалпы басқармасы. 

3. Тапсырма. Мәтін бойынша сөздік жазыңыз.  

4. Тапсырма. Сөйлемді талдаңыз 

Казкоммерцбанк «твинниг» бағдарламасын жүзеге асырды. 

5.  Тапсырма.  «Мен    болашақ  экономиспін»,    «Мен  болашақ  банк  қызметкерімін», 

«Мен болашақ салық  қызметкерімін»  тақырыптары бойынша  шағын әңгіме жазыңыз. 

/Тақырып мамандағыңызға байланысты болу керек/  

 

3-нұсқа 


1.Тапсырма.  Мына  сөздермен  сөйлем  құрап,  сөздерді  құрамына  қарай    (түбір-

қосымша) талдаңыз. 

1.

 Үйренді, өзі, Асан, жинауды, төсегін. 

2.

 Сабақтан, ертең, келеді, Қайрат, кеш. 

3.

 Рауан, үйренді, жазуды, дәптерге. 

4.

 Ақылды, болды, Аян, алғыш, бала.  

2.Тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз

 

ҚАЗАҚСТАН 2030 

1.

 1997  жылы  елбасының    республика  халқына  арнаған  «Қазақстан  2030»  жолдауы 

жарияланды. 

2.

 

Бұл бағдарламаның негізгі  мақсаты мен міндеті  – Қазақстан халқының тұрмысын өркендету, гүлдендіру және тыныштығын қорғау. 

3.

 Онда еліміз дамудың қайсы кезеңінде тұрғаны көрсетілген, Қазақстанның міндетті 

ісі  белгіленіп,  ұзақ  мерзімді  нақты  мақсаттары  айқындалып,  оларға  жан-жақты 

талдаулар жасалған. 

4.

 Ұзақ  сапарға  аттанған  кемеге  компас  қандай  қажет  болса,  бұл  бағдарлама  біздің 

халқымыз үшін де сондай маңызды. 

5.

 

Бағдарламада  белгіленген  міндеттердің  бәріне  бірдей  қол  жете  қоймас,  әйтсе  де, біздерге  – қазақстандықтарға оны жүзеге асыруға  сенімді  бет  алыс керек, өйткені 

бәрі өз қолымызда, халық қолында. 

3. Тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз

1.

 Елбасының  республика  халқына  арнаған  «Қазақстан-2030»  бағдарламасы  қай 

жылы жарияланды? 

2.

 

Бағдарламаның негізігі мақсаты қандай? 3.

 

Бағдарламаның маңыздылығы. 4.

 

Бағдарламаны орындау үшін не қажет? 4.Тапсырма. Мына сөйлемде тұрлаулы мүшелерін атаңыз. 

Ұлттық банк коммерциялық банктегі  ақша айналымын үнемі тексеріп отырады.  

5.Тапсырма.  Мамандықтардың атауларын қазақ тіліне аударыңыз. 

1.Маркетинг 

2.Экономика 

3.Менеджмент 

4.Государственное и местно управление 

5.Финансы 

6.Учет и аудит 

7.Информационные системы (по отраслям и областям) 

8.

 Оценка (по отраслям и областям) 

4-нұсқа 


1. Тапсырма. Мына сөздерге септік жалғауларын қосып жазыңыз

Мұрат,  университет,  колледж, банк, салық. 

Үлгі:  

Атау септік (кім?)адам 

Барыс септік (кімге?) адамға 

Табыс септік (кімді?) адамды 

Жатыс септік (кімде?) адамда 

Шығыс септік (кімнен?) адамнан 

Көмектес септік (кіммен?) адаммен 

2.  Тапсырма.  Сөйлемдерді  көшіріп  жазып,  есімдіктерге  сұрақ  қойыңыз  және есімдіктің қай мағыналық түрі екенін анықтаңыз. 

1.

 Мен университетте екінші курста оқимын. 

2.

 Біздің  топта он бес студент бар. 

3.

 Менің болашақ мамандығым өзіме өте ұнайды. 

3. Тапсырма.Сөйлемнің ішінен сын есімді тауып, шырайларын анықтаңыз. 

Біздің  пәтеріміз  сіздің  пәтеріңізден  кейінірек.  Сіздердің  бөлмелеріңіз  кішірек  екен.  

Асан Айдардан биігірек. Ол Асаннан сауаттылау. Айша Айнадан гөрі тезірек оқиды.  

4.Тапсырма. Мәтінді орыс тіліне аударыңыз  

 

АСТАНА 

1.

 

Астана  қоныс  тепкен  мекеннің  негізі  1830  жылы  қаланған.  Ол  киелі  Сарыарқа даласының төсінде, көшпенділердің ежелгі өркениеті асынан бастау алған. 

2.

 Астана  –  Қазақстанның  астанасы.  Бұл  жер  Сәкен  Сейфуллин  мен    Мағжан 

Жұмабаевтардың туған мекені. 

3.

 

1832-1961  жылдар  аралығында  қала  Ақмола  қаласы  болып  аталған,  ал  КСРО-ды тың және тыңайған жерлерді көтергенде, Целиноград қаласы болып өзгертілді. 

4.

 Қазақстан  тәуелсіздік  алғаннан  кейін,  астананы  көшіру  шешімі  қабылданды. 

Сөйтіп Қазақстанда жаңа астана пайда болды. Қаланың аты жаңаша  – Астана деп 

аталды. 

5.

 Астанада  тоқыма,  жеңіл  және  баспа  өнеркәсібі  өте  жақсы  дамыған.  Көптеген 

университеттер, институттар, колледждер бар. 

5. Тапсырма. Берілген сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерін анықтаңыз. 

1.

 Мен болашақ мамандығымды мақтан етемін.  

2.

  Әдеби кітаптарды көп оқимын. 

3.

 Мен қазақ тілінде жақсы сөйлеп, дұрыс жазуға тырысамын. 

 

5-нұсқа 1. Тапсырма. 

Сөйлемдерді  көшіріп  жазып,  есімдіктерге  сұрақ  қойыңыз  және  есімдіктің  қай 

мағыналық түрі екенін анықтаңыз. 

1.

 Мен университетте екінші курста оқимын. 

2.

 Біздің  топта он бес студент бар. 

3.

 Менің болашақ мамандығым өзіме өте ұнайды. 

2. Тапсырма.Мына сөздермен сөйлемдер құраңыз.  

Ақпарат,  бәсеке,  көтерме  сауда,  бөлшек  сауда,  несие,    тұтынушы,  экономикалық 

қажеттілік, салық ісі, жарнама, кіріс, шығыс. 

3. Тапсырма.  Мәтінді орыс тіліне аударыңыз. 

 

БАНКТЕР 


Қазақстанның банктік жүйесі  мемлекеттік, коммерциялық банктерден тұрады. 

Коммерциялық  банктер  әр  түрлі  банктік  операциялар  арқылы  кредит-есептік  банктік 

қызмет атқарады. 

Коммерциялық  банткер  негізінен  халыққа  қызмет  етеді.  Банктер  ақша,    несие, 

валюталық саясатты жүзеге асырады. 

Көптеген банктер шетел валюталарымен жұмыс істеуге лицензия алады.  

4.Тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1.

 Қазақстан банктік жүйесі қандай? 

2.

 Коммерциялық банктер туралы не айтасыз? 

3.

 Банктер қандай саясатты жүзеге асырады? 

5.Тапсырма.Сөйлемді талдаңыз. 

Көпсалалы  гуманитарлық-техникалық    колледж    білімді  де  білгір  мамандарды 

дайындайды. 

 

Кәсіби қазақ тілінен сынақ сұрақтары 

1.

 «Тілдер туралы» Заң 

2.

 Қазақстан Республикасының Әнұраны 

3.

 Экономиканы білу – пайда 

4.

 Қазақстан экономикасы жайында 

5.

 Аристотельдің экономика туралы даналық сөзі 

6.

 Экономика біздің өмірімізбен тікелей байланысты 

7.

 Экономика туралы мақал-мәтелдер 

8.

 Экономикалық сөздік 

9.

 Қазақстан Республикасының экономикасы 

10.


 

Орталық Қазақстан экономикасы 

11.

 

Туған жер туралы мақал-мәтелдер 12.

 

Қазақстаннның табиғи байлықтары 13.

 

Байлықтарды сақтау үшін қаржы қажет пе? 14.

 

Қаржыландыру көздері 15.

 

Қазақстанның өнеркәсібі 16.

 

Қазақстанның ауылшаруашылығы 17.

 

М.Мақатаев «Қазақ жері» 18.

 

Жер, ел туралы мақал-мәтелдер 19.

 

Әңгіме «Елім менің Қазақстан» 20.

 

Салт-дәстүрдің экономикалық жағы 21.

 

Салт-дәстүрдің қаржылық жағы 22.

 

Ұлттық ойындардың қазіргі замандағы орны 23.

 

Оны қаржыландыру көздері 24.

 

Ұлттық спорт ойындарының қазіргі замандағы деңгейі 25.

 

Ұлттық ойындардың экономикалық жағы 26.

 

Ұлттық ойындарды қаржыландыру көздері 27.

 

Іс қағаздары 28.

 

Қазақстан банктері  29.

 

Банк қызметкерлері қандай болу керек? 30.

 

Банктің ашылуы 31.

 

Заманына қарай адамы... дегенді қалай түсінесіз? 32.

 

Мен болашақ қаржыгермін 33.

 

Мен болашақ салық қызметкерімін 34.

 

Мен болашақ экономиспін 35.

 

Өз мамандығым жайында не білемін? 36.

 

Ең қымбатта, ең арзан Ол не? 37.

 

Уақытты меңгеру үшін не қажет? 38.

 

Уақытты бағалай білу... деген не? 39.

 

Уақытыңды үнемдей аласың ба? Қалай? 40.

 

Әңгіме «Өмір қайта оралмайды» 41.

 

Өмір, тіршілік туралы мақал-мәтелдер  42.

 

Қаржыгер деген кім? 43.

 

Салық қызметкері қандай болу керек? 44.

 

Өз бизнесіңді ұйымдастыруға бола ма? 45.

 

Бизнесті қаржыландыру көздері 46.

 

«Жеті қазына» дегеніміз не? 47.

 

Жеті қазынаның мәні неде? 48.

 

Мекемені таныстыру жолдары 49.

 

Мекеменің түрлері 50.

 

«Бағалау» мамандығының біліктілігі  51.

 

Менің мамандығым  52.

 

Өз ксіпорныңды ашу үшін не керек?  53.

 

Ьанк негізі - қаржы 54.

 

Бағалаушы қайда жұмыс істейді 55.

 

Жарнама саласы 56.

 

Жарнама дегемініз не? 57.

 

Жарнама қандай болу керек 58.

 

Қазақ тілі жарнама саласында 59.

 

Қаржы қайдан келеді? 60.

 

Қаржыландыру көздері 61.

 

Асыл тастар жайында не білесіз? 62.

 

Қазақстан өнеркісібі 63.

 

Қазақстан ауылшаруашылығы 64.

 

Құнды қағаздар туралы не білесіз?  65.

 

«Әділетті салық» дегеніміз не? 66.

 

Экономикалық тәуелсіздік 67.

 

Мен болашақ салық қызметкерімін 68.

 

Мен болашақ қаржыгермін 69.

 

Мен болашақ экономиспін 70.

 

Әңг»ме «Бақыт дегенді қалай түсінесіз?»  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5.

 

Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

 

Оқыту барысында ұсынылатын құралдар: 

- оқулықтар; 

- оқулықтардың электрондық түрлері; 

- анықтамалық-ақпараттық құралдар; 

- карточкалар, сызбалар, кестелер; 

- бейнематериал; 

- аудиожазбалар; 

- компьютер; 

- интерактивтік тақта; 

- басқа да техникалық құралдар

 

Негізгі әдебиеттер 1.

 

Ш. Бектуров, А. Бектурова. Қазақ тілі- Алматы: Атамұра, 2006 2.

 

Г.Каракусова, З. Күзекова. Қазақ тілі  -  Алматы: Атамұра, 2005 3.

 

З.Күзекова. Қазақ тілі – Алматы: Атамұра, 2005  4.

 

М. Шәбжантайқызы. Ана тілім азығым, адастырмас қазығым. Көкшетау, 2002 5.

 

Н. Оразақынова, Н. Әміреев, Н. Сапақова. Қазақ тілі сөз мәдениеті- Алматы, Мектеп, 2006 

6.

 Ж. Адамбаева, Ф. Оразбаева, Қ. Оналбаева. Қазақ тілі- Алматы, Мектеп, 2007 

7.

 Р.Ш.Шабденова. Кәсіби қазақ тілінен оқу құралы. 2009. КГТК.  

Қосымша әдебиеттер 

 

8.

 С. Дүйсебаев, Г. Байтілеуова . Қазақ тілі-Алматы, Мектеп, 2007 

9.

 Н. Оралбаева, Х. Есенов, К. Хайруллина. Изучаем казахский язык-Алматы: Мектеп, 

1999 


10.

 

Б. Құлмағанбетова,  Ж. Елемесова. Қазақ тілін үйренушілерге көмек-Алматы: Атамұра ,2000 

11.


 

Г. Байжанова, А. Маймақова. Іс жүргізу-Астана: Фолиант, 2007  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: dist zaoch -> 2kurs -> 2FK-2z -> Prof kaz yaz
2kurs -> Тақырыбы: Саясаттану ғылымы жəне пəні
2kurs -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2kurs -> Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Алматы, 1987
2kurs -> Пəннің мазмұны міндеті
2kurs -> 1."Ренессанс"латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?
2kurs -> Семинар тапсырмалары А. Тоқмағанбетов өмірі, шығармашылығы Жаттауға «Түрксиб түйіскенде»
Prof kaz yaz -> ТҮсіндірме хат
Prof kaz yaz -> Сабақ Қазақ тілі мемлекеттік ті
2FK-2z -> Мемлекет және құқық теориясы құқық салаларының және заң ғылымдарының

жүктеу 192.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет