Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)жүктеу 491.79 Kb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата25.04.2017
өлшемі491.79 Kb.
1   2   3   4   5

Барлық кредит саны  5  семестр 

22 

  

6 семестр 

Міндетті пәндер компонеті  

Таңдау бойынша пәндер компонеті  

5.

  

БД

ОК2.1

.3 


Etn 

3203 


Этнопедагогика 

 БД

КВ 


2.2

.1 


M

D

MAT

Zh                                               

32

01     


Мектепке дейінгі 

мекемелердегі аға 

тәрбиешінің жұмысы                                                                                                                                                                               

  

4  БД

ОК2.1

.2.


MDT


UB  

3(4)2


06                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мектепке дейінгі білімді 

басқару                                                                                                                                                                                                                                                  

 БД

КВ 


2.2

.3 


M

DB

BBS                                         

32

03 Мектепке 

дейінгі 


және  бастауыш  білім 

беру сабақтастығы                                                                          БДОК

2.1


.8 

MDB


DA 

3209 


Педагогикалық 

диагностикалау 

әдістемесі                                                                                                                                                                                                                             

 БД

ОК2.1

.13 


MDBI   

3214  


Мектепке дейінгі білім 

инновациясы                                                                                                                                                                                                                                         

 

БД

ОК

2.1.14 

MTT


P   

3215                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Музыкалық тәрбие 

теориясы мен 

практикасы                                                                                                                                                                                                                                               БД

ОК

2.1.11 

PSh  


3212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагогикалық шеберлік                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Курстық жұмыс  

 

Барлық кредит саны  6  семестр        

18 

 

 Барлық кредит саны  

36 

 

 Аспаптық дайындық             

Пререквизиттер  «Музыка теориясының негіздері», «Музыкалық аспап».   

Постреквизиттер  Музыкалық аспапты игеру. Балаларға арналған әндерді  нотамен ойнай 

білуге үйрену. Нота жазуын оқи білу. Бір аспапта толық меңгеріп шығу. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Бұл  пән  әрбір  студенттің  қалауы  бойынша  пианино, 

домбыра аспаптарын оқытуға бӛлінген. Студент осы екеуінің бірінде тереңірек білім алады. 

Қажетті  оқу  материалдарын,  практикалық  жаттығулар,  әндер,  күйлер  (орындайды) 

меңгереді.  Музыкалық  аспапта  кӛбінесе  балабақша  әндерін  үйретуге  кӛп  кӛңіл  бӛлінеді. 

Сабақта  аспапқа  отыру  қалпын  сақтаудан  бастап  саусақтардың  қалай  қойылуы,  аспаптағы 

ноталар орналасуы тегіс меңгеріледі. Нота сауатын игеру арқылы музыкалық аспапқа саусақ 

қолымен,  ойнау  техникасын  игеру.  Музыкалық  нота  жазуларын  аспапта  ӛздігінен  орындай 

білу. 


Аспаптық дайындық    пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

 - екі қолымен жеңіл шығармаларды нота бойынша оқуды; 

 - әуенге сүйемел таңдай білуді

 - сегіздік, он алтылық ұзақтықтарды дұрыс санай білуді; 

 - сүйемелге дауыс қосуды; 

  - мәнерлеп ойнай білуді; 

  - ӛзбетінше репертуар таңдай білуді үйренуі тиіс.  

Меңгеруі керек: 

  - гаммалар мен этюдтарды ойнай білуді; 

  - нота арқылы бірден оқи алуды; 

  - педаль пайдалана білуді; дағдылануы керек: 

 - үйренген шығармаларын мәнерлеп жеткізуді; 

 - ырғақтық ӛрнектерді нақты ойнай білуді; 

 - музыкалық формаларды ажырата алуды

 - дыбыспен жұмыс істеуді. 

құзыреттіліктер: 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін 

меңгерген;  

мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген 

 

Мектепке дейінгі мекемелердегі аға тәрбиешінің жұмысы                                                                                                                                                                               

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика   Постреквизиттер    Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  педагогикалық  кеңесті  ұйымдастыра 

білу және жұмысты жоспарлай алу. Бағдарламаның қысқаша мазмұны   Мектепке дейінгі ұйымдағы аға тәрбиешінің жұмысы 

пәнінің  мазмұны:  Аға  тәрбиеші  мамандығының  сипаттамасы.  Аға  тәрбиеші  қызметінің 

міндеттері.  Мектепке  дейінгі  ұйымның  аға  тәрбиешісінің  іскерліктері  мен  кәсіби 

функциялары.  Педагогикалық  үдерісті  басқару  бойынша  аға  тәрбиешінің  әрекеті. 

Педагогикалық  ұжымдағы аға тәрбиешінің іс  – әрекетінің ролі. Оқыту-тәрбиелеу  жұмысын 

ұйымдастыру және бақылау. Оқыту –тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және оны қадағалау. 

Педагогикалық  ұжыммен жүргізілетін әдістемелік жұмыстың формалары. Мектепке дейінгі 

мекеме  жұмысын  жоспарлау.    Балабақшаның  отбасымен,  мектеппен,  қоғаммен  бірлескен 

жұмысы.    Мектепке  дейінгі  ұйымдағы  әдістемелік  жұмыстар.    Әдістемелік  жұмыстың 

мазмұны.   Мектепке дейінгі ұйым аға тәрбиешісінің жұмысы  пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

–  ҚР  Білім  туралы  Заңы,  Баланың  құқығы  туралы  Халықаралық    Конвенциясы,  ҚР  қаулы-

қарарлары, ҚР білімін басқару органы,  нормативтік және құқықтық құжаттар, стандарттар, 

бағдарламалар, мектепке дейінгі білім беру бойынша әдістемелік нұсқаулар; 

– мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың басылымдық бағыттары;    

– ҚР мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі мектепке дейінгі ұйымның орнын және мәнін;  

– мектепке дейінгі ұйымды әдістемелік басқарудың теориялық негіздерін;   

–  мектепке  дейінгі  білім  беру  саласындағы  зерттеу  және  тәжірибелік-эксперименттік 

жұмысты ұйымдастыру негіздерін;  

 мектепке дейінгі білім беру саласындағы инновация және қазіргі технологияларды. 

меңгеруі керек: 

мектепке  дейінгі  ұйым  ұжымының  жұмысын  оңтайландыру  және  қазіргі  диагностикалау 

әдістері.   

дағдылануы керек: 

–  инновациялық  технология,  білім  беру  бағдарламасын,  білім  беру  жүйесін  әдістемелік 

қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізуге;  


 – оқу-тәрбиелеу үдерісіне психологиялық-педагогикалық талдау жасауға;  

құзыреттіліктер: 

-  ӛзінің  тұлғалық  даму  мақсаттарын  қалыптастыруға  және  шынайы  бағалауға  қабілетті, 

сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын игерген; 

-  оқу-тәрбие  үдерісін    модельдей  алады  және  оқыту  тәжірибесінде  оны  жүзеге  асыруға 

дайын; 

- әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын 

 Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығы                                                                          

Пререквизиттер    Мектепке  дейінгі  педагогика  курсы  бойынша  дидактиканы, 

педагогикалық  категорияларды,  сабақ,  оның  түрлері  және  кезеңдерін,  сабаққа  қойылатын 

талаптарды, педагогиканың категорияларын білуіңіз керек; 

Постреквизиттер    Мектепке  дейінгі  мекемелерде  қарапайым  математикалық  түсініктер 

қалыптастыру пәні Бағдарламаның қысқаша мазмұны   Мектепке дейінгі мекемелер мен бастауыш білім беру 

сатылары  арасындағы  мәселелер.    Мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелері  мен  бастауыш 

мектептің 1 сыныптары оқыту  мазмұнының негізгі  аспектілері.Мектепке дейінгі  білім беру 

мекемелері  жұмыстарының  мектептің  талаптарына  бағытталуы.    Балабақша  –  бастауыш 

мектеп      ӛзара  әрекеттесуі  аясында  балаларды  психологиялылық-педагогикалық  қолдау.   

Балабақша  мен  бастауыш  мектеп  ӛзара  әрекеттестік  барысындағы    жаңаша  кӛзқарас.  

Мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелеріндегі  жүйелілік-қызметтік  кӛзқарастың 

маңыздандырылуы   «Мектепке  дейінгі  және  бастауыш  білім  беру  сабақтастығы»  пәнін  оқу  негізінде 

студент:  

білуі: 

-

 «сабақтастық», «сабақтастық байланыс» ұғымдарының ғылыми негіздей;  

-

 Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  оқу  іс-әрекеті  барысында  тұлғалық  даму 

заңдылықтарын; меңгеруі керек: 

-

 Мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетін басқаруды; 

-

 Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке-дара психологиялық ерекшеліктерін ескере білуді;  

дағдылануы: 

-

 Педагогикалық үдерісті таңдай және құрастыра білуді меңгеруге 

Құзыреттіліктер: 

-

 мектепке  дейінгі  білім  беру  ерекшеліктерін  жете  түсінеді,  мектепке  дейінгі  және  кіші 

мектеп жасындағы балаларға білім беру сабақтастығын жүзеге асыру құралдарын игерген; 

-

 

мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  тілін  дамытудың  теориялық  негіздері  мен технологияларын меңгерген;  

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балаларға  арналған  кӛркем  шығармалармен  жұмыс  істеу 

технологияларын  игерген; 

-

 

мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  қарапайым  математикалық  түсініктерінің теориялық негіздері туралы білімді және оларды дамытудың технологиясын қолдана алады;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 курс (4ж)  

№ 

 Пән 

цикл


ы    

Пә

н ко

ды  


  

Пән атауы  

  

Кр

едит 

cан


ы  

  

Пән циклы     

Пән 


код

ы   


Пән атауы  

  

Кредит 

cаны  


7 семестр – 17 кр. 

Міндетті пәндер компонеті   

 

Таңдау бойынша пәндер компонеті   

21.


 

 

БДОК2.1.

10 


OD

L4

21Дефектология 

негіздері 

және 


логопедия 

БДКB2.2.4 

STD


O42

04 


Мектепке 

дейінгі 


білім 

берудің 


қазіргі 

технологиялары 

 

ПДОК3.1.

IDP4

30Мектепке 

дейінгі 


педагогика тарихы 

ПДОКВ3.2.2 

PRR


3(4)

302  


Тіл 

дамыту 


практикумы 

22. 

 

ПДОК3.1.

PM43

07 


Педагогикалық 

шеберлік 

ПДОКВ


3.2.3 

PM 


3(4)

303 


Музыка 

практикумы 

 

ПДОК3.1.

11 


OU

PD

4310 

Оқу- 


танымдық 

әрекетті 

ұйымдастыру 

ПДОКВ3.2.4 

PID


3(4)

304 


Бейнелеу  ӛнерінен 

практикум Барлық кредит саны 7  семестр 

17 

  

8 семестр 

Міндетті пәндер компонеті/  

Таңдау бойынша пәндер компонеті /  

6.

    Әдістемелік практика  

    

  

    

  

    

 Дипломдық жұмыс    

 

Барлық кредит 

саны 

8         

семестр   

  

 

Барлық кредит саны   

19 

 

Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі технологиялары  

Пререквизиттер  Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру  және басқару, Ғылыми 

педагогикалық зерттеу теориясы мен әдістемесі. Постреквизиттер  «Мектепке  дейінгі  мектептегі  ақпараттық  технологиялар»,  «Мектепке 

дейінгі топтарда оқытудың инновациялық технологиялары» «Білім беруді ақпараттандыру».   Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Қазіргі  білім  беру  технологиясы  туралы  түсінік    және 

оның  түрлері.  Мектепке  дейінгі  білім  беру  мен  тәрбиелеудегі  қазіргі  педагогикалық 

технологиялар курсы студенттердің болашақ кәсіби қызметінің негізі бола алатын теориялық 

білімдерін  даярлауға  бағытталған,  оларды  оқыту  мен  тәрбиенің  қазіргі  технологияларының 

салалары  бойынша  негізгі  білімдермен  таныстыруды  қарастырады.  Курстың  мазмұнында 

педагогикалық  технология  мәні  мен  маңызы,  білім  берудің  негізгі  теориялары  мен 

тұжырымдамалары, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері ашылады. ҚР мемлекеттік 

стандартты  талаптарына  сәйкес  болашақ  мамандарды  педагогикалық  технологияларды 

қолдануға қажетті дағдылардың негізі игертіледі. 

Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі технологиялары пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек: 

-  Қазіргі білім беру технологияларының негіздерін; 

- «Оқу пәнінің білім беру технологиясы» түсініктерін; меңгеруі керек: 

-

 

оқу процесінде қазіргі білім беру технологияларын қолдануды;  -

 

дағдылануы керек: 

-

 

Қазіргі білім беру технологияларын оқу пәндерінде қолдануды анализдеуге Құзыреттіліктер: 

-

 білім берудің әртүрлі деңгейіндегі білім алушыларға арналған  бағдарламалардан, оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

-

 

балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын-

 

білімдік  ортада  субьектілердің  бірлескен  қызметі  мен  тұлғааралық  ӛзара  әрекеттестікті ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 

-

 мәдени-ағартушылық  жұмыста  нормативтік  құжаттар  мен  пәндік  саладағы  білімдерін 

қолдануға дайын

 

Тіл дамыту практикумы 

Пререквизиттер орта мектептегі қазақ тілі пәні бағдарламасы 

Постреквизиттер  Қазіргі  қазақ  тілі,  Қызықты  грамматика.  Тіл  дамытудан  практикалық 

курс  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны    Пәннің  міндеттері,  мазмұны.  Мектепке  дейінгі 

балалардың  дыбыстау  мәдениетін  тәрбиелеу,  грамматикалық  дұрыс  және  байланыстырып 

сӛйлеуін  қалыптастыру.  Сӛйлеу  техникасы:  тыныс  алу,  үн  реңкі,  екпін.  Кӛркем 

шығармаларды  талдау  және  орындау.  Ӛлеңдер,  прозалық  шығармаларды  оқу.  Кӛркем 

шығармаларды кейіпкерлендіру. 

Тіл дамыту практикумы пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек:  

-

 дыбыстау мүшелері, олардың қызметін; 

-

 мәнерлеп оқудың амал-тәсілдерін; 

-

 шағын фольклор жанр шығармаларын (ертегі, мысал, ӛлең. т.б.) оқып, талдауды; 

меңгеруі керек:  

-

 кӛркем шығарманы кейіпкерлендіре білуі және талдауды

-

 ғылыми-педагогикалық  негізде  мәнерлеп  оқу  мен  бала  тілін  дамытудың  тиімді  әдіс-

тәсілдерін;   дағдылануы керек: 

-

 әр топ бойынша берілген кӛркем шығармаларды талдай білуге; 

-

 сӛйлегенде, оқығанда дауысты құбылта білуге; 

Құзыреттіліктер: 

 -  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері  жайындағы  білімдерін 

кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 

 

Музыка практикумы 

Пререквизиттер   Орта мектептегі ән-музыка пәнінің бағдарламасы және психология және 

адам дамуы Постреквизиттер  Мектепке  дейінгі  мекемелерде  музыка  әліппесінің  алғы  шарттары 

үйретіледі. Балаларға арналған әндерді нотамен ойнай білуге үйрену. Нота жазуын оқи білу.  Бағдарламаның қысқаша мазмұны Пәннің мақсат, міндеттері, мазмұны. Практикум түрлері. 

Нота сауатын игеру арқылы музыкалық аспапқа саусақ қолымен ойнау техникасын игеру. «Музыка практикумы»  пәнін оқыту нәтижесінде студент

білуі керек: 

-

 ұлттық  аспаптардың  атауларын,  аспаптық  музыканың  жанрлары  мен  орындаушылық 

ерекшеліктерін,  нота  жазбаларын,  домбыра  пернесіндегі  орналасқан  музыкалық 

дыбыстарды; 

-

  тарихи,тұрмыс-салт, тӛрт түлік мал, табиғат, арнау және аңыз күйлерді; 

-

  халық аспаптық музыкасы арқылы тәрбие беруде домбыра аспабының маңызын    

меңгеруі керек: 

-

 әр дәстүрден күй орындауды; 

-

 

 домбырада  ойнау,  аспапты  меңгеру  деңгейінің  кӛлемінде  ноталық  жазбаларды  бірден оқуды; 

дағдылануы керек: 

- Ӛздігінше музыкалық шығармаларды талдап,аспапта орындай білуге; 

-  мектеп репертуарынан шағын әндерді аспаппен  сүйемелдеуге 

Құзыреттіліктер: 

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген. 

-

 

мамандықтың  жоғары  әлеуметтік  маңызын  түсінеді,  кәсіби  этикалық  ұстанымдарды  сақтайды; 

-әлеуметтік-мәдени жағдаяттың даму  ерекшеліктерін ескеріп, кӛпмәдениетті  ортада кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін 

меңгерген;  

 

Бейнелеу ӛнерінен практикум 

Пререквизиттер Орта мектепте бейнелеу ӛнері, сызу және еңбек пәндерінен алған білім, 

білік, дағдылары. Постреквизиттер Заттарды құрастыру, түстерді таңдай білу. Сурет және кескіндеме салу, 

композиция дайындау білігі мен дағдысына қалыптасу.  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Бейнелеу  ӛнерi  пәнiнiң  мақсаты  мен  мiндеттерi. 

Бейнелеу ӛнерiнiң  түрлерi және жанрлары. Шетел бейнелеу ӛнерiнiң даму кезеңдерi. Орыс 

бейнелеу  ӛнерi.  Қазақстан  бейнелеу  ӛнерi.  Бейнелеу  ӛнері  әдістемесінің  дамуы.  Бейнелеу 

ӛнерiнде  баланың  кӛркемдiк,  шығармашылық  қабiлеттерiнiң  дамуы.  Мектепке  дейінгі 

балаларды отандық және шетел бейнелеу ӛнері туындыларымен таныстыру әдістемесі. Түрлі 

жас топтарында бейнелеу, мүсіндеу, жапсырмалауға үйрету әдістемесі «Бейнелеу ӛнерінен практикум» пәнін оқу негізінде студент:  

білуі керек:  

-

 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу ӛнері міндеттерін және мазмұнын;  

-

 бейнелеу  ӛнері  сабақтарының  жоспарын  құруды;  бейнелеу  ӛнері  ұымдастыру 

технологияларын;  

-

 

адам ӛміріндегі ӛнердің маңызын; -

 

 әйгілі мүсіншілер мен суретшілердің шығармаларын;  меңгеруі керек:  

-бейнелеу  ӛнері  әдістемесінің  қалыптасу  және  даму  кезеңдеріне  жіктемелік  талдау  жасай 

алуды; 

-бейнелеу ӛнері теориясы мен әдістемесінің дидактикалық негіздерін; -әрбір тарихи кезеңдердегі әдістемелік еңбектерге талдау жасай білудің әдістерін; 

дағдылануы керек:  

бейнелеу ӛнері және еңбекке баулу әдістемесінің тарихындағы түрлі ӛзгеру тенденцияларын 

оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану. 

Құзыреттіліктер: 

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген. 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін меңгерген;  

-  кәсіби  міндеттерді  шешуде  мамандардың  пәнаралық  және  салааралық  ӛзара 

әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті

 

 

    

  

Құрастырушы  МДжБББТмӘ  

кафедрасының аға оқытушысы                  Тазабекова А.С. 

Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 491.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет