Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Аталған курс студенттердің домбыра, фортепиано 

аспаптарында орындаушылық білім мен дағдысын, ұлттық және әлемдік музыканың озық 

үлгілерін  орындай  білу,  оларға  шығармашылық  ӛңдеу  жасай  білу,  бастауыш  мектептің 

«Музыка»  бағдарламасындағы  музыкалық  шығармаларды  орындап,  оқушыларға  үйрету 

дағдысын қалыптастыру бағытталған. 

Күтілетін  нәтижелер:  Мектеп  репертуарындағы  музыкалық  шығармалармен  ӛз  бетімен 

жұмыс істеуге қажет музыкалық сауаттылықты белгілі  кӛлемде (екі кілтте берілген нота 

жазуы,  тональностер  мен  аккордтарды  белгілеудің  әріпті  жүйесі,  саз  және  тональность 

ұғымы)   білуі керек; 

-

 

Сүйемелдеусіз  ән  айтуды,  вокалды  шығармаларды  сүйемелдеумен  орындауды, ӛзінің сүйемелдеуімен мектеп  әндерін орындауды меңгеруі керек. 

Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп    жасындағы  оқушылардың  дербестігін  және 

шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз  ететін  бастауыш  кӛркемдік-эстетикалық 

білімнің  теориялық  негіздері  мен  практикалық  әрекеттерін  ұйымдастыру  дағдыларын 

қолдана алады.  

Музыкадан практикум-2 

Пререквизиттер:  хормен ән айту тәрбиесі,  музыка ӛнері  теориясы мен әдістемесі,  кіші 

жастағы  оқушылардың  бос  уақытында  музыкамен  айналысуын  ұйымдастыру,  музыка 

ӛнері теориясы мен әдістемесі. 


Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру бойынша практика, 

ӛндірістік практика. Бағдарламаның  қысқаша мазмұны: Аталған курс студенттердің домбыра, фортепиано 

аспаптарында орындаушылық білім мен дағдысын, ұлттық және әлемдік музыканың озық 

үлгілерін  орындай  білу,  оларға  шығармашылық  ӛңдеу  жасай  білу,  бастауыш  мектептің 

«Музыка»  бағдарламасындағы  музыкалық  шығармаларды  орындап,  оқушыларға  үйрету 

дағдысын қалыптастыру бағытталған. 

Күтілетін  нәтижелер:  музыка  ӛнерінің  әлеуметтік-мәдени  функцияларының  мазмұнын, 

оқушыларғы  кӛркемдік,  эстетикалық,  адамгершілік  тәрбие  беру  жүйесіндегі  музыкалық 

білім  берудің  орны  мен  рӛлін;  музыкалық  білім  берудің  мақсатын,  міндеттерін, 

принциптерін,  элементтерін,  мазмұны  мен  әдістерін;  ӛнер  сабағы  ретіндегі  музыка 

сабағының ерекшеліктерін; ӛнер педагогикасының негіздерін; қазіргі заманғы музыка пәні 

мұғалімінің  жеке  тұлғасына  қойылатын  талаптарды;  кәсіби  іс-әрекеттегі  педагог-

музыканттың  ӛзін-ӛзі  жетілдіруінің  теориялық  негіздерін;  оқушыларға  сыныптан  тыс 

музыкалық  білім берудің мазмұнын білуі керек; 

меңгерген  білімдерін  тәжірибе  жүзінде  шығармашылықпен  қолдануды;  музыканы  оқыту 

теориясының мазмұнында еркін бағдарлауды; аталған курстың мазмұнындағы алуан түрлі 

элементтер  мен  басқа  пәндердің  арасындағы  байланысты  қалыптастыруды;  ӛзіндік 

ізденісті, музыканы оқытудың теориясы бойынша білімді біріктіру және талдауды жүзеге 

асыруды меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп    жасындағы  оқушылардың  дербестігін  және 

шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз  ететін  бастауыш  кӛркемдік-эстетикалық 

білімнің  теориялық  негіздері  мен  практикалық  әрекеттерін  ұйымдастыру  дағдыларын 

қолдана алады. 

 

 

Шет тілінен практикум-1 Пререквизиттер: шет тілі, ағылшын тілін оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру практикасы. 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқыту  жоғары  оқу  орны  бағдарламасы 

бойынша  дайындықпен  келген  тіл  үйренушілердің  білімін  қалпына  келтіру  және  тілдің 

барлық  аспектілері  бойынша  білімді,  соның  ішінде  лексиканы  қолдануда,  барлық  сӛз 

әрекеттерінің  практикалық  дағдыларын  қалыптастыруға  мүмкіндік  туғызатын,  әсіресе 

қарым-қатынас  жасау  аясында  сӛйлеу  дағдылары  мен  білгірлікті  жетілдіру;  шетел  тілін 

практика  жүзінде  меңгеру  қабілеттерін  қалыптастыру  және  мәтіндерді  оқуда  оқып 

отырған  тілдің  стиліне  тән  негізгі  грамматикалық  құбылыстарды  әрі  қарай  тереңдете 

оқыту. 


Күтілетін нәтижелер: -монолог сӛз түрлерін меңгеруді; 

-

 диалог сӛздің (мәлімет, пікір  алысу)түрлеріне, қарым-қатынас ниеттерін іске асыру және 

серіктерінің айтқан пікірлеріне жауап қайтаруды; 

-

 

тіл  ӛкілінің  орындалуындағы  таспадағы  жазбаны,  мұғалімдер  мен  студенттердің  сӛзін тыңдап түсінуді; 

-

 студенттер шетел тіліндегі қысқа кӛлемді, жеңіл түпнұсқадағы мәтіннің оқу техникасын 

меңгеруді;сауатты  жазудың  графикалық,  пунктуациялық,орфографиялық  дағдылары  мен 

іскерліктерін меңгере  білуі керек;  

-

 ағылшын және қазақ тілдері грамматикалық ерекшеліктерімен ұқсастықтарын салыстыра 

талдай алуы тиіс. 

-

 

ағылшын және қазақ тіліндегі кейбір дыбыстардың артикуляциясындағы ерекшеліктерін айыра білуі, оларды дұрыс айтуы және сауатты оқуы тиіс. 

-

 

ағылшын тіліндегі сӛздерді, сӛз тіркестерін сӛйлеу тілде дұрыс мағынасында қолдануды меңгеруі керек. 

Құзіреттіліктер: ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты  жеткізетін, қазақ 

(орыс) және шет тілінде кӛпшілік алдында сӛйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

- шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады 

 

Шет тілінен практикум-2 Пререквизиттер: шет тілі, ағылшын тілін оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру практикасы. 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқыту  жоғары  оқу  орны  бағдарламасы 

бойынша  дайындықпен  келген  тіл  үйренушілердің  білімін  қалпына  келтіру  және  тілдің 

барлық  аспектілері  бойынша  білімді,  соның  ішінде  лексиканы  қолдануда,  барлық  сӛз 

әрекеттерінің  практикалық  дағдыларын  қалыптастыруға  мүмкіндік  туғызатын,  әсіресе 

қарым-қатынас  жасау  аясында  сӛйлеу  дағдылары  мен  білгірлікті  жетілдіру;  шетел  тілін 

практика  жүзінде  меңгеру  қабілеттерін  қалыптастыру  және  мәтіндерді  оқуда  оқып 

отырған  тілдің  стиліне  тән  негізгі  грамматикалық  құбылыстарды  әрі  қарай  тереңдете 

оқыту. 


Күтілетін нәтижелер: -монолог сӛз түрлерін меңгеруді; 

-

 диалог сӛздің (мәлімет, пікір  алысу)түрлеріне, қарым-қатынас ниеттерін іске асыру 

және серіктерінің айтқан пікірлеріне жауап қайтаруды; 

-

 

тіл  ӛкілінің  орындалуындағы  таспадағы  жазбаны,  мұғалімдер  мен  студенттердің сӛзін тыңдап түсінуді; 

-

 студенттер  шетел  тіліндегі  қысқа  кӛлемді,  жеңіл  түпнұсқадағы  мәтіннің  оқу 

техникасын  меңгеруді;сауатты  жазудың  графикалық,  пунктуациялық,орфографиялық 

дағдылары мен іскерліктерін меңгере  білуі керек;  

-

 ағылшын  және  қазақ  тілдері  грамматикалық  ерекшеліктерімен  ұқсастықтарын 

салыстыра талдай алуы тиіс. 

-

 

ағылшын  және  қазақ  тіліндегі  кейбір  дыбыстардың  артикуляциясындағы ерекшеліктерін айыра білуі, оларды дұрыс айтуы және сауатты оқуы тиіс. 

-

 ағылшын  тіліндегі  сӛздерді,  сӛз  тіркестерін  сӛйлеу  тілде  дұрыс  мағынасында 

қолдануды меңгеруі керек. Құзіреттіліктер: ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты  жеткізетін, қазақ 

(орыс) және шет тілінде кӛпшілік алдында сӛйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

- шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады 

 

  

Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

4 курс 4 (ж) 

7  семестр-33кр 

цикл 

код 


Пән 

кр  цикл 

код 

Пән 


кр 

Міндетті компонент  

Таңдау компонент-  БП 

БП 


PT 4204 

Педагогика 

тарихы БП ShOBA

4201 


Шешендік  ӛнерге 

баулу әдістемесі 

БП 


Etn 4205 

Этнопедаго

гика БП BMKO

AT 


Бастауыш 

мектепте 

қазақ 4202 

тілін 


оқыту 

әдістемесінің 

тарихы 

БП 


BA 4211 

Балалар 


әдебиеті 

БП BMMO

AT 


4203 

Бастауыш 

мектепте 

математиканы 

оқыту 

әдістемесінің тарихы 

БП KPT 4213 

Қазіргі 


педагогика

лық 


технология 

КП IP  4301  Информатикадан 

практикум-2 

 

  

 

КП IP  4302  Информатикадан 

практикум-3 

 

  

 

КП ShTP 

4301 


Шет 

тілінен 


практикум-2 

  

 

 КП 

ShTP 


4302 

Шет 


тілінен 

практикум-3 

 

  

 

КП MP 

4301 


Музыкадан 

практикум-2 

 

  

 

КП MP 

4302 


Музыкадан 

практикум-3 

 

8 семестр-  

цикл 


код 

Пән 


кр  цикл 

код 


Пән 

кр 


Міндетті компонент 

Таңдау компонент-  БП 

 

 

  

 

  

 

  

Шешендік ӛнерге баулу әдістемесі 

Пререквизиттер:  балалар  әдебиеті,  кіші  жастағы  оқушының  сӛйлеу  мәдениетін 

қалыптастыру әдістемесі. Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі,  әдебиеттік  оқу 

әдістемесі,  қазіргі балалар  әдеби  үдерісі,  бастауыш  мектепте  қазақ тілін  оқыту  теориясы 

мен технологиясы. 

Бағдарламаның    қысқаша  мазмұны:  Ресейдегі  шешендік  ӛнер  үлгілері.  Қазақ  ұлттық 

шешендік  ӛнерінің  қалыптасып  дамуы.  Шешеннің  сӛйлеу  мәдениеті.  Кӛпшілік  алдында 

сӛйленетін сӛздің құрылымы, сӛйлеу тілі мен стиліне қойылатын негізгі талаптар. Әдеби 

теориялық  ұғымдар.  Кӛркем  шығарманың  кӛркемдегіш  құралдары.  Мазмұн  және  форма. 

Тақырып және идея. Композиция және сюжет. Кӛркем шығарма және кӛркемдік ойлау. 

Күтілетін  нәтижелер:  шешендік  ӛнердің  қалыптасу  тарихын,  сӛйленген  сӛздің 

кӛркемдігін,  әсерлілігін,  бейнелігін,  анықтылығын,  айқындылығын,  мақсатқа  жеткен-

жетпегендігін, шешендік сӛздің түрлерін және олардың әрқайсысының мазмұнын беретін 

сӛз қолданыс ерекшеліктерін білуі керек;  шешендік ӛнердің жалпы адамзатқа, халық пен 

ұлтқа  тән  ерекше  құбылыс  екенін,  дәстүрлі  және  қазіргі  шешендік  сӛз  үлгілерінің 

ерекшеліктерін,  сондай-ақ  дыбысталудың  әдеби  нормаларын,  негізгі  орфоэпиялық 

ережелерді меңгеруі тиіс

Құзіреттіліктер:  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері 

жайындағы білімдерін кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 


 

Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы 

Пререквизиттер:  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі,  бастауыш  мектепте 

қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы. Постреквизиттер: әдебиеттік оқу әдістемесі, қазіргі балалар әдеби үдерісі. 

Бағдарламаның   қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту 

тарихын  кезең-кезеңге  бӛліп  таныту.  Әр  кезең  ерекшелігі,  әдістемелік  бағыттары, 

бастауыш  сыныпта  оқытылатын  білім  мазмұнын  және  оқыту  жүйесін  білдіру;  оқу 

бағдарламалары  мен  оқулықтарының  әр  кезеңдегі  ӛзгерістері,  жетілдіріп  жаңарту  жайы; 

қазіргі  кезеңдегі  әдістемелік  еңбектерге  шолу.  Оқу  бағдарламалары  мен  әдістемелік 

еңбектерге ӛз пікірлерін айтуға, рецензия жасауға үйретуді кӛздейді. Күтілетін  нәтижелер:  -  бастауыш  сыныпта  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі  тарихының 

кезеңдерін;  

-  Ы.Алтынсариннің,  А.Байтұрсыновтың,  Ғ.Бегалиевтің,  Ш.Сарыбаевтың,  С.Жиенбаевтің 

әдістемелік еңбектерін;  

-1953-1984  жылдар  аралығындағы  бастауыш  сыныпта  қазақ  тілін  оқытуға  байланысты 

жазылған әдістемелік еңбектерді; 

 - 1984 жылдан қазіргі кезге дейінгі әдістемелік еңбектерді; 

-  әр кезеңдегі оқу бағдарламалары мен оқулықтардағы ӛзгерістерді білуі тиіс.  

- Әдістемелік еңбектерге ӛз пікірлерін айтуды, рецензия жазуды; 

-  әдістемелік еңбектерді ӛзара салыстырып, жетістігі мен кемшілігін айта білуді меңгеруі керек

Құзіреттіліктер:  бастауыш  сынып  оқушыларына    қазақ    тілін  оқытуда  бастауыш  тілдік 

білімнің теориялық негіздері мен технологиясын меңгерген; 

 

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы 

Пререквизиттер: математика негіздері, математика әдістемесі. 

Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  әдістемесінің  тарихы, 

бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Курс  студенттерді  бастауыш  мектепте 

математиканы  оқыту  әдістемесінің  дамуы  және  негізгі  кезеңдерінің  қалыптасуымен 

таныстырады.  Студенттер  бастауыш  мектепте  математика  курсының  мазмұны  мен 

ерекшеліктерін білуі керек. Күтілетін  нәтижелер:  курстың    объектісі,  пәні,  міндеттері  мен  зерттеу  әдістері  жайлы 

түсініктері болуы тиіс; 

-

 

бастауыш  математикалық  білім  беру  ісінің  ежелгі  замандардағы  жайы, математиканы  оқыту  әдістемесінің  дамуының  негізгі  кезеңдері  мен  озық  әдістемелік-

математикалық ой-пікірлерге сипаттама бере алуға; 

бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  әдістемесінің  пайда  болуындағы  алғашқы 

қадамдар жайлы түсініктерін білуі керек; 

қазақстандағы әдістемелік –математикалық ғылымның қалыптасуы; 

бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың  теориясы  мен  тәжірибесінің  1930-1960 

жылдарындағы дамуы; 

1960-90 ж.ж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі

бастауыш  мектепте  матемтиканы  оқыту    әдістемесінің  жақын  және  алыс  шетелдерде 

дамуының қазіргі жағдайы туралы меңгеруі тиісҚұзіреттіліктер:  бастауыш  математикалық  білімнің  теориялық  негіздері  мен 

технологиясынан білімдерін қолдана алады; кіші мектеп жасындағы оқушылардың пәндік 

біліктері  мен  дағдыларын  қалыптастыруға,  бейнелі  және  логикалық  ойлауды  дамыту 


әдістерін  қолдануға  дайын;  математикаға  қызығушылығын  қалыптастыру  және 

математикалық білімдерін күнделікті ӛмірде қолдану тәсілдерін игерген; 

 

Информатикадан практикум-2 

Пререквизиттер: информатикадан  практикум  3 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру бойынша практика 

Бағдарламаның      қысқаша  мазмұны:  -  Болашақ  мұғалімдерде  бастауыш  мектепте 

информатиканы  оқыту  үдерісін  ұйымдастыру  үшін  қажетті  практикалық  білік  және 

дағдыларын  қалыптастыру;  кіші  жастағы  мектеп    оқушыларына  информатиканы  оқыту 

үрдісін ұйымдастырумен байланысты кәсіби білікті қалыптастыру; 

Оқушылардың  ақпараттық  мәдениетін  және  алгоритмдік  ойлауын  қалыптастырудың 

барысы  мен  оның  нәтижелерін  зерттеу.  Бастауыш  сыныптардың  оқу  үдерісінде 

бағдарламаларды  пайдалана  білуі  керек;  бастауыш  мектепте  информатиканы  оқытудың 

компьютерлік технологияларын меңгеруі керек. 

«Информатикадан  практикум-2»  кіші  жастағы  мектеп  оқушыларына  информатиканы 

оқыту барысын ұйымдастырумен байланысты кәсіи білім мен біліктер қалыптастыру

-оқушылардың  ақпараттық  мәдениетін  және  алгоритмдік  ойлауын  қалыптастырудың 

барысы мен оның нәтижелерін зерттеу. Күтілетін нәтижелер: MS Excel  құжаттарымен жұмыс жасаудың негізгі тәсілдерін білуі 

тиіс

бастауыш  сыныптардың  оқу  үдерісінде  MS  Excel    программалық      жабдықтауын 

пайдалану білігі болуы тиіс. 

MS Excel редакторымен жұмыс жасау тәсілдерін меңгеруі тиіс 

MS Excel кестелік редакторы туралы білімдерін қолдануға қабілетті; 

мұғалімнің жұмысына MS Excel кестелік редакторы  мүмкіндіктерін пайдалануға қабілетті болу кәсіби құзыреттіліктерінің қалыптасуы мен дамуына бағытталған.  

бастауыш сыныптардың оқу үдерісінде бастауыш білім берудің теориялық  негіздері  мен 

технологиялары  туралы  білімдерін  қолдануға  қабілетті  пәндік  құзыреттіліктерді 

қалыптастыру мен дамытуға бағытталған.   

Информатикадан  практикум-3 

Пререквизиттер:  информатикадан  практикум  1, информатикадан  практикум  2. 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру бойынша практика 

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:    Болашақ  мұғалімдерде  бастауыш  мектепте 

информатиканы  оқыту  үдерісін  ұйымдастыру  үшін  қажетті  практикалық  білік  және 

дағдыларын  қалыптастыру;  кіші  жастағы  мектеп    оқушыларына  информатиканы  оқыту 

үрдісін ұйымдастырумен байланысты кәсіби білікті қалыптастыру; 

Оқушылардың  ақпараттық  мәдениетін  және  алгоритмдік  ойлауын  қалыптастырудың 

барысы  мен  оның  нәтижелерін  зерттеу.  Бастауыш  сыныптардың  оқу  үдерісінде 

бағдарламаларды  пайдалана  білуі  керек;  бастауыш  мектепте  информатиканы  оқытудың 

компьютерлік технологияларын меңгеруі керек. 

«Информатикадан  практикум-3»  кіші  жастағы  мектеп  оқушыларына  информатиканы 

оқыту барысын ұйымдастырумен байланысты кәсіи білім мен біліктер қалыптастыру; 

-оқушылардың  ақпараттық  мәдениетін  және  алгоритмдік  ойлауын  қалыптастырудың 

барысы мен оның нәтижелерін зерттеу. Күтілетін  нәтижелер:  бастауыш  сыныптарда  информатиканы  оқытуда  пайдаланылатын 

есептердің негізгі түрлерін;  

Интернетте  жұмыс жасаудың негізгі мүмкіндіктерін білуі тиіс

есептердің әр түрін шешу, талдау, құрастыру

Интернетте  жұмыс жасаудың мүмкіндіктерін пайдалану білігі болуы тиіс


информатикадан (әр түрін) есептерді шешуге үйрету әдістемесін; 

ақпараттарды іздеу, сақтау, ӛндеу, ұсыну мүмкіндіктерін  меңгеруі тиіс

бүкіл әлемдік Интернет желісі туралы білімдерін қолдануға қабілетті; 

мұғалімнің  жұмысына  Интернет  мүмкіндіктерін  пайдалану  қабілетті  болу  кәсіби құзыреттіліктерінің қалыптасуы мен дамуына бағытталған.  

информатикадан  әр  түрлі  есептерді  шешу  әдістемесі  туралы  білімдерін  қолдануға 

қабілетті пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған. 

 

Шет тілінен практикум-2 

Пререквизиттер: шет тілі, ағылшын тілін оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру практикасы. 

Бағдарламаның    қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқыту  жоғары  оқу  орны  бағдарламасы 

бойынша  дайындықпен  келген  тіл  үйренушілердің  білімін  қалпына  келтіру  және  тілдің 

барлық  аспектілері  бойынша  білімді,  соның  ішінде  лексиканы  қолдануда,  барлық  сӛз 

әрекеттерінің  практикалық  дағдыларын  қалыптастыруға  мүмкіндік  туғызатын,  әсіресе 

қарым-қатынас  жасау  аясында  сӛйлеу  дағдылары  мен  білгірлікті  жетілдіру;  шетел  тілін 

практика  жүзінде  меңгеру  қабілеттерін  қалыптастыру  және  мәтіндерді  оқуда  оқып 

отырған  тілдің  стиліне  тән  негізгі  грамматикалық  құбылыстарды  әрі  қарай  тереңдете 

оқыту. 


Күтілетін нәтижелер: -монолог сӛз түрлерін меңгеруді; 

-

 диалог сӛздің (мәлімет, пікір  алысу)түрлеріне, қарым-қатынас ниеттерін іске асыру 

және серіктерінің айтқан пікірлеріне жауап қайтаруды; 

-

 

тіл  ӛкілінің  орындалуындағы  таспадағы  жазбаны,  мұғалімдер  мен  студенттердің сӛзін тыңдап түсінуді; 

-

 студенттер  шетел  тіліндегі  қысқа  кӛлемді,  жеңіл  түпнұсқадағы  мәтіннің  оқу 

техникасын  меңгеруді;сауатты  жазудың  графикалық,  пунктуациялық,орфографиялық 

дағдылары мен іскерліктерін меңгере  білуі керек;  

-

 ағылшын  және  қазақ  тілдері  грамматикалық  ерекшеліктерімен  ұқсастықтарын 

салыстыра талдай алуы тиіс. 

-

 

ағылшын  және  қазақ  тіліндегі  кейбір  дыбыстардың  артикуляциясындағы ерекшеліктерін айыра білуі, оларды дұрыс айтуы және сауатты оқуы тиіс. 

-

 ағылшын  тіліндегі  сӛздерді,  сӛз  тіркестерін  сӛйлеу  тілде  дұрыс  мағынасында 

қолдануды меңгеруі керек. 

-

 

Құзіреттіліктер: ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты  жеткізетінқазақ (орыс) және шет тілінде кӛпшілік алдында сӛйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

- шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады

 

 

Шет тілінен практикум-3 

Пререквизиттер: шет тілі, ағылшын тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру практикасы. 

Бағдарламаның    қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқыту  жоғары  оқу  орны  бағдарламасы 

бойынша  дайындықпен  келген  тіл  үйренушілердің  білімін  қалпына  келтіру  және  тілдің 

барлық  аспектілері  бойынша  білімді,  соның  ішінде  лексиканы  қолдануда,  барлық  сӛз 

әрекеттерінің  практикалық  дағдыларын  қалыптастыруға  мүмкіндік  туғызатын,  әсіресе 

қарым-қатынас  жасау  аясында  сӛйлеу  дағдылары  мен  білгірлікті  жетілдіру;  шетел  тілін 

практика  жүзінде  меңгеру  қабілеттерін  қалыптастыру  және  мәтіндерді  оқуда  оқып 

отырған  тілдің  стиліне  тән  негізгі  грамматикалық  құбылыстарды  әрі  қарай  тереңдете 

оқыту. 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет