Психология педагогика және жәНЕжүктеу 5.16 Kb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата14.05.2017
өлшемі5.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

АЛМАТЫ 
 
 
 
 
     2015 
 
           ДЕКАБРЬ/ЖЕЛТОҚСАН
ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА
ПЕДАГОГИКА
ЖӘНЕ
ЖӘНЕ
И
И
2(7) 2011
2
4(9) 2011
4
4
4(25) 2015

БАС РЕДАКТОР
 
ПІРƏЛИЕВ С.Ж.
 – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАCЫ
Момбек    А.А. – педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  қауымдастырылған  профессор  (бас  редактордың  орынбасары),  Сманов    Б.Ө. – филология 
ғылымдарың  докторы,  профессор,  Абай  атынд ағы  ҚазҰПУ  (Алматы,  Қазақстан),  Қондубаева  М.Р. – филология  ғылымдарың  докторы,  профессор, 
Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан), Намазбаева Ж.Ы. – психология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алма-
ты, Қазақстан), Əбілқасымова А.Е. – физика жəне математика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан), 
Жампейісова  Қ.Қ. – педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  (Алматы,  Қазақстан),  Шаханова  Р.А. – педагогика 
ғылымдарының  докторы,  профессор,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  (Алматы,  Қазақстан),  Иманбаева  С.Т. – педагогика  ғылымдарының  докторы,  про-
фессор,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  (Алматы,  Қазақстан),  Хан  Н.Н. – педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  (Ал-
маты, Қазақстан), Бидайбеков E.Ы. – физика жəне математика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан), 
Əлмұхамбетов Б.А. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан), Қайдарова A.Д. – педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан), Қалиева С.И. – педагогика ғылымдарының кандидаты, профес-
сор, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан), Ибраимова  Ж.Қ. – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а., Абай атындағы ҚазҰПУ  
(Алматы,  Қазақстан),  Беркімбаева  Ш.К. – педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  профессор  (Алматы,  Қазақстан),  Mұхитова  Р.Б. – педагогика 
ғылымдарының  докторы,  профессор  (Алматы,  Қазақстан),  Баймолдаев  Т. –  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  (Алматы,  Қазақстан), 
Сарыбеков M.Н. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор (Тараз, Қазақстан), Уманов Г.А. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
(Алматы, Қазақстан), Құсаинов А.К. – тарих ғылымдарының докторы, профессор (Астана, Қазақстан), Жарықбаев К.Б. – психология ғылымдарының 
докторы,  профессор  (Алматы,  Қазақстан),  Қaзмағамбетов  А.Ғ. – педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  (Ақмола  облысы,  Қазақстан), 
Шадрин Н.С. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Павлодар мемлекеттік университеті (Қазақстан, Павлодар), Шалғынбаева Қ.Қ. – 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ (Астана, Қазақстан), Оспанова Б.A. – педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор  (Түркістан,  Қазақстан),  Асипова  Н.А. – педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  (Бішкек,  Қырғызстан),  Бекбоев  И.Б. –  Қырғыз 
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі (Бішкек, Қырғызстан), Добаев К.Д. – педагогика ғылымдарының докторы, про-
фессор (Бішкек, Қырғызстан), Суннатова Р.И. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор (Ташкент, Өзбекстан), Абдуллин Э.Б. − педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, Мəскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (Мəскеу, Ресей), Джуринский А.Н. – педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, Мəскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (Мəскеу, Ресей)
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ПРАЛИЕВ С.Ж
. – доктор педагогических наук, профессор, академик НАН РК 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Момбек А.А. – кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор, КазНПУ им.Абая (заместитель главного редактора), Сманов Б.О. – доктор 
филологических наук, профессор, КазНПУ им. Абая (Алматы, Казахстан), Кондубаева М.Р. – доктор филологических наук, профессор, КазНПУ им.Абая 
(Алматы, Казахстан), Намазбаева Ж.И. – доктор психологических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Абылкасымова А.Е. – доктор 
физико-математических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Жампеисова К.К. – доктор педагогических наук, профессор, КазНПУ 
им.Абая (Алматы, Казахстан), Шаханова Р.А. – доктор педагогических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Иманбаева С.Т. – доктор 
педагогических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Хан Н.Н. – доктор педагогических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, 
Казахстан), Бидайбеков Е.Ы. – доктор физико-математических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Альмухамбетов Б.А. – доктор 
педагогических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Кайдарова А.Д.− доктор педагогических наук, профессор, КазНПУ им.Абая 
(Алматы, Казахстан), Калиева С.И. – кандидат педагогических наук, профессор, КазНПУ им.Абая (Алматы, Казахстан), Ибраимова Ж.К. – кандидат 
педагогических  наук,  и.о.доцент,  КазНПУ  им.Абая  (Алматы,  Казахстан),  Беркимбаева  Ш.К.    кандидат  педагогических  наук,  профессор  (Алматы, 
Казахстан), Мухитова Р.Б. – доктор педагогических наук, профессор (Алматы, Казахстан), Баймолдаев Т. – доктор педагогических наук, профессор 
(Алматы,  Казахстан),  Сарыбеков  М.Н.  –  доктор  педагогических  наук,  профессор  (Тараз,  Казахстан),  Уманов  Г.А.    доктор  педагогических  наук, 
профессор (Алматы, Казахстан), Кусаинов А.К. – доктор исторических наук, профессор (Астана, Казахстан), Жарыкбаев К.Б. – доктор психологических 
наук, профессор (Алматы, Казахстан), Казмаганбетов А.Г. – доктор педагогических наук, профессор  (Акмолинская область, Казахстан), Шадрин Н.С. 
– доктор педагогических наук, профессор, ПГУ (Павлодар, Казахстан), Шалгынбаева К.К.  доктор педагогических наук, профессор, ЕНУ им.Гумилева 
(Астана,  Казахстан),  Оспанова  Б.А.    доктор  педагогических  наук,  профессор  (Туркестан,  Казахстан),  Асипова  Н.А.–  доктор  педагогических  наук, 
профессор (Бишкек, Киргизия), Бекбоев И.Б. − член-корреспондент НАН КР (Бишкек, Киргизия), Добаев К.Д. – доктор педагогических наук, профессор 
(Бишкек, Киргизия), Суннатова Р.И. – доктор педагогических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), Абдуллин Э.Б. − доктор педагогических наук, 
профессор МПГУ (Москва, Россия), Джуринский А.Н. – доктор педагогических наук, профессор МПГУ (Москва, Россия). 
CHIEF EDITOR
PRALIYEV S.Zh.
 – doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
EDITORIAL COUNCIL 
Mombek A.A. – candidate of pedagogical sciences, professor, KazNPU named after Abai (deputy editor), Smanov B.O. – doctor  philological sciences, professor, 
KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), Kondubayeva M.R. – doctor  philological sciences, professor, KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), 
Namazbayeva Zh.I. – doctor of psychological sciences, professor, KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), Abylkasymova A.E. – doctor of physical 
and mathematical sciences, professor, KazNPU Abai (Almaty, Kazakhstan), Zhampeisova K.K. – doctor of pedagogical sciences, professor, KazNPU named after 
Abai (Almaty, Kazakhstan), Shakhanova R.A. – doctor of pedagogical sciences, professor, KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), Imanbayeva S.T. 
– doctor of pedagogical sciences, professor, KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), Khan N.N. – doctor of pedagogical sciences, professor, KazNPU 
named after Abai (Almaty, Kazakhstan), Bidaybekov Y.Y. – doctor of physical and mathematical sciences, professor, KazNPU named after Abai (Almaty, 
Kazakhstan), Almukhambetov B.A. – doctor of pedagogical sciences, professor, KazNPU named after  Abai (Almaty, Kazakhstan), Kaidarova A.D.  doctor of 
pedagogical sciences, professor, KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), Kaliyeva S.I. – candidate of pedagogical sciences, professor, KazNPU named 
after Abai (Almaty, Kazakhstan), Ibraimova Zh.K. – candidate of pedagogical sciences, ass.professor of the  KazNPU named after Abai (Almaty, Kazakhstan), 
Berkimbayeva Sh.K. – candidate of pedagogical sciences, professor (Almaty, Kazakhstan), Mukhitova R.B. – doctor of pedagogical sciences, professor (Almaty, 
Kazakhstan), Baymoldaev T. – doctor of pedagogical sciences, professor (Almaty, Kazakhstan), Sarybekov M.N. – doctor of pedagogical sciences , professor 
(Taraz, Kazakhstan), Umanov G.A. – doctor of pedagogical sciences, professor (Almaty, Kazakhstan), Kusainov A.K. doctor of historical sciences, professor 
(Astana, Kazakhstan), Zharykbayev K.B. – doctor of psychological sciences, professor (Almaty, Kazakhstan), Kazmaganbetov A.G. – doctor  of pedagogical 
sciences, professor (Akmola region, Kazakhstan), Shadrin N.S.– doctor of pedagogical sciences, professor, Pavlodar State University (Pavlodar, Kazakhstan), 
Shalgynbayeva K.K. – doctor of pedagogical sciences, professor (Astana, Kazakhstan), Ospanova B.A. – doctor of pedagogical sciences, professor (Turkestan, 
Kazakhstan), Asipova N.A. – doctor of pedagogical sciences, professor (Bishkek, Kyrgyzstan), Bekboev I.B. – Member of the National Academy of Sciences 
of the Kyrgyz Republic (Bishkek, Kyrgyzstan), Dobaev K.D. – doctor of pedagogical sciences, professor (Bishkek, Kyrgyzstan), Sunnatova R.I. – doctor of 
pedagogical sciences, professor (Tashkent, Uzbekistan), Abdullin E.B. – doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow Pedagogical University (Moscow, 
Russia), Dzhurinskiy A.N. – doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow State Pedagogical University (Moscow, Russia).
Учредитель: Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Зарегистрировано в Министерстве культуры и информации РК
24 июня 2009 г. № 10219-Ж
П е р и о д и ч н о с т ь   4   р а з а   в   г о д
Адрес редакции:
050010, Алматы, пр. Достык, 13, телефон 291-91-82
© КазНПУ им. Абая, 2015 

3
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Журналымыздың  осы  шығарылымында 
білім  беру  жүйесіндегі  негізгі  мəселе  болып 
табылатын  жоғары  білімге  тең  қолже тім-
ділікті  қамтамасыз  етудің  өзекті  мəселелері 
қарастырылған. АҚШ-тағы несиелеу жүйесін 
мысалға келтіре отырып авторлар Қазақстанда 
осыған  ұқсас  студенттерге  қаржылай  көмек 
көрсету  жүйесін  енгізу  арқылы  жоғары 
білім алудың мүмкіндіктерін кеңейту жайын 
көте реді.  Қазақстандық  ЖОО-лардың  сту-
денттеріне  осы  тəсілмен  қаржылай  көмек 
көрсетудің маңыздылығына тоқталады. 
Жоғары  оқу  орындары  жағдайында  инно-
ва циялық экономикаға кадрлар дайын дау дың 
жүйелі  аспектілері  қарасты рылады.  Қазақ-
станның  инновациялық  компания ларының 
дамуын  жəне  кейстер  негізінде  жаңа  əдістер 
қолдана  отырып,  болашақ  бəсекеге  қабілетті 
мамандар дайындауда зор маңызы бар жоғары 
əлеуметтік  жəне  азаматтық  жауапкершілігі 
бар мамандар əзірлеу қажеттігі сөз болады. 
Жоғары оқу орындарын басқарудың қа зіргі 
жағдайы,  АҚШ  пен  Қазақстандағы  корпо-
ративтік  басқарудың  салыстырмалы  сарап-
тамасы,  басқарудың  жүйесі  мен  жоғары  оқу 
орындарындағы  басқару  кеңестерін  дамы-
ту  тəжірибесі  ЖОО-дағы  басқару  кеңес тері 
мүшелері  мен  басшылығына  арналған  білік-
тілікті  арттыру  курстары  туралы  қысқаша 
шолу  берілген.  Мəліметтер  сараптамасы 
Пенсильвания университетінің Жоғары білім 
беру  мектебі  жəне  Назарбаев  Университеті 
Жоғары  білім  беру  мектебінің  лонгитюдтік 
ғылыми-зерттеу  жобасының  деректері  негі-
зінде жасалған.
Қазақстандағы  халықаралық  талаптарға 
сəй кес білім беру үдерісінің кезеңдері қарас-
тырылып, осы орайда білім беру, ғылым жəне 
өнді рістің байланыстарының кезеңдеріне баса 
назар  аударылған.  Білім  жүйесінің  негіз гі 
көрсеткіштерін  модернизациялау  үшін  білім, 
ғылым  жəне  өндірістің  тығыз  байла ныс   ты-
лығы бойынша іс-шаралалар тізімі берілген. 
Журналда 
сондай-ақ 
университеттік 
білім  беру  жүйесіндегі  болашақ  мамандар-
ды зерттеушілік əрекетке даярлаудың шетел-
дік  тəжірибелері  қарастырылады.  Авторлар, 
болашақ  мамандарды  зерттеушілік  əре   кетке 
даярлаудың  шетелдік  тəжірибесін  Ресей, 
Франция  жəне  Ұлыбритания  универ ситет-
терінің  тəжірибесіне  сүйене  отырып  қарас-
тырады.  Шетел  тəжірибесін  зерделей  келе, 
бакалавриат студенттерін ғылыми зерттеулер 
аймағында неге жəне қалай үйрету мəселелері, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының түр лері жəне 
сонымен қатар зерттеу жұмысын орындау ба-
рысында  қажет  болатын  əдіс те мелік  көмек 
түрлері сөз болады.

4
Оқырмандарға  «Қазақстанда  жастардың 
суицидтік жүріс-тұрысының алдын алу үшін 
арт-педагогика  мен  арт-терапия:  ғылыми 
негіз дерді  жəне  тəжірибелік  технологиялар-
ды  жасау»  ҚР  БҒМ  гранттық  жобасының 
ара лық  нəтижелерінің  маңыздылығы  ұсы-
нылады.  Бүгінде  жасөспірімдер  мен  жастар 
арасындағы  суицид  көріністер  қщғамдық 
қатты  алаңдатады.  Авторлардың  пікірінше, 
осы бағыттағы алдын алу жұмыстарында арт-
педагогикалық  əдістер – өнермен  əсер  ету, 
психология-педагогикалық сауқтыру əдістері 
маңызды  болмақ.  Мұндай  əдістер,  тұлғаның 
шығармашылық  əлеуетін,  тұлғалық  өсуін, 
өзін-өзі  өзектендіруін  жəне  креативтілігін 
дамытуға да əсер етеді.
Қазақ  шешендік  сөз  өнеріне  ұлттық  тəр-
биенің  өзіндік  мектебі  ретінде  жүйелілі, 
қызметтік,  герменевтикалық  талдау  жасала-
ды.  Қазақ  би-шешендері  тəлімгер  тұлға  тұр-
ғысынан қарастырылады. Шешендік даналы-
ғындағы  ұлтымыздың  төл  мəдениетіне  тəн 
тəрбиенің  онтогенездік  тек  тамырла рын 
анықтауға  қадам  жасалады.  Дала  өрке ние-
тіндегі ұрпақ тəрбиелеудің ұлттық қалыптары 
мен нормалары, ұстанымдары парадигмалық 
тұрғыдан  талқыға  түседі.  Бұл  орайда  ав-
тор,  ұлтымыздың  «Адам  құлқы  түзелмей, 
өмірдің қалпы түзелмейді», деген ұстанымын 
негізе  алады.  Автор,  шешендік  сөз  өнері – 
ұлтымыздың  əдеп  кодексі  əрі  этнотəрбие 
мектебі  деген  тұжырымын  ғылыми  тұрғыда 
дəлелдеуге тырысады.
Ұлттық  тəрбиенің  өзіндік  мектебі  ретінде 
қазақтың  шешендік  өнеріне  жүйелілік,  қыз-
меттік,  герменивтикалық  талдау  жасалын-
ғаны, сонымен қатар ұлттық музыка өнерінің 
қоғамның дəстүрлі негіздерін сақтауда, зама-
науи  қоғамның  дағдарыстық  құбылыстарын 
қарсы  тұрудың  кепілі  ретінде  пайымдалуы 
көңіл аударуға тұрарлық. 
Құрметті  авторлар  мен  оқырмандар! 
Жаңа 2016 жылы  біздің  ғылыми  ынтымақ-
тастығымыз  əрі  қарай  жалғасын  табады  де-
ген сенімдеміз. Жаңа  жыл көптеген қуа ныш-
ты  сəттер  мен  ғылыми  жаңалықтарды  алып 
келсін.  Сіздерге  мықты  денсаулық,  бейбіт-
шілік, ашық аспан, жақсылық, береке мен та-
быс тілейміз.
Ерекше ықыласпен,
Бас редактор                               С.Ж. Пірəлиев
    
 
        
ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
№3, 2015

5
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Очередной  выпуск  нашего  журнала  пред-
ставляют материалы, которые рассматривают 
основополагающие  вопросы  функциониро-
вания  образования – обеспечение равенства 
доступа к высшему образованию. На примере 
системы  кредитов  и  займов  в  США  авторы 
обсуждают  расширение  возможностей  полу-
чения высшего образования через внедрение 
аналогичной  системы  финансовой  помощи 
студентам Казахстана. 
Уделено  внимание  системным  аспектам 
образовательной под готовки кадров в услови-
ях вуза для инновационной экономики. Пока-
зано  развитие  инновационных  компаний  Ка-
захстана и разработки на этой основе кейсов 
– как метод в подготовке будущих конкурен-
тоспособных специалистов, обладающих вы-
сокой социальной и гражданской ответствен-
ностью  и  компетенциями,  необходимыми  в 
модернизируемой экономике.
Представлен  краткий  обзор  текущей  си-
туации  управления  вузами  Казахстана,  срав-
нительная  аналитика  корпоративного  управ-
ления  в  США  и  Казахстане,  а  также  опыт 
управления и диссеминация курсов повыше-
ния квалификации для членов управляющих 
советов  и  руководителей  вузов  как  практика 
развития управляющих советов в вузах. Ана-
лиз  материалов  основан  на  результатах  лон-
гитюдного  научно-исследовательского  про-
екта  Высшей  школы  образования  Назарбаев 
Университета и Высшей школы образования 
Университета Пенсильвании.
Рассматриваются этапы изменения образо-
вательного процесса в Казахстане в контексте 
соответствия  международным  требованиям, 
особое  внимание  при  этом  уделяется  этапу 
обеспечения  тесного  сотрудничества  науки, 
образования и производства. Приводятся ос-
новные  параметры  модернизации  образова-
ния,  разработан  список  необходимых  меро-
приятий  для  организации  тесного  сотрудни-
чества науки, образования и производства.
Заслуживает  внимание  зарубежная  прак-
тика  подготовки  к  исследовательской  дея-
тельности  в  системе  университетского  обра-
зования.  Авторы  рассматривают  подготовку 
обучающихся  бакалавров  к  научно-исследо-
вательской деятельности на примере России, 
Франции  и  Великобритании.  Анализируя 
практику  зарубежных  стран  расскрывают 
виды методической помощи при выполнении 
исследовательской работы.
Рекомендуем  читателям  обратить  внима-
ние  на  промежуточные  результаты  гранто-
вого  проекта  МОН  РК  «Арт-педагогика  и 
арт-терапия  для  профилактики  суицидаль-
ного поведения молодежи в Казахстане: раз-
работка  научных  основ  и  практических  тех-
нологий».  На  основе  анализа  исторических 
источников развития арт-терапии как формы 
терапии искусством, нашли отражение мате-
риалы, полученные в результате обобщения и 
систематизации передового опыта стран мира 
в  развитии  национальных  и  региональных 
арт-педагогических  и  арт-терапевтических 
школ. 
Следует  обратить  внимание  системному, 
функциональному, герменевтическому анали-
зу казахского ораторского искусства как свое-
образной  школы  национального  воспитания. 
Национальному  музыкальному    искусству 
как гаранту сохранения традиционных устоев 
общества, противодействие кризисным явле-
ниям современного общества. 
Уважаемые авторы и читатели! Мы верим, 
что наше взаимное научное и творческое со-
трудничество  продолжится  в  Новом 2016 
году. Пусть  наступивший год принесет много 
радостных встреч и научных открытий. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, мира, добра, бла-
гополучия и успехов.
С уважением, 
главный редактор                              С.Ж. Пралиев
                 

6
Білім берудің заманауи проблемалары
Современные проблемы образования
Modern problems of education
УДК 
378 
          
М. ОРУНХАНОВ, А.САГИНТАЕВА 
Высшая школа образования, Назарбаев университет
( Астана, Казахстан)
ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ
Аннотация
В  статье  рассмотрен  основополагающий  вопрос  функционирования  образования – обеспечение 
равенства доступа к высшему образованию. На примере системы кредитов и займов в США авторы 
обсуждают расширение возможностей получения высшего образования через внедрение аналогичной 
системы финансовой помощи студентам Казахстана. Рассмотрен кейс по регулированию финансовой 
помощи студентам в среднестатистическом американском вузе. Делаются выводы о возможности заим-
ствования опыта по внедрению системы финансовой помощи студентам казахстанских вузов. 
Ключевые слова: высшее образование, образовательные гранты, образовательные кредиты, финан-
совая помощь студентам. 
В
ведение.  В  настоящей  статье  изучен 
опыт  обеспечения  финансовой  помо-
щи студентам в США и в Казахстане. Опира-
ясь на нормативные документы, публикации, 
а также на личный опыт работы в вузовской 
системе Казахстана, авторами проведен срав-
нительный  анализ  финансовой  помощи  сту-
дентам в Казахстане.
Система  финансирования  высшего  обра-
зования в Казахстане радикально изменилась 
в  связи  с  отходом  от  плановой  экономики. 
Этому  способствовали  зарождение  негосу-
дарственного сектора в высшем образовании 
и необходимость определения стоимости обу-
чения в вузе и, соответственно, размера опла-
ты за обучение. Как итог реформирования си-
стемы финансирования высшего образования 
в  Казахстане  практикуется  достаточно  про-
зрачная схема финансирования обучения в ву-
зах, которая включает в себя государственные 
образовательные гранты и собственно оплату 
за обучение частными лицами. 
Как свидетельствуют авторы всесторонне-
го  и  подробного  анализа  системы  финанси-
рования  высшего  образования  в  Казахстане 
«грантовые  (ваучерные)  системы  образова-
ния  не  получили  широкого  распространения 
в мире, и это затрудняет сравнение казахстан-
ского  подхода  с  опытом  других  стран» [1, 
с.72]. Тем не менее, проведенный анализ по-
зволил  авторам  упомянутой  работы  утверж-
дать,  что  в  Казахстане  «грантовая  система 
является  достаточно  прозрачной  и  одной  из 
наиболее четко устроенных в мире» [1, с.73]. 
Более десяти лет данная ваучерная система 
является основной формой государственного 
финансирования  обучения  в  вузах  Казахста-
на.  Вместо  прямого  бюджетного  трансферта 
вузам  для  обучения  государственное  финан-
сирование  производится  опосредовано  через 
обладателей  грантов,  которые  выбирают  тот 
или  иной  вуз.  Присуждение  государствен-
ных  образовательных  грантов  происходит 
на  конкурсной  основе.  Несмотря  на  преду-

7
Білім берудің заманауи проблемалары/Современные проблемы образования 
 /Modern problems of education
смотренные  льготы  для  определенных  слоев 
населения,  главным  критерием  присуждения 
грантов  являются  все  же  академические  до-
стижения претендентов на грант. Такая систе-
ма государственных образовательных грантов 
позволяет выявить, как наиболее способных к 
обучению абитуриентов, так и наиболее вос-
требованные  вузы,  и  образовательные  про-
граммы.
Признавая,  что  Казахстан  является  одним 
из  стран,  которые  дают  студентам  реальные 
возможности  выбора [1, с.77],  междуна-
родные  эксперты,  тем  не  менее,  обращают 
внимание,  что  доминирующий  принцип  ме-
ритократии  в  процедуре  распределения  го-
сударственных  образовательных  грантов  не 
способствует равенству доступа в вузы. Хро-
нические  проблемы  среднего  образования, 
особенно в сельской местности, наличие до-
вольно  большого  количества  малокомплект-
ных  школ  не  дают  полной  уверенности,  что 
отбор наиболее подготовленных учеников не 
дискриминирует выпускников сельских школ 
и малокомплектных школ [1; 2]. 
Установленные  льготы  для  получения  го-
сударственных грантов для почти 34% обла-
дателей грантов, среди которых и выпускни-
ки  сельских  школ,  является  существенным 
шагом по направлению к обеспечению равен-
ства доступа к высшему образованию. Одна-
ко,  исходя  из  того,  что  обладатели  государ-
ственного  образовательного  гранта  в  целом 
составляют лишь около трети всего студенче-
ского контингента, можно согласиться с тем, 
что  указанные  льготы  не  решают  проблемы 
обеспечения  равенства  доступа  к  высшему 
образованию.
В  переходном  обществе,  где  задача  раз-
вития  человеческого  капитала  является  важ-
ным условием экономического роста, вопрос 
меритократического  отбора  в  вузы,  позволя-
ющий  готовить  качественных  специалистов 
для экономики, все же должен оставаться до-
минирующим  в  доступе  к  высшему  образо-
ванию.  Но  принцип  равенства  в  получении 
общественных  благ  является  основополага-
ющим  принципом  развития  казахстанского 
общества.  Поэтому  вопрос  расширения  воз-
можностей  для  получения  высшего  образо-
вания,  в  том  числе  через  расширение  спек-
тра  финансовой  помощи,  является  наиболее 
актуальным  вопросом  социального  развития 
общества. 
Плата за обучение и доступность высше-
го  образования  в  Казахстане.  В  Казахстане 
из 125 высших учебных заведений почти 60% 
являются  частными  или  квази-государствен-
ными акционерными обществами, когда лишь 


жүктеу 5.16 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет