Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Құзіреттіліктер: ана тілінде ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты  жеткізетін, қазақ (орыс) 

және  шет  тілінде  кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде  және  ғылыми  мәтінмен  жұмыс  істеуде 

қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

 


«Қоршаған орта» пәнін оқыту әдістемесі 

Пререквизиттер:  жаратылыстану  негіздері,  экология,  педагогика,  Жасерекшелік 

психологиясы. Постреквизиттер: педагогика тарихы, жасерекшелік психология және мектептік гигиена, 

педагогикалық  зерттеу  әдістемесі,  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі,  математиканы  оқыту 

әдістемесі. 

Бағдарламаның   қысқаша мазмұны:   «Қоршаған орта» пәнін оқыту әдістемесі» курсы 

болашақ  мұғалімдердің  ғылыми  жаратылыстану  және  педагогикалық  мәдениетін 

дамытуды,  бастауыш  мектепте  қоршаған  ортамен  танысу    бойынша  оқу-тәрбие  үдерісін 

тиімді және компетентті іске асыруға дайындауды жүзеге асыруды мақсат етіп қояды. 

 «Қоршаған  ортаны»    оқыту  әдістемесін»  меңгеру  деңгейі  студенттердің    оқытудың 

инновациялық  технологиясын  практикада  қолдануымен,  оқушылардың  табиғатпен 

әсерлесуінің  экологиялық,  денсаулық  сақтау  тәсілдерін  дамыту  дайындығымен 

сипатталады. Күтілетін  нәтижелер:  бастауыш  мектеп  балаларын  қоршаған  ортамен  таныстырудың, 

олардың  дамытудағы  маңызын  саралау;  студенттерді  түрлі  сабақтар  типтерін 

ұйымдастыруға  жаттықтыру,  қоршаған  ортамен  таныстырудың  әдіс-тәсілдерін  білуі 

керек;  бақылау  түрлерін  оны  ұйымдастырудың  әдістерін  және  бақылау  нәтижелерін 

қорытындылауды  үйрету,  топсаяхатты,  серуенді  ұйымдастыру  түрлерімен  әдістерін 

үйрету,  бастауыш  мектеп  оқушыларының  қоршаған  дүниені  танып  білу  дағдыларын 

қалыптастыру жолдарын меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  бастауыш  ғылыми-жаратылыстану  білімінің  теориялық  негіздері  мен 

технологиясынан  білімдерін  қолдана  алады,  қазіргі  әлемдегі  экологияның  маңызын түсінеді, қоршаған ортаны қорғаудың негізгі ұстанымдарын ұстанады және насихаттай 

алады,  кіші мектеп жасындағы оқушылардың ғылыми дүниетанымын игерген

 

Ағылшын тілін оқыту әдістемесі 

Пререквизиттер: шет тілі, ағылшын тілін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: байқау сабақтарының практикасы, мамандандыру бойынша практика 

Бағдарламаның      қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқыту  жоғары  оқу  орны  бағдарламасы 

бойынша  дайындықпен  келген  тіл  үйренушілердің  білімін  қалпына  келтіру  және  тілдің 

барлық  аспектілері  бойынша  білімді,  соның  ішінде  лексиканы  қолдануда,  барлық  сӛз 

әрекеттерінің  практикалық  дағдыларын  қалыптастыруға  мүмкіндік  туғызатын,  әсіресе  

қарым-қатынас  жасау  аясында  сӛйлеу  дағдылары  мен  білгірлікті  жетілдіру,  шетел  тілін 

практика жүзінде меігеру қабілеттерін қалыптастыру және мәтіндерді оқуда оқып отырған 

тілдің стиліне тән негізгі грамматикалық құбылыстарды әрі қарай тереңдете оқыту. 

Күтілетін нәтижелер:

 

-ағылшын тілін меңгерту заңдылықтарын; 

-

 ағылшын тілін оқыту мазмұны мен жүйесін; 

-

 ағылшын тілі оқулығы мен оқу кешенінің мазмұның; 

-

 ағылшын тілін оқыту принциптерін білуі тиіс 

-

 ағылшын тілін оқыту әдіс-тәсілдерін; 

-

 бастауыш  сыныпта  ағылшын  тілін  оқытудың    жоспарлауды  және  күнтүзбелік  жоспар 

жасауды; 

-

 

сабақта  қосымша  жұмыс  түрлерін  (дидактикалық  материалдар,  ойындар,ребустар,т.б.) жүргізуді; 

-

 сабақ беруді; 

-

 сабақта қолданылатын кӛрнекіліктерді жасауды; 

-

 оқулықтарды талдауды және сызбамен кӛрсетуді; 

-

 пікір айтуды; 

-

 әдістемелік папка жасауды үйренулері керек 

Құзіреттіліктер:  ана  тілінде  ӛз  ойын  жүйелі  түрде  және  сауатты    жеткізетін,  қазақ 

(орыс)  және  шет  тілінде  кӛпшілік  алдында  сӛйлеуде  және  ғылыми  мәтінмен  жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын игерген; 

- шет тілінен білімін қарым-қатынас жасау және арнайы мәтінді түсіну үшін қолданады 

«Кӛркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі 

Пререквизиттер:  жалпы  психология,  педагогикалық  психология,  жас  ерекшелік 

психологиясы, педагогика, тәрбие теориясы, дидактика. Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  бейнелеу  ӛнерін    оқыту  теориясы  мен 

технологиясы, бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту әдістемесінің  тарихы. Бағдарламаның   қысқаша  мазмұны:  Бастауыш  сынып  мұғалімдерін кәсіптік  деңгейде 

дайындауда  бұл  пәннің  рӛлі  мен  маңызы  ӛте  зор.  Ол  студенттердің  пән  бойынша 

теориялық білімді, практикалық білігі мен дағдысын меңгеруін, оны кәсіби іс-әрекетінде 

пайдалануды  қарастырады.  Болашақ  бастауыш  сынып    мұғалімдеріне  «Кӛркем  еңбекке 

баулуды»  оқыту  теориясы  мен  әдістемесінен  жүйелі  білім  беру,  сабақ  жүргізуге  кәсіби 

даярлау. Күтілетін  нәтижелер:  -  «кӛркем  еңбектің»  мәні  мен  мақсатын;  «кӛркем  еңбекті»  оқыту 

мазмұны  мен  жүйесін;  «кӛркем  еңбекті»  оқулығы  мен  оқу  кешенінің  мазмұнын; 

техникалық  еңбекке  баулу  технологиясын;  кӛркем  еңбекке  баулу  технологиясын; 

бейнелеу  ӛнерінің  негіздерін,  құралдарын;  дизайн  негіздерін  оқыту  технологиясын; 

жұмыста  пайдаланатын  материалдардың  қасиетін;  сабақта  қолданылатын  еңбек 

құралдары  мен  материалдарға    қауіпсіздік  техникасы  мен  санитарлы  –гигеналық 

талаптарды   білуі тиіс; 

«кӛркем  еңбекті»  оқыту  әдіс-тәсілдерін;  бастауыш  сыныпта  «кӛркем  еңбекті»  оқытуды 

жоспарлауды және күнтізбелік жоспар жасауды; сабақ беруді; түрлі материалдармен және 

еңбек  құралдарымен  жұмыс  жасауды;  сабақта  қолданылатын  кӛрнекіліктерді  жасауды; 

оқулықтарды талдауды, пікір айтуды  меңгеруі керек. 

Құзыреттіліктер: - оқу-тәрбие үдерісін  модельдей алады және оқыту тәжірибесінде оны 

жүзеге асыруға дайын; 

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын

- білімдік ортада субьектілердің бірлескен қызметі мен тұлғааралық ӛзара әрекеттестікті 

ұйымдастыру әдістерін меңгерген; 

- кіші мектеп  жасындағы оқушылардың дербестігін және шығармашылығын дамытуды 

қамтамасыз ететін бастауыш кӛркемдік-эстетикалық білімнің теориялық негіздері мен 

практикалық әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қолдана алады

 

 

Музыка ӛнері теориясы мен әдістемесі 

Пререквизиттер: педагогика, психология, этнопедагогика. 

Постреквизиттер:  музыкалық  тәрбиенің  теориясы  мен  технологиясы,  хормен  ән  айту 

тәрбиесі, музыкалық аспап. Бағдарламаның      қысқаша  мазмұны:  Студенттердің  музыкалық-педагогикалық 

мәдениетінің  негізін  қалыптастыру  және  болашақ  бастауыш  мектеп  мұғалімдерін 

музыкалық  тәрбие  беру  жұмысына  даярлау.  «Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік 

жалпы  білім  стандартында»  жоғары  кәсіптік  білім  беруге  ерекше  назар  аударылған. 

Себебі бастауыш сынып мұғалімі-жас ұрпақ бойына ең алғашқы білім негіздерін сіңіретін, 

олардың дағдылары мен машықтарының дұрыс бағытта қалыптасуын қамтамасыз ететін, 

ізгілікті және отаншылдық қасиеттерге баулитын тұлға. 

Күтілетін  нәтижелер:  музыканы  оқытудың  мазмұнын  және  ұйымдастыру  түрлерін; 

бастауыш  білімнің  мемлекеттік  стандарты  бойынша  жасалған  оқу-әдістемелік  кешеннің мазмұнын;  музыкадағы  жанр  жүйесін;  нота  сауатының  негіздерін;  мектеп  әндерін  ӛз 

бетінше  талдай  білу  керек;  музыкалық  оқытудың  және  тәрбиенің  әдістерін;  бастауыш 

сынып  оқушыларының  жас  ерекшелігін;  музыканы  тыңдауды  ұйымдастыру 

технологиясын меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп    жасындағы  оқушылардың  дербестігін  және 

шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз  ететін  бастауыш  кӛркемдік-эстетикалық 

білімнің  теориялық  негіздері  мен  практикалық  әрекеттерін  ұйымдастыру  дағдыларын 

қолдана алады. 

 

Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

 3 курс 3 (ж) 

5  семестр-12кр 

цикл 

код 


Пән 

кр  цикл 

код 

Пән 


кр 

Міндетті компонент  

Таңдау компонент-  БП 

БП 


ShZhBMPU

TT 3218 


ШЖБМ-те 

педагогикалық 

үдеріс 

теориясы мен технологиясы 

БП BBBZhBTA 

3201 


Бастауыш  

білім 


беру 

жүйесіндегі 

бала  тұлғасын 

әлеуметтендіру 

 

  

 

БП KBAU 3202  Қазіргі  балалар 

әдеби үдерісі 

 

  

 

БП AD 3203 

Аспаптық 

дайындық 

  

 

 БП 

ZhBMMOP


OAK 3204 

12 


жылдық 

бастауыш  

мектеп 

үшін 


оқу  пәндерінің 

ОӘК 


 

  

 

БП BMKOAT 

3205 


Бастауыш 

мектепте  қазақ 

тілін 

оқыту 


әдістемесінің 

тарихы 


 

  

 

БП BMMOAT 

3206 


Бастауыш 

мектепте 

математиканы 

оқыту 


әдістемесінің 

тарихы 


 

  

 

БП BMOPDM

DT 3207 


Бастауыш 

мектеп 


оқу 

пәндерінен 

дидактикалық 

материалдар 

дайындау 

технологиясы 

(қазақ  (орыс) 

тілі, 


математика, 

дүниетану)  

 

  

КП 


ShZhBMOB

SD 3301 


ШЖБМ-те  

оқушылардың 

байланыстыры

п 

сӛйлеуін дамыту 

 6 семестр-6кр 

 

цикл код 

Пән 


кр  цикл 

код 


Пән 

кр 


Міндетті компонент 

Таңдау компонент-  БП 

 

 

  

КП 


IP 3302 

Информатикад

ан    практикум- 

 

  

КП 


IP 3303 

Информатикад

ан    практикум- 

Бастауыш  білім беру жүйесіндегі бала тұлғасын әлеуметтендіру 

Пререквизиттер: жалпы психология, кіші мектеп жасындағы оқушы физиологиясы және 

мектеп гигиенасы. Постреквизиттер: кіші мектеп жасындағы оқушы даму психологиясы. 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Әлеуметтік педагогика обьектісі, пәні, әдістер және 

принциптері.  Әлеуметтік  педагогикалық  іс-әрекеттің  мәні.  Әлеуметтік  тәрбие  және 

тұлғаның  әлеуметтенуі.  Тұлғаның  тәрбиеленуі  мен  дамуында  отбасы  әлеуметтік  тәрбие 

ортасы.  Оқу-тәрбие  орны  ӛскелең  ұрпақтың  әлеуметтендіру  институты.  Балалық 

субмәдениет.  Әлеуметтік  ауытқулар  және  оны  болдырмау  себептері  мен  жолдары. 

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет технологиясы. Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс әдістемесі. Баланың әлеуметтік-педагогикалық қорғау. 

Күтілетін  нәтижелер:  бала  тұлғасын  әлеуметтендірудің  мәні  мен  мазмұны  жайлы;  бала 

тұлғасын әлеуметтендіруде пәннің міндеттері, қызметтері, басты ұстанымдары, тұлғаның 

әлеуметтік  басталуының  ерекшеліктері,  социумдағы  отбасы  және  бастауыш  мектептегі 

түрлі әлеуметтік педагогикалық технологияның теориялық негіздерін білу керек;  

-

 

ағымдағы басылымдардың және бастаулардың материалдарын ӛз бетімен талдауды жүзеге  асыруды;  әлеуметтік  педагогикалық  іс-әрекеттің  міндеттерін  отбасы,  әр  жастағы 

балалар сияқты түрлі категориялармен жүзеге асырудың тиімді жолдарын меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер: бастауыш білім беру ерекшелігін жете түсінеді; мектепке дейінгі, кіші 

мектеп  жасындағы  және  жеткіншек  жастағы  балалардың    білім  алуында  сабақтастықты 

жүзеге асыру құралдарын игерген

 

Қазіргі балалар әдеби үдерісі 

Пререквизиттер: қазақ тілі, қазіргі қазақ тілі негіздері, балалар әдебиеті. 

Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  теориясы  мен  технологиясы, 

бастауыш мектепте қазақ  тілін оқыту әдістемесі, әдебиеттік оқу әдістемесі. Бағдарламаның  қысқаша мазмұны: Қазақ балалар әдеби үдерісі. Қазіргі қазақ балалар 

әдебиетіндегі  әдеби  үдерістің  даму  ерекшелігі.  Қазіргі  балалар  әдебиетіндегі  дәстүр  мен 

жаңашылдық. 

Күтілетін  нәтижелер:  әдеби  даму  үдерісі,  оның  ӛзіндік  заңдылықтары,  кӛркемдік 

тәжірибе  дәстүрі  мен  жаңашылдық  мәселелерін  кӛркемдік  тұрғыда  қабылдай  білу.  Әр 

кезеңдегі балалар әдебиетінің негізгі идеясы, танымдық, тәрбиелік, дамытушылық сипаты, 

қазіргі  балалар  әдебиетінің  негізгі  тақырыптарын  білуі  керек;  Әдеби  туындының  ішкі-

сыртқы аспектілерін саралай отырып, түрлі қырынан талдай білуге жаттығу әр кезеңдегі 

балалар  шығармаларының  ерекшеліктерін  талдап  кӛрсету.  Кӛркем    шығармаға  әдеби-теориялық  талдау  жасау,  кӛркем  шығарманың  танымдық,  тәрбиелік  сипатын,  кӛркемдік 

ерекшелігін меңгеруі тиіс. Құзіреттіліктер:  риторика,  әлемдік  классикалық  әдебиет  пен  кӛркемӛнер  негіздері 

жайындағы білімдерін кәсіби қызметінде қолдануға қабілетті; 

- адамгершілік нормасы мен ӛнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген; 

 

Аспаптық дайындық Пререквизиттер:  музыкалық  психология  (мектептегі  күйзелістер),  хормен  ән  айту 

тәрбиесі. Постреквизиттер:  кіші  жастағы  оқушылардың  бос  уақытында  музыкамен  айналысуын 

ұйымдастыру, музыка ӛнері теориясы мен әдістемес. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Студенттерге  қазақтың  ұлттық  аспаптарынан, 

аспаптық музыкадағы алдыңғы қатарлы ӛнер ӛкілдері мен шығармашылық еңбектерінен, 

үйреніп  тыңдаған  музыканың  мазмұнын  түсінуден  жүйелі  білім  беру  болып  табылады. 

Студенттің  болашақ  мамандығы  бойынша  тәжірибелік  жұмыстарына  қажет  болатын 

аспапта  еркін  ойнау,  нота  бойынша  бірден  оқу,  аспапта  сүйемелдеу  дағдыларын 

қалыптастыру. Студенттің музыкалық қабілетінің дамуына, шығарманың ырғағын сезіну, 

ести  білу  және  есте  сақтау  қасиетін  тәрбиелеу.  Аспаптық  музыканың  жанрлары  мен 

орындаушылық  ерекшеліктерімен  танысу.  Мектеп  бағдарламасынан  балаларға  арналған 

әндер  мен  халықтық  мерекелерге  арналған  ән-  күйлерді  ӛздігінше  талдап,  аспапта 

орындай білу. Күтілетін нәтижелер: ұлттық аспаптардың атаулары,аспаптық музыканың жанрлары мен 

орындаушылық  ерекшеліктері,  нота  жазбаларын,домбыра  пернесіндегі  орналасқан 

музыкалық  дыбыстарды,  тарихи,  тұрмыс-салт,  тӛрт  түлік  мал,  табиғат,  арнау  және  аңыз 

күйлерді  білу,  халық  аспаптық  музыкасы  арқылы  тәрбие  беруде  домбыра  аспабының 

маңызын білуі керек; 

 ӛздігінше 

музыкалық  шығармаларды  талдап,  аспапта  орындай  білу,  мектеп 

репертуарынан  шағын  әндерді  аспаппен    сүйемелдеу,әр  дәстүрден  күй  орындау  білігі 

болуы керек; 

домбырада ойнау, аспапты меңгеру деңгейінің кӛлемінде ноталық жазбаларды бірден оқу 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Құзіреттіліктер:  кіші  мектеп    жасындағы  оқушылардың  дербестігін  және 

шығармашылығын  дамытуды  қамтамасыз  ететін  бастауыш  кӛркемдік-эстетикалық 

білімнің  теориялық  негіздері  мен  практикалық  әрекеттерін  ұйымдастыру  дағдыларын 

қолдана алады.  

12 жылдық бастауыш  мектеп үшін оқу пәндерінің ОӘК 

Пререквизиттер:  бастауыш  сыныптарға  арналған  оқулықтар  (оқу  пәндері  бойынша), 

Қазақстан  Республикасы  Жалпы  орта  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті 

стандарттары. Жалпы бастауыш білім. 

Постреквизиттер:  Жалпы  білім  беретін  мектептің  оқу  бағдарламалары.  (1-4  сыныптар), 

Қазақстан  Республикасы  Жалпы  орта  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті 

стандарттары. Жалпы бастауыш білім. 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: ЖМБС (Бастауыш білім беру) және  оны жетілдіру 

жайындағы  білімді  қайта  жаңғырықтыруға  және  жүйелеуге  сүйеніп,  бастауыш 

сыныптардың  болашақ  мұғалімдерін  ӛзгермелі  жағдайдағы  іс-әрекетке  даярлау.  ЖМБС 

(Бастауыш  білім  беру)  жаңа  жобасының  тұжырымдамасымен  таныстыру.  ЖМБС 

(Бастауыш білім беру) жаңа жобасы мазмұнын және құрылымын оқып-үйрену. 

Білім салалары бойынша оқу бағдарламалары талаптарын оқып-үйрену. ЖМБС (Бастауыш 

білім беру) жаңа жобасы және білім салалары бойынша оқу бағдарламалары арқылы білім 


беретін  және  білім  алушылардың  іс-әрекетін  үйымдастыру,  басқару  әдістемесімен 

таныстыру

Күтілетін  нәтижелер:  болашақ  мұғалімдерде  12  жылдық  мектепке  арналған  ОӘТ-ның 

ерекшеліктері  жайында  білім  қалыптастыру;  ОӘК-ні  оқу  үдерісінде  үйлесімді 

арақатынаста  пайдаланумен  байланысты  біліктер  мен  дағдыларын  қалыптастыру;  ОӘК-

нің  құрамына  енетін  барлық  құралдарды,  сондай-ақ  олардың  атқаратын  қызметтерін,  

ОӘК-ні сыныптан тыс жұмыстарда пайдаланудың тиімді жолдарын білулері тиіс. 

- ОӘК- нің  әрбір құралының ӛзіндік ерекшеліктерін білулері қажет; ОӘК-ні сабақтардың 

әр алуан түрлерінде пайдаланудың тиімді жолдарын меңгерулері тиіс;  

Құзіреттіліктер:  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған  

бағдарламалардан,  оқыту,  тәрбиелеу  және  дамытудың  әртүрлі  теорияларынан  алған 

білімдерін қолдануға дайын

 

Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы Пререквизиттер:  бастауыш  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі,  бастауыш  мектепте 

қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы Постреквизиттер: әдебиеттік оқу әдістемесі, қазіргі балалар әдеби үдерісі 

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту 

тарихын  кезең-кезеңге  бӛліп  таныту.  Әр  кезең  ерекшелігі,  әдістемелік  бағыттары, 

бастауыш  сыныпта  оқытылатын  білім  мазмұнын  және  оқыту  жүйесін  білдіру;  оқу 

бағдарламалары  мен  оқулықтарының  әр  кезеңдегі  ӛзгерістері,  жетілдіріп  жаңарту  жайы; 

қазіргі  кезеңдегі  әдістемелік  еңбектерге  шолу.  Оқу  бағдарламалары  мен  әдістемелік 

еңбектерге ӛз пікірлерін айтуға, рецензия жасауға үйретуді кӛздейді. Күтілетін  нәтижелер:  -  бастауыш  сыныпта  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі  тарихының 

кезеңдерін;  

-  Ы.Алтынсариннің,  А.Байтұрсыновтың,  Ғ.Бегалиевтің,  Ш.Сарыбаевтың,  С.Жиенбаевтің 

әдістемелік еңбектерін;  

-1953-1984  жылдар  аралығындағы  бастауыш  сыныпта  қазақ  тілін  оқытуға  байланысты 

жазылған әдістемелік еңбектерді

 - 1984 жылдан қазіргі кезге дейінгі әдістемелік еңбектерді; 

-  әр кезеңдегі оқу бағдарламалары мен оқулықтардағы ӛзгерістерді білуі тиіс.  

- Әдістемелік еңбектерге ӛз пікірлерін айтуды, рецензия жазуды; 

-  әдістемелік еңбектерді ӛзара салыстырып, жетістігі мен кемшілігін айта білуді меңгеруі керек. 

Құзіреттіліктер:  бастауыш  сынып  оқушыларына    қазақ    тілін  оқытуда  бастауыш  тілдік 

білімнің теориялық негіздері мен технологиясын меңгерген; 

 

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы 

Пререквизиттер: математиканы оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер:  бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  әдістемесінің  тарихы, 

бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы мен технологиясы. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Курс  студенттерді  бастауыш  мектепте 

математиканы  оқыту  әдістемесінің  дамуы  және  негізгі  кезеңдерінің  қалыптасуымен 

таныстырады.  Студенттер  бастауыш  мектепте  математика  курсының  мазмұны  мен 

ерекшеліктерін білуі керек. Күтілетін  нәтижелер:  курстың    объектісі,  пәні,  міндеттері  мен  зерттеу  әдістері  жайлы 

түсініктері болуы тиіс

-

 

бастауыш  математикалық  білім  беру  ісінің  ежелгі  замандардағы  жайы, математиканы  оққыту  әдістемесінің  дамуының  негізгі  кезеңдері  мен  озық  әдістемелік-

математикалық ой-пікірлерге сипаттама бере алуға; бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  әдістемесінің  пайда  болуындағы  алғашқы 

қадамдар жайлы түсініктерін білуі керек; 

қазақстандағы әдістемелік –математикалық ғылымның қалыптасуы; 

бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқытудың  теориясы  мен  тәжірибесінің  1930-1960 

жылдарындағы дамуы; 

1960-90 ж.ж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі; 

бастауыш  мектепте  матемтиканы  оқыту    әдістемесінің  жақын  және  алыс  шетелдерде 

дамуының қазіргі жағдайы туралы меңгеруі тиісҚұзіреттіліктер:  бастауыш  математикалық  білімнің  теориялық  негіздері  мен 

технологиясынан білімдерін қолдана алады; кіші мектеп жасындағы оқушылардың пәндік 

біліктері  мен  дағдыларын  қалыптастыруға,  бейнелі  және  логикалық  ойлауды  дамыту 

әдістерін  қолдануға  дайын;  математикаға  қызығушылығын  қалыптастыру  және 

математикалық білімдерін күнделікті ӛмірде қолдану тәсілдерін игерген; 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет