Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)жүктеу 491.79 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата25.04.2017
өлшемі491.79 Kb.
  1   2   3   4   5

Психология-Педагогика факультеті 

 Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу   

1курс (4ж)  

 

№ 

 Пән 

цик


лы 

Пә

н ко

ды 


  

Пән атауы 

  

Кр

едит 

cан


ы  

  

Пән 

ци

клы    

Пә

н ко

ды  


Пән атауы  

Кре


дит 

 

саны  

1 семестр – 23 кр. 

Міндетті пәндер компонеті   

 

Таңдау бойынша пәндер компонеті   

1.

  

  

 1.1.0

Қазақ (орыс) тілі     

  1.2.

05 


Ӛмір сүру кауіпсіздігі 

негіздері 

Құқық және экономика 

негіздері 

Дене мәдениеті 

 2 


2.

 

   

 

1.1.0Шетел тілі 

  

 2.2.

01 


Жас ерекшелік 

физиологиясы және бала 

гигиенасы 

Педиатрия мен бала 

гигиенасының негіздері  

Дефектология және 

логопедия негіздері 

 2 


3.

 

   

 

2.1.0Педагогика-1 

 

3.2.02 

Хормен ән айту тәрбиесі 

негіздері 

Музыка аспаптары 

4.

  

   


  

1.1.0


Зерттеу әдістері 

 

  

 

5. 

 

   

3.1.0


Балалар әдебиеті -1 

 

  

 

6. 

 

 3.1.0

Қазақ  (орыс)  тілі негіздері 

  

 

 7.

 

  

3.1.1


Мектеп 


жасына 

дейінгі 


балалар 

музыкалық 

тәрбиесінің 

теориялық негіздері 

 

  

 

 8.

 

  

3.1.1


Мектеп 


жасына 

дейінгі  балалардың 

бейнелеу 

іс-


әрекетінің 

теориялық негіздері  

 

  

 

9. 

  

  

 

  

 

 1  семестр  бойынша барлық 

кредит саны   

23 

  

2 семестр 

Міндетті пәндер компонеті       

Таңдау бойынша пәндер компонеті  

1.

  

  

 1.1.0

Қазақстанның замануи тарихы 

   

  

1.2.01 

Информатика 

Қазіргі ақпараттық 

технология 

практикумымен Іс қағаздарын жүргізу 

   

1.1.0


Сыни ойлау  

  

   

2.2.


11 

 

Ұлттық тәрбие                             Ӛзін-ӛзі тану                                                     

Кәсіби этика 

 

  2.1.0

2  


 Психология -1 

 3.2.

01 


Балалар әдебиеті -2  

Балабақшадағы музыка 

және қозғалыс 

  

3.1.0


Бала тілінің дамуы   

 

  

 

  

3.1.0


Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

қоршаған әлеммен 

таныстырудың 

теориялық негіздері 

 

  

 

 2  семестр    бойынша  барлық 

кредит саны   

18 

 

 Барлық кредит саны     

 41 

 

  

Ӛмір сүру кауіпсіздігі негіздері 

Пререквизиттер  Жас ерекшелік психологиясы. Психология 

Постреквизиттер  Жалпы психология, Практикалық психология 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      «Ӛмір  қауіпсіздігі  негіздері»  курсының  мақсаты 

болашақ  мамандарды: ӛмір  сүрүдін  қауіпсіз  және  қатерсіз  жағдайын  құру  үшін;   жүйенің 

қызмет кӛрсету объектісін ескеріп, жаңа техника мен технология үрдестерін қазіргі заманғы 

экологиялық  талаптарға  сай  жоспарлау; тұрғындар  мен  ӛндіріс  қызметкерлік, 

ауылшаруашылық  объектісін  тӛтенше  жағдай  кезінде  апаттар,  стихиалық  қатерлер  және 

оларды  залалсыздандыру  кезіндегі  жоспарлау  мен  сауатты  шешім  қабылдау  үшін 

теориялық білім мен практиқалық біліктілінгін арттыру.  

 «Ӛмір сүру кауіпсіздігі негіздері »  пәнін оқыту нәтижесінде студент: білуі керек

 -бейбіт және соғыс уақытындағы тӛтенше жағдайда іс-шара қолдануды; 

-  Құтқару, кідіртуге болмайтын және шұғыл қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде 

бұқара халыққа уақытылы кӛмек кӛрсетуді; меңгеруі керек: 

-тұрғындарды  қорғау  әрекеттерін  апат,  стихиялық  қатерлер, апаттар,  қазіргі  заманғы 

қаруларды  пайдаланудың  салдарынан  туған  қауіптерді  жоюдағы  құтқарушылық  кӛмек 

жүргізу әдістерін; 

- Апат, қирау және алапат зардаптарының салдарын жою жолдарын; 

дағдылануы керек: 

 -жарақаттану,  жұқпалы  аурулардың,  қаупті  ауруладың  белгілерін  танып  білуді,  дәрігерге 

дейінгі 

жедел-жәрдем 

кӛсетуге;  

 құзыреттіліктер: 

-  кәсіби  қызметінде  бала  құқығы  мен  мүгедектер  құқығы  туралы  негізгі  халықаралық  және 

отандық құжаттарды қолдануға дайын

-  кәсіби  қызметінде  әлеуметтік  орта  мен  білім  кеңістігіндегі  тәуекелділік  және 

қауыптіліктерді ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын қолдана алады. 

 

 Құқық және экономика негіздері 

 Пререквизиттер  Орта мектептегі құқықтану пәні бағдарламасы 

Постреквизиттер   жоқ 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны   Білім берудің жалпы ұлттық мақсаты қоғамның жоғары 

білікті мамандарға деген қажеттілігін канағаттандыратын және әлемдік білім беру кеңістігіне интегарциялануға мүмкіндік беретін білімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету болып 

табылады. Жалпы білім беру пәндерінің оқыту мақсаты жоғарғы жалпы интеллектуалды 

деңгейді, ойлаудың гуманитарлық мәдениетін қалыптастыру, ғылымнын философиялық 

және тарихи негіздерімен жарақтандыру, тілдік қарым-қатынас, информатикалық білім және 

оларды іс-тәжірибеде қолдану дағдыларын игеру жағдайларын қамтамасыз ету болып 

табылады. 

 «Құқық және экономика негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде студент: 

білуі керек

-Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін:  меңгеруі  керек:  мемлекет  және  құқық  теориясының  негізгі  анықтамалары  мен 

категорияларын,  азамат  пен  адамның  құқықтары  мен  еркіндіктерін  жүзеге  асыратын 

салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын 

 құзыреттіліктер: 

-білімдік  ортада  субьектілердің  бірлескен  қызметі  мен  тұлғааралық  ӛзара  әрекеттестікті 

ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 

-  мәдени-ағартушылық  жұмыста  нормативтік  құжаттар  мен  пәндік  саладағы  білімдерін қолдануға дайын

-  мамандықтың  жоғары  әлеуметтік  маңызын  түсінеді,  кәсіби  этикалық  ұстанымдарды  сақтайды; 

 

Дене мәдениеті  

 Пререквизиттер «Валеология», «Биология», «Психология», «Дене шынықтыру».  

Постреквизиттер  «Адам  физиологиясы»,          «Дене  мәдениетінің  ілімі  мен  әдістемесі», 

«Сауықтыру дене тәрбиесі», «Дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстары»,   Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Адам  денсаулығы  табиғи  және  әлеуметтік  әсерлерге 

байланысты  қалыптасады,  сондықтан  дене  мәдениеті  және  спорт  гигиенасы  және  мектеп 

гигиенасының негіздері  пәні қажетті  түрлі сауықтыру жұмыстарын  ұйымдастырып, оларды 

жүзеге асырып, бақылау жасайды. «Дене мәдениеті»  пәнін оқыту нәтижесінде студент: 

білуі керек

 -  дене мәдениеті  теориясы мен әдістемесі пәнінің мақсат, міндеттерін, мазмұнын, ғылыми 

зерттеу  әдістерін,  басқа  ғылымдармен  байланысын,  негізгі  ұғымдардың  мәнін;  мектеп 

жасына  дейінгі  балалардың  дене  тәрбиесі  міндеттері  мен  мазмұнын,  әдістері  мен 

құралдарын;  

меңгеруі керек

-

 дене  мәдениеті  мәселеріне  талдау  жасауды,  ғылыми  әдебиеттермен  жұмыс  жасауды, 

әртүрлі  зерттеу  әдістерін  пайдалануды,  балабақша  бағдарламаларын  талдауды,  дене 

тәрбиесінің әдістері мен құралдарын пайдалануды   

құзыреттіліктер: 

- дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту әдістері мен құралдарын қолдана алады және 

толыққанды  әлеуметтік  кәсіби  қызметті  қамтамасыз  ету  үшін  дене  мәдениетін  жетілдіруге 

дайын;   

-  тазалық  сақтау  және  еңбекті  қорғау  талаптарына,  сыртқы  ортаның  жағымсыз 

ықпалдарынан  қорғану  ережелеріне  сай  салауатты  ӛмір  салты  дағдыларын  қалыптастыруға 

қабілетті.   

 

Жас ерекшелік физиологиясы және бала гигиенасы 

 Пәннің пререквизиттері. Орта мектептегі «Тәнтану»     «Жалпы биология». Пәннің постреквизиттері. Келешекте оқытылатын педагогика, психология, мамандыққа сай 

пәнді  оқыту  әдістемесі  және  инновациялық  және  ақпаратты  технологияларды  қолдану 

әдістемесі  пәндердің  оқу  мазмұны  «Жас  ерекшелік  физиологиясы  және  бала  гигиенасы»  

курсына негізделеді. Бағдарламаның қысқаша  мазмұны:  Жас ерекшелік физиологиясы және бала гигиенасы 

пәні.   Адам ағзасының біртұтастығы. Ӛсу және даму заңдылықтарының біртұтастығы. Жас 

кезеңдері.  Жүйке  жүйесінің  жас  ерекшеліктері.  Жоғарғы  жүйке  әрекеті.  Жұмыс  қабілеті. 


Анализаторлардың жас ерекшеліктері.   Адамның сигналдық жүйлері. Сезім мүшелері.  Ішкі 

секреция  бездерінің  жас  ерекшеліктері.    Тірек-қимыл  жүйесінің  жас  ерекшеліктері.  Қан 

айналу  жүйесінің  жас  ерекшеліктері.  Тыныс  алу  жүйесінің  жас  ерекшеліктері.  Ас  қорыту 

жүйесінің жас ерекшеліктері. Зат алмасу және зәр шығару жүйесінің жас ерекшеліктері. Зәр 

шығару мүшелерінің құрылысы мен қызметі.  

Антропометрлік кӛрсеткіштерді  анықтау. Баланың физикалық  дамуына баға беру. Оның ой 

еңбегінің  деңгейін анықтау. Әр  топ балаларының сабақ кестесін жасап үйрену. Балалардың 

кӛру  ӛткірлігін  анықтау.  Топ  бӛлмесінің  табиғи  және  жасанды  жарығына  гигиеналық  баға 

беру.  Балабақшаның  ауа  қажетті  немесе  желдету  кӛлемін,  ауаның  желдету  мӛлшерін, 

желдету коэффицентін анықтау. Дұрыс сымбатты қалыптастыру. Тәуліктік тамақ рационын 

жасау және организмның энергетикалық балансын есептеу.  

Мақсаты:  білімгерлерде  балабақшада  оқу-тәрбие  жұмысын  ұйымдастыруға  қажетті  бала 

ағзасының даму заңдылықтары, жас аралық және ӛзіндік ерекшеліктері және бала ағзасының 

физиологиялық  процестеріне  негізделген  гигиеналық  ережелер  туралы  түсінік 

қалыптастыру.  Жас ерекшелік физиологиясы және бала гигиенасы пәнін оқыту нәтижесінде студент: 

білуі керек

-  онтогенездің түрлі  кезеңдеріндегі  адам ағзасының тіршілігінің ерекшеліктері  (даму, пайда 

болу,  особьтің  ұрықтанған  жұмыртқа  түрінде  пайда  болып  тіршілігін  жойғанша  ӛзіндік 

дамуы); 


меңгеруі керек

- мүшелердің, мүшелер жүйесінің және біртұтас ағзаның ӛсіп-даму функцияларының әр жас 

аралығындағы  ерекшеліктерін  туралы  білімді  және  оқу-тәрбие  режимін  ұтымды 

ұйымдастыруға  пәннің  оқу  мазмұнын;  зиянды  әдеттердің  және  аурудың  аладын-алу 

(профилактика), күресу жолдарын; 

дағдылануы керек: 

-  медико-гигиеналық  және  жыныстық  тәрбиенің  әдістері  мен  құралдарын  қолдану 

біліктілігін қалыптастыруды 

құзыреттіліктер: 

-  дене  тәрбиесі  мен  денсаулықты  нығайту  әдістері  мен  құралдарын  қолдана  алады  және 

толыққанды  әлеуметтік  кәсіби  қызметті  қамтамасыз  ету  үшін  дене  мәдениетін  жетілдіруге дайын;   

-  психологиялық  және  психофизиологиялық  дамуының  жалпы,  арнайы  (әртүрлі 

ауытқушылық  типтері)  заңдылықтары  мен  жеке  ерекшеліктерін,  әртүрлі  жастағы  адам 

әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

  

Педиатрия мен бала гигиенасының негіздері 

Пререквизиттер Анатомия, Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Постреквизиттер  Жалпы психология, Дефектология 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Баланың  жалпы  дамуы  мен  ӛсуінің  заңдылықтары. 

Сәби  және  мектепке  дейінгі  балалардың  анатомиялық-физиологиялық  ерекшеліктері. 

Мектепке  дейінгі  ұйымдардың  күн  тәртібін құру  принциптері.  Кӛру,  тыныс  алу,  ас  қорыту 

мүшелері  мен  дауыс  аппараты  және  сүйек-бұлшық  ет  жүйесі  гигиенасы.  Мектепке  дейінгі 

ұйым  гигиенасы.  Балалардың  киімі  және  аяқ  киімі,  тӛсек  орны  және  жабдықтарының 

гигиенасы. Педиатрия мен бала гигиенасының негіздері пәнін оқыту нәтижесінде студент: 

білуі керек: 

-  бала  ағзасының  ерекшелігін,  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  педиатрия  және  гигиена 

негіздерін, жарақаттардың түрлері мен оларға кӛрсетілетін алғашқы кӛмек түрлерін; меңгеруі керек: 

-тазалық сақтау және еңбекті қорғау талаптарына, сыртқы ортаның жағымсыз ықпалдарынан 

қорғану  ережелеріне  сай  салауатты  ӛмір  салты  дағдыларын  қалыптастыруды,  алғашқы 

дәрігерлік кӛмек кӛрсете алуды; дағдылануы керек: 

-  дене  шынықтыру  және  денсаулықты  нығайту  жаттығуларын  әдістемелік  тұрғыдан  дұрыс 

пайдалана  алуға,  халықты  табиғи  апат  салдарынан  болатын  түрлі  қауіп-қатерлерден  

қорғаудың әдістерін қолдана алуға 

құзыреттіліктер: 

-кәсіби  қызметінде  бала  құқығы  мен  мүгедектер  құқығы  туралы  негізгі  халықаралық  және 

отандық құжаттарды қолдануға дайын

-кәсіби  қызметінде  әлеуметтік  орта  мен  білім  кеңістігіндегі  тәуекелділік  және 

қауыптіліктерді ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын қолдана алады. 

-психологиялық 

және  психофизиологиялық  дамуының  жалпы,  арнайы  (әртүрлі 

ауытқушылық  типтері)  заңдылықтары  мен  жеке  ерекшеліктерін,  әртүрлі  жастағы  адам 

әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

-психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдануға дайын

 

Дефектология және логопедия негіздері Пререквизиттер   “Арнайы педагогика”, “Арнайы психология” және “Мамандыққа кіріспе”.   

Постреквизиттер“Арнайы педагогика тарихы”.   

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Мақсаты–психикалық  дамуы  тежелген  балаларды 

мектепке  дейінгі  және  мектептерде  арнайы  оқыту  тәрбиелеу,  түзету  жұмыстарын 

ұйымдастыру- педагогикалық жетілдіру әдістемелерін игеру.  Мектепке дейінгі және мектеп 

мекемелерінде  мүмкіндігі  шектеулі  және  психикалық  дамуы  тежелген  балаларды  оқыту, 

тәрбиелеу,  түзете-дамыта  оқыту  жолдарын    игерту  болып  табылады. Студенттерді  оқыту 

тәрбиелеу әдістемелерімен таныстыру.   Дефектология және логопедия негіздері пәнін оқу негізінде студент 

білуі керек:  

  - нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешуде теориялық білімін қолдануға;  

-  оқу-тәрбие жұмыстарының әдістері мен нысандарын  таңдаудың және пайдаланудың жалпы 

және арнаулы дидактикалық қағидала-рын жүзеге асырудың тиімділігін айқындай білуі;  меңгеруі керек:  

-  даму  мүмкіндіктері  шетелген  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеу  тәжірибесін  бақылау, 

талдау және қорытуға; 

- даму мүмкіндігі шектелген балалармен тәрбие жұмыстарын орынды жүргізе білуге; 

 - тіл кемістігін түзетуге арналған сабақ жоспарын құра білуге;  

Дағдылануы:  

- отбасы және мектепке дейінгі мекемелермен қарым-қатынасты орната білулері тиіс. Құзіреттілігі:   

-  кәсіби  қызметінде  бала  құқығы  мен  мүгедектер  құқығы  туралы  негізгі  халықаралық  және 

отандық құжаттарды қолдануға дайын

-  кәсіби  қызметінде  әлеуметтік  орта  мен  білім  кеңістігіндегі  тәуекелділік  және 

қауыптіліктерді ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын қолдана алады. 

 

Хормен ән айту тәрбиесі негіздері 

Пререквизиттер  Мектептерде  ӛтілген  ән  сабақтарында  алған  білімдеріне  сүйеніп  жүзеге 

асырылады. Постреквизиттер  Мектепке  дейінгі  мекемелерде  музыка  әліппесінің  алғы  шарттары 

үйретіледі.  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны    Балабақша  әндеріне  теориялық  негізде  талдау  жасау. 

Нота  сауатын  меңгеру.  «Мектепке  дейінгі  оқыту  мен  тәрбиелеу»  мамандығы  бойынша 

суденттерге  әндердің  түрлі  репертуарларын  музыкалық  талдау  және  сольфеджиолау 

бағытында  қабілетін  кӛтеруге  негіздейді.  Сүйемелдеу  класы  бойынша    мектеп  әндерін 

домбыра,  баян,  фортепиано  аспаптарында  сүйемелдеу  қарастырылады.    Музыкалық  тәрбие 

теориясы,  вокальды  хор  тәрбиесі  бойынша  алған  білімдері  басшылыққа  алынып  жүзеге 

асырылады. Әнді  қосылып  айта білу. Студенттердің нота сауатын арттырады. Ән және хор 

жүргізудің қыр-сырларын үйренеді. Нота сауатын игеру арқылы музыкалық аспапқа саусақ қолымен, ойнау техникасын игеру. Балаларға арналған әндерді нотамен ойнай білуге үйрену. 

Музыка теориясының элементар теорияларын меңгеріп шығу. Нота жазуын оқи білу.  «Хормен ән айту тәрбиесі негіздері»  пәнін оқу негізінде студент:  

білуі керек: 

-  балалар  әндерін ӛздігінше талдау үшін ноталық  сауат кӛлемін, хормен жұмыс жасау үшін 

дирижерлық әдістердің негізін  

меңгеруі керек

-  мектепке  дейінгі  балалар  репертуарындағы  әндерді  ӛздігінше  талдап,  жаттау  арқылы 

шығарманың кӛркемдік, құрылымдық және әдістемелік мазмұнын түсініп  меңгеруі керек. 

құзыреттіліктер: 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін 

меңгерген;  

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген. 

 

Музыка аспаптары              

Пререквизиттер  «Музыка теориясының негіздері», «Музыкалық аспап».   

Постреквизиттер  Музыкалық аспапты игеру. Балаларға арналған әндерді  нотамен ойнай 

білуге үйрену.     Нота жазуын оқи білу. Бір аспапта толық меңгеріп шығу. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Бұл  пән  әрбір  студенттің  қалауы  бойынша  пианино, 

домбыра аспаптарын оқытуға бӛлінген. Студент осы екеуінің бірінде тереңірек білім алады. 

Қажетті  оқу  материалдарын,  практикалық  жаттығулар,  әндер,  күйлер  (орындайды) 

меңгереді.  Музыкалық  аспапта  кӛбінесе  балабақша  әндерін  үйретуге  кӛп  кӛңіл  бӛлінеді. 

Сабақта  аспапқа  отыру  қалпын  сақтаудан  бастап  саусақтардың  қалай  қойылуы,  аспаптағы 

ноталар орналасуы тегіс меңгеріледі. Нота сауатын игеру арқылы музыкалық аспапқа саусақ 

қолымен,  ойнау  техникасын  игеру.  Музыкалық  нота  жазуларын  аспапта  ӛздігінен  орындай 

білу. 


  «Музыкалық аспап» пәнін оқу негізінде студент:  

білуі керек: 

      - екі қолымен жеңіл шығармаларды нота бойынша оқуды; 

      - әуенге сүйемел таңдай білуді; 

      - сегіздік, он алтылық ұзақтықтарды дұрыс санай білуді

      - сүйемелге дауыс қосуды; 

      - мәнерлеп ойнай білуді; 

      - ӛзбетінше репертуар таңдай білуді үйренуі тиіс.  

Меңгеруі керек: 

      - гаммалар мен этюдтарды ойнай білуді; 

      - нота арқылы бірден оқи алуды; 

      - педаль пайдалана білуді; дағдылануы керек: 

      - үйренген шығармаларын мәнерлеп жеткізуді; 

      - ырғақтық ӛрнектерді нақты ойнай білуді; 

      - музыкалық формаларды ажырата алуды

       - дыбыспен жұмыс істеуді. 

құзыреттіліктер: 

-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін 

меңгерген;  

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген.  

Информатика 

Пререквизиттер      Электронды  есептеуіш  техника  туралы  мектеп    қабырғасында  алған 

білімдері.  Постреквизиттер      Білімді  ақпараттандыру,  Ақпараттандыру  технологиясын  меңгеру, 

Ақпараттарды ӛңдей, сақтай және алмасу технологияларын меңгеру болып табылады.  Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны   

Информатика  –  адам  ӛмірінің  әртүрлі  салаларында 

ақпараттың  құрылымы  мен  жалпы  қасиеттерін,  оны  іздеу,  жинау,  сақтау,  түрлендіру  және 

қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми пән. Информатика – жаңа білім алу мақсатында 

есептеу  техникасының  кӛмегімен  жинақталған  білімді  сипаттау,  беру,  интерпретациялау, 

формальдау және қолдану туралы ғылым. Информатика – ақпараттық іс-әрекет, ақпараттық 

үрдістер және олардың адам-машина жүйелерінде ұйымдастырылуын зерттейтін ғылым. 

 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 491.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет