Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)


Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі технологиялары пәнін оқу негізінде студентжүктеу 491.79 Kb.
Pdf просмотр
бет4/5
Дата25.04.2017
өлшемі491.79 Kb.
1   2   3   4   5

Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі технологиялары пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек: 

-  Қазіргі білім беру технологияларының негіздерін; 

- «Оқу пәнінің білім беру технологиясы» түсініктерін; меңгеруі керек: 

-

 оқу процесінде қазіргі білім беру технологияларын қолдануды;  

-

 дағдылануы керек: 

-

 Қазіргі білім беру технологияларын оқу пәндерінде қолдануды анализдеуге 

Құзыреттіліктер: 

-

 білім берудің әртүрлі деңгейіндегі білім алушыларға арналған  бағдарламалардан, оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

-

 

балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын-

 

білімдік  ортада  субьектілердің  бірлескен  қызметі  мен  тұлғааралық  ӛзара  әрекеттестікті ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 

-

 мәдени-ағартушылық  жұмыста  нормативтік  құжаттар  мен  пәндік  саладағы  білімдерін 

қолдануға дайын

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу ӛнері теориясы мен әдістемесі   Пререквизиттер  Орта  мектепте  бейнелеу  ӛнері,  сызу  және  еңбек  пәндерінен  алған  білім, 

білік, дағдылары. Постреквизиттер Заттарды құрастыру, түстерді таңдай білу. Сурет және кескіндеме салу, 

композиция дайындау білігі мен дағдысына қалыптасу.  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Бейнелеу  ӛнерi  пәнiнiң  мақсаты  мен  мiндеттерi. 

Бейнелеу ӛнерiнiң  түрлерi және жанрлары. Шетел бейнелеу ӛнерiнiң даму кезеңдерi. Орыс 

бейнелеу  ӛнерi.  Қазақстан  бейнелеу  ӛнерi.  Бейнелеу  ӛнері  әдістемесінің  дамуы.  Бейнелеу 

ӛнерiнде  баланың  кӛркемдiк,  шығармашылық  қабiлеттерiнiң  дамуы.  Мектепке  дейінгі 

балаларды отандық және шетел бейнелеу ӛнері туындыларымен таныстыру әдістемесі. Түрлі 

жас топтарында бейнелеу, мүсіндеу, жапсырмалауға үйрету әдістемесі «Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу ӛнері теориясы мен әдістемесі» пәнін оқу 

негізінде студент:  

білуі керек:  

-

 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу ӛнері міндеттерін және мазмұнын;  

-

 бейнелеу  ӛнері  сабақтарының  жоспарын  құруды;  бейнелеу  ӛнері  ұымдастыру 

технологияларын;  

-

 

адам ӛміріндегі ӛнердің маңызын; -

 

 әйгілі мүсіншілер мен суретшілердің шығармаларын;  меңгеруі керек:  

-бейнелеу  ӛнері  әдістемесінің  қалыптасу  және  даму  кезеңдеріне  жіктемелік  талдау  жасай 

алуды; 

-бейнелеу ӛнері теориясы мен әдістемесінің дидактикалық негіздерін; -әрбір тарихи кезеңдердегі әдістемелік еңбектерге талдау жасай білудің әдістерін; 

дағдылануы керек:  

бейнелеу ӛнері және еңбекке баулу әдістемесінің тарихындағы түрлі ӛзгеру тенденцияларын 

оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану. 

Құзыреттіліктер: 

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген. 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін меңгерген;  

-  кәсіби  міндеттерді  шешуде  мамандардың  пәнаралық  және  салааралық  ӛзара 

әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті 

Аспаптық дайындық             

Пререквизиттер  «Музыка теориясының негіздері», «Музыкалық аспап».   

Постреквизиттер  Музыкалық аспапты игеру. Балаларға арналған әндерді  нотамен ойнай 

білуге  үйрену.  Музыка  теориясының  элементар  теорияларын  меңгеріп  шығу.  Нота  жазуын 

оқи білу. Бір аспапта толық меңгеріп шығу. 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Бұл  пән  әрбір  студенттің  қалауы  бойынша  пианино, 

домбыра аспаптарын оқытуға бӛлінген. Студент осы екеуінің бірінде тереңірек білім алады. 

Қажетті  оқу  материалдарын,  практикалық  жаттығулар,  әндер,  күйлер  (орындайды) 

меңгереді.  Музыкалық  аспапта  кӛбінесе  балабақша  әндерін  үйретуге  кӛп  кӛңіл  бӛлінеді. 

Сабақта  аспапқа  отыру  қалпын  сақтаудан  бастап  саусақтардың  қалай  қойылуы,  аспаптағы 

ноталар орналасуы тегіс меңгеріледі. Нота сауатын игеру арқылы музыкалық аспапқа саусақ 

қолымен,  ойнау  техникасын  игеру.  Музыкалық  нота  жазуларын  аспапта  ӛздігінен  орындай 

білу. 


Аспаптық дайындық    пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

      - екі қолымен жеңіл шығармаларды нота бойынша оқуды; 

      - әуенге сүйемел таңдай білуді

      - сегіздік, он алтылық ұзақтықтарды дұрыс санай білуді; 

      - сүйемелге дауыс қосуды; 

      - мәнерлеп ойнай білуді; 

      - ӛзбетінше репертуар таңдай білуді үйренуі тиіс.  

Меңгеруі керек: 

      - гаммалар мен этюдтарды ойнай білуді; 

      - нота арқылы бірден оқи алуды; 

      - педаль пайдалана білуді; дағдылануы керек: 

      - үйренген шығармаларын мәнерлеп жеткізуді

      - ырғақтық ӛрнектерді нақты ойнай білуді; 

      - музыкалық формаларды ажырата алуды ; 

       - дыбыспен жұмыс істеуді. 

құзыреттіліктер: 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін 

меңгерген;  

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген. 

 

Педиатрия негіздері және балалар гигиенасы  

Пререквизиттер  Анатомия, Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Постреквизиттер  Жалпы психология, Дефектология 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Баланың  жалпы  дамуы  мен  ӛсуінің  заңдылықтары. 

Сәби  және  мектепке  дейінгі  балалардың  анатомиялық-физиологиялық  ерекшеліктері. 

Мектепке  дейінгі  ұйымдардың  күн  тәртібін құру  принциптері.  Кӛру,  тыныс  алу,  ас  қорыту 

мүшелері  мен  дауыс  аппараты  және  сүйек-бұлшық  ет  жүйесі  гигиенасы.  Мектепке  дейінгі 

ұйым  гигиенасы.  Балалардың  киімі  және  аяқ  киімі,  тӛсек  орны  және  жабдықтарының 

гигиенасы. Педиатрия  және бала гигиенасының негіздері пәнін оқыту нәтижесінде студент: 

білуі керек: 

-  бала  ағзасының  ерекшелігін,  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  педиатрия  және  гигиена 

негіздерін, жарақаттардың түрлері мен оларға кӛрсетілетін алғашқы кӛмек түрлерін; меңгеруі керек: 

-тазалық сақтау және еңбекті қорғау талаптарына, сыртқы ортаның жағымсыз ықпалдарынан 

қорғану  ережелеріне  сай  салауатты  ӛмір  салты  дағдыларын  қалыптастыруды,  алғашқы 

дәрігерлік кӛмек кӛрсете алуды; 

дағдылануы керек: 

-  дене  шынықтыру  және  денсаулықты  нығайту  жаттығуларын  әдістемелік  тұрғыдан  дұрыс 

пайдалана  алуға,  халықты  табиғи  апат  салдарынан  болатын  түрлі  қауіп-қатерлерден  

қорғаудың әдістерін қолдана алуға құзыреттіліктер: 

-  кәсіби  қызметінде  бала  құқығы  мен  мүгедектер  құқығы  туралы  негізгі  халықаралық  және 

отандық құжаттарды қолдануға дайын

-  кәсіби  қызметінде  әлеуметтік  орта  мен  білім  кеңістігіндегі  тәуекелділік  және 

қауыптіліктерді ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын қолдана алады. 

-  психологиялық  және  психофизиологиялық  дамуының  жалпы,  арнайы  (әртүрлі 

ауытқушылық  типтері)  заңдылықтары  мен  жеке  ерекшеліктерін,  әртүрлі  жастағы  адам 

әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

-психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдануға 

дайын

  

Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыру  теориясы  мен 

әдістемесі  

Пререквизиттер  Анатомия, Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Постреквизиттер  Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетін  

ұйымдастыра білу және жұмысты жоспарлай алу. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Қоршаған  ортамен  таныстыру  пәнінің  мақсаты  мен 

міндеттері.  Қоршаған  ортамен  таныстыру  пәнін  оқытуда  қолданылатын  оқытудың 

формалары: сабақ, топсаяхат және сыныптан тыс жұмыстар. Қоршаған ортамен таныстыруда 

қолданылатын әдіс-тәсілдер: сӛздік, практикалық және кӛрнекілік. Ойын және оның түрлері. 

Қоршаған орта және оны қорғау. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыру  теориясы  мен 

әдістемесі пәнін оқу негізінде студент:  

білуі керек:  

-

 Жаратылыс тану ғылымдарының теориялық негіздерін; 

-

 биосфера,  биоценоз,  экология,  ӛсімдіктер  және  жануарлар  дүниесінің  бір-бірімен 

байланысын; Меңгеруі керек: 

- мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктерін анықтай білуді;  

- балаларды қоршаған ортамен таныстыру формалары мен әдіс – тәсілдерін.  

дағдылануы керек: 

-

 Бӛлме ӛсімдіктері мен жануарлар тіршілігін, дамуын бақылауға. 

 

 

 

Құзыреттіліктер: 

-  мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  жаратылыс  ғылымдары  жӛніндегі  түсініктерінің 

теориялық  негіздері  туралы  білімді  және  оларды  дамытудың  технологияларын  қолдана 

алады;  

-

 кәсіби  қызметінде  әлеуметтік  орта  мен  білім  кеңістігіндегі  тәуекелділік  және 

қауыптіліктерді ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын қолдана алады.  

 «Әлеуметтік  орта»  және  «Қатынас»  салалары  оқу  бағдарламары    бойынша  жұмыс 

істеу әдістемесі 

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика Постреквизиттер  Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетін  

ұйымдастыра білу және жұмысты жоспарлай алу. Бағдарламаның қысқаша мазмұны  «Әлеуметтік орта» саласы оқу бағдарламасы балаларды 

белгілі  бір  заттың  белгілері  мен  сипаттамалық  ерекшеліктерін  кӛру,  есту,  сезу  негізінде 

дұрыс  атай  білуге,  тірі  табиғатпен  қоғамдық  ӛмірдің  себеп-салдарлық  қарапайым 

байланысын  түсінуге,  ересектердің  кӛмегімен    жануарларға  қамқорлық  жасай  білуге 

дағдыландыру.    Балаларды  кедергілерден  ӛту  кезінде  үйлесімді  қимыл-қозғалыстарды 

сапалы  орындау  арқылы  шапшаңдыққа,  ептілікке  тәрбиелеу.  Балаларға  шығармашылық 

ойын арқылы эмоциялық кӛңіл-күй сыйлау, баланың қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін 

арттыру,  ақыл-ой,  адамгершілік,  имандылық  тәрбиесін  егу.  «Қатынас»  саласы  оқу 

бағдарламасының қарастыратыны:   Сӛз түрлері –   туралы жалпы түсінік беру; балалардың 

сӛздік қорларын дамыту, байланыстырып сӛйлеуге үйрету; дұрыс тыныс алуға, дыбыстарды 

анық айтуға жаттықтыру; достыққа, татулыққа тәрбиелеу.  

«"Әлеуметтік орта" және "Қатынас" салалары оқу бағдарламалары бойынша жұмыс 

істеу әдістемесі»» пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек: 

 "Әлеуметтік  орта"  және  "Қатынас"  білім  беру  салалары  бойынша  оқу 

бағдарламаларының теориялық негіздерін, мәнді ерекшеліктерін, құрылымын,  мазмұнын; 

 меңгеруі керек: 

–  Әлеуметтік орта" және "Қатынас" білім беру салалары бойынша оқу бағдарламалары 

арқылы білім берушінің іс-әрекетін жобалауды, Әлеуметтік орта" және "Қатынас" білім беру 

салалары бойынша оқу бағдарламалары арқылы  білім алушылардың іс-әрекетін жобалауды  Құзыреттіліктер: 

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын

-  кәсіби  міндеттерді  шешуде  мамандардың  пәнаралық  және  салааралық  ӛзара 

әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті

 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  қарапайым  математикалық  түсініктерін 

қалыптастыру  теориясы мен әдістемесі 

Пререквизиттер      Мектепке  дейінгі  педагогика  курсы  бойынша  дидактиканы, 

педагогикалық  категорияларды,  сабақ,  оның  түрлері  және  кезеңдерін,  сабаққа  қойылатын 

талаптарды, педагогиканың категорияларын білуі керек. 

Постреквизиттер   «Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар» курсы 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны     Математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі 

пәнінің  мақсат,  міндеттері,  мазмұны,  білім  беру  стандартының  мазмұны  және  қарапайым 

математикалық  түсінік  қалыптастыру  мәселесі  жайында  мағұлматтар  беру.  Болашақ 

мамандарға  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  қарапайым  математикалық  түсініктерін 

қалыптастырудың  теориялық  негіздері  мен  әдістемесін  меңгертуде  аталған  пәннің  маңызы 

зор. 


«Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  қарапайым  математикалық  түсініктерін 

қалыптастыру  теориясы мен әдістемесі»  пәнін оқыту нәтижесінде студент:  

білуі керек: 

-  қарапайым  математикалық  түсініктерді  қалыптастыру  әдістемесінің  ұйымдастыру 

формаларын; қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру курсының теориялық негізін; 

- балалардың математикалық түсініктерді қалыптастыруда жаңа технологияны қолдана білуі; 

- сабақтың жоспарын құрастыра білуі

меңгеруі керек: 

-

 қарапайым  математикалық  түсініктерді  қалыптастыру  әдістемесінің  тиімді  әдістерін 

пайдалануды; 

-

 

математикалық терминологияны дұрыс қолдана алу біліктілігін;  -

 

қарапайым  математикалық  түсініктерді  қалыптастыру  әдістемесін  оқу  барысында қолданатын кӛрнекіліктердің түрін, оны тиімді қолдана алу біліктілігін; 

дағдылануы керек: 

- мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастырудың 

әдіс-тәсілдерін дұрыс таңдай білуге дағдыландыру; 

-  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  математикалық  элементтерін  оқытуды  жүйелі  жүргізе 

білуге; 


 

Мектепалды білім беру бойынша ОӘК 

Пререквизиттер  Психология және адам дамуы,  Педагогика   

Постреквизиттер  Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған оқу пәндерінің ОӘК.   

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  «Мектепалды  білім  беру  бойынша  ОӘК»  пәнінің 

мақсаты мектепке дейінгі ұйымның болашақ тәрбиешілерін мектепалды даярлық топтарына 

арналған  оқу-әдістемелік  кешеннің  мазмұны  мен  ерекшеліктерімен  таныстыру  және  ол 

бойынша  мектепалды  даярлық  топтарына  арналған  оқу  пәндерін  оқытудың  жаңа 

технологиясын меңгеруге даярлау болып табылады. 

    

Мектепалды  білім  беру  бойынша  ОӘК  мақсат-міндеттері,    жоспары,    дайындалу жолдары  мен  қарастырылатын  мәселелері  және  оған  қойылатын  талаптар  туралы  жалпы 

мағұлматтар беру.  ОӘК мазмұнына талдаулар жасай білуге үйрету.   «Мектепалды білім беру бойынша ОӘК» пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек: 

 Оқу-әдістемелік  кешеннің  құрамына  енетін  барлық  құралдарды,  сондай-ақ  олардың 

атқаратын қызметін, ерекшеліктерін, құрылымын,  мазмұнын  меңгеруі керек: 

 –  Оқу пәндерінің әр алуан түрлері бойынша ОӘК-ні пайдаланудың тиімді жолдарын  Құзыреттіліктер: 

-

  мектепке  дейінгі  білім  беру  ерекшеліктерін  жете  түсінеді,  мектепке  дейінгі  және  кіші 

мектеп жасындағы балаларға білім беру сабақтастығын жүзеге асыру құралдарын игерген; 

-

 

мәдени-ағартушылық  жұмыста  нормативтік  құжаттар  мен  пәндік  саладағы  білімдерін қолдануға дайын

-

 оқу-тәрбие  үдерісін    модельдей  алады  және  оқыту  тәжірибесінде  оны  жүзеге  асыруға 

дайын; 

-

 білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын 

6-жастағыларды мектепке психологиялық-педагогикалық дайындау             

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.  Мектепке  дейінгі  педагогика. 

Педагогика. Постреквизиттер  «Валеология»,  «Дефектология»,  «Психология»  пәндерімен  тығыз 

байланысты. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Дайындық  мониторингі    негіздері.  Мектеп  жасына  

дейінгі балалардың  психологиялық  функцияларының  және қозғалу  моторикасының даму  

технологиясы.  Баланы  психологиялық-педагогикалық  тұрғыда  диагностикалау  әдістемесі. 

Жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  диагностикалау  түрлері.  Мектепке  дейінгі  балаларды 

диагностикалау  әдістемесіне  педагогикалық  тұрғыда  сипаттама.  Курс  болшақ      балабақша 

тәрбиешілерінің  кәсіби  шеберліктерін  шыңдауды,  қазіргі  диагностикалық  мәселелердің 

теориялық  негізімен  қаруландыруды,  оқу-тәрбие  үрдісінде  қаланған  білімдерін  қолдану 

іскеріліктері мен дағдысын қалыптастыруды кӛздейді. 

 

6-жастағыларды мектепке психологиялық-педагогикалық дайындау             

пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

-

 оқу және тәрбие үрдісіндегі педагогикалық диагностикалауды; 

-

 қазіргі диагностикалық мәселелердің теориялық негіздерін; 

меңгеруі керек: 

-

 баланың психикалық дамуын зерттеу үшін әдістерді іріктей алуды;  

-

 Балалардың  мектепке  даярлық  деңгейін  анықтай  алу  және  бейімделу  ерекшеліктерін 

зерттеу. - Педагогикалық диагностикалаудың түрлерін және оларды қолдана алуды

дағдылануы керек: 

-

 балаларды зерттеу нәтижесін болашақ мамандарды жетілдіру бағдарламасында қолдана 

алуға;      құзыреттіліктер: 

 -  психологиялық  және  психофизиологиялық  дамуының  жалпы,  арнайы  (әртүрлі 

ауытқушылық  типтері)  заңдылықтары  мен  жеке  ерекшеліктерін,  әртүрлі  жастағы  адам 

әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

-психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдануға 

дайын

-әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын

-білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

 

3курс (4ж) 

№ 

 

Пән 

ци

клы  

 

Пән коды 

 

Пән атауы  

Кр

едит 

сан


ы 

 

Пән 

ци

клы  

 

Пән 

ко

ды   

Пән атауы 

 

Кре


дит 

сан


ы 

 

5 семестр – 17 кр. Міндетті пәндер компонеті   

 

Таңдау бойынша пәндер компонеті   

20.


 

 

БДОК2.1

.4 


PT 

2(3)2


04                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Педагогика тарихы 

(жалпы және мектепке 

дейінгі)                                                                                                                                                                                                                

БД

КВ 2.2

.5 


AD 

2(3)


205 

Аспаптық дайындық             БДОК2.1

.9 


PNB

G   


3210 

Педиатрия негіздері 

және балалар гигиенасы                                                                                                                                                                                                                                               

     

  

     

  

  БДО


К2.1

.11 


PSh  

3212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Педагогикалық шеберлік                                                                                                                                                                                                                                                  

 БДО


К2.1

.12 


PPZA   

3213                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ғылыми педагогикалық 

зерттеу әдістемесі БДОК2.1

.15 


OOT 

3216                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ӛзін-ӛзі тану                                                                                                                                                                                                                                                                         

 6  ПД

ОК 


3.1.2 

MZh


DBK

OTT


2(3)3


02 

Мектеп жасына дейінгі 

балаларды қоршаған 

ортамен таныстыру 

теориясы мен әдістемесі                                                                                                                                                          

7  ПДОК 

3.1.3 


MZh

DBD


TTA 

2(3)3


03 

Мектеп жасына дейінгі 

балалардың дене 

тәрбиесі теориясы мен 

әдістемесі ПД

ОК 


3.1.5 

MZh


DBK

MTA 


2(3)3

Мектеп жасына дейінгі 

балалардың қарапайым 

математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесі 05 

  

Оқу-педагогикалық  

практика (зерттеу)                                                                                                                                                                                                                                      

1 

 Дипломалды практика 

апта 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 491.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет