Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)


Информатика пәнін оқыту нәтижесінде студенттержүктеу 491.79 Kb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата25.04.2017
өлшемі491.79 Kb.
1   2   3   4   5

Информатика пәнін оқыту нәтижесінде студенттер  

білуі керек: 

компьютерлік технологияны қолданудың ерекшеліктері мен нақты мүмкіндіктерін;   

- олардың даму және жетілдіру тенденцияларын білу;  меңгеруі керек: 

компьютердің  кӛмегімен  инженерлік-экономикалық  және  басқару  есептерін  шығаруға 

арналған бағдарламаларды ӛңдеу және алгоритмдерді жазу әдістерін. 

құзыреттілік: 

-  ақпараттарды  қабылдау,  сақтау,  ӛңдеудің  негізгі  әдістерін,  тәсілдерін  және  құралдарын  қолданады, ауқымды компьютерлік желідегі компьютермен жұмыс істеу дағдылары бар;  

 

Қазіргі ақпараттық технология практикумымен Пререквизиттер      Электронды  есептеуіш  техника  туралы  мектеп    қабырғасында  алған 

білімдері.  Постреквизиттер    Ақпараттандыру технологиясын меңгеру, Ақпараттарды ӛңдей, сақтай 

және алмасу технологияларын меңгеру болып табылады.  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны 

Информатиканың  іргелі  ғылым  тұрғысынан  пәнін 

тӛмендегідей  ұғымдар  құрады:  ақпараттық    ресурстар,  олардың  мәні,  ӛмір  сүру  заңдары, 

қоғамның  басқа  ресурстарымен  әсерлесу  механизмдері,  әлеуметтік  прогресске   кӛрсететін 

әсері.  Ақпараттық  ресурс  білім  мен  ақпараттың  симбиозы  түрінде  алынады.  Информатика 

АР-ды  қоғамда  алу,  беру  және  қолданудың  заңдарын  зерттейтін  ғылым  тұрғысынан 

ақпараттық 

үрдістерді 

нығайтуға, 

АР 


қолдануға 

негізделген 

ЭЕМ-ді 

және 


автоматтандырылған  ақпараттық  жүйелерді  (АЖ)  қолданудың  теориялық  негіздерін 

құрайды. 

Практикалық  (қолданбалы)  информатика  тұрғысынан  пәндік  аумақты  келесі  ұғымдар 

анықтайды:   есетеу  техникасы  құралдарының  аппараттық  жасақтамасы;   есептеу  техникасы 

құралдарының 

программалық 

жасақтамасы; 

 аппараттық 

және 

программалық жасақтамалардың 

ӛзара 


әсерлесуі; 

  адамның 

аппараттық 

және 


программалық 

жасақтамалармен 

әсерлесу 

құралдары; 

 

Информатика профильдік 

емес 


пән 

мамандықтарында  зерттеуге  қоятын  негізгі  міндеттер: ақпарат,  ақпарат  құрылымы  мен 

қасиеттері, оны алу сақтау, ӛңдеу және жеткізу әдістері туралы іргелі ұғымдарды беру; АР-

тың қоғамды ақпараттандыру үрдісіндегі рӛлін анықтау;  Оқыту  үрдісіне,  ғылыми  жобаларға  арналған  презентациялардың  ұйымдастыру  әдістерін 

және  электронды  оқыту  курстарының   модельдерін,   құрылымына  және  мазмұнына 

қойылатын 

талаптарын 

білу; 

 электронды оқыту 

курстарының  

гипертекстік 

технологияларының  мүмкіндіктерін  меңгеру;  интернет  желісінде  жұмыс  істеуді   және 

Интернет сервистерін пайдалана білуді меңгеру. 

Қазіргі ақпараттық технология практикумымен пәнін оқу негізінде студент  

білуі керек: 

-  Оқыту  үрдісіне,  ғылыми  жобаларға  арналған  презентациялардың  ұйымдастыру  әдістерін 

және  электронды  оқыту  курстарының   модельдерін,   құрылымына  және  мазмұнына 

қойылатын талаптарын білу;   

меңгеруі керек: 

электронды оқыту курстарының  гипертекстік технологияларының мүмкіндіктерін меңгеру;  дағдылануы керек: 

интернет желісінде жұмыс істеуді  және Интернет сервистерін пайдалана білуге құзыреттілік: 

-  ақпараттарды  қабылдау,  сақтау,  ӛңдеудің  негізгі  әдістерін,  тәсілдерін  және  құралдарын  

қолданады, ауқымды компьютерлік желідегі компьютермен жұмыс істеу дағдылары бар;  

 

Іс қағаздарын жүргізу 

Пререквизиттер   Орта мектептегі қазақ тілі пәнінің бағдарламасын меңгеру.   

Постреквизиттер    Ресми құжаттармен жұмыс істей алу 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  “Мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын    жүргізу”   пәні 

кіріспеде    пәннің  маңызы,  мақсаты  мен  міндеттері,  заңдар  мен  ережелері  жайында  түсінік 

береді.          Курстың  мақсаты:    студенттерді  болашақ  жұмыс  орындарында  құжаттарды 

мемлекеттік тілде дұрыс толтыру,  жазу; Мемлекеттік стандарт талаптарына сай құжаттарды 

дұрыс құрастыру;  құжаттарды сауатты, дұрыс толтыруға және рәсімдеуге;  құжат  түрлерін 

топтастыра  және  олардың  ерекшеліктерін  ажырата  білуге;    құжаттардың  міндетті 

реквизиттерінің орналасу  тәртібін білуге;   құрамы түсіндірілген  құжаттардың мәтінін оқып 

түсінуге; 

мәтіннің құрамдық мазмұндық талдауын жасай алуға үйрету болып табылады. 

Іс қағаздарын жүргізу пәнін оқу негізінде студент  

білуі керек: 

Кәсіби  бағдарлы  мәтінді,  ақпаратты,  олардың  мазмұнын,  негізгі  идеясын  және  қосымша 

хабарды толық түсіне; 

-  Оқиғаны  кәсіби-іскери,  арнайы  ресми  бағытта  хабарлау,  мазмұндау,  суреттеу  негізінде 

әңгімелей; меңгеруі керек: 

-  Жеке  кӛзқарасын,  ӛзіндік  тұжырымын  жеткізе  білу  мақсатында  шағын  шығарма-эссе, 

мазмұндама, мәлімдеме, түйіндеме жазу, мәтіннің кӛлемін ұлғайту немесе қысқарта білуді; 

-    Маңызды    нормативтік  әдістемелік    құжаттарды  бірізге  келтіру,  стандарттау,  рәсімдеу 

ерекшеліктері  мен  оларды  қозғалысқа  келтіру  тәртібін  игеру  нәтижесінде  құжаттама 

қызметінің  құрылымын,  міндеттерін,  лауазымдық  құрылымын  іс  қағаздарын  толтыруда 

дұрыс жазуға икемділік қалыптасады. 

дағдылануы керек: 

-  Орфографиялық  және  пунктуациялық  жағынан  сауатты  диктанттар  жазып,  сӛйлем 

құрылымын ӛзгерту,  толықтыру, грамматикалық  талдау, ӛз бетімен ашық  және баламалы 

тест тапсырмаларын құрастыруға. құзыреттілік: 

-  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері  жайындағы  білімдерін 

кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 

-  әлеуметтік,  гуманитарлық  және  экономикалық  ғылымдардың  негізгі  әдістері  мен 

ережелерін әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде қолдануға дайын

- ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты  жеткізетін, қазақ (орыс) және шет тілінде 

кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде  және  ғылыми  мәтінмен  жұмыс  істеуде  қажетті  ауызша  және 

жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

 

Ұлттық тәрбие  

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика   Постреквизиттер    Этнопедагогика,    Мектепке  дейінгі  жастағы  балаларға  арналған  оқу 

пәндерінің ОӘК Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны    Этнопедагогиканың  әдіснамалық  негіздері.  Адамзат 

даму  тарихындағы  этнопедагогикалық  ойлардың  генезисі.  Этнопедагногикадағы  тәрбие 

мақсаты.  Этнопедагогикадағы  тәрбие  әдістері  мен  құралдары.  ҚР  ұлттарының  салт-

дәстүрлері  ұлтық  тәрбие  негізі  ретінде.  Ұлттық  педагогикадағы  рухани-адамгершілік, 

азаматтық-патриоттық  тәрбие.  Ұлттық  педагогикадағы  еңбек  және  дене  тәрбиесі.  Ұлттық 

педагогикадағы эстетикалық және ақыл-ой тәрбиесі. Жалпы білім беретін оқу орындарының 

оқу-тәрбие үдерісінде ұлттық педагогиканың прогрессивті элементтерін қолдану. 

Ұлттық тәрбие пәнін оқыту нәтижесінде студент: 


білуі керек: 

 - ұлттық тәрбиеге қатысты негізгі ұғымдарды және оның мәндік сипаттамасын;  меңгеруі керек: 

-  ӛзін  Қазақстан  Республикасының  азаматы  және  патриоты  екендігін;  ұлтаралық  келісімнің 

мәнін; жастар ортасындағы қазіргі мәселелердің мәнін   

құзыреттілігі: 

-  Қазақстан  Республикасының  қазіргі  әлеуметтік  мәдени  жағдайының  талабына  сай  жоғары 

мектеп түлегін ұлттық сана-сезімі жоғары азамат, патриот қалыптастыру болып табылады.  

Ӛзін-ӛзі тану  

 Пререквизиттер:  Мамандыққа  кіріспе,  жалпы  психология,  философия,  әлеуметтану, 

педагогика және т.б. Постреквизиттер: 

Денсаулық 

психологиясы, 

жас 


ерекшелік 

психологиясы, 

психологиялық-педагогикалық диагностика, педагогикалық психология, девиантология және 

т.с.с. 


Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны.    Студенттердің  Ӛзін-ӛзі  тануды  оқыту  әдістемесінің 

білім  беру  сферасындағы  орны  мен  ролін  түсінуін,  оның  білікті  маман  даярлап, 

қалыптастырудағы  мәнін  ұғынуын  қалыптастыру  болып  табылады.  Пәннің  міндеттері:  Оқу 

пәні ретіндегі «Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесінің» теориялық негіздерінің мазмұнын ашу;  

Ӛзін-ӛзі  тануды  оқыту  әдістемесінің  мәселелеріне  қызығушылық  тудыру;  Студенттің  ӛзін 

әлеуметтік  педагогика  және  ӛзін-ӛзі  тану  маманы  ретінде  үздіксіз  жетілдіруге  ұмтылысын 

қалыптастыру;  Студенттердің  ӛзін-ӛзі  тануды  оқыту  әдістемесі  пәні  бойынша  алған 

білімдерін ӛзінің кәсіби іс-әрекетінде қолдануға ынталандыру. Ӛзін-ӛзі тану пәнін оқу негізінде студент 

білуі керек:  

-  Адамгершілік  құндылықтар  және  ӛмір,  Отан,  отбасы,  намыс,  абырой,  сабыр,  үміт,  сенім, 

ынтымақ, жауапкершілік, парыз, арман, ақиқат туралы;  

игеруі керек:  

- Ӛзінің мінез-құлқын, физикалық және психикалық жағдайын еркін басқарады, эстетикалық 

талғамын,  жақсы  әдеттерін  кӛрсете  алады,  күнделікті  ӛмірде  сұлулық  заңдылықтарын 

пайдалана біледі, ӛз ойы мен сезімдерін еркін жеткізе алады.  Дағдылануы:  

Ӛмір құндылықтарының жалпыадамзаттық, рухани – адамгер-шіліктік мәнін түсіне отырып, 

ӛзара адами қарым - қатынастарды тани алу және оны бағалай алу дағдысы. 

Құзіреттілігі: Нақты жағдаятты бағалай біледі, түрлі мәселелер шешіміне іздестіру жүргізе 

алады, қалыпты жағдайларда қалыптан тыс шешім таба біледі.  Іс жүргізу қағаздарын атқарушы  қызметкерге құжаттардың келіп түскенінен бастап, оның 

толық  іске  асуына  дейінгі  аралықтағы  іс  жүргізу  жұмысының  тәртібін  орындаудың 

жолдарын үйренеді. 

 

Кәсіби этика 

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика   Постреквизиттер   Әлеуметтік педагогика 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны. Бұл пән - педагогика мамандығы бойынша даярланатын   

студенттерге  арналған.  Бұл  пән  тәрбиешінің  кәсіби  шеберлігінің  мазмұны,  құрылымы,  

моделін және іс-әрекетінің бағыттары мен принциптерін қарастырады. Тәрбиеші қызметінің 

этикалық  кодексі  адами  ӛнегелік  принциптеріне  негізделетіні  дәлелденген.  Педагогтың  

кәсіби  шеберлігі  мен  қызметіндегі  этикалық  мәселелерді  теориялық  және  практикалық 

тұрғыдан байланыстырып болашақ мамандардың білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқытудың 

негізгі  міндеттері:  Кәсіби  шеберлік  және  этика  туралы  педагогикалық  білім  жүйесін 

студенттерде қалыптастыру; Кәсіптенген және кәсіптенбеген маман педагогтың қызметтерін 

салыстыра  талдау  жасау;  Маманның  кәсіби  және  этикалық  мәнін  әлуметтік  үрдістермен 

байланыстыра құрастыру; этикалық кодексті халқаралық тұрғыдан талдау. Кәсіби этика пәнін оқу негізінде студент 

білуі керек:  

-

 Тәрбиешінің кәсіби этикасы туралы мәселелерді теориялық және практикалық тұрғыдан 

қарастыра; меңгеруі керек:  

-  Тәрбиешінің кәсіби этикасы туралы  білім жүйесін; 

- кәсіптенген және кәсіптенбеген маман қызметін салыстыра талдау жасауды; 

Дағдылануы:  

 -маманның кәсіби шеберлігі мен этикасын мәнін әлеуметтік үрдістермен байланыстыра 

құрастыруға; 

Құзыреттіліктер: 

 - мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды  сақтайды; 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада 

кәсіби  әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен 

принциптерін меңгерген;   

Балалар әдебиеті -2 

Пререквизиттер  Педагогикалық қызметке кіріспе.  Мектепке дейінгі педагогика.     

Постреквизиттер    Этнопедагогика,    Мектепке  дейінгі  жастағы  балаларға  арналған  оқу 

пәндерінің ОӘК Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны    Курстың  пәні,  міндеттері,  ұстанымдары  мен  әдістері. 

Балалар  әдебиеті  –  кӛркем  әдебиеттің  құрамды  бӛлігі.  Жанрлық  және  тақырыптық 

ерекшеліктер.      Кӛркем  мәтіннің  құрылымы:  композиция,  сюжет,  фабула,  кейіпкерлер 

жүйесі.  Балалар  әдебиетінің  шығуы,  дамуы,  қызметі.  Балалар  оқуына  ұсынылған  халық 

ертегілері,  поэзия,  проза  және  драматургия,  ХУП  -  ХХ  ғғ.  авторлық  (қазақстандық  және 

шетелдік)  шығармалар.  Балалар  әдебиеті  дамуының  қазіргі  заманғы  мәселелері.  Фольклор. 

Балалар  фольклоры.  Бесік  жырлары,  тұсау  кесумен  байланысты  жырлар.  Мақалдар  мен 

мәтелдердің  тәрбиелік  мәні,  халық  даналығына  балаларды  тарту.  Жұмбақтардың  жанрлық 

ерекшеліктері  мен  тәрбиелік  мәні.  Қазақ  ертегілерінің  түрлері  (тұрмыстық,  қиял-ғажайып 

ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер), олардың танымдық және тәрбиелік мәні. Балалар әдебиеті -2  пәнін оқу негізінде студент 

білуі керек:  

-      балалар  әдебиеті  кӛрнекті  ӛкілдерінің  шығармашылығын,  олардың    балаларға  арналған 

еңбектерін,  зерделенген  туындының    тектік,  жанрлық  сипатын,  оқылған,  талданған 

шығармалардың атын, жетекші тақырыбын, басты кейіпкерлерін, негізгі мазмұнын; меңгеруі керек:  

-    Тақырыбы  бір  –  біріне  үндес  шығармалардың  кейіпкерлерін,  оқиғаларын  салыстыра 

пайымдай алуды, кӛркемдік, поэтикалық  тіл ерекшеліктеріне ӛзіндік түйсінуі негізінде баға 

беруді, әдеби шығармашылық жұмыс жүргізуді; Дағдылануы:  

 -кітаппен  және  кітапханалық  анықтама,  библиографиялық  әдебиеттермен  жұмыс  істей 

білуге 

Құзіреттілігі:   

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  тілін  дамытудың  теориялық  негіздері  мен 

технологияларын меңгерген;  

-

 

мектепке  дейінгі  жастағы  балаларға  арналған  кӛркем  шығармалармен  жұмыс  істеу технологияларын  игерген; 

Балабақшадағы музыка және қозғалыс 

Пререквизиттер  Мектептерде  ӛтілген  ән  сабақтарында  алған  білімдеріне  сүйеніп  жүзеге 

асырылады. Постреквизиттер  Балабақшадағы музыка және қозғалыс оқу іс-әрекетін ұйымдастыра білу 

және жоспарлай алуы. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Музыкамен  шұғылдану  барысында  еңбек  тәрбиесі 

міндеттері жүзеге асырылып отырады. Бір жағынан, тыңдалатын музыкалық шығармаларды 

қабылдау,  есте  сақтау  қабілеттері  дамытылса,  екінші  жағынан,  ән  салған  кездегі  дауыс 


аппаратының  іс-қимылы  немесе  музыкалық-ырғақтық  қозғалыстар  жасау  сияқты  еңбек 

процесстері жүріп жатады. Бұндай іс-әрекеттер ӛз кезегінде оқушылардың ынта-ықыласымен 

еңбектенуін,  тәртіптілігін,  іске  деген  жауапкершілікті  қарым-қатынасын  талап  етеді,  әрі 

тиянақтылықпен еңбек ету іскерліктерін қалыптастырады. 

 Отырып  немесе  түрегеп  ән 

салу  процесінде  дене  бітімін,  басты,  қолдарды  дұрыс  ұстауға  дағдыландыру  сияқты 

талаптардың қойылуы балалардың дене қозғалысы мәдениетін қалыптастыруға кӛмектеседі. 

Музыкалық  есту  қабілеттерін  дамытуға  бағытталған  жүйелі  түрде  жүргізілетін 

жаттығулардың  да  мәні  зор.  Ондай  жаттығулар  жасау  барысында  оқушылар  тек 

дыбыстардың  биіктігі  мен  ұзақтығын,  тембрін,  күшін  бір  мезгілде  немесе  бірізділікпен 

сабақтаса  естілетін  дыбыстар  кешендерін  ажырату  қабілеттерін  иеленеді.  Сӛйтіп,  есту 

рецепторларының қызметі белсендіріледі. Балабақшадағы музыка және қозғалыс пәнін оқу негізінде студент 

білуі керек:  

-

 Музыка жанрларын; 

-

 Мектепке  дейінгі  балалардың  жас  ерекшеліктеріне  байланысты  кештер  ұйымдастыра 

білу; 


игеруі керек:  

-

 музыкалық репертуарларды таңдай білуі; 

Дағдылануы:  

- музыкалық-ырғақтық қозғалыстар жасауға; 

Құзіреттілігі:   

мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген 

 2курс (4ж)  

  

№ 

 Пән 

цик


лы  

Пән 


коды/ 

Код 


дисци

плин


ы 

Пән атауы 

 

Кр

едит 

сан


ы 

 

Пән цикл

ы  


 

Пән 


код

ы 

  Пән атауы 

 

Кредит 

сан


ы 

 

3 семестр – 17 кр. Міндетті пәндер компонеті 

 

Таңдау бойынша пәндер компонеті  

10.


 

 

ЖБП 1 

МК

1.1.0Fil 


2102 

Философия  

БД 2 


КВ2.2

.05 


BP2

205 


Балалар психологиясы 

11. 

 

ЖБП 1 

МК

1.1.0Ale21


07 

Әлеуметтану  

БД 2 


КВ2.2

.13 


AD2

213 


 Аспаптық дайындық 

12. 

 

ЖБП1 

МК

1.1.0ETN2


109 

Экономика 

теориясының 

негіздері 

 

  

 

13. 

 

ЖБП1 

МК

1.1.1DM 


2101 

Дене мәдениеті 

 

  

 

14. 

 

БД 2  ОК 

2.1.0


Ped22

02 


Педагогика  

  

 

 

Барлық кредит саны 3  семестр 

19 

  

4 семестр 

Міндетті пәндер компонеті 

Таңдау бойынша пәндер компонеті  

2.

  

ЖБ

П 1 МК

1.1.0


ETD2


106 

Экология  және 

тұрақты даму 

БД 2 КВ2.2

.07 


 

 

MDUA

TZh 


2207 

 

 Мектепке  дейінгі  ұйым 

аға 


тәрбиешісінің 

жұмысы 


ЖБП 1 

МК

1.1.0SaYa


2108 

Саясаттану 

БД 2 


КВ2.2

.08 


 

AO

KSOBBZ

hYA


2208 

 

 «Әлеуметтік 

орта» 


және 

«Қатынас» 

салалары 

оқу 


бағдарламары  

бойынша  жұмыс  істеу 

әдістемесі  

 ЖБ

П 1 


МК

1.1.1


KN21


10 

Құқық негіздері 

БД 2 


КВ2.2

.09 


 

PDA


2209 

 

 Педагогикалық 

диагностикалау 

әдістемесі 

  

 

  

БД 2 


КВ2.2

.13 


Rit2

213 


AD2

213 


Аспаптық дайындық ЖБ

П 1 


МК

1.1.1


DM21


01 

Дене мәдениеті 

 БД 2 

ОК2


.1.03 

Etn22


03 

Этнопедагогика   2 

ПД 


ОК3


.1.01 

TZhT


2301 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы 

мен 


әдістемесі 

 Барлық 

кредит 

саны 

4  

семестр        

21 

 

 Барлық кредит саны  

40 

 

 Балалар психологиясы 

Пререквизиттер  Жас ерекшелік психологиясы. Психология 

Постреквизиттер  Жалпы психология, Практикалық психология 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Балалар  психологиясы  пәнінің  мақсаты  және 

міндеттері.  Шетел  және  отандық  психология  ғылымындағы  баланың  психикалық  даму 

тұжырымдамасы.  Балалар  психологиясы  ғылымының  әдістері  мен  принциптері.  Мектепке 

дейінгі  балалардың  психологиялық  дамуына  сипаттама.  Мектепке  балалардың 

психологиялық  даярлығы.  Пәннің  мақсаты:  студенттерге  мектепке  дейінгі  балалардың 

психологиялық  ерекшеліктері  туралы  білімдерін  дамыта  меңгертіп,  мамандыққа  сәйкес 

білім-біліктілік 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

Балалар 


психологиясы 

студенттерді 

психологиялық  кәсіби  білімдермен    қамтамасыз  етеді.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың 

психикасының  дамуын,  қалып-күйлерін,  қасиеттерін  жас  ерекшеліктерімен  салыстыра 

отырып меңгертеді. 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 491.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет